Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngã

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:55

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THOẠI VI ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 1: TS.ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện 2: TS HÀ THỊ NGỌC HÀ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, trước hết phải nhìn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định đánh giá đắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh phận cấu thành nên phải hạch toán cách cụ thể xác Đo lường doanh thu chi phí Công ty chưa tuân thủ đầy đủ qui định chuẩn mực, chế độ kế toán Một số nội dung chi phí xác định chưa phù hợp với doanh thu, chưa phản ánh đầy đủ hợp lý chi phí cho đối tượng tập hợp chi phí Với tồn làm cho lợi nhuận xác định kỳ không phản ánh hợp lý lợi nhuận kinh tế mà Công ty tạo Xuất phát từ thực tế này, việc nghiên cứu đề tài “Đo lường lợi nhuận Công ty Sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi” thật có ý nghĩa, giúp cho việc đo lường lợi nhuận hợp lý, đảm bảo việc cung cấp thông tin trung thực cho đối tượng có liên quan Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nhằm mục tiêu sau: - Nhận diện bất cập đo lường lợi nhuận công ty; - Hoàn thiện nội dung, phượng pháp đo lường lợi nhuận Công ty dựa vào nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán có liên quan Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn đo lường lợi nhuận kế toán doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu đo lường lợi nhuận kế toán Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Nguồn liệu thông tin sử dụng luận văn thu thập trực tiếp từ Công ty Số liệu minh họa số liệu năm 2012 Footer Page of 134 Header Page of 134 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp mô tả, giải thích suy luận logic để nghiên cứu đo lường lợi nhuận kế toán doanh nghiệp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu đề tài giúp cho Công ty hoàn thiện quy trình, nguyên tắc đo lường doanh thu chi phí để xác định lợi nhuận Công ty phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành Từ đó, cung cấp thông tin hữu ích, đáng tin cậy lợi nhuận hoạt động SXKD cho đối tượng quan tâm Kết nghiên cứu nhân rộng để áp dụng cho doanh nghiệp khác hoạt động lĩnh vực Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu tổng quan tài liệu nghiên cứu luận văn có kết cấu gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết đo lường lợi nhuận kế toán doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Chương 3: Hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế toán Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận Lợi nhuận kinh tế học, phần tài sản mà nhà đầu tư nhận thêm nhờ đầu tư sau trừ chi phí liên quan đến đầu tư Bao gồm chi phí hội; phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí Lợi nhuận kế toán phần chênh lệch giá bán CPSX 1.1.2 Nguyên tắc đo lường ghi nhận doanh thu, chi phí để xác định lợi nhuận Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Trường hợp giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần công việc hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán kỳ Nguyên tắc đo lường ghi nhận chi phí - Nguyên tắc phù hợp: “Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ đó” - Nguyên tắc thận trọng: “Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, có phán đoán cần thiết để lập ước tính điều kiện không chắn” Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2 ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Đo lường ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá trị doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ xác định tuân theo nguyên tắc giá gốc Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận thỏa mãn tất điều kiện theo VAS14- Doanh thu thu nhập khác Doanh thu tài Theo VAS 14, doanh thu hoạt động tài gồm tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận chia, thu nhập hoạt động đầu tư mua giấy tờ có giá, lãi tỷ giá hối đoái Doanh thu thu nhập khác Thu nhập khác quy định chuẩn mực kế toán VAS14 – Doanh thu thu nhập khác gồm khoản thu từ hoạt động xảy không thường xuyên, hoạt động tạo doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại 1.2.2 Đo lường chi phí a Đo lường ghi nhận giá vốn Giá vốn hàng bán liên quan trực tiếp đến doanh thu Do cần xác định ghi nhận giá vốn có doanh thu Hay nói cách khác, giá vốn xác định phù hợp với doanh thu ghi nhận (nguyên tắc phù hợp) b Đo lường ghi nhận chi phí bán hàng Chi phí bán hàng liên quan đến hàng bán Một số khoản chi phí bán hàng liên quan trực tiếp đến hàng bán cần xác định dựa Footer Page of 134 Header Page of 134 vào nguyên tắc phù hợp, ghi nhận vào chi phí kỳ để xác định lợi nhuận Một số chi phí có liên quan đến hàng bán kỳ không đo lường đáng tin cậy mức lợi nhuận chi phí mang lại nên ghi nhận vào kỳ phát sinh chi phí (dựa vào nguyên tắc thận trọng) c Đo lường ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí liên quan đến việc quản lý chung doanh nghiệp Chi phi QLDN phát sinh kỳ tính hết vào chi phí để xác định kết tuân theo nguyên tắc phù hợp nguyên tắc thận trọng d Đo lường ghi nhận chi phí tài Chi phí tài ghi nhận dựa nguyên tắc phù hợp Bao gồm: chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá, e Đo lường ghi nhận chi phí khác Theo nguyên tắc phù hợp nguyên tắc thận trọng khoản chi phí ghi nhận chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định lợi nhuận kỳ 1.3 VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN - Lựa chọn sách kế toán hàng tồn kho + Xác định giá trị hàng tồn kho + Chính sách kế toán liên quan đến xác định giá trị sản phẩm dở dang + Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Lựa chọn sách kế toán liên quan đến nợ phải thu - Lựa chọn sách kế toán liên quan đến tài sản cố định + Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ + Chính sách kế toán liên quan đến chi phí sửa chữa TSCĐ Footer Page of 134 Header Page of 134 - Lựa chọn sách liên quan đến đầu tư tài - Lựa chọn sách kế toán liên quan đến doanh thu chi phí + Doanh thu hoạt động tài chính: + Chi phí trả trước, chi phí phải trả, dự phòng phải trả 1.4 NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN Cơ sở dồn tích cho phép nhà quản trị điều chỉnh lợi nhuận thông qua hành vi ghi nhận doanh thu chi phí, sở kế toán tiền, nhà quản trị điều chỉnh giao dịch Từ chênh lệch lợi nhuận dòng tiền tạo biến kế toán mà nhà ngiên cứu thường gọi accruals Biến kế toán dồn tích Lợi nhuận sau thuế = = Lợi nhuận sau thuế Biến kế toán dồn tích Dòng tiền hoạt động - kinh doanh Dòng tiền hoạt động + kinh doanh Do dòng tiền từ hoạt động kinh doanh điều chỉnh, để điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị phải nhận diện biến kế toán điều chỉnh biến Tuy nhiên toàn Accruals đến từ hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị Tổng accruals bao gồm phần: phần gọi Accruals điều chỉnh (nondiscretionary accruals), phần lại gọi accruals điều chỉnh từ hành động điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị ( discretionary accruals) Biến kế toán dồn = tích Biến kế toán dồn tích điều chỉnh + Biến kế toán dồn tích có điều chỉnh Theo DeAngelo, cho biến đổi mức độ accruals hai kỳ lợi nhuận điều chỉnh (discretionary accruals) Như vậy, Footer Page of 134 Header Page of 134 phần discretionary accruals chênh lệch total accruals năm t năm t-1: Biến kế toán dồn = tích có điều chỉnh Biến kế toán dồn tích (t) + Biến kế toán dồn tích (t-1) Từ đó, phần biến kế toán dồn tích điều chỉnh (nondiscretionary accruals) biến kế toán dồn tích (total accruals) năm trước Biến kế toán dồn tích điều = chỉnh (t) Biến kế toán dồn tích điều chỉnh (t-1) Ước tính nondiscretionary accruals mô hình DeAngelo thật xác nondiscretionary accruals không thay đổi theo thời gian trung bình Discretionary accruals kỳ ước tính Tuy nhiên, nondiscretionary accruals thường phụ thuộc vào mức độ hoạt động kinh doanh bình thường doanh nghiệp, doanh nghiệp pha tăng trưởng phần nondiscretionary accruals biến động từ năm sang năm khác Để khắc phục nhược điểm Friedlan cải tiến mô hình cách kiểm soát phần nondiscretionary accruals thay đổi thay đổi mức độ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cách chia nondiscretionary accruals tính theo mô hình DeAngelo cho doanh thu Biến kế toán Biến kế toán dồn tích điều chỉnh = dồn tích (t) Doanh thu (t) Biến kế toán - dồn tích (t-1) Doanh thu (t-1) Tùy thuộc vào kết tính toán (0, 0) mà đưa kết luận có hay không việc điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị điều chỉnh tăng hay giảm Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương 1, trình bày hệ thống hóa nội dung đo lường lợi nhuận doanh nghiệp nói chung lĩnh vực sản xuất nói riêng Chương trình bày khái niệm, nguyên tắc liên quan đến đo lường lợi nhuận thông qua việc đo lường doanh thu chi phí, cụ thể: doanh thu xác định theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí xác định theo nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng Bên cạnh đó, chương trình bày phương pháp kế toán khác áp dụng ảnh hưởng đến thông tin cung cấp cho đối tượng sử dụng thông tin khác Vì vậy, để thông tin cung cấp bên phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp, kế toán cần phải xác định phương pháp phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp kế toán cung cấp thông tin cách xác Đây sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng tìm giải pháp hoàn thiện công tác đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG NCPT T.PHÒNG KTSX PP KT-SX T.PHÒNG KHKD PP NCPT & PTSP T.PHÒNG TCKT BP TCHC BP Bán hàng BP Mua hàng PP KT-TB PP NCPT & PTSP BP Marketing Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức máy quản lý Mỗi phận chức Công ty thực nhiệm vụ khác có mục đích chung đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh Công ty mang lại hiệu cao nhất, tiết kiệm chi phí Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty TRƯỞNG PHÒNG PHÓ PHÒNG Kế toán tổng hợp Kế toán quản trị Kê toán NVL, TSCĐ Kế toán công nợ Kế toán toán Kế toán lương, BHXH Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo mô hình tập trung đạo kế toán trưởng Các phận kế toán phối hợp với thực công tác kế toán toàn công ty 2.2 THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY QUẢNG NGÃI 2.2.1 Các sách kế toán vận dụng Công ty a Chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho Hàng tồn kho ghi nhận theo giá thấp giá gốc giá trị thực Giá gốc hàng tồn kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ xác định dựa vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Chính sách kế toán liên quan đến nợ phải thu Các khoản phải thu doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị hóa đơn gốc Các khoản phải thu hạn toán ghi Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 hợp đồng kinh tế coi nợ phải thu khó đòi Công ty chưa tiến hành lập dự phòng khoản phải thu khó đòi c Chính sách kế toán liên quan đến TSCĐ Công ty Tài sản cố định hữu hình phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao luỹ kế Nguyên giá bao gồm giá mua toàn chi phí mà Công ty bỏ để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính tài sản Mức khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài d Chính sách kế toán liên quan đến chi phí Công ty Đối với khoản chi phí phải trả phải trả lương cho nhân viên theo cam kết hợp đồng lao động ngày tính lương từ ngày đến ngày cuối tháng ngày trả lương ngày 10 tháng Chi phí trả trước, bao gồm: chi phí trả trước dài hạn bao gồm tiền thuê đất (đã trả trước cho người cho thuê), chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có thời hạn phân bổ lớn năm, chi phí trả trước ngắn hạn gồm chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có thời gian tháng e Các sách liên quan đến ngoại tệ Chênh lệch tỷ giá thực theo hướng dẫn Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 Bộ Tài “Quy định ghi nhận, đánh giá xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái doanh nghiệp” 2.2.2 Đo lường ghi nhận doanh thu, thu nhập a Đo lường doanh thu Đối với hình thức bán hàng trực tiếp Đối với bán hàng trực tiếp nước: Khi xuất hàng bán, phận bán hàng lập “Biên giao nhận” Sau khách hàng Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 xác nhận nhận hàng ký vào biên giao nhận Công ty xuất hóa đơn bán hàng ghi nhận doanh thu kỳ Đối với bán hàng trực tiếp xuất khẩu: Quy trình bán hàng theo phương thức toán L/C Do đó, hoàn thành đầy đủ chứng từ theo quy định ngân hàng, Công ty xuất hóa đơn cho khách hàng kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu Đối với hình thức bán hàng đại lý Định kỳ hàng tháng, đại lý gởi “Báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm” tháng Kế toán vào báo cáo để xuất hóa đơn cho đại lý tiến hành ghi nhận doanh thu kỳ Các khoản giảm trừ doanh thu Tất khoản giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại, hoa hồng ghi nhận theo thỏa thuận với khách hàng trước viết hóa đơn bán hàng theo quy định Nhà nước ban hành phản ánh thực trạng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà đơn vị thu b Doanh thu hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài bao gồm: tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng, lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện,… Việc đo lường doanh thu hoạt động tài tuân thủ theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, có đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu tài chính, như: thông báo lãi ngân hàng, tỷ giá liên ngân hàng công bố, c Thu nhập khác Thu từ việc lý máy móc, thiết bị, bán phế liệu, thu tiền công nợ xử lý, Khi phát sinh xác khoản thu nhập khác kế toán tiến hành ghi tăng khoản thu nhập khác Việc đo lường khoản thu nhập khác tuân theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 2.2.3 Đo lường chi phí a Đo lường ghi nhận giá vốn Giá vốn Công ty giá xuất kho hàng hóa xuất bán Hiện tại, hàng xuất bán trực tiếp giá vốn giá trị hàng xuất kho theo phương pháp FIFO (nhập trước – xuất trước) Đối với hàng gửi bán giá vốn chưa ghi nhận, xác định hàng hóa tiêu thụ thông qua báo cáo đại lý tiến hành ghi nhận doanh thu xác định giá vốn hàng bán - Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh kỳ - Xác định giá trị dở dang cuối kỳ + Đối với hoạt động sản xuất Xuất phát từ yêu cầu thực tế công ty tính liên tục Do đó, dây chuyền hoạt động lúc có đồng thời sản phẩm hoàn thành sản phẩm dở dang Giá trị SPDD xác định dựa vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Đối với hoạt động thương mại Giá trị dở dang cuối kỳ xác định dựa vào số lượng sản phẩm tồn kho chưa tiêu thụ, xác định theo phương pháp kiểm kê định kỳ b Đo lường ghi nhận chi phí bán hàng Chi phí bán hàng gồm chi phí tiền lương phải trả cho phận bán hàng, chi phí vận chuyển hàng bán, chi phí khấu hao TSCĐ liên quan đến phận bán hàng, chi phí liên quan khác (hoa hồng bán hàng, vật liệu dùng trực tiếp cho bán hàng,…) Các khoản mục chi phí Công ty ghi nhận chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ Việc ghi nhận không tuân theo nguyên tắc phù hợp, chi phí liên quan trực tiếp đến số lượng sản phẩm bán Cụ thể: chi phí vận chuyển hàng bán, lương nhân viên vận Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 chuyển (trong trường hợp bán hàng qua đại lý) khoản chi phí liên quan trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm nên cần phải phân bổ theo số lượng hàng xác định tiêu thụ để chi phí ghi nhận phù hợp với doanh thu xác định Ngoài ra, chi phí bán hàng có khoản chi phí tạo lợi ích tương lai không xác định nên công ty ghi nhận hết chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định kết hoạt động sản xuất kinh kỳ, như: chi phí hội nghị khách hàng, chi phí quảng cáo,…Việc ghi nhận khoản chi phí tuân thủ theo nguyên tắc thận trọng c Đo lường chi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm chi phí tiền lương, tiền công khoản phụ cấp, khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên bên phận QLDN cho nhân viên QLPX, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho phận văn phòng, chi phí vật tư cho phận văn phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài… Việc ghi nhận chi phí nhân viên quản lý phân xưởng chi phí quản lý doanh nghiệp không tuân theo nguyên tắc phù hợp, khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến việc tạo sản phẩm, nên phải ghi nhận khoản chi phí sản xuất chung để phân bổ tính giá thành sản phẩm Cũng giống chi phí bán hàng, việc ghi nhận chi phí QLDN trả lương tháng cho nhân viên vào ngày 10 tháng (lương tháng 12,13) không tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp Các khoản chi phí QLDN lại ghi nhận chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định kết hoạt động kinh doanh kỳ theo nguyên tắc thận trọng, lợi ích mang lại khoản chi phí không chắn Ngoài ra, kỳ công ty phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi chưa tiến hành lập dự phòng khoản nợ khó đòi Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 d Đo lường ghi nhận chi phí tài Chi phí tài công ty bao gồm chi phí lãi vay, cổ tức chia, lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện, chiết khấu toán nhanh Khi đến hạn trả lãi vay Công ty ghi nhận chi phí tài Công ty chưa tiến hành trích trước phân bổ chi phí lãi vay cho khoản vay trả lãi sau trả lãi định kỳ (kỳ trả lãi không trùng với kỳ kế toán) Ngoài Công ty chưa tiến hành xác định khoản lãi vay vốn hóa (như vay mua nguyên vật liệu, vay trả nhà cung cấp,…) để ghi nhận chi phí sản xuất kỳ phân bổ để xác định giá thành sản phẩm e Đo lường ghi nhận chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí lý, nhượng bán TSCĐ; bán phế liệu, khấu hao TSCĐ ngừng hoạt động, khen thưởng, phạt (nộp chậm thuế, bảo hiểm; vi phạm hành chính;…) Việc ghi nhận khoản chi phí khác chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định lợi nhuận kỳ hợp lý 2.2.4 Xác định lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Sau xác định giá vốn chi phí thời kỳ, kế toán xác định kết kinh doanh sau: Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 2.2.5 Nhận diện khả điều chỉnh lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Trong họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng năm 2012, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi có định tăng vốn điều lệ từ 296 tỷ lên 621 tỷ năm 2013 thông qua việc phát hành cổ phiếu Để thu hút vốn từ nhà đầu tư nhà quản tri cần phải tạo ấn tượng tốt nhà đầu thông qua tình hình Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 kinh doanh công ty quan trọng kết hoạt động kinh doanh công ty có tăng trưởng hay không Do đó, việc điều chỉnh tăng lợi nhuận xảy công ty muốn tăng vốn điều lệ Để tăng lợi nhuận, Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi tăng lợi nhuận từ công ty có Công ty sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi Giả thuyết đặt năm 2013 Công ty cổ phần sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi có điều chỉnh tăng lợi nhuận để tiến hành lập báo cáo tài hợp làm tăng lợi nhuận công ty mẹ Áp dụng mô hình DeAngelo (1994) Friedlan (1986) để nhận diện khả điều chỉnh lợi nhuận Công ty Dữ liệu dùng để phân tích báo cáo tài qua năm 2011-2012 Theo DeAngelo, cho biến đổi mức độ biến kế toán dồn tích hai kỳ lợi nhuận điều chỉnh Như vậy, phần biến kế toán dồn tích điều chỉnh chênh lệch biến kế toán dồn tích năm 2012 năm 2011: Biến kế toán dồn tích có điều chỉnh Biến kế toán Biến kế toán = dồn tích (2012) + dồn tích (2011) Từ đó, phần biến kế toán dồn tích điều chỉnh) biến kế toán dồn tích năm trước Biến kế toán dồn tích điều chỉnh (2012) Biến kế toán dồn tích điều = Biến kế toán dồn tích (2011) Biến kế toán dồn = chỉnh Footer Page 19 of 134 tích (2012) Doanh thu (2012) Biến kế toán - dồn tích (2011) Doanh thu (2011) Header Page 20 of 134 18 Qua kết phân tích dựa theo mô hình DeAngelo Friedlan, ta kết luận công ty có hành vi điều chỉnh tăng lợi nhuận năm 2012 (tăng 36 tỷ đồng theo mô hình DeAngelo) Vậy giả thuyết đưa công ty có điều chỉnh tăng lợi nhuận hợp lý Mặc dù, doanh thu chi phí nhìn chung ghi nhận theo nguyên tắc kế toán Tuy nhiên, việc thực sách kế toán đo lường số khoản mục chi phí chưa hợp lý, nhà quản trị vận dụng để làm thay đổi kết lợi nhuận, thời gian đăng ký trích khấu hao, chưa trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi, chưa trích trước phân bổ chi phí lãi vay, chưa trích trước phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY QUẢNG NGÃI 2.3.1 Vận dụng sách kế toán, ước tính kế toán đo lường lợi nhuận a Ưu điểm Việc áp dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ hợp lý Đối với phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO, phương pháp giúp cho tính trị giá vốn hàng xuất kho lần xuất hàng, đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép khâu cho quản lý Trị giá vốn hàng tồn kho tương đối sát với giá thị trường mặt hàng Vì tiêu hàng tồn kho báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế b Nhược điểm Phương pháp tính giá xuất kho FIFO làm cho doanh thu không phù hợp với khoản chi phí Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng Công ty có mức phân bổ vào chi phí thời gian sử dụng công cụ dụng cụ không giống nhau, nên mức phân bổ chưa hợp lý 2.3.2 Đo lường doanh thu a Ưu điểm - Đối với doanh thu bán hàng, qua “Báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm” doanh thu xác định cách chắn, Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích cho khách hàng thông qua “Biên giao nhận” - Đối với doanh thu hoạt động tài chính: Được xác định chắn qua thông báo lãi ngân hàng, tỷ giá công bố thị trường liên ngân hàng,, b Tồn Ngoài ưu điểm công tác đo lường doanh thu nói thì, việc đo lường doanh thu có hạn chế việc ghi giảm doanh thu chiết khấu thương mại cho khách hàng, thể qua việc giá trị doanh thu ghi giảm không tương ứng với doanh thu nhận 2.3.3 Đo lường chi phí a Ưu điểm - Giá vốn hàng bán: ghi nhận hàng hóa xác nhận tiêu thụ theo nguyên tắc phù hợp - Giá trị dở dang cuối kỳ: Được xác định dựa vào chi phí nguyên vật liệu, khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng giá thành sản phẩm - Một số khoản mục chi phí CPBH, CPQLDN ghi nhận tuân thủ theo nguyên tắc thận trọng b Tồn Ngoài ưu điểm nói công tác đo lường chi phí Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 số tồn Cụ thể: - Công ty chưa xác định khoản vay vốn hóa để đưa vào chi phí sản xuất - Công ty có trích trước chi sửa chữa lớn TSCĐ chưa tiến hành phân bổ cho kỳ có liên quan - Việc xác định chi phí nhân viên quản lý phân xưởng CPQLDN không xác, khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến việc tạo sản phẩm nên phải ghi nhận khoản chi phí sản xuất chung để phân bổ tính giá thành sản phẩm - Các khoản mục chi phí bán hàng như: chi phí lương nhân viên vận chuyển, chi phí vận chuyển hàng bán chưa ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp - Công ty chưa tiến hành lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi theo nguyên tắc thận trọng - Chưa có trích trước phân bổ khoản chi phí lãi vay, nên việc ghi nhận chi phí lãi vay không tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nghiên cứu trình hình thực tế, chương luận văn giới thiệu khái quát đặc điểm hoạt động kinh doanh mô hình tổ chức quản lý máy kế toán công ty Đi sâu vào tìm hiểu sách kế toán áp dụng Công ty công tác đo lường lợi nhuận thể qua việc đo lường doanh thu chi phí Khi vào thực tế công ty có nhiều hạn chế mà công ty mắc phải đo lường lợi nhuận; chẳng hạn: nhiều khoản mục chi phí chưa ghi nhận phù hợp với doanh thu, …, làm cho kết đo lường lợi nhuận bị sai lệch chưa phản ảnh hết trình hình hoạt động công ty Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 CHƯƠNG HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY QUẢNG NGÃI 3.1 HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 3.1.1 Căn để hoàn thiện sách kế toán Các sách ước tính kê toán ngày trở thành khoản mục quan trọng BCTC doanh nghiệp, ảnh hưởng trọng yếu đến tính trung thực, hợp lý, đáng tin cậy thông tin tài Công ty cần nhận thức việc cố tình bỏ qua ước tính kế toán lợi dụng ước tính kế toán để "làm đẹp" BCTC đáng lo ngại, dẫn đến rủi ro tương lai Do vậy, thông qua việc ghi nhận cách đầy đủ, trung thực ước tính kế toán giúp nhà quản lý người có lợi ích kinh tế hiểu tình trạng tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chỉ có nhận thức rõ khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt đề biện pháp để vượt qua khó khăn 3.1.2 Hoàn thiện sách kế toán Công ty - Nên thay đổi thời gian kiểm kê hàng tồn kho hàng tuần thay hàng tháng để chủ động việc nhập nguyên liệu, quản lý hàng tồn kho tốt cung cấp thông tin cho nhà quản trị kịp thời - Đối với công cụ dụng cụ xuất Công ty nên chia nhỏ thời gian phân bổ công cụ dụng cụ thành nhóm nhỏ có thời gian sử dụng tương đương việc phân bổ chi phí hợp lý 3.2 HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG DOANH THU Hiện tại, công tác ghi nhận doanh thu công ty tuân thủ theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nhiên vài hạn Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 chế việc xác định khoản giảm trừ doanh thu Công ty cần đưa biện pháp để khắc phục hạn chế 3.3 HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG CHI PHÍ 3.3.1 Xác định khoản chi phí phù hợp với doanh thu a Phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Đối với dây chuyền sản xuất hoạt động liên tục việc sửa chữa, bảo trì thường xuyên xảy để đảm bảo dây chuyền vận hành tốt Do vậy, trường hợp phát sinh chi phí này, công ty nên tiến hành phân bổ cho kỳ kế toán để phù hợp với thu tạo kỳ Kết việc xác định lại chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phân bổ cho sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành sau: b Xác định phân bổ chi phí nhân viên QLPX Đối với chi phí nhân viên quản lý phân xưởng phải ghi nhận chi phí sản xuất chung kỳ tập hợp phân bổ để tính giá thành sản phẩm theo nguyên tắc phù hợp c Phân bổ lại chi phí bán hàng Đối với chi phí vận chuyển hàng bán, lương nhân viên vận chuyển (trong trường hợp bán hàng qua đại lý) công ty ghi nhận là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định lợi nhuận kỳ, khoản chi phí liên quan trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, đó, cần phải phân bổ theo số lượng hàng xác định tiêu thụ để chi phí ghi nhận phù hợp với doanh thu xác định 3.3.2 Ghi nhận chi phí theo nguyên tắc thận trọng a Trích lập dự phòng nợ phải thu khó dòi Được trích lập theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC, hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi, Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 b Trích trước phân bổ chi phí lãi vay Hiện nay, nhu cầu vay vốn Công ty tương đối lớn, đó, Công ty cần phải xác định rõ khoản chi phí vay vốn hóa Chẳng hạn vay dầu tư TSCĐ, vay để đầu tư kinh doanh, … Do Công ty cần xác định khoản vay vốn hóa để ghi nhận chi phí sản xuất kỳ theo Chuẩn mực kế toán số 16 (VAS 16) – Chi phí vay 3.3.3 Tập hợp chi phí sau xác định lại theo nguyên tắc phù hợp thận trọng 3.3.4 Xác định lại giá trị dở dang cuối kỳ Ngoài phương pháp FIFO Công ty áp dụng phương pháp sau để xác định xác định lại giá trị dở dang cuối kỳ: Đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành 50%; Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 3.3.5 Xác định lại giá thành sản phẩm 3.3.6 Xác định lại giá vốn hàng bán 3.3.7 Xác định lại kết hoạt động kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở thực trạng đo lường lợi nhuận công ty Ở chương này, tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện nhằm khắc phục hạn chế việc đo lường lợi nhuận Công ty Công tác tiêu thụ sản phẩm trọng, khoản mục chi phí trước ghi nhận không phù hợp với doanh thu ghi nhận kỳ xác định lại theo nguyên tắc phù hợp như: chi phí sửa chữa lớn, chi phí nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí vay vốn hóa, Ngoài việc khắc phục hạn chế mà công ty mắc phải, tác giả đưa thêm vài ý kiến để công tác ghi nhận doanh thu xác định xác Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế, luận văn trình bày vấn đề, cụ thể sau: Một, hệ thống hóa sở lý luận chung đo lường doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh sản xuất Hai, đánh giá thực trạng công tác đo lường doanh thu, chi phí, lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Thông Từ nêu ưu điểm tồn công tác đo lường lợi nhuận Công ty Ba, sở nghiên cứu lý luận thực tế công tác đo lường lợi nhuận, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Footer Page 26 of 134 ... thiện công tác đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Footer Page 10 of 134 Header Page 11 of 134 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY QUẢNG NGÃI... thuyết đo lường lợi nhuận kế toán doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng Ngãi Chương 3: Hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế toán Công ty sữa đậu. .. tồn công tác đo lường lợi nhuận Công ty Ba, sở nghiên cứu lý luận thực tế công tác đo lường lợi nhuận, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành VinaSoy Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngã, Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngã, Đo lường lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay