Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà Nẵn

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:55

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GAMELOFT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Phản biện 1: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: PGS TS NGUYỄN VĂN TOÀN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một nghiên cứu gần cho thấy, có tới 85% nhà quản trị nhân lực cho biết thách thức lớn mà họ phải đương đầu việc quản lý nhân sự bất lực việc trì nhân viên Việc trì nhân viên nhằm giúp nhân viên phát huy mạnh gắn bó lâu dài với tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng công ty có môi trường làm việc đại, động Tuy nhiên đội ngũ nhân viên công ty trẻ, nhiều tham vọng thường xuyên thay đổi công việc Bên cạnh đó, áp lực công việc cao công việc dễ nhàm chán khiến cho số lượng nhân viên nghỉ việc gia tăng Chính thế, công ty gặp nhiều khó khăn việc trì, giữ chân nhân viên Đây lý để em lựa chọn đề tài “Giải pháp trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc trì nhân viên tổ chức Phân tích thực trạng trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng thời gian qua Đề xuất số giải pháp trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác trì nhân viên tổ chức - Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung liên quan Footer Page of 134 Header Page of 134 đến việc trì nhân viên Về không gian: Đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa thời gian đến Phương pháp nghiên cứu Kết hợp nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn Trên sở luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận, khảo sát thực tế phương pháp khác Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, mở đầu kết luận, luận văn bố trí thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận việc trì nhân viên tổ chức Chương 2: Phân tích thực trạng trì nhân viên công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp trì nhân viên công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nghiên cứu đến nội dung có nhiều công trình nước, lý thuyết thực tiễn nghiên cứu Từ nghiên cứu nói việc trì nhân viên tổ chức quan trọng Và để trì nhân viên sử dụng nhiều công cụ như: Công tác thù lao, cải thiện điều kiện làm việc, hội thăng tiến, công tác đào tạo, mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp lãnh đạo Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến việc trì nhân viên tổ chức Nhân lực sức lực người, bao gồm sức mạnh bắp, trí não thần kinh người sử dụng để phục vụ đời sống cho thân tổ chức Nguồn nhân lực hiểu tổng thể tiềm người gồm thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức định Công tác quản trị nguồn nhân lực trình giúp tìm kiếm, phát triển trì đội ngũ nhân hoạt động sản xuất kinh doanh cách có chất lượng, đảm bảo thành công doanh nghiệp mục đích kinh doanh doanh nghiệp Duy trì nhân viên hiểu tìm cách để giữ chân nhân viên lôi kéo nhân viên lại làm việc cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mục tiêu phát triển lâu dài doanh nghiệp, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạnh tranh 1.1.2 Các học thuyết liên quan đến việc trì nhân viên tổ chức Lý thuyết cổ điển động viên F.W Taylor (1915): Taylor cho để đảm bảo động viên nhân viên nhà quản trị phải tìm cách tốt để dạy cho họ công việc, dùng kích thích Footer Page of 134 Header Page of 134 kinh tế tiền lương tiền thưởng để động viên nhân viên Hệ thống thứ bậc nhu cầu Maslow: Đưa hệ thống nhu cầu phân cấp xã hội phát triển bao gồm nhu cầu sinh lý, an toàn, xã hội, tôn trọng tự khẳng định Học thuyết giúp nhà quản trị hiểu nhân viên cấp độ nhu cầu nhằm đưa giải pháp trì nhân viên phù hợp Học thuyết hai yếu tố F.Herzbert: Khẳng định việc động viên nhân viên đòi hỏi phải giải thỏa đáng hai nhóm nhân tố trì nhân tố động viên, trọng nhân tố Học thuyết hy vọng Vroom: Cho phải làm cho người lao động thấy rõ mối quan hệ nỗ lực thành tích, thành tích với kết phần thưởng Phần thưởng phải tương xứng với thành tích, phù hợp với nhu cầu, mong muốn người lao động Học thuyết công bằng Adams : Giúp nhận thức mức độ đối xử công đắn tổ chức 1.1.3 Sự cần thiết phải trì nhân viên tổ chức Tạo gắn bó lâu dài, trì lực lượng lao động ổn định lâu dài, dễ dàng quản lý kiểm soát Giúp giảm thiểu chi phí thay đổi nhân viên Đáp ứng nhu cầu trước mắt mục tiêu phát triển lâu dài doanh nghiệp Việc trì nhân viên đem lại lợi ích cho nhân viên mặt vật chất lẫn tinh thần 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ phần mềm – thiết kế trò chơi: Lĩnh vực mẻ, lực lượng lao động chưa dồi dào, cạnh tranh ngành chưa cao Lực lượng lao động lĩnh vực đa phần nam trẻ tuổi, có hiểu biết trò chơi có khả làm việc môi trường đa văn hóa, áp lực cao Chất lượng nguồn Footer Page of 134 Header Page of 134 nhân lực lĩnh vực chưa cao 1.2 NỘI DUNG CỦA DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.2.1 Công tác thù lao Thù lao lao động đề tài đề cập đến tiền lương tài gồm tiền lương, phụ cấp, phúc lợi tiền thưởng Ý nghĩa thù lao: Kích thích người lao động làm việc tích cực Nâng cao trách nhiệm người lao động công việc Tạo trung thành gắn bó với doanh nghiệp Thù lao xem yếu tố trì nhân viên khi: Chính sách trả lương hình thức trả lương hợp lý, công Việc xét tăng lương phải theo quy trình đánh giá phù hợp Cơ cấu tiền lương phải có tác dụng kích thích nhân viên gắn bó với doanh nghiệp 1.2.2 Cải thiện điều kiện làm việc Điều kiện làm việc yêu cầu sở vật chất tinh thần thực công việc Điều kiện làm việc bao gồm phòng làm việc, ghế yếu tố tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ phục vụ cho việc thực nhiệm vụ chuyên môn Ý nghĩa việc cải thiện điều kiện làm việc: Giảm thiểu tai nạn lao động Đảm bảo an toàn tính mạng nhân viên Tạo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, hợp vệ sinh Cải thiện điều kiện làm việc xem yếu tố trì nhân viên khi: công ty trang bị thiết bị đại, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, đảm bảo an toàn hợp vệ sinh, đồng thời tạo hứng thú kích thích nhân viên làm việc hiệu 1.2.3 Tạo hội thăng tiến Thăng tiến có nghĩa là: Hoặc nhân viên bổ nhiệm vào vị trí công việc cao Hoặc nhân viên nâng lên Footer Page of 134 Header Page of 134 bậc cao công việc Ý nghĩa việc tạo hội thăng tiến: Khiến nhân viên cảm thấy công nhận, trọng dụng Họ nỗ lực làm việc họ tin vào hội thăng tiến tương lai Để hội thăng tiến phát huy tác dụng trì nhân viên: Công ty phải đảm bảo công xét thăng tiến Chính sách thăng tiến rõ ràng, công khai rộng rãi đến nhân viên Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin hội thăng tiến 1.2.4 Công tác đào tạo Đào tạo hiểu trình cung cấp kiến thức, kỹ cụ thể cho người lao động, giúp họ có lực cần thiết để thực hiệu mục tiêu tổ chức Ý nghĩa công tác đào tạo: Đào tạo cung cấp cho nhân viên có kỹ cần thiết cho công việc, mở rộng hội thăng tiến, xây dựng mối quan hệ Giúp cho nhân viên hoàn thành công việc tốt hơn, nâng cao lực, hiệu công tác Đào tạo xem yếu tố trì nhân viên khi: Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc, hình thức đào tạo hợp lý Việc đào tạo cần phải dựa vào trình độ nguồn nhân lực chiến lược phát triển nguồn lực tương lai công ty 1.2.5 Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp Quan hệ lao động toàn quan hệ có liên quan đến quyền, nghĩa vụ bên tham gia trình lao động Trong doanh nghiệp xuất hai mối quan hệ quan hệ nhân viên - nhân viên quan hệ nhân viên - lãnh đạo Ý nghĩa việc xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp: Giúp lãnh đạo nhân viên hiểu Nhân viên cảm thấy vui vẻ, có hứng thú làm việc nâng cao suất hiệu Footer Page of 134 Header Page of 134 Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo nhân viên xem yếu tố trì nhân viên khi: Lãnh đạo lắng nghe nhân viên, trao đổi, chia sẻ quan điểm Đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình, quan tâm sẵn lòng giúp đỡ nhân viên khác Công ty tổ chức tốt phong trào thi đua nhằm cải thiện xây dựng mối quan hệ tốt 1.2.6 Mức độ trao quyền Trao quyền trình chuyển giao phần quyền hạn tổ chức cho nhân viên để nhân viên có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ Ý nghĩa việc trao quyền: Đây cách để nhân viên san sẻ công việc với nhà quản trị Tạo hội cho nhân viên thực hành quản lý thể tài Và sở để nhà quản lý xem xét việc thăng tiến có nhu cầu Để mức độ trao quyền trở thành yếu tố trì nhân viên cần: Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, đo lường có tính khả thi Mức độ trao quyền phải vào lực thực tế nhân viên nhiệm vụ giao Đồng thời, nhà quản lý phải hỗ trợ giúp đỡ nhân viên trình thực nhiệm vụ 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc nhân viên - Mục tiêu cá nhân - Sự khác biệt nhu cầu cá nhân - Năng lực, khả năng, kinh nghiệm cá nhân - Sự khác biệt đặc điểm cá nhân 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc tổ chức - Chiến lược phát triển doanh nghiệp - Văn hóa doanh nghiệp Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 - Chính sách doanh nghiệp áp dụng 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường - Chính sách, quy định pháp luật - Chiến lược đối thủ cạnh tranh - Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu vấn đề lý luận việc trì nhân viên tổ chức giúp ta tiếp cận cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ khái niệm trì nhân viên, cần thiết phải trì nhân viên tổ chức, nội dung việc trì nhân viên nhân tố ảnh hưởng đến việc trì nhân viên tổ chức Trên sở lý luận đó, vận dụng vào thực tiễn công tác trì nhân viên cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động công ty để đảm bảo trì nguồn nhân lực ổn định, dễ dàng quản lý kiểm soát, giảm thiểu chi phí thay nhân viên đảm bảo hoạt động công ty phát triển bền vững CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ DUY TRÌ NHÂN VIÊN 2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Đôi nét công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng thành lập vào tháng Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực sở vật chất 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng công tác thù lao công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Tình hình công tác thù lao công ty Nguyên tắc trả lương, thưởng, phúc lợi: Đảm bảo nguyên tắc: công lương, thưởng, phúc lợi; gắn liền lương, thưởng với hiệu quả, kỹ thái độ làm việc; khuyến khích tạo hội phát triển cho nhân viên; tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên Lương: Giữa phận tùy vào loại hình công việc có sách tiền lương khác Chế độ thưởng: Tùy thuộc vào tính chất công việc, phận có mức thưởng khác Tiền thưởng gồm hai loại: thưởng Tết thưởng theo hiệu công việc Xét tăng lương: Được tiến hành năm lần, dựa thâm niên nhân viên hiệu công việc, kỹ hay lực thái độ làm việc nhân viên Quy trình đánh giá: Nhằm xem xét hiệu làm việc qua xét tăng lương thưởng Dựa hiệu công việc, kỹ thái độ làm việc nhân viên b Nghiên cứu hài lòng nhân viên công tác thù lao công ty Mức điểm trung bình 2,984 cho thấy yếu tố công tác thù lao chưa đem lại hài lòng cho nhân viên Trong đó, mức phụ cấp mức lương bình quân chưa thỏa mãn nhân viên Mức lương thấp so với công ty ngành chưa đáp Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 ứng nhu cầu nhân viên Mức lương chi trả không phụ thuộc vào cấp trình độ học vấn nên không tạo động lực học tập cho nhân viên, không khuyến khích nhân viên nâng cao mở rộng cấp Tỷ trọng tiền thưởng cấu tiền lương chưa cao Tiêu chí phương pháp đánh giá xây dựng chung cho tất phận 2.2.2 Thực trạng cải thiện điều kiện làm việc công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Tình hình cải thiện điều kiện làm việc công ty Cơ sở vật chất công ty tốt, khang trang, trang thiết bị đại Có khu vực cafeteria, góc thư viện, phòng game… Công ty trọng đến việc đảm bảo an toàn lao động cho nhân viên Các yếu tố ánh sáng, mùi, tiếng ồn…cũng quan tâm nhằm đảm bảo hiệu làm việc cho nhân viên Yếu tố vệ sinh công ty quan tâm hàng đầu Bộ phận văn phòng thường xuyên gửi mail nhắc nhở nhân viên giữ vệ sinh tiếp nhận góp ý nhân viên cải thiện điều kiện làm việc b Nghiên cứu hài lòng nhân viên việc cải thiện điều kiện làm việc công ty Nhìn chung yếu tố cải thiện điều kiện làm việc đem lại hài lòng cao cho nhân viên với điểm trung bình 3,72 khiến nhân viên cảm thấy quan tâm, an toàn làm việc công ty Đối với yếu tố, mức điểm trung bình tương đối cao Điều khẳng định công ty làm tốt việc cải thiện điều kiện làm việc 2.2.3 Thực trạng tạo hội thăng tiến công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Tình hình công tác tạo hội thăng tiến công ty Việc thăng tiến phải đảm bảo theo nguyên tắc công Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 công khai rộng rãi toàn doanh nghiệp Tiêu chí việc thăng tiến dựa vào: Nhu cầu phát triển công ty, yêu cầu công việc, lực phẩm chất nhân viên Tuy chi nhánh có mở rộng hoạt động thời gian gần đội ngũ quản lý công ty lấp đầy chỗ trống Nhân viên khó khăn muốn thăng tiến, lên cấp b Nghiên cứu mức độ hài lòng nhân viên việc tạo hội thăng tiến công ty Nhìn chung, yếu tố hội thăng tiến chưa đem lại hài lòng cho nhân viên công ty thông qua mức điểm trung bình yếu tố 2,94 Các tiêu chí sách thăng tiến chưa miêu tả rõ ràng Khi có nhu cầu, quản lý chưa cung cấp đẩy đủ thông tin hội thăng tiến cho nhân viên biết Tại công ty, thi dành cho nhân viên có lực, thâm niên để xét thăng cấp hạn chế 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Tình hình công tác đào tạo công ty Về cán đào tạo: Công ty có phận giảng viên nội bộ, đào tạo có kỹ giảng dạy Về nhân viên đào tạo: Tất nhân viên có quyền bình đẳng tham gia đào tạo Bên cạnh khóa đào tạo chuyên môn có thêm khóa anh văn, kỹ mềm Chính sách đào tạo bao gồm sách trước đào tạo, đào tạo sau đào tạo Nhân viên hỗ trợ thời gian tham gia đào tạo Cuối khóa đào tạo, nhân viên đánh giá thông qua kiểm tra Khi kết thúc đào tạo, nhân viên đánh giá khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 b Nghiên cứu hài lòng nhân viên công tác đào tạo công ty Nhìn chung, công tác đào tạo công ty thực tốt, đem lại kết khả quan thông qua mức điểm trung bình mức độ hài lòng cao 3,47 Đây kết tốt cho thấy nỗ lực công ty việc đào tạo đội ngũ chất lượng, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công ty 2.2.5 Thực trạng xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Tình hình xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty Tại công ty, hình thức làm việc tất phận theo nhóm Mỗi nhóm gồm năm đến sáu nhân viên tham gia quản lý trưởng nhóm Các công việc hoàn thành hợp tác thành viên nhóm Lực lượng quản lý trẻ, thoải mái đem lại không khí làm việc dễ chịu cho nhân viên Quản lý tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ nhân viên hoàn thành công việc Đa phần nhân viên có tuổi đời trẻ nên mối quan hệ trở nên gò bó, dễ chịu thoải mái Công ty tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần làm mối quan hệ công ty trở nên bền chặt phát triển b Nghiên cứu hài lòng nhân viên việc xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty Công ty nỗ lực nhiều hoạt động để cải thiện mối quan hệ, giúp nhân viên hiểu làm việc tốt Điều thể rõ nét qua điểm trung bình mức độ hài lòng nhân viên 3,26 Hầu tất yếu tố đem lại hài lòng cho nhân viên Tuy nhiên có số lãnh đạo, đồng nghiệp có Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 biểu không tốt trình làm việc 2.2.6 Thực trạng mức độ trao quyền công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng a Tình hình mức độ trao quyền công ty Theo phân cấp công ty, trưởng nhóm làm việc với nhân viên nhóm Vì nhân viên đa phần trường, kinh nghiệm làm việc ít, việc trao quyền thực Tiến trình trao quyền công ty trải qua giai đoạn: Trước trao quyền bao gồm việc xác định mục tiêu trao quyền xác định mức độ trao quyền Trong trao quyền, trưởng nhóm công bố trao quyền cách thức rộng rãi nhiệm vụ trao quyền Sau trao quyền, trưởng nhóm trợ giúp tích cực, trưởng nhóm đánh giá kết trao quyền, khen thưởng kỷ luật b Nghiên cứu hài lòng nhân viên mức độ trao quyền công ty Nhân viên cảm thấy hài lòng với yếu tố mức độ trao quyền nhiên mức điểm trung bình mức độ hài lòng chưa cao 3,174 Đối với nhân viên trẻ, việc trao quyền thực hạn chế Việc trao quyền nhiều khó khăn lãnh đạo trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa trao quyền phù hợp với lực nhân viên 2.2.7 Nghiên cứu nguyên nhân khiến nhân viên làm việc công ty rời bỏ công ty Kết cho thấy việc tạo hội thăng tiến nguyên nhân khiến cho nhân viên rời bỏ công ty với mức điểm trung bình cao 3,73 Tiếp đến công tác thù lao, mức điểm trung bình mức độ đồng ý nhân viên cao 3,7 Mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp lãnh đạo có mức điểm trung bình 3,27 Còn công tác đào tạo cải thiện điều Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 kiện làm việc, công ty phần thực tốt đem lại hài lòng cho nhân viên thể qua điểm trung bình thấp Sau kết hợp kết nghiên cứu hài lòng nhân viên việc trì nhân viên công ty kết nghiên cứu mức độ đồng ý nguyên nhân khiến nhân viên rời bỏ công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng, tác giả đưa kết luận: Trong nhân tố nghiên cứu hội thăng tiến công tác thù lao hai nguyên nhân khiến cho nhân viên rời bỏ công ty Đây hai yếu tố mà nhân viên có mức độ hài lòng thấp tất yếu tố Về mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp, nhân viên có hài lòng mức hài lòng không cao Về công tác đào tạo cải thiện điều kiện làm việc, hai yếu tố mức hài lòng cao 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt Công ty đem lại cho nhân viên điều kiện làm việc tốt nhất, gia tăng hiệu suất làm việc Văn phòng khang trang, đại Vấn đề an toàn lao động, hợp vệ sinh ưu tiên hàng đầu Công tác đào tạo công ty tiến hành thường xuyên, liên tục trọng đầu tư Mọi nhân viên có quyền bình đẳng tham gia đào tạo nhân viên hỗ trợ chi phí đào tạo Đào tạo đáp ứng mục tiêu yêu cầu công việc Chính sách lương, thưởng, phúc lợi tương đối hợp lý, đảm bảo công quy trình đánh giá công bằng, linh hoạt Công ty tổ chức nhiều thi khuyến khích nhân viên phát huy lực Việc thăng tiến công khai rộng rãi Mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty thoải Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 mái, dễ chịu, không gò bó Dù việc trao quyền không tiến hành nhiều quản lý làm tốt công tác xác định mục tiêu trao quyền 2.3.2 Những mặt hạn chế Việc thăng tiến công ty gặp số khó khăn vị trí quản lý lấp đầy chỗ trống Chưa cung cấp đẩy đủ thông tin tiêu chí hội thăng tiến đến nhân viên Đối với nhân viên có lực chưa có thi để xét thăng cấp Mức lương chi trả không tạo động lực học tập Mức lương thấp so với công ty ngành chưa đáp ứng nhu cầu nhân viên Mức phụ cấp giống phận Việc trao quyền chưa tiến hành nhiều Quyền trao chưa phù hợp với lực nhân viên Quản lý chưa giám sát kỹ trình trao quyền khiến nhân viên gặp khó khăn, áp lực, lo sợ Việc đánh giá sau trao quyền chưa thực tốt Vì công ty thành lập nên lực lượng quản lý non trẻ thiếu kinh nghiệm Vẫn tồn số xung đột, bất đồng, mâu thuẫn mối quan hệ thực công việc 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế a Nguyên nhân từ phía công ty Chính sách trì nhân viên phải tuân theo quy định công ty TNHH Gameloft Việt Nam Công ty chưa có phận chuyên trách công tác trì nhân viên nên công tác trì nhân viên chưa quan tâm Công ty chưa sâu tìm hiểu nguyên nhân khiến cho nhân viên rời bỏ công ty Và chưa có nghiên cứu công tác trì nhân viên công ty ngành địa bàn Công ty chưa có hội tìm hiểu nhu cầu, tâm tự, nguyện vọng, góp ý vấn đề trì gắn bó lâu dài nhân viên Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 b Nguyên nhân từ người lao động Lực lượng lao động trẻ, thiếu kinh nghiệm có nhiều tham vọng, thường xuyên thay đổi công việc Lực lượng chưa xác định mục tiêu, định hướng nghề nghiệp Trình độ học vấn lực lượng lao động chưa cao KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích thực trạng đánh giá công tác trì nhân viên công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng, bên cạnh kết đạt tồn đọng bất cập khó khăn chưa giải Việc cải thiện điều kiện làm việc công tác đào tạo công ty thực tốt phát huy tác dụng việc trì nhân viên Tuy nhiên, yếu tố thù lao hội thăng tiến hai yếu tố ảnh hưởng lớn công ty thực chưa tốt nguyên nhân khiến nhân viên nghỉ việc nhiều Bên cạnh đó, công ty cần quan tâm đến mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp Từ hạn chế việc trì nhân viên tai công ty, tác giả đưa giải pháp trì nhân viên công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng chương CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 3.1.1 Môi trường trị - pháp luật Chính quyền Đà Nẵng ban hành nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích phát triển cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ phần mềm sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 lực, xúc tiến thương mại hỗ trợ lãi suất vay 3.1.2 Môi trường kinh tế Với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh bền vững, Đà Nẵng dần trở thành trung tâm kinh tế - xã hội miền Trung GDP bình quân đầu người tăng mạnh qua năm Đời sống người dân nâng cao Chất lượng sống cải thiện rõ rệt Người dân quan tâm nhiều đến phát triển công nghệ, đến hoạt động giải trí 3.1.3 Đối thủ cạnh tranh Sự phát triển công ty ngành địa bàn Đà Nẵng ngày tăng vọt FPT, Luvina, Soft Tech, Vina Game… tạo cạnh tranh ngày mạnh mẽ lĩnh vực Công ty phải nỗ lực việc thu hút giữ chân nhân viên 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI Thu hút tuyển dụng thêm nhân tài, lao động có trình độ cao Tập trung đào tạo nguồn nhân lực Duy trì nguồn nhân lực ổn định Chi nhánh hướng đến xây dựng đội ngũ nhân viên tài tận tâm, coi trọng trình độ, chuyên môn, tính sáng tạo cải tiến Thường xuyên quan tâm đến đời sống nhân viên vật chất lẫn tinh thần Không ngừng đóng góp vào phát triển địa bàn 3.3 CƠ SỞ ĐƯA RA GIẢI PHÁP • Chính sách trì nhân viên công ty mức độ • Trong yếu tố trì nhân viên công ty mức độ hài lòng nhân viên làm việc công ty yếu tố • Đối với nhân viên làm việc công ty Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 nguyên nhân khiến nhân viên rời bỏ công ty • Điều kiện nguồn lực công ty việc trì nhân viên • Đồng thời, giải pháp phải gắn liền với mục tiêu, định hướng phát triển công ty tương lai Dựa vào kết phân tích sở đưa giải pháp, tác giả tập trung đề giải pháp cho bốn nhân tố ảnh hưởng nhiều đến việc trì nhân viên hiệnbao gồm tạo hội thăng tiến, công tác thù lao, mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp Bên cạnh đó, công ty trì nỗ lực công tác đào tạo cải thiện điều kiện 3.4 GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 3.4.1 Mở rộng hội thăng tiến hoàn thiện sách thăng tiến Công ty cần nỗ lực việc xây dựng củng cố lòng tin nhân viên hội thăng tiến tương lai • Công ty phải có cam kết minh chứng đề bạt nhân viên nhân viên gia nhập công ty nỗ lực cống hiến • Khi có nhu cầu thăng tiến, quản lý cần phải mô tả rõ ràng, chi tiết cung cấp đầy đủ thông tin hội, tiêu chí thăng tiến đến nhân viên Thực sách thăng tiến, đề bạt nội • Tổ chức chương trình thi tuyển dành cho nhân viên có lực có đủ thâm niên cách công khai, minh bạch • Công ty cần quan tâm đến sách thuyên chuyển quản lý nội công ty • Việc đánh giá quản lý tổ chức thường xuyên liên tục Nhân viên nhóm lãnh đạo cao đánh giá quản lý Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 • Việc xem xét thăng tiến vào kết khóa đào tạo 3.4.2 Hoàn thiện công tác thù lao a Hoàn thiện tiền lương chế độ thưởng • Xây dựng sách trả lương dựa tiêu chí “khen thưởng, phúc lợi tốt lương cao” Doanh nghiệp ưu tiên khen thưởng, phúc lợi lên hàng đầu sách chi trả • Xây dựng sách nâng lương trước thời hạn cho nhân viên có sáng kiến giúp công ty hoạt động hiệu • Tăng thêm gói tăng lương năm cho nhân viên • Xây dựng mức phụ cấp phải vào nhiều yếu tố bổ sung thêm nhiều khoản phụ cấp khác, khoản phúc lợi tự nguyện Bên cạnh đó, chuyển cấu tiền lương theo hướng tăng tỷ trọng tiền thưởng Đồng thời làm phong phú hình thức thưởng b Hoàn thiện quy trình đánh giá Mục tiêu đánh giá cần trọng đến việc giữ chân nhân viên gắn bó lâu dài, bền vững với công ty Quy trình đánh giá phải xây dựng theo tiêu chí khác phận sản xuất trực tiếp gián tiếp Việc xây dựng quy trình đánh giá phải vào phân tích công việc, định giá công việc Thời gian đánh giá cuối tháng, cuối quý cuối năm sở ghi chép kiện quan trọng 3.4.3 Mở rộng hoạt động trao quyền Việc trao quyền cần tiến hành thường xuyên Đây hội nhân viên san sẻ công việc với lãnh đạo để nhân viên khẳng định đảm nhận thêm trách nhiệm Trước hết nhà quản lý cần phải xác định lực nhân Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 viên Nhà quản lý cần tuân thủ nguyên tắc “đúng người, việc” Lãnh đạo cần động viên làm cho nhân viên tự tin Đồng thời có quan tâm, bảo, giám sát kỹ nhân viên trình trao quyền Lãnh đạo nên khuyến khích nhân viên giải vấn đề báo cáo kết cho giám đốc Lãnh đạo cần trang bị đủ nguồn lực cần thiết để nhân viên thực tốt công việc giao phó Cuối cùng, việc đánh giá sau trao quyền cần phải thực thường xuyên liên tục Công ty cần nỗ lực để công tác trao quyền phát huy tác dụng việc trì nhân viên 3.4.4 Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp α Đối với lãnh đạo Lãnh đạo cần nỗ lực để thân gương cho nhân viên Và đặc biệt thể nhiều quan tâm đến nhân viên Và có thái độ công tất nhân viên Đối với lãnh đạo cấp cao thể quan tâm đến nhân viên thông qua email, viết diễn đàn công ty Đối với quản lý làm việc trực tiếp với nhân viên, thân thiện hỗ trợ đem lại cho nhân viên bầu không khí làm việc vui vẻ β Đối với đồng nghiệp Mỗi nhân viên phải ý thức vai trò tổ chức Đồng nghiệp phải sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ quan tâm lẫn Luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến cạnh tranh công bằng, lành mạnh, làm động lực thúc đẩy nỗ lực làm việc Các nhân viên nên quan tâm đến không công việc mà đời sống cá nhân Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 χ Công ty cần trọng nhiều đến hoạt động cải thiện mối quan hệ công ty • Trong công việc bao gồm buổi giao lưu kỹ chuyên môn nghiệp vụ, thi trình độ tay nghề… • Ngoài công việc bao gồm chuyến dã ngoại toàn công ty, buổi giao lưu văn nghệ, câu lạc thể dục thể thao… Công ty cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ thời gian để nhân viên tham gia hoạt động đông đủ Công ty nên có sách hỗ trợ chi phí cho hoạt động Công ty cần nỗ lực để nhân viên cảm thấy phần đóng góp cho phát triển vững mạnh công ty 3.4.5 Hoàn thiện công tác đào tạo • Đối với sách trước đào tạo Công ty cần công khai tiêu chí đối tượng cử học Cần có kế hoạch tìm hiểu nhu cầu đào tạo đối tượng đồng thời xác định lực khả nhân viên Công ty nên đào tạo cho nhân viên kiến thức vị trí khác • Đối với sách đào tạo Có sách hỗ trợ học phí thời gian cho đối tượng có lực, ưu tiên cho đối tượng quy hoạch • Đối với sách sau đào tạo Sau khóa đào tạo, công ty nên cấp giấy chứng nhận kết đào tạo nhân viên Tổ chức thi kiến thức Đồng thời, sử dụng kết đào tạo yếu tố để làm sở cho việc xét thăng tiến nhân viên 3.4.6 Nâng cao điều kiện làm việc Công ty cần đảm bảo yếu tố môi trường làm việc công ty phải phù hợp với công việc Các yếu tố tiếng ồn, ánh sáng, Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 nhiệt độ phải mức quy định để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường sức khỏe nhân viên Các phương tiện phục vụ nhân viên nơi làm việc phải đẹp, đảm bảo vệ sinh Công ty cần quan tâm phổ biến tuyên truyền việc đảm bảo an toàn giữ gìn vệ sinh nơi làm việc để nhằm tăng ý thức chấp hành pháp luật, nội quy an toàn, vệ sinh lao động Phát huy vai trò phận văn phòng việc cải thiện nâng cao điều kiện làm việc nhân viên KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ hạn chế tác trì nhân viên công ty kết hợp với kết nghiên cứu, mức độ sách trì nhân viên công ty, điều kiện nguồn lực công ty việc trì nhân viên mục tiêu đinh hướng phát triển công ty, giải pháp trì nhân viên tập trung xử lý hạn chế công tác trì nhân viên công ty Giải pháp tập trung vào bốn nhân tố ảnh hưởng nhiều hội thăng tiến, công tác thù lao, mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp Các giải pháp nhằm khắc phục rời bỏ công ty nhân viên giúp công ty có sở khoa học cho việc xây dựng thực thi sách nhân hợp lý, khắc phục khó khăn công tác nhân lực Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Sự thành bại công ty thường phụ thuộc vào việc sử dụng hợp lý nhân viên doanh nghiệp Khi nguồn nhân lực thường xuyên thay đổi tạo khó khăn cho nhà quản trị việc kiểm soát điều hành Vì việc trì nhân viên đóng vai trò quan trọng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng, kết nghiên cứu cho thấy thù lao hội thăng tiến hai vấn đề ảnh hưởng lớn, mạnh mẽ đến gắn bó nhân viên công ty Vì công ty cần ưu tiên giải tốt yếu tố Bên cạnh đó, công ty có quan tâm cải thiện mức độ trao quyền, xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo nhân viên, công tác đào tạo cuối cải thiện điều kiện làm việc Việc trì nhân viên trình lâu dài đòi hỏi nỗ lực lớn công ty Trên sở phân tích trên, luận văn thực với mong muốn đóng góp vào nỗ lực việc trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng Footer Page 26 of 134 ... Phân tích thực trạng trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng thời gian qua Đề xuất số giải pháp trì nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng thời gian tới Đối tượng... việc trì nhân viên tai công ty, tác giả đưa giải pháp trì nhân viên công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng chương CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 3.1 ẢNH HƯỞNG... sách trì nhân viên công ty, điều kiện nguồn lực công ty việc trì nhân viên mục tiêu đinh hướng phát triển công ty, giải pháp trì nhân viên tập trung xử lý hạn chế công tác trì nhân viên công ty Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà Nẵn, Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà Nẵn, Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gameloft Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay