Đặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học Tr

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:53

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH VĂN DŨNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA BÁO HOA HỌC TRÒ Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG THỊ DIỄM Phản biện 1: PGS.TS Hoàng Tất Thắng Phản biện 2: TS Dương Quốc Cường Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngoài chức cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, báo chí có trách nhiệm góp phần định hình ngôn ngữ, đặc biệt tờ báo viết cho giới trẻ Yêu cầu đặt với thể loại báo chí phải có hình thức, nội dung phù hợp lứa tuổi, thể chất, tinh thần, nhu cầu hưởng thụ giáo dục, định hướng cho hệ trẻ Hoa Học Trò tờ báo dành cho giới trẻ (chủ yếu học sinh cuối cấp cấp 3), đối tượng tiếp nhận đối tượng phản ánh giới trẻ nên ngôn ngữ thể tờ báo có đặc điểm riêng ngôn ngữ loại hình, thể loại báo chí, Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu cách bao quát có hệ thống từ góc độ ngôn ngữ học đặc điểm ngôn ngữ tờ báo Là người làm việc VPĐD báo HHT nên việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tờ báo công tác công việc cần thiết cho công việc chuyên môn đơn vị Đóng góp thêm tư liệu cách nhìn nhận khái quát việc sử dụng ngôn ngữ tờ báo dành cho giới trẻ cho người quan tâm tìm hiểu Mục tiêu nghiên cứu Nhận diện đặc điểm sử dụng ngôn ngữ làm nên phong cách riêng báo HHT qua việc khảo sát, phân tích đánh giá đặc điểm sử dụng ngôn ngữ tờ báo Qua tác động ngôn ngữ tờ báo dư luận xã hội vai trò việc định hướng văn hóa, thẩm mĩ nhận thức cho lứa tuổi TTN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Footer Page of 134 Header Page of 134 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu đặc điểm sử dụng ngôn ngữ báo HHT xét phương diện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng cách thức diễn đạt 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Các tin/ đăng tải số báo HHT phát hành năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Trong Luận văn, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê, phân loại; Phương pháp so sánh, đối chiếu; Phương pháp miêu tả, phân tích tổng hợp Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, chia bố cục Luận văn sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ báo HHT xét phương diện ngữ âm, ngữ pháp Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ báo HHT xét phương diện từ vựng, diễn đạt Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Những công trình nghiên cứu chung ngôn ngữ báo chí: Đã có nhiều công trình nghiên cứu, đề cập nhiều khía cạnh khác ngôn ngữ báo chí truyền thông nói chung Trong công trình này, tác giả đặt vấn đề toàn diện nghiên cứu ngôn ngữ báo chí nói chung, ngôn ngữ báo in nói riêng, làm tảng cho đề tài nghiên cứu liên quan Tuy vậy, tác giả chưa quan tâm cách sâu sắc đến vấn đề ngôn ngữ Footer Page of 134 Header Page of 134 đặc thù thể loại báo chí, tờ báo dành cho đối tượng độc giả riêng 6.2.Những công trình nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ báo HHT: Từ trước đến có nhiều ý kiến khác nhau, chí trái chiều nhà phê bình báo chí, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, nhà giáo, nhà báo nội dung hình thức tờ báo Tuy nhiên, tác giả giới hạn nghiên cứu mức độ góc nhìn khác 6.3 Về tình hình thực tế quan, đơn vị Do đặc thù đơn vị báo chí, hàng ngày nhận nhiều thư từ, PV, BTV bạn đọc cộng tác Với nguồn vậy, đăng báo HHT thể ngôn ngữ giới trẻ hôm Yếu tố hình thành nên đặc điểm riêng, có tính hệ ngôn ngữ tờ báo CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BÁO CHÍ 1.1.1 Báo chí Báo chí tượng xã hội, đời nhu cầu thông tin giao tiếp, giải trí nhận thức người, có ảnh hưởng rộng lớn tới đời sống xã hội Báo chí phương tiện truyền thông đại chúng truyền tải thông tin kiện, việc, tượng diễn thực khách quan cách nhanh chóng, xác trung thực đến đông đảo công chúng, nhằm tích cực hoá đời sống thực tiễn Footer Page of 134 Header Page of 134 Trong chức thông tin mình, báo chí không dừng lại việc thông báo mà phản ánh tác động vào dư luận xã hội Ở Việt Nam, báo chí dân dân; báo chí cách mạng đặt lãnh đạo trực tiếp Đảng, quản lí Nhà nước hoạt động khuôn khổ pháp luật; bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu tính đa dạng hoạt động báo chí Báo chí thực vai trò vừa tiếng nói Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, đồng thời diễn đàn nhân dân công đổi mới, nghiệp CNH - HĐH đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh Báo chí có vai trò quan trọng ngôn ngữ dân tộc, tạo nên phong cách ngôn ngữ riêng hệ thống phong cách chức tiếng Việt Ngôn ngữ báo chí hoàn thiện ngôn ngữ dân tộc có điều kiện phát triển sáng nhiêu 1.1.2 Các loại hình báo chí a Báo in b Báo nói (Phát thanh) c Báo hình (Truyền hình) d Báo điện tử 1.2 NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1.2.1 Đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí Đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí bao gồm tính chất: Tính xác, tính cụ thể, tính đại chúng, tính ngắn gọn, tính định lượng, tính bình giá, tính biểu cảm tính khuôn mẫu 1.2.2 Đặc điểm ngôn ngữ báo chí Footer Page of 134 Header Page of 134 Đặc điểm ngôn ngữ báo chí gồm: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp diễn đạt a Đặc điểm ngữ âm: Ngôn ngữ báo chí phải ngôn ngữ chuẩn: phát âm chuẩn xác, dễ nghe, ngữ điệu phù hợp nội dung Phải viết tả, chữ viết dễ đọc, dễ nhận dạng b Đặc điểm từ vựng: Báo chí sử dụng từ ngữ toàn dân, có tính thông dụng cao Các từ ngữ xã hội (từ nghề nghiệp, tiếng lóng, biệt ngữ) xuất hạn chế Ngôn ngữ báo chí sử dụng lớp từ ngữ thuộc nghề báo lớp từ ngữ cấu tạo đặc biệt mang màu sắc biểu cảm c Đặc điểm ngữ pháp: Sử dụng kết hợp yếu tố khuôn mẫu yếu tố diễn cảm Thường dùng câu khuyết chủ ngữ, đảo chủ vị, câu có nhiều thành phần tách biệt, câu đặc biệt d Các đặc điểm diễn đạt khác: Văn báo chí thường dùng cách diễn đạt biểu cảm, giàu hình ảnh; sử dụng nhiều phương tiện biện pháp tu từ 1.3 GIỚI THIỆU BÁO HOA HỌC TRÒ 1.3.1 Lịch sử phát triển báo Hoa Học Trò Báo HHT tuần san báo SVVN, xuất số vào ngày 15/10/1991 Toà soạn báo SVVN - HHT đơn vị trực thuộc TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quan ngôn luận Hội SVVN, chịu quản lí lãnh đạo Ban Bí thư TW Đoàn định hướng nội dung Ban Thư kí TW Hội SVVN Ngoài báo HHT, Toà soạn báo SVVN - HHT có ấn phẩm báo in đáp ứng lứa tuổi bạn đọc gồm: SVVN, Chuyên đề SVVN 2!, Footer Page of 134 Header Page of 134 2!Đẹp, Trà sữa cho tâm hồn, Thiên Thần nhỏ trang thông tin điện tử SVVN Online (svvn.vn) HHT Online (hoahoctro.vn) Đồng thời Toà soạn phát hành Tủ sách Teen - Thế kỷ 21 theo định kỳ 1.3.2 Đặc thù tờ báo Hoa Học Trò Tờ báo có nội dung tuyên truyền hoạt động Đoàn - Hội, ngành Giáo dục, phản ánh đời sống giới trẻ qua mục tư vấn tâm lý, giới tính, Hệ thống chuyên trang, chuyên mục báo HHT phong phú đa dạng, bố trí hài hòa vấn đề học tập với giải trí, tuyến mang tính thời với giải trí, thư giãn Ngoài nội dung phù hợp với giới trẻ, tờ báo cập nhật công nghệ mới, đổi hình thức, mỹ thuật trình bày Bên cạnh viết đội ngũ PV, BTV, HHT sử dụng cộng tác bạn học sinh, phản ánh cách nhìn nhận sống nhiều góc độ, nhiều chiều mắt giới trẻ, đem lại hiệu định cho đối tượng tiếp nhận tác động đến toàn xã hội CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÁO HOA HỌC TRÒ XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN NGỮ ÂM, NGỮ PHÁP 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ NGỮ ÂM, CHỮ VIẾT 2.1.1 Sử dụng yếu tố ngữ âm Luận văn tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 150 tin/ 53 số báo phát hành năm 2012, kết thu sau: Bảng 2.1 Bảng thống kê số lượng tỉ lệ sử dụng yếu tố ngữ âm tin/ báo HHT năm 2012 Footer Page of 134 Header Page of 134 Lỗi sai tả Phiên âm danh từ riêng Viết tắt nước Dấu Chữ viết thể gạch nối âm nói Đồng hóa âm đọc với chữ viết 59/ 150 97/ 150 107/ 150 21/ 150 32/ 150 48/ 150 39,3% 64,5% 71,3% 14% 21,3% 32% a Yếu tố tả Kết khảo sát cho thấy, việc đảm bảo yêu cầu viết tả tin/ HHT có đặc điểm lỗi sai tả: * Lỗi tả người viết, trình chỉnh sửa, in ấn: viết thiếu sử dụng sai dấu điệu * Phóng viên không quán cách viết nguyên âm: Cụ thể âm /i/ có lúc thể chữ “i”, có lại ghi “y” Đây đặc điểm chung cách viết tả nay, trường hợp âm vị viết tuỳ tiện theo hai cách khác * Cách viết không thống thể âm tiết khó xác định chuẩn mực phát âm cụ thể tiếng Việt Những từ gọi tên vật, tượng khác mặt ngữ âm biến thể phát âm địa phương khác * Trường hợp người viết cố tình thay đổi cách viết cho phù hợp đối tượng tiếp nhận cách biến đổi vỏ ngữ âm từ mặt âm đầu, phần vần điệu b Phiên âm danh từ riêng tiếng nước Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Tần số xuất danh từ riêng tiếng nước HHT cao Thậm chí có sử dụng tới mức đậm đặc Khi sử dụng danh từ riêng tiếng nước thiết phải viết phiên âm thống Tuy nhiên HHT có không thống nhất, lúc giữ nguyên dạng theo phiên âm quốc tế, lúc lại phiên âm tiếng Việt hoàn toàn c Viết tắt HHT có số cách viết tắt: Viết tắt tên gọi nước ngoài, từ tiếng Anh thông dụng Viết tắt tên gọi tiếng Việt: thường tên tổ chức, đơn vị, địa điểm, chức danh Viết tắt tên riêng nhân vật nhằm giữ bí mật cho nhân vật viết mà tác giả không muốn không tiện nói Viết tắt đặc biệt theo ngôn ngữ giới trẻ: cụm từ “Hoa Học Trò” viết tắt thành “HHT” trở thành “H2T”, “h2t” + “tết” = “h2tết” d Sử dụng dấu gạch nối Theo quy định, dấu gạch nối thường dùng liên danh giới hạn không gian, thời gian, số lượng phân biệt ngày tháng năm Tuy nhiên, tin, HHT, dấu gạch nối có lúc sử dụng cụm từ nhằm mục đích nhấn mạnh ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt đến cho người đọc Ví dụ: trẻ-trung-tươi-tắn, ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó, 1-0-2 e Chữ viết thể âm nói Chữ viết báo in lại thể âm giọng nói, phát âm Ví dụ: Xung phonggggg, vật vờ z z z, , Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 báo HHT in hình ảnh nhân vật giới trẻ yêu thích: người mẫu teen, ca sĩ, diễn viên bạn học sinh có thành tích, khiếu bật Hình ảnh minh hoạ phần nội dung ảnh chụp từ thực tế hình họa sĩ vẽ tay 2.1.3 Sử dụng biện pháp tu từ ngữ âm Qua khảo sát viết chuyên mục Trò chuyện đầu tuần, kết thu cho thấy biện pháp tu từ ngữ âm sử dụng tương đối nhiều, gồm: điệp phụ âm đầu, điệp vần, điệp thanh, hài tạo nhịp điệu, Các biện pháp không xuất đơn lẻ, thường xuất đồng thời với biện pháp khác, mang sức mạnh cộng hưởng làm cho câu chữ gợi cảm mặt âm bổ sung thêm khía cạnh định mặt ý nghĩa 2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ NGỮ PHÁP 2.2.1 Sử dụng kiểu cấu trúc câu tiếng Việt Luận văn khảo sát 30 viết chuyên mục Đường dây nóng, kết thu sau: Bảng 2.2 Bảng thống kê số lượng tỉ lệ sử dụng kiểu câu xét cấu tạo ngữ pháp viết chuyên mục Đường dây nóng HHT Câu đơn 284/ 761 37,3% Câu đơn đặc biệt 78/ 761 10,2% Câu tỉnh lược thành phần 37/ 761 4,9% 362 47,6% Câu ghép a Câu đơn: Câu đơn thường sử dụng dạng cấu trúc: Câu có cấu trúc cố định câu có thành phần mở rộng b Câu đơn đặc biệt Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 c Câu tỉnh lược thành phần d Câu ghép: Gồm ghép đẳng lập ghép phụ Kết khảo sát cho thấy câu ghép có số lượng nhiều Đặc điểm phù hợp với ngôn ngữ học trò thường có cách diễn đạt tương đối phức tạp thể ý dài Qua cho thấy HHT chịu ảnh hưởng từ lối hành văn đối tượng công chúng trẻ mà phục vụ 2.2.2 Sử dụng kiểu tiêu đề bố cục văn a Đặc điểm sử dụng kiểu tiêu đề Luận văn tập trung khảo sát tiêu đề tên tin/ viết Các kiểu tiêu đề HHT sử dụng: * Tiêu đề câu: Kiểu tiêu đề thực tốt chức nêu vấn đề Đáng lưu ý tiêu đề dạng câu hỏi sử dụng phổ biến * Tiêu đề có cấu trúc cụm từ ngữ Trong kiểu tiêu đề này, xuất nhiều thể loại tiêu đề có dấu chấm lửng * Tiêu đề dùng số: Cách sử dụng số số liệu thống kê phần tiêu đề tạo nên điểm nhấn đáng quan tâm cho thông tin viết, giúp thông tin trở nên chân thật, lôi với bạn đọc độ tin cậy viết cao b Đặc điểm bố cục văn Bố cục văn HHT thể tính liên kết câu văn bản, văn số báo * Tính liên kết văn bản: thường sử dụng số liên kết thông dụng như: phép lặp từ vựng, sử dụng từ thay đồng nghĩa, thay đại từ, trật tự tuyến tính, Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 * Tính liên kết tác phẩm số báo: Hệ thống chuyên trang, chuyên mục HHT bố trí phù hợp có tính gắn kết chặt chẽ vấn đề học tập giải trí, tuyến mang tính thời với truyện ngắn, thư giãn Tính liên kết tin/ số báo thể bố cục chủ đề - đề tài, nội dung viết nhắc đến viết khác số báo 2.2.3 Sử dụng biện pháp tu từ ngữ pháp Khảo sát ngẫu nhiên 50 tin/ bài, nhận thấy HHT sử dụng nhiều biện pháp tu từ ngữ pháp, gồm: điệp ngữ, tỉnh lược, im lặng,… Kết thu thập sau: Bảng 2.3 Bảng thống kê số lượng tỉ lệ sử dụng biện pháp tu từ ngữ pháp tin/ báo HHT năm 2012 Biện pháp Điệp ngữ Tỉnh lược Im lặng Thì, mà, Số lượng (câu) 394/ 3.216 958/ 3.216 179/ 3.216 1.967/ 3.216 12,2% 29,8% 5,9% 86,9% Tỉ lệ (%) a Biện pháp điệp ngữ b Biện pháp tỉnh lược c Biện pháp im lặng d Biện pháp sử dụng tiểu từ “thì”, “mà”, “là” 2.3 TIỂU KẾT Trong chương 2, sở nguồn liệu khảo sát, tập trung nghiên cứu phân tích đặc điểm ngôn ngữ báo HHT xét hai phương diện ngữ âm ngữ pháp Bên cạnh tìm hiểu đặc điểm sử dụng yếu tố biện pháp tu từ ngữ âm HHT, Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 nghiên cứu đặc điểm ngữ âm hai phương diện bật font chữ hình ảnh minh hoạ Hai yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng ngôn ngữ báo chí, tờ báo in HHT Về đặc điểm ngữ pháp, tập trung nghiên cứu đặc điểm sử dụng kiểu cấu trúc câu tiếng Việt Điều dễ nhận thấy cấu trúc câu ghép sử dụng nhiều Chúng phân tích, lí giải cách sử dụng kiểu tiêu đề cách sinh động, đa dạng tính liên kết chặt chẽ bố cục văn tin/bài HHT Đồng thời, phân tích làm rõ: biện pháp tu từ ngữ pháp khai thác hiệu quả, tạo nên đặc điểm riêng cho ngôn ngữ báo HHT CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÁO HOA HỌC TRÒ XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN TỪ VỰNG, DIỄN ĐẠT 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ TỪ VỰNG 3.1.1 Sử dụng nhiều từ ngữ, tiếng nước ngoài, tiếng lóng Khảo sát đặc điểm sử dụng lớp từ vựng 120 tin/ ngẫu nhiên báo HHT năm 2012, kết thu sau: Bảng 3.1 Bảng thống kê số lượng tỉ lệ sử dụng lớp từ vựng 120 tin/ báo HHT năm 2012 Đặc điểm sử dụng Từ ngữ Tiếng nước Tiếng lóng Số lượng (tin/ bài) 109/ 120 94/ 120 89/ 120 90,8% 78,3% 74,1% Tỉ lệ (%) Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 a Sử dụng nhiều từ ngữ Bên cạnh việc sử dụng lớp từ ngữ có chủ ý tác giả, HHT đặc biệt khai thác đưa ngôn ngữ đời thường nhân vật (ngôn ngữ tương tác nhân vật) vào viết để tăng tính biểu cảm, thuyết phục thông tin, đồng thời tạo gần gũi bạn đọc Một đặc điểm khác sử dụng từ vựng ngữ HHT có mặt từ ngữ mang tính địa phương b Sử dụng nhiều tiếng nước Tiếng nước sử dụng tin/ HHT thông qua hai hình thức: giữ nguyên dạng gốc chuyển sang mẫu tự La tinh theo phát âm tiếng Việt Đặc điểm sử dụng nhiều tiếng nước giúp HHT mang nét đặc trưng riêng, phản ánh tính hiếu động tuổi lớn mà thể ý thức "hội nhập" theo cách riêng tuổi trẻ c Sử dụng nhiều tiếng lóng Tiếng lóng dùng HHT xoay quanh chủ đề: học hành, thi cử, kiểm tra; đánh giá trí tuệ, tính tình; tình bạn, tình yêu, lứa tuổi học trò Tiếng lóng góp phần đả kích hay đánh giá khen, chê đối tượng theo ngôn ngữ học trò Độc giả tờ báo bạn trẻ tuổi dậy thì, vốn có nhiều thắc mắc trình thay đổi tâm sinh lý thân, HHT xuất nhiều tiếng lóng đề cập đến vấn đề Tiếng lóng giới tính giúp cho bạn trẻ gạt bỏ e ngại giải đáp tâm sinh lý lứa tuổi mình, tiếp nhận nội dung phản ánh cách rõ ràng, chi tiết với tâm lý nhẹ nhàng, thú vị Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 3.1.2 Sử dụng từ ngữ phù hợp với đối tượng độc giả riêng biệt Báo cho giới trẻ ngôn ngữ không khắt khe, nghiêm túc bó buộc khung chuẩn mực định Qua khảo sát, nhận thấy HHT sử dụng nhiều từ ngữ phù hợp với đối tượng độc giả riêng, thể qua việc dùng từ xưng hô sáng tạo nên lớp từ ngữ có cấu tạo cách đặc biệt, giàu sắc thái biểu cảm HHT tờ báo có nhiều sáng tạo từ ngữ lạ, lạ nghĩa mà dạng thức biểu Chúng tạo theo phương pháp đồng âm, lặp vần mở rộng thành phần cấu tạo nhằm tăng giá trị ngữ nghĩa ngữ dụng Từ sáng tạo từ ngữ với cách cấu tạo đặc biệt, nảy sinh tượng từ lệch chuẩn so với chuẩn ngôn ngữ chung Theo đánh giá nhà nghiên cứu nay, HHT tờ báo sử dụng nhiều từ ngữ lệch chuẩn so với quy định chuẩn ngôn ngữ phong cách báo chí 3.1.3 Sử dụng biện pháp tu từ từ vựng Tiến hành khảo sát, nghiên cứu biện pháp tu từ từ vựng sử dụng 102 viết thuộc chuyên mục Trò chuyện đầu tuần Sky’s Talkshow - hai chuyên mục định kỳ số báo HHT năm 2012, kết thu sau: Bảng 3.2 Bảng thống kê số lượng tỉ lệ sử dụng biện pháp tu từ từ vựng viết báo HHT năm 2012 Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 Biện pháp tu từ 16 Số lượng Tỉ lệ (%) Biện pháp hoà hợp 81/ 102 79,4% Biện pháp tương phản 47/ 102 46,1% Biện pháp quy định 76/ 102 74,5% a Biện pháp hòa hợp từ vựng b Biện pháp tương phản từ vựng c Biệp pháp quy định từ vựng: 3.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ DIỄN ĐẠT 3.2.1 Sử dụng ngôn ngữ đời thường, gần gũi a Ngôn ngữ mang tính hài hước: Cách diễn đạt ngôn ngữ viết HHT thể hóm hỉnh, hài hước cách tự nhiên nội dung lời nói hàng ngày giới trẻ Tính hài hước, ngộ nghĩnh thể cách gọi tên nhân vật kèm theo biệt danh riêng người b Ngôn ngữ mang tính tự nhiên dễ hiểu: Người biên tập tôn trọng cách sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, đời thường đội ngũ CTV điều cần thiết để bạn học sinh tự nhiên diễn đạt theo cách nói, cách nghĩ mà không bị gò bó Bên cạnh đó, người biên tập có vai trò quan trọng việc phát từ ngữ em dùng không xác, không rõ nghĩa thái viết c Ngôn ngữ mang tính thân mật: Chính tác giả bút học trò nên việc thể nội dung, tư tưởng tình cảm có tương đồng với bạn đọc báo, điều tạo nên tâm lý gần gũi, thân mật độc giả tiếp nhận tác phẩm HHT Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 3.2.2 Sử dụng ngôn ngữ bình luận a Ngôn ngữ mang tính triết lí: Ngôn ngữ triết lí giới trẻ đơn giản nhận định, học mà em rút từ sống, từ thói quen sinh hoạt hàng ngày, thứ triết lí cao xa lĩnh hội triết học sâu sắc người lớn Ngôn ngữ triết lí đúc kết từ liên tưởng, từ trải nghiệm học sống mà giới trẻ nhận thức vận dụng vào thực tế b Ngôn ngữ mang tính bình giá: Ngôn ngữ mang tính bình giá thể qua việc đánh giá tích cực tiêu cực giới trẻ vấn đề, thực trạng diễn sống Với ngôn ngữ này, tính bình giá, bộc lộ cảm xúc, suy tư người viết trình bày cách thẳng thắn trực tiếp nội dung thông tin viết 3.2.3 Sử dụng ngôn ngữ giàu cảm xúc a Ngôn ngữ mang tính tự sự: Đa số nội dung viết giới trẻ kể câu chuyện xảy với mình, với bạn bè sống xung quanh ngôn ngữ tâm tình đầy cảm xúc cá nhân tập thể Cách diễn đạt ngôn ngữ tự phát huy hiệu việc chuyển tải nội dung viết có đề tài sống, tình cảm giới trẻ b Ngôn ngữ mang tính biểu cảm: Các tác giả sử dụng chất liệu văn học để đưa giới cổ tích vào ngôn từ biểu đạt, thường gặp vay mượn cốt truyện, hình ảnh hay từ ngữ, cách diễn đạt từ truyện cổ tích Việc sử dụng ngôn ngữ viết làm cho nội dung thông tin phản ánh thêm sinh động, Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 giàu hình ảnh, cảm xúc bạn đọc tiếp nhận cách thích thú 3.3 TÁC ĐỘNG CỦA NGÔN NGỮ BÁO HOA HỌC TRÒ ĐỐI VỚI ĐỘC GIẢ 3.3.1 Tác động tích cực Đối với giới trẻ, bạn tìm thấy nhiều thông tin hoạt động lứa tuổi phản ánh nước Việc thể ngôn ngữ lạ, sáng tạo HHT giúp giới trẻ tích lũy bổ sung thêm nhiều vốn từ vựng Đồng thời, qua cộng tác viết tin/ góp phần bồi dưỡng khiếu, khả rèn luyện sử dụng ngôn ngữ bạn, giúp bạn tự tin hoạt động giao tiếp biết sử dụng ngôn ngữ viết thể cảm xúc, suy nghĩ nhận định Qua HHT, hiểu giới trẻ để có cách ứng xử cho phù hợp, đồng thời nhà tâm lý học nghiên cứu để đề giải pháp khả thi giúp giới trẻ hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân có ích cho xã hội 3.3.2 Tác động tiêu cực HHT hạn chế định việc sử dụng nhiều tiếng nước ngoài, tiếng lóng tin/ bài, đồng thời yếu tố chuẩn hóa tả điều đáng lưu tâm Việc sử dụng nhiều ngôn ngữ tiếng lóng tạo thói quen không tốt cho bạn trẻ áp dụng giao tiếp xã hội, sử dụng nhiều ngôn ngữ tiếng nước làm tính khiết vốn có tiếng Việt, điều trở thành thói quen nhiều người, đặc biệt giới trẻ Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 3.4 TIỂU KẾT Chương tập trung khảo sát nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ báo HHT hai phương diện từ vựng diễn đạt Về đặc điểm từ vựng, tin/ HHT sử dụng lớp từ ngữ, tiếng nước ngoài, tiếng lóng với tần số cao, với lớp từ ngữ mới, mang tính sáng tạo đem lại sức hấp dẫn đặc biệt cho ngôn ngữ tờ báo Qua khảo sát đặc điểm diễn đạt cho thấy HHT xác định nét riêng biệt việc trình bày, diễn đạt ngôn ngữ Đó ngôn ngữ đời thường, gần gũi, vừa chân thật, sinh động, hài hước hóm hỉnh già dặn lí lẽ, tư sâu sắc, đồng thời mang màu sắc tự sự, biểu cảm rõ rệt Chúng nêu tác động tích cực tiêu cực ngôn ngữ báo HHT độc giả Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 KẾT LUẬN Thực tiễn hoạt động báo chí nước ta cho thấy, với phát triển lớn mạnh không ngừng phương tiện truyền thông, báo điện tử truyền hình tạo nên cạnh tranh gay gắt loại hình báo chí Ngay tờ báo thể loại có cạnh tranh cách truyền tải thông tin, tờ báo cần phải có chiến lược để tồn phát triển Để đứng vững cạnh tranh khốc liệt này, tiếp tục khẳng định vai trò vị trí quan trọng hệ thống truyền thông đại chúng, tờ báo từ trung ương đến địa phương cần phải nâng cao chất lượng thông tin hiệu việc sử dụng ngôn ngữ Ngôn ngữ báo chí loại hình ngôn ngữ đặc thù, vừa mang tính quy tắc chuẩn mực lại vừa gần gũi với ngôn ngữ đời thường Ngoài chức cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội, báo chí có trách nhiệm góp phần định hình ngôn ngữ, đặc biệt tờ báo viết cho giới trẻ Yêu cầu đặt cho tờ báo phải có hình thức nội dung phù hợp với lứa tuổi, thể chất, tinh thần nhu cầu tiếp nhận nhóm công chúng trẻ HHT tờ báo tuổi lớn, từ trang bìa tờ báo khẳng định rõ điều này, thông điệp “Sự lựa chọn hệ học trò mới” Đây ấn phẩm báo chí dành riêng cho tuổi học trò với thông điệp gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô,… thông điệp gắn với sống đầy động sáng tạo lứa tuổi Và đặc điểm ngôn ngữ sử dụng tin/ HHT cho thấy nét riêng biệt, độc đáo trộn Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 lẫn ngôn ngữ giới trẻ Điều tạo nên mẻ phong cách ngôn ngữ báo chí qua viết mà giới trẻ đối tượng phản ánh tiếp nhận Với đề tài Luận văn “Đặc điểm ngôn ngữ báo HHT”, tập trung tiến hành nghiên cứu khảo sát đặc điểm sử dụng ngôn ngữ tờ báo phương diện khác nhau, phương diện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng diễn đạt, cụ thể sau: - Ở chương trình bày số khái niệm sở lí luận phục vụ cho đề tài, vấn đề báo chí Trong sâu vào số lí luận cụ thể như: báo chí, loại hình báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình báo điện tử; đặc điểm ngôn ngữ báo chí đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí Đây sở lí luận cần thiết để nghiên cứu đề tài cách hướng có trọng tâm Đặc biệt giới thiệu sơ lược tờ báo HHT, lịch sử phát triển tờ báo, ấn phẩm hệ thống phát hành soạn đặc thù báo HHT Từ đó, thấy đặc điểm riêng biệt tờ báo dành cho giới trẻ, làm sở để việc tiến hành tìm hiểu phân tích đặc điểm ngôn ngữ tờ báo chương khảo sát thực tế phương diện đặc điểm ngôn ngữ - Đặc điểm ngôn ngữ báo HHT xét phương diện ngữ âm ngữ pháp nội dung chủ yếu tiến hành nghiên cứu chương Về phương diện ngữ âm, HHT áp dụng tin/ yếu tố ngữ âm chuẩn tả chữ viết - Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 phương tiện ghi lại ngôn ngữ văn tự, như: đồng hoá âm đọc với chữ viết, chữ viết thể âm nói, cách phiên âm danh từ riêng tiếng nước ngoài, viết tắt sử dụng dấu gạch nối từ Nghiên cứu đặc điểm sử dụng font chữ hình ảnh minh hoạ cho thấy, đối tượng tiếp nhận lứa tuổi lớn nên cách thiết kế trình bày đặc điểm sử dụng chữ viết hình ảnh minh hoạ HHT sử dụng sinh động, đa dạng đầy màu sắc, thu hút quan tâm ý bạn đọc Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hiệu biểu đạt, tạo màu sắc biểu cảm cho ngôn từ, tác giả HHT áp dụng hiệu biện pháp tu từ ngữ âm vào viết Ở phương diện ngữ pháp, HHT sử dụng đầy đủ kiểu cấu trúc câu tiếng Việt tồn hoạt động giao tiếp, câu đơn, câu ghép đầy đủ thành phần mà có câu đặc biệt, câu tỉnh lược thành phần Trong trình khảo sát nhận số lượng câu ghép sử dụng tương đối nhiều HHT, đặc điểm cho thấy tờ báo chịu ảnh hưởng từ cách hành văn ngôn ngữ học trò với cách diễn đạt tương đối dài có phần phức tạp Mỗi tin/ HHT có tiêu đề đặt theo hình thức câu, cụm từ, ngữ số; phương thức đặt tiêu đề đa dạng, phong phú tạo sức hấp dẫn bạn đọc Về bố cục văn có liên kết nội cao, tạo nên tính thống nhất, ổn định cho toàn nội dung tờ báo Bên cạnh đó, cách sử dụng biện pháp tu từ ngữ pháp khai thác hiệu tạo nên đặc điểm riêng cho ngôn ngữ tờ báo trẻ Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 - Chương tập trung nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ báo HHT xét phương diện từ vựng diễn đạt Qua kết khảo sát lớp từ vựng ngữ, tiếng nước ngoài, tiếng lóng cách dùng từ ngữ phù hợp với đối tượng tiếp nhận cho thấy phong phú, đa dạng vốn từ vựng tiếng Việt với tính động, sáng tạo tờ báo việc chọn lựa từ ngữ để chuyển tải thông tin Các tác giả HHT trọng việc sử dụng biện pháp tu từ từ vựng viết mình, làm tăng thêm tính biểu cảm, chất trữ tình ngôn từ nội dung thông tin phản ánh Kết khảo sát cho thấy ngôn ngữ giới trẻ không diễn đạt phong cách ngộ nghĩnh, hài hước đời thường bạn mà mang tính triết lí, bình luận sâu sắc giàu cảm xúc, thể suy nghĩ, nhận xét, đánh giá tuổi lớn tất diễn biến sống xung quanh Những đặc điểm ngôn ngữ sử dụng HHT đem đến hiệu tích cực tuổi lớn tiếp cận tờ báo phù hợp với xu hướng thời đại Tuy nhiên, bên cạnh HHT bộc lộ mặt hạn chế sử dụng nhiều từ ngữ lệch chuẩn so với vốn từ vựng chung tiếng Việt, qua giới trẻ đem áp dụng vào thực tế cách vô ý, điều ảnh hưởng đến sáng ngôn ngữ tiếng Việt Trong trình thống kê khảo sát, có giới hạn phạm vi mục tiêu định nhìn chung hạn hẹp, thực tế nguồn liệu báo HHT vô phong phú so với quan sát, Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 nhận diện khả phân tích nhiều hạn chế Tuy nhiên, mục đích quan trọng mà muốn hướng đến quy định đặc điểm ngôn ngữ chuẩn phong cách báo chí, ngôn ngữ tờ báo dành cho giới trẻ HHT có đặc điểm riêng biệt, làm nên phong cách độc đáo tờ báo Trên số kết Luận văn đề tài “Đặc điểm ngôn ngữ báo Hoa Học Trò”, chắn Luận văn vấn đề chưa giải cách thỏa đáng nhiều thiếu sót cần bổ khuyết nghiên cứu kỹ tương lai Chúng mong nhận ý kiến đóng góp, quan tâm cảm thông từ phía thầy cô, bạn đọc báo HHT quan tâm đến đề tài Đồng thời hy vọng rằng, cố gắng thể kết khảo sát nội dung trình bày Luận văn, chừng mực đó, ghi nhận đóng góp vào việc nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ báo chí dành cho giới trẻ - thể loại nhiều người quan tâm Footer Page 26 of 134 ... 1.2.2 Đặc điểm ngôn ngữ báo chí Footer Page of 134 Header Page of 134 Đặc điểm ngôn ngữ báo chí gồm: đặc điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp diễn đạt a Đặc điểm ngữ âm: Ngôn ngữ báo chí phải ngôn ngữ. .. loại hình báo chí a Báo in b Báo nói (Phát thanh) c Báo hình (Truyền hình) d Báo điện tử 1.2 NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 1.2.1 Đặc tr ng phong cách ngôn ngữ báo chí Đặc tr ng phong cách ngôn ngữ báo chí bao... biện pháp tu từ ngữ pháp khai thác hiệu quả, tạo nên đặc điểm riêng cho ngôn ngữ báo HHT CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ BÁO HOA HỌC TR XÉT TR N PHƯƠNG DIỆN TỪ VỰNG, DIỄN ĐẠT 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ TỪ VỰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học Tr, Đặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học Tr, Đặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học Tr

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay