Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà Nẵng

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:50

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NH Đ NG I N H N NG N N Chuyên ngành: CH N NG HỌC C À ĐÀ NẴNG N uản lý Giáo dục ã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện 1: GS.TS NG ỄN HỊ Phản biện 2: PGS.TS L NG Ỹ ỘC N Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý giáo dục, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 ĐẦ Lý chọn đề tài Trong xu toàn cầu hoá kinh tế, Việt Nam bước vào hội nhập với khu vực quốc tế Trong bối cảnh đó, giáo dục Việt Nam cần đẩy nhanh tiến trình đổi để rút ngắn khoảng cách trình độ phát triển giáo dục tương quan so sánh nước khu vực giới Các thành tựu nghiên cứu giáo dục thừa nhận quản lý giáo dục then chốt đảm bảo thành công phát triển giáo dục Thông qua quản lý giáo dục mà việc thực mục tiêu đào tạo, chủ trương sách giáo dục quốc gia, nâng cao hiệu đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục triển khai thực có hiệu Nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX nêu rõ: "Phát triển giáo dục đào tạo động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện tiên để phát triển nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững" Kết luận Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ từ đến năm 2005 đến năm 2010 : Xây dựng triển khai chương trình “Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cách toàn diện”; bố trí cán quản lý giáo dục cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ lực cán bộ, có chế thay không đáp ứng yêu cầu Đội ngũ cán quản lý yếu tố quan trọng góp phần định phát triển tổ chức, lẽ họ người tổ chức thực có hiệu khâu Footer Page of 134 Header Page of 134 trình quản lý phát triển tổ chức Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán gốc công việc” [30, tập 5, tr 273] Sự phát triển đất nước giai đoạn tạo nhiều hội, đồng thời đặt thách thức không nhỏ nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo nước ta Đại hội XI Đảng xác định phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, khả lập nghiệp Đổi chế tài giáo dục Thực kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo tất bậc học Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình xã hội Để thực sứ mạng trước hết cần nâng cao chất lượng giáo dục Quan điểm đạo Đảng giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp, hệ thống quản lý giáo dục, thực chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên lực lượng chủ chốt tham gia hoạt động giáo dục Giáo viên trường trung học sở tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học Tổ chuyên môn mắt xích quan trọng cấu tổ chức nhà trường Hoạt động tổ chuyên môn định trực tiếp đến phát triển nhà trường chất lượng dạy học thầy trò Footer Page of 134 Header Page of 134 Chất lượng chuyên môn trường trung học sở phụ thuộc nhiều vào trình độ quản lý hiệu trưởng tổ chuyên môn, giáo viên học sinh Để tổ chuyên môn hoạt động có chất lượng hiệu hiệu trưởng phải có lực quản lý, điều hành Hiệu trưởng phải nắm vững chương trình môn học, phương pháp đặc trưng môn học, để đạo chuyên môn thực Để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng phải có đạo kịp thời, có biện pháp quản lý nội dung hình thức hoạt động tổ chuyên môn cách hợp lý Quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhiệm vụ quan trọng hiệu trưởng trường trung học sở Đề biện pháp quản lý tốt góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn Trong năm qua, công tác quản lý nhà trường nói chung công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có kết đáng kể nhiều hạn chế, bất cập Ở số trường, việc quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng dựa theo kinh nghiệm, chưa tổ chức, quản lý có hệ thống khoa học, chưa phát huy vai trò tổ chuyên môn việc thực nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông, việc nâng cao hiệu quản lý tổ chuyên môn vấn đề có ý nghĩa quan trọng cấp thiết Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu bàn công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở với góc độ tiếp cận khác Tuy nhiên, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, vấn đề chưa nghiên cứu cách có hệ thống Footer Page of 134 Header Page of 134 Để góp phần giải vấn đề, chọn đề tài nghiên cứu: "Biện pháp quản lý tổ chuyên môn trường trung học sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng" ục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý tổ chuyên môn Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý tổ chuyên môn trường trung học sở 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý tổ chuyên môn trường trung học sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Thực tế, công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng hạn chế, bất cập Xác lập ứng dụng biện pháp quản lý phù hợp với yêu cầu đổi công tác quản lý nhà trường chất lượng hiệu dạy học trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng nâng cao hạm vi nghiên cứu nhiệm vụ 5.1 Phạm vi nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Đề tài sử dụng số liệu thống kê từ năm 2009 đến năm 2012 để phân tích nghiên cứu 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Footer Page of 134 Header Page of 134 Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng Đề xuất biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường trung học sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng hương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, tổng hợp,… nhằm xây dựng sở lý luận công tác quản lý tổ chuyên môn trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn trình bày chương: Chương Cơ sở lý luận quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở Chương Thực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng Chương Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 C CH CH NG N VỀ N HOẠ ĐỘNG N N CỦ HI NG NG NG HỌC C 1.1 KH I ỊCH Ử NGHI N CỨ VẤN ĐỀ Nghiên cứu quản lý tổ chuyên môn người hiệu trưởng vấn đề mà vấn đề nghiên cứu có sở pháp lý sở lý luận từ quan điểm đạo Đảng Nhà nước công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng phát triển đội ngũ Nghiên cứu công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở (THCS) nội dung quan trọng cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Nhìn khái quát rút số nhận xét công trình nghiên cứu sau: Một là, công trình nghiên cứu sâu vào vấn đề quản lý hoạt động dạy học, quản lý chuyên môn nhà trường phổ thông Quản lý tổ chuyên môn trường phổ thông nghiên cứu Đặc biệt quản lý tổ chuyên môn trường THCS chưa có công trình nghiên cứu Hai là, quản lý hoạt động chuyên môn chủ yếu xoáy sâu vào quản lý hoạt động dạy học nhà trường Các hoạt động chuyên môn khác chưa quan tâm nhiều Ba là, quản lý hoạt động chuyên môn hay hoạt động dạy học chưa nghiên cứu theo hướng hiệu trưởng quản lý hoạt động tổ chuyên môn thông qua đạo tổ trưởng tổ chuyên môn Chính từ thực tế trên, thấy công tác quản lý tổ chuyên môn trường THCS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 vấn đề cấp thiết, cần nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 1.2 C C KH I NI C N CỦ ĐỀ ÀI 1.2.1 uản lý a) Khái niệm quản lý Quản lý tác động có mục đích có kế hoạch chủ thể quản lý để huy, điều khiển, hướng dẫn trình xã hội, hành vi hoạt động người nhằm đạt mục tiêu ý chí nhà quản lý đề ra, phù hợp với quy luật khách quan b) Chức quản lý - Chức lập kế hoạch, - Chức đạo, - Chức tổ chức - Chức kiểm tra c) Biện pháp quản lý Biện pháp cách làm, cách thức tiến hành, cách giải vấn đề cụ thể Biện pháp quản lý cách thức chủ thể quản lý tiến hành sử dụng công cụ quản lý tác động vào việc thực khâu chức quản lý trình quản lý nhằm tạo nên sức mạnh, tạo lực thực mục tiêu quản lý 1.2.2 uản lý giáo dục Quản lý giáo dục quản lý hệ thống giáo dục tác động có mục đích, có kế hoạch, có ý thức tuân thủ quy luật khách quan chủ thể quản lý giáo dục lên toàn mắt xích hệ thống giáo dục nhằm đưa hoạt động giáo dục hệ thống đạt tới mục tiêu giáo dục 1.2.3 uản lý nhà trường Quản lý nhà trường hoạt động chủ thể quản lý nhà trường (Hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 học sinh, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội nhà trường nhằm thực có chất lượng hiệu mục tiêu giáo dục 1.2.4 ổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn a) Tổ chuyên môn b) Hoạt động tổ chuyên môn 1.2.5 rách nhiệm, quyền hạn hiệu trưởng, tổ trưởng hoạt động tổ chuyên môn a) Hiệu trưởng b) Tổ trưởng chuyên môn 1.2.6 uản lý hoạt động tổ chuyên môn Quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng tác động có mục đích hiệu trưởng để đạo, điều khiển tổ chuyên môn thực nhiệm vụ tổ nhằm đạt mục tiêu dạy học giáo dục theo năm học HI T Tổ trưởng chuyên môn ỞNG Tổ trưởng chuyên môn Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên Nhiệm vụ chuyên môn Sơ đồ quản lý hoạt động tổ chuyên môn Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 IỂ KẾ CH NG Trên sở phân tích khái niệm về: quản lý, chức quản lý, biện pháp quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, tổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn, quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng, thấy quản lý chuyên môn nội dung quan trọng trường phổ thông trung học Trong quản lý chuyên môn hiệu trưởng quản lý hoạt động tổ chuyên môn Quản lý hoạt động tổ chuyên môn bao gồm quản lý thành tố sau: Chỉ đạo lập kế hoạch tổ chuyên môn năm học; đạo, tổ chức thực hoạt động tổ chuyên môn: mục tiêu, nội dung chương trình, quản lý việc thực quy chế chuyên môn, quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn, đổi phương pháp giáo dục dạy học; kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn; hoạt động hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn: Trình độ, lực quản lý hiệu trưởng; lực chuyên môn tổ trưởng, điều kiện sở vật chất nhà trường Người hiệu trưởng có vai trò to lớn quản lý, đạo hoạt động tổ chuyên môn, thông qua tổ trưởng tập thể giáo viên để thúc đẩy hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục dạy học Đây vấn đề cốt lõi mà người nghiên cứu cần tìm hiểu, cần nắm vững để làm sở khoa học, định hướng cho công tác nghiên cứu tìm hiểu thực trạng quản lý tổ chuyên môn Từ đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý hiệu trưởng hoạt động tổ trưởng chuyên môn trường THCS Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 CH NG HỰC ẠNG C NG C N CH N N CỦ HI NG NG NG HỌC C N ĐỊ ÀN N N À, ĐÀ NẴNG 2.1 KH I ÌNH HÌNH H IỂN GI O DỤC VÀ ĐÀO ẠO HC N N À 2.1.1 Về quy mô trường, lớp, học sinh 2.1.2 Về chất lượng 2.1.3 Về đội ngũ cán quản lý, giáo viên 2.1.4 Xây dựng sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho hoạt động giáo dục THCS 2.2 KH I ÌNH KH O HỰC ẠNG C NG C N CH N N CỦ HI NG NG HC N ĐỊ ÀN N N À, ĐÀ NẴNG 2.2.1 ục đích khảo sát 2.2.2 Nội dung khảo sát 2.2.3 Đối tượng khảo sát 2.3.4 hương pháp khảo sát 2.3 ĐỘI NGŨ NG CH N N NG NG HỌC C N ĐỊ ÀN N N À, ĐÀ NẴNG 2.3.1 Về số lượng cấu 2.3.2 Về chất lượng 2.4 HỰC ẠNG HOẠ ĐỘNG CH N N CỦ C C NG HC N N À, ĐÀ NẴNG 2.4.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên vai trò tổ chuyên môn nhà trường Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 Tổ chuyên môn nơi thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, quan quản lý giáo dục Tổ chuyên môn đơn vị cấu thành nên nhà trường nơi thực hoạt động dạy học giáo dục 2.4.2 Năng lực quản lý tổ trưởng chuyên môn 2.4.3 hực trạng hoạt động tổ chuyên môn trường HC quận ơn rà, thành phố Đà Nẵng a) Hoạt động dự thăm lớp b) Hoạt động đổi phương pháp dạy học c) Kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn d) Thực trạng sở vật chất trường THCS 2.5 HỰC ẠNG N CH N N CỦ HI NG C C NG NG HỌC C N ĐỊ ÀN N N À 2.5.1 Nhận thức cán quản lý giáo viên tầm quan trọng quản lý tổ chuyên môn Cán quản lý giáo viên đánh giá cao vị trí, tầm quan trọng việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng 2.5.2 Vai trò quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng Cán quản lý giáo viên đánh giá vai trò quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng, cho mảng công tác trọng tâm nhiệm vụ quản lý hiệu trưởng, thực thường xuyên kịp thời 2.5.3 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn 2.5.4 hực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng a) Nhận thức mức độ cần thiết công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 Qua khảo sát thấy rằng, biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS cán giáo viên quận Sơn Trà nhận thức đắn phù hợp Đây thuận lợi để áp dụng biện pháp quản lý vào thực tiễn đạt kết b) Đánh giá mức độ thực công tác hoạt động tổ chuyên môn Các biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng cán quản lý giáo viên đánh giá mức độ thực tương đối cao Các biện pháp đưa hiệu trưởng thực thường xuyên nhà trường THCS Công thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spiecman: 6 D x 22 r = 1- N ( N  1) = 1- 10 x99 = 0.87 Hệ số tương quan r = 0.87 cho thấy nhận thức mức độ cần thiết thực trạng mức độ thực biện pháp quản lý tổ chuyên môn trường THCS phù hợp Sự tương quan thấy rõ thông qua biểu đồ 2.1: Mức độ 2,5 Cần thiết 1,5 Thực 0,5 10 Biện pháp Biểu đồ 2.1 Sự tương quan mức độ cần thiết mức độ thực công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 c) Đánh giá thực trạng mức độ tác dụng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn Các biện pháp quản lý cán quản lý giáo viên đánh giá mức độ tác dụng cao Chứng tỏ biện pháp đưa có tác dụng việc quản lý hoạt động tổ chuyên môn Hệ số tương quan thứ bậc Spiecman: 6 D x10 N ( N  1) r = 1= 1- 10 x99 = 0.94 Hệ số tương quan r = 0.94 cho thấy nhận thức mức độ cần thiết thực trạng mức độ tác dụng thực biện pháp quản lý trường THCS chặt chẽ phù hợp Sự tương quan thấy rõ thông qua biểu đồ 2.2: Mức độ 2,5 1,5 Cần thiết Tác dụng 0,5 10 Biện pháp Biểu đồ 2.2 Sự tương quan mức độ cần thiết mức độ tác dụng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn 2.6 Đ NH GI CH NG 2.6.1 Những mặt mạnh hạn chế 2.6.2 huận lợi khó khăn Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 IỂ KẾ CH NG Qua nghiên cứu thực trạng quản lý tổ chuyên môn trường THCS quận Sơn Trà, Đà Nẵng vấn đề bật hầu hết cán quản lý giáo viên nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng tổ chuyên môn, tầm quan trọng công tác quản lý, biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng Từ định hướng, xây dựng kế hoạch thực khoa học có tính khả thi Công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn nhà trường hiệu trưởng quan tâm triển khai tương đối có hiệu 100% hiệu trưởng có kế hoạch quản lý tổ chuyên môn từ đầu năm học Chỉ đạo tương đối cụ thể nội dung, hình thức hoạt động chuyên môn tổ chuyên môn Trong trình quản lý hoạt động tổ chuyên môn, hiệu trưởng quan tâm khâu kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn Các trường đạo hoạt động chuyên môn bám sát nhiệm vụ năm học tổ, trọng đổi nội dung hình thức hoạt động đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp đổi nội dung, chương trình dạy học Hiệu trưởng trường áp dụng biện pháp quản lý tổ chuyên môn vào trình quản lý bước đầu đem lại hiệu quả, giúp nhà trường thực đạt mục tiêu giáo dục đề Tuy nhiên chất lượng hoạt động tổ chuyên môn chưa cao, hình thức hoạt động chưa sáng tạo Tóm lại, hoạt động tổ chuyên môn trường THCS quận Sơn Trà, Đà Nẵng tổ chức theo kế hoạch, bước đầu có kết khẳng định biện pháp quản lý hiệu trưởng có hiệu tương đối phù hợp Với điều kiện vùng biển, nhiều khó khăn, cần có biện pháp tích cực để quản lý tốt nâng cao chất lượng tổ chuyên môn trường THCS Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 CH I N H N NG N NG CH N N CỦ HI NG HC N ĐỊ ÀN N À, ĐÀ NẴNG 3.1 C C NG N ẮC ĐỀ X Ấ C C I N H N 3.1.1 Đảm bảo tính đồng 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 3.2 C C I N H N HOẠ ĐỘNG CH N N CỦ HI NG C C NG HC N N À, HÀNH HỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán giáo viên tầm quan trọng hoạt động tổ chuyên môn Mục đích: Nhận thức đắn tầm quan trọng tác dụng thiết thực hoạt động tổ chuyên môn Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.2 uản lý việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn Mục đích: Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn nhằm nâng cao ý thức thực nhiệm vụ, quyền hạn giáo viên Nội dung cách thức thực hiện: 3.3.3 uản lý nếp, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn Mục đích: Duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn cách thường xuyên theo lịch; Tạo cho giáo viên tổ chuyên môn tác phong làm việc khoa học, có ý thức, thói quen Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.4 Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Mục đích: Đánh giá thực trạng hoạt động tổ chuyên môn; Biết tinh thần, thái độ thực quy chế chuyên môn Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.5 uản lý kiểm tra, đánh giá học sinh Mục đích: Quản lý chất lượng học tập học sinh Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.6 uản lý kiểm tra việc thực chương trình giảng dạy Mục đích: Nâng cao ý thức thực quy chế chuyên môn Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.7 uản lý việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên Mục đích: Quản lý đổi phương pháp dạy học; Đánh giá lực, kỹ thực hành giáo viên Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.8 iện pháp đạo công tác tự bồi dưỡng giáo viên Mục đích: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nội dung cách thức thực hiện: 3.2.9 ối quan hệ biện pháp Các biện pháp có mối liên hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho nhau, tương tác lẫn để tạo nên chỉnh thể thống 3.3 KH O NGHI ÍNH KH HI CỦ C C I N H ĐỀ X Ấ 3.3.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm Tiến hành khảo sát theo bước sau: Lập phiếu điều tra ( Phụ lục); Lựa chọn khách thể điều tra; Phát phiếu điều tra; Xử lý kết điều tra định hướng kết nghiên cứu Đánh giá mức độ cấp thiết biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn, điều tra qua mức độ: ất cấp thiết; Cấp Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 thiết; Không cấp thiết Ở mức độ qui ước số điểm chấm sau: ất cấp thiết: điểm; Cấp thiết: điểm; Không cấp thiết: điểm Đánh giá mức độ tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn, điều tra qua mức độ: ất khả thi; Khả thi; Không khả thi Ở mức độ qui ước số điểm chấm sau: ất khả thi: điểm; Khả thi: điểm; Không khả thi: điểm Sau lập bảng thống kê tính điểm trung bình cho biện pháp khảo sát, xếp thứ bậc kết luận 3.3.2 Kết khảo nghiệm Bảng 3.1 Tính cấp thiết, khả thi biện pháp quản lý tổ chuyên môn STT Các biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Quản lý nếp sinh hoạt tổ chuyên môn Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh Kiểm tra việc thực chương trình giảng dạy Quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên Chỉ đạo công tác tự bồi dưỡng giáo viên Tổng X Footer Page 20 of 134 Tính cấp thiết  X Thứ bậc Tính khả thi  X Thứ bậc 194 2.85 187 2.75 191 2.80 180 2.65 177 2.60 170 2.50 150 2.20 157 2.30 168 2.35 153 2.25 170 2.50 177 2.60 153 2.25 146 2.15 146 2.15 143 2.10 2.44 2.41 Header Page 21 of 134 19 * Về mức độ cấp thiết: Tính cấp thiết biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS tương đối cao, thể điểm bình quân X = 2.44 so với điểm trung bình cao X max = 3, có 8/8 biện pháp có X = ≥ (chiếm tỷ lệ 100%) + Mức độ cấp thiết chuyên gia đánh giá có chênh lệch tương đối cao biện pháp * Về tính khả thi: Tính khả thi tương đối cao thể điểm bình quân biện pháp X = 2,41 so với điểm trung bình cao X max = 3, có 8/8 biện pháp có X = ≥ (chiếm tỷ lệ 100%) + Tính khả thi chuyên gia đánh giá không đồng Hệ số tương quan thứ bậc Spiecman: r  1 6 D2 N ( N  1)  1 x8  0,95 x63 Hệ số tương quan r = 0,95 cho phép kết luận tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS tương quan thuận chặt chẽ, phù hợp Biểu diễn tương quan mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn: Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 Mức Độ 2,5 Cấp thiết 1,5 Khả thi 0,5 Biện pháp Biểu đồ 3.1 Tương quan mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn Căn vào kết khảo sát, biện pháp nêu áp dụng đưa vào trình quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường THCS quận Sơn Trà giai đoạn IỂ KẾ CH NG Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, việc tuân theo nguyên tắc chung, đề xuất biện pháp đồng để quản lý hoạt động tổ chuyên môn người hiệu trưởng là: - Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên tầm quan trọng tác dụng thiết thực tổ chuyên môn - Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn - Quản lý nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn - Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn - Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 - Kiểm tra việc thực chương trình giảng dạy môn học - Quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên - Chỉ đạo công tác tự bồi dưỡng giáo viên Để khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp nêu xây dựng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến người hiệu trưởng, 14 người phó hiệu trưởng, 47 người tổ trưởng chuyên môn trường THCS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, mức độ cấp thiết đề mức độ: ất cấp thiết, cấp thiết, không cấp thiết, tính khả thi đề mức độ: ất khả thi; Khả thi; Không khả thi Kết xử lý cho thấy hệ số tương quan thứ bậc Spiecman: r = 0,95 cho phép khẳng định biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS mà đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi KẾ N VÀ KH ẾN NGHỊ a) Kết luận Kết nghiên cứu lý thuyết cho thấy người hiệu trưởng cần nắm vững nguyên tắc chung, nội dung quản lý chuyên môn, cần đưa biện pháp phù hợp với thực tế cuả trường trung học sở Qua khảo sát thực trạng quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho thấy hiệu trưởng có nhận thức vai trò việc quản lý tổ chuyên môn thực tế công tác quản lý vào nề nếp đạt thành công định Quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS có thuận lợi là: Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 - Các hiệu trưởng tổ trưởng đào tạo nghiệp vụ quản lý giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công việc - Việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn trở thành nếp hàng năm trước bước vào năm học - Đội ngũ giáo viên đa số trẻ yêu nghề, có ý thức học hỏi tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhà trường tương đối đầy đủ phục vụ tương đối tốt cho hoạt động chuyên môn - Việc đổi phương pháp dạy học tiến hành đồng với việc đổi chương trình, nội dung, thiết bị dạy học Tuy nhiên nhiều khó khăn: - Đội ngũ giáo viên chưa đồng môn, cá biệt số môn thiếu giáo viên giỏi như: Hoá, Lý, Địa - Chất lượng tuyển sinh vào lớp thấp phần ảnh hưởng đến trình giảng dạy giáo viên - Vẫn phận giáo viên chưa thực quy chế chuyên môn - Có tổ chuyên môn sinh hoạt nội dung nghèo nàn, mang tính hình thức Các biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng: Chúng đề xuất biện pháp quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường THCS nhằm nâng cao chất lượng dạy học sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên Biện pháp 2: Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Biện pháp 3: Quản lý nề nếp, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn Biện pháp 4: Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 Biện pháp 5: Quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh Biện pháp 6: Kiểm tra việc thực chương trình giảng dạy Biện pháp 7: Quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học giáo viên Biện pháp 8: Chỉ đạo công tác tự bồi dưỡng giáo viên Các biện pháp quản lý đề xuất có tính toàn diện, giải pháp chặt chẽ đồng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường THCS Các ý kiến nhà quản lý, tổ trưởng chuyên môn đánh giá cao mức độ cấp thiết tính khả thi biện pháp nói b) Khuyến nghị Đối với ộ Giáo dục Đào tạo Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường THCS cần thường xuyên Có chương trình đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ tổ trưởng để nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý tổ, đảm bảo cán quản lý thực khâu quy trình quản lý, làm việc có sở khoa học, chấm dứt tình trạng quản lý theo kinh nghiệm Đối với Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng Chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán môn ổn định để làm nòng cốt nhà trường Tăng cường công tác tra, kiểm tra trường học để kịp thời uốn nắn sai sót, trao đổi rút kinh nghiệm với giáo viên trường THCS Tham mưu với thành phố dành nguồn ngân sách mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán giáo viên Chỉ đạo phòng GD&ĐT tạo điều kiện thuận lợi cho cán giáo viên tham gia lớp đào tạo quản lý Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Đối với hòng Giáo dục Đào tạo quận ơn rà Tạo điều kiện cho hiệu trưởng trường có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý lẫn tổ chức tham quan học tập mô hình quản lý tốt thành phố Có kế hoạch xây dựng bổ sung sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường THCS Thường xuyên tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên môn theo cụm trường định kỳ hàng tháng để học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn Hằng năm hè, Phòng giáo dục cần mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ quản lý tổ chuyên môn cho tổ trưởng chuyên môn trường Đối với Hiệu trưởng trường trung học sở quận ơn rà Hiệu trưởng trường cần phân cấp rõ ràng quản lý tổ chuyên môn để thấy rõ đâu phần việc hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên, tránh tình trạng ôm đồm công việc, đạo chồng chéo Xây dựng đội ngũ tổ trưởng phải ổn định, có lực quản lý tốt, phù hợp với điều kiện nhà trường Dân chủ hóa hoạt động quản lý hiệu trưởng Mạnh dạn đổi mới, phát huy chủ động, sáng tạo công tác điều hành tập thể sư phạm nhà trường Thường xuyên có kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động chuyên môn Tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn cách thường xuyên Footer Page 26 of 134 ... cứu Biện pháp quản lý tổ chuyên môn trường trung học sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Thực tế, công tác quản lý tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, Đà. .. môn hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng Chương Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng trường trung học sở địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Footer... về: quản lý, chức quản lý, biện pháp quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, tổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn, quản lý hoạt động tổ chuyên môn hiệu trưởng, thấy quản lý chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà Nẵng, Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà Nẵng, Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay