Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵn

26 100 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:50

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÂN THỊ HOÀNG VY BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRƢỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện : TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện : TS NGUYỄN QUANG GIAO Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non việc làm vô cần thiết Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động BDTX cho GV nhiều bất cập, hạn chế Quản lý tốt hoạt động BDTX cho giáo viên mầm non nói chung, GV mầm non công lập nói riêng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ theo chương trình Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng * Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động BDTX giáo viên mầm non trường mầm non công lập nằm địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Dựa sở lý luận quản lý hoạt động BDTX thực trạng quản lý hoạt động BDTX giáo viên mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động BDTX giáo viên có tính khả thi, góp phần nâng cao chất Footer Page of 134 Header Page of 134 lượng đội ngũ, thực có hiệu mục tiêu chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận quản lý bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non Khảo sát thực trạng hoạt động BDTX thực trạng biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên; đề xuất biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Phƣơng pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Nhóm phương pháp bổ trợ Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam; văn pháp luật Nhà nước; Các văn pháp quy Bộ GD & ĐT BDTX giáo viên mầm non; Các công trình nghiên cứu quản lý, quản lý GD, quản lý nhà trường, quản lý GDMN; Các nghiên cứu quản lý công tác BDTX giáo viên mầm non nhiều tác giả Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn có chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng a Khái niệm quản lý chức hoạt động quản lý * Khái niệm quản lý: Quản lý trình tác động có định hướng, có tổ chức, có lựa chọn dựa thông tin tình trạng đối tượng môi trường (bao gồm môi trường tự nhiên xã hội) nhằm giữ cho vận hành đối tượng ổn định làm cho phát triển đạt mục đích định trước * Chức quản lý: Chức kế hoạch hóa; Chức tổ chức; Chức lãnh đạo, đạo; Chức kiểm tra b Khái niệm quản lý giáo dục Quản lý giáo dục tác động có mục đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến khách thể quản lý hệ thống tổ chức giáo dục định, nhằm thực có hiệu mục tiêu đề c Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường tác động có chủ đích, có kế hoạch chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công chức, học sinh sinh viên, cha mẹ học sinh lực lượng xã hội, tổ chức vận hành nhà trường theo nguyên lý giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục đào tạo 1.2.2 Bồi dƣỡng, bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Khái niệm bồi dưỡng Footer Page of 134 Header Page of 134 Bồi dưỡng hoạt động dạy – học nhằm cập nhật bổ sung kiến thức kỹ thiếu lạc hậu cho người lao động qua đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nghề nghiệp họ b Khái niệm bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng thường xuyên hoạt động dạy – học thực đặn, liên tục nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngành mong muốn toàn xã hội 1.2.3 Quản lý hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên Quản lý hoạt động BDTX quản lý việc tổ chức thực mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức, CSVC phục vụ BDTX 1.3 LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON 1.3.1 Vị trí, ý nghĩa, mục tiêu bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non a Vị trí, ý nghĩa bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non BDTX cho GVMN hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần định chất lượng GDMN b Mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên mầm non Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên theo tiêu chí chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN, góp phần đắc lực thực mục tiêu giáo dục mầm non 1.3.2 Nội dung bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non Footer Page of 134 Header Page of 134 Chương trình BDTX GVMN Bộ GD & ĐT bao gồm khối kiến thức: * Khối kiến thức bắt buộc gồm nội dung (Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học cấp học mầm non áp dụng toàn ngành nước; Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển giáo dục cấp học mầm non theo thời kỳ địa phương) * Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): bồi dưỡng kiến thức nhằm phát triển lực nghề nghiệp giáo viên mầm non (gồm có 44 mô đun) 1.3.3 Phƣơng pháp hình thức tổ chức bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non a Phương pháp bồi dưỡng thường xuyên Phương pháp BDTX theo hướng tích cực, tương tác; coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu kết hợp với trao đổi, thảo luận Phát huy tính tích cực giáo viên, học viên b Các hình thức bồi dưỡng thường xuyên + BDTX tự học GV kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ + BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng khó + BDTX theo hình thức học tập từ xa qua mạng Internet 1.4 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON 1.4.1 Mục tiêu quản lý hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non Đưa hoạt động BDTX vào nề nếp, thường xuyên, không bị gián đoạn Bằng biện pháp quản lý thích hợp tạo động lực cho Footer Page of 134 Header Page of 134 người học chủ động, tự giác học tập để có đầy đủ phẩm chất lực cô giáo nuôi dạy trẻ theo yêu cầu 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non a Quản lý mục tiêu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Mọi hoạt động tổ chức BDTX cho giáo viên mầm non phải bám lấy mục tiêu xác định trước b Quản lý nội dung bồi dưỡng thường xuyên Tổ chức, triển khai, điều hành hoạt động BDTX theo nội dung định đạt mục tiêu đề c Quản lý hoạt động dạy học trình bồi dưỡng thường xuyên Quản lý hoạt động dạy quản lý nội dung, chương trình, phương pháp truyền thụ, khả hướng dẫn, tư vấn giảng viên cho học viên Quản lý việc học học viên quản lý nhiệm vụ học tập theo kế hoạch BDTX định d Quản lý điều kiện phục vụ bồi dưỡng thường xuyên Các biện pháp quản lý, sử dụng khai thác có hiệu quả, tiết kiệm CSVC, tài phục vụ công tác BDTX 1.4.3 Hiệu trƣởng công tác quản lý hoạt động bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non Công tác quản lý hoạt động BDTX trường mầm non thuộc trách nhiệm Hiệu trưởng Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ GD & ĐT CỦA QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Khái quát tình hình phát triển KT-VH-XH 2.1.2 Tình hình phát triển GD & ĐT quận Thanh Khê a Tình hình GD & ĐT nói chung Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL trọng Đến có 100% GV bậc học đạt chuẩn đào tạo Công tác xã hội hoá giáo dục triển khai hướng b Tình hình chung GDMN quận Thanh Khê giai đoạn 2010 – 2013 * Qui mô phát triển GDMN phổ cập GDMN cho trẻ tuổi: Có 29 trường mầm non trường mẫu giáo Hằng năm trường mầm non mẫu giáo thu nhận 30% trẻ độ tuổi nhà trẻ 85% trẻ độ tuổi mẫu giáo lớp, số trẻ tuổi huy động 100% lớp * Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ: 100% đơn vị trường học tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ theo qui định Việc theo dõi phát triển trẻ theo biểu đồ trường thực hiện.100% số cháu tổ chức ăn trường * Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo viên: Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho CBGV trọng 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn, chuẩn đạt 86% 100% CBQL trường MN đạt chuẩn, chuẩn đạt 84,6% Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 c Tình hình chung giáo dục mầm non công lập quận Thanh Khê * Những thuận lợi bản: Các cấp ủy Đảng, quyền, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện cho giáo dục mầm non công lập phát triển qui mô lẫn chất lượng giáo dục trẻ * Những khó khăn, hạn chế bản: Đa số giáo viên trường mầm non công lập trẻ, hạn chế phương pháp kinh nghiệm giáo dục, chăm sóc trẻ Các trường mầm non công lập có diện tích khuôn viên trường hạn chế, không gian bình quân trẻ thấp, tiềm lực tài hạn chế 2.2 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2.1 Mục tiêu khảo sát Nhận định, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động BDTX giáo viên mầm non trường mầm non công lập địa bàn quận Thanh Khê Là đề xuất biện pháp quản lý có tính khả thi 2.2.2 Nội dung khảo sát - Thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ CBQL giáo viên; Thực trạng nhu cầu BDTX giáo viên; Thực trạng nhận thức tầm quan trọng BDTX cho giáo viên - Thực trạng quản lý mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức CSVC phục vụ BDTX giáo viên 2.2.3 Phƣơng pháp khảo sát - Phỏng vấn trực tiếp, vấn sâu - Phỏng vấn gián tiếp bảng hỏi – ankét Ngoài ra, sử dụng số phương pháp cụ thể khác như: quan sát, phân tích, tổng hợp, toán, thống kê, lập biểu bảng, sơ đồ Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 hành Theo đó, chương trình BDTX cho giáo viên mầm non gồm 150 tiết chia thành phần lớn: Phần 1: Bồi dưỡng lý luận giáo dục chung (30 tiết) Phần 2: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (90 tiết) Phần 3: Bồi dưỡng nội dung phù hợp với địa phương (30t) Trong năm trở lại đây, nội dung BDTX cho giáo viên mầm non trường thực theo chương trình BDTX Bộ GD & ĐT ban hành, bao gồm: - Khối kiến thức 1: Bồi dưỡng khối kiến thức tăng cường lực chuyên môn, triển khai thực nhiệm vụ năm học cấp học mầm non - Khối kiến thức 2: Bồi dưỡng khối kiến thức đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu giáo dục địa phương theo năm học - Khối kiến thức 3: Bồi dưỡng khối kiến thức phát triển nghề nghiệp GV 2.3.4 Thực trạng phƣơng pháp, hình thức bồi dƣỡng thƣờng xuyên * Thực trạng phương pháp BDTX: Phương pháp thuyết trình (phù hợp với hình thức học tập trung); Phương pháp nêu vấn đề; Phương pháp thảo luận, trao đổi tổ nhóm, thực hành tiết mẫu; Phương pháp tự học, tự nghiên cứu * Thực trạng hình thức BDTX: BDTX tập trung; BDTX hình thức tự học giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ môn nhà trường, liên trường cụm trường; BDTX hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) 2.3.6 Thực trạng đội ngũ làm công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên: Không có cán chuyên trách công tác BDTX 100% cán quản lý công tác BDTX kiêm nhiệm Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.4.1 Thực trạng nhận thức vị trí, vai trò công tác quản lý bồi dƣỡng thƣờng xuyên giáo viên mầm non công lập Hầu hết CBQL giáo viên nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác quản lý BDTX Có 84,61% CBQL 83,21% giáo viên nhận thức rằng: công tác quản lý BDTX quan trọng 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung BDTX GVMN công lập Mức độ đánh giá công tác quản lý khối kiến thức 1, đạt mức độ tốt Điều cho thấy CBQL thực tốt công tác quản lý nội dung BDTX 2.4.3 Thực trạng quản lý phƣơng pháp BDTX GVMN công lập Đã xác định phương pháp BDTX thích hợp 2.4.4 Thực trạng quản lý hình thức BDTX GVMN công lập Trong thời gian năm qua, phòng GD & ĐT, CBQL trường giáo viên mầm non công lập quận Thanh Khê vận dụng, kết hợp nhiều hình thức bồi dưỡng 2.4.5 Thực trạng quản lý điều kiện phục vụ BDTX GVMN công lập Hiệu trưởng trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng quan tâm đến công tác quản lý điều kiện phục vụ BDTX, nhiên CSVC phục vụ BDTX nhiều hạn chế Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.5.1 Những thành công hạn chế * Thành công Hầu hết CBQL giáo viên mầm non công lập có nhận thức đắn tính cấp thiết tầm quan trọng công tác BDTX cho đội ngũ GV mầm non Chương trình, nội dung BDTX trường bám sát chương trình nội dung Bộ ban hành, đồng thời có điều chỉnh hàng năm CBQL trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đưa hoạt động BDTX giáo viên dần vào nề nếp * Hạn chế: - Hạn chế nhận thức: Việc quán triệt chủ trương, mục đích chưa thật chu đáo, chưa thật sâu sắc nên số giáo viên chưa thật quan tâm đến công tác BDTX - Hạn chế việc tổ chức thực hiện: CBQL nói chung, Hiệu trưởng trường mầm non công lập nói riêng đại đa số thiếu chủ động việc xây dựng kế hoạch BDTX đơn vị mình, trường Kế hoạch chưa đầy đủ, thiếu chi tiết, nội dung kế hoạch chung chung, có số nội dung không sát với thực tế yêu cầu nhà trường đội ngũ, chưa sát với nhu cầu BDTX giáo viên - Hạn chế công tác đạo, kiểm tra, đánh giá: Việc đạo triển khai, tổ chức thực nội dung, chương trình BDTX giáo viên CBQL thiếu cụ thể, thiếu sâu sát Việc kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở giáo viên thực thiếu thường xuyên Thiếu biện pháp kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng giáo viên Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, đề Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 nghị phòng GD & ĐT cấp giấy chứng nhận BDTX cho giáo viên chưa làm 2.5.2 Nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác quản lý hoạt động BDTX GVMN công lập * Nguyên nhân khách quan: Giáo viên mầm non đại phận đời sống nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ Giáo viên MN nhiều thời gian để tham gia BDTX CBQL nói chung, Hiệu trưởng trường mầm non nói riêng hạn chế lực quản lý BDTX, thời gian dành cho quản lý BDTX hạn chế Các điều kiện CSVC, tài hạn hẹp yếu tố không nhỏ ảnh hưởng đến công tác quản lý BDTX CBQL * Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng, mức độ cần thiết BDTX chưa cao Đặc biệt CBQL trực tiếp chưa coi trọng công tác BDTX Việc tổ chức, triển khai hoạt động BDTX tầm vĩ mô vi mô chưa đồng bộ, thiếu kịp thời, thiếu hợp lý thiếu tính khả thi Một số CBQL trường mầm non công lập hạn chế lực quản lý trường học, lực quản lý hoạt động BDTX Qui trình quản lý không đầy đủ, thiếu chặt chẽ từ khâu thiết kế kế hoạch, triển khai thực Việc đạo, kiểm tra, đôn đốc, điều chỉnh làm không thường xuyên, thiếu sâu sát Công tác đánh giá, tổng kết, khen chê, đúc rút kinh nghiệm làm qua loa, chiếu lệ Các biện pháp quản lý BDTX CBQL chưa phù hợp, thiếu sở khoa học nên mang tính chủ quan, tác động biện pháp quản lý chưa đủ mạnh để tạo hiệu Chủ trường, Hiệu trưởng trường mầm non công lập chưa đầu tư thỏa đáng kinh phí, CSVC, trang thiết bị, tài liệu… phục vụ cho hoạt động BDTX Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 CHƢƠNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Đảm báo tính kế thừa Tính kế thừa thuộc tính giáo dục, kế thừa không đảm bảo tính phát triển liên tục tất yếu phát triển Đổi quản lý BDTX phải đảm bảo kế thừa kết đạt 3.1.2 Đảm bảo tính đồng toàn diện Tính đồng toàn diện biện pháp quản lý công tác BDTX cho GV đòi hỏi phải đảm bảo hài hoà mối quan hệ bên có liên quan đến công tác Biện pháp quản lý công tác BDTX cho GV phải đảm bảo tác động đồng bộ, toàn diện đến toàn chu trình quản lý BDTX nói riêng hoạt động giáo dục nhà trường nói chung 3.1.3 Đảm bảo tính hiệu Biện pháp quản lý công tác BDTX cho GV đòi hỏi phải có đầu tư nguồn lực xác định, cần đến chi phí vật chất tinh thần lực lượng tham gia vào công tác Do cần trọng tới nguyên tắc tính hiệu biện pháp quản lý công tác BDTX cho GV 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG THƢỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 3.2.1 Thiết kế nội dung BDTX dựa nhu cầu ngƣời học Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 a Mục đích ý nghĩa biện pháp Đánh giá thực trạng nhu cầu BDTX cho giáo viên có ý nghĩa định cho việc xây dựng kế hoạch BDTX sát với nhu cầu thực tế giáo viên trường mình, địa phương Việc thiết kế nội dung BDTX khoa học, thiết thực, phù hợp đáp ứng với nhu cầu cấp thiết trường mầm non công lập bước quan trọng để BDTX triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thiện công tác quản lý BDTX cho đội ngũ giáo viên mầm non b Nội dung cách thực biện pháp Tiến hành điều tra, khảo sát nhiều hình thức khác nhau: vấn, phiếu câu hỏi, lấy ý kiến qua mạng, … Đặt hàng thiết kế phần mềm Ứng dụng quản lý công tác BDTX đáp ứng tất yêu cần cần thiết chạy website Thiết kế nội dung BDTX cho vừa đáp ứng nhu cầu giáo viên mầm non vừa bám sát hướng dẫn Bộ GD & ĐT, đồng thời phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tế trường Thiết kế nội dung BDTX theo giai đoạn: ngắn hạn dài hạn Phòng GD & ĐT cần thành lập Ban chuyên trách quản lý công tác BDTX để nghiên cứu, tư vấn, thiết kế kế hoạch chương trình BDTX sâu sát, thiết thực, hiệu 3.2.2 Kế hoạch hóa công tác bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Mục đích ý nghĩa biện pháp Kế hoạch hóa công tác BDTX công cụ, yếu tố để tổ chức quản lý hoạt động liên quan đến công tác BDTX nhằm đạt kết cao b Nội dung cách thực biện pháp Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Hiệu trưởng trường mầm non xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non cho trường mình, từ xác định mục tiêu giai đoạn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng GV phạm vi quản lý Làm tốt công tác điều tra, dự báo kế hoạch BDTX cho GV giai đoạn Kế hoạch quản lý công tác BDTX cho đội ngũ GV cần quán triệt cán viên chức thực theo quy trình khép kín Hiệu trưởng cần tranh thủ đạo Phòng GD & ĐT việc lập kế hoạch thực kế hoạch BDTX cho GV trường 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Mục đích ý nghĩa biện pháp Hình thức BDTX thích hợp với giáo viên phản ánh biện pháp quản lý khách quan, khoa học Hình thức BDTX đa dạng góp phần nâng cao hiệu công tác BDTX b Nội dung cách thực biện pháp Căn vào nội dung, chương trình, Qui chế BDTX Bộ GD & ĐT, CBQL cấp lựa chọn hình thức BDTX thích hợp - Hình thức tự học tập, tự bồi dưỡng - Tổ chức bồi dưỡng trường mầm non qua hoạt động chuyên môn - Hình thức bồi dưỡng tập trung - Hình thức BDTX theo chu kỳ bồi dưỡng đổi chương trình - BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) 3.2.4 Đổi phƣơng pháp bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Mục đích ý nghĩa biện pháp Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 Đổi cải tiến phương pháp BDTX giáo viên mầm non biện pháp quản lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu công tác BDTX b Nội dung cách thực biện pháp - Đối với hình thức BDTX tập trung: Phương pháp bồi dưỡng phù hợp kết hợp thuyết trình giảng viên với phương pháp dạy học nêu vấn đề Phương pháp thuyết trình đổi cách giảng viên phân công cho cá nhân cho tổ, nhóm chuẩn bị nội dung tổ chức thuyết trình trước lớp Tiếp đó, giảng viên học viên bổ sung thêm để hoàn thiện nội dung - Cải tiến phương pháp tự học, tự nghiên cứu, kết hợp với thảo luận, trao đổi tổ chuyên môn - Tăng cường hoạt động thực hành 3.2.5 Tăng cƣờng ứng dụng CNTT phƣơng tiện đại khác để bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Mục đích ý nghĩa biện pháp Ứng dụng CNTT dạy học nói chung BDTX nói riêng góp phần đổi nội dung phương pháp dạy- học; góp phần nâng cao tiềm lực người dạy Lợi ích việc ứng dụng CNTT dạy học nói chung BDTX to lớn, xu phát triển tất yếu giáo dục đại b Nội dung cách thực biện pháp Nâng cao nhận thức đối tượng tham gia BDTX tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT BDTX * Đối với giáo viên BDTX: Tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ứng dụng CNTT phương tiện đại khác * Đối với quan quản lý công tác BDTX: - Tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học đại Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng tham gia BDTX ứng dụng CNTT cách sử dụng phương tiện phục vụ dạy học đại - Xây dựng chương trình BDTX giáo án điện tử - Tăng cường kiểm tra đánh giá kết ứng dụng CNTT dạy học 3.2.6 Tăng cƣờng sở vật chất phục vụ bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Mục đích, ý nghĩa biện pháp Đảm bảo CSVC, tài chính, TBDH điều kiện tiên cho công tác BDTX giáo viên đạt hiệu cao Đảm bảo CSVC, TBDH, … tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trình thực kế hoạch BDTX b Nội dung cách thực biện pháp Phải tăng cường công tác quản lý CSVC, tài đáp ứng nhu cầu công tác BDTX - Đối với Phòng GD & ĐT: Tham mưu với UBND quận, Sở GD & ĐT thành phố trích khoản kinh phí hợp lý đầu tư cho công tác BDTX giáo viên nói chung, giáo viên mầm non công lập nói riêng Khai thác CSVC, thiết bị sẵn có sở đào tạo hội trường, trang thiết bị nghe – nhìn để phục vụ cho việc bồi dưỡng tập trung nhiều người học - Đối với Hiệu trưởng, Chủ trường MN công lập: Trích khoản kinh phí thỏa đáng mục chi thường xuyên để phục vụ cho công tác BDTX: Mua sách, giáo trình, tài liệu, băng đĩa ghi âm, ghi hình; Đầu tư lắp đặt phòng máy vi tính, hòa mạng Internet, thiết bị ứng dụng CNTT, phòng chức năng; Hỗ trợ cho giáo viên tham gia học tập BDTX; Bồi dưỡng báo cáo viên cán làm công tác tổ chức BDTX; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, kỹ sử dụng thiết bị đại; Khen thưởng để nhằm động viên, khích lệ vật chất lẫn tinh thần CBQL giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ BDTX 3.2.7 Chú trọng kiểm tra, đánh giá kết bồi dƣỡng thƣờng xuyên a Mục đích ý nghĩa biện pháp Kiểm tra, đánh giá chức thiếu trình quản lý Đây biện pháp mang tính then chốt công tác quản lý trình thực hoạt động BDTX cho giáo viên b Nội dung cách thực biện pháp Phòng GD & ĐT đạo trường thực nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá kết BDTX theo qui chế BDTX Bộ GD & ĐT Công tác kiểm tra, đánh giá phải tổ chức thường xuyên, liên tục, nhiều cấp: cấp Phòng GD & ĐT, cấp trường cấp tổ chuyên môn Phải tạo không khí dân chủ, công công khai thực nhận xét, đánh giá Cần ý đến vai trò tự đánh giá giáo viên: học viên tự đánh giá, học viên đánh giá lẫn Thực đánh giá cuối giai đoạn để làm sở cho việc xây dựng kế hoạch cho việc BDTX giai đoạn 3.2.8 Phát huy tự bồi dƣỡng giáo viên a Mục đích ý nghĩa biện pháp Xây dựng thói quen, nề nếp tự học, tự bồi dưỡng Nâng cao ý thức giáo viên công tác tự học, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện, nâng cao kỹ nghiệp vụ, chuyên môn Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non b Nội dung cách thực biện pháp Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 Tạo không khí sư phạm lành mạnh để kích thích cá nhân thực say mê học tập, rèn luyện Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên lên kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng cá nhân Hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn bàn bạc, để lên kế hoạch cụ thể vấn đề tự học, tự bồi dưỡng tổ Bên cạnh đó, tất giáo viên nhà trường phải có sổ tự học, tự bồi dưỡng Đây loại hồ sơ bắt buộc giáo viên * Các biện pháp có mối quan hệ hữu chặt chẽ mang tính đồng bộ, biện pháp có tác động đến biện pháp khác ngược lại Do vậy, thực tiễn cần sử dụng phối hợp nâng cao hiệu công tác quản lý BDTX, góp phần đưa hoạt động BDTX cho đội ngũ giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê đạt hiệu tốt 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Qua kết khảo nghiệm ý kiến 16 CBQL Phòng GD & ĐT trường mầm non công lập quận Thanh tính cấp thiết tính khả thi biện pháp, rút nhận xét sau đây: Tất biện pháp mà đề xuất 16 CBQL Phòng GD & ĐT trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đánh giá cấp thiết có tính khả thi cao Số liệu khảo nghiệm bảng đây: Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 Tính cấp thiết STT Các biện pháp BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7 BP8 Tính khả thi Rất cấp thiết Cấp thiết Không cấp thiết X1 Rất khả thi Khả thi Không khả thi X2 16 15 12 11 16 10 15 13 0 0 0 0 3.00 2.94 2.75 2.69 3.00 2.63 2.94 2.81 13 12 15 14 16 8 0 0 0 0 2.81 2.75 2.56 2.50 2.94 2.88 3.00 2.50 Trung bình Footer Page 23 of 134 2.84 2.74 Header Page 24 of 134 22 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN GDMN mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân GDMN tảng, khâu trình hình thành nhân cách người Việt Nam – người XHCN Muốn nâng cao chất lượng GDMN toàn diện, việc phải tăng cường công tác quản lý GDMN mặt Xây dựng đội ngũ CBQL mầm non cấp, xây dựng đội ngũ nhà giáo MN – cô giáo – mẹ hiền xem khâu đột phá, khâu then chốt để đạt mục tiêu GDMN Vì vậy, với hoạt động đào tạo, đào tạo lại, BDTX đội ngũ GVMN hoạt động có ý nghĩa góp phần định chất lượng đội ngũ GVMN sở Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn có cấu trúc gồm có chương: - Ở chương 1, luận văn trình bày nội dung làm lý luận, làm tảng để tiếp tục triển khai chương sau - Ở chương 2, tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động BDTX trường mầm non công lập địa bàn quận Kết thu tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu để đưa số nhận xét ban đầu thành công số tồn tại, bất cập công tác BDTX địa phương - Ở chương 3, sau trình bày nguyên tắc, tác giả luận văn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho GVMN công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng Chúng tiến hành khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 16 nghiệm thể CBQL Phòng GD & ĐT CBQL trường MN công lập quận Thanh Khê Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 Kết khảo nghiệm thu được: có 100% CBQL đánh giá biện pháp mà tác giả luận văn đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi cao Những biện pháp mà luận văn đề xuất CBQL Phòng GD & ĐT Hiệu trưởng trường MN công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vận dụng cách linh hoạt hợp lý công tác quản lý hoạt động BDTX cho GVMN công lập đạt kết mong đợi KIẾN NGHỊ * Với Bộ GD & ĐT: - Hệ thống hóa lại toàn văn bản, hướng dẫn liên quan đến công tác BDTX cách khoa học Văn bản, hướng dẫn phải cụ thể, thiết thực, dễ vận dụng - Yêu cầu cấp quản lý thực nghiêm túc văn bản, hướng dẫn Bộ GD & ĐT triển khai nhanh cho sở * Với Sở GD & ĐT thành phố Đà Nẵng: - Phòng mầm non trực thuộc Sở có đạo thống nhất, đồng công tác BDTX giáo viên MN Chú trọng đến đặc thù đội ngũ GVMN công lập - Đảm bảo tài liệu giới thiệu danh mục tài liệu phục vụ công tác BDTX - Thành lập Ban đạo quản lý hoạt động BDTX - Nên đưa việc hoàn thành nhiệm vụ BDTX thành tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm Phòng GD & ĐT trường MN * Với Phòng GD & ĐT quận Thanh Khê: - Củng cố Ban đạo BDTX phòng, bố trí cán chuyên trách quản lý hoạt động BDTX Kế hoạch hóa công tác BDTX Hằng năm, triển khai sớm kế hoạch BDTX cho đơn vị Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 - Chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí để xây dựng phần mềm Ứng dụng quản lý công tác BDTX - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho CBQL GVMN tham gia BDTX theo qui chế Bộ ban hành - Liên hệ với Sở GD & ĐT, với trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để mời giảng viên, chuyên gia giỏi làm báo cáo viên BDTX cho GVMN * Với trường mầm non công lập quận Thanh Khê: - Hiệu trưởng phải quan tâm, đạo sâu sát đến công tác triển khai thực BDTX Phân công, phân nhiệm rõ ràng cho CBQL trường công tác BDTX Cần xây dựng kế hoạch BDTX cách khoa học, hợp lý Lựa chọn GV giỏi, có kinh nghiệm làm nòng cốt công tác BDTX - Quan tâm đến quyền lợi vật chất tinh thần để tạo điều kiện, khuyến khích đội ngũ GV tham gia BDTX cách hiệu Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác BDTX báo cáo lên cấp - Vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ CSVC, tài cho công tác BDTX * Với giáo viên mầm non công lập: - Chủ động, tích cực, tự giác học tập, BDTX để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực Chương trình giáo dục MN nâng cao chuẩn nghề nghiệp giáo viên - Vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ BDTX vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Footer Page 26 of 134 ... sở lý luận quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non công lập quận Thanh Khê thành phố. .. tài: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường. .. giáo viên trường mầm non công lập quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng * Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động BDTX giáo viên mầm non trường mầm non công lập nằm địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵn, Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵn, Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay