Các biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di Cả

26 103 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:51

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ PHAN QUỲNH TRANG CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG VÀ TƢ DUY THƠ CHẾ LAN VIÊN QUA BA TẬP DI CẢO Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI TRỌNG NGOÃN Phản biện 1: PGS.TS VÕ XUÂN HÀO Phản biện 2: PGS.TS TRƢƠNG THỊ DIỄM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chế Lan Viên đỉnh cao văn học Việt Nam Đối với nhà thơ coi trọng kĩ thuật, vận dụng kĩ xảo ngôn từ cách tài hoa Chế Lan Viên việc tìm hiểu thơ ông góc độ ngôn ngữ có ý nghĩa Trong đó, biện pháp tu từ theo quan hệ liên tưởng phương thức sáng tạo đầy hiệu quả, giúp Chế thể tư cá tính sáng tạo không lẫn vào đâu Với đề tài “Các biện pháp tu từ liên tưởng tư thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di cảo”, người viết hi vọng góp phần công sức nhỏ bé vào việc giải mã vẻ đẹp thơ Chế Lan Viên từ góc độ ngôn ngữ Với mong muốn đóng góp vào hướng giảng dạy Ngữ Văn theo quan điểm tích hợp nay, đồng thời làm giàu hướng cảm thụ văn chương cho độc giả từ góc độ ngôn ngữ, chọn đề tài để nghiên cứu, khám phá Các trường hợp sử dụng biện pháp tu từ liên tưởng Di cảo thơ Chế Lan Viên xếp theo trình tự mô hình với phân tích, lí giải… nguồn tư liệu có khả ứng dụng thiết thực giảng dạy, nghiên cứu Đề tài góp phần làm cụ thể thêm lý thuyết phép so sánh tu từ, ẩn dụ tu từ, hoán dụ tu từ, nhân hóa, vật hóa, phúng dụ, tượng trưng Trong đề tài, người viết gợi mở làm sáng tỏ thêm cách nhìn chức năng, vai trò biện pháp mối quan hệ với tác phẩm nghệ thuật tư sáng tạo người nghệ sĩ Mục tiêu nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu biện pháp tu từ liên tưởng ba tập Di cảo thơ làm rõ vai trò biện pháp việc thể tư thơ Chế Lan Viên Đồng thời, kết Footer Page of 134 Header Page of 134 nguồn tư liệu có khả ứng dụng thiết thực việc giảng dạy Ngữ Văn trường Trung học phổ thông Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: biện pháp tu từ liên tưởng Di cảo thơ vai trò biện pháp việc thể tư thơ Chế Lan Viên - Phạm vi nghiên cứu: tập Di cảo thơ gồm 461 (tập I - 65 bài, tập II - 196 bài, tập III - 200 bài) Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, sử dụng kết hợp nhiều phương pháp Trong đó, ba phương pháp sau đặc biệt coi trọng: - Phương pháp thống kê – phân loại - Phương pháp miêu tả - Phương pháp phân tích – tổng hợp Bố cục đề tài: Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương Chương 1: Những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài Chương 2: Các biện pháp tu từ liên tưởng Di cảo thơ Chương 3: Vai trò biện pháp tu từ liên tưởng tư thơ Chế Lan Viên ba tập Di cảo Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chế Lan Viên tài thật Và thế, thi nhân luôn đối tượng nhiều nhà nghiên cứu “Trước mắt tôi, Chế Lan Viên tượng gợi thức đánh động cho mình” (Phong Lê) Về thơ Chế Lan Viên, nhiều bút phê bình văn học có uy tín Hoài Thanh, Xuân Diệu, Lê Đình Kỵ, Hà Minh Đức, Nguyễn Footer Page of 134 Header Page of 134 Lộc, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Xuân Nam, Mã Giang Lân… có công trình nghiên cứu thành công Ở đây, xâu chuỗi số công trình có liên quan trực tiếp đến đề tài Về Di cảo thơ, có nhiều viết, công trình như: Nguyễn Thái Sơn với “Chế Lan Viên Di cảo thơ”, Nguyễn Bá Thành “Đọc hai tập Di cảo thơ”, Phạm Xuân Nguyên có “Chế Lan Viên người tìm mặt”, Đoàn Trọng Huy có “Khuynh hướng vận động thơ Chế Lan Viên từ sau 1975”, Trần Mạnh Hảo với “Người làm vườn vĩnh cửu”… Nhìn chung, Di cảo thơ, nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung khai thác mặt nội dung, triết lí thơ thơ Chế Qua đó, họ tìm khuôn mặt khác “tháp Bay – on bốn mặt” Chế khẳng định phong cách triết lí – suy tưởng thi nhân mà chưa thật sâu vào nghệ thuật ba tập thơ Trong công trình sâu khảo sát nghệ thuật thơ Chế Lan Viên “Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên” (Hồ Thế Hà), “Nghệ thuật thơ Chế Lan Viên” (Đoàn Trọng Huy)…, vấn đề biện pháp tu từ liên tưởng thơ Chế Lan Viên, cụ thể Di cảo đề cập Tuy nhiên, công trình tập trung nhấn mạnh biện pháp so sánh tu từ mà bỏ qua biện pháp có giá trị khác ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, tượng trưng… (Nếu có nêu tên biện pháp mà không vào khảo sát, thống kê, miêu tả!) Các biện pháp tu từ liên tưởng thơ Chế Lan Viên, cụ thể Di cảo thơ vấn đề không mới, số nhà nghiên cứu quan tâm Các ý kiến khẳng định đặc điểm bật Footer Page of 134 Header Page of 134 giới thơ Chế Lan Viên Tuy nhiên, qui mô viết mục đích nghiên cứu, vấn đề chưa sâu nghiên cứu thành hệ thống vấn đề độc lập Thêm vào đó, theo hiểu biết chúng tôi, chưa có công trình tập trung phân tích Di cảo thơ góc độ ngôn ngữ, cụ thể biện pháp tu từ liên tưởng tập thơ tác động với tư thơ Chế Do đó, “Các biện pháp tu từ liên tưởng tư thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di cảo” đề tài hấp dẫn, khơi gợi nhiều hứng thú, mảnh đất màu mỡ dành cho mang niềm đam mê khai phá điều lạ… CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG 1.1.1 Khái quát biện pháp tu từ a Khái niệm: Với tư cách thuật ngữ mĩ từ pháp, “Figura” - biện pháp tu từ quan niệm cách thức, hình thức diễn đạt bóng bẩy, gợi cảm, có sức hấp dẫn, lôi trình bày nhằm nâng cao hiệu lực ngôn ngữ b Tác dụng: Vận dụng biện pháp tu từ đường chủ yếu để nâng cao hiệu hoạt động giao tiếp ngôn ngữ Đặc biệt, văn học nghệ thuật, việc sử dụng cách đắc địa sáng tạo biện pháp tu từ làm nên giá trị độc đáo, đặc biệt tác phẩm văn chương, góp phần khẳng định tư tài người nghệ sĩ Footer Page of 134 Header Page of 134 c Phân loại: Có hai cách phân loại biện pháp tu từ Đó dựa vào phương tiện ngôn ngữ dựa vào quan hệ ngôn ngữ Dựa vào phương tiện ngôn ngữ, người ta phân chia thành: Các biện pháp tu từ ngữ âm, biện pháp tu từ từ vựng - ngữ nghĩa, biện pháp tu từ ngữ pháp Dựa vào quan hệ ngôn ngữ, người ta phân chia thành: Các biện pháp tu từ theo quan hệ liên tưởng, biện pháp tu từ theo quan hệ tổ hợp 1.1.2 Các biện pháp tu từ liên tƣởng Đặc điểm chung cách tu từ theo quan hệ liên tưởng là: văn cảnh cụ thể, từ ngữ có tượng lâm thời chuyển đổi ý nghĩa Ở đây, nghĩa từ ngữ vốn biểu thị đối tượng (theo từ điển) lâm thời chuyển sang biểu thị đối tượng khác dựa sở quan hệ liên tưởng định Việc chia nhỏ biện pháp tu từ theo quan hệ liên tưởng tùy thuộc vào đặc trưng đối tượng A, B đặc trưng mối quan hệ liên tưởng Dựa vào đó, nhà ngôn ngữ học thống phân chia biện pháp tu từ thuộc loại thành sáu biện pháp nhỏ: so sánh tu từ, ẩn dụ tu từ, hoán dụ tu từ, nhân hóa, vật hóa, phúng dụ tượng trưng a So sánh tu từ - Khái niệm: “So sánh tu từ hay so sánh nghệ thuật cách công khai đối chiếu hai hay nhiều đối tượng khác loại có nét giống nhằm diễn tả cách có hình ảnh biểu cảm đặc điểm đối tượng” - Cấu trúc: Ở dạng đầy đủ nhất, so sánh nghệ thuật có cấu trúc sau: Footer Page of 134 Header Page of 134 Cái Cơ sở Từ ngữ so sánh so sánh biểu đạt quan hệ Cái dùng để so sánh so sánh - Các kiểu so sánh tu từ: Kiểu A (tựa, tựa như) B, kiểu … … nhiêu, kiểu A B, kiểu A // B - Giá trị phong cách: So sánh nghệ thuật dùng rộng rãi nhiều phong cách: phong cách ngữ tự nhiên, phong cách luận, phong cách khoa học, phong cách ngôn ngữ văn chương b Ẩn dụ tu từ - Khái niệm: “Ẩn dụ tu từ (hay ẩn dụ nghệ thuật) cách cá nhân lâm thời lấy tên gọi đối tượng để biểu thị đối tượng sở mối quan hệ liên tưởng nét tương đồng hai đối tượng” - Cấu trúc: Trong ẩn dụ tu từ có hai yếu tố ẩn dụ dùng để ẩn dụ Nhưng bề mặt ngôn bản, ẩn dụ không xuất trực tiếp Do ẩn dụ gọi so sánh ngầm - Các kiểu ẩn dụ tu từ: Ẩn dụ chân thực, ẩn dụ bổ sung (ẩn dụ chuyển đổi cảm giác), ẩn dụ tượng trưng - Giá trị phong cách: Ẩn dụ tu từ biện pháp dùng rộng rãi phong cách tiếng Việt: phong cách ngữ tự nhiên, phong cách luận, phong cách khoa học, phong cách ngôn ngữ văn chương c Hoán dụ tu từ - Khái niệm: “Hoán dụ tu từ cách cá nhân lâm thời lấy tên gọi đối tượng dùng để biểu thị đối tượng dựa mối quan hệ liên tưởng logic khách quan hai đối tượng” Footer Page of 134 Header Page of 134 - Cấu tạo: Về mặt cấu tạo, hoán dụ tu từ có hai yếu tố hoán dụ dùng để hoán dụ Nhưng bề mặt ngôn bản, hoán dụ không xuất trực tiếp - Các loại hoán dụ tu từ: Cải số, cải dung, cải danh, hoán dụ xây dựng từ quan hệ phận với toàn thể - Giá trị phong cách: Hoán dụ tu từ dùng nhiều phong cách ngôn ngữ: phong cách ngữ tự nhiên, phong cách luận, phong cách ngôn ngữ văn chương d Nhân hóa vật hóa (nhân cách hóa vật cách hóa) * Nhân hóa - Khái niệm: “Nhân hóa cách lấy từ ngữ biểu thị thuộc tính, hoạt động người để biểu thị thuộc tính, hoạt động đối tượng khác loại dựa mối quan hệ liên tưởng nét tương đồng thuộc tính, hoạt động người đối tượng người (khác loại)” - Phân loại: Dựa vào cách cấu tạo, ta phân chia nhân hóa thành hai loại: Thứ dùng từ ngữ tính chất, hoạt động người để biểu thị tính chất, hoạt động đối tượng người Thứ hai coi đối tượng người người đối thoại tâm tình với chúng - Giá trị phong cách: Nhân hóa vừa có chức nhận thức, vừa có chức biểu cảm Biện pháp sử dụng rộng rãi nhiều phong cách: phong cách ngữ tự nhiên, phong cách luận, phong cách ngôn ngữ văn chương *Vật hóa - Khái niệm: “Vật hóa cách chuyển đổi từ ngữ thuộc tính, hoạt động loài vật, đồ vật sang biểu thị thuộc tính, hoạt Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 động người Vật hóa mang tính chất khoa trương, dùng văn châm biếm” - Giá trị phong cách: Biện pháp sử dụng rộng rãi ngôn ngữ sinh hoạt ngôn ngữ nghệ thuật Cũng nhân hóa, vật hóa vừa có chức nhận thức, vừa có chức biểu cảm e Phúng dụ - Khái niệm: “Phúng dụ cách tổ chức hình ảnh sinh động cụ thể để biểu thị ý niệm triết lí nhân sinh dựa sở liên tưởng nét giống hình ảnh sinh động cụ thể ý niệm triết lí nhân sinh” - Giá trị phong cách: Chức chủ yếu phúng dụ nhận thức, nhằm làm cho nội dung vấn đề thâm thúy Biện pháp thường dùng phong cách ngôn ngữ văn chương f Tượng trưng - Khái niệm: “Tượng trưng cách tu từ biểu thị đối tượng định miêu tả ước lệ có tính chất xã hội Người ta qui ước với rằng: từ ngữ dùng để biểu thị đối tượng khác nội dung ngữ nghĩa thông thường nó” - Các loại tượng trưng: Tượng trưng có nguồn gốc ẩn dụ tượng trưng có nguồn gốc hoán dụ - Giá trị phong cách: Chức chủ yếu tượng trưng nhận thức biểu cảm Biện pháp tu từ dùng nhiều phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 1.2 CHẾ LAN VIÊN VÀ DI CẢO THƠ 1.2.1 Chế Lan Viên – sáng tạo độc đáo Gọi tồn “Một kiếp sống phụng khai thần bút”, Chế Lan Viên để lại cho nhân loại nghiệp sáng tác Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG TRONG DI CẢO THƠ Khảo sát Di cảo thơ, nhận thấy biện pháp tu từ liên tưởng Chế Lan Viên sử dụng dày đặc Các biện pháp so sánh tu từ, ẩn dụ tu từ, hoán dụ tu từ, nhân hóa, phúng dụ xuất ba phần Di cảo với mật độ nhiều khác Riêng thủ pháp tượng trưng vật hóa không Chế khai thác Biện pháp tu từ Số có sử dụng Tỉ lệ phần trăm biện pháp/ số Di cảo thơ So sánh tu từ 216/461 46,85% Ẩn dụ tu từ 291/461 63,12% Hoán dụ tu từ 130/461 28,19% Nhân hóa 97/461 21,04% Phúng dụ 13/461 2,81% Ẩn dụ thực chất so sánh ngầm, tỉ lệ ẩn dụ so sánh cao cho thấy tư đối chiếu vật, khả quan sát, đối sánh Chế giới phong phú 2.1 SO SÁNH TU TỪ Di cảo thơ Số có so sánh tu từ Tỉ lệ phần trăm Di cảo I 21/65 32,31% Di cảo II 87/196 44,38% Di cảo III 108/200 54,01% Tổng hợp 216/461 46,85% Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 Trong tổng số 216 thơ có sử dụng so sánh tu từ, dạng so sánh vận dụng linh hoạt Bảng thống kê dạng so sánh nghệ thuật Các dạng so sánh Số Tỉ lệ A B 124/216 57,41% A B 76/216 35,18% A // B 51/216 23,61% Dạng A B sử dụng với tỉ lệ lớn chứng tỏ tư thơ có xu hướng đối chiếu Bên cạnh đó, tỉ lệ không nhỏ dạng A B cho thấy so sánh nghệ thuật Chế Lan Viên thiên hướng khẳng định Dạng A // B sử dụng với tỉ lệ Tuy vậy, loại có nhiều nét biến hóa, độc đáo theo phong cách nhà thơ 2.1.1 Dạng A nhƣ B (kèm bảng thống kê ví dụ) Các kiểu, dạng A B biến hóa đa dạng gốc truyền thống Điều đáng ý Chế Lan Viên sử dụng dạng so sánh đơn: A B mà thiên so sánh phức hợp Sự liên tưởng Chế phong phú nên hình ảnh sáng tạo nhiều tầng bậc Một điều khiến lưu tâm nghiên cứu cấu trúc so sánh A B thường sử dụng Di cảo thơ Chế sở so sánh xuất Trong tổng số 150 trường hợp so sánh khảo sát, có đến 111 trường hợp sở so sánh (chiếm 74%) Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.1.2 Dạng A B (kèm bảng thống kê ví dụ) Dạng A B Chế Lan Viên sử dụng linh hoạt với nhiều biến thể khác Các biến thể giàu tầng bậc, thể lối suy nghĩ, khả kiến tạo ngôn từ hình ảnh tài hoa Chế So với A B, kiểu A B mang tính chất khẳng định, logic rành rọt, mạnh mẽ, giàu chất biện luận Dạng giống đẳng thức logic, định nghĩa bất biến, chân lí hiển nhiên, khiến vấn đề trở nên rõ ràng, minh bạch Đây xem vận động phù hợp với phong cách giai đoạn sáng tác nhà thơ 2.1.3 Dạng A // B (kèm bảng thống kê ví dụ) Như vậy, Di cảo III, dạng A // B sử dụng nhiều Tập III Di cảo chủ yếu tập trung suy nghĩ thơ, đúc rút nhà thơ, nghề thơ, nên dạng A // B có vai trò đắc lực việc giúp Chế Lan Viên đưa so sánh thơ, nhà thơ đối tượng khác sống Dạng A // B thơ Chế không đơn dạng truyền thống mà mở rộng, biến hóa đa dạng Rất nhiều trường hợp, Chế Lan Viên sử dụng dạng A // B, lại đẩy A B xa nhau, độc giả phải có nối kết ý thơ thấy so sánh Trong dạng này, B thường đưa lên trước A Cái so sánh A thường xuất sau để tạo bất ngờ 2.2 ẨN DỤ TU TỪ Di cảo thơ Số có ẩn dụ tu từ/ số tập thơ 31/65 Di cảo I 110/196 Di cảo II 150/200 Di cảo III Tổng hợp Footer Page 14 of 134 291/461 Tỉ lệ phần trăm 47,69% 56,12% 75% 63,12% Header Page 15 of 134 13 Ẩn dụ tu từ Chế Lan Viên sử dụng với tần số dày đặc ba tập Di cảo thơ Trong tổng số 291 thơ có sử dụng ẩn dụ tu từ, dạng ẩn dụ vận dụng linh hoạt Bảng thống kê dạng ẩn dụ tu từ Các dạng ẩn dụ tu từ Số Tỉ lệ Ẩn dụ chân thực 150/291 51,55% Ẩn dụ tượng trưng 160/291 54,99% Ẩn dụ bổ sung 11/291 3,78% Ẩn dụ tượng trưng Chế Lan Viên sử dụng nhiều (54,99%) (Thật ra, Di cảo thơ, Chế Lan Viên có sử dụng nhiều hình ảnh liên tưởng theo thủ pháp tượng trưng Nhưng sử dụng hình ảnh đó, Chế sáng tạo theo cách riêng mình, khiến hình ảnh thơ mang nhiều tầng ý nghĩa Do đó, xếp hình ảnh vào nhóm ẩn dụ tượng trưng) Điều cho thấy giá trị biểu trưng lớn thơ Chế Bề sâu, bề xa thơ Chế lí giải từ kết khảo sát 2.2.1 Ẩn dụ chân thực (kèm bảng thống kê ví dụ) Dạng ẩn dụ chân thực chiếm tỉ lệ tương đối cao ba dạng ẩn dụ Đây thủ pháp quen thuộc thơ ca nói chung thơ Chế Lan Viên nói riêng Trong tập thơ khác, Chế sử dụng thủ pháp nhiều Trong Di cảo thơ, thủ pháp phát huy cao độ giá trị 2.2.2 Ẩn dụ tƣợng trƣng (kèm bảng thống kê ví dụ) Trong ba dạng ẩn dụ ẩn dụ tượng trưng chiếm tỉ lệ lớn xuất tương đối đồng ba tập Di cảo Việc vận dụng thủ pháp phù hợp với giọng thơ giàu chất triết lí Chế Lan Viên Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 Điểm đặc biệt thú vị mà người viết phát tìm hiểu biện pháp tu từ dùng để biểu đạt mà Chế Lan Viên hay sử dụng (hoa – 28 bài, lửa – 16 bài, ngọc – 11 bài…) Một nhận xét mà người viết nhận phép ẩn dụ tượng trưng thường Chế Lan Viên vận dụng thông qua lớp từ trường nghĩa biểu tượng 2.2.3 Ẩn dụ bổ sung (kèm bảng thống kê ví dụ) Chúng đặc biệt quan tâm đến dùng để biểu đạt biểu đạt dạng ẩn dụ Nhà thơ thường “gọi tên”, mô tả khái niệm trừu tượng màu sắc Màu sắc thường nhà thơ sử dụng dạng ẩn dụ sắc trắng (8/11 bài) Chế thường sử dụng dạng ẩn dụ bổ sung để biểu đạt suy nghĩ thơ Trong 11 có ẩn dụ bổ sung có đến bài, Chế thổ lộ trở trăn thơ ca Những ví dụ cho thấy Chế Lan Viên có khuynh hướng xây dựng tín hiệu thẩm mĩ cách chuyển đổi cảm giác từ trường ý niệm trừu tượng sang trường cảm giác giác quan cụ thể Xu hướng cho phép câu thơ giàu triết lí ông trở nên mềm mại hơn, dễ tiếp thu 2.3 HOÁN DỤ TU TỪ Hoán dụ tu từ Chế Lan Viên sử dụng với tần số không cao so sánh tu từ hay ẩn dụ tu từ chiếm tỉ lệ tương đối mang ý nghĩa định Tỉ lệ sử dụng biện pháp phần tập thơ tương đối đồng Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 Di cảo thơ 15 Số có hoán dụ tu từ/ Tỉ lệ phần trăm số tập thơ Di cảo I 16/65 24,62% Di cảo II 50/196 25,51% Di cảo III 64/200 32% Tổng hợp 130/461 28,19% Bảng thống kê dạng hoán dụ tu từ Các dạng hoán dụ tu từ Số Tỉ lệ Cải số 53/130 40,77% Cải dung 8/130 6,15% Cải danh 29/130 22,31% Bộ phận – toàn thể 52/130 40% 2.3.1 Hoán dụ cải số (kèm bảng thống kê ví dụ) Chế Lan Viên hay sử dụng số để biểu đạt vấn đề thơ ca, đời Trong số 53 có sử dụng hoán dụ cải số có đến 25 cải số gắn với thời gian, 15 cải số gắn với thơ Điều nghĩa với Chế, thời gian trở thành nỗi ám ảnh thơ ca trở thành niềm khắc khoải không nguôi Các số mà Chế Lan Viên hay sử dụng số số nhiều, mang ý nghĩa khái quát vạn, triệu, nghìn, nghìn vạn, triệu nghìn vạn, tỉ tỉ… để chảy trôi thời gian Các số cụ thể Chế dùng để hoán dụ chiếm tỉ lệ không nhiều Nhà thơ thường dùng số “nghìn” để biểu đạt điều muốn nói (trong tổng số 53 có hoán dụ cải số có đến 24 dùng đại lượng này, chiếm tỉ lệ 45,3%) Đây đại lượng hay sử dụng tư dân tộc nói dòng chảy thời gian Ngoài ra, tập thơ Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 xuất số – ba, ba vạn, hàng triệu, mười – mười mươi, nghìn lẻ – lẻ hai – lẻ ba – lẻ tư, – chín… 2.3.2 Hoán dụ cải dung (kèm bảng thống kê ví dụ) 2.3.3 Hoán dụ cải danh (kèm bảng thống kê ví dụ) Chế Lan Viên thường sử dụng tên nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, thi phẩm tiếng… để biểu đạt thành quả, giá trị tinh thần Nhà thơ hay nhắc đến Nguyễn Trãi (6 lần), Nguyễn Du (6 lần), Kiều (6 lần)… thi phẩm Đây tên quen thuộc tư dân tộc cách nhìn nhận, lí giải Chế Lan Viên có nét riêng biệt Ngoài ra, Di cảo thơ thấy xuất tên riêng khác xuất Putskin, chàng Kim, Saint John Perse, Whitman, Ritsos, Claudel… Mặc dù cách Chế Lan Viên sử dụng hoán dụ cải danh, nhận thấy nhà thơ có chọn lựa kĩ dùng tên riêng để diễn tả khái niệm chung triết lí 2.3.4 Hoán dụ phận – toàn thể (kèm bảng thống kê ví dụ) Điều đặc biệt nhà thơ hay dùng hình ảnh tóc/ mái đầu, lòng, trái tim, bàn tay, gương mặt, đôi mắt… để người, để biểu đạt suy tư, trở trăn giới tình cảm Những hình ảnh chiếm khoảng 80% trường hợp có hoán dụ phận – toàn thể Chế Lan Viên thường dùng dạng hoán dụ để thổ lộ suy tư sống Thi nhân thường sử dụng hình ảnh giản dị, bình thường chim sẻ, chim ri, chim én, chim vẹt, ngụm nước, hạt muối, mưa, sông, trăng, cỏ… để biểu đạt cho Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 sống đời thường Trong tư người nghệ sĩ này, sống chia làm hai dạng: sống vật chất sống tinh thần Với Chế, sống tinh thần làm nên giá trị đời xa hoa vật chất phù phiếm Nhà thơ hay dùng hình ảnh Thiên Thai, Thi Sơn, ngựa hồng, nai trắng, Chổi, voi chín ngà, hồng mao chín cựa… để giá trị tinh thần Đây hình ảnh quen thuộc, xuất phát từ câu chuyện, thi tứ quen thuộc tư dân tộc Điều chứng tỏ bắt rễ sâu từ truyền thống tư nghệ thuật Chế Lan Viên Đối lập lại sống tinh thần sống vật chất với hàng cá thịt, xoài, mít, cá tôm, xe buýt, xe lam, danh vọng, giấy tờ, bàn tủ, xe cúp, xe kiếc, ti vi… Nhà thơ thường sử dụng hình ảnh để thể trở trăn đời 2.4 NHÂN HÓA Thủ pháp nhân hóa Chế Lan Viên sử dụng Di cảo thơ với tỉ lệ không nhiều ẩn dụ tu từ, so sánh tu từ hay hoán dụ tu từ Di cảo thơ Số có nhân hóa/ Tỉ lệ phần trăm số tập thơ Di cảo I 12/65 18,46% Di cảo II 44/196 22,45% Di cảo III 41/200 20,5% Tổng hợp 97/461 21,04% Tỉ lệ thơ có sử dụng biện pháp nhân hóa đồng ba tập Di cảo thơ Trong tổng số 97 thơ có biện pháp có đến 88 Chế Lan Viên vận dụng nhân hóa dạng (chiếm tỉ lệ 90,72%) Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 Các dạng nhân hóa Số Tỉ lệ Dạng 88/97 90,72% Dạng 12/97 12,37% 2.4.1 Nhân hóa dạng (kèm bảng thống kê ví dụ) 2.4.2 Nhân hóa dạng (kèm bảng thống kê ví dụ) Chúng rút số kết luận sau khảo sát thủ pháp nhân hóa (ở hai dạng): Các đối tượng thường nhân hóa thơ/vần/trang giấy (22 – tập trung hoàn toàn Di cảo III), hoa (17 – tập trung nhiều Di cảo II), thời gian (15 bài), tuyết, sao, bể, đá, gió, cây, bể… Điều thể rõ nét riêng suy tư Chế Lan Viên Với nhà thơ, thơ ca – hoa – thời gian niềm trăn trở khôn nguôi Các đối tượng nhân hóa phần nhiều hình ảnh thiên nhiên trạng thái tĩnh trời, mây, vũ trụ, biển, sóng, cỏ, hoa, hương… Điều thể gắn bó với thiên nhiên sống trần khả liên tưởng, nối kết vật, tượng Chế 2.5 PHÚNG DỤ Thủ pháp phúng dụ Chế Lan Viên sử dụng với tỉ lệ thấp Di cảo thơ Di cảo thơ Số có phúng dụ/ Tỉ lệ phần trăm số tập thơ Di cảo I 0/65 0% Di cảo II 11/196 5,61% Di cảo III 2/200 1% Tổng hợp 13/461 2,81% Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Khảo sát 13 thơ có phúng dụ, nhận thấy có đến 11/13 (chiếm tỉ lệ 84,61%) Chế dùng phúng dụ để thổ lộ suy tư văn chương Một điểm đặc biệt Chế thường dùng hình ảnh ong - mật, ngọc để phúng dụ cho vấn đề thơ ca Những kết khảo sát cho thấy biện pháp tu từ liên tưởng cách thức hữu hiệu để Chế Lan Viên chuyển tải tư tưởng nghệ thuật Hơn nữa, cách thức vận dụng thi nhân có nét độc đáo riêng biệt làm nên sức hấp dẫn riêng tập thơ Nó trở thành sức mạnh ngôn ngữ Di cảo! CHƢƠNG VAI TRÒ CỦA CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG ĐỐI VỚI TƢ DUY THƠ CHẾ LAN VIÊN TRONG BA TẬP DI CẢO 3.1 VAI TRÒ CỦA CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG ĐỐI VỚI TƢ DUY XÂY DỰNG HÌNH ẢNH THƠ CỦA CHẾ LAN VIÊN Hình ảnh thơ có vai trò quan trọng tác phẩm Người ta thường dùng nhóm so sánh tu từ, ẩn dụ tu từ, hoán dụ tu từ nhân hóa để tạo nên hình ảnh hình tượng thơ, với sáng tạo độc thể phong cách, cá tính thân Chế Lan Viên Trong thơ Chế, ta bắt gặp hình ảnh liên tưởng riêng, đẹp, giàu tính biểu cảm thẩm mĩ Nếu hình ảnh Điêu tàn mộng mị, siêu hình, hình ảnh Gửi anh hình ảnh sống chưa thành thơ, Ánh sáng phù sa đầy lãng mạn, thơ chống Mĩ giàu hình tượng kì vĩ, đầy tính biểu tượng, với Di cảo thơ, ta lại cảm nhận vẻ đạm, tinh lọc, nhiều triết lí hình ảnh thơ, Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 diễn đạt rung động từ cõi sâu tâm thức Chế Cái biểu đạt thường tập trung vào đối tượng thơ, nhà thơ, đời, hay tồn người…Từ cách chọn biểu đạt, ta thấy thơ Chế hấp dẫn người đọc chủ yếu vẻ đẹp lí hình ảnh Nhà thơ suy nghĩ tư nhiều vật nên có hình ảnh liên tưởng phong phú Hầu hình ảnh khiến người đọc giật mình, ngỡ ngàng Trong thơ Chế, ta bắt gặp hình ảnh liên tưởng biểu đạt cảm xúc khó diễn tả Có hình ảnh đem lại thú vị biểu đạt dùng để biểu đạt tưởng khác xa nhau, liên tưởng, tưởng tượng lại khiến chúng gần hết Chế tư theo tầm trí tuệ nên hình ảnh liên tưởng thơ ông giàu hàm ngôn Vẻ đẹp hình ảnh thơ Chế Lan Viên tập trung sắc màu trí tuệ, tiền giả định, cắt nghĩa, lí giải, hàm ngôn… xây dựng cách kín kẽ tài hoa trước, bên cạnh đằng sau biện pháp nghệ thuật, để hình ảnh thơ thêm bất ngờ, linh lung sắc màu tư duy! Trong chương 2, khẳng định: Các biện pháp tu từ Chế sử dụng đa dạng Đối với biện pháp, cách thức vận dụng thi nhân có nhiều biến tấu khác Thơ thế, vừa có nhịp điệu, hình ảnh thơ lại có mở rộng trường độ suy nghĩ, cảm xúc tích tụ cô đọng hình ảnh thơ giàu sắc màu lí trí Dù đối tượng biểu đạt, thơ khác nhau, Chế Lan Viên lặp lại hình ảnh đem liên tưởng (dù trùng lặp thật khó tránh khỏi, có, thể tất được) Tất thể độ nhanh nhạy, động linh hoạt, giàu giá trị thẩm mĩ hình tượng thơ Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 Như ví von, có Tháp Nghĩ Đài thơ Chế Lan Viên Thơ Chế Lan Viên lấy ý, lấy suy nghĩ làm điểm tựa Ý – mạch liên kết thơ Chế Lan Viên Trong hình ảnh thơ, Chế thường nỗ lực để hình ảnh thơ ôm chứa nhiều ý, chuyển tải nhiều thông điệp nhất: “Thơ chứa đựng nội dung lớn theo cách nó” Và cách để hình ảnh thơ ôm chứa nhiều ý nhất, theo Chế, sử dụng liên tưởng Những hình ảnh liên tưởng thơ Chế Lan Viên bắt rễ sâu vào đời sống Ta bắt gặp biểu đạt dùng để biểu đạt xù xì, phập phồng, thô ráp đời Những vật, tượng, thứ tưởng nhỏ nhoi đến vĩ đại, cao cả… sống đầy sóng gió Chế Lan Viên mang vào trang thơ Hình ảnh thơ Chế đậm chất lí, níu giữ tâm hồn người đọc “chất sống” Đúng lời tự nhủ, Chế thật “Vực sống ba chiều lên trang thơ hai mặt phẳng”! 3.2 VAI TRÒ CỦA CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ LIÊN TƢỞNG ĐỐI VỚI TƢ DUY CẤU TỨ THI PHẨM CỦA CHẾ LAN VIÊN Cấu tứ cách tổ chức thuộc cấu trúc thi phẩm – cấu trúc ý tưởng, khiến thi phẩm sinh thể nghệ thuật có thần, có hồn Trên thi đàn Việt Nam, có nhà thơ giỏi cấu tứ Mỗi nhà thơ lại có phong cách cấu tứ riêng Chế, có tứ, triển khai logic, lập luận chặt chẽ, thể sâu sắc tính trí tuệ tư đậm cá tính sáng tạo Đặc biệt với lối thơ tự do, tác giả Di cảo thơ thoả sức độc sáng với tứ thơ lạ, không bị bó hẹp khuôn khổ Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 Trong Di cảo thơ, Chế Lan Viên tài hoa cấu tứ thi phẩm từ hình ảnh liên tưởng Tứ thơ tạo nên từ biện pháp tu từ Di cảo có dạng đặc trưng: đậm ý – thơ chứa đựng hàng loạt hình ảnh liên tưởng liên hoàn để làm rõ cho ý thơ bao trùm, đậm hình tượng – hình tượng trung tâm liên tưởng, từ hình tượng đó, ý triển khai, vận động phát triển Với thi phẩm Di cảo thơ, Chế thường tạo cấu tứ hai lớp nghĩa thông qua biện pháp tu từ theo quan hệ liên tưởng Lớp nghĩa bóc tách từ tứ thơ theo dùng để biểu đạt Thông thường, đến gần cuối bài, biểu đạt xuất Và lớp nghĩa thứ hai – lớp nghĩa chủ yếu - khám phá cách lần theo tứ thơ Theo đó, người đọc phải đọc lại câu thơ để giải mã tứ thơ Như thế, hệ thống hình ảnh mang lớp nghĩa Tứ thơ linh lung ý nghĩa khác Những tứ thơ triển khai đậm ý, thể tư duy lí sắc sảo, đậm hình tượng cho thấy khả kiến tạo tài hoa hình ảnh thơ, đậm chuyển hóa bất ngờ, tạo đột biến với cách cấu tứ hai lớp nghĩa, thể trí tưởng tượng phong phú, đầy tính trí tuệ Chế Lan Viên Những điều góp phần làm nên phong cách triết lí – suy tưởng độc đáo người thơ đất Hoan Châu! 3.3 TỪ CÁI DÙNG ĐỂ BIỂU ĐẠT SUY NGHĨ VỀ TƢ DUY NGHỆ THUẬT CỦA CHẾ LAN VIÊN Những dùng để biểu đạt thơ Chế thường chân lí mang tính chất lí tính, lí giải rõ ràng thực tiễn, có tính khái quát cao Trong đó, chân lí dễ nhận thấy tự nhiên dùng để soi chiếu cho chân lí nhiêu khê, phức tạp Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 đời; cụ thể dùng để cụ thể hóa trừu tượng Điều thể lối tư mang thiên hướng triết lí, logic, khái quát “rất Chế Lan Viên” Bên cạnh đó, dùng để biểu đạt Di cảo thơ thường cấu trúc toàn vẹn, nhiều tầng bậc hình ảnh mang đến khoái cảm thẩm mĩ với lượng thông tin lớn, thể khả tư vừa có chiều sâu vừa có bề rộng nhà thơ Điểm đặc biệt người viết khảo sát dùng để biểu đạt thơ Chế là: dùng để biểu đạt nhiều bắt rễ sâu xa từ truyền thống, từ hình ảnh vô quen thuộc tâm thức cộng đồng chứa đựng hình thức mới, thể ý nghĩa Điều chứng tỏ tư thơ Chế Lan Viên lối tư thơ truyền thống, có tảng văn hóa sâu sắc đại với khát khao sáng tạo mãnh liệt Không phải ngẫu nhiên mà dùng để biểu đạt (như tình yêu, hình ảnh đôi trai gái tình tứ, cách ví nhà thơ với vua, với bại tướng, ví người với hạt bụi…) lại thường xuyên xuất thơ Chế Nó thể quan niệm thơ, tư thơ Chế Lan Viên giai đoạn Di cảo – trăn trở nghề thơ, trăn trở mình, người, xem tình yêu sức mạnh để vượt qua bể dâu… với nhìn triết học sâu sắc Cái dùng để biểu đạt đánh yếu tố quan trọng tạo nên giá trị thẩm mĩ liên tưởng thơ Chế Đây sản phẩm từ cách tư độc đáo thi nhân Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 KẾT LUẬN Sau khảo sát 461 thơ Di cảo thơ, người viết thống kê cách phong phú dạng biện pháp tu từ liên tưởng sử dụng Qua việc thống kê – khảo sát, nhận thấy thủ pháp so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, phúng dụ sử dụng cách có ý thức, hệ thống quán tác phẩm Chế Từ phân tích vai trò biện pháp nghệ thuật xây dựng hình ảnh thơ cách cấu tứ thi phẩm, đặc biệt từ dùng để biểu đạt, tác giả rút kết luận tư nghệ thuật Chế Lan Viên - lối tư triết lí, suy tưởng độc đáo với trường liên tưởng sâu rộng - cách rõ ràng, khoa học Vẫn điều mà người viết chưa thật thỏa lòng viết Khi thời gian, tầm tâm đón nhận đủ đầy hơn, người viết quay trở lại tiếp tục hoàn thiện vấn đề đó, phát triển đề tài cấp mở rộng Hơn nữa, việc đề cập tới biện pháp tu từ theo quan hệ liên tưởng (với tư cách yếu tố thuộc phương diện ngôn ngữ) Di cảo thơ Chế Lan Viên cố gắng ban đầu ước vọng đưa việc khám phá tác phẩm văn chương trở thành hoạt động vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học Dù sao, nhiều vấn đề khác liên quan đến phương diện ngôn ngữ nghệ thuật tác phẩm văn chương cần tìm hiểu Và hẳn, có nhiều điều hấp dẫn đón đợi phía cuối đường! Footer Page 26 of 134 ... liên quan đến đề tài Chương 2: Các biện pháp tu từ liên tư ng Di cảo thơ Chương 3: Vai trò biện pháp tu từ liên tư ng tư thơ Chế Lan Viên ba tập Di cảo Tổng quan tài liệu nghiên cứu Chế Lan Viên. .. phân tích Di cảo thơ góc độ ngôn ngữ, cụ thể biện pháp tu từ liên tư ng tập thơ tác động với tư thơ Chế Do đó, “Các biện pháp tu từ liên tư ng tư thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di cảo” đề tài hấp... nghệ thuật thơ Chế Lan Viên “Thế giới nghệ thuật thơ Chế Lan Viên (Hồ Thế Hà), “Nghệ thuật thơ Chế Lan Viên (Đoàn Trọng Huy)…, vấn đề biện pháp tu từ liên tư ng thơ Chế Lan Viên, cụ thể Di cảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di Cả, Các biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di Cả, Các biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di Cả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay