Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵn

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:49

Header Page of 134 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRỊNH HOÀNG YẾN BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 134 Header Page of 134 Công trình hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUANG GIAO Phản biện : PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện : PGS.TS PHÙNG ĐÌNH MẪN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 134 Header Page of 134 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ nay, chất lượng đào tạo xem yếu tố sống sở giáo dục đào tạo Chất lượng đào tạo không điều kiện cho tồn mà sở cho việc xác định uy tín, thương hiệu sở giáo dục đào tạo, niềm tin người sử dụng sản phẩm đào tạo động lực người học Đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập, việc cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ tiến trình hội nhập toàn diện đất nước Trong giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Là đơn vị trực thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 104/QĐ ngày 05 tháng năm 1994 Giám đốc Đại học Mở Hà Nội Trung tâm có nhiệm vụ phát triển đào tạo đại học theo hình thức đào tạo từ xa đào tạo chỗ, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung Tây Nguyên Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng đặc biệt chất lượng đào tạo cử nhân ngành QTKD, chọn đề tài: “Biện pháp t tạo ngành Quản trị kinh doanh hình thứ v v Tru tâ Đại h c Mở Hà Nội Đ Nẵng” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận quản lý chất lượng đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học, tiến hành đánh giá thực trạng QLCL đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng, từ đề xuất biện Footer Page of 134 Header Page of 134 pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối t ng nghiên cứu Các biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu QLCL đào tạo cử nhân ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng đồng biện pháp nhằm nâng cao nhận thức giảng viên học viên tầm quan trọng chất lượng đào tạo; phát triển đội ngũ GV hữu đảm bảo số lượng chất lượng; tăng cường QLCL giảng dạy GV; tăng cường QLCL học tập học viên; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra - đánh giá kết học tập; đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý chất lượng đào tạo đại học theo hình thức VLVH 5.2 Khảo sát, phân t ch, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng 5.3 Đề xuất biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng P n p p n i n ứu 6.1 N ó 6.2 N ó p p Footer Page of 134 ơ p áp p áp iê iê ứu lý thuyết ứu thực tiễn Header Page of 134 6.3 N ó p p áp xử lý thông tin Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục; nội dung luận văn gồm 03 chương Chương 1: Cơ sở lý luận quản l chất lượng đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học Chương 2: Thực trạng QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Chương 3: Biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Trong trình thực luận văn, tác giả luận văn đọc nghiên cứu tổng quan tài liệu quản lý, quản lý giáo dục; quản lý chất lượng giáo dục làm sở xác lập sở lý luận luận văn như: Khoa học tổ chức quản lý - số vấn đề lý luận thực tiễn tác giả Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1999); Quản lý chất lượng giáo dục tác giả Phạm Thành Nghị (2000); Hệ thống đảm bảo chất lượng trình dạy học trường đại học tác giả Nguyễn Quang Giao (2012); CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỀ QUẢN L CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 1.1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Ở nước ngoài, mặt lý luận, có nhiều tác giả đề cập tới khái niệm chất lượng, chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng như: Astin (1985) tác phẩm "Achieving educational excellence: A critical assessment of priorities Footer Page of 134 Header Page of 134 and practices in higher education"; Sallis (1993) tác phẩm “Total Quality Management in Education”… Ở Việt Nam, đến có nhiều tác giả, nhà khoa học nghiên cứu chất lượng giáo dục đại học như: Nguyễn Đức Chính (2002) với “Kiểm định chất lượng giáo dục đại học”; Nguyễn Quang Giao (2012) với “Hệ thống đảm bảo chất lượng trình dạy học trường đại học”;… Đối với chất lượng đào tạo hình thức VLVH, có nhiều công trình nghiên cứu phổ biến rộng rãi Một số công trình nghiên cứu, báo khoa học sâu vào việc nghiên cứu đào tạo theo hình thức VLVH nhiều góc độ khác Trong công trình khoa học cấp luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục, tác giả quan tâm đến đổi quản lý hình thức VLVH, nâng cao hiệu quản l công tác đào tạo theo hình thức VLVH Nhìn chung có nhiều công trình nghiên cứu chất lượng đào tạo, QLCL đào tạo trường đại học, song chưa có tác giả sâu nghiên cứu biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Chất lượng, chất lượn đào tạo a Ch t ng Chất lượng khái niệm trừu tượng khó nắm bắt Mặc dù có nhiều định nghĩa cách hiểu khác khái quát lại chất lượng phù hợp với mục tiêu hướng đến thỏa mãn nhu cầu khách hàng b Ch t tạo CLĐT hiểu phù hợp mục tiêu đào tạo hướng đến thỏa mãn nhu cầu khách hàng bao gồm học viên người sử dụng lao động Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2.2 Quản lý, quản lý giáo dục a Quản lý Quản lý trình tác động có định hướng (có chủ đ ch), có tổ chức, có lựa chọn số tác động có, dựa thông tin tình trạng đối tượng môi trường nhằm giữ cho vận hành đối tượng ổn định làm cho phát triển tới mục tiêu định b Quản lý giáo dục QLGD quản lý trình hình thành phát triển nhân cách người chế độ trị xã hội khác mà trách nhiệm nhà nước ngành giáo dục từ trung ương đến địa phương đơn vị sở nhà trường 1.2.3 Quản lý chất lượng, quản lý chất lượn đào tạo a Quản lý ch t ng Quản lý chất lượng sử dụng đề tài quản lý theo chuẩn nhằm đạt mục tiêu hướng đến thỏa mãn nhu cầu khách hàng b Quản lý ch t tạo Quản lý chất lượng đào tạo quản lý theo chuẩn mực xác lập nhằm đạt mục tiêu đào tạo hướng đến thỏa mãn nhu cầu khách hàng Quản lý chất lượng đào tạo bao gồm QLCL tuyển sinh đầu vào, QLCL trình đào tạo, QLCL sản phẩm đào tạo hay nói cách khác trình độ thực hóa hay trình độ đạt mục tiêu đào tạo thể trình độ phát triển nhân cách người học sau kết thúc trình đào tạo 1.3 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Footer Page of 134 Header Page of 134 1.3.1 Đặ điểm học viên theo hình thức vừa làm vừa học trườn đại học Đối tượng tuyển sinh loại hình đào tạo đa dạng, bao gồm học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên tốt nghiệp đại học, cán công chức quan nhà nước công ty tư nhân,… Do đó, học viên hình thức đào tạo đại phận người trưởng thành, có độ tuổi chênh lệch nhau, có khác biệt nhận thức vốn sống, sở thích, vị trí xã hội, mục đ ch học tập… Mục tiêu học tập họ đa dạng nhiều cấp độ khác Hơn nhu cầu học tập họ tập trung vào vấn đề cần giải tình cụ thể công việc mà họ đảm nhận thực tế hàng ngày 1.3.2 Đặ trưn nội dun đào tạo hình thức vừa làm vừa học Đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học phương thức giáo dục mềm dẻo, linh hoạt, đa dạng đối tượng, phong phú nội dung chương trình Hình thức đào tạo VLVH thực theo định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2007 việc ban hành quy chế đào tạo đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học chương trình giáo dục đại học 1.4 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QLCL ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.4.1 Mục tiêu quản lý chất lượn đào tạo trườn đại học Quản lý chất lượng đào tạo trường ĐH bao gồm: - Tuyển sinh số lượng, chất lượng theo quy định; - Đảm bảo kế hoạch học tập; - Giảng dạy theo chương trình nội dung môn học; Footer Page of 134 Header Page of 134 - Xây dựng đội ngũ giảng viên đồng bộ, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; - Đảm bảo chất lượng giảng dạy GV; - Đảm bảo chất lượng học tập HV; - Hoàn thiện nâng cao chất lượng sở vật chất, trang thiết bị học tập; - Xây dựng hoàn thiện môi trường giáo dục lành mạnh thống thường xuyên cải tiến công tác quản lý chất lượng theo mô hình tiến tiến hiệu 1.4.2 Nguyên tắc quản lý chất lượng trườn đại học - QLCL phải định hướng khách hàng - Coi trọng người QLCL - QLCL phải thực toàn diện đồng - QLCL phải thực đồng thời với yêu cầu đảm bảo cải tiến chất lượng - Quản lý theo trình - Nguyên tắc kiểm tra 1.4.3 Lợi ích việc áp dụng quản lý chất lượng trường đại học Áp dụng QLCL quản lý trường ĐH quản lý giải pháp quan trọng để nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu người học xã hội 1.4.4 Nội dung quản lý chất lượn đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học trườn đại học a Quản lý ch t ng tuyể si ầu vào Căn vào tiêu tuyển sinh ĐH, cao đẳng hình thức VLVH; công tác tuyển sinh học ngành QTKD theo hình thức VLVH phải đảm bảo tiêu chí bao gồm: Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 - Tổng số học viên theo tiêu phân bổ; - Cách thức tuyển sinh chế độ ưu đãi; - Động học tập; - Đủ sức khỏe để tham gia học tập theo qui định; - Những người có tốt nghiệp ĐH, có nguyện vọng học ĐH ngành học khác theo hệ VLVH, xét tuyển thẳng vào ĐH theo hình thức VLVH; - Những người có tốt nghiệp CĐ, có nguyện vọng học CĐ ngành học khác theo hình thức VLVH, xét tuyển thẳng vào CĐ theo hình thức VLVH; - Những người tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia kỳ thi VLVH nhà trường tổ chức b Quản lý ch t ng nội du , trì tạo Theo điều khoản b quy chế Tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học quy định cụ thể CTĐT theo hình thức VLVH thiết kế CTĐT ch nh quy trình độ Kế hoạch đào tạo xây dựng phù hợp với việc tổ chức đào tạo theo hình thức VLVH Chương trình đào tạo cần cụ thể, bao quát phức hợp bao gồm phận cấu thành: Mục tiêu học tập; Phạm vi, mức độ cấu trúc nội dung học tập; Các phương pháp, hình thức tổ chức học tập; Đánh giá kết học tập c Quản lý ch t ng giảng dạy giảng viên Quản lý chất lượng dạy giảng viên bao gồm nội dung chủ yếu sau: - Theo dõi, đôn đốc thực hiện, đánh giá kết thực nhiệm vụ giảng dạy giảng viên; Footer Page 10 of 134 Header Page 12 of 134 10 - Các hình thức đề thi lựa chọn để kiểm tra - đánh giá kết học tập học viên tùy thuộc theo môn học cụ thể; - Công tác tổ chức coi thi, phân công cán bộ, nhiệm vụ coi thi theo quy chế Bộ GD & ĐT; - Công tác chấm thi trì chế độ xây dựng quy trình thao tác chung; trì phân công giảng viên tham gia chấm thi (một thi có GV chấm) Công việc ghi điểm, quản l điểm lưu giữ thi theo quy chế Bộ GD & ĐT; - Việc công bố điểm thi công khai sau chấm thi xong 10 ngày đăng bảng thông báo, bảng tin nhà trường; - Việc lấy thông tin phản hồi từ phía học viên sau ngày công bố kết điểm thi f Quản lý ch t sở vật ch t, trang thiết bị dạy h c Quản lý chất lượng sở vật chất, trang thiết bị dạy học gồm có nội dung: - Đảm bảo số lượng phòng học phục vụ dạy học; - Phòng học đảm bảo diện tích, ánh sáng; - Có phòng vi tính, phòng thí nghiệm, thư viện; - Đảm bảo trang thiết bị nghe nhìn; - Đảm bảo đồ dùng dạy học; - Đảm bảo cảnh quang môi trường sư phạm; - Thực chống xuống cấp CSVC; - Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị dạy học TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương luận văn xác định rõ nội hàm khái niệm đề tài bao gồm: Chất lượng, chất lượng đào tạo, quản lý, quản lý giáo dục, quản lý chất lượng, quản lý chất lượng đào tạo vấn đề có liên quan tới hình thức đào tạo vừa học vừa làm trường đại học Footer Page 12 of 134 Header Page 13 of 134 11 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 2.2 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2.1 Mụ đí k ảo sát 2.2.2 Nội dung khảo sát 2.2.3 Tổ chức khảo sát 2.3 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL, GV, HV tầm quan trọng chất lượn đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học Kết khảo sát bảng 2.1 cho thấy hầu hết CBQL, GV có nhận thức tích cực tầm quan trọng chất lượng đào tạo theo hình thức VLVH Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng; có 22% ý kiến GV cho cần thiết, 56% cho cần thiết 22% phân vân Đối với cán quản lý 50% ý kiến cho cần thiết, 33% phân vân có 17% cho không cần thiết Đối với HV có 16% ý kiến cho việc nhận thức tầm quan trọng chất lượng đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng cần thiết, 38% ý kiến đánh giá cần thiết, 30% phân vân Như đa số HV có nhận thức đắn chất lượng đào tạo theo hình thức VLVH Tuy Footer Page 13 of 134 Header Page 14 of 134 12 nhiên, học viên (chiếm 11,3%) đánh giá không cần thiết học viên (chiếm 4,7%) đánh giá hoàn toàn không cần thiết 2.3.2 Kết học tập học viên ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Qua bảng số liệu 2.2 2.3 cho thấy số lượng HV nhập học giảm dần qua năm Tuy nhiên, tỷ lệ học viên tốt nghiệp trường đạt cao Về chất lượng học viên tốt nghiệp trường, đạt loại giỏi không cao đáp ứng yêu cầu với tỷ lệ từ - 5% Về tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt loại chiếm cao đồng qua năm khoảng 37% - 38% 2.3.3 Thực trạng chất lượn đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trun tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Qua kết khảo sát ý kiến CBQL, GV, SV quan doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa học vừa làm Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng tập trung mức độ Khá Trung bình Khá Kết khảo sát phù hợp với kết xếp loại tốt nghiệp năm học gần 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD THEO HÌNH THỨC VLVH Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 2.4.1 Thực trạng quản lý chất lượng tuyển sin đầu vào ngành QTKD theo hình thức VLVH Kết cho thấy việc tổ chức tuyển sinh đầu vào CBQL, GV đánh giá cao với 27% đánh giá tốt 40% đánh giá tốt 20% đánh giá tốt; lại 7% đánh giá trung bình 7% đánh giá yếu, điều thể cách tổ chức tuyển sinh hạn chế, cần xem xét sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp Footer Page 14 of 134 Header Page 15 of 134 13 Việc xác định đối tượng tham gia học ngành QTKD theo hình thức VLVH phân loại theo quy định Qua khảo sát có 20% ý kiến CBQL, GV đánh giá tốt, 47% đánh giá tốt, có 13% đánh giá mức độ lại trung bình yếu Thông qua kết khảo sát, việc kiểm tra phân loại hồ sơ nhập học HV đánh giá tương đối cao với 40% ý kiến đánh giá tốt, 33% đánh giá tốt 27% đánh giá Về thông tin chế độ, sách học viên theo quy định CBQL GV đánh giá mức độ khá, với 80% đánh giá mức độ trở lên 20% đánh giá mức độ trung bình 2.4.2 Thực trạng quản lý chất lượn đội n ũ iảng viên Số lượng giảng viên hữu giảng viên thỉnh giảng hàng năm tham gia giảng dạy ngành QTKD t, đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời gây khó khăn cho công tác đào tạo dẫn đến chất lượng đào tạo không đạt theo yêu cầu làm ảnh hưởng lớn đến động học tập học viên mời giảng viên hữu Hà Nội vào Đà Nẵng tham gia giảng dạy thường xảy tình trạng dạy ghép lớp, dạy chiếu, bị động khâu quản lý 2.4.3 Thực trạng quản lý chất lượng giảng dạy giảng viên Công tác quản lý kế hoạch giảng dạy bố trí xếp, phân công dạy giảng viên cách hợp l , phát huy mạnh GV đảm bảo kế hoạch học tập trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu học tập đề Gỉảng viên thực tốt giấc lịch trình giảng dạy Trung tâm đề thông qua kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, lịch báo dạy, công tác tuần phòng đào tạo Trung tâm trực dõi kiểm tra - đánh giá Bên cạnh đó, GV sử dụng phương tiện dạy học phù hợp với phương pháp giảng dạy sinh động thu hút, phát huy Footer Page 15 of 134 Header Page 16 of 134 14 tính tự học, tự nghiên cứu SV Tuy nhiên, việc thực đổi phương pháp giảng dạy đội ngũ giảng viên chưa triển khai đồng triệt để Việc đạo GV thực đổi phương pháp giảng dạy thiếu đoán, chưa thực vào thực chất 2.4.4 Thực trạng quản lý chất lượng học tập học viên Kết khảo sát thể chất lượng hoạt động học tập HV ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng chưa cao Học viên chưa dành thời gian hợp lý cho việc xây dựng kế hoạch học tập cho phù hợp với điều kiện lực học tập thân, chưa sử dụng hiệu phương pháp học tập môn học chưa dành thời gian th ch đáng cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu; đồng thời lực tiếp thu kiến thức HV không cao 2.4.5 Thực trạng quản lý chất lượng kiểm tra - đ n i kết học tập học viên Qua kết khảo sát ý kiến từ CBQL, GV HV cho thấy việc tổ chức thi, kiểm tra - đánh giá kết học tập HV tổ chức nghiêm túc, khách quan, quy định Trong đó, công tác tổ chức thi, kiểm tra kết thúc khóa học đánh giá mức độ cao Các hình thức kiểm tra - đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo đặc thù môn học, ngành học CBQL, GV HV đánh giá cao Qua thể việc kiểm tra - đánh giá đảm bảo theo quy định đặc thù loại hình đào tạo VLVH 2.4.6 Thực trạng quản lý chất lượn sở vật chất, trang thiết bị dạy học Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học điều kiện thiếu trình đào tạo CSVS, trang thiết bị dạy học đầy đủ, đại góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Footer Page 16 of 134 Header Page 17 of 134 15 Đối với việc thực nội qui qui định sử dụng CSVC trang thiết bị dạy học, thực việc bảo trì bổ sung CSVC trang thiết bị dạy học đánh giá tương đối tốt, song cần cải tiến khâu quản l để phục vụ tốt 2.4.7 Thực trạng quản lý chất lượn sau đào tạo Kết khảo sát 162 học viên tốt nghiệp cho thấy phần lớn sản phẩm đào tạo nhằm mục đ ch phục vụ cho công việc tốt hơn, phần chiếm 59,9% có 3,1% quan cử đào tạo tiếp Đặc biệt có đến 9,3% học viên sau tốt nghiệp đề bạt vào vị tr công tác cao 12,3 % chuyển ngạch công tác 2.4.8 Đ n i mứ độ đ p ứng công việc học viên ngành QTKD theo hình thức VLVH Trun tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng Đa số học viên ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng sau tốt nghiệp quan doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; kỹ phân t ch, đánh giá giải vấn đề công việc tốt; việc ứng dụng kiến thức vào công việc thực tiễn hiệu quả; kỹ thực hành tốt Đặc biệt, HV đánh giá có kỹ sử dụng trang thiết bị công nghệ cao Tuy nhiên, lực giao tiếp ngoại ngữ; kinh nghiệm thực tế; kỹ làm việc theo nhóm kiến thức quản lý HV đánh giá mức độ trung bình 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QLCL ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD THEO HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 2.5.1 Mặt mạnh Footer Page 17 of 134 Header Page 18 of 134 16 Trong thời gian qua, công tác đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực đạt kết định Bên cạnh đó, đội ngũ CBQL có lực, nhiệt tình công việc có trách nhiệm có tâm cao Cơ sở vật chất Trung tâm đại, khang trang đạt tiêu chuẩn phục vụ học tập Trong năm học 2011 - 2012, Trung tâm bắt đầu ổn định tổ chức cán đào tạo, đội ngũ giảng viên, xây dựng hệ thống văn quy định hoạt động nội bộ; mặt công tác bắt đầu vào nề nếp, chất lượng đào tạo đảm bảo đáp ứng phần yêu cầu nguồn lao động cho khu vực miền Trung Tây Nguyên 2.5.2 Hạn chế Đội ngũ cán quản lý Trung tâm nhìn chung trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nề nếp quản lý số mặt chưa số trường đại học công lập Nguồn lực tài hạn hẹp ảnh hưởng đến khả đầu tư cho việc đào tạo đội ngũ giảng viên cán quản l đồng thời ảnh hưởng đến việc tăng cường đầu tư CSVC nhằm phục vụ nâng cao thiết bị dạy học Trung tâm chưa tạo nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ có hiệu với doanh nghiệp, quan quản l nhà nước kinh tế, địa phương, với cựu học viên 2.5.3 Thuận lợi Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ giới đặc biệt công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm tảng cho phát triển kinh tế tri thức, làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, đồng thời tạo hội cho Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng dễ dàng tiếp cận thành tựu tri thức nhân loại Footer Page 18 of 134 Header Page 19 of 134 17 2.5.4 Thách thức Các khoa học kinh tế, quản lý kinh doanh nước ta trình chuyển đổi, thay đổi nhanh chóng tụt hậu nhiều so với giới Các chế quản lý kinh tế, kinh doanh, quản lý xã hội nhiều bất cập Các tỉnh miền Trung Tây Nguyên địa bàn phục vụ chủ yếu Trung tâm địa phương chậm phát triển, đặc biệt Tây Nguyên có vùng nghèo nước với mặt dân trí thấp, chất lượng giáo dục phổ thông yếu 2.5.5 Đ n i un Qua đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng cho thấy mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình giảng dạy ngành Quản trị Kinh doanh Trung tâm tương đối phù hợp với kiến thức chuyên môn công việc đáp ứng nhu cầu xã hội nhà tuyển dụng Tuy nhiên, chương trình đào tạo mang nặng t nh hàn lâm, chưa trọng th ch đáng tới thực hành chưa tận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp học viên Trong năm qua, công tác QLCL giảng dạy giảng viên Trung tâm thực tương đối chặt chẽ, nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên, số lượng GV hữu nên Trung tâm gặp khó khăn mời giảng viên thỉnh giảng từ trường đại học khác nước Học viên học tập theo hình thức VLVH vừa phải làm vừa phải học, thực tế học viên theo hình thức VLVH thường xuyên học muộn vắng mặt lớp, thời gian nghiên cứu tài liệu, tự học, tự nghiên cứu để nắm bắt vấn đề Tuy quan tâm đầu tư sở vật chất Trung tâm chưa thực đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo Footer Page 19 of 134 Header Page 20 of 134 18 TIỂU KẾT CHƯƠNG Với sở lý luận trình bày chương đề tài kết đánh giá thực trạng công tác QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm, đề xuất biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng chương CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN L CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắ đảm bảo tính thực tiễn 3.1.2 Nguyên tắ đảm bảo tín đồng 3.1.3 Nguyên tắ đảm bảo tính toàn diện 3.1.4 Nguyên tắc bảo đảm tính lịch sử 3.1.5 Nguyên tắ đảm bảo phát triển 3.1.6 Nguyên tắ đảm bảo tính khả thi 3.1.7 Nguyên tắ đảm bảo tính hệ thống 3.1.8 Nguyên tắ đảm bảo tính hiệu 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN L CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao nhận thức CBQL, giảng viên học viên tầm quan trọng chất lượn đào tạo theo hình thức VLVH - Tổ chức đợt sinh hoạt trị, học tập bồi dưỡng Nghị quyết, chủ trương ch nh sách Đảng, văn qui định Nhà nước việc nâng cao CLĐT nói chung CLĐT theo hình thức VLVH có ngành QTKD nói riêng Footer Page 20 of 134 Header Page 21 of 134 19 - Phổ biến cho HV hiểu rõ mục tiêu đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH - Tổ chức học tập nội qui, qui chế cho HV trước trình học, làm tốt công tác quản lý HV, nhắc nhở, nắm bắt tình hình học tập, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng HV để thân HV tự rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt CTĐT 3.2.2 Phát triển đội n ũ iản vi n ữu đảm bảo số lượng chất lượng - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV đủ số lượng đạt chất lượng - Có sách thu hút GV từ trường đại học khác làm GV hữu Trung tâm - Tuyển dụng sinh viên ưu tú từ trường ĐH nước, có kế hoạch tiếp tục đào tạo họ để kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo Trung tâm - Đảm bảo quy trình tuyển chọn đội ngũ GV hữu Trung tâm - Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán có trình độ chuyên môn vững vàng Trung tâm nhằm bổ sung đội ngũ GV 3.2.3 Tăn ường quản lý chất lượng giảng dạy giảng viên - Quản lý việc chuẩn bị lên lớp giáo viên như: Xây dựng đề cương giảng dạy chi tiết, chuẩn bị giáo trình tài liệu tham khảo, phương tiện phục vụ dạy học,… - Quản lý thực đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực; với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động người học” - Xây dựng công cụ kiểm tra có hiệu hoạt động giảng dạy GV Đổi quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá công tác Footer Page 21 of 134 Header Page 22 of 134 20 giảng dạy, khai thác sử dụng trang thiết bị, phương tiện dạy học phù hợp - Tổ chức buổi họp chuyên môn để tạo điều kiện cho GV trao đổi, rút kinh nghiệm, đánh giá, điều chỉnh nội dung giảng dạy - Tổ chức lấy ý kiến HV hoạt động giảng dạy, giúp cho GV giảm tính chủ quan giảng dạy, đầu tư thời gian nhiều cho công việc giảng dạy có trách nhiệm với HV 3.2.4 Tăn ường quản lý chất lượng học tập học viên - Tăng cường quản lý HV thông qua nề nếp học tập, thực nội quy học tập - Trang bị, bồi dưỡng cho HV phương pháp tự học, tự nghiên cứu Yêu cầu GV giao tập tự học cho HV có chế độ kiểm tra, đánh giá kết thực - Tổ chức đánh giá chất lượng học tập HV thông qua kiểm tra hàng ngày, kiểm tra kỳ, thi cuối khóa để đánh giá chất lượng HV, tìm hạn chế HV từ có biện pháp khắc phục - Kết hợp đánh giá kết học tập, rèn luyện thông qua kiểm tra, thi kết thúc khóa học chuyên cần suốt thời gian học cách xác, khách quan - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát GV hoạt động học tập học viên lớp - Động viên khen thưởng kịp thời học viên giỏi trình học tập để tạo động lực phấn đấu học tập HV 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra - đ n i kết học tập - Đảm bảo kiểm tra - đánh giá tổ chức định kỳ theo quy định Bộ GD & ĐT quy chế Viện Đại học Mở Hà Nội - Yêu cầu đội ngũ CBQL, GV nắm vững vận dụng tốt quy chế thi, kiểm tra, hình thức kiểm tra, đánh giá HV Footer Page 22 of 134 Header Page 23 of 134 21 - Đảm bảo thời gian hoàn thành công tác chấm thi công bố kết thi theo quy định - Tiếp nhận giải phản hồi kịp thời ý kiến HV kết thi, KT - ĐG kết học tập 3.2.6 Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị dạy học - Xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp CSVC trang thiết bị dạy học đại đáp ứng chiến lược phát triển Trung tâm giai đoạn 2013 - 2020 - Tăng cường đầu tư CSVC thiết bị dạy học theo tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu đảm bảo tính thực tiễn, khả thi sở cân đối ngân sách nguồn kinh phí - Xây dựng hệ thống văn quy định sử dụng hiệu sở vật chất dựa tình hình thực tế Trung tâm Ban hành văn qui định trách nhiệm cho phận, cá nhân để nâng cao tinh thần trách nhiệm người việc sử dụng CSVC, trang thiết bị dạy học - Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị định kỳ để kéo dài thời hạn sử dụng, giảm thiểu chi ph tài ch nh đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu dạy học 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp có mối quan hệ với tạo nên sức mạnh tổng hợp Giữa chúng tác động qua lại lẫn thể mối quan hệ hữu bền chặt Các biện pháp thể mối quan hệ tổng hòa, thống nhất, đồng hình thành phát triển dựa quy luật khách quan quản lý chất lượng đào tạo chuyên ngành QTKD theo hình thức VLVH Viện Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Footer Page 23 of 134 Header Page 24 of 134 22 Tiến hành thăm dò kiến gồm 15 CBQL, giảng viên người trực tiếp giảng dạy tham gia công tác quản lý Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng tính cấp thiết tính khả thi biện pháp QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp Kết (Điểm TBC) Các biện pháp T nh cấp T nh khả thiết thi Nâng cao nhận thức CBQL, GV học viên tầm quan trọng chất lượng đào 4,83 4,77 tạo theo hình thức vừa làm vừa học Phát triển đội ngũ giảng viên hữu đảm 4,67 4,00 bảo số lượng chất lượng Tăng cường quản l chất lượng giảng dạy 4,77 4,47 giảng viên Tăng cường quản l chất lượng học tập 4,65 4,40 học viên Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra - đánh giá kết 4,55 4,30 học tập Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị dạy 4,53 4,23 học Căn kết bảng 3.1 cho thấy: - Về tính cấp thiết: Hầu hết CBQL, GV hỏi ý kiến cho biện pháp nhằm nâng cao hiệu QLCL đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng cần thiết (Điểm TBC từ 4,53 trở lên) - Về tính khả thi: Tuy kết điểm đánh giá t nh khả thi không cao đánh giá t nh cấp thiết, kiến khảo sát cho biện pháp nhằm nâng cao hiệu QLCL đào tạo ngành Quản trị Footer Page 24 of 134 Header Page 25 of 134 23 kinh doanh Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng có tính khả thi cao điều kiện TIỂU KẾT CHƯƠNG Để nâng cao hiệu công tác QLCL đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng, cần phải linh hoạt vận dụng 06 biện pháp luận văn đề xuất Kết khảo nghiệm thể biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng có tính cấp thiết cao tính khả thi cao KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Luận văn nghiên cứu cách hệ thống sở lý luận khoa học quản lý, QLGD, quản lý chất lượng đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học Việc nghiên cứu cho thấy tính cấp thiết công tác quản lý chất lượng đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học trường ĐH Qua khảo sát đánh giá thực trạng QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức VLVH Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng thể CTĐT áp dụng Trung tâm có cấu trúc chương trình linh hoạt, thuận lợi; phù hợp với kiến thức chuyên môn phục vụ cho công việc, đáp ứng nhu cầu xã hội nhà tuyển dụng Tuy nhiên, tỷ lệ phân bố lý thuyết thực hành chưa hợp l ; chương trình nặng lý thuyết, hạn chế tư HV Số lượng GV hữu nên Trung tâm gặp khó khăn mời giảng viên thỉnh giảng từ trường đại học khác nước khó khăn QL đào tạo Học viên theo hình thức VLVH chưa dành thời gian hợp lý cho việc xây dựng kế hoạch học tập thân, chưa sử dụng hiệu phương pháp học tập môn học chưa dành thời gian cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu Footer Page 25 of 134 Header Page 26 of 134 24 Luân văn đề xuất 06 biện pháp QLCL đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hình thức VLVH Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng Kết khảo nghiệm thể biện pháp luận văn đề xuất có tính cấp thiết cao tính khả thi cao Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dụ v tạo - Ban hành văn quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, nội dung thực việc quản l công tác đào tạo hình thức VLVH cho cá nhân, phận, chức danh trường ĐH CĐ - Thống hệ thống giáo trình hình thức VLVH nhằm đảm bảo tính thống với trường đại học 2.2 Đối với UBND Thành phố Đ Nẵng - Tạo điều kiện mặt hành ch nh hỗ trợ cho công tác đào tạo tuyển sinh theo hình thức VLVH - Quan tâm tạo điều kiện bố tr đất đai xây dựng Trung tâm ĐH Mở Hà Nội Đà Nẵng 2.3 Đối với Việ Đại h c Mở Hà Nội - Rà soát lại giáo trình môn học ngành QTKD cách phù hợp - Đẩy mạnh phân cấp quản lý cho Trung tâm sở đảm bảo gắn trách nhiệm với nghĩa vụ, quyền hạn quyền lợi 2.3 Đối với Tru tâ ĐH Mở Hà Nội Đ Nẵng - Tổ chức hội thảo khoa học QLCL đào tạo theo hình thức VLVH nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao CLĐT - Tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn học viên để công tác quản lý chất lượng đào tạo ngành QTKD ngày hiệu chất lượng Footer Page 26 of 134 ... Cơ sở lý luận quản l chất lượng đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học Chương 2: Thực trạng QLCL đào tạo ngành QTKD theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng... chất lượng đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học Trung tâm Đại học Mở Hà Nội Đà Nẵng đặc biệt chất lượng đào tạo cử nhân ngành QTKD, chọn đề tài: Biện pháp t tạo ngành Quản trị kinh doanh hình. .. TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH QTKD THEO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC Ở TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM ĐẠI HỌC MỞ HÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵn, Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵn, Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay