Đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà Nẵn

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:54

Header Page of 134 B GIO DC V O TO I HC NNG TRN ON V NH GI TIN CY CA TNG VY TNG HM NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH - I HC NNG Chuyờn ngnh: Xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip Mó s: 60.58.20 TểM TT LUN VN THC S K THUT Nng Nm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN èNH XN Phn bin 1: TS TRN QUANG HNG Phn bin 2: TS O NGC TH LC Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip thc s K thut hp ti i hc Nng vo ngy 28 thỏng nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin-Hc liu - i hc Nng - Th vin trng i hc Bỏch Khoa - i hc Nng Footer Page of 134 Header Page of 134 M U Tớnh cp thit ca ti Nhiu kt qu nghiờn cu c tin hnh nhng thp niờn qua ó ch rng cỏc tham s tớnh toỏn ca kt cu cụng trỡnh khụng phi l cỏc i lng tin nh m l cỏc i lng ngu nhiờn Trong ú, cỏc phng phỏp tớnh toỏn Quy phm, Tiờu chun thit k trc õy u da trờn quan im tin nh, ngha l coi tt c cỏc tham s tớnh toỏn ca kt cu v ti trng l cỏc i lng khụng i, khụng cú sai s, iu ny cha phn ỏnh sỏt vi s lm vic thc t ca cụng trỡnh Thc cht ti trng, vt liu v cỏc tham s khỏc cú liờn quan l nhng i lng mang tớnh cht ngu nhiờn rừ rt Trong nhng nm gn õy phng phỏp tớnh kt cu xõy dng theo lý thuyt tin cy c coi l phng phỏp tiờn tin, ang c ỏp dng ngy cng ph bin nhiu nc phỏt trin trờn th gii i vi b mụn khoa hc cụng trỡnh ca ta hin nay, vic s dng v tip cn phng phỏp tớnh toỏn mi ny l cú ý ngha khoa hc v thc tin Mc tiờu nghiờn cu S dng cỏc cụng c xỏc sut - thng kờ kt hp vi gii tớch hm thit lp cỏc mụ hỡnh ngu nhiờn, xõy dng hm mt xỏc sut tng ng vi cỏc i lng nghiờn cu ỏnh giỏ xỏc sut h hng hay an ton ca yu t kt cu cụng trỡnh i tng v phm vi nghiờn cu - Nghiờn cu cỏc phng phỏp ỏnh giỏ cụng trỡnh theo lý thuyt tin cy - Xỏc nh cỏc tham s ngu nhiờn, cú nh hng n kt cu cụng trỡnh tng võy tng hm - T kin thc c s ca lý thuyt kinh in v mụ hỡnh tớnh toỏn, lun cp n mụ hỡnh tớnh toỏn tin cy ca kt cu theo phng phỏp lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc Footer Page of 134 Header Page of 134 - p dng chng trỡnh ó thit lp tớnh toỏn ỏnh giỏ tin cy ca mt yu t kt cu Vi mc ớch, i tng v phm vi nhiờn cu trờn, tờn ti c chn: ỏnh giỏ tin cy ca tng võy tng hm Nh o to sau i hc, nghiờn cu Khoa hc v chuyn giao Cụng ngh - i hc Nng Phng phỏp nghiờn cu - Nghiờn cu lý thuyt tin cy v cỏch ỏp dng vo bi toỏn ó t - ng dng phng phỏp vi phõn tớnh toỏn tng võy quỏ trỡnh thi cụng v hnh - S dng cỏc cụng c toỏn hc da vo s h tr ca mỏy tớnh in t phõn tớch, tng hp kt qu tớnh toỏn, xut cỏc phng hng x lý phự hp trờn c s lun c khoa hc B cc ti Ngoi phn m u v kt lun, lun c xõy dng theo cu trỳc gm chng Chng : Tng quan v lý thuyt tin cy ca kt cu v phm vi nghiờn cu Chng : Phng phỏp tớnh toỏn an ton ca cụng trỡnh theo lý thuyt tin cy Chng : ng dng tớnh toỏn ỏnh giỏ tin cy ca tng võy tng hm Nh o to sau i hc, nghiờn cu Khoa hc v chuyn giao Cụng ngh - i hc Nng Footer Page of 134 Header Page of 134 CHNG TNG QUAN V Lí THUYT TIN CY CA KT CU V PHM VI NGHIấN CU 1.1 GII THIU TNG QUAN V Lí THUYT TIN CY CA CễNG TRèNH tớnh toỏn tin cy cho mt kt cu cụng trỡnh trc ht phi thc hin mụ hỡnh hoỏ, tc chn s tớnh toỏn n gin nhng phn ỏnh c tớnh cht lm vic thc ca sn phm Thc t, cỏc tớnh cht c trng v vt liu, ti trng, kớch thc hỡnh hc v sc chu ti ca vt liu c chn l cỏc bin c bn Xi V mt toỏn hc, hm cụng nng cho mi quan h ny c mụ t bi: Z=g(X1, X2,, XN) (1.1) T phng trỡnh trờn, ta thy rng s h hng xy Z < v an ton Z > Vỡ vy, xỏc sut hng Pf c biu din tng quỏt: Pf = ũ ũ f X ( x1 , x2 , xn )dx1dx2 dxn (1.2) g (.) v s h hng xy Z < Xỏc sut an ton cú dng: pS = P(R > S) = P(Z>0) (1.35) Xỏc sut khụng an ton hay xỏc sut h hng c xỏc nh: pf = - pS = P(R < S) = P(Z ị H khung thộp an ton b Tớnh toỏn h theo phng phỏp mụ phng Monte Carlo * Xỏc nh tin cy ca trng hp trờn theo bn s max ng sut nguy him nht ca h iu kin bn: s max - RÊ0 Hm cụng nng: Z = R - s max tin cy hay xỏc sut an ton c xỏc nh theo cụng thc: Ps = P( Z 0) Cỏch gii bi toỏn trờn theo phng phỏp mụ phng Monte Carlo T phng trỡnh (2.7) th hin s max ph thuc vo N, M, A, W Trong ú N v M c th ph thuc vo q, l, h, , v A, W ph thuc vo a, b, c, b Vi q, l, h, , v A, W , R: l i lng ngu nhiờn cú cỏc quy lut phõn b xỏc sut khỏc tớnh toỏn giỏ tr s max ta phi cú cỏc tham s tớnh toỏn ca kt cu da trờn xõy dng b s liu vi cỏc i lng giỏ tr ngu nhiờn Vic to b s liu ny tng t nh vic gieo xỳc sc N ln ly kt qu Tuy nhiờn kt qu gieo xỳc sc l phõn b ri rc u khong [1: 6], cũn kt qu ca vic to s ngu nhiờn di õy li theo quy lut phõn b chn trc - Thc hin mụ phng xõy dng b s liu u vo: Mi mụ phng tng ng vi mt ln phỏt s ngu nhiờn v t ú thụng qua cỏc qui lut xỏc sut ca ca cỏc bin u vo s xỏc nh c giỏ tr cỏc bin u vo Trờn c s cỏc giỏ tr bin u vo ny s xỏc nh c giỏ tr ca bin u tng ng vi mụ phng S ln mụ phng s c thc hin nhiu ln v t ú s nhn c nhiu giỏ tr ca bin u T kt qu mụ phng giỏ tr bin u s c trỡnh by di Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 dng chui thng kờ S ln cng tng, li gii s hi t v ỳng quy lut ỳng bin nghiờn cu [19] - B s liu tham bin q: to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b chun vi q=q(1+5%) - B s liu tham bin l: to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b tam giỏc vi l ' = l 5%.l - B s liu tham bin h: to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b tam giỏc vi h = h + 5%h - B s liu tham bin : to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b tam giỏc vi = +5% - B s liu tham bin a: to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b tam giỏc vi b= b+5% b - B s liu tham bin b: to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b tam giỏc vi a= a+5% a Thc hin tớnh toỏn giỏ tr ng sut nguy him nht v hm cụng nng Z v tn sut an ton h: T (2.7) v b s liu gm N s cho mi tham bin, ta s cú c b s liu v s max tng ng vi cỏc b s liu q, l, h, , v a, b trờn nh sau: Thc hin tớnh toỏn hm cụng nng : Z=R- s max * Trng hp: ta khụng xột n yu t ngu nhiờn v cng vt liu ngha l R= const = c = 360.000 (kN/m2) Trong b s liu q, l, h, , v a, b max( s max ) < 360.000 ị H khung thộp an ton N=30 ly mu * Trng hp: Ta xem tham bin R: cng vt liu l bin ngu nhiờn theo quy lut phõn b chun [s c ] = s c 5%s c : ta c b s liu sau: - B s liu tham bin c : to N=30 s ngu nhiờn theo quy lut phõn b tam giỏc vi c = c +5% c T b s liu tham bin R v q, l, h, , v a, b ta tớnh toỏn Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 Hỡnh 2.20: Biu tn sut Z 10 Hỡnh 2.21: Biu tn sut giao thoa Vy vi s ln ly mu N cng ln, biu tn sut hin giỏ tr ly mu cng gn vi s phõn b xỏc sut ca bin s tng ng, ú kt qu tớnh toỏn cng dn n chớnh xỏc hn 2.2 THIT LP S KHI NG DNG Mễ PHNG MONTE CARLO TNH TON TIN CY KT CU CễNG TRèNH THEO BN 2.2.1 t bi toỏn Lp trỡnh tớnh toỏn tin cy theo bn ca cc hng tng võy bng phộp mụ phng Monte Carlo i tng tớnh toỏn l h kt cu bờ tụng ct thộp hỡnh dng bt k cú cỏc thụng s v c trng v vt liu, hỡnh hc, ti trng l i lng ngu nhiờn Cỏc i lng ngu nhiờn cú cỏc dng phõn phi tam giỏc, phõn phi u, v cú biờn sai khỏc Trong ln tớnh toỏn u tiờn, theo cỏc phộp tớnh phn t hu hn chng trỡnh tớnh c ng sut, chuyn v, vi s liu u vo l nhng giỏ tr trung bỡnh ca cỏc tham bin Tip theo chng trỡnh s tớnh toỏn cỏc vũng lp vi cỏc s liu u vo ca mi tham bin vũng lp l ngu nhiờn c to t qui lut phõn phi xỏc sut ca tham bin ú Kt qu tin cõy ca h v ng sut ln nht, xut kt qu xỏc sut h hng ca h 2.2.2 Cỏc bc toỏn Tỏc gi thit lp mt s tng quan ỏp dng tớnh toỏn tin cy ca cụng trỡnh cú ng dng lý thuyt mụ phng, trỡnh t gm cỏc bc: Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 - Bc 1: Bt u - Bc 2: Chn cc in hỡnh tớnh toỏn - Bc 3: Xõy dng hm phõn phi cho cỏc bin ngu nhiờn - Bc 4: Nhp ti trng , modul n hi, cng vt liu - Bc 5: Tớnh toỏn vũng lp N s ln ó c mụ phng i=1 - Bc 6: To s ngu nhiờn theo qui lut phõn phi xi = m x + s x F -1 (ui ) Vi F -1 l hm ngc ca hm phõn phi chun húa - Bc 7: Tớnh toỏn ng sut, chuyn v d liu ban u - Bc 8: Tỡm giỏ tr ng sut nguy him nht (max,min) - Bc 9: Xỏc nh hm Z = R - S ln th th i - Bc 10: Xột phộp th tớnh toỏn nu Si >R ghi li tng n S f , tớnh xỏc sut h hng ln th i i = Nf N - Bc 11: Kim tra - nu i =n tớnh xỏc sut h hng ln th n, v tn sut an ton ca kt cu vt liu - Nu iR Sf:=Sf+1 Pf:=Sf/N Ps=1-Pf Footer Page 14 of 134 i=i+1 Xut kt qu xỏc sut h hng v tin cy V biu quan h tng quan mụ phng 13 Header Page 15 of 134 CHNG NG DNG TNH TON NH GI TIN CY CA TNG VY TNG HM NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I HC NNG 3.1 TNG QUAN V CễNG TRèNH NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I HC NNG 3.1.1 Gii thiu v cụng trỡnh 3.1.2 Mt bng v chi tit cc khoan nhi A' Hỡnh 3.1: Mt bng b trớ cc khoan nhi tng võy tng hm 3.2 NH GI TIN CY CA TNG VY TNG HM NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I HC NNG 3.2.1 t Kt cu chn gi h múng v nn phi tớnh theo hai dng trng Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 thỏi gii hn sau õy: õy tỏc gi ch cp n tớnh an ton v tin cy kt cu chn gi tng võy ỏp ng yờu cu v cng bn thõn, tớnh n nh v s bin dng kt cu chn gi, m bo an ton cho cụng trỡnh xung quanh; Cỏc dng ti trng tỏc ng vo kt cu chn gi ch yu: p lc t; p lc nc Ti trng truyn t múng qua mụi trng t ca cụng trỡnh xõy dng phm vi vựng nh hng ( gn h múng) Ti trng thi cụng: ễ tụ, cn cu, vt liu xp trờn hin trng Nu vt chn gi l mt b phn kt cu ch th thỡ phi k n lc ng t; Ti trng ph s bin i nhit v co ngút ca bờ tụng gõy 3.2.2 Cỏc phng phỏp tớnh toỏn kt cu chn gi bng cc a Phng phỏp cõn bng tnh b Phng phỏp Blum c Phng phỏp ng n hi (Phng phỏp gii) d Phng phỏp h s nn (tỏc gi s dng phng phỏp ny tớnh toỏn) e Quỏ trỡnh phõn tớch phng phỏp phn t hu hn h trờn nn n hi 3.2.3 ng dng phng phỏp mụ phng tớnh toỏn tin cy cụng trỡnh a Phng phỏp Monte Carlo c thc hin cỏc bc sau - Xỏc nh bin kho sỏt di dng hm s ca cỏc bin ngu nhiờn - Xỏc nh phõn phi xỏc sut ca tt c cỏc bin ngu nhiờn di dng cỏc hm mt xỏc sut v cỏc hm s tng ng - To cỏc giỏ tr s ngu nhiờn cho cỏc bin ngu nhiờn - Xỏc nh bin nghiờn cu ó cho tng ng vi mi hp Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 va to thnh ca tt c cỏc bin ngu nhiờn, ú l giỏ tr mụ phng ca cỏc bin nghiờn cu - Rỳt xỏc sut ca bin nghiờn cu sau N vũng mụ phng - Xỏc nh mc chớnh xỏc v hiu qu ca quỏ trỡnh mụ phng b To s ngu nhiờn Cỏc giỏ tr s ngu nhiờn c s dng phộp mụ phng tuõn theo cỏc qui lut phõn phi xỏc sut s to t cỏc s ngu nhiờn c bn qua phộp bin i ngc thng gi l phng phỏp nghch o hm phõn phi xỏc sut [19] Thng cỏc phn mm lp trỡnh u cú kh nng to s ngu nhiờn phõn phi u khong [0,1], cỏc s ngu nhiờn ny c gi l ngu nhiờn c bn Trong toỏn hc ngi ta chng minh c nh lý sau: Nu l i lng ngu nhiờn X cú mt phõn phi f(x), thỡ phõn b ca i lng ngu nhiờn y=F(x) l hm phõn b u khon [0,1] Trong trng hp riờng, cỏc phng phỏp gii tớch da trờn trờn phộp bin i ngc x=F-1(y) Trong ú, F-1 l hm ngc ca hm F Phộp bin i ny dn n gii phng trỡnh tớch phõn i vi xi xi ũ f ( x)dx = y (3.32) -Ơ nhn c dóy s ngu nhiờn phõn b chun {xi } cú cỏc tham s chỳng trc x, s x chỳng cú th hin i lng ngu nhiờn x di dng sau: xi = x + s x Z i ú Z l i lng ngu nhiờn ó c phõn b húa vi cỏc tham s Z = 0, s z = Theo nh lý gii hn trung tõm ca lý thuyt xỏc sut Phõn b tng ca mt s ln m cỏc i lng ngu nhiờn c lp v nh nhau, cú mt v ch mt quy lut phõn b tựy ý, s tin dn n phõn b chun Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 * Nu X cú phõn phi tam giỏc cõn m , V Khi m - V Ê x Ê m : u i = FX ( xi ) = ( xi - m + V ) 2V ị xi = 2ui V + m - V vi Ê ui Ê 0.5 Khi m Ê x Ê m + V ui = FX ( xi ) = - ( m + V - xi ) 2V ị xi = m + V - 2(1 - ui ) V vi 0.5 Ê ui Ê * Nu X cú phõn phi chun N ( m X , s X ) ổ x - mX -1 ữữ ị xi = m x + s x F (u i ) ui = FX ( xi ) = Fỗỗ i ố sX ứ Vi F -1 l hm ngc ca hm phõn phi chun húa 3.3 NG DNG TNH TON THEO Lí THUYT TIN CY 3.3.1 Ti liu tớnh toỏn 3.3.2 iu kin cng + ng sut nộn ln nht cc khụng c vt quỏ kh nng chu nộn ca vt liu: * Kim tra theo tiờu chun TCN 205 1998: Khong an ton d tr Z l: Z(x) = R(x) - |d|(x)/0.33 (3.33) Trong ú: |d|(x) hm th thuc cỏc tham s tớnh toỏn theo TCVN 205-1998 R(x) Cng vt liu l bin ngu nghiờn * Kim tra chuyn v cc: Vic ỏnh giỏ chuyn v ca cc l yu t qua trng vic ỏnh giỏ tin cy, h thng tiờu chun Vit Nam cha cú qui nh v chuyn v gii hn nh cc hng, ú tỏc gi cú tham kho mt s ti liu nc ngoi cú qui inh chuyn v nh cc khụng c vt quỏ x < H/300 ú H l chiu cao cc hng Trỡnh t tớnh toỏn cỏc bc theo s mc 2.2 Footer Page 18 of 134 17 Header Page 19 of 134 Bng 3.8: Cỏc tham bin ngu nhiờn tớnh toỏn Giỏ tr Giỏ tr mean Chiu di cc (m) 8.10 ng kớnh (m) 0,4 Mỏc bờ tụng 300 Mụ un n hi bờ tụng (T/m2) Phõn phi chun 2750000 2650000 2550000 H s Poisson Phõn phi tam giỏc 0,275 0,25 0,225 Cng bờ tụng Phõn phi chun 1430 1300 1170 Chuyn v nh cc cho phộp (mm) H/300 Ti trng thi cụng Phõn phi chun 2,2 1,8 Nhp h s t nn Mc nc ngm (m) Phõn phi chun 2,6 Cao trỡnh ỏy h múng(m) Phõn phi chun 3,366 3,3 3,234 Lp t Chiu dy lp t (m) Phõn phi tam giỏc Gúc ma sỏt () Phõn phi chun 29 28,31667 27 Lc dớnh C (Kg/cm2) Phõn phi tam giỏc 0,011 0,01 0,009 Dung trng lp t (Kg/cm2) Phõn phi chun 1,97 1,94 Modun tng bin dng Eo(mk) Phõn phi tam giỏc 350 300 250 Lp t Chiu dy lp t (m) Phõn phi tam giỏc Gúc ma sỏt () Phõn phi chun 27 26,98333 26 Lc dớnh C (Kg/cm2) Phõn phi tam giỏc 0,011 0,01 0,009 Dung trng lp t (Kg/cm2) Phõn phi chun 1,98 1,94 1,9 Modun tng bin dng Eo(mk) Phõn phi tam giỏc 300 250 200 Lp t Chiu dy lp t Phõn phi tam giỏc 14 13 12 Gúc ma sỏt () Phõn phi chun 24 23,73333 23 Lc dớnh C (Kg/cm2) Phõn phi tam giỏc 0,011 0,01 0,009 Dung trng lp t (Kg/cm2) Phõn phi chun 1,84 1,82 1,8 Modun tng bin dng Eo(mk) Phõn phi tam giỏc 120 110 100 Vt liu Phõn phi xỏc sut Giỏ tr max Trng hp 1: - Xột trng hp tớnh toỏn cc di 6m chiu sõu h o ct - 3,3m so vi ct 0.00 ct hon thin nh Cỏc tham s ngu nhiờn c tớnh toỏn nh sau: * Kt qu tớnh toỏn TH1: Footer Page 19 of 134 18 * Kt qu tớnh toỏn trng hp N=100.000 ln thc hin mụ phng + Xột an ton ng sut nguy him nht: Biu phõn phi Z(x) > 0, ng vi: Ps = P ( Z 0) = 100 % , Pf = - Ps = - 100% = 0% ị Xỏc sut an ton Ps = 100% + Biu tn sut ng sut nguy him nht s max , s Header Page 20 of 134 Hỡnh 3.14: Biu ng sut ln nht ng vi TH1 Hỡnh 3.15: Biu mụ hỡnh giao thoa th hin xỏc sut h hng TH1 + Xột an ton ng vi chuyn v ca cc võy Chuyn v ngang cho phộp ca tit din cc: Dxo=H/300 = 6000/300 = 20 (mm) Vy xỏc sut an ton ca cc: Ps=P(Dxo - xo 0) Kt qu mụ phng vi 100.000 ln th cc t an ton l Ps = 99.650% Hỡnh 3.16: Biu chuyn v ng vi TH1 Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Trng hp 2: - Xột trng hp tớnh toỏn cc di 8m chiu sõu h o ct 3,3m so vi ct 0.00 ct hon thin nh, cú xột ton nh tng cỏch lin k h múng Cỏc tham s ngu nhiờn c tớnh toỏn nh sau: * Kt qu tớnh toỏn TH2: * Kt qu tớnh toỏn trng hp N=100.000 ln thc hin mụ phng * Xỏc sut an ton cú ng sut nguy him nht Biu phõn phi Z(x) > 0, ng vi: Ps = P ( Z 0) = 100 % , Pf = - Ps = - 100% = 0% ị Xỏc sut an ton + Biu tn sut ng sut nguy him nht s max , s Ps = 100% Hỡnh 3.18: Biu ng sut ln nht ng vi TH2 Hỡnh 3.19: Biu mụ hỡnh giao thoa th hin xỏc sut h hng TH2 + Xột an ton ng vi chuyn v ca cc võy Chuyn v ngang cho phộp ca tit din cc: Dxo=H/300 = 8000/300 = 26,67 (mm) Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 Vy xỏc sut an ton ca cc: Ps=P(Dxo - xo 0) Kt qu mụ phng vi 100.000 ln th cc t an ton l Ps = 98.498% Hỡnh 3.20: Biu chuyn v Trng hp 3: - Xột trng hp tớnh toỏn cc di 10m chiu sõu h o ct 5,9m so vi ct 0.00 ct hon thin nh, v trớ h thang mỏy Cỏc tham s ngu nhiờn c tớnh toỏn nh sau: * Kt qu tớnh toỏn TH3: * Kt qu tớnh toỏn trng hp N=100.000 ln thc hin mụ phng * Xỏc sut an ton cú ng sut nguy him nht Biu phõn phi Z(x) > 0, ng vi: Ps = P ( Z 0) = 100 % , Pf = - Ps = - 100% = 0% ị Xỏc sut an ton Ps = 100% + Biu tn sut ng sut nguy him nht s max , s Hỡnh 3.22: Biu ng sut ln nht ng vi TH2 Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 Hỡnh 3.23: Biu mụ hỡnh giao thoa th hin xỏc sut h hng TH3 + Xột an ton ng vi chuyn v ca cc võy Chuyn v ngang cho phộp ca tit din cc: Dxo=H/300 = 10000/300 = 33,33 (mm) Vy xỏc sut an ton ca cc: Ps=P(Dxo - xo 0) Kt qu mụ phng vi 100.000 ln th cc t an ton l Ps = 98.667% Hỡnh 3.24: Biu chuyn v ng vi TH3 NHN XẫT KT QU TNH TON T kt qu tớnh toỏn xỏc sut an ton ca mt yu t kt cu, bng giỏ tr mụ phng tớnh c, vi nhng tham s l i lng ngu nhiờn, qua giỏ tr tớnh toỏn, giỏ tr ng sut tớnh toỏn c nh hn so vi ng sut cho phộp ca cc Xột yu t chuyn v cú tin cy khỏ cao, chuyn v tớnh toỏn so vi chuyn v cho phộp ln nht l 1,5% ng vi v trớ cc di 8m vi trng hp Kt qu tớnh toỏn trng hp ln hn nhiu so vi trng hp nhng chiu sõu h o l ging nhau, vy ti trng phõn b nh hng khỏ ln n chuyn v v ng sut cc Mt khỏc Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 giỏ tr chuyn v ln nht l 37.23mm ng vi v trớ cc gn h thang mỏy (trng hp 3) iu ú núi lờn chiu sõu h o nh hng rt ln n chuyn v v ng sut thõn cc Chiu sõu chụn cc t nh hng n chuyn v thõn cc Trờn thc t, i vi nn múng cụng trỡnh, cú nhiu yu t nh hng n kh nng chu ti ca kt cu Trong iu kin khuụn kh lun vn, tỏc gi ó gi nh biờn lch chun ln, hm c trng phõn phi tham s ngu nhiờn c chn cha th ỏnh giỏ ht vi bn cht thc t kt cu Vic ỏnh giỏ tớnh an ton ca cc hng tng võy phi cn da vo nhiu yu t tham s nh hng n kt cu cụng trỡnh, quy lut ca i lng t trng cỏc tham s ngu nhiờn cú tớnh cht rng buc ln Lỳc ú mi ỏnh giỏ ỳng tớnh cht thc ca kt cu KT LUN V KIN NGH NHNG KT QU T C CA TI - Lun xut mt phng phỏp tớnh tin cy ca mt yu t kt cu cụng trỡnh ng dng phng phỏp mụ phng Monte Carlo vi cỏc tham s xem chỳng l cỏc i lng ngu nhiờn - Vic ng dng phng phỏp vi phõn kt hp vi phng phỏp mụ phng xỏc nh ng sut v bin dng i vi kt cu cụng trỡnh ó hn ch c phn no s sai lch ngu nhiờn ca cỏc yu t quỏ trỡnh tớnh toỏn - Tớnh toỏn tin cy kt cu cho phộp xỏc nh c nhy ca tng tham s n s lm vic cụng trỡnh Qua ú cho ta bit c xỏc sut phỏ hy, xỏc sut an ton, v d bỏo kh nng phỏ hy ca kt cu - Kt qu tớnh toỏn xỏc sut an ton thu thp c ta cú th la chn vt liu phự hp Phng phỏp ó hn ch mt phn no s sai lch ngu nhiờn cỏc yu t nh hng quỏ trỡnh tớnh toỏn so vi mt s phng phỏp dao ng lch quõn phng, t ú kt qu tớnh Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 toỏn cng th hin s chớnh xỏc cao - T kt qu tớnh toỏn thu c ta cú th kt lun tng võy tng hm Nh o to sau i hc, nghiờn cu khoa hc v chuyn giao cụng ngh i hc Nng m bo an ton quỏ trỡnh thi cụng v hnh KIN NGH - Vi kt qu tớnh toỏn thu c ta thy rng ng sut tớnh toỏn nh hn so vi ng sut cho phộp v chuyn v nh cc phm vi cú tin cy cao Do vy phng ỏn thi cụng ny cú th c chn s dng iu kin mt bng thi cụng cht hp, lõn cn cú nhiu cụng trỡnh cao tng m bo tớnh an ton Tuy nhiờn, trng hp mt bng thi cụng rng rói v ớt cụng trỡnh cao tng xung quanh thỡ cú th s dng phng ỏn dựng cc va thay th tit kim hn KH NNG NG DNG CA PHNG PHP Hin nay, vi s phỏt trin vt bc ca cụng ngh mỏy tớnh, cỏc phn mm vi tc x lý s liu ngy cng nõng cao, phng phỏp mụ phng Monte carlo cng phỏt huy c li th v cú th ng dng gii cỏc bi toỏn cú tớnh phc hn, cỏc bin ngu nhiờn cú tớnh phõn phi theo dng xỏc sut bt k Trong nhng thp k gn õy, cỏc phng phỏp tớnh kt cu xõy dng theo quan im lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc c phỏt trin mnh nhiu nc trờn th gii Nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v nhng thnh tu ng dng ó c cụng b, khng nh tớnh khoa hc v hiu qu ca phng phỏp ny, khỏc vi quan im trng thỏi gii hn xột s an ton ca cụng trỡnh trờn c s xột quan h bn - ng sut cỏc cu kin vi mt h thng cỏc h s d tr NHNG VN TN TI V HNG NGHIấN CU TIP CA TI Lun ó phõn tớch dng mt s trng hp tớnh toỏn ó da trờn mt s gi thit nờn kt qu cng dng li mc gn ỳng, iu ny c th hin bi cỏc yu t sau: Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 - Khi lng tớnh toỏn nhiu, ũi hi h thng mỏy tớnh tc cao cú kh nng x lý b s liu vi kớch thc ln Kt qu tớnh toỏn c theo phng phỏp Monte Carlo cng l s ngu nhiờn, ú nõng cao chớnh xỏc phi thc hin nhiu ln t ú tỡm c i lng c trng phõn phi xỏc sut ca kt qu thu c - Chn qui lut hm phõn phi c trng qua thu thp chui ti liu hoc thớ nghim thc t nhm phn ỏnh ỳng tớnh cht ca tng tham s - Vic chia li phn t cũn quỏ ln ú kt qu cha th hin chớnh xỏc - Lun ch xột n tin cy ca tng phn h ng thi gi nh qui lut phõn phi cỏc bin ngu nhiờn c lp nhau, nhng thc t cỏc bin thng cú mi quan h vi v qui lut phõn phi phc hn Do ú, hng phỏt trin m rng cú th tip tc nghiờn cu v gii quyt cỏc sau õy: * Cỏc bin ngu nhiờn tớnh toỏn ph thuc nhau, qui lut phõn phi c chn phi cú y s liu quan trc, thớ nghim , phn ỏnh ỳng thc t n tham s tớnh toỏn * nh hng bin hỡnh ca nn i vi ng sut cc thi cụng xong v sau thi gian c kt, ngoi ra, ta cn phi xột n t s gia mụun n hi ca vt liu cc v mụun n hi c nn vỡ nú cng nh hng nhiu n s phõn b ng sut, chuyn v cc * Vt liu lm vic phi tuyn * V ti trng tỏc dng: Cn xột n t hp ti trng c bit l cỏc bin ngu nhiờn cú tớnh phự thuc ln nhau: + p lc y ni v ỏp lc thm + nh hng yu t thi cụng so vi k vng tớnh toỏn Vi cỏc mt tn ti c nờu trờn l nhng cn tip tc nghiờn cu phỏt trin hn na nhm gii quyt tt bi toỏn tớnh toỏn an ton kt cu cụng trỡnh Footer Page 26 of 134 ... hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin- Hc liu - i hc Nng - Th vin trng i hc Bỏch Khoa - i hc Nng Footer Page of 134 1 Header Page of 134 M U Tớnh cp thit ca ti Nhiu kt qu nghiờn cu c tin hnh nhng... ỏnh giỏ tin cy ca tng võy tng hm Nh o to sau i hc, nghiờn cu Khoa hc v chuyn giao Cụng ngh - i hc Nng Phng phỏp nghiờn cu - Nghiờn cu lý thuyt tin cy v cỏch ỏp dng vo bi toỏn ó t - ng dng... TNH TON NH GI TIN CY CA TNG VY TNG HM NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I HC NNG 3.1 TNG QUAN V CễNG TRèNH NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà Nẵn, Đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà Nẵn, Đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Đại học Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay