Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

26 83 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:54

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM YẾN ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG Phản biện 2: TS HÀ THỊ NGỌC HÀ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập với kinh tế giới phát triển không ngừng kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh tình hình tài DN mối quan tâm quan nhà nước, nhà đầu tư, người lao động, đặc biệt chủ sở hữu DN, nhu cầu minh bạch thông tin tài trở nên quan trọng Điều đòi hỏi công ty kiểm toán, đặc biệt công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán BCTC tổ chức phát hành chứng khoán, công ty cổ phần niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán phải trọng nhiều đến chất lượng dịch vụ kiểm toán Một nhân tố định chất lượng kiểm toán BCTC công tác đánh giá rủi ro kiểm toán Đánh giá rủi ro kiểm toán khâu then chốt mà KTV cần thực hiện, làm sở cho việc chấp nhận khách hàng, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thiết kế thủ tục kiểm tra cần thiết xác định phạm vi thực thử nghiệm kiểm toán cách hợp lý hiệu Tuy nhiên, thực tế nay, việc đánh giá rủi ro kiểm toán công ty kiểm toán nói chung chưa hoàn thiện Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu ATAX để hoàn thiện vấn đề Từ phân tích trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Phân tích làm rõ thực trạng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán ATAX nhằm tìm vấn đề tồn tại, từ đưa giải pháp Footer Page of 134 Header Page of 134 thích hợp để hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán ATAX Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC ATAX 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu ATAX Nghiên cứu thực tế khảo sát hồ sơ kiểm toán năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành công việc nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC ATAX, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hồ sơ kết hợp với vấn KTV theo hướng tiếp cận hai nhóm khách hàng: Nhóm 1: Khách hàng kiểm toán BCTC khách hàng lớn, mức rủi ro hợp đồng đánh giá cao Nhóm 2: Khách hàng thông thường Sau đó, tác giả vận dụng phương pháp đối chiếu, phân tích tổng hợp để đánh giá ưu điểm, hạn chế công tác đánh giá rủi ro kiểm toán ATAX Phương pháp suy diễn vận dụng để đưa giải pháp giúp hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán ATAX Việc suy diễn dựa vào sở lý thuyết, quy định chuẩn mực đánh giá rủi ro kiểm toán, đối chiếu với thực trạng công tác đánh giá rủi ro ATAX Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Footer Page of 134 Header Page of 134 Chương 2: Công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế ATAX Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế ATAX Tổng quan tài liệu Kiểm toán nói chung đánh giá rủi ro kiểm toán nói riêng nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Trong trình thực đề tài này, tài liệu liên quan quan đến sở lý luận thực tiễn rủi ro kiểm toán mà tác giả tham khảo hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA), hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) ban hành từ 1999 đến 2005 (có hiệu lực đến 31/12/2012 hệ thống kiểm toán Việt Nam (VSA) ban hành ngày 06/12/2012 (có hiệu lực từ 01/01/2014), chương trình kiểm toán mẫu Hội KTV hành nghề ban hành Ngoài ra, tác giả tham khảo số luận án tiến sĩ luận văn thạc sĩ liên quan đến đề tài sau: “Nghiên cứu đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công ty kiểm toán độc lập Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân (Tác giả Đoàn Thanh Nga – năm 2011), “Hoàn thiện kiểm toán BCTC Công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh doanh quản lý, Trường Đại học kinh tế Quốc dân (Tác giả Nguyễn Thị Mỹ năm 2012), “Đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Tác giả Phan Xuân Vạn – năm 2007), “Nghiên cứu phương pháp xác định phạm vi thử nghiệm Footer Page of 134 Header Page of 134 từ kết đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BCTC DN Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế ATAX”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Tác giả Trần Thị Thanh Tiếng – năm 2012) Qua đề tài nghiên cứu liên quan trên, thấy hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (ban hành năm 2012) chương trình kiểm toán mẫu nhiều công ty kiểm toán Việt Nam áp dụng thay đổi sang phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro, theo đó, cách thức xác định đánh giá rủi ro kiểm toán thay đổi chưa có nghiên cứu ứng dụng phương pháp thực tế ATAX Vì mà tác giả chọn nghiên cứu công tác đánh giá rủi ro kiểm toán BCTC điều kiện áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO KIỂM TOÁN 1.1.1 Khái niệm rủi ro kiểm toán Rủi ro kiểm toán (AR) xác suất KTV đưa ý kiến kiểm toán không phù hợp BCTC BCTC kiểm toán chứa đựng sai sót trọng yếu 1.1.2 Các thành phần rủi ro kiểm toán mô hình rủi ro kiểm toán Xét thành phần rủi ro, rủi ro kiểm toán bao gồm ba phận: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát rủi ro phát Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2 ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC Khi xác định phương pháp tiếp cận kiểm toán, KTV phải quan tâm đến đánh giá ban đầu rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát để xác định mức độ rủi ro phát chấp nhận cho sở dẫn liệu BCTC xác định nội dung, lịch trình, phạm vi thủ tục cho sở dẫn liệu Cách thức đánh giá loại rủi ro tiến hành cụ thể sau: 1.2.1 Xác định mức rủi ro kiểm toán chấp nhận KTV thiết lập mức rủi ro kiểm toán chấp nhận cho hợp đồng kiểm toán Mức rủi ro kiểm toán chấp nhận thường được xác định vào mức độ người sử dụng tin tưởng vào BCTC kiểm toán khả khách hàng gặp khó khăn tài sau báo cáo kiểm toán công bố 1.2.2 Đánh giá rủi ro tiềm tàng Rủi ro tiềm tàng tiến hành đánh giá cho tổng thể BCTC cho số dư nghiệp vụ quan trọng sở dẫn liệu Trường hợp xác định cụ thể rủi ro tiềm tàng KTV phải giả định rủi ro tiềm tàng cao cho sở dẫn liệu 1.2.3 Đánh giá rủi ro kiểm soát Rủi ro kiểm soát đánh giá vào hiểu biết, đánh giá KTV hệ thống kiểm soát nội qua bước sau: - Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội đơn vị - Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát khoản mục lập kế hoạch cho khoản mục - Thực thử nghiệm kiểm soát - Đánh giá lại rủi ro kiểm soát điều chỉnh thử nghiệm Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2.4 Xác định rủi ro phát Cuối cùng, dựa vào mức rủi ro kiểm toán chấp nhận được, rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát đánh giá để xác định rủi ro phát Căn vào rủi ro phát chấp nhận được, KTV xác định nội dung, lịch trình phạm vi thử nghiệm 1.3 YÊU CẦU CỦA CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN 1.3.1 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) có hiệu lực đến 31/12/2012 Các VSA liên quan đến quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán gồm VSA 310 [3], VSA240 [9], VSA 250[1], VSA 570[7], VSA 400 [5], VSA 401[6] 1.3.2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) ban hành ngày 06/12/2012, có hiệu lực từ 01/01/2014 Nhằm theo kịp xu hướng quốc tế, ngày 06/12/2012, Bộ tài cấu lại ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Liên quan đến quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán, VSA 315 thay cho ba chuẩn mực kiểm toán cũ VSA 310, VSA 400 VSA 401 VSA 315 đặc biệt nhấn mạnh đến mô hình rủi ro kinh doanh (phương pháp tiếp cận dựa rủi ro) Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƯƠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế A.T.A.X (ATAX) thành lập năm 2006, đặt trụ sở Lô A92, đường 30-4, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng ATAX số công ty kiểm toán hoạt động Việt Nam Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán 2.1.2 Các dịch vụ cung cấp ATAX ATAX kinh doanh dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, tư vấn tài DN 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty ATAX Công ty có cấu tổ chức gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, phòng kiểm toán BCTC, phòng kiểm toán xây dựng bản, phòng hành tổng hợp 2.1.4 Quy trình kiểm toán BCTC áp dụng ATAX ATAX áp dụng chương trình kiểm toán mẫu VACPA gợi ý Chu trình kiểm toán chia thành giai đoạn lập hoạch kiểm toán, thực kiểm toán kết thúc kiểm toán 2.1.5 Sơ lược phần mềm kiểm toán Audit System “AS2” ATAX áp dụng Trong phần mềm AS/2, giấy tờ làm việc KTV thiết kế sẵn file excel, phù hợp với mục tiêu kiểm toán Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 khoản mục Các giấy tờ làm việc mã hóa mở chương trình khác 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.2.1 Tổng quát quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC ATAX Công tác đánh giá rủi ro kiểm toán thực xuyên suốt trình kiểm toán từ khâu chấp nhận khách hàng đến kết thúc kiểm toán a Giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán Khi nhận lời mời kiểm toán, KTV tiến hành đánh giá rủi ro hợp đồng định ký kết hợp đồng kiểm toán Nếu chấp nhận khách hàng, KTV tiến hành lập kế hoạch kiểm toán b Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Đầu tiên, KTV xác định mức rủi ro kiểm toán chấp nhận cho kiểm toán Sau đó, KTV tiến hành đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Rủi ro có sai sót trọng yếu đánh giá cấp độ: Cấp độ BCTC, cấp độ chu trình nghiệp vụ, cấp độ sở dẫn liệu nghiệp vụ, số dư TK Sau xác định rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ BCTC cấp độ chu trình nghiệp vụ, KTV xác định cụ thể tài khoản sở dẫn liệu chịu ảnh hưởng rủi ro phát qua bước tìm hiểu Bên cạnh đó, KTV tiến hành phân tích sơ biến động tiêu bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh để khoanh vùng rủi ro Cuối KTV thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp rủi ro phát được, xác định phạm vi thực thử nghiệm (xác Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 a Đánh giá rủi ro hợp đồng xem xét chấp nhận khách hàng Nội dung kết công việc đánh giá rủi ro hợp đồng công ty SP1 SP2 thể giấy làm việc A120 – Chấp nhận, trì khách hàng cũ đánh giá rủi ro hợp đồng (Phụ lục 01 phụ lục 02) Vì SP1 công ty niêm yết nên rủi ro hợp đồng đánh giá cao mức độ rủi ro hợp đồng SP2 trung bình Nhìn chung, qua trình nghiên cứu hồ sơ, tác giả nhận thấy, tất khách hàng nhóm KTV xác định mức độ rủi ro hợp đồng cao, khách hàng nhóm có mức độ rủi ro hợp đồng trung bình Việc xác định mức độ rủi ro hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào xét đoán chuyên môn KTV b Xác định mức rủi ro kiểm toán chấp nhận Công ty ấn định mức rủi ro kiểm toán chấp nhận cho kiểm toán thấp để đạt độ tin cậy kiểm toán mức tối đa 95% Theo sách này, mức rủi ro kiểm toán chấp nhận cho kiểm toán SP1 SP2 ấn định 95% c Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ BCTC c1 Đánh giá rủi ro tiềm tàng cấp độ BCTC c1.1 Tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động Trước hết, KTV tiến hành tìm hiểu nhân tố bên bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh DN, từ ảnh hưởng tiềm ẩn đến BCTC Công việc thực nội dung tìm hiểu khách hàng SP1 SP2 thực mẫu giấy làm việc A310- “tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động”, thông tin thu thập kết luận KTV SP1 SP2 mô tả phụ lục 03, phụ lục Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 04 Sau tìm hiểu thông tin SP1, KTV kết luận “Không có rủi ro liên quan tới toàn BCTC đồng thời rủi ro liên quan tới TK cụ thể” Kết tìm hiểu thông tin SP2 cho thấy rủi ro liên quan tới toàn BCTC có rủi ro liên quan đến tài khoản cụ thể doanh thu bị khai khống, giá vốn khai thiếu Nghiên cứu nhiều hồ sơ kiểm toán khác mẫu chọn, tác giả nhận thấy việc tìm hiểu khách hàng KTV thực đầy đủ theo mẫu A310 việc tìm hiểu dừng lại việc liệt kê thông tin không phân tích ảnh hưởng thông tin đến BCTC, đa số khách hàng có kết luận rủi ro liên quan tới toàn BCTC TK cụ thể Điều cho thấy việc phân tích thông tin để phán đoán rủi ro chưa trọng mức c1.2 Phân tích sơ BCTC Tại Công ty SP1 kết phân tích hệ số toán, hệ số đo lường hiệu hoạt động, hệ số số đo lường khả sinh lời, hệ số nợ cho thấy tiêu đảm bảo mức an toàn, rủi ro phát Còn Công ty SP2 có tỷ số tổng nợ/tổng tài sản cao (83,5%) cho thấy tài sản doanh nghiệp chủ yếu tài trợ từ nợ, hàm ý DN có mức độ rủi ro tài cao Nội dung kết phân tích công ty thể phụ lục 05 c1.3 Nhận diện rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận KTV xem xét yếu tố dẫn đến gian lận cho hai loại gian lận: lập BCTC gian lận biển thủ tài sản Sau KTV đánh giá xem có tồn rủi ro trọng yếu hay không Sau thu thập thông tin trên, KTV xác định rủi ro gian lận tác động đến BCTC Nội dung kết trao đổi Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 khách hàng SP1 SP2 thể giấy làm việc phụ lục 06 Kết vấn hai khách hàng cho thấy cho thấy gian lận có ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC c.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát cấp độ BCTC Nội dung kết tìm hiểu công việc đánh giá hệ thống KSNB cấp độ DN khách hàng SP1 mô tả phụ lục 07, SP2 tương tự SP1 Sau tìm hiểu đánh giá thông tin, hai khách hàng trên, KTV không xác định rủi ro nên kết luận “không có rủi ro trọng yếu hệ thống KSNB cấp độ DN xác định” d Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ chu trình kinh doanh Để đánh giá giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ chu trình kinh doanh, KTV tiến hành tìm hiểu đánh giá sơ hệ thống KSNB chu trình kinh doanh Tại SP1, KTV tìm hiểu chu trình kinh doanh ảnh hưởng đáng kể đến trình sản xuất kinh doanh DN chu trình bán hàng, thu tiền; chu trình hàng tồn kho, giá thành, giá vốn; chu trình tài sản cố định Tác giả minh họa chi tiết trình tìm hiểu chu trình bán hàng, thu tiền phục lục 08 thủ tục kiểm toán KTV thực chu trình Còn SP2, KTV không tiến hành tìm hiểu hệ thống KSNB chu trình kinh doanh e Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ sở dẫn liệu khoản mục Để xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ sở dẫn liệu cho nghiệp vụ số dư TK, KTV phân tích biến động Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 khoản mục phân tích số dư bất thường Bảng cân đối kế toán phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mục tiêu chủ yếu việc phân tích để khoanh vùng rủi ro Tại SP2, KTV tiến hành phân tích phụ lục 09 Sau trình phân tích, KTV phát rủi ro doanh thu giảm khoản phải thu tăng cần xem xét việc thu hồi nợ f Tổng hợp, đánh giá ảnh hưởng sai sót trọng trọng yếu cấp độ đến sở dẫn liệu nghiệp vụ, số dư TK Qua trình xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu SP1, KTV đưa kết luận rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến sở dẫn liệu nghiệp vụ số dư tài khoản Tuy nhiên, KTV xác định hướng kiểm toán TK quan trọng doanh thu, giá vốn,… Điều cho thấy liên kết từ kết đánh giá rủi ro bước công việc đến việc xác định hướng kiểm toán thiết kế thủ tục kiểm toán mục g Thực thử nghiệm kiểm soát (Test OE) Tại SP1 SP2, KTV không thực thử nghiệm kiểm soát h Giai đoạn kết thúc kiểm toán Tại SP1 SP2, trưởng đoàn kiểm toán soát xét lại kết thực thủ tục kiểm toán rủi ro có sai sót trọng yếu phát giai đoạn thực kiểm toán, phân tích lại tổng thể BCTC lần cuối nhận thấy không sai sót trọng yếu Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn thuế ATAX a Ưu điểm ATAX có hướng dẫn rõ ràng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán Trước kiểm toán, kiểm toán viên ATAX tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động kinh doanh, hệ thống KSNB khách hàng để lập kế hoạch tổng thể chương trình kiểm toán thích hợp, có hiệu b Hạn chế b.1 Về chương trình kiểm toán mẫu ATAX áp dụng Chương trình kiểm toán áp dụng chung cho tất nhóm DN Điều gây khó khăn cho KTV thực kiểm toán DN khác quy mô lĩnh vực hoạt động cụ thể b2 Về công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán thực tế khách hàng Thứ nhất, tìm hiểu khách hàng khâu then chốt, làm sở cho việc đánh giá rủi ro kiểm toán bước công việc chưa đảm bảo chất lượng Cụ thể là: Công tác tìm hiểu môi trường bên tác động đến DN dừng lại việc liệt kê thông tin, không đánh giá mức độ tác động nhân tố đến tình hình kinh doanh DN, từ nhận diện rủi ro có ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC DN Tuy hiểu biết hệ thống KSNB công việc bắt buộc thực tất kiểm toán, công tác tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội khách hàng mang tính hình thức Công ty chưa trọng vào công tác đánh giá hệ thống KSNB Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 khách hàng điều kiện tin học hóa Thứ hai, KTV chưa vận dụng có hiệu thủ tục phân tích nhận diện đánh giá rủi ro Thứ ba, ATAX không áp dụng thử nghiệm kiểm soát kể hệ thống kiểm soát nội chu trình kinh doanh đánh giá có thiết kế thực thi đầy đủ c Nguyên nhân hạn chế - KTV chưa nhận thức tầm quan trọng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán - Do chất lượng KTV - Do giới hạn thời gian khối lượng công việc KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương giới thiệu khái quát ATAX công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC ATAX Bên cạnh đó, qua trình nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán, tác giả ưu điểm tồn công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC ATAX CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 3.1 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN 3.1.1 Sự cần thiết phải đổi phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán Hiện nay, tiếp cận kiểm toán BCTC, KTV ATAX Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 thường trọng kiểm tra chi tiết tập trung vào đánh giá rủi ro kiểm toán khoanh vùng rủi ro, việc hoàn thiện theo mẫu chương trình kiểm toán ATAX ban hành mặt hình thức Điều dẫn đến kiểm tra dàn trải, tăng khối lượng công việc kiểm toán thực tế mà không đảm bảo thu thập đầy đủ chứng kiểm toán thích hợp cho việc đưa ý kiến BCTC DN Bộ Tài vừa ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực vào 01/01/2014, chuẩn mực xây dựng theo mô hình tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro Vì vậy, để vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kiểm toán vừa nâng cao chất lượng kiểm toán, tác giả xin đề xuất giải pháp xây dựng lại chương trình đánh giá rủi ro kiểm toán theo phương pháp tiếp cận 3.1.2 Vận dụng phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán theo hướng tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro Cách tiếp cận kiểm toán đòi hỏi KTV phải tập trung vào thân DN yếu tố môi trường DN để nhận diện rủi ro mà DN phải đối mặt kinh doanh, xem xét ảnh hưởng rủi ro đến BCTC từ xây dựng chương trình kiểm toán cho rủi ro phát Vấn đề then chốt phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán phải nhận diện cách đầy đủ rủi ro có sai sót trọng yếu (gồm rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát) BCTC DN Trên sở đối chiếu vấn đề then chốt phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán theo hướng tiếp cận dựa rủi ro kết tìm hiểu thực trạng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán ATAX, tác giả nhận thấy để vận dụng có hiệu phương pháp tiếp cận Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 kiểm toán này, ATAX cần thiết bổ sung hoàn thiện việc thu thập thông tin, hoàn thiện phương pháp nhận diện rủi ro tiềm tàng việc đánh giá rủi ro kiểm soát Nội dung giải pháp mô tả chi tiết mục tiếp sau 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO 3.2.1 Hoàn thiện việc tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động a Bổ sung sổ tay tìm hiểu môi trường hoạt động DN Việc tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động chưa đảm bảo chất lượng KTV giới hạn thời gian kiểm toán Để rút ngắn thời gian thực bước công việc đảm bảo hiệu quả, tác giả xin đề xuất việc ban hành sổ tay tổng hợp phân tích thông tin môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh DN theo lĩnh vực hoạt động b Bổ sung thủ tục tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội trường hợp DN ứng dụng công nghệ thông tin Việc sử dụng công nghệ thông tin mang đến rủi ro cụ thể cho kiểm soát nội đơn vị VSA 315 yêu cầu KTV phải tìm hiểu cách thức đơn vị xử lý rủi ro phát sinh từ công nghệ thông tin tìm hiểu hoạt động kiểm soát DN Tác giả xin đề xuất bảng câu hỏi tìm hiểu thủ tục kiểm soát môi trường tin học qua bảng câu hỏi 3.2.2 Hoàn thiện xác định rủi ro có sai sót trọng yếu a Ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro kinh doanh DN để nhận diện rủi ro tiềm tàng a1 Các phương pháp phân tích thông tin phi tài Trong phần này, tác giả xin đề xuất vận dụng số phương Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 pháp phân tích thông tin phi tài dùng quản trị DN phân tích PEST, SWOT, 5F để đánh giá rủi ro kinh doanh DN, từ đó, nhận diện rủi ro tiềm tàng BCTC DN PEST viết tắt chữ cụm từ trị (political), kinh tế (economic), văn hóa – xã hội (sociocultural) công nghệ (technological) 5F viết tắt FIVE FORCES nói lực lượng cạnh tranh ngành sản xuất kinh doanh nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh tiềm sản phẩm thay Phân tích SWOT phương pháp phân tích lực cạnh tranh DN việc đánh giá yếu tố gồm: điểm mạnh (Strenghs - S), điểm yếu (Weaknesses – W), hội (Opportunities – O) mối đe dọa (Threats – T) Việc xác định hội nhận dạng mối đe dọa DN đòi hỏi KTV phải đánh giá đầy đủ nhân tố môi trường kinh doanh có liên quan Phân tích tổng hợp điểm yếu DN mối quan hệ với tác động tiêu cực môi trường bên giúp KTV nhận diện rủi ro kinh doanh Ngoài ra, cần ý đến điểm mạnh hội ngành để tìm nhân tố khắc phục hạn chế Theo nhận định tác giả, phương pháp nêu phân tích SWOT phương pháp hiệu để nhận diện rủi ro có sai sót trọng yếu BCTC từ rủi ro kinh doanh yếu tố phân tích SWOT bao gồm tất yếu tố vê môi trường bên trong, bên tác động đến DN nên bao hàm nhân tố sử dụng mô hình phân tích PEST 5F Vì vậy, tác giả sâu vào việc ứng dụng SWOT xác định rủi ro kiểm toán Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Cách thức vận dụng phân tích SWOT sau: Trước hết, KTV thu thập đầy đủ thông tin môi trường bên (phân loại thành hội thách thức) mẫu đề cập mục 3.2.1a, thông tin yếu tố bên DN khía cạnh người, nguồn lực, chiến lược kinh doanh, marketing tài (phân loại thành điểm mạnh, điểm yếu) Để thuận tiện cho sử dụng SWOT phân tích, mẫu giấy làm việc A310 “tìm hiểu khách hàng môi trường hoạt động thiết kế lại mục môi trường bên tác động đến DN mẫu phụ lục 11, bổ sung mục tìm hiểu yếu tố bên DN mẫu phụ lục 13 Các mẫu tìm hiểu thông tin có có tác dụng định hướng KTV phải liệt kê thông tin mà phải nhận định thông tin Sau đó, KTV đánh giá kết hợp thành phần SWOT theo hướng: Kết hợp điểm mạnh hội, điểm yếu hội, điểm mạnh nguy cơ, điểm yếu nguy để nhận diện rủi ro kinh doanh khả ảnh hưởng rủi ro đến BCTC Tác giả minh họa việc việc ứng dụng SWOT phân tích rủi ro kinh doanh để nhận diện rủi ro tiềm tàng SP1 năm 2012 a2 Các phương pháp phân tích thông tin tài Một rủi ro lớn rủi ro kinh doanh rủi ro phá sản DN rủi ro ảnh hưởng đến khả hoạt động liên tục DN Hiện tại, KTV ATAX thường xem xét rủi ro phá sản thông qua hệ số khả toán Tuy nhiên, có số công cụ phân tích tốt để đánh giá rủi ro DN, chí dự đoán nguy phá sản, tác giả xin đề xuất phân tích rủi ro phá sản qua tiêu vốn lưu chuyển hệ số Z-score Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 a2.1 Vốn lưu chuyển Vốn lưu chuyển (VLC) xác định công thức: VLC = Nguồn vốn dài hạn - Tài sản dài hạn Hay VLC = (Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn) - Tài sản dài hạn Hoặc VLC = Tài sản ngắn hạn - Nguồn vốn ngắn hạn a.2.2 Hệ số Z-score Hệ số Z-score đánh giá rủi ro tài chính, chí dự đoán nguy phá sản DN tương lai gần Z-score nhà kinh tế học Hoa Kỳ Edward I Altman thiết lập dựa liệu thị trường Mỹ Alith P Samarakoon Tanweer Market [32] có nghiên cứu khả vận dụng mô hình Z-Score thị trường chứng khoán Sri Lanka, quốc gia thuộc châu Á, kết khả ứng dụng mức độ xác mô hình cao Việt Nam kinh tế thuộc châu Á, nhiều tác giả [20] thử nghiệm nghiên cứu thành công khả vận dụng Z-score VN đặc biệt nghiên cứu vận dụng ngân hàng Hơn nữa, thành phần đơn lẻ Z-score vốn lưu chuyển dùng để phân tích rủi ro phá sản DN Chính phân tích mà tác giả đề xuất việc vận dụng Z-score phân tích rủi ro phá sản DN để đánh giá rủi ro kiểm toán Z-score số kết hợp tỷ số tài khác với trọng số khác tiêu là: X1: Tỷ suất vốn lưu chuyển tổng tài sản X2: Tỷ suất lợi nhuận chưa phân phối tổng tài sản X3: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế lãi vay tổng tài sản X4: Tỷ suất giá trị thị trường vốn chủ sở hữu giá trị sổ sách nợ phải trả Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 X5: Doanh thu tài sản Công thức Z-score đánh giá DN cổ phần hóa thuộc lĩnh vực sản xuất sau: Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.64X4+0.999X5 [33, tr.14] Từ hệ số Z ban đầu sử dụng cho DN cổ phần hóa, Edward I Altman phát triển thêm hệ số Z’ hệ số Z’’ Công thức Z’-score dùng để đánh giá tình tình tài DN chưa cổ phần hóa thuộc lĩnh vực sản xuất: Z’ = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4+0.998X5 [33,tr20] Công thức Z’’-score dùng để đánh giá tình hình tài DN khác (dùng cho hầu hết ngành, loại hình DN): Z’’= 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 [33,tr.22] KTV thiết kế tiêu file giấy làm việc excel b Nhận diện trực tiếp rủi ro có sai sót trọng yếu từ yếu tố đơn lẻ môi trường hoạt động thân DN thông qua bảng câu hỏi Trong mùa kiểm toán, áp lực thời gian lớn, khách hàng không kiểm toán niên độ, khách hàng nhỏ với mức phí thời gian kiểm toán ít, việc áp dụng kỹ thuật phân tích rủi ro kinh doanh mà tác giả đề xuất tính khả thi Do đó, để vừa nhanh chóng nhận diện rủi ro kinh doanh có khả dẫn đến sai sót trọng yếu BCTC vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, tác giả xin đề xuất việc nhận diện rủi ro thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 c Kết hợp rủi ro kinh doanh mục tiêu nhà quản trị để nhận diện rủi ro tiềm tàng gian lận Đối với số DN, trình hoạt động, DN phải đảm bảo số tiêu chí định tình tình tài có khả trì, gia tăng, đạt số lợi ích định Theo đó, tình hình thực tế DN không đảm bảo điều kiện nhà quản trị DN có xu hướng gian lận BCTC để đạt mục tiêu Vì vậy, nhận diện tình dễ dàng giúp KTV phán đoán rủi ro có sai sót trọng yếu Tác giả xin đề xuất tình gian lận sở phân tích động nhà quản lý cho nhóm DN d Nhận diện rủi ro tiềm tàng cấp độ khoản mục từ việc phân tích đặc điểm hoạt động DN Theo quy định ATAX, đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ chu trình kinh doanh, KTV phải tìm hiểu khía cạnh kinh doanh chủ yếu liên quan đến chu trình Tuy nhiên, thực tế, kết tìm hiểu không nêu rủi ro cụ thể Vì vậy, để hỗ trợ cho việc nhận diện rủi ro từ chất hoạt động DN, tác giả xin đề xuất ATAX xây dựng hệ thống sở liệu sai sót thường gặp theo ngành nghề kinh doanh Trong luận văn này, tác giả tổng hợp sai sót, gian lận thường gặp DN xây lắp Hai khoản mục thường xảy gian lận sai sót loại DN doanh thu chi phí 3.3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm soát mối liên hệ với rủi ro tiềm tàng a Vận dụng phương pháp đánh giá rủi ro kiểm soát mối liên hệ với rủi ro tiềm tàng Hiện tại, ATAX thường đánh giá rủi ro kiểm soát tách rời với Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 việc đánh giá rủi ro tiềm tàng Tuy nhiên, theo hướng tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro, đánh giá rủi ro kiểm soát phải dựa kết đánh giá rủi ro tiềm tàng Tức sau đánh giá rủi ro tiềm tàng, KTV phải xác định tài khoản quan trọng xác định sở dẫn liệu cần lưu ý cho tài khoản Tiếp đến tìm hiểu DN có hoạt động kiểm soát để hạn chế rủi ro tiềm tàng hay không Tác giả minh họa việc vận dụng phương pháp cho khoản mục doanh thu công ty SP1 phụ lục 17 b Xây dựng hệ thống sở liệu hoạt động kiểm soát tương ứng với sở dẫn liệu tài khoản quan trọng theo loại hình Đối với rủi ro phát hiện, KTV phân tích đến sở dẫn liệu bị ảnh hưởng Trên sở tìm hiểu hoạt động kiểm soát đơn vị cho sở dẫn liệu Để giúp KTV nhanh chóng tìm hiểu đánh giá thiết kế thực thi hoạt động kiểm soát, ATAX nên xây dựng hệ thống sở liệu này.Tác giả xin minh họa hệ thống sở dẫn liệu hoạt động kiểm soát thủ tục kiểm soát nghiệp vụ liên quan đến khoản mục hàng tồn kho 3.3.4 Các giải pháp hỗ trợ công tác đánh giá rủi ro kiểm toán a Ban hành sách phân loại rủi ro có sai sót trọng yếu Theo hướng tiếp cận rủi ro VSA 315, sau xác định rủi ro có sai sót trọng yếu, KTV cần thiết phải phân loại rủi ro thành rủi ro đặc biệt lưu ý kiểm toán (rủi ro đáng kể) rủi ro thông thường để có sở thiết kế thử nghiệm kiểm toán phù hợp Vì vậy, ATAX ban hành sách phân loại rủi ro theo VSA 315 KTV tham khảo danh mục rủi ro xem đáng kể để thuận tiện cho việc phân loại Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 b Bổ sung giấy tờ làm việc tổng hợp đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ CSDL Do thủ tục kiểm toán chi tiết thiết kế cho sở dẫn liệu khoản mục BCTC nên rủi ro, KTV cần xác định cụ thể tài khoản sở dẫn liệu ảnh hưởng Để phục vụ cho công việc này, tác giả thiết lập mẫu giấy tờ làm việc tổng hợp các rủi ro có sai sót trọng yếu KẾT LUẬN Luận văn khẳng định tầm quan trọng thiếu kiểm toán việc đánh giá rủi ro Về bản, luận văn đưa sở lý luận đánh giá rủi ro kiểm toán BCTC thực trạng công tác ATAX Từ vấn đề tìm hiểu được, tác giả nhận thấy ATAX chưa thực trọng công tác đánh giá rủi ro kiểm toán đặc biệt chưa vận dụng phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán theo hướng tiếp cận dựa rủi ro Vì vậy, tác giả đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện đánh giá rủi ro kiểm toán theo hướng tiếp cận Tuy nhiên, để vận dụng tốt phương pháp tiếp cận dựa rủi ro, công việc đánh giá rủi ro kiểm toán cần thực KTV có trình độ kinh nghiệm, am hiểu khách hàng, có khả xét đoán chuyên môn nghề nghiệp cao Vì vậy, ATAX cần trọng công tác đào tào nhân viên có phân công nhân lực cho kiểm toán hợp lý Trong giới hạn thời gian nghiên cứu, tác giả chưa xây dựng quy trình đánh giá rủi ro tiết kiệm thời gian đảm bảo hiệu cho DN nhỏ Vì vậy, để hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán ATAX, hướng nghiên cứu luận văn hoàn thiện thiết lập hệ sở liệu phục vụ công tác đánh giá rủi ro kiểm toán cho loại hình DN Footer Page 26 of 134 ... 134 CHƯƠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.1.1... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX 2.2.1 Tổng quát quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán BCTC ATAX Công tác đánh giá. .. Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế ATAX Tổng quan tài liệu Kiểm toán nói chung đánh giá rủi ro kiểm toán nói riêng nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX, Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX, Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay