Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:50

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRÌNH QUANG LONG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT TẠI CÁC TRƢỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN MINH TIẾN Phản biện 1: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 2: PGS.TS PHÙNG ĐÌNH MẪN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu chung giáo dục Việt Nam “Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”[20] Dạy học môn Mĩ thuật trường THCS tạo điều kiện để học sinh ti p x c, làm quen thưởng thức đ p, tập tạo đ p vận dụng đ p vào sống hàng ngày Trong thực tiễn giảng dạy nay, việc quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có nhiều bất cập, chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đặt Xuất phát từ lý trên, ch ng chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học Mĩ thuật trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đề xuất biện pháp quản lý, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài ti n hành nghiên cứu trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Dạy học môn Mĩ thuật trường THCS đóng vai trò h t sức quan trọng, gi p học sinh lĩnh hội ki n thức thẩm mĩ bản, góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách cho em Tuy nhiên nay, việc tổ chức quản lý hoạt động nhiều hạn ch , n u xác lập thực đồng biện pháp quản lý cách khoa học, phù hợp với thực tiễn nhà trường nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý dạy học môn Mĩ thuật trường THCS 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại tài liệu nhằm xây dựng sở lý luận đề tài 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra (bằng phi u hỏi); phương pháp tổng k t kinh nghiệm; phương pháp vấn nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Footer Page of 134 Header Page of 134 6.3 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp toán thống kê để xử lý k t điều tra, khảo sát Tổng quan tài liệu nghiên cứu Những vấn đề đặt đề tài, số tác giả nước nghiên cứu, tác giả Vũ Minh Tâm với Mỹ học giáo dục thẩm mỹ [24] Nhóm tác giả Nguyễn Quốc Toản, Phạm Thị Chỉnh, Nguyễn Lăng Bình; Mĩ thuật phương pháp dạy học mĩ thuật [23] Một số luận văn thạc sĩ QLGD đề cập đ n vấn đề như: Trần Thanh Bình; Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Đại học nghệ thuật Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, k t luận khuy n nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận việc quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp quản lý dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở TRƢỜNG THCS 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc Thẩm mĩ, giáo dục thẩm mĩ, quản lý giáo dục thẩm mĩ vấn đề nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu Tư tưởng mỹ học Heghel (1770 – 1831) nguồn gốc lý luận trực ti p, quan trọng mỹ học Mác – Lê nin sau 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc Tác giả Vũ Minh Tâm với; Mỹ học giáo dục thẩm mỹ [24], nhóm tác giả Nguyễn Quốc Toản, Đàm Luyện; Đổi phương pháp dạy học mĩ thuật Một số luận văn thạc sĩ QLGD đề cập đ n vấn đề như: Trần Thanh Bình; Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Đại học nghệ thuật Nhìn chung, chưa có đề tài sâu vào nghiên cứu cụ thể hoạt động dạy học Mĩ thuật, quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường phổ thông THCS 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý Quản lý trình tác động có định hướng, nhằm tạo cho đối tượng vừa vận hành th ổn định, vừa tạo phát triển theo mục đích đề ra, thực thông qua hoạt động lập k hoạch, tổ chức, đạo kiểm tra đánh giá 1.2.2 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục thực chất quản lý có hiệu chất lượng giáo dục (bao gồm dạy học giáo dục theo nghĩa h p) thực Footer Page of 134 Header Page of 134 thông qua tác động có mục đích, có k hoạch, qua chức tổ chức, đạo kiểm tra đánh giá 1.2.3 Quản lý nhà trƣờng Quản lý nhà trường quản lý hoạt động dạy, quản lý hoạt động học hoạt động giáo dục khác nhà trường Mục tiêu quản lý nhà trường cụ thể hóa k hoạch, nhiệm vụ năm học, tập trung vào việc phát triển toàn diện nhân cách học sinh 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học Quản lý hoạt động dạy học quản lý trình dạy học; trình tổ chức, điều khiển trình dạy học để vận hành cách có k hoạch, có tổ chức có đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật Quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật hoạt động quản lý điều hành để mục tiêu, nội dung, chương trình môn Mĩ thuật thực cách tốt nhất, đạt hiệu cao 1.3 VỊ TRÍ, VAI TRÕ CỦA MÔN MĨ THUẬT TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƢỜNG THCS Mĩ thuật môn học bắt buộc chương trình phổ thông 1.3.1 Mĩ thuật môn học nghệ thuật Mĩ thuật môn học nghệ thuật, đòi hỏi sáng tạo đ p thông qua ngôn ngữ tạo hình: bố cục, hình mảng, đường nét, màu sắc, đậm nhạt 1.3.2 Mĩ thuật môn học sáng tạo – tạo đẹp Mĩ thuật môn học tạo đ p phương pháp dạy cần phải gợi cho học sinh hứng th , yêu thích say mê môn học 1.3.3 Mĩ thuật môn học trực quan Đối tượng mĩ thuật tất vật, tượng tồn xung quanh Footer Page of 134 Header Page of 134 1.3.4 Mĩ thuật môn học thực hành Mĩ thuật môn học mà hoạt động thực hành coi hoạt động chủ y u thường xuyên để củng cố ki n thức ti p thu 1.3.5 Mĩ thuật môn học bồi dƣỡng, rèn luyện khả thẩm mĩ cho học sinh Mĩ thuật môn học mang nhiều tính cảm tính, nói tới mĩ thuật nói tới cảm thụ, thưởng thức, đánh giá sáng tạo 1.4 MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH, PHƢƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở TRƢỜNG THCS 1.4.1 Mục tiêu dạy học môn Mĩ thuật trƣờng THCS Trang bị cho học sinh ki n thức sơ lược, ban đầu mĩ thuật; rèn luyện kỹ quan sát, kỹ thực hành vẽ tranh qua phát triển tư duy, trí tưởng tượng, sáng tạo cho học sinh 1.4.2 Nội dung chƣơng trình dạy học môn Mĩ thuật trƣờng THCS Chương trình dạy học môn Mĩ thuật trường THCS thực 01 ti t/tuần, 35 ti t/năm học sinh lớp 6,7,8 18 ti t/năm học sinh lớp (thực học kì) Chương trình xây dựng đồng tâm, theo mức độ nâng cao dần 1.4.3 Phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học môn Mĩ thuật trƣờng THCS Phương pháp để tổ chức dạy học môn Mĩ thuật là: trực quan, vấn đáp, luyện tập; sử dụng phương pháp học tập theo hình thức cá nhân, theo nhóm Tổ chức hoạt động học tập học sinh phải mang tính tích cực, phát huy tính độc lập, sáng tạo học sinh 1.5 HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THCS VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT 1.5.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Hiệu trƣởng trƣờng THCS Footer Page of 134 Header Page of 134 Thực theo Điều lệ trường Trung học sở Trung học phổ thông có nhiều cấp học [5] 1.5.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trƣởng trƣờng THCS Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng trường THCS là: Quản lý chương trình, k hoạch dạy học, qui định nội dung dạy học, kiểm tra đánh giá Các hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở CÁC TRƢỜNG THCS QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI, GIÁO DỤC QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHÔ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, xã hội quận Hải Châu Quận Hải Châu trung tâm thành phố Đà Nẵng, trung tâm trị-hành chính-kinh t -văn hoá địa bàn trọng điểm an ninh, quốc phòng thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Tình hình giáo dục quận Hải Châu Giáo dục đào tạo quận Hải Châu đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành tiêu Quốc gia phổ cập giáo dục Mầm non tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học phổ cập giáo dục THCS Quận Hải Châu thành phố công nhận đơn vị người mù chữ 2.2 TÌNH HÌNH CÁC TRƢỜNG THCS QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Toàn quận có 11 trường THCS, phân bố phường, có trường công lập trường tư thục Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Tổng số học sinh THCS gồm 11.107 học sinh với 284 lớp, có 741 cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc học THCS (số liệu cập nhật tháng 5/2013) Về trình độ đào tạo, có 90% đạt trình độ Đại học Cao học, 8.5% có trình độ Cao đẳng, 01% giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn đào tạo 2.3 MÔ TẢ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG Công tác điều tra thực trạng ti n hành trước h t sở phi u hỏi Các đối tượng chủ y u tham gia vào công tác dạy-học trường THCS địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; bao gồm 07 hiệu trưởng, 07 phó hiệu trưởng, 07 tổ trưởng chuyên môn, 17 giáo viên dạy môn mĩ thuật 350 học sinh trường THCS 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở CÁC TRƢỜNG THCS TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Đội ngũ giáo viên dạy môn Mĩ thuật trƣờng THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Bảng 2.4: Tổng hợp tình hình đội ngũ giáo viên dạy môn Mĩ thuật trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng TT Tên trường Số lượng Trình độ đào tạo giáo viên Đại học Cao đẳng Trung cấp Trưng Vương 03 02 01 Kim Đồng 03 02 01 Nguyễn Huệ 03 03 Lý Thường Kiệt 03 03 Tây Sơn 02 01 01 Trần Hưng Đạo 02 02 Sào Nam 01 01 Lê Hồng Phong 01 01 Lê Thánh Tôn 01 01 10 Sky-line 01 01 11 Th giới trẻ em 01 01 (Nguồn phòng GD&ĐT quận Hải Châu) Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 Nhận xét: Số liệu Bảng 2.7 cho thấy toàn học sinh x p loại học lực đạt yêu cầu Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy chất lượng học tập học sinh môn Mĩ thuật đạt không cao, học sinh không nắm ki n thức, kỹ thực hành y u em quan tâm đ n việc học Tâm lý xem nh môn thể rõ, vấn đề đặt cho người làm công tác quản lý giáo dục 2.5 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở CÁC TRƢỜNG THCS TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.5.1 Thực trạng quản lý mục tiêu, nội dung, chƣơng trình dạy học Nội dung, chương trình dạy học môn Mĩ thuật trường THCS thực thống dựa sở phân phối chương trình khung Bộ GD&ĐT ban hành, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đạo thực đồng tất trường THCS 2.5.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy giáo viên a Quản lý việc phân công giảng dạy giáo viên Công tác quản lý tốt, phân công giảng dạy phù hợp với khả chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo viên, việc phân công nhóm chuyên môn trường đa số phù hợp, trường có qui mô lớp nhỏ (có 01 giáo viên dạy Mĩ thuật) việc phân công sinh hoạt nhóm chưa thật hợp lý b Quản lý việc chuẩn bị giáo viên trước lên lớp Hiệu trưởng trường THCS thực tốt công tác quản lý hồ sơ chuyên môn giáo viên, song việc đạo cụ thể cách thức, qui trình soạn giáo án, cách thức tổ chức hoạt động dạy học dạy Mĩ thuật lại chưa thật tốt (có đ n 4,7% ý ki n đánh giá x p loại Trung bình 4,7 % ý ki n x p loại Y u) Giáo viên dạy môn Mĩ thuật thường sinh hoạt tổ ghép với nhiều môn Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 học khác, n u đạo cụ thể việc soạn giáo án giáo viên khó đạt chất lượng cao c Quản lý lên lớp giáo viên Hiệu trưởng trường THCS thực tốt công tác xây dựng thời khóa biểu môn học, bố trí dạy hợp lý, song việc xây dựng tiêu chí để đánh giá dạy môn học Mĩ thuật cho giáo viên lại thực chưa thật tốt, có đ n 42,9% ý ki n hỏi đánh giá mức trung bình Đây nguyên nhân dẫn đ n chất lượng dạy học môn Mĩ thuật chưa tốt 2.5.3 Thực trạng quản lý sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn, đặc biệt môn Mĩ thuật chưa cao, trường có từ đ n giáo viên dạy môn Mĩ thuật lại đảm nhận giảng dạy khối lớp, chất lượng sinh hoạt nhóm môn hạn ch 2.5.4 Thực trạng quản lý hoạt động học học sinh Công tác quản lý hoạt động học học sinh trường THCS môn Mĩ thuật tồn nhiều bất cập, nhà trường ch trọng tới phương diện quản lý chung, chưa sâu vào đặc thù môn học nên công tác quản lý môn bị xem nh 2.5.5 Thực trạng quản lý sở vật chất trang thiết bị dạy học môn Mĩ thuật Công tác quản lý CSVC, trang thi t bị dạy học môn Mĩ thuật hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nặng hình thức, chưa sâu vào thực chất, chưa bám sát đặc thù môn Đây vấn đề cần quan tâm 2.5.6 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết dạy học môn Mĩ thuật Từ bắt đầu đưa môn Mĩ thuật vào dạy trường THCS từ năm 2002 đ n nay, Bộ GD&ĐT có nhiều văn hướng dẫn Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 cách đánh giá x p loại học lực học sinh Thực theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD-ĐT, đánh giá k t học lực học sinh với mức độ Đạt yêu cầu (Đ) Chưa đạt yêu cầu (Cđ) Việc đánh giá này, chưa tạo động lực cho học sinh học tập Học sinh có tâm lý xem nh môn học Đối với giáo viên, mức yêu cầu đặt dễ dãi dẫn đ n tâm lý xem nh , không nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 2.6.1 Đánh giá chung Công tác quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS địa bàn quận Hải Châu nhìn chung thực tốt Môn Mĩ thuật tổ chức thực giảng dạy nghiêm t c tất trường THCS theo nội dung, chương trình dạy học mà Bộ GD&ĐT qui định Tuy nhiên qua khảo sát thực t công tác quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật nhiều vấn đề đáng quan tâm; nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh môn, môn học bị xem nh ; việc đầu tư sở vật chất, trang thi t bị, ĐDDH phục vụ môn chưa quan tâm mức; công tác kiểm tra, đánh giá môn học bị thay đổi liên tục, tạo tâm lý không ổn định cho giáo viên học sinh Đặc biệt, với cách đánh giá x p loại học lực môn học loại chưa tạo động lực học tập tốt cho học sinh, giáo viên giảng dạy không tâm huy t với công việc thấy công việc bị xem nh Chất lượng học tập học sinh thấp dẫn đ n mục tiêu nâng cao nhận thức thẩm mĩ cho học sinh khó đạt k t cao 2.6.2 Thuận lợi, khó khăn a Thuận lợi Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có trình độ chuyên môn tốt, đào tạo Cơ sở vật chất trường THCS địa bàn quận Hải Châu đầu tư xây dựng ngày hoàn thiện Sự quan tâm cấp ngành công tác giáo dục, đòi hỏi vươn lên mạnh mẽ giáo dục để đáp ứng nhu cầu xã hội thời kỳ CNH-HĐH đất nước Đời sống kinh t -văn hóa-xã hội nhân dân ngày nâng cao, nhu cầu thẩm mỹ người dân ngày tăng lên b Khó khăn Đội ngũ giáo viên có tuổi đời trẻ, kinh nghiệm thực tiễn ít, gặp khó khăn việc trau dồi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Quan niệm môn Mĩ thuật môn học phụ, nhận quan tâm đ ng mực từ phía cán quản lý, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh Bộ tiêu chí đánh giá k t học tập học sinh môn Mĩ thuật liên tục thay đổi, tạo tâm lý bất ổn cho giáo viên học sinh môn CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THCS QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Nguyên tắc đòi hỏi biện pháp đề xuất phải phát triển dựa k thừa y u tố, giá trị tích cực khứ tại, trình giải quy t mâu thuẫn nội việc quản lý dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Nguyên tắc đòi hỏi việc đề xuất biện pháp quản lý dạy học môn Mĩ thuật cho hiệu trưởng trường THCS phải dựa sở lý luận, thực tiễn rõ ràng, xây dựng dựa luận khoa học, đáp ứng với yêu cầu thực t , đảm bảo tính khả thi cao 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống toàn diện Biện pháp quản lý dạy học môn Mĩ thuật không nằm hệ thống quản lý giáo dục nói riêng hệ thống quản lý xã hội nói chung Mỗi biện pháp quản lý phải phận hữu toàn hệ thống toàn v n trình giáo dục Các biện pháp đề xuất bổ trợ cho mối quan hệ đồng có tính hệ thống toàn diện 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu Các biện pháp đề xuất phải dựa điều kiện thực tiễn đất nước, địa phương với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục môn Mĩ thuật Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi có tính hiệu cao, để nâng cao hiệu quản lý dạy học môn Mĩ thuật hiệu trưởng trường THCS 3.2 CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh trƣờng THCS việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn Mĩ thuật a Ý nghĩa Dạy học môn Mĩ thuật trường THCS có vai trò quan trọng việc hình thành tri thức thẩm mĩ cho học sinh, gi p em nhận thức đ p, yêu đ p bi t sáng tạo đ p b Nội dung cách thực Biện pháp 1: Đối với cán quản lý Hiệu trưởng nhà trường phải nắm rõ văn pháp qui Bộ, Ngành giáo dục, giáo dục thẩm mĩ, nắm bắt mục tiêu, Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 nội dung, yêu cầu dạy học môn Mĩ thuật trường THCS, có tác động tích cực đ n nhận thức người nhà trường Biện pháp 2: Đối với giáo viên Hiệu trưởng nhà trưởng cần ch trọng công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho giáo viên dạy môn Mĩ thuật, gi p giáo viên nhận thức đ ng đắn vị trí, vai trò, trách nhiệm việc dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Biện pháp 3: Đối với học sinh Hiệu trưởng nhà trường cần quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức môn học cho học sinh, gi p học sinh có động cơ, thái độ học tập đ ng đắn 3.2.2 Quản lý có hiệu nội dung chƣơng trình dạy học môn Mĩ thuật a Ý nghĩa Quản lý có tốt việc thực nội dung chương trình dạy học môn Mĩ thuật trường THCS gi p nâng cao chất lượng dạy học môn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Đảm bảo chất lượng giáo dục theo mục tiêu đề b Nội dung cách thực Biện pháp 1: Chỉ đạo việc thực nội dung, chƣơng trình dạy học bám sát chuẩn kiến thức-kỹ môn học Hiệu trưởng cần quán triệt việc xây dựng phân phối chương trình môn học phải thực đ ng qui định, đảm bảo số ti t dạy tuần, năm; đảm bảo nội dung, chương trình bám sát chuẩn ki n thức-kỹ môn học, đảm bảo đạt mục tiêu dạy học môn Mĩ thuật cấp THCS Biện pháp 2: Nâng cao hiệu sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất lƣợng dạy học môn Mĩ thuật trƣờng THCS Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Hiệu trưởng đạo quán triệt việc thực nề n p chuyên môn dạy học, đặc biệt môn Mĩ thuật Thực sinh hoạt nhóm chuyên môn đặn, bên cạnh việc thống thực nội dung chương trình dạy học tuần trao đổi phương pháp dạy học giáo viên, thống biện pháp để giải quy t nội dung khó gi p nâng cao hiệu dạy học Biện pháp 3: Tăng cƣờng công tác quản lý hồ sơ chuyên môn giáo viên để nâng cao hiệu việc thực nội dung, chƣơng trình dạy học môn Mĩ thuật trƣờng THCS Hiệu trưởng đạo, quán triệt việc quản lý loại hồ sơ chuyên môn giáo viên Kiểm tra đột xuất hay định kì loại hồ sơ chuyên môn giáo viên giáo án, lịch báo giảng, sổ điểm, sổ công tác, sổ sinh hoạt nhóm đối chi u số liệu việc thực loại hồ sơ để đánh giá công tác giáo viên 3.2.3 Tăng cƣờng quản lý hoạt động dạy giáo viên môn Mĩ thuật a Ý nghĩa Quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên môn Mĩ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực chương trình dạy học trường THCS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho môn Mĩ thuật b Nội dung cách thực Biện pháp 1: Tăng cƣờng quản lý việc thực nội dung chƣơng trình, kế hoạch dạy học giáo viên Hiệu trường cần quán triệt giáo viên, thực đ ng nội dung chương trình dạy học phê duyệt, thực tốt nề n p dạy học nhà trường Đặc biệt môn Mĩ thuật môn học có tính u, xây dựng tiêu chí đánh giá dạy môn Mĩ thuật phải phù hợp với đặc trưng môn Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Biện pháp 2: Tăng cƣờng quản lý việc đổi phƣơng pháp dạy học giáo viên để nâng cao chất lƣợng, hiệu dạy Hiệu trưởng quán triệt việc đổi phương pháp dạy học giáo viên phải hướng đ n việc rèn luyện kĩ tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng lực tự học cho học sinh Thực tốt chuyên đề đổi phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng môn Mĩ thuật Tăng cường việc ứng dụng, sử dụng trang thi t bị dạy học đại vào dạy để nâng cao chất lượng dạy học Biện pháp 3: Tăng cƣờng thực công tác tra, kiểm tra hoạt động sƣ phạm giáo viên để nâng cao chất lƣợng đội ngũ Tích cực đổi công tác tra, kiểm tra, k t hợp kiểm tra có báo trước kiểm tra đột xuất, tạo nề n p chủ động dạy học hoạt động thường xuyên nhà trường 3.2.4 Quản lý hiệu hoạt động học môn Mĩ thuật học sinh a Ý nghĩa Quản lý hiệu hoạt động học tập học sinh có ý nghĩa quan trọng việc thực nề n p học tập nâng cao chất lượng học tập môn Mĩ thuật học sinh trường THCS b Nội dung cách thực Biện pháp 1: Tăng cƣờng quản lý nề nếp học tập học sinh Hiệu trưởng phải đạo quán triệt việc thực nề n p học tập học sinh nhà trường, học sinh phải thực tốt nề n p học tập tất môn học Biện pháp 2: Tăng cƣờng quản lý học lớp học sinh Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 Chỉ đạo cho giáo viên môn làm tốt công tác quản lý học sinh học, kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập, việc chuyên cần học sinh, chấn chỉnh sai phạm Chỉ đạo cho giáo viên làm tốt công tác hướng dẫn học sinh phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng môn Biện pháp 3: Quản lý việc học tập lên lớp học sinh Môn Mĩ thuật môn học gắn với thực hành, học sinh thường phải hoàn thành vẽ nhà Hiệu trưởng cần đạo để giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật phải làm rõ yêu cầu dạy, học sinh nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ học cách cụ thể để thực tốt tập Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm Mĩ thuật môn học chịu tác động lớn từ môi trường xung quanh trình độ dân trí, quan niệm xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình, bạn bè… Tổ chức tốt học tập theo nhóm, giúp học sinh có điều kiện để phát huy tính tích cực, sáng tạo học tập Biện pháp 5: Tổ chức quản lý tốt công tác dạy bồi dƣỡng, phụ đạo cho học sinh Trong dạy học môn Mĩ thuật, học sinh có lực học tập sáng tạo khác nhau; việc tổ chức quản lý tốt việc dạy bồi dưỡng, phụ đạo gi p học sinh có u phát triển khả sáng tạo học sinh học y u bổ sung thêm ki n thức, kỹ năng, gi p em tự tin để học tập tốt 3.2.5 Đổi quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập môn Mĩ thuật a Ý nghĩa Thực đổi công tác quản lý kiểm tra đánh giá nhằm tạo đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 theo hướng khoa học, đại, để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường THCS b Nội dung cách thực Biện pháp 1: Tăng cƣờng quán triệt việc thực văn đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập Hiệu trưởng đạo, quán triệt việc thực nghiêm t c Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT Quy ch đánh giá, x p loại học sinh THCS Thực đánh giá k t học tập học sinh hình thức x p loại, đảm bảo số lượng, chất lượng kiểm tra Quán triệt việc đề kiểm tra phải dựa ma trận, đảm bảo mức độ nhận bi t, thông hiểu, vận dụng mức độ thấp vân dụng mức độ cao, đánh giá đ ng thực chất k t học tập học sinh Biện pháp 2: Tăng cƣờng đổi hình thức kiểm tra, đánh giá kết học tập môn Mĩ thuật Hiệu trưởng đạo quán triệt giáo viên hình thức kiểm tra, đánh giá phải hướng tới phát triển lực học sinh Động viên cố gắng, hứng th học tập em trình dạy học Việc kiểm tra, đánh giá không việc xem học sinh học mà quan trọng bi t học sinh học th nào, có bi t vận dụng ki n thức để giải quy t vấn đề đặt hay không Biện pháp 3: Tăng cƣờng hiệu lực công tác tra, kiểm tra, đánh giá kết dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng cần đạo xây dựng k hoạch tra, kiểm tra, đánh giá trình dạy học môn Mĩ thuật theo học kỳ, năm học Phân công, phân nhiệm cụ thể, đảm bảo việc thực quy trình kiểm tra diễn đ ng qui định, đánh giá phải dựa tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc thù môn học qua đánh giá đ ng chất lượng chuyên môn giáo viên chất lượng học tập học sinh Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 3.2.6 Tăng cƣờng điều kiện phục vụ dạy học môn Mĩ thuật a Ý nghĩa Để nâng cao chất lượng hoạt động dạy học trường THCS y u tố mà người hiệu trưởng cần phải quan tâm đầu tư điều kiện phục vụ dạy học, có hội đủ điều kiện cần thi t chất lượng giáo dục nâng lên b Nội dung cách thực Biện pháp 1: Tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị, ĐDDH môn Mĩ thuật, sử dụng hiệu để nâng cao chất lƣợng môn Hiệu trưởng phải có k hoạch đầu tư xây dựng sở vật chất, phòng học môn, mua sắm trang thi t bị ĐDDH môn Mĩ thuật, đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Chỉ đạo phận thi t bị, phòng môn làm tốt công tác bảo quản, sử dụng trang thi t bị, ĐDDH phục vụ môn Mĩ thuật Biện pháp 2: Thực tốt việc huy động nguồn lực nhà trƣờng để nâng cao hiệu dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng nhà trường phải thực tốt việc huy động nguồn lực bên bên nhà trường để phục vụ tốt cho công tác dạy học Biện pháp 3: Xây dựng môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi việc nâng cao hiệu dạy học môn Mĩ thuật Để nâng cao hiệu dạy học môn Mĩ thuật trường phổ thông công tác xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh có vai trò h t sức quan trọng Chỉ có trường có cảnh quan sư phạm xanh-sạch-đ p khơi dậy cho học sinh niềm Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 hứng khởi, động học tập tốt Xây dựng phòng học môn cho môn Mĩ thuật, đạt chuẩn theo QĐ 37/BGD&ĐT 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật Hiệu trưởng trường THCS trình bày có mối quan hệ biện chứng với Chỉ có người quản lý với tâm huy t lực để làm cho biện pháp phát huy hiệu 3.3 KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 3.3.1 Mô tả trình khảo nghiệm Chúng trưng cầu ý ki n 14 cán quản lý (bao gồm hiệu trưởng phó hiệu trưởng) 17 ý ki n giáo viên (bao gồm tổ trưởng chuyên môn giáo viên dạy môn Mĩ thuật) trường THCS địa bàn quận Hải Châu 3.3.2 Kết khảo nghiệm a Về tính cấp thiết Nhìn chung biện pháp đề xuất đề đa số cán quản lý giáo viên giảng dạy môn Mĩ thuật trường THCS đánh giá cao (Rất cấp thi t đánh giá đạt tỷ lệ từ 61,3% trở lên; Cấp thi t từ 13% trở lên; biện pháp bị đánh giá Không cấp thi t) Nhóm biện pháp đổi quản lý công tác kiểm tra đánh giá k t học tập môn Mĩ thuật đánh giá cao b Về tính khả thi Các ý ki n khảo sát đánh giá cao tính khả thi biện pháp (Rất khả thi đạt tỷ lệ từ 54,8% trở lên; Khả thi đạt tỷ lệ từ 16% trở lên); biện pháp bị đánh giá Không khả thi) Qua k t khảo nghiệm cho thấy nhóm biện pháp đề xuất có tính cấp thi t tính khả thi cao, ch ng hy vọng đề tài tài liệu dùng tham khảo hữu ích cho người làm công tác quản lý giáo dục trường THCS Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua k t nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài, ch ng r t số vấn đề k t luận sau: 1.1 Về lý luận Hoạt động dạy học giữ vai trò chủ đạo, xuyên suốt trình hoạt động nhà trường Quản lý hoạt động dạy học thực chất để quản lý có hiệu chất lượng dạy học Quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Quá trình thực đề tài hệ thống hóa khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật; nêu vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ môn Mĩ thuật dạy học cấp THCS 1.2 Về thực tiễn Qua khảo sát thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho thấy bên cạnh mặt ưu điểm, công tác quản lý nhà trường hiệu trưởng môn Mĩ thuật gặp số hạn ch , chưa có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường THCS 1.3 Về biện pháp đề xuất Các biện pháp đề xuất, r t từ thực tiễn công tác quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật, trước tiên phải nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh, quản lý có hiệu nội dung chương trình dạy học môn Mĩ thuật Tăng cường quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 Để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật cần phải đổi hình thức kiểm tra, đánh giá k t học tập học sinh Cần có đầu tư thỏa đáng sở vật chất, ĐDDH, thi t bị dạy học, phục vụ tốt việc đổi phương pháp dạy học Các biện pháp đề xuất thực đáp ứng yêu cầu cấp thi t để thực tốt việc đổi nội dung, chương trình phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trường phổ thông KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ GD&ĐT cần tăng cường đầu tư CSVC, trang thi t bị ĐDDH cho môn Mĩ thuật, ch trọng đ n chất lượng tính thẩm mĩ ĐDDH nhằm tạo hứng th cho học sinh học tập Các văn hướng dẫn phương pháp đánh giá x p loại k t học tập học sinh môn Mĩ thuật cần thực thống nhất, có tính ổn định cao, tạo tâm th tốt cho giáo viên học sinh Cần tăng thêm mức độ đánh giá k t học tập học sinh (Giỏi, Đạt yêu cầu, Chưa đạt yêu cầu) để khuy n khích tinh thần học tập, tạo nỗ lực phấn đấu vươn lên cho học sinh 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao lực quản lý nhà nước GD&ĐT cho đội ngũ cán quản lý trường phổ thông Có văn hướng dẫn thực tiêu chí đánh giá ti t dạy, dạy cụ thể phù hợp với đặc trưng môn Mĩ thuật Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn chung cho đội ngũ giáo viên dạy Mĩ thuật trường THCS địa bàn thành phố để có trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 2.3 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Đầu tư kinh phí xây dựng phòng học môn đạt chuẩn dành cho môn Mĩ thuật, đạo trường thực tốt việc mua sắm bổ sung trang thi t bị, ĐDDH cho môn Mĩ thuật năm Có k hoạch cụ thể học kỳ, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề, thao giảng cụm môn Mĩ thuật cấp THCS để giáo viên có điều kiện cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn Thực tốt công tác tra sư phạm giáo viên dạy môn Mĩ thuật trường THCS, nâng cao chất lượng đội ngũ Footer Page 26 of 134 ... động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các biện pháp quản lý dạy học môn Mĩ thuật. .. hoạt động dạy học môn Mĩ thuật trường THCS địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học Mĩ thuật trường THCS quận. .. TRÕ CỦA MÔN MĨ THUẬT TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƢỜNG THCS Mĩ thuật môn học bắt buộc chương trình phổ thông 1.3.1 Mĩ thuật môn học nghệ thuật Mĩ thuật môn học nghệ thuật,
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật tại các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay