Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020

26 83 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:55

Header Page of 134 BỘ GIÁO VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT KHA DỰ BÁO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 1: TS TRƯƠNG CÔNG THANH Phản biện 2: TS NGUYỄN QUANG GIAO Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 08 tháng 06 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT quan trọng để xây dựng, quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo địa phương; vào dự báo giúp cho thấy xu hướng phát triển khả nhìn trước tương lai Hiện nay, vấn đề lý luận thực tiễn cho công tác dự báo, quy hoạch giáo dục nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Tuy nhiên, địa phương có điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc điểm địa lý khác nên việc quy hoạch áp dụng phương thức quy hoạch giáo dục khác Giáo dục – đào tạo Trà Vinh năm qua có chuyển biến mạnh mẽ quy mô, cấu mạng lưới trường lớp, nên việc quy hoạch tổng thể để phát triển GD-ĐT dài hạn dựa sở dự báo khoa học điều cấp thiết Cơ cấu đội ngũ giáo viên THPT Trà Vinh không đồng chưa hợp lý theo môn, hạn chế chất lượng đào tạo bồi dưỡng, chưa đáp ứng nhu cầu giáo dục địa phương Do vậy, để đảm bảo có đội ngũ giáo viên đủ số lượng, mạnh chất lượng, đồng cấu, tạo tiền đề cho phát triển GD-ĐT, đáp ứng mục tiêu chiến lược đến năm 2020 tỉnh Trà Vinh vấn đề dự báo phát triển giáo viên THPT cần thiết Với sở lí luận thực tiễn nêu trên, chọn đề tài: “Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020” Footer Page of 134 Header Page of 134 Khách thể nghiên cứu Công tác phát triển đội ngũ GV Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Đối tượng nghiên cứu Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Giả thuyết khoa học Nếu xác định sở lý luận dự báo cách khoa học, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ GV THPT dự báo qui mô phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu đủ số lượng, đồng cấu, đảm bảo chất lượng thực tốt nhiệm vụ giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Hệ thống hóa sở lý luận dự báo phát triển giáo dục phổ thông nói chung dự báo nhu cầu phát triển giáo viên THPT nói riêng 6.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh 6.3 Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Trà Vinh đề xuất giải pháp thực kết dự báo đến năm 2020 Các phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu Chỉ thị, Nghị Đảng, Nhà nước, tỉnh Ngành giáo dục đào tạo có liên quan đến vấn đến nghiên cứu - Nghiên cứu, phân loại hệ thống hóa công trình khoa học, sách báo tài liệu khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu Footer Page of 134 Header Page of 134 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn đội ngũ GV THPT thu thập số liệu tài liệu có liên quan 7.3 Nhóm phương pháp thống kê toán học Nhằm xử lý kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu cấp học Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh số lượng cấu đội ngũ giáo viên đến năm 2020; đánh giá thực trạng đội ngũ GV THPT giai đoạn 2007 2012 Cấu trúc luận văn 9.1 Mở đầu 9.2 Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Chương 2: Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh Chương 3: Dự báo nhu cầu phát triển giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN DỰ BÁO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Dự báo GD ngành khoa học mẻ nước ta, song kết dự báo công trình nghiên cứu dự báo nhà khoa học, cán quản lý giáo dục, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chiến lược, sách, kế hoạch phát triển GD nước ta thời gian qua Tuy nhiên hầu hết công trình nghiên cứu tập trung dự báo vấn đề GD tầm vĩ mô, tầm khái quát Rất công trình nghiên cứu dự báo tầm vi mô để phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch GD cho địa phương Chính vậy, để phần sở khoa học cho công tác dự báo giáo dục định hướng phát triển giáo dục đào tạo ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh năm chọn đề tài nghiên cứu: “Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020” Kết nghiên cứu đề tài đóng góp phần sở khoa học cho định hướng phát triển GD-ĐT tỉnh Trà Vinh thời kỳ CNH-HĐH đất nước năm đầu kỷ XXI 1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Khái niệm phân loại dự báo a Khái niệm Dự báo báo trước tình hình có nhiều khả xảy dựa sở số liệu có Footer Page of 134 Header Page of 134 Dự báo gắn liền với khái niệm rộng hơn, tiên đoán Theo Từ điển bách khoa Việt Nam tập 1, trang 69 có đưa hai khái niệm dự báo sau: Thứ nhất, dự báo dự kiến, tiên đoán kiện, tượng, trạng thái hay định xảy tương lai Thứ hai, dự báo nghiên cứu triển vọng tượng đó, chủ yếu đánh giá số lượng khoảng thời gian mà tượng diễn biến đổi b Phân loại Phân loại dự báo theo phạm vi đối tượng Phân loại dự báo theo thời gian Phân loại dự báo theo đặc trưng đối tượng Phân loại dự báo theo chức 1.2.2 Dự báo phát triển giáo viên, dự báo giáo dục, dự báo nhu cầu phát triển giáo viên ý nghĩa chúng a Dự báo phát triển giáo viên Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT hiểu đặc trưng mặt số lượng, chất lượng cấu đội ngũ xuất phát từ yêu cầu ngành GD địa phương đơn vị trường học b Khái niệm dự báo giáo dục, dự báo nhu cầu phát triển giáo viên ý nghĩa chúng Dự báo GD xác định trạng thái tương lai hệ thống GDĐT với xác suất Dự báo GD có ý nghĩa định hướng, làm sở khoa học cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu GD-ĐT Footer Page of 134 Header Page of 134 Dự báo nhu cầu phát triển GV nhu cầu cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển GDĐT 1.3 ĐỘI NGŨ GV THPT TRONG PHÁT TRIỂN GD-ĐT 1.3.1 Vị trí, vai trò nhà giáo GV nhân tố định chất lượng GD xã hội tôn vinh Tinh thần thể đầy đủ quan niệm nhiệm vụ GV Từ đó, yêu cầu đội ngũ GV phải tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học hỏi nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu đổi GD, phục vụ CNH – HĐH đất nước 1.3.2 Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi chuẩn giáo viên Vị trí, vai trò nhà giáo Nhiệm vụ giáo viên THPT Quyền lợi GV THPT 1.4 DỰ BÁO GIÁO DỤC 1.4.1 Những cách tiếp cận lập dự báo Về tiếp cận lịch sử Tiếp cận phức hợp Tiếp cận cấu trúc – hệ thống 1.4.2 Các nguyên tắc dự báo a Nguyên tắc thống trị, kinh tế b Nguyên tắc tính hệ thống dự báo c Nguyên tắc tính khoa học dự báo d Nguyên tắc tính thích hợp dự báo e Nguyên tắc đa phương án dự báo 1.4.3 Các phương pháp lập dự báo a Phương pháp chuyên gia Footer Page of 134 Header Page of 134 b Phương pháp ngoại suy xu c Phương pháp chuyển bậc học (sơ đồ luồng) d Phương pháp dự báo số lượng HS theo định hướng phát triển giáo dục tỉnh Trà Vinh 1.5 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ BÁO GIÁO DỤC VÀ LỰA CHỌN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐƯA VÀO BÀI TOÁN DỰ BÁO PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN 1.5.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến dự báo giáo dục a Nhân tố kinh tế xã hội Trong công tác dự báo phát triển giáo dục, yếu tố phát triển KT-XH địa phương, vùng tác động lớn đến phát triển GD-ĐT b Các nhân tố bên hệ thống giáo dục – đào tạo Đây nội lực ngành GD-ĐT Nội lực thể cấu trúc trường lớp, loại hình đào tạo, nội dung chương trình sách giáo khoa, tổ chức đào tạo, đội ngũ giáo viên,… c Nhân tố văn hóa, khoa học – công nghệ Sự phát triển khoa học – công nghệ vũ bão đòi hỏi GD-ĐT phải có cải thiện, bổ sung đổi nội dung lẫn phương pháp nhằm đáp ứng phù hợp với tiến KH-CN Chính vậy, quy mô phát triển GD-ĐT phải thay đổi theo để đáp ứng yêu cầu đổi khoa học – công nghệ d Các nhân tố quan điểm, đường lối, đạo, lãnh đạo Giáo dục – đào tạo quốc sách hàng đầu Giáo dục – đào tạo gắn với nhu cầu nghiệp phát triển công nghiệp hóa, đại hóa đất nước dân trí, nhân lực nhân tài; gắn với hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng bảo vệ tổ quốc Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 theo định hướng XHCN Giáo dục – đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước toàn dân e Các nhân tố quốc tế giáo dục – đào tạo Sự phát triển GD-ĐT giới khu vực tác động rõ nét đến GD-ĐT nước ta nhiều khía cạnh như: hệ thống quan điểm, cách nhìn nhận đánh giá GD-ĐT mối quan hệ với phát triển 1.5.2 Lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đưa vào toán dự báo nhu cầu phát triển giáo viên Để giải toán dự báo phát triển GV THPT ta không đưa tất nhân tố nêu mà thường trọng đến vài nhân tố quan trọng Thông thường ta chọn nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp có mối quan hệ chặt chẽ với đối tượng dự báo Dự báo nhu cầu phát triển GV vấn đề quan trọng dự báo quy mô phát triển GD nói riêng dự báo GDĐT nói chung TIỂU KẾT CHƯƠNG Tóm lại, muốn dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ giáo viên THPT người làm công tác dự báo phải nắm vững sở lý luận, thực tiễn có liên quan đến việc dự báo phát triển GV THPT Từ xây dựng hệ thống phương pháp dự báo số lượng học sinh dự báo nhu cầu phát triển GV công cụ cần thiết để làm sở vững phục vụ cho nội dung cần nghiên cứu Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 Ảnh hưởng vị trí địa lý đời sống đến nguồn nhân lực 2.1.3 Thực trạng GD-ĐT tỉnh Trà Vinh a Đặc điểm chung Trong năm qua nghiệp GD-ĐT Trà Vinh tiếp tục phát triển, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 đạt 97,92%; tỷ lệ trẻ em độ tuổi học TH đạt 99,5%, THCS 90,45%, THPT 68,5% Tính đến hết học kỳ năm 2012 có 104/104 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi b Sự phát triển quy mô, cấu bậc học, cấp học giáo dục phổ thông tỉnh Trà Vinh Quy mô phát triển HS THPT GD-ĐT Trà Vinh từ năm học 2007-2008 đến tương đối ổn định, tốc độ tiểu học tăng 1.06 lần, THCS tăng 1.03 lần THPT giảm 0.90 lần c Chất lượng, hiệu giáo dục – đào tạo Trong năm học qua từ năm 2007 – 2008 đến năm 2011 – 2012 giáo dục phổ thông tỉnh Trà Vinh có bước tiến rõ rệt từ chất lượng hiệu đào tạo Chất lượng tốt nghiệp THPT học sinh vào ĐH, CĐ TCCN ngày tăng lên d Về xây dựng đội ngũ giáo viên Tỷ lệ GV/lớp toàn tỉnh năm học 2012–2013 là: GV TH: 4.406/3.179 = 1.39; GV THCS: 3.441/1.457 = 2.36; GV THPT: 1.697/557 = 3.05 Về chất lượng đội ngũ giáo viên: Đạt chuẩn: 1.691/1.697 = 99.65%; Trên chuẩn: 49/1.697 = 2.89% e Về xây dựng sở vật chất trường học Số lượng trường học tỉnh Trà Vinh tính đến đầu năm học 2012 – 2013: MG: 91; MN: 17; TH: 214; THCS: 98; THPT: 28; PTTH cấp 2-3: 05; PTCS cấp 1-2: 01; MN-TH: 01; TT GDTX: 08 Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 2.2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ĐỘI NGŨ GV THPT 2.2.1 Quy mô học sinh giai đoạn 2007 – 2012 Quy mô HS THPT từ năm học 2007 – 2008 đến học kỳ năm học 2012 – 2013, số lượng tăng từ 28 trường lên 33 trường, số lượng lớp HS giảm từ 662 lớp lại 557 lớp giảm 0.84 lần, số lượng HS giảm từ 22.662 HS xuống 17.749 giảm 0.78 lần 2.2.2 Mạng lưới trường, lớp THPT Bảng 2.10: Số lượng trường, lớp THPT tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2007–2012 Năm học 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 2012 - 2013 TS trường 28 28 32 33 33 33 Trong chia THPT cấp 2,3 24 24 27 28 28 28 Tổng số lớp 622 653 599 577 542 557 Bình quân HS/lớp 22.662/622=36.4 22.037/653=33.7 19.419/599=32.4 17.820/577=30.9 16.448/542=30.3 17.749/557=31.9 (Nguồn: Sở GDĐT Trà Vinh) 2.2.3 Chất lượng giáo dục THPT Hiện chất lượng GD có bước tiến rõ, hiệu tăng nhanh, tỷ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm đạt cao thể năm học 2011-2012 97.92% 2.2.4 Thực trạng sở vật chất trường học THPT Năm học 2012 – 2013, toàn tỉnh có 33 trường với 6.254 phòng 4.994 phòng kiên cố (chiếm tỷ lệ 79.85%), 1.125 phòng bán kiên cố (chiếm tỷ lệ 17.99%), 135 phòng tạm thời tre (chiếm tỷ lệ 2.16%) Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.2.5 Thực trạng công tác quản lý giáo dục THPT Hiện tại, đội ngũ QLGD THPT đủ số lượng, tất bồi dưỡng qua chương trình quản lý Nhưng hạn chế lớn chất lượng, lực quản lý không đồng vùng 2.2.6 Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục cấp THPT Tính đến đầu năm học 2012 – 2013 có 8/8 huyện, thành phố 104/104 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh có Hội khuyến học hoạt động tích cực 151 điểm Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu 2.2.7 Thực trạng quy mô đội ngũ GV THPT tỉnh Trà Vinh a Về số lượng giáo viên Trung học phổ thông Qua phân tích số liệu năm, ta thấy số lượng GV hàng năm tăng lên Năm học 2007-2008 tỷ lệ GV/lớp 2.83 đến đầu năm học 2012–2013 tỷ lệ 3.05 Điều cho thấy lượng GV thừa so với nhu cầu thực tế, nguyên nhân số lượng trường tăng lượng HS giảm từ 22.662 HS năm học 2007 – 2008 xuống 17.749 năm học 2012 – 2013 Bảng 2.14: Thống kê giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2007 – 2012 Năm học 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 Số GV 1.760 1.789 1.772 1.746 1.700 1.697 Số lớp Số HS 622 653 599 577 542 557 22.662 22.037 19.419 17.820 16.448 17.749 Tỷ lệ GV/lớp 2.83 2.74 2.96 3.03 3.14 3.05 ĐM 2.25 1.399 1.469 1.346 1.296 1.218 1.251 (Nguồn: Sở GDĐT Trà Vinh) Footer Page 14 of 134 Thiếu (-) Thừa (+) (+) 361 (+) 320 (+) 426 (+) 450 (+) 482 (+) 446 Header Page 15 of 134 13 b Thực trạng cấu đội ngũ GV THPT xét theo độ tuổi giới tính c Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông xét theo cấu môn d Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông xét theo trình độ chuyên môn e Thực trạng chất lượng trị, nhận thức phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ sư phạm giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIÁO DỤC THPT VÀ ĐỘI NGŨ GV THPT TỈNH TRÀ VINH 2.3.1 Mặt mạnh Mạng lưới trường, lớp hoàn chỉnh, phủ khắp huyện tỉnh Chất lượng GD chuyển biến theo hướng tích cực, việc đổi phương pháp dạy học thực tích cực Đội ngũ cán quản lý, GV THPT hầu hết trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề đạt chuẩn cao Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị đầu tư tốt từ nguồn ngân sách nhà nước từ vận động xã hội hóa GD phần cải thiện đáng kể điều kiện dạy học địa phương 2.3.2 Mặt yếu kém, tồn Quy mô trường, lớp có phát triển chưa đồng vùng toàn tỉnh Chất lượng hiệu GD thấp, chất lượng môn chưa đồng đều, tỷ lệ HS giỏi cấp chưa cao, HS giỏi cấp quốc gia thấp, lực lượng GV tốt nghiệp hệ chức tỉnh chiếm tỷ lệ cao Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 Công tác dự báo, lập kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ GV THPT chưa trọng, thực chưa tốt, chưa dự báo sát thực quy mô tốc độ phát triển mạng lưới trường lớp HS 2.3.3 Thuận lợi, thời cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên THPT Các văn pháp quy ban hành, sách Nhà nước GV ngày ưu đãi Đảng Nhà nước khẳng định phát triển GD quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GD đầu tư cho phát triển; GD vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội Mạng lưới trường, lớp đầu tư mở rộng, nhân dân có truyền thống hiếu học 2.3.4 Khó khăn, thách thức việc xây dựng đội ngũ giáo viên THPT Đầu tư kinh phí chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển bậc học THPT Cơ sở vật chất đầu tư chưa đồng bộ, chưa theo kịp với quy mô phát triển số lượng HS Cơ cấu GV môn chưa phù hợp, số GV có trình độ chuyên môn cao chưa trọng Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 TIỂU KẾT CHƯƠNG Từ thuận lợi, khó khăn, thời thách thức trên, phấn đấu đến năm 2020 phải tạo chuyển biến phát triển GD-ĐT tỉnh Trà Vinh Dự báo phát triển đội ngũ GV THPT để “Đổi tư GD cách quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống tổ chức, chế quản lý để tiệm cận với trình độ GD với khu vực; khắc phục cách đổi chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng Phấn đấu xây dựng GD đại, bảo đảm công hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước” Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 CHƯƠNG DỰ BÁO PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 3.1 DỰ BÁO PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THPT TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Dự báo phát triển học sinh THPT đến năm 2020 * Phương án 1: Dùng phương pháp ngoại suy xu (ngoại suy theo dãy thời gian) * Phương án 2: Phương pháp sơ đồ luồng để dự báo số lượng HS THPT * Phương án 3: Theo định hướng PT GD-ĐT tỉnh Với phân tích trên, chọn phương án phương án tính toán cho dự báo số lượng học sinh THPT làm dự báo nhu cầu phát triển GV THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Bảng 3.7: Kết dự báo số lượng học sinh THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 TT Năm học TS HS độ tuổi Tỷ lệ HS/DS độ tuổi TS lớp THPT 2013 - 2014 45.268 42.61% 19.287 2014 - 2015 43.602 48.75% 21.256 2015 - 2016 43.526 53.62% 23.340 2016 - 2017 44.746 58.25% 26.066 2017 - 2018 44.962 61.18% 27.507 2018 - 2019 44.246 63.78% 28.222 2019 - 2020 41.415 69.60% 28.824 2020 - 2021 38.458 76.83% 29.548 Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 3.1.2 Dự báo phát triển giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 a Phương pháp dự báo dựa vào định mức HS/GV b Phương pháp dự báo dựa vào định mức GV/lớp Bảng 3.9: Dự báo nhu cầu GV tính theo định mức GV/lớp TT Năm học Tổng số HS Số lượng GV cần (người) Tổng số lớp 2013 - 2014 19.287 1.361 605 2014 - 2015 21.256 1.501 667 2015 - 2016 23.340 1.647 732 2016 - 2017 26.066 1.841 818 2017 - 2018 27.507 1.942 863 2018 - 2019 28.222 1.994 886 2019 - 2020 28.824 2.034 904 2020 - 2021 29.548 2.086 927 c Phương pháp dự báo dựa vào định mức tải trọng d Phân tích lựa chọn kết dự báo nhu cầu phát triển giáo viên THPT Qua phân tích, chọn kết phương pháp dự báo nhu cầu phát triển GV THPT theo định mức GV/lớp e Dự báo nhu cầu giáo viên cần bổ sung thêm Công thức: C = (Y - A) + B Trong đó: Y số GV cần có thời điểm dự báo; A số GV có thời điểm dự báo; B số GV giảm; C nhu cầu GV cần đào tạo thêm qua giai đoạn dự báo 3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THPT TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Quan điểm giải vấn đề phát triển giáo viên Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 Trong năm tới, việc xây dựng đội ngũ GV đủ số lượng, đồng cấu, có phẩm chất đạo đức lực chuyên môn tốt Chính vậy, cần thiết phải có biện pháp để đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ GV THPT tỉnh Trà Vinh năm tới 3.2.2 Một số biện pháp chủ yếu phát triển giáo viên THPT từ đến năm 2020 a Biện pháp tăng cường công tác tổ chức quản lý Nhà nước giáo dục đào tạo b Biện pháp nhằm tăng cường xây dựng, hoàn chỉnh cấu, hệ thống trường THPT c Biện pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 - Biện pháp phát triển số lượng đội ngũ giáo viên THPT - Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT - Biện pháp cân đối giáo viên theo cấu môn d Biện pháp chế độ, chế sách e Biện pháp nguồn lực tài đầu tư cho giáo dục f Biện pháp chế phối hợp đào tạo với sử dụng g Biện pháp tạo môi trường thông thoáng, hòa đồng, tương trợ, hỗ trợ môi trường sư phạm tốt GV phát huy tâm huyết cho giáo dục 3.3 KHẢO SÁT TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THPT Chúng xử lý kết cách cho điểm phần sau: Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Tính cần thiết: Rất cần thiết (5 điểm) Cần thiết (4 điểm); Không cần thiết (1điểm) Tính khả thi: Rất khả thi (5 điểm); Khả thi (4 điểm) Không khả thi (1 điểm) Qua tổng hợp ý kiến, thấy biện pháp đưa cần cho việc thực dự báo nhu cầu phát triển giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh Trong đó: Biện pháp 1: “Tăng cường công tác tổ chức quản lý Nhà nước giáo dục” biện pháp cần thiết khả thi thực tế, ba ý biện pháp có điểm trung bình từ 4.3 trở lên Biện pháp 2: “Nhằm tăng cường xây dựng, hoàn chỉnh cấu hệ thống trường THPT” biện pháp 3: “Về đào tạo bồi dưỡng nhằm phát triển số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ” 89 người hỏi ý kiến trả lời cần thiết Biện pháp 4: “Về chế độ, chế sách nhằm thu hút giáo viên” biện pháp 5: “Về nguồn lực tài đầu tư cho giáo dục” ý kiến thống biện pháp cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục THPT tỉnh Đảng Nhà nước từ trung ương đến địa phương quan tâm đến giáo dục, có sách, kế hoạch đầu tư cho giáo dục nên tính khả thi cao Đối với biện pháp 6: “Về chế phối hợp đào tạo với sử dụng” có 19 ý kiến phân vân biện pháp 5c việc Phòng GD-ĐT, trường THPT tiếp nhận giáo viên theo thứ tự ưu tiên điểm thi tốt nghiệp: điểm cao lấy trước, điểm thấp lấy sau, họ chịu áp lực xã hội, địa phương thân quen quan hệ nên biện pháp thực tế khó áp dụng triệt để Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 Biện pháp 7: “Biện pháp tạo môi trường thông thoáng, hòa đồng, tương trợ, hỗ trợ môi trường sư phạm tốt GV phát huy tâm huyết cho giáo dục” ý kiến đánh giá cao biện pháp có 89/89 người hỏi cho cần thiết Trên sở tổng hợp ý kiến nhà quản lý giáo dục, thống kê kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề dự báo nhu cầu phát triển giáo viên THPT tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Kết có 82% ý kiến chuyên gia nhà quản lý giáo dục tán thành Điều chứng minh tính cấp thiết tính khả thi kết dự báo số lượng HS GV THPT TIỂU KẾT CHƯƠNG Dựa vào lý thuyết khoa học dự báo, đề tài dự báo quy mô HS THPT dự báo đội ngũ GV THPT địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; từ quy hoạch, xếp, trố trí xây dựng mục tiêu theo giai đoạn từ đến năm 2020 Đồng thời đề tài xây dựng 07 nhóm biện pháp nhằm thực nội dung dự báo Những kết đề tài sử dụng làm khoa học để ngành GD-ĐT tỉnh Trà Vinh xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xếp, bố trí sử dụng đội ngũ GV THPT tỉnh Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: - Khoa học dự báo nghiên cứu ứng dụng ngày rộng rãi sở để xây dựng chiến lược, quy hoạch kế hoạch cấp độ, lĩnh vực KT-XH, giúp người quản lý có định quản lý đắn - Dự báo giáo dục nói chung dự báo quy mô phát triển giáo dục nói riêng có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch kế hoạch phát triển GD-ĐT, công cụ thiếu người làm công tác kế hoạch quản lý GD-ĐT Giáo dục THPT cấp học cuối GD phổ thông; cấp học “bản lề” hệ thống giáo dục quốc dân, hoàn chỉnh kiến thức phổ thông để học sinh chuyển sang môi trường GD-ĐT – chuyên nghiệp hay lao động xã hội Giáo dục THPT tỉnh Trà Vinh năm qua phát triển vững có nhiều thành tích bật Quy mô giáo dục THPT ngày mở rộng bước ổn định; tỉ lệ nhập học, tỉ lệ tốt nghiệp cuối cấp hàng năm đạt tỷ lệ cao; học sinh giỏi cấp tỉnh cấp quốc gia ngày phát triển số lượng chất lượng Sự chênh lệch vùng phát triển vùng sâu, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc khắc phục chênh lệch giảm dần Tuy nhiên, giáo dục THPT bộc lộ nhiều yếu kém, là: Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 Công tác quản lý hoạt động chuyên môn trường THPT nặng hành chính, Trung tâm GDTX huyện, thành phố chưa ý mức Chất lượng giáo dục hiệu giáo dục thấp so với yêu cầu phát triển KT–XH địa phương, khu vực Đồng Sông Cửu Long nước Phương pháp dạy–học thiên lý thuyết, gắn với sống, chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS, thiếu liên thông cấp học, bậc học, loại hình đào tạo Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học có cải thiện nhìn chung nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy GV học tập HS Trong trình nghiên cứu, sử dụng phương pháp dự báo: Phương pháp sơ đồ luồng, phương pháp ngoại suy, phương pháp quan hệ tỷ lệ, phương pháp định mức,…Trên sở phương pháp này, rút kết dự báo nhu cầu phát triển GV THPT tỉnh Trà Vinh theo phương án khác Sau phân tích, lựa chọn, kết hợp trưng cầu ý kiến chuyên gia Tôi chọn kết dự báo nhu cầu phát triển GV THPT tỉnh Trà Vinh theo phương pháp định mức giáo viên/lớp Đây kết hợp lý, phù hợp có tính khả thi cao điều kiện kinh tế -văn hóa xã hội tỉnh Trà Vinh Từ kết dự báo nhu cầu phát triển GV THPT nêu luận văn, thấy cần tiếp tục cụ thể hóa nhu cầu số lượng, chất lượng, cấu loại hình GV cần đào đạo, bổ sung hàng năm để phù hợp với thực tế vùng tỉnh KHUYẾN NGHỊ Từ thực tiễn nghiên cứu đề tài, có số khuyến nghị sau: Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành sách ưu đãi mạnh cho đội ngũ GV vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer tạo điều kiện phát triển giáo dục vùng Cần đạo triển khai thực thật khoa học việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa, chương trình bồi dưỡng GV để đáp ứng nhu cầu thực tế giảng dạy Bố trí hỗ trợ ngân sách cho địa phương xây dựng nhà công vụ cho GV, từ làm tốt công tác luân chuyển CBQL GV 2.1 Đối với UBND tỉnh Trà Vinh UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển GD-ĐT hàng năm gắn liền với quy hoạch tổng thể KT-XH theo thời kỳ kế hoạch theo giai đoạn phát triển nghiệp giáo dục UBND tỉnh đạo địa phương có kế hoạch dành quỹ đất đảm bảo đủ để xây dựng sở trường, lớp, sân chơi, bãi tập, khuôn viên nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia, tạo ổn định phát triển bền vững, lâu dài cho ngành GD Có sách riêng để khuyến khích GV tiếp tục học chuẩn thu hút lực lượng GV giỏi công tác tỉnh Trà Vinh 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Trà Vinh trường THPT Cần tham mưu cho UBND tỉnh thực tốt sách thu hút nhân tài công tác cho ngành GD–ĐT tỉnh; khuyến khích cán bộ, GV học tập nâng cao trình độ; có sách ưu đãi cho GV đạt danh hiệu như: nhà giáo ưu tú, GV giỏi, chiến sĩ thi đua nhiều năm Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Sở GD-ĐT tham mưu cho UBND tỉnh Trà Vinh sử dụng đội ngũ GV phù hợp với nhu cầu phát triển THPT, có biện pháp khắc phục tình trạng không đồng cấu môn Sở GD-ĐT có kế hoạch bồi dưỡng GV hàng năm theo chu kỳ, đào tạo đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Có kế hoạch đào tạo GV môn Toán, Vật lý học tiếp tục văn thứ hai để giảng dạy Tin học, Công nghệ Xây dựng đội ngũ CBQL có đủ lực xây dựng quy hoạch phát triển GD–ĐT từ sở đến tỉnh, tăng cường công tác quản lý hành chính, thực cải cách hành Nhà nước ngành giáo dục Các trường THPT dự kiến kế hoạch dự báo học sinh đến năm 2020, sở có kế hoạch sử dụng GV có đề xuất nhu cầu GV cho kế hoạch phân ban Tăng cường công tác kiểm tra GV để xây dựng đội ngũ GV có phẩm chất đạo đức, lực sư phạm, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện GD-ĐT giai đoạn tới Footer Page 26 of 134 ... phát triển đội ngũ giáo viên Chương 2: Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh Chương 3: Dự báo nhu cầu phát triển giáo viên Trung học phổ thông. .. CHƯƠNG DỰ BÁO PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 3.1 DỰ BÁO PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN THPT TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Dự báo phát triển học sinh THPT đến năm 2020. .. tác dự báo giáo dục định hướng phát triển giáo dục đào tạo ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh năm chọn đề tài nghiên cứu: Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông địa bàn tỉnh Trà Vinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020, Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020, Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay