Biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:51

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN XUÂN BÁCH Phản biện 1: GS.TS NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Phản biện 2: TS BÙI VIỆT PHÚ Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng tồn phát triển toàn thể nhân loại dân tộc Giáo dục điều kiện bản, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển xã hội Ngày nay, nhân loại bước vào thời đại công nghệ thông tin, kinh tế tri thức, xu toàn cầu hoá, GD&ĐT nhiều quốc gia đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao chất lượng sống.Tháng 12/1996, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, ban hành Nghị Hội nghị lần thứ hai, nêu rõ: “Thực coi giáo dục- đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc, giáo dục- đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển” Xã hội hoá giáo dục chủ trương lớn, xuất phát từ quan điểm "Giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân" chăm lo phát triển nghiệp giáo dục nhằm tạo động lực mở khả khai thác triệt để nguồn lực to lớn xã hội, đóng góp trí lực, vật lực, tài lực để xây dựng phát triển nghiệp giáo dục Giáo dục tiểu học, bậc học đặt móng, cho bậc học tiếp theo, cần phải bắt đầu giáo dục từ bậc học đầu tiên, trách nhiệm không thuộc nhà trường mà trách nhiệm gia đình toàn xã hội Tỉnh Quảng Nam tỉnh có huyện miền núi, tổng số 18 huyện thành phố, Tỉnh nhiều khó khăn Các huyện miền núi có 60 % dân cư dân tộc thiểu số (DTTS) với tỷ lệ nghèo 40%, tình hình GDTH nhiều khó khăn, nhiều trường tiểu học chưa dủ phòng học, tượng lớp ghép nhiều, trang thiết bị dạy học, sở vật chất thiếu thốn, việc thực công tác bán trú, dạy buổi/ ngày nhiều hạn chế Footer Page of 134 Header Page of 134 Các huyện miền núi cao nhiều phòng học tranh tre, vách nứa, tạm bợ thôn, bản, việc phối kết hợp gia đình nhà trường, lực lượng xã hội có nơi chưa tốt, 70% trường Tiểu học chưa đạt chuẩn, tình trạng học sinh bỏ học nhiều, nhận thức cộng đồng giáo dục công tác XHHGDTH chưa đầy đủ, công tác XHHGD nhiều khó khăn, trở ngại, chất lượng giáo dục bậc tiểu học thấp Qua thời gian thực Chương trình hỗ trợ giáo dục miền núi Bộ GD&ĐT Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động từ năm 2006 đến nay, có điều kiện tham gia vào công tác XHH GDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Xuất phát từ vấn đề nêu với kiến thức có theo học khóa học Cao học Quản lý giáo dục, chọn nghiên cứu đề tài : " Biện pháp tăng cường XHH giáo dục tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam” cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng XHH GDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đề xuất biện pháp tăng cường công tác XHH GDTH trường tiểu học huyện miền núi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình thực XHHGD trường tiểu học huyện miền núi, tỉnh Quảng Nam: 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp thực XHH giáo dục trường tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 3.3 Đối tượng khảo sát: Cán quản lý cấp Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, UBND huyện, UBND xã, quan đoàn thể, sở sản xuất kinh Footer Page of 134 Header Page of 134 doanh, Ban Giám hiệu trường tiểu học, giáo viên phụ huynh học sinh 18 trường thuộc huyện miển núi tỉnh Quảng Nam Giả thiết khoa học Nếu vận dụng đồng biện pháp XHH GDTH phù hợp Công tác XHH GDTH huyện miền núi đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng GDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam số Tỉnh có điều kiện tương tự Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hoá số vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài 5.2 Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác XHH giáo dục tiểu học huyện miền núi, tỉnh Quảng Nam 5.3 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác XHH giáo dục tiểu học trường tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác XHH GDTH huyện miền núi, tỉnh Quảng Nam nay, đồng thời đề xuất biện pháp cho nhà trường tiểu học, cán quản lý giáo dục nhằm nâng cao hiệu công tác XHH GDTH huyện miền núi, tỉnh Quảng Nam từ đến năm 2020 Địa bàn nghiên cứu: huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu…nhằm xây dựng sở lý luận đề tài 7.2.Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, vấn, quan sát, tìm hiểu thực tế tham gia đoàn trao quà cho học sinh, giáo viên miền núi hàng năm, đoàn kiểm Footer Page of 134 Header Page of 134 tra trường chuẩn, phương pháp tổng kết thực tiễn, phương pháp chuyên gia 7.3 Nhóm phương pháp hỗ trợ : phương pháp thống kê toán học, phương pháp so sánh để xử lý số liệu thu thập CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục luận văn gồm có chương - Chương 1: Cơ sở lí luận hoạt động xã hội hoá giáo dục TH - Chương 2: Thực trạng công tác XHH giáo dục tiểu học huyện miền núi , tỉnh Quảng Nam - Chương 3: Các biện pháp tăng cường thực xã hội hoá giáo dục tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC XHHGD TIỂU HỌC 1.1 VÀI NÉT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý quản lý giáo dục 1.2.2 Xã hội hóa giáo dục 1.2.3 Nội dung xã hội hóa hoạt động giáo dục 1.2.4 Cơ chế xã hội hóa giáo dục 1.2.5 Vai trò xã hội hóa nghiệp giáo dục việc hình thành nhân cách người 1.2.6 Con đường thực xã hội hóa giáo dục 1.3 XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1.3.1 Vai trò, vị trí đặc điểm giáo dục tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.2 Mục tiêu xã hội hóa giáo dục tiểu học 1.3.3 Những nội dung cụ thể công tác XHH GD tiểu học Footer Page of 134 Header Page of 134 Tiểu kết chương Xã hội hóa giáo dục xu hướng phát triển tất yếu phù hợp trình xã hội hóa, quốc tế hóa kinh tế, phù hợp với cấu kinh tế nhiều thành phần vận động chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực XHH GD đảm bảo cho giáo dục thực sự nghiệp toàn dân, toàn xã hội, nhằm mục đích huy động sức mạnh tổng hợp LLXH tham gia giáo dục, quản lý Nhà nước Bên cạnh nét chung XHHGD XHHGDTH có nét đặc thù riêng, đặc biệt vùng khó khăn, huyện miền núi Việc vận dụng XHH GDTH phụ thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế, quan tâm cấp lãnh đạo huyện Chính vậy, cần có nghiên cứu, vận dụng cụ thể, sáng tạo đẩy mạnh XHH GDTH huyện miền núi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển giáo dục bậc tiểu học tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Mục tiêu khảo sát 2.1.2 Nội dung khảo sát 2.1.3 Tiến trình khảo sát 2.1.4 Đối tượng khảo sát 2.1.5 Công cụ khảo sát 2.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Vị trí địa lý dân cư huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Footer Page of 134 Header Page of 134 Quảng Nam có huyện miền núi : Nam Trà My Bắc Trà My, Tiên Phước, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn Phước Sơn Trong vùng núi cao có huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My Bắc Trà My Các Huyện xa nằm cách khu hành Tỉnh Tây Giang với 200 km, Đông Giang, 150 km, Nam Giang 130 km, Nam Trà My, 120 km Những nơi có địa hình núi non hiểm trở, lại khó khăn, nhiều thôn, không thuận tiện cho việc giao thông phương tiện ô tô, xe máy, có nơi phải hàng chục km đường núi đến xã, thôn Dân cư: Các huyện miền núi có 50% DTTS, huyện núi cao có 70% tỷ lệ hộ nghèo 50% 2.2.2 Tình hình kinh tế - xã hội * Về kinh tế: Các huyện miền núi có kinh tế chậm phát triển, chủ yếu phát triển trồng rừng, nương rẫy, số vùng trồng số nông sản, dược liệu Một vài thị xã, thị trấn phát triển số sở sản xuất nhỏ dịch vụ Xã hội: Đời sống xã hội vài huyện miền núi có lúc, có nơi có vấn đề cộm, xảy điểm nóng Nạn khai thác tài nguyên bất hợp pháp khai thác gỗ, vàng, tìm trầm … ảnh hưởng đến trật tự xã hội lôi em vào hoạt động này, gây khó khăn cho việc quản lý xã hội địa phương, giáo dục học sinh, trì sĩ số học sinh ngành Giáo dục 2.2.3 Tình hình phát triển Giáo dục- Đào tạo tỉnh Quảng Nam Giáo dục củng cố bước nâng cao chất lượng Hoàn thành phổ cập GD Tiểu học vào năm 2000 THCS năm 2010 Chất lượng xếp loại mặt giáo dục bước nâng cao Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp đuợc nâng lên Hiện toàn tỉnh có 50 Trường THPT, có trường công lập, trường Phổ thông dân tộc Nội trú (7 trường huyện trường PTDTNT Tỉnh), có 14 Trung tâm Giáo dục Footer Page of 134 Header Page of 134 Thường xuyên- Hướng nghiệp, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Cơ quan Văn phòng Sở GD&ĐT Về đội ngũ, toàn Tỉnh có 16.567 giáo viên cấp Trong đạt chuẩn theo cấp học : giáo viên mầm non đạt chuẩn 98,5% chuẩn 40% Giáo viên tiểu học đạt chuẩn 99,5 %, chuẩn 85,2%, giáo viên THCS đạt chuẩn 99 % chuẩn 39,2 % , giáo viên THPT đạt chuẩn 98%, chuẩn 4% 2.2.4 Tình hình phát triển giáo dục huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Trước năm 1975 huyện núi cao số người mù chữ 80,5% Mỗi huyện có khoảng 5- trường tiểu học tăng lần, trường THPT có huyện chưa xây dựng, có nơi chung cấp 2,3, đến tách biệt huyện có từ 1-2 Trường THPT Số lượng trường, lớp bậc học THCS tăng lên, trường mầm non trước đa số dạy nhờ Ủy ban nhân dân xã, thôn, bản, đến xây dựng Hiện huyện miền núi có 74 trường Mẫu giáo, 100 trường tiểu học, 88 trường THCS (kể THCS bán trú cụm Xã), 13 trường THPT Hệ thống giáo dục huyện miền núi năm qua có phát triển Tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục nay, sở vật chất nhiều thiếu thốn, nhiều trường chưa xây dựng kiên cố, tạm bợ Sự nhận thức quan tâm cấp lãnh đạo, đoàn thể, lực lượng xã hội giáo dục miền núi chưa cao, phối hợp giũa ngành chưa đồng bộ, đội ngũ giáo viên hạn chế, số lượng học sinh bỏ học nhiều, chất lượng giáo dục chưa đáp ứng với yêu cầu mặt chung Tỉnh 2.2.5 Giáo dục tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có đặc thù riêng Việc bố trí bố trí xây dựng trường tiểu học vùng núi cao khó Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 khăn, trường có nhiều điểm lẻ, có trường có đến 10 điểm lẻ, lớp học tranh tre, tạm bợ, 382 lớp ghép Nhà nước Huyện ủy, Ủy Ban nhân dân huyện miền núi hỗ trợ cho em đồng bào dân tộc thiểu số tháng 200.000 đồng để ăn học, hỗ trợ sách vở, áo quần Để đạt tỷ lệ huy động em vào lớp một, cô giáo, thầy giáo phải đến tận nhà để thuyết phục cha mẹ đưa em lớp Năm học 2011-2012, huyện miền núi tỉnh có 100 trường tiểu học, 1500 lớp, 26.527 học sinh, 50% học sinh người DTTS Đội ngũ CBQL, GV, NV 2.387 người, CBQL 174 người, GV 1.978 NV 235 người 2.3 THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Nhận thức công tác XHH GDTH huyện miền núi a) Nhận thức tầm quan trọng công tác XHH GDTH Đại đa số cán quản lý giáo viên tiểu học cho XHHGDTH có tầm quan trọng phát triển giáo dục Tiểu học địa phương 92-100% có nhiều ý kiến coi nhẹ vai trò XHHGD, coi không quan trọng ảnh hưởng đến giáo dục, cha mẹ học sinh chiếm 75%, cán lãnh đạo địa phương 38% (Bảng 2.2) b) Nhận thức nội dung công tác XHH GDTH Các đối tượng hỏi ý kiến hiểu nội dung công tác "Xã hội hoá giáo dục" có nhìn khách quan, xác cán quản lý 100%, Bên cạnh ý kiến băn khoăn, phân vân chưa rõ, đội ngũ giáo viên tiểu học 25%, cán lãnh đạo địa phương 35 % cho XHHGD chủ yếu huy động đóng góp xã hội cho giáo dục Đa số nhận thức cha mẹ học sinh chưa rõ nội dung công tác xã hội hóa 70%(Bảng 2.3) c) Nhận thức mục tiêu công tác XHH GDTH Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 trung bình yếu (biểu đồ 2.1), việc giáo dục thuộc chuyên môn ngành, địa phương không đủ điều kiện tham gia, cha mẹ học sinh lại khoán trắng cho nhà trường Vai trò Hiệu trưởng trường tiểu học Đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền chưa cụ thể hóa công tác XHH GDTH chương trình hành động cụ thể nhằm tạo điều kiện cho LLXH phối hợp tham gia Mức độ tham gia lực lượng xã hội (Biểu đồ 2.3) Ban Giám hiệu trường tiểu học Phòng GD&ĐT 50% , tham gia cấp lãnh đạo địa phương 22%, đoàn thể trị xã hội 5%, đơn vị sản xuất kinh doanh 5%, cha mẹ học sinh 6%, lực lượng xã hội khác 12% 2.3.3 Sự tham gia đóng góp cộng đồng cho GDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Ngân sách Nhà nước chiếm 80% tổng ngân sách cho GDTH, Các tổ chức trị xã hội, tồ chức từ thiện, tổ chức giáo dục quốc tế, chương trình dự án trẻ khó khăn, SEQAP …đã hỗ trợ 8% (30 tỷ đồng VN từ năm 2010-2012) Do điều kiện đời sống đại phận nhân dân khó khăn nên nguồn đóng góp kinh phí cha mẹ học sinh cho GDTH miền núi 2.3.4 Thực trạng đáp ứng GDTH huyện miền núi a) Mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, học sinh tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Chín huyện miền núi Tỉnh có 100 trường tiểu học, 1.500 lớp, 26.527 học sinh, học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 60 % Việc triển khai dạy buổi ngày có vài trường tập trung trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Các trường tiểu học có nhiều điểm trường lẻ, nhiều lớp Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 ghép, có 382 lớp ghép Có 1.474 phòng học (kể phòng chức năng) Số phòng học kiên cố 438 phòng, số phòng học bán kiên cố 831 phòng, 380 phòng học tạm Hiện huyện miền núi Tỉnh có 24/94 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 25,53% , số huyện đạt có đến trường Đông Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn, có huyện chưa có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Tây Giang, Nam Trà My Trong thành phố, đồng tỷ lệ trường TH đạt chuẩn quốc gia cao, có đơn vị đạt 100% huyện Đại Lộc, huyện Điện Bàn 96,87 % * Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên huyện miền núi 2.387 người, có 174 cán quản lý, 1.978 giáo viên, 235 nhân viên Trình độ chuẩn so với đồng bằng, thành phố 80% giáo viên người Kinh, có 20% giáo viên người DTTS Hầu hết giáo viên trẻ, trường, lực sư phạm kỹ nghiệp vụ chuyên môn hạn chế b) Huy động học sinh lớp, chất lượng giáo dục tiểu học huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Tỷ lệ học sinh vào lớp khoảng 90-95%, tỷ lệ học sinh lớp năm trường 85-95% bỏ học chừng 3% -5% Chất lượng văn hóa thấp, có huyện có 8% đến 10% học sinh giỏi, tỷ lệ học lực trung bình 25%- 30%, yếu có nơi đến 30%-35 % : huyện Nam Trà My, Tây Giang 2.3.5 Nhu cầu phát triển GDTH huyện miền núi tỉnhQuảng Nam đến năm 2020 Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán quản lý, ưu tiên huyện miền núi đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo huyện miền núi, tăng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu kiên cố hóa trường học trường tiểu học miền núi Đến năm 2020 xây dựng thêm 120 phòng học, Phấn Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 đấu đến năm năm 2020 có 50% số trường tiểu học huyện miền núi đạt chuẩn quốc gia, 50% số học sinh học buổi/ ngày, 50% học sinh lớp học tiếng Anh Tỷ lệ học sinh vào lớp đạt 100%, số em bỏ học cấp tiểu học huyện miền núi không giảm thiểu đến mức thấp 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XHH GDTH TẠI CÁC HUYỆN MIỀM NÚI TỈNH QUẢNG NAM 2.4.1 Những kết XHHGDTH đạt 2.4.2 Những khó khăn, tồn công tác XHH GDTH 2.4.3 Nguyên nhân thành tựu hạn chế Tiểu kết chương Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam có đạo công tác XHHGDTH ưu tiên phát triển giáo dục miền núi dã có kết định Tuy nhiên công tác XHH GDTH huyện miền núi nhiều khó khăn, trở ngại Kết khảo sát cho thấy, cán quản lý, giáo viên đại đa số lãnh đạo địa phương nhận thức thấy rõ tầm quan trọng công tác XHHGDTH., có cách nhìn nhận khái quát gắn với chiến lược phát triển giáo dục tiểu học địa phương có kế hoạch đạo, định hướng để đơn vị thực Một số cán lãnh đạo địa phương cấp Xã, Thôn lại nhìn nhận XHHGDTH góc độ việc thực yêu cầu đặt từ phía nhà trường Đa số nhân thức cha mẹ học sinh XHHGDTH hạn chế Phần nhiều lực lượng xã hội chưa thấy vai trò phối hợp nhà trường- gia đình- xã hội để tạo nên môi trường giáo dục đồng bộ, thuận tiện cho việc chăm sóc, giáo dục học sinh, dẫn đến tượng bỏ học bậc tiểu học Mức độ tham gia XHHGDTH huyện miền núi tổ chức trị - xã hội, đơn vị sản xuất kinh doanh, cha mẹ học sinh thấp đồng bào dân tộc thiểu số 60% tỷ lệ hộ nghèo Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 50% Các tổ chức, đơn vị nước, lực lượng xã hội khác…tham gia với tỷ lệ 12% Cán quản lý ngành Giáo dục có nhận thức đúng, có tầm nhìn bao quát cho việc phát triển giáo dục tiểu học Tuy nhiên cụ thể hóa công việc XHH GDTH đến lực lượng xã hội kế hoạch thực cụ thể, mang tính thuyết phục bền vững lúng túng Chưa xây dựng chế phối hợp lực lượng xã hội việc đạo, quản lý việc thực công tác XHHGDTH nên hiệu chưa cao CHƯƠNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG XHH GDTH Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP XHH GDTH 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu giáo dục tiểu học 3.1.2 Đảm bảo quan điểm đạo, kế hoạch XHH 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 3.1.4 Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật 3.1.5 Đảm bảo chức nhiệm vụ bên tham gia 3.1.6 Đảm bảo nguyên tắc lợi ích 3.1.7 Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện 3.1.8 Đảm bảo nguyên tắc kế hoạch hóa hoạt động 3.2 CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức XHH GDTH cho cộng đồng a) Mục đích Nâng cao mức độ nhận thức LLXH lên tầm ý thức, hình thành tình cảm sâu sắc để họ tự giác tự nguyện, chủ động tham gia Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 b) Đối tượng nội dung thực Đối tượng cần tuyên truyền: LLXH, cha mẹ học sinh, nhân dân Nội dung: Các văn bản, nghị Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT công tác XHHGD, Luật Giáo dục văn Tỉnh, Huyện, địa phương công tác XHHGDTH Người tuyên truyền: CBQL cấp GV trường tiểu học c) Biện pháp Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin cho lực lượng xã hội vị trí, vai trò GDTH nhận thức XHH GDTH * Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, Hội nghị quán triệt đường lối sách, chủ trương Đảng, Nhà nước, ngành đến cộng đồng xã hội * Tổ chức hội thảo, toạ đàm trao đổi, tư vấn công tác GDTH nói chung XHHGDTH nói riêng * Xây dựng góc tuyên truyền cho cha mẹ học sinh trường lớp * Thuyết phục trực tiếp đối tượng: * Phòng GD&ĐT, trường tiểu học cần phối hợp với Đài phát xã, huyện, đưa tin tuyên truyền hoạt động giáo dục, công tác XHHGD đơn vị, địa phương 3.2.2 Xây dựng vận dụng chế điều hành, quản lý, phối hợp lực lượng xã hội a) Mục đích Xác định lực lượng vai trò chức lực lượng Xác định mối quan hệ hệ thống quản lý, xây dựng vận dụng chế tổ chức, điều hành tham gia lực lượng xã hội tham gia thực nhiệm vụ giáo dục có hiệu Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 b) Nội dung thực * Xác định lực lượng vai trò chức lực lượng - Vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng - Vai trò Hội đồng nhân dân Huyện, Xã - Vai trò Ủy Ban nhân dân Huyện, Xã - Vai trò quan quản lý GDTH - Vai trò Ngành, Phòng máy Nhà nước - Vai trò tổ chức kinh tế, quan, đơn vị - Vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể CT-XH - Vai trò gia đình họ tộc - Vai trò lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước c) Biện pháp - Thực chế điều hành đặt lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quản lý Chính quyền Sự lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước định thành công XHHGD Vì cấp lãnh đạo Đảng, quyền địa phương cần quan tâm công tác giáo dục Không khoán trắng cho trường TH, không đẩy trách nhiệm cho ngành Giáo dục, HĐND, UBND, HĐND huyện, xã phải thưc tham gia quản lý, phát triển giáo dục, cụ thể hoá kiến nghị, nguyện vọng nhân dân thành chương trình hành động Nghị HĐND huyện, xã sở thực công tác XHHGD Với chức giám sát HĐND giám sát thực chức quản lý giáo dục UBND huyện, xã - Phòng GD&ĐT huyện, trường TH thực tốt vai trò tham mưu kiểm tra giám sát * Các Phòng GD&DDT có nhiệm vụ tham mưu giám sát việc thực XHHGD, công tác giáo dục năm ngành, chiến lược phát triển giáo dục huyện, xây dựng kế hoạch, Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 chương trình nhiệm vụ, xây dựng sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia bậc học từ mầm non, tiểu học đến THCS… * Nhà trường tiểu học tham mưu cấp uỷ Đảng, quyền cấp Xã, chủ động đề xuất với Đảng bộ, quyền địa phương LLXH * Cán giáo viên nhà trường tiểu học lực lượng quan trọng tuyên truyền thực công tác XHHGDTH * Tổ chức phối hợp hoạt động với lực lượng xã hội Các lực lượng xã hội cộng đồng trách nhiệmtrong giáo dục, có cộng tác, hợp tác, phân công, phối hợp thực tham gia vào trình giáo dục, phương pháp giáo dục, quản lý, chăm sóc, giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh tiểu học 3.2.3 Huy động cộng đồng thực XHH GDTH a) Mục đích Huy động đông đảo lực lượng xã hội tham gia GDTH b) Nội dung thực Giáo dục nghiệp toàn Đảng, Nhà nước toàn dân Xã hội hoá giáo dục cách làm giáo dục cần thiết có hiệu để giáo dục phát triển ngang tầm với vị trí, vai trò nghiệp phát triển đất nước Phải làm tốt huy động với nhóm đối tượng « quan vận », « dân vận », « doanh vận » c) Biện pháp Cán quản lý giáo dục cấp tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm, chiến lược phát triển giáo dục trường, huyện Thành lập Hội đồng Giáo dục cấp, có phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, hợp lý cho tập thể, cá nhân, phối hợp thực nhiệm vụ huy động nguồn lực để đạt mục tiêu đề Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Xây dựng phát triển mối quan hệ nhà trường- gia đình- lực lượng xã hội việc tổ chức tham gia làm giáo dục Quan tâm đến nguyên tắc lợi ích nguyên tắc công khai dân chủ huy động cộng đồng Tổ chức Đại hội Giáo dục cấp Xây dựng chế, sách phù hợp, tạo động lực cho lực lượng tham gia tích cực, chủ động, tự giác Công khai, minh bạch tài chính, nguồn lực, bình đẳng, dân chủ để tạo dồng thuận xã hội, người dân Ngoài nhà trường tiểu học cần lập sổ « Tấm lòng vàng » Phòng GD-ĐT huyện miền núi tổ chức Hội nghị biểu dương cá nhân, tập thể, tổ chức đóng góp cho « giáo dục miền núi » 3.2.4 Phát huy vai trò trường tiểu học cộng đồng a) Mục tiêu ý nghĩa biện pháp Làm cho giáo dục phục vụ đời sống cộng đồng, lợi ích cộng đồng Giáo dục tiểu học cần phải có trách nhiệm làm cho người thấy rõ vai trò giáo dục, lợi ích mà giáo dục mang lại cho cộng đồng trước giáo dục đòi hỏi đóng góp cộng đồng b) Đối tượng nội dung thực Ngành giáo dục, nhà trường tiểu học, đội ngũ cán giáo viên TH cần phải thực hoá mục tiêu giáo dục tiểu học quốc gia thành mục tiêu giáo dục tiểu học, phát triển GD địa phương Trên sở bước hoạch định kế hoạch, cần có giải pháp đổi đồng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để nâng cao chất lượng GD học sinh, hình thành phát triển nhân cách học sinh, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 c) Biện pháp + Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tiểu học - Người CBQL phải người có trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, làm gương, không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm việc có khoa học, có kế hoạch, kiểm tra đánh giá kết nội dung công việc đạo Thống kê, phân loại đánh giá chất lượng CBGV để có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bổ nhiệm theo lộ trình.Tuyển dụng bồi dưỡng GV DTTS cắm thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số Đối với giáo viên: tự học, tự rèn, chia sẻ kinh nghiệm, sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ, dự giờ, thao giảng, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề, tọa đàm phương pháp sư phạm, sinh hoạt chuyên môn nhà trường, Phòng, Sở tổ chức Hàng năm, phòng GDTH Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề, kỹ năng, nghiệp vụ cho CB,GV tiểu học Tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa, thao giảng, dự rút kinh nghiệm, Hội thi giáo viên giỏi, hội thi làm đồ dùng dạy học, thi Tổ chức khóa học tiếng Dân tộc cho GV người Kinh hội thi giáo viên người Kinh giỏi tiếng DTTS Ban Giám hiệu, hiệu trưởng nhà trường đơn vị trực tiếp tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên đơn vị Nhà trường tiểu học cần tạo điều kiện cho CBGV theo học lớp học nâng cao trình độ, tham quan học tập mô hình GDTH chất lượng cao Cần tập trung trang bị trang thiết bị đại phục vụ cho hoạt động dạy học máy vi tính, phòng nghe nhìn, máy chiếu, hình, đàn…để giáo viên có phương tiện dạy học, đổi phương pháp giảng dạy, em tiếp cận phương tiện công nghệ thông tin, có điều kiện học tập tốt + Phát triển mạng lưới trường lớp cho giáo dục tiểu học Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 Phát triển loại hình trường bán trú, học buổi ngày, lớp học tình thương, vận động trẻ khuyết tật hòa nhập, đổi hoạt động ngoại khóa, hoạt động lên lớp để thu hút giáo dục rèn luyện đạo đức Tăng cường xây dựng đầy đủ phòng học, phòng chức năng, xóa bỏ phòng học tạm bợ, hạn chế lớp ghép, phát triển mạng lưới trường lớp, đáp ứng với yêu cầu dạy học GDTH trang bị sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ + Nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường tiểu học Cần đổi nội dung phương pháp dạy học, tăng cường CSVC trang thiết bị theo hướng “thân thiện” bước “ đại hoá” Có kết hợp gia đình, nhà trường xã hội trình giáo dục nhằm nâng cao chất lương giáo dục Nhà trường tiểu học cần hướng vào việc đáp ứng tốt nhu cầu, mong đợi cha mẹ học sinh GDTH cộng đồng xã hội Từ huy đông lực lượng xã hội tham gia công tác XHHGD ngày tốt 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Có biện pháp sau đề nghị : BP1 : Tuyên truyền vận động làm nâng cao nhận thức XHH GDTH cho cộng đồng BP2 : Xây dựng chế vận dụng điều hành, quản lý, phối hợp lực lượng XÃ HỘI HÓA GDTH MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM BP3 : Huy động nguồn lực cộng đồng thực XHH GDTH Footer Page 21 of 134 BP4 : Phát huy vai trò trường Tiểu học cộng đồng Header Page 22 of 134 20 Các biện pháp có vị trí, vai trò khác có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn Các biện pháp thực hiện, vận dụng cách linh hoạt, đồng bộ, định mang lại hiệu cao cho công tác XHH GDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI Cả biện pháp đánh giá hợp lý có tính khả thi cao Như biện pháp mà luận văn đề xuất đưa vào áp dụng mang lại hiệu tốt, góp phần đẩy mạnh công tác XHHGDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Về lý luận làm rõ chất, nội hàm khái niệm quản lý, QLGD, XHH, XHHGD, XHHGDTH Bản chất XHHGDTH huy động sức mạnh tổng hợp lực lượng xã hội tham gia GDTH quản lý Nhà nước đáp ứng GDTH cộng đồng Về thực tiễn: Trên sở khảo sát thực tế, luận văn có đánh giá toàn diện thực trạng XHH GDTH địa bàn huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, làm rõ kết đạt được, hạn chế, bất cập xác định nguyên nhân thực trạng Về biện pháp đề xuất: Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng XHHGDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất biện pháp nhằm đẩy mạnh XHH GDTH huyện miền núi, là: BP1: Tuyên tuyền nâng cao nhận thức XHHGDTH cho cộng đồng BP2 : Xây dựng vận dụng chế điều hành, quản lý, phối hợp lực lượng xã hội BP3: Huy động cộng đồng thực XHHGDTH BP4: Phát huy vai trò trường tiểu học cộng đồng Kết khảo nghiệm cho biện pháp hợp lý có tính khả thi Nếu triển khai thực tốt góp phần nâng cao chất lượng XHH GDTH huyện miền núi tỉnh Quảng Nam số Tỉnh có điều kiện tương tự Để thực biện pháp có hiệu quả, đề xuất số khuyến nghị sau Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Đảng, Nhà nước Bộ GD&ĐT 2.1.1 Đối với Đảng Tiếp tục có chủ trương nhằm đẩy mạnh công tác XHHGD, tạo hành lang pháp lý để thực tốt chủ trương chăm lo quan tâm nghiệp giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn 2.1.2 Đối với Nhà nước Cụ thể hóa quan điểm đạo Đảng thành văn bản, sách, quy chế phối hợp để tạo sở góp phần thực tốt công tác XHHGD, huy động nguồn lực nước thực XHHGD giai đoạn Cần tạo điều kiện thuận lợi thủ tục có chế khuyến khích thành phần kinh tế nước như: sách ưu đãi thuế, đất đai cho thành phần kinh tế, đơn vị đầu tư cho giáo dục 2.1.3 Đối với Bộ GD&ĐT Đề xuất với Đảng Nhà nước tăng kinh phí đầu tư cho giáo dục, đăc biệt giáo dục miền núi, giải chế độ phụ cấp thâm niên cho cán quản lý làm việc Phòng GD&ĐT Sở GD&ĐT, phụ cấp công vụ cho nhân viên ngành Giáo dục Tổ chức tuyên dương ghi nhận tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp cho nghiệp giáo dục đạo cho Sở GD&ĐT, đơn vị Giáo dục thực cấp 2.2 Đối với Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân huyện miền núi Đẩy mạnh công tác XHH giáo duc, chiến lược phát triển GD&ĐT địa phương, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực; huy động nhiều nguồn lực thúc đẩy giáo dục phát triển Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục từ 2020, đưa vào chương trình Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 hành động có tính khả thi nhiệm vụ kinh tế- xã hội địa phương Đẩy mạnh công tác đạọ cấp dưới, Ban, Ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội hiểu đúng, đầy đủ tham gia xã hội hoá giáo dục Tạo điều kiện tốt điều kiện ăn cho đội ngũ Nhà giáoLao động công tác miền núi, có chế thu hút người có trình độ tay nghề cao công tác địa phương cấp đất ở, hỗ trợ khó khăn 2.3 Đối với ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam 2.3.1 Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam Chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiếp tục phát huy vai trò công tác XHHGD Tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh đạo UBND huyện miền núi tiếp tục đạo thực tốt công tác XHHGD, đặc biệt GDTH, xây dựng thêm nhiều trường TH, THCS bán trú dân nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu học tập em nhân dân Thực đa dạng hoá loại hình trường lớp Lập kế hoạch đề xuất nguồn kinh phí cho kế hoạch phát triển giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 Phối hợp với Ban, Ngành liên quan, Sở tài Chính, Sở ngoại vụ… tạo điều kiện để dự án, sách, chương trình hỗ trợ GD nước khu vực quốc tế hỗ trợ giáo dục, giáo dục huyện miền núi Tỉnh Tổ chức đánh giá, kiểm tra kết thực công tác XHHGD, tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực tốt công tác XHHGD 2.3.2 Phòng GD&ĐT huyện miền núi tỉnh Quảng Nam Tham mưu Huyện ủy, UBND Huyện tiếp tục đạo thực tốt công tác XHHGD, đặc biệt XHHGDTH, xây dựng Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 vận dụng chế điều hành, quản lý lực lượng để huy động cộng đồng tham gia XHHGDTH có hiệu Chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường tiểu học xây dựng kế hoạch thực công tác phối hợp với lực lượng xã hội công tác XHHGD TH Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, tuyên truyền công tác XHHGD cho đội ngũ CBQL, GV đơn vị giáo dục 2.3.3 Với đội ngũ cán bộ, giáo viên trường tiểu học Tham gia vận động tuyên truyền nhân dân, phối hợp với lực lượng xã hội thực tốt công tác xã hội hoá giáo dục Tích cực học tập nâng cao trình độ mặt để đáp ứng với yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn 2.4 Với cha mẹ học sinh nhân dân Nhận thức vai trò, nhiệm vụ, vị trí để tham gia công tác giáo dục Xây dựng môi trường sống gia đình lành mạnh, phối hợp chặt chẽ với nhà trường việc giáo dục em mình., không khoán trắng cho nhà trưường Footer Page 26 of 134 ... huyện miền núi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển giáo dục bậc tiểu học tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM 2.1... Cơ sở lí luận hoạt động xã hội hoá giáo dục TH - Chương 2: Thực trạng công tác XHH giáo dục tiểu học huyện miền núi , tỉnh Quảng Nam - Chương 3: Các biện pháp tăng cường thực xã hội hoá giáo dục. .. đường thực xã hội hóa giáo dục 1.3 XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1.3.1 Vai trò, vị trí đặc điểm giáo dục tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.2 Mục tiêu xã hội hóa giáo dục tiểu học 1.3.3 Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay