Giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn quận Sơn Trà

26 81 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:56

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ DÂN Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: TS Nguyễn Ngọc Quang Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quận Sơn Trà quận vừa có vị trí thuận lợi phát triển kinh tế, có đường nội quận nối với quốc lộ 14B nối Tây Nguyên Lào, vừa địa bàn quan trọng quốc phòng - an ninh, có cảng nước sâu Tiên Sa cửa quan hệ kinh tế quốc tế không thành phố Đà Nẵng mà khu vực Miền trung Tây nguyên, có bờ biển đẹp, khu vực tập trung sở quốc phòng, có vị trí quan trọng chiến lược an ninh khu vực quốc gia Trong năm gần đây, lĩnh vực dịch vụ du lịch Quận có nhiều khởi sắc theo hướng tích cực, thu hút ngày nhiều khách du lịch nước đến tham quan, nghỉ mát Tuy nhiên năm qua, việc đánh giá phát triển ngành du lịch dựa việc gia tăng số lượng du khách mà chưa ý đến việc tăng chất lượng dịch vụ Trong bối cảnh hội nhập nay, muốn tận dụng hội phát triển, ngành du lịch quận Sơn Trà cần cố gắng nâng cao lực cạnh tranh mình, nâng cao chất lượng dịch vụ, trọng đến chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống trọng tâm thiết yếu Câu hỏi đặt ngành du lịch nói chung dịch vụ lưu trú ăn uống nói riêng chưa tạo hình ảnh du lịch tương xứng, đạt số kinh doanh hợp lý so với tiềm du lịch đánh giá cao mình? Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu đề giải pháp để phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đòi hỏi khách quan cần thiết Đó lý chọn đề tài “Giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà” làm đề tài nghiên cứu Footer Page of 134 Header Page of 134 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống - Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống đại bàn quận Sơn Trà thời gian đến Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tác động đến phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà * Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Luận văn đề cập số nội dung chủ yếu có tính khả thi để phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống lĩnh vực khách sạn, nhà hàng - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu lĩnh vực, hoạt động liên quan đến phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống phạm vi địa bàn quận Sơn Trà - Phạm vi thời gian: Đánh giá, phân tích thực trạng từ năm 2008 đến năm 2012 định hướng phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống đến năm 2020 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận Tiến hành nghiên cứu từ lý luận đến thực tiễn, từ nghiên cứu thực tế số liệu điều tra dịch vụ lưu trú ăn uống Chi cục thống kê quận Sơn Trà, Cục Thống Kê Đà Nẵng từ năm 2008 đến năm 2012 Dựa kết phân tích đề tài rút nguyên nhân chất vấn đề nhằm tìm giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà Kết hợp việc Footer Page of 134 Header Page of 134 phân tích định tính định lượng 4.2 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tổng hợp nguồn số liệu qua khảo sát, để mô tả thực trạng phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống thời gian qua, từ tiến hành phân tích đánh giá, để nhận diện vấn đề hạn chế tồn đưa giải pháp khắc phục để phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 Bố cục đề tài Phần nội dung đề tài gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống Chương 2: Thực trạng dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà Chương 3: Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong thời gian qua có nhiều nghiên cứu dịch vụ du lịch, có nghiên cứu dịch vụ lưu trú ăn uống nhiều khía cạnh khác Tuy nhiên nay, chưa có công trình nghiên cứu: “Giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà” Vì vậy, đề tài luận văn không trùng lặp với công trình nghiên cứu, trình thực có kế thừa, phát triển thành tài liệu liên quan trước để phân tích, từ đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chủ trương phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ, DỊCH VỤ DU LỊCH, DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 1.1.1 Dịch vụ - Dịch vụ du lịch - Theo định nghĩa ISO 9004:1991E: “Dịch vụ kết mang lại nhờ hoạt động tương tác người cung cấp khách hàng, nhờ hoạt động người cung cấp để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng” Theo Nguyễn Văn Đính Trần Thị Minh Hòa (2001) Dịch vụ du lịch hàng hóa cung cấp cho du khách, tạo nên kết hợp việc khai thác yếu tố tự nhiên, xã hội với việc sử dụng nguồn lực: sở vật chất kỹ thuật lao động sở, vùng hay quốc gia [10,31] 1.1.2 Hệ thống sản xuất, cung ứng dịch vụ Hệ thống sản xuất, cung ứng dịch vụ bao gồm yếu tố vật chất người, tổ chức chặt chẽ theo hệ thống phối hợp hướng tới khách hàng, nhằm đảm bảo thực trình sản xuất tiêu dùng dịch vụ cách có hiệu [16, tr.13] 1.1.3 Các loại hình dịch vụ du lịch a Dịch vụ vận chuyển b Dịch vụ lưu trú c Dịch vụ mua sắm d Dịch vụ khác 1.1.4 Dịch vụ lưu trú ăn uống Dịch vụ lưu trú loại hình dịch vụ cho thuê buồng, giường, phục vụ nhu cầu lưu lại qua đêm khách cung cấp Footer Page of 134 Header Page of 134 dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú “Dịch vụ ăn uống bao gồm hoạt động chế biến thức ăn, bán phục vụ nhu cầu tiêu dùng thức ăn, đồ uống giải trí nhà hàng, khách sạn, quán ăn cho khách nhằm mục đích có lãi” 1.1.5 Phân loại dịch vụ lưu trú ăn uống Dịch vụ lưu trú gồm: khách sạn, biệt thự ,căn hộ kinh doanh lưu trú ngắn ngày, nhà khách, nhà nghĩ, nhà trọ, phòng trọ sở lưu trú tương tự Dịch vụ ăn uống gồm: nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống phố, chợ 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 1.2.1 Phát triển số lượng sở dịch vụ lưu trú ăn uống Phát triển số lượng sở dịch vụ lưu trú ăn uống trình nỗ lực quyền, tổ chức, doanh nghiệp cộng đồng dân cư nhằm làm cho số lượng dịch vụ lưu trú ăn uống địa phương từ thành nhiều để đáp ứng nhu cầu khách du lịch 1.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống Chất lượng dịch vụ mức độ hài lòng khách hàng trình cảm nhận tiêu dùng dịch vụ, dịch vụ tổng thể doanh nghiệp mang lại chuỗi lợi ích thoả mãn đầy đủ giá trị mong đợi khách hàng hoạt động sản xuất cung ứng phân phối dịch vụ đầu [16, tr.126] 1.3 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 1.3.1 Doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống Footer Page of 134 Header Page of 134 Đây tiêu phản ánh tăng lên tổng doanh thu doanh nghiệp sau kỳ kinh doanh, thể chênh lệch doanh thu kỳ kinh doanh doanh nghiệp thường năm 1.3.2 Công suất buồng, phòng hệ thống sở lưu trú Trong kinh doanh dịch vụ lưu trú, công suất buồng phòng tiêu quan trọng để biết kinh doanh khách sạn có hiệu hay không 1.3.3 Ngày lưu trú bình quân Kết tính toán cho ta thấy ngày lưu trú bình quân tăng hay giảm qua năm 1.3.4 Mức tăng tổng lượng khách số ngày lưu trú - Mức tăng lượng khách quốc tế, lượng khách nội địa - Mức tăng số ngày lưu trú khách quốc tế, khách nội địa 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 1.4.1 Điều kiện tự nhiên Các điều kiện tự nhiên đóng vai trò tài nguyên thiên nhiên du lịch là: địa hình đa dạng; khí hậu ôn hòa; động thực vật phong phú, giàu nguồn tài nguyên nước vị trí địa lý thuận lợi 1.4.2 Chế độ sách chế quản lý loại hình dịch vụ lưu trú ăn uống Dịch vụ lưu trú ăn uống mặt phát triển du lịch phát triển dịch vụ du lịch rộng bao gồm phát triển số lượng dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch… 1.4.3 Trình độ phát triển sở hạ tầng kỹ thuật Sự phát triển sở hạ tầng kỹ thuật quốc gia địa phương tiếp nhận đầu tư điều kiện vật chất hàng đầu để chủ đầu tư nhanh chóng thông qua định Footer Page of 134 Header Page of 134 triển khai thực tế dự án đầu tư cam kết 1.4.4 Môi trường trị xã hội đất nước, địa phương Tình hình trị xã hội có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.4.5 Chất lượng lao động lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống Trong kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống người có vai trò quan trọng họ tham gia trực tiếp vào trình sản xuất trao sản phẩm dịch vụ cho khách 1.4.6 Đầu tư phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống Đầu tư phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống không giúp gia tăng quy mô số lượng sở dịch vụ lưu trú mà bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống tăng lên 1.5 VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 1.5.1 Phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống làm gia tăng giá trị tổng sản phẩm hàng hoá cho kinh tế, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng thị trường 1.5.2 Phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống góp phần giải công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt lao động chuyển đổi ngành nghề 1.5.3 Thu hút đầu tư trực tiếp nước (FDI) Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 CHƯƠNG THỰC TRẠNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1.1 Tình hình phát triển sở lưu trú địa bàn Xét theo đặc điểm kiến trúc trang thiết bị, khách sạn loại hình dịch vụ lưu trú chủ yếu Sơn Trà Nếu năm 2008, loại hình chiếm 9/32 sở tương ứng 28,13% so với tổng số sở lưu trú đến năm 2012 tăng lên 72 sở chiếm 56,69%, tăng 700%, tốc độ tăng bình quân năm 68,18%/năm Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 Những năm qua, lượng khách du lịch đến với quận Sơn Trà tăng nhanh không đồng qua thời kỳ Các khu nghỉ dưỡng cao cấp thu hút lượng lớn du khách có thu nhập cao Trong giai đoạn 2008-2012 ngành du lịch quận tiếp tục tăng trưởng, khách du lịch vượt ngưỡng 260.278 lượt Năm 2008 đón 25.756 lượt khách, có 6.179 khách quốc tế; đến năm 2012 tăng lên 260.279 lượt khách (tăng 910,56% so với năm 2008) có 39.349 lượt du khách quốc tế (tăng 536,82% so với năm 2008) Sở dĩ việc tăng lên lượng khách lưu trú chậm so với việc tăng lên số buồng sở lưu trú địa bàn, sở lưu trú không khai thác hết công suất sử dụng buồng sở (chưa đạt 50%) Tốc độ công suất sử dụng buồng giảm bình quân 0,36%/năm Số lượng khách đến Sơn Trà có xu hướng tăng năm qua, tốc độ tăng trưởng so với điểm du lịch khác nước chưa cao Theo thống kê tổng cục Du lịch Việt Nam, tỷ trọng khách du lịch quốc tế nội địa quận Sơn Trà thấp so với tổng số lượng khách đến Việt Nam Để khai thác hết tiềm du lịch địa bàn du lịch Sơn Trà cần có sách, giải pháp để thu hút số lượng khách đến với Sơn Trà, kích thích chi tiêu bình quân du khách để đẩy nhanh doanh thu ngành du lịch 2.1.4 Tình hình phát triển chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống a Chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Ngoài nhiều khách sạn khác chưa đạt tiêu chuẩn sở vật chất kỹ thuật, chưa chuẩn hóa cán CNV phục vụ nên chưa đạt hạng Trong số khách sạn chưa xếp hạng có khách sạn trước xếp hạng đạt chuẩn theo quy định trước Luật Du lịch đời, khách sạn chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng sở vật chất, cán công nhân viên tương đối tốt, số bán, chuyển đổi chủ sở hữu, xây dựng lại, số lại xuống cấp, cần phải đầu tư nhiều kinh phí để nâng cấp xếp hạng Do việc đầu tư tốn kém, hiệu kinh doanh thấp nên khách sạn chưa đầu tư nâng cấp Điều chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú chưa trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao cấp hạng khách sạn doanh nghiệp Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 Về dịch vụ ăn uống: Khi đến quận Sơn Trà nói riêng thành phố Đà Nẵng nói chung du khách thường chọn nhà hàng sang trọng, tiện nghi, có uy tín lâu năm để thưởng thức bữa ăn Đối với du khách quốc tế quan tâm đến chất lượng sở vật chất, chất lượng dịch vụ ẩm thực, mong muốn thức ăn Việt Điều có khu nghỉ dưỡng khách sạn trở lớn đảm bảo nhu cầu Du khách nội địa yêu thích đặc sản miền Trung như: bò tái, mì quảng, hải sản tươi sống… Hiện nay, địa bàn quận có đầy đủ nhà hàng, quán ăn phục vụ đặc sản Tuy nhiên, điều khó khăn tính phổ biến chưa cao, du khách thiếu thông tin quán ăn Một phần đơn vị chưa trọng đến công tác quảng bá thông tin, phần khác lái xe, hướng dẫn viên du lịch không nhiệt tình dẫn, du khách khó khăn việc tìm quán ăn địa bàn quận mà phải đến trung tâm thành phố (Quận Hải Châu, Thanh Khê) để thưởng thức Đây điều cần quan tâm quảng bá du lịch Sơn Trà b Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống theo quy định nhà nước Chất lượng dịch vụ nguyên nhân dẫn đến thỏa mãn, chất lượng cải thiện không dựa nhu cầu khách hàng không thỏa mãn dịch vụ Để đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống, phủ đưa tiêu chí chung để phân loại cấp giấy chứng nhận điều kiện cho dịch vụ lưu trú ăn uống 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 2.2.1 Điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 a Vị trí địa lý Quận Sơn Trà có vị trí quan trọng kinh tế, có cảng Tiên Sa cửa quan hệ kinh tế quốc tế không thành phố Đà Nẵng mà khu vực, có bờ biển đẹp, có rừng Sơn Trà khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà có vị trí thuận lợi cho giao lưu kinh tế phát triển văn hoá theo hướng mở Sơn Trà khu vực tập trung sở quốc phòng, có vị trí quan trọng chiến lược an ninh khu vực quốc gia b Điều kiện tự nhiên Thiên nhiên dành cho Sơn Trà nhiều địa điểm lý tưởng để tổ chức hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng như: Suối Đá, bãi Bụt, bãi Nam, bãi Bắc, dải cát ven biển từ Thọ Quang đến Mỹ Khê, Nghĩa địa Y - Pha - Nho, ven biển có nhiều bãi cát đẹp, nhiều vũng nước sâu, c Dân số lao động Tốc độ đô thị hóa nhanh quận dẫn đến tỷ lệ tăng dân số mật độ dân số tăng theo, dân số trung bình năm 2008 125.519 người, đến năm 2012 tăng 140.741 người, tốc độ tăng dân số trung bình bình quân quận năm (2008-2012) 2,90% d Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 2.2.2 Các sách phát triển ngành chế quản lý dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận a Các sách phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống b Các sách quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống 2.2.3 Trình độ phát triển sở hạ tầng kỹ thuật 2.2.4 Tình hình đầu tư phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống 2.2.5 Môi trường trị - xã hội, môi trường du Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 lịch địa bàn quận Sơn Trà Với mạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí địa lý thuận lợi phục vụ cho trải nghiệm du lịch quyền địa phương cần có giải pháp cụ thể để phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống Quy hoạch phát triển du lịch coi hoạt động đa chiều hướng tới tổng thể thống tương lai 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.3.1 Những hạn chế Tình trạng phát triển tự phát, manh mún sở dịch vụ lưu trú ăn uống nhỏ Nguồn nhân lực sở lưu trú ăn uống vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu Hệ thống dịch vụ bổ sung dịch vụ giải trí, dịch vụ hàng lưu niệm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ…chưa phong phú, quy mô nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách Về sở vật chất khách sạn nhỏ đa số thiết kế chưa chuyên nghiệp, trang thiết bị chưa tiêu chuẩn, bảo Khả cạnh tranh sở lưu trú địa bàn quận Sơn Trà thấp Hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch chậm phát triển thiếu đồng bộ’ Công tác xúc tiến du lịch triển khai chậm; hoạt động quảng bá, tuyên truyền du lịch thiếu chiến lược lâu dài, tính chuyên nghiệp chưa cao Công tác phối hợp ngành chức quyền địa phương quản lý hoạt động kinh doanh du lịch chưa chặt chẽ Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 2.3.2 Những nguyên nhân tồn a Chủ quan Chưa có sách ưu tiên đầu tư phù hợp lĩnh vực phát triển du lịch, đặc biệt dịch vụ lưu trú ăn uống Tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu đồng gây khó khăn cho phát triển du lịch quận Thành phố nói chung Sơn Trà nói riêng chưa có quy hoạch cụ thể mạng lưới sở lưu trú ăn uống nên xây sở lưu trú ăn uống, buồng phòng hàng năm đủ Công tác quản lý đầu tư xây dựng dịch vụ lưu trú địa bàn bất cập, đầu tư xây dựng hầu hết mang tính tự phát, không theo quy hoạch kế hoạch b Khách quan Du lịch ngành kinh doanh chịu tác động lớn tính thời vụ, vào thời gian cao điểm (cuộc thi pháo hoa, mùa hè) lượng khách du lịch đông dẫn đến thiếu buồng phòng, mùa thấp điểm lại vắng khách Tính thời vụ đặc điểm bật kinh doanh sở lưu trú ăn uống Để đáp ứng đủ nhu cầu vào mùa cao điểm dẫn đến dư thừa vào mùa thấp điểm Các chủ sở lưu trú ăn uống đầu tư xây dựng chưa tính hết tác động tính thời vụ, nhìn vào mặt tốt khách đến đông mùa cao điểm mà chưa thấy trước tình hình mùa thấp điểm Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 3.1 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu giải pháp 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp 3.1.3 Định hướng 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 3.2.1 Giải pháp quy hoạch phát triển du lịch Đối với quy hoạch tổng thể cần có phối hợp với Viện quy hoạch phát triển du lịch (Tổng cục du lịch) tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2020; điều chỉnh tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế Trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch chiến lược phát triển sở lưu trú ăn uống chất lượng cao Đà Nẵng cần chi tiết, đạo công tác thực quy hoạch chi tiết sở lưu trú du lịch chặt chẽ 3.2.2 Giải pháp quản lý nhà nước Tăng cường công tác quản lý Nhà nước loại hình dịch vụ địa bàn, đặc biệt dịch vụ lưu trú, quản lý chặt chẽ sau cấp giấy phép doanh nghiệp tư nhân Trong lĩnh vực lưu trú, cần trì kế hoạch thẩm định, tái thẩm định khách sạn nhằm phát hiện, nhắc nhở giúp doanh nghiệp chấn chỉnh kịp thời thiếu sót kinh doanh Thực tốt phối hợp ngành để thường xuyên kiểm tra, tra để xem xét thực chất hoạt động doanh Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 nghiệp có biện pháp chế tài đủ mạnh để xử lý doanh nghiệp vi phạm chất lượng dịch vụ du lịch 3.2.3 Nhóm giải pháp thị trường Cơ sở lưu trú ăn uống phải xác định đúng, xác thị trường mục tiêu mà sở lưu trú hướng đến, tập trung nghiên cứu thị trường mục tiêu, tìm hiểu đặc điểm tâm lý, sở thích, nhu cầu, mục đích chuyến du lịch thị trường khách hàng Dựa vào kết nghiên cứu thị trường khách mục tiêu để đưa loại hình sản phẩm, dịch vụ, phong cách phục vụ phù hợp Thường xuyên điều tra khách để biết đánh giá họ dịch vụ sở lưu trú vă ăn uống để ngày hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ mà khách sạn cung cấp không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ sở lưu trú vă ăn uống Đẩy mạnh hợp tác với công ty lữ hành nước nhằm không ngừng tăng thị phần khách du lịch 3.2.4 Nhóm giải pháp quy mô, loại hình sở lưu trú ăn uống Ưu tiên phát triển sở lưu trú cao cấp nhằm phục vụ đối tượng khách có thu nhập cao, du khách quốc tế Phát triển khách sạn đến quận Sơn Trà từ đến 2015, thông qua kênh thông tin để kêu gọi thành phần kinh tế đầu tư vào Khuyến khích, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách sạn có điều kiện mở rộng, nâng cấp thành khách sạn đến sao, nâng cấp quỹ khách sạn xếp hạng Đa dạng hoá loại hình lưu trú đặc biệt trọng vào loại hình lưu trú kiểu kiến trúc đại biệt thự, khu nghỉ dưỡng 3.2.5 Nhóm giải pháp tài Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật sách đầu tư nước theo hướng tạo mặt pháp lý chung cho đầu tư nước nước Xây dựng sách ưu tiên tập đoàn đa quốc gia Tăng cường công tác tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, kết hợp với quan ngoại giao để tăng cường vận động đầu tư Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, xu hướng đầu tư giới khu vực, chế hợp tác song phương đa phương đầu tư kinh nghiệm thu hút đầu tư doanh nghiệp khác giới địa phương 3.2.6 Nhóm giải pháp sở vật chất kỹ thuật 3.2.7 Nhóm giải pháp số lượng chất lượng phòng Cần bố trí không gian phòng hợp lý, tạo hệ thống ánh sáng phòng vừa đủ phù hợp với khách Công tác nâng cấp thay trang thiết bị sử dụng phòng bị cũ, thường xuyên hư hỏng, trọng vật dụng cá nhân cần thiết khăn tắm, kem đánh răng, … phải thay cho ngày lượt khách để đảm bảo công tác vệ sinh Nâng cao khả giải thắc mắc khách, nhân viên khách sạn cần có phương pháp xử lý khéo léo, nhanh chóng kịp thời khách có kiến nghị phàn nàn Đối với công tác quản lý khách sạn, khách sạn cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cung cấp cho khách phòng ngủ đảm bảo chất lượng cao 3.2.8 Nhóm giải pháp đa dạng hoá dịch vụ bổ sung Các sở lưu trú cần trọng vào việc phát triển dịch vụ bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ giải trí, dịch vụ hàng lưu niệm nghiên cứu để đưa loại hình dịch vụ dịch Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 vụ đặt vé tàu xe, dịch vụ lữ hành, loại hình văn hoá ẩm thực.v.v Làm tốt vấn đề tác động không nhỏ việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách kéo dài thời gian lưu trú khách 3.2.9 Nhóm giải pháp chất lượng phục vụ Phải nâng cao tính đồng trình phục vụ, đồng thời đa dạng hoá loại hình dịch vụ - Cần cải thiện, nâng cấp phòng, mua sắm thêm trang thiết bị đại, nâng cao chất lượng buồng giường cho phù hợp với nhu cầu khách cấp hạng khách sạn - Các sở lưu trú ăn uống cần phải xây dựng quy trình phục vụ riêng cho phận cụ thể Quy trình phục vụ xây dựng khoa học chất lượng phục vụ nâng cao việc phục vụ sở lưu trú ăn uống mang tính đồng bộ, có nét đặc trưng riêng - Thường xuyên giáo dục tinh thần trách nhiệm phong cách phục vụ cho nhân viên phải nhiệt tình, niềm nở giao tiếp phục vụ khách, đặc biệt nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho nhân viên - Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa kịp thời hư hỏng trang thiết bị khách sạn nhằm đảm bảo cho điều kiện phục vụ khách cao 3.2.10 Nhóm giải pháp chất lượng nguồn nhân lực Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương trình đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhân viên, tăng cường công tác quản lý, theo dõi trình phát triển chuyên môn, nghiệp vụ kỹ làm việc nhân viên phận để làm sở cho việc hoạch định, tổ chức chương trình đào tạo, bồi Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 dưỡng Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên có kế hoạch luân chuyển nhân viên phận để nhân viên hiểu biết nhiều công việc Chương trình đề bạt, thăng tiến: Ban lãnh đạo cần phải tạo môi trường bình đẳng để khuyến khích nhân viên, công khai điều kiện tiêu chuẩn vị trí người đề bạt vào vị trí cao phải người giỏi Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân Các doanh nghiệp cần phải xây dựng quy định, sách tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp quy định nhà nước Mỗi phận doanh nghiệp cần hoạch định cho kế hoạch tuyển dụng kèm theo tiêu chuẩn cụ thể trình độ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, sức khoẻ, độ tuổi hình thức Giải tốt khâu từ tuyển dụng đến thử việc làm thức 3.2.11 Nhóm giải pháp công tác quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống Đối với khách sạn có quy mô lớn cần áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) phải đề cử cán quản lý tham gia lớp tập huấn áp dụng lĩnh vực Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng yếu tố đầu vào đặc biệt nguồn cung cấp thực phẩm cho nhà hàng cần có nguồn gốc xuất xứ, có dấu kiểm dịch, có chứng nhận sở y tế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên chất lượng dịch vụ Việc kiểm tra không dừng lại cán quản lý phận mà Ban Giám đốc cần có kiểm tra, giám sát thường xuyên chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 3.2.12 Nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý sở lưu trú ăn uống - Đẩy mạnh việc tiêu chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ để nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin - Sử dụng phần mềm quản lý khách sạn hệ thống máy camera khu vực khách sạn - Xây dựng hệ thống tự động hoá ngành du lịch - Tiếp tục hoàn thiện mạng diện rộng ngành 3.2.13 Giải pháp giá Cần phải vận dụng giá cách mềm dẻo, linh hoạt, tuỳ theo tình hình thực tế mà giá có biến động khác nhằm kích thích khách du lịch đến với khách sạn Các sở lưu trú nên áp dụng giá khuyến loại khách Đối với người theo đoàn đơn vị lữ hành gửi đến, khách sạn cần có sách giá mềm dẻo như: giảm từ 5% đến15% so với giá công bố chi khách từ phòng đến 10 phòng trở lên khách học sinh, sinh viên, vào mùa vắng khách, khách đến khách sạn giảm từ 10% đến 12% giá phòng Giá áp dụng cho người đặc biệt, giá áp dụng trường hợp có hợp tác Đó điều quan tâm hàng đầu khách có thu nhập khiêm tốn, người có thu nhập cao tiết kiệm chi tiêu 3.2.14 Các giải pháp hỗ trợ khác - Giải kịp thời phàn nàn khách - Thăm dò ý kiến mức độ hài lòng khách - Xây dựng mối quan hệ - Tạo môi trường du lịch an ninh - an toàn - Công tác tuyên truyền quảng cáo Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ việc phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú sở lưu trú Sơn Trà, xin rút kết luận sau: Số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng ngày tăng Riêng Sơn Trà, số lượng khách tăng bình quân 78,30%/năm giai đoạn 2008 - 2012 Sự tăng lên khách du lịch kéo theo số ngày khách tăng lên đáng kể, tốc độ tăng bình quân năm 84,78 % Số lượng sở lưu trú Sơn Trà có xu hướng tăng nhanh giai đoạn 2008 - 2012, với tốc độ tăng bình quân 41,14%/năm Trong chủ yếu tăng lên khách sạn có quy mô nhỏ 30 phòng Các sở lưu trú Sơn Trà chủ yếu cung cấp dịch vụ phòng ngủ dịch vụ ăn uống Các dịch vụ khác dịch vụ hàng lưu niệm, dịch vụ giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe số dịch vụ bổ sung khác không quan tâm Chất lượng đội ngũ nhân viên làm du lịch địa bàn chưa cao, trình độ ngoại ngữ yếu Điều dẫn đến khả giao tiếp nhân viên hạn chế, tính chuyên nghiệp không cao Công tác quản trị chất lượng số khách sạn có cấp hạng cao trọng Đối với khách sạn quy mô nhỏ công tác quản trị chất lượng hạn chế chí quan tâm Trên sở thực trạng chất lượng dịch vụ lưu trú Sơn Trà, đề tài đề xuất 14 nhóm giải pháp để phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn Trong đó, nhóm giải pháp vĩ mô gồm: giải pháp quy hoạch phát triển du lịch, quản lý nhà nước, thị trường, quy mô loại hình sở lưu trú, giải pháp tài chính; nhóm giải pháp vi mô gồm giải pháp tăng cường sở vật Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 chất kỹ thuật, tăng cường số lượng chất lượng phòng ngủ, đa dạng hóa dịch vụ bổ sung, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng nguồn lực, giải pháp công tác quản lý chất lượng dịch vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý sở lưu trú, giải pháp giá số giải pháp hỗ trợ khác Với kết luận trên, Luận văn làm sáng tỏ giải đầy đủ vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu đặt trả lời nội dung nêu phần mở đầu đề tài Kiến nghị Để thực giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà cách có hiệu quả, đề nghị số vấn đề sau: 2.1 Đối với Nhà nước - Trên sở quy hoạch chi tiết cụm du lịch chính, đề nghị Chính phủ ngành chức trung ương đạo xúc tiến nhanh trình đầu tư vào sở lưu trú ăn uống chất lượng cao, hạ tầng cụm du lịch trọng điểm phê chuẩn - Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cần trọng tăng cường công tác đạo, hướng dẫn địa phương chấp hành thực tốt chủ trương, sách quy định du lịch Đồng thời cần có ưu tiên hỗ trợ thành phố Đà Nẵng nói chung Sơn Trà nói riêng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực số sách ưu tiên khác 2.2 Đối với thành phố Đà Nẵng - Bố trí ngân sách cho chương trình phát triển du lịch dự án đầu tư phát triển du lịch thành phố nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy hoạch, tránh tình trạng phát triển sở lưu trú cách tràn lan, không hiệu không theo quy hoạch Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 - Chỉ đạo ngành có liên quan (nhất Sở Kế hoạch Đầu tư) tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với ngành liên quan để quản lý tốt đối tượng giấy phép kinh doanh, giá cả, chất lượng dịch vụ - Tập trung đầu tư cách có hiệu sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngành du lịch, tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư du lịch tạo môi trường thuận lợi cho khách du lịch - Thành phố có chủ trương kế hoạch đào tạo nhân lực cho ngành du lịch hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cần đạo, hướng dẫn cho ngành du lịch Sơn Trà việc phát triển du lịch; hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực tuyên truyền quảng bá du lịch Sơn Trà 2.3 Đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch - Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động phát triển du lịch hàng năm; chủ trì phối hợp với cấp, ngành, địa phương có liên quan để triển khai tổ chức thực tốt nội dung nhằm hoàn thành mục tiêu chương trình phát triển du lịch thời kỳ 2010-2015 - Phối hợp với UBND quận Sơn Trà tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế quản lý nhà trọ, nhà nghỉ kinh doanh theo hộ gia đình nhà nghỉ du lịch thành lập theo Luật doanh nghiệp địa bàn - Nghiên cứu tham mưu cho UBND thành phố ban hành quy chế việc đào tạo lao động ngành du lịch nói chung DNTN nói riêng để nâng cao chất lượng dịch vụ khối - Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư việc xây dựng dự án kêu gọi đầu tư phát triển du lịch lập kế hoạch đầu tư dự án du lịch thành phố Footer Page 26 of 134 ... trú ăn uống Đầu tư phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống không giúp gia tăng quy mô số lượng sở dịch vụ lưu trú mà bảo đảm chất lượng dịch vụ lưu trú ăn uống tăng lên 1.5 VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ LƯU... TRẠNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1.1 Tình hình phát triển sở lưu trú địa... phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống Chương 2: Thực trạng dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà Chương 3: Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ lưu trú ăn uống địa bàn quận Sơn Trà Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn quận Sơn Trà, Giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn quận Sơn Trà, Giải pháp phát triển dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn quận Sơn Trà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay