Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng

26 84 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:56

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH UYÊN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Ngọc Vũ Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu - Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống NHTM với chức trung gian tài tiết kiệm đầu tư, tác nhân dư vốn với tác nhân thiếu vốn kênh huy động vốn chủ lực cho kinh tế Tuy nhiên nguồn vốn huy động hệ thống NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn nhàn rỗi toàn xã hội Hầu hết ngân hàng nằm tình trạng thiếu vốn trung dài hạn, gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Do vậy, yêu cầu mở rộng huy động vốn với quy mô chất lượng cao cần thiết cho NHTM Nằm hệ thống ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Đà Nẵng (Saigonbank) khẳng định vị công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho thành phần kinh tế Nguồn vốn huy động Saigonbank tăng trưởng qua năm so với yêu cầu kết đạt khiêm tốn Để đáp ứng nhu cầu vốn ngày tăng doanh nghiệp cá nhân địa bàn, Saigonbank Đà Nẵng đứng trước thách thức, đòi hỏi quan tâm, trọng đến công tác huy động vốn, khai thác tối đa nguồn vốn tiềm tàng tổ chức kinh tế dân cư để có nguồn vốn phong phú với cấu vốn tối ưu đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội thân Saigonbank Nhận thức vai trò hoạt động huy động vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng thực tiễn hoạt động huy động vốn ngân hàng Sài Gòn Công thương, đề tài: “Giải pháp mở rộng huy Footer Page of 134 Header Page of 134 động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - CN Đà Nẵng” xây dựng nhằm giải yêu cầu Mục tiêu nghiên cứu + Hệ thống hóa, tổng hợp vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn NHTM + Phân tích, đánh giá thực trạng công tác mở rộng huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng thời gian từ năm 2010 đến 2012 + Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn, tạo cấu vốn huy động hợp lý đáp ứng mục tiêu hoạt động NH TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động mở rộng huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng mở rộng huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương CN Đà Nẵng ba năm 2010, 2011 2012, sở đề xuất giải pháp mở rộng huy động vốn thời gian đến Phương pháp nghiên cứu Xuất phát từ tảng sở lý luận hoạt động huy động vốn NHTM, vai trò phát triển kinh tế, luận văn sâu nghiên cứu mở rộng huy động vốn NH TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Căn vào tiêu đánh giá hiệu công tác mở rộng huy động vốn, luận văn tiến hành nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích thực trạng huy động vốn khả mở rộng công tác NH TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2012 Footer Page of 134 Header Page of 134 Trên sở đánh giá thực trạng định hướng NH TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng, giải pháp kiến nghị trình bày để góp phần mở rộng huy động vốn ngân hàng thời gian tới Trong giải vấn đề nghiên cứu cụ thể, luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, tổng hợp, phương pháp so sánh, đối chiếu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Phần cuối luận văn danh mục tài liệu tham khảo Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Luận văn “Giải pháp đẩy mạnh huy động tiền gởi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” năm 2012, tác giả Trần Thị Thu Thanh, bảo vệ năm 2012 Đại học Đà Nẵng Đề tài giải nội dung sau: + Nêu lý luận chung khái niệm, chức năng, vai trò NHTM, hoạt động NHTM Footer Page of 134 Header Page of 134 + Tác giả phân tích thực trạng huy động vốn nói chung, đưa điểm mạnh, yếu, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng ba năm 2009-2010-2011 + Đưa số giải pháp khắc phục vấn đề tồn công tác huy động vốn nói chung ngân hàng - Luận văn tác giả Huỳnh Thị Kim Phượng (2009) với đề tài “ Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động hệ thống ngân hàng đầu tư phát triền Việt Nam” Trong phần sở lý luận tác giả trình bày chi tiết vai trò, chức NHTM phân chia rõ nguồn vốn hoạt động kinh doanh NHTM Trên sở lý luận hoạt động huy động vốn ngân hàng, tác giả xây dựng hình thức huy động vốn, đề cập đến chi phí rủi ro huy động vốn, làm rõ nhân tố ảnh hưởng Qua việc phân tích thực trạng huy động vốn ngân hàng Đầu tư phát triền Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn ngân hàng, giải pháp đề xuất có tính thực tiễn có khả áp dụng vào thực tế để gia tăng nguồn vốn cho ngân hàng - Luận văn “Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định” năm 2012, tác giả Hồ Văn Trị, bảo vệ năm 2012 Đại học Đà Nẵng Đề tài đưa số nội dung tổng quan ngân hàng thương mại, cần thiết huy động vốn ngân hàng, phần thực trạng đưa giải pháp cụ thể mà ngân hàng thực thời gian qua tăng cường huy động vốn, giải pháp mà tác giả đề xuất có tính khoa học có khả áp dụng vào thực tiễn Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại a Khái niệm ngân hàng thương mại b Hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại b.1 Hoạt động huy động vốn b.2 Hoạt động sử dụng vốn b.3 Hoạt động trung gian khác 1.1.2 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại a Khái niệm vốn ngân hàng thương mại b Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại b.1 Phân loại theo thời gian huy động * Huy động vốn ngắn hạn * Huy động vốn dài hạn b.2 Phân loại theo đối tượng huy động * Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, DN, quan nhà nước * Huy động vốn từ tầng lớp dân cư * Huy động vốn từ ngân hàng khác tổ chức tài b.3 Phân loại theo chất nghiệp vụ huy động vốn * Huy động tài khoản tiền gửi khách hàng * Huy động vốn qua thị trường b.4 Phân loại theo loại tiền 1.2 MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nội dung mở rộng huy động vốn Mở rộng huy động vốn mở rộng quy mô huy động vốn Footer Page of 134 Header Page of 134 sở đảm bảo tính hợp lý cấu vốn huy động kiểm soát chi phí huy động vốn phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ Như vậy, nội dung mở rộng huy động vốn bao hàm yếu tố sau: - Mở rộng quy mô huy động vốn tức tăng số dư có khoản vốn huy động qua hình thức huy động vốn, nghĩa tăng số dư khoản tiền gởi phát hành giấy tờ có giá, đáp ứng cách hợp lý nhu cầu nguồn vốn hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực huy động vốn - Đảm bảo tính hợp lý cấu vốn huy động hình thức huy động, kỳ hạn, loại tiền… phù hợp với mục tiêu khoản, sinh lời quản trị rủi ro ngân hàng - Việc mở rộng quy mô huy động phải kèm với việc kiểm soát chi phí huy động vốn - Gia tăng thị phần vốn huy động thị trường mục tiêu 1.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng huy động vốn ngân hang thương mại a Mức tăng trưởng qui mô huy động vốn Mức tăng trưởng qui mô huy động vốn đánh giá qua hai tiêu cụ thể: - Mức tăng tuyệt đối số dư huy động vốn qua thời gian - Tốc độ tăng số dư huy động vốn qua thời gian b Mức tăng trưởng thị phần huy động vốn Thị phần huy động tiền gửi đánh giá qua so sánh số dư huy động vốn NH với tổng số dư huy động vốn tổ chức tín dụng địa bàn (thường tính %) Footer Page of 134 Header Page of 134 c Cơ cấu vốn huy động Trong hoạt động huy động, cần ý loại cấu sau: - Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn - Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền - Cơ cấu vốn huy động theo hình thức tiền gửi - Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng khách hàng Sự phù hợp cấu đánh giá vào việc so sánh cấu vốn thực tế huy động so với kế hoạch; phù hợp cấu vốn huy động với cấu sử dụng vốn Tùy theo điều kiện thực tế, chế hoạt động điều kiện liệu mà lựa chọn cách thức đánh giá phù hợp d Lãi suất chi phí vốn huy động Chi phí huy động vốn bao gồm chi trả tiền lãi chi phí liên quan khác lãi, NHTM cần phải kiểm soát chi phí huy động nhằm đảm bảo mục tiêu sinh lời như: - Xây dựng sách lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm hợp lý đảm bảo tính cạnh tranh - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với khả huy động vốn - Nâng cao hiệu công tác quản lý nguồn vốn e Các rủi ro chủ yếu liên quan đến huy động vốn - Rủi ro lãi suất Rủi ro phát sinh lãi suất thay đổi làm ngân hàng bị thiệt hại giảm lợi nhuận ngân hàng giảm giá trị ròng NH - Rủi ro khoản: Rủi ro khoản rủi ro khả ngân hàng đáp ứng dòng tiền với mức chi phí hợp lý quy mô phù hợp khách hàng có nhu cầu Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 - Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối rủi ro mà thay đổi tỷ giá lãi suất ngoại tệ tác động bất lợi đến giá trị tài sản nợ ngoại tệ ngân hàng gây nên tổn thất lợi nhuận 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Yếu tố khách quan a Chính sách đạo ngân hàng nhà nước b Hoạt động kinh tế xã hội đất nước c Sự cạnh tranh gay gắt thị trường vốn d Tâm tư, thói quen người tiêu dùng 1.3.2 Yếu tố chủ quan a Chính sách huy động vốn ngân hàng b Nhân công nghệ thông tin c Mạng lưới hoạt động ngân hàng d Uy tín ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận văn nêu tổng quan hoạt động NHTM kinh tế thị trường, đề cập đến cấu nguồn vốn ngân hàng mở rộng hoạt động huy động vốn NHTM, đồng thời nêu vai trò hoạt động huy động vốn việc định quy mô kinh doanh, khả sinh lời rủi ro tiềm tàng ngân hàng Luận văn nêu tiêu chí cụ thể việc đánh giá mở rộng hoạt động huy động vốn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 khuyến quà tặng 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SAIGONBANK ĐÀ NẴNG TỪ 2010-2012 2.2.1 Đặc điểm khách hàng, thị trường huy động vốn NHTMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Ø Đặc điểm khách hàng giao dịch Saigonbank ĐN Trong gian qua, khách hàng giao dịch Saigonbank Đà Nẵng ngày gia tăng với nhiều đối tượng khách hàng khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, với đặc điểm đối tượng khách hàng tương đối đa dạng ổn định với nhiều thành phần nhân viên văn phòng, người buôn bán, người dân, công ty cổ phần, DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài… địa bàn Đà Nẵng Ø Đặc điểm thị trường, lực cạnh tranh hoạt động mở rộng huy động vốn Theo thống kê cho thấy, hệ thống ngân hàng có mạng lưới rộng khắp đa dạng, ngân hàng mọc lên ngày nhiều việc phát triển mạng lưới dày đặc phòng giao dịch địa bàn thành phố Đà Nẵng, tạo nên thách thức không nhỏ cho ngân hàng Saigonbank Đà Nẵng giữ vững thương hiệu, nâng cao uy tín tăng lượng khách hàng giao dịch địa bàn Tuy nhiên thị trường để mở rộng huy động vốn chịu áp lực lớn địa bàn ngày chia nhỏ 2.2.2 Những biện pháp NHTMCP Sài Gòn Công thương Chi nhánh Đà Nẵng áp dụng để mở rộng huy động vốn Ø Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ huy động đáp ứng nhu cầu Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 thị trường, sản phẩm dịch vụ huy động vốn mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng bao gồm huy động vốn đồng Việt Nam ngoại tệ (USD): + Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn cá nhân tổ chức kinh tế, trị, xã hội nước, cá nhân tổ chức nước sinh sống, hoạt động sản xuất kinh doanh lãnh thổ Việt Nam + Tiền gửi tiết kiệm cá nhân nước người nước làm việc sinh sống hợp pháp Việt Nam + Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu có mục đích theo nhu cầu vốn thời kỳ theo kế hoạch Hội Sở Là hình thức huy động vốn mang tính bổ sung nhằm đáp ứng quan hệ cung cầu vốn Saigonbank Đà Nẵng Ø Triển khai biện pháp nhằm tăng lực cạnh tranh, tăng thị phần vốn huy động Luôn thực sách lãi suất linh hoạt, phù hợp đảm bảo tuân thủ đạo NHNN, Hội sở để gia tăng nguồn vốn huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế, đặc biệt khách hàng có tiền gửi lớn Thường xuyên tìm hiểu nguyên nhân khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền để gửi sang ngân hàng khác để có biện pháp thích hợp nhằm trì quan hệ tốt với khách hàng Có sách miễn, giảm phí chuyển tiền cho khách hàng có số dư tiền gửi lớn, thường xuyên giao dịch với ngân hàng Tăng cường phát triển, tiếp thị gói sản phẩm trả lương qua thẻ ATM cho doanh nghiệp Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.2.3 Phân tích kết mở rộng huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng a Tăng trưởng quy mô vốn huy động Bảng 2.3: Quy mô vốn huy động từ năm 2010-2012 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 127,841 101,160 232,952 Mức tăng giảm tuyệt đối so với năm trước - -26,681 131,792 Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước(%) - -20.87 130.28 Tổng nguồn vốn huy động (Nguồn Báo cáo KQKD Saigonbank từ năm 2010-2012) Tổng nguồn vốn huy động đến năm 2011 101,160 triệu đồng, giảm 20,87% so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng vốn huy động năm 2011 giảm từ đầu năm 2011, NHNN ban hành thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa VNĐ không vượt 14%/năm Năm 2012 năm vốn huy động tăng cao đạt 232,952 triệu đồng, tăng 130.28% so với năm 2011, huy động vốn tăng mạnh năm này, chi nhánh triển khai nhiều chương trình huy động tiết kiệm phong phú, đa dạng với lãi suất khuyến mại nên thu hút vốn nhàn rỗi từ dân cư doanh nghiệp, nguồn vốn huy động đáp ứng công tác sử dụng vốn chi nhánh năm b Mức tăng trưởng thị phần huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng Tuy có cạnh tranh gây gắt ngân hàng, thị phần huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng tăng trưởng, cụ thể Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 năm 2012 đạt 232,952 triệu đồng, số tuyệt đối tăng so với năm 2010 105,110 triệu đồng, so với năm 2011 tăng 131,791 triệu đồng Nhìn chung thị phần vốn huy động Saigonbank Đà Nẵng so với tổng vốn huy động ngân hàng TMCP địa bàn chiếm tỷ lệ nhỏ chiếm gần 2% tổng huy động vốn ngân hàng địa bàn Đà Nẵng c Mức tăng trưởng cấu nguồn vốn huy động c.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo hình thức huy động Đến cuối năm 2011, tổng nguồn huy động từ tiền gửi KKH đạt 7.397 triệu đồng giảm so với năm 2010 (giảm 37,77%) tới năm 2012 tỷ lệ tăng lên 142.76% Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn giảm so với năm 2010 (cụ thể giảm 37.79% 19.14%) c.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng huy động Bảng 2.6 Tình hình huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng S T T Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ Tỷ Tỷ 11/1 12/11 Số tiền trọng Số tiền trọng Số tiền trọng (%) (%) (%) Tiền gửi TK cá 115,588 90.4 93,765 92.7 141,039 nhân Tiền gửi doanh 10,552 8.3 5,463 5.4 90,616 nghiệp Tiền gửi TCTD 1,702 1.3 1,932 1.9 1,297 Giấy tờ có giá 0.0 0.0 Tổng NV HD 127,842 100 101,161 100 232,952 60.5 -18.9 50.4 38.9 -48.2 1558.7 0.6 13.5 -32.9 0.0 100 -20.9 130.3 Tiền gửi dân cư: Nguồn tiền có qui mô, cấu lớn tổng nguồn huy động, tỷ trọng dao động từ 6090% Đây chủ yếu tiền gửi tiết kiệm, nguồn có qui mô, cấu Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 ổn định tăng qua năm Tiền gửi TCKT: Về cấu: năm 2010 chiếm 8.25%, năm 2011 giảm -48.23% chiếm 5.25%, tính đến 2012 tăng lên 1558.72% chiếm 38.9% tổng nguồn huy động Quy mô không ổn định năm 2012 tốc độ tăng trưởng 1558.72% năm trước tốc độ đạt -48.23% Tiền gửi TCTD khác: Nguồn năm gần có qui mô, cấu thấp tổng nguồn, từ 0.56% đến 1.33% Nguồn tiền gửi TCTD khác thường nhằm mục đích khoản, ngân hàng không sử dụng nhiều nguồn vay đầu tư c.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian Nguồn vốn huy động không kỳ hạn: nguồn vốn huy động chủ yếu từ TCKT-XH, doanh nghiệp tài khoản TCTD khác, dân cư huy động không đáng kể có xu hướng giảm dần Nguồn vốn huy động có kỳ hạn 12 tháng: Đây loại tiền nhạy cảm với lãi suất thời gian nhàn rỗi dài, khách hàng kế hoạch hoá từ trước định gửi vào ngân hàng theo kỳ hạn định Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng có cấu cao (tỷ trọng từ 88.77%-91.74%) có xu hướng tăng Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng: tiền gửi có kỳ hạn dài Saigonbank Đà Nẵng có qui mô, cấu nhỏ (tỷ trọng dao động từ 1% - 2%) tăng trưởng ổn định, có xu hướng tăng cấu (năm 2010 chiếm 1.04%; năm 2011 chiếm 0.98%; năm 2012 chiếm 1.35%) c.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ Theo tỷ trọng tiền gửi ta thấy đồng nội tệ chiếm đa số tổng nguồn Năm 2010 số lượng vốn huy động 122,703 triệu đồng, Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 chiếm 95.98% tổng nguồn huy động, năm 2011 số lượng vốn huy động giảm xuống 97,202 triệu, chiếm 96.09% giảm 20.78% so với năm 2010, nhiên đến năm 2012 số lượng vốn huy động lại tăng lên đến 224,625 triệu đồng, tăng 131.09% so với năm 2011 Đối với việc huy động vốn ngoại tệ, năm 2012, nguồn vốn huy động gấp lần năm 2011, tăng 110.38% d Quan hệ huy động vốn sử dụng vốn Saigonbank Đà Nẵng Lãi suất đầu vào bình quân VND cho nguồn vốn huy động giảm liên tiếp qua năm, lãi suất đầu vào USD không biến động Lãi suất bình quân đầu VND có chiều hướng giảm liên tiếp qua năm, năm 2010 19.25%/năm, năm 2011 18.78%/năm, năm 2012 14.75%/năm, lãi suất USD đầu có biến động không đáng kể Chênh lệch lãi suất đầu bình quân đầu vào bình quân năm 2010 5.78%/năm, năm 2011 5.28%/năm, năm 2012 4.25%/năm Tình hình sử dụng vốn Saigonbank ĐN cao so với nguốn vốn huy động Khi nguồn tiền gửi không đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng sử dụng vốn, Saigonbank ĐN vay ngắn hạn Hội sở, nên tỷ lệ sử dụng vốn/vốn huy động năm 2010 334%, năm 2011 376%, năm 2012 171%, năm 2012 đánh giá tốc độ tăng vốn huy động nhanh tốc độ tăng sử dụng vốn e Chi phí vốn huy động Trong tổng chi phí ngân hàng chi trả lãi chiếm tỷ trọng lớn, điều cho thấy quy mô huy động vốn ngày tăng, chi trả lãi năm 2010 chiếm tỷ lệ nhỏ, tăng mạnh vào năm 2011 với 70.96%, năm 2011 tiếp tục tăng so với năm 2012 98.40% Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng huy động vốn SGB Đà Nẵng a Nhân tố chủ quan - Diện mạo sở vật chất hạ tầng chưa thật tạo ấn tượng tốt khách hàng, hệ thống mạng lưới chi nhánh ít, có hai phòng giao dịch, hai phòng giao dịch nhỏ bé, chật chội so với ngân hàng khác - Về lãi suất: Lãi suất huy động vốn chưa hợp lý, chênh lệch đáng kể so với Ngân hàng TMCP Chính sách lãi suất Saigobank Đà Nẵng chưa linh hoạt, chưa bám sát kịp thời với thay đổi thị trường nơi đây, chủ yếu phụ thuộc mức lãi suất Hội sở đưa b Nhân tố khách quan - Lạm phát gia tăng năm gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2010 gây tâm lý lo đồng tiền trượt giá nên người dân thích cất trữ tài sản dạng vàng gởi tiền vào NH - Nền kinh tế suy thoái: Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp tiến hành cắt giảm nhân công thu nhập nhiều người dân sụt giảm, khoản tiền nhàn rỗi dân cư đi, doanh nghiệp thu hẹp phạm vi hoạt động kinh doanh nên việc sử dụng tiện ích, dịch vụ ngân hàng mà giảm - Áp lực cạnh tranh: Theo thống kê ngân hàng Nhà nước, Đà Nẵng có khoảng 60 CN ngân hàng với 250 phòng giao dịch, cạnh tranh hoạt động NH trở nên khốc liệt Bên cạnh sản phẩm ngân hàng dễ dàng bắt chước nên sản phẩm huy động ngân hàng áp dụng với nhiều hình thức hấp dẫn để thu hút khách hàng, từ dẫn đến thị phần huy động chi nhánh nhỏ Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SAIGONBANK ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt - Linh hoạt lãi suất đa dạng kỳ hạn huy động thời kỳ - Tăng quy mô cấu huy động - Chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý - Ngân hàng đại hoá giao dịch ngân hàng 2.3.2 Những hạn chế tồn - Các sản phẩm huy động vốn chưa thật đa dạng, mang tính truyền thống - Lãi suất huy động chưa linh hoạt chưa chủ động - Cơ cấu vốn huy động chưa hợp lý - Thị phần vốn huy động tiền gửi tiết kiệm thấp so với tổng huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng địa bàn - Chưa đa dạng hoá loại hình sản phẩm dịch vụ - Hoạt động công nghệ thông tin gặp phải số khó khăn KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích, đánh giá kết thực dựa tiêu chí quy mô vốn huy động, cấu vốn huy động, thị phần, quan hệ huy động vốn sử dụng vốn, chi phí vốn, đề tài cho thấy kết hoạt động huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng với nhu cầu cho vay, so với kế hoạch Hội sở giao so sánh thị phần với số ngân hàng địa bàn năm Footer Page 19 of 134 18 Header Page 20 of 134 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh a Mục tiêu Tái cấu hoạt động ngân hàng, tăng lực cạnh tranh nhằm thực thành công trở thành “một ngân hàng TMCP lớn mạnh hàng đầu hệ thống NHTMCP” b Định hướng phát triển Saigonbank - Tiếp tục thực tăng trưởng mặt hoạt động kinh doanh, đảm bảo an toàn hiệu - Tổng nguồn vốn huy động tăng từ 20% so với năm trước - Dư nợ hàng năm tăng từ 20 - 25% năm - Tỷ lệ nợ hạn giảm 5% so với năm trước - Phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực đủ lực vận hành công nghệ quản trị ngân hàng theo chuẩn quốc tế - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: hoàn tất việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hệ thống toán - Phát triển dịch vụ ngân hàng mới: nghiên cứu triển khai dịch vụ dựa tảng công nghệ - Xây dựng quảng bá thương hiệu Saigonbank Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 - Thường xuyên đổi công nghệ, gia tăng sản phẩm dịch vụ 3.1.2 Định hướng mở rộng huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng - Xác định huy động vốn tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu - Huy động vốn từ kinh tế năm tăng bình quân từ 1820% - Giữ vững thị phần huy động vốn - Mở rộng hình thức huy động vốn; Mở rộng nguồn tiền gửi dân cư, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng ngân hàng nước - Duy trì phát huy biện pháp huy động vốn hữu hiệu, có khả cạnh tranh cao - Tăng thêm chất lượng nguồn vốn huy động việc tăng cường thu hút nguồn vốn trung dài hạn, đặc biệt nguồn vốn dân, khoản đầu tư tổ chức kinh tế nước 3.1.3 Định hướng công tác sử dụng vốn - Mở rộng hoạt động tín dụng kinh doanh bất động sản, toán thẻ tín dụng - Tập trung đầu tư vốn cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, trọng đầu tư cho tổng công ty thực chương trình phủ phê duyệt Tiếp tục đầu tư cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp làm ăn có hiệu có đầy đủ hồ sơ pháp lý chuẩn mực, bảo đảm thu hồi vốn vay Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Mở rộng mạng lưới kinh doanh Đối với hoạt động huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng, giải pháp phải thực coi giải trọng tâm, cấp bách hàng đầu Hiện số lượng phòng giao dịch trực thuộc Saigonbank Đà Nẵng PGD, năm tiếp theo, để giữ khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng mới, ngân hàng cần phải xây dựng kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh, năm tới thành lập thêm từ đến phòng giao dịch khu dân cư tập trung khu dân cư trục đường chính, nơi có khu kinh doanh sầm uất chợ, siêu thị 3.2.2 Thực sách lãi suất linh hoạt hợp lý Chính sách lãi suất định đến hiệu kinh doanh ngân hàng Do ngân hàng cần phải thường xuyên theo dõi, dự đoán biến động lãi suất, tính toán lãi suất bình quân đầu vào - đầu để đưa mức lãi suất vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính hấp dẫn đảm bảo kế hoạch lợi nhuận 3.2.3 Đa dạng hóa công cụ mở rộng huy động vốn Ø Đa dạng kỳ hạn cho sản phẩm huy động mang tính truyền thống Ø Bổ sung sản phẩm huy động vốn Ø Thường xuyên kịp thời đưa sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm có tính gối đầu sản phẩm trước đến hạn toán Ø Chuyển dịch cấu vốn huy động theo hướng tăng dần tỷ trọng vốn huy động trung dài hạn Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 3.2.4 Mở rộng đối tượng khách hàng, linh hoạt sản phầm với đối tượng khách hàng Ø Đối với tiền gửi dân cư Phấn đấu năm 2013 Saigonbank Đà Nẵng có số dư tiền gửi dân cư từ 180 tỷ đến 190 tỷ, chiếm 60% đến 70% nguồn vốn nhằm tạo ổn định nguồn vốn có lợi lãi suất đầu vào, tiền gửi dân cư ngoại tệ đạt 10 tỷ, tương đương 476 ngàn USD nhằm đáp ứng cho nhu cầu vay vốn nhập Ø Tiền gửi tổ chức kinh tế Mục tiêu lớn tổ chức kinh tế gửi tiền vào ngân hàng hưởng tiện ích toán Đối với ngân hàng, nguồn tiền gửi có chi phí huy động tính ổn định thấp Do vậy, nguồn vốn huy động từ dân cư ngân hàng cần quan tâm đến tính hiệu cao nguồn vốn Ø Tiền gửi tổ chức tín dụng Trong tất nguồn vốn huy động ngân hàng, nguồn tiền gửi tổ chức tín dụng không ổn định lãi suất cao Năm 2012 Saigonbank Đà Nẵng giữ nguồn vốn mức 3% đến 5% tổng nguồn vốn (Đây nguồn vốn không kỳ hạn ngân hàng TMCP Bản Việt, năm 2013 tiếp tục giữ mối quan hệ với tổ chức tín dụng để có số dư tiền gửi 1,68 tỷ đồng, chiếm 5% đến 7% nguồn vốn kinh doanh Ø Tiền gửi tổ chức khác Saigonbank Đà Nẵng chi nhánh ngân hàng hoạt động địa bàn thành phố Đà Nẵng, địa bàn có tính cạnh tranh cao, tập trung nhiều đơn vị, quan, tổ chức đoàn thể, để thu hút vốn đòi hỏi ngân hàng phải thực chủ động công tác huy động vốn Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 3.2.5 Hoàn thiện sách khách hàng Ø Tích cực tìm kiếm mở rộng khách hàng gửi tiền tiềm Ø Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị khuyến mại sản phẩm bán lẻ Ø Tổ chức buổi giao lưu tri ân dành cho khách hàng có lượng tiền gửi lớn quan hệ lâu năm 3.2.6 Hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ liên quan đến công tác mở rộng huy động vốn Ø Đảm bảo tính cân đối nguồn vốn sử dụng vốn Ø Bổ sung tiện ích máy ATM Ø Cung cấp sản phẩm phục vụ nhà huy động vốn, chuyển tiền với số lượng lớn Ø Xây dựng quy trình chi trả kiều hối nhà Ø Cung cấp sản phẩm “Thấu chi tài khoản”cho khách hàng cá nhân đảm bảo sổ tiết kiệm 3.2.7 Nâng cao uy tín Saigonbank Đà Nẵng thị trường Thực công tác thông tin quảng cáo rộng khắp Đối với ngân hàng trẻ SGB việc mở rộng hoạt động ngân hàng thông qua khuyếch trương, quảng cáo việc cần thiết, tuyên truyền quảng cáo lãi suất, hình thức huy động, lợi ích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, quảng cáo báo chuyên ngành, xây dựng kế hoạch quảng cáo thông qua số phương tiện thông tin đại chúng truyền hình, mạng 3.2.8 Các giải pháp hỗ trợ khác Ø Thường xuyên đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân Ø Nâng cao kỹ bán hàng cán ngân hàng Footer Page 24 of 134 23 Header Page 25 of 134 Ø Xây dựng môi trường làm việc tích cực có sách đãi ngộ thích hợp 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị hội sở Saigonbank KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa sở lý luận chương thực phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn chương 2, chương đưa giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng Các giải pháp đưa mang tích thực tiễn, gắn liền với thực trạng Saigonbank Đà Nẵng, góp phần giải vướng mắc gây cản trở việc đẩy mạnh công tác mở rộng huy động vốn Saigonbank Đà Nẵng Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp, luận văn đề xuất số kiến nghị với Chính phủ, ngân hàng Nhà nước Hội sở ngân hàng Footer Page 25 of 134 24 Header Page 26 of 134 KẾT LUẬN Với mục đích nghiên cứu đề tài “Giải pháp mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng” nội dung luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa lý luận chung huy động vốn, công tác mở rộng huy động vốn NHTM nhân tố ảnh hưởng Luận văn phân tích thực trạng mở rộng nguồn vốn huy động Saigonbank Đà Nẵng quy mô, tỷ trọng cấu vốn huy động mối quan hệ với công tác sử dụng vốn, đồng thời nhân tố ảnh hưởng, hạn chế nguyên nhân công tác mở rộng huy động vốn ngân hàng, từ có nhìn xác nhằm đưa giải pháp thích hợp Trên sở định hướng hoạt động kinh doanh lĩnh vực huy động vốn Hội sở Saigonbank Đà Nẵng, luận văn đưa giải pháp sau đây: - Mở rộng mạng lưới kinh doanh - Thực sách lãi suất linh hoạt hợp lý - Đa dạng hóa công cụ mở rộng huy động vốn - Mở rộng đối tượng khách hàng, linh hoạt sản phầm với đối tượng khách hàng - Hoàn thiện sách khách hàng - Hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ liên quan đến công tác mở rộng huy động vốn - Nâng cao uy tín Saigonbank Đà Nẵng thị trường Footer Page 26 of 134 ... hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp nhằm mở. .. NH TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động mở rộng huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi... Giải pháp mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng nội dung luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa lý luận chung huy động vốn, công tác mở rộng huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay