NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

104 217 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:39

trắc nghiệm ngân hàng câu hỏi và đáp án môn xử lý tín hiệu số NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐCHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠCCâu 1: Năng lượng của dãy xung đơn vị δ(n):A. Ex = 0C. Ex = ∞B. Ex = 1D. Ex = nCâu 2: Năng lượng của dãy U(n) :A. Ex = 0C. Ex = ∞B. Ex = 1D. Ex = nCâu 3: Năng lượng của dãy rectN (n) :A. Ex = 0C. Ex = ∞B. Ex = 1D. Ex = NCâu 4: Công suất trung bình của dãy xung đơn vị δ (n):A. Px = 0C. Px = ∞B. Px = 1D. Px = NCâu 5: Công suất trung bình của dãy U(n) :A. Px = 0C. Px = ∞B. Px = 12D. Px = NCâu 6: Tín hiệu nào dưới đây là tín hiệu công suất: NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN XỬ TÍN HIỆU SỐ *** CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC Câu 1: Năng lượng dãy xung đơn vị δ(n): A Ex = C Ex = ∞ B Ex = D Ex = n Câu 2: Năng lượng dãy U(n) : A Ex = C Ex = ∞ B Ex = D Ex = n Câu 3: Năng lượng dãy rectN (n) : A Ex = C Ex = ∞ B Ex = D Ex = N Câu 4: Công suất trung bình dãy xung đơn vị δ (n): A Px = C Px = ∞ B Px = D Px = N Câu 5: Công suất trung bình dãy U(n) : A Px = C Px = ∞ B Px = 1/2 D Px = N Câu 6: Tín hiệu tín hiệu công suất: A δ (n) C U(n) B rectN (n) D e-at 1(t) Câu 7: Tín hiệu x(n) tín hiệu chẵn nếu: A x(- n) = x(n) C x(- n) = - x(n) B x(n) đối xứng qua gốc toạ độ D x(n) > Câu 8: x(n)= rect5(n-2) A x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} C x(n) ={0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} B x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 9: x(n)= rect5(n+2) D x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} A x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} C x(n) ={0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} B x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} D x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 10: Tìm y(n) biết: x(n) = { 0, 1, 2, 3, 4, 0}; y(n) = x(-n) + δ (-n) A y(n) ={0,1, 3, 3, 4, 0} C y(n) ={ 0, 1, 1, 3, 4, 0} B y(n) ={0, 4, 3, 3, 1, 1, 0} D y(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 11: Tìm y(n) = x(n) + rect3(-n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 1, 3, 4, 5, 0} C y(n) ={0, 1, 1, 3, 3, 4, 0} B y(n) ={0, 1, 1, 2, 3, 0} D y(n) ={0, 1, 1, 2, 2, 3, 4,0} Câu 12: Cho: y(n) = x(n).u(n) Tìm y(n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} C y(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 1, 1,…} B y(n) = u(n) D y(n) ={0, 2, 3, 4,0} Câu 13: Cho: y(n) = 3x(n) + 2x(n -1) Tìm y(n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 3, 8,13, 18, 8, 0} C y(n) ={0, 3, 8, 13, 18, 8, 0} B y(n) = {0, 5, 10, 15, 20, D y(n) ={0, 2, 3, 4,0} Câu 14: y(n) = x(-2n) rect3 (n-2) tìm y(n) biết: x(n) ={0, 1, 2, 3, 4, 0} A y(n) ={0, 2, 0} C y(n) ={0, 0, 0} B y(n) = {0, 1, 2, 0, D y(n) ={0, 4, 2,0} Câu 15: x(n) = r(n) biểu diễn x(n) dạng dãy số: A x(n) ={0, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…} C x(n) = {0, 1, 2, 3, 4,5} B.x(n) = {0, 1, 2, 3, 4,5} D x(n) ={0, 2, 4, 6} Câu 16: x(n)= r(n) rect5(n) Tìm y(n)= x(2n+2) A y(n) ={0, 2, 4, 6,0} C y(n) = {0, 1, 2, 4,1} B.y(n) = {0, 2, 4, 0} Câu 17: Cho đồ khối hình 1: D y(n) ={0, 2, 5, 7} A y(n)= x1(n)+ x2(n) C y(n)= x1(n) x2(n) B y(n)= ax1(n)+ x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 18: Cho đồ khối hình 4.1, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} ; x2(n) = {0, 1, 2, 3, 4, 0} ; a =2 A y(n) ={0, 3, 4, 5, 6, 1, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 4, 5} B.y(n) = {0, 2, 1, 3, 5} Câu 19: Cho đồ khối hình D y(n) ={0, 2, 4, 6, 8, 0} A y(n)= x1(n)+ x2(n) C y(n)= x1(n) x2(n) B y(n)= ax1(n)+ x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 20: Cho đồ khối hình 4.2, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} ; x2(n) = {0, 1, 2, 3, 4, 0} ; a =2 A y(n) ={0, 1, 4, 5, 2, 1, 0} C y(n) = {0, 2, 2, 1, 5} B.y(n) = {0, 3, 4, 5, 6, 2} Câu 21: Cho đồ khối hình D y(n) ={0, 2, 1, 5, 8, 0} A y(n)= x1(n)+ x2(n) B y(n)= ax1(n) - bx2(n) C y(n)= x1(n) x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 22: Cho đồ khối hình 4.3, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 2, 3, 0} ; x2(n) = {0, 1, 1, 1, 0} ; a =2, b=1 A y(n) ={0, 0, 2, 4, 5, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 3, 5} B.y(n) = {0, 0, 1, 3, 5, 0} Câu 23: Cho đồ khối hình 4 D y(n) ={0, 1, 2, 5, 8, 0} A y(n)= a[x1(n)+ x2(n)] C y(n)= x1(n) x2(n) B y(n)= ax1(n) - x2(n) D y(n)= ax1(n) x2(n) Câu 24: Cho đồ khối hình 4.4, tìm y(n) biết: x1(n) = {0, 1, 2, 3, 0} ; x2(n) = {0, 1, 1, 1, 0} ; a =2 A y(n) ={0, 0, 4, 6, 8, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 3, 6} B.y(n) = {0, 0, 2, 3, 5, 0} D y(n) ={0, 1, 2, 1, 8, 0} Câu 25: Cho đồ khối hình 4.5 Phương trình vào hệ thống là: A y(n)= x(n)+y(n+1) C y(n)= x(n) + x(n+1) B y(n)= x(n) + x(n-1) D y(n)= x(n) +y(n-1) Câu 26: Cho đồ khối hình 4.6 Phương trình vào hệ thống là: A y(n)= x(n)+y(n+1) C y(n)= x(n) + x(n+1) B y(n)= x(n) + x(n-1) D y(n)= x(n) +y(n-1) Câu 27: Cho đồ khối hình 4.8 Phương trình vào hệ thống là: A y(n)= 3[x(n+1) + x(n)+ x(n-2)] C y(n)= 3x(n+2) + x(n)+ x(n-1) B y(n)= 3[x(n+2) + x(n)+ x(n-1)] D y(n)= x(n+2) + 3x(n)+ x(n-1) Câu 28: Cho đồ khối hình Phương trìnhvào hệ thống là: A y(n)= x(n+1) + x(n)+ x(n-2) C y(n)= x(n+2) + x(n)+ x(n-1) B y(n)= x(n+2) + x(n)+ x(n-1) D y(n)= x(n+2) + 2x(n)- x(n-1) Câu 29: Tín hiệu sau tín hiệu phi nhân quả: A 2x(n)+x(n-2) C x(n)+3x(n-2) B 3x(n-1)+2x(n-2)+x(n+2) D nx(n)+3x(n-1)+2x2(n-2) Câu 30: Tìm y(n)=x1(n)* x2(n) biết: x1(n) ={0, 1, 2, 2, 2, 1, 0} ; x2(n) = δ(n) A y(n) ={0, 1, 2, 4, 8, 0} C y(n) = {0, 1, 2, 2, 2, 1, 0} B.y(n) = {0, 1, 2, 1, 3, 0} D y(n) ={0, 1, 2, 1, 8, 0} Câu 31: Tìm tín hiệu y(n) biết: h(n) = {0,1, 2, 1, -1, 0} ; x(n) = {0,1, 2, 3, 1, 0} A y(n) ={0, 1, 4, 8, 8, 3, -2, -1, 0} C y(n) = {0, 4, 8, 8, -2, -1, 0} B.y(n) = {0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 0} D y(n) ={0, 4, 8, 8, 3, 0} Câu 32: Cho hệ thống có đồ hình Đáp ứng xung hệ thống theo đáp ứng xung thành phần là: A h(n)= h1(n)+ h2(n)+h3(n)+ h4(n) B h(n)= h1(n)* [h2(n)* h3(n)+ h4(n)] C h(n)= h1(n)+ [h2(n)+h3(n)]* h4(n) D h(n)= h1(n) [h2(n)h3(n)+ h4(n)] Câu 33: Hệ thống LTI có đáp ứng xung h(n)=(0 5)n u(n) Hệ thống là: A ổn định phi nhân B ổn định nhân C không ổn định nhân D không ổn định phi nhân Câu 34: Cho hai hệ thống LTI có đáp ứng xung h1(n) h2(n) Tìm đáp ứng xung chung hai hệ thống ghép nối tiếp: A y(n) ={0, 1, 4, 8, 8, 3, 2, 1, 0} C y(n) = {0, 4, 8, 8, -2, -1, 0} B.y(n) = {0, 1, 4, 8, 12, 11, 2, 6, 3, 0} D y(n) ={0, 1, 4, 8, 11, 2, 6, 3} Câu 35: Cho hai hệ thống LTI có đáp ứng xung h1(n) h2(n) Tìm đáp ứng xung chung hai hệ thống ghép song song: A y(n) ={0, 2, 4, 4, 2, 0} C y(n) = {0, 4, 2, 2, 4, 0} B.y(n) = {0, 2, 4, 2, 4, 2, 0} D y(n) ={0, 4, 2, 1, 2, 0} Câu 36: Xác định phương trình mô tả hệ thống tuyến tính bất biến có đồ hình 2.2 A y(n)= 3x(n) - 2x(n-1) + 3x(n-3) C y(n)= 3x(n) - 2x(n-1) + 3x(n-2) B y(n)= 3x(n) + 2x(n-1) + 3x(n-3) D y(n)= 3x(n) + 2x(n-1) + 3x(n-2) Câu 37: Xác định phương trình mô tả hệ thống tuyến tính bất biến có đồ hình 2.3 A y(n)= 3x(n) - 2x(n+1) + 4x(n+2) C y(n)= 3x(n) - 2x(n-1) + 4x(n-2) B y(n)= 3x(n) + 2x(n+1) + 4x(n+2) D y(n)= 3x(n) + 2x(n-1) - 4x(n-2) Câu 38: Cho : x(n)= rect5(n) Biểu diễn x(n) phương pháp dãy số A x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} B x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} C x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 1, 0} D x(n) ={0, 1, 1, 1, 1, 0} Câu 39: Tìm y(n)=x(n)* h(n) với  n 1 − x ( n) =   0≤n≤3 n lai h(n) = rect ( n − 1) A y(n)={0, 1, 5/3, 2/3, 1/3, 0}.u(n) C y(n)={0, 1, 5/3,1/3, 0}.u(n) B y(n)={0, 1, 5/3, 1, 1/3, 0}.u(n) D y(n)={0, 1, 5/3, 4/3, 1, 1/3, 0}.u(n) Câu 40: Phép chập làm nhiệm vụ sau đây: A Xác định công suất tín hiệu B Xác định lượng tín hiệu C Phân tích tín hiệu miền rời rạc D Xác định đáp ứng hệ thống biết tín hiệu vào đáp ứng xung Câu 41: Tìm đáp ứng xung h(n) hệ thống sau Biết H1(n) = δ(n-1) H2(n) = rect2(n-2) H3(n) = u(n) –u(n-2) A h(n) = {0, 1, 2, 2, 1, 0, 0}.u(n) C h(n)={0, 1, 2, 3, 2, 1, 0}.u(n) B h(n)={0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0}.u(n) D h(n)= {1, 2, 2, 1}.u(n) Câu 42: Trong hệ thống sau hệ thống hệ thống tuyến tính bất biến nhân ổn định A y(n) = 2x(n-1) + 3x(n) + x(n-3) B h(n) = u ( n − 2) 2n + C h(n) = [ u(n) − u (n − 3)] n(n + 1) D phương án Câu 43: Cho phương trình sai phân tuyến tính sau y(n) + 2y(n-3) = x(n-1) – 4x(n-2) + 3x(n-3) A Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc B Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc C Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc D Đây phương trình sai phân tuyến tính bậc Câu 44: Phương trình sai phân tuyến tính hệ số mô tả hệ thống rời rạc sau đây: A Hệ thống bất biến C Hệ thống tuyến tính bất biến B Hệ thống phi tuyến D Hệ thống tuyến tính Câu 45: Tìm đáp ứng xung h(n) hệ thống tổng quát sau đây: A h(n) = h1(n) + [h2(n)*h3(n)] C h(n) = h1(n) * [h2(n)+h3(n)] B h(n) = h1(n) + [h2(n)+h3(n)] D h(n) = h1(n) * [h2(n)*h3(n)] Câu 46: Điều kiện ổn định hệ thống đáp ứng xung h(n) thỏa mãn: ∞ ∞ A S =∑ h(n) < ∞ C S = ∑ h(n) < ∞ n =0 n= −∞ ∞ ∞ B S =∑ h(n) → ∞ D S = ∑ h(n) → ∞ n =0 n= −∞ Câu 47: Hãy cho biết hệ thống không đệ quy hệ thống đặc trưng A Phương trình sai phân bậc C Phương trình sai phân bậc không B Phương trình sai phân bậc D Phương trình sai phân bậc khác không Câu 48: Tín hiệu rect5(n-3) biểu diễn : 1 0 3≤ n ≤ n lai C rect (n − 3) =  1 0 0≤n ≤7 n lai D rect (n − 3) =  A rect (n − 3) =  B rect (n − 3) =  1 0 2≤n ≤7 n lai 1 0 3≤ n ≤5 n lai Câu 49: Hãy xác định đáp ứng xung hệ thống FIR sau x(n) b0 + y(n) D D b1 + A h(n) = b0.δ(n) + b1.δ(n-1) + b2.δ(n-2) b2 B h(n) = b0.δ(n) + b1.b2[δ(n-1) + δ(n-2)] C h(n) = b0.δ(n) + b1.δ(n-1) + b1.b2.δ(n-2) D h(n) = b0.δ(n) + b0.b1.δ(n-1) + b0.b1.b2.δ(n-2) Câu 50: Biểu thức sau tương đương với tín hiệu x(n):  n  1+ A x(n) =  0≤n≤4 n≠ n  −1 B x(n) =   n    1− D x(n) =  n 0≤n≤4 n≠ 0  1− C x(n) =  0≤n≤4 n≠ 0≤n≤4 n≠ Câu 51: Cho hệ thống đặc trưng phương trình sai phân sau y(n) - 2y(n-1) + 3y(n-2) = x(n) + x(n-1) + 2x(n-3) đồ sau thực hệ thống này: A + x(n) + y(n) D + + D + x(n) + y(n) D C + + D D D D -3 D x(n) D + + D D D B D -2 + + y(n) -2 D D 10 C Bộ lọc thông thấp ½ băng tần tưởng D Bộ lọc thông cao ½ băng tần tưởng Câu 160 Bộ biến đổi Hilbert làm nhiệm vụ ? A Sử dụng để làm suy giảm biên độ tín hiệu B Sử dụng để di pha tín hiệu góc π hay 1800 C Sử dụng để di pha tín hiệu góc π/2 hay 900 D Sử dụng để vi phân tín hiệu 90 CHƯƠNG 4: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRONG MIỀN TẦN SỐ RỜI RẠC Câu 1: Tại phải rời rạc hoá tần số A Vì ta không rời rạc hoá tần số, ta C Rời rạc hoá tần số cho kết tính phân tích tính toán hệ toán H(ejω) xác tần số liên tục thống B Ta phải rời rạc hoá tần số phân tích tín hiệu tần số số hiệu phân tích theo tần số liên tục D Đối với tín hiệu số, không rời rạc hoá ω ta tính H(ejω) với trị số ω có vô hạn trị số Câu 2: Công thức sau công thức tính toán tần số số: 2π k N A ω k = k { 0,1,2, N − 1} C ω k = 1−e j 2π N j k k { 0,1,2, N − 1} 2π 1−e N 2π k n k { 0,1,2, N − 1} B ωk n = D ω k = N − WN 1 Câu 3: Hãy xác định DFT tín hiệu sau: ~x (n) =  0 k { 0,1,2, N − 1} 0≤n≤4 5≤n≤9 kπ A X~ (k ) = e − j C X~ (k ) = e − jkπ sin kπ − j kπ ~ e B X ( k ) = kπ sin sin kπ ~ −j D X (k ) = kπ e sin kπ 10 10 N −1 Câu 4: Hãy xác định giá trị biểu thức A N −1 j 2Nπ kn n =0 C ∑e 2n j kn N  N = 0 n =0 B ∑e N −1 ∑e n=0 j 2n kn N =0 k = rπ k ≠0 voi r = 0,1,2 ∞ N −1 ∑e j 2n kn N  N = 0 n=0 D N −1 ∑e j 2n kn N k = rπ k ≠0 voi r nguyen = kN voi ∀k n=0 91 Câu 5: Biểu thức sau biểu thức đúng: N −1 ~ X ( k ) = A ∑ x(n).WNkn N −1 ~ X ( k ) = C ∑ x(n).WN− kn n=0 ∞ n=0 N −1 x(n).W Nkn ∑ N n =0 n = −∞ ~ Câu 6: Biểu thức sau biểu diễn IDFT dãy X (k ) ~ B X (k ) = ~ ∑ x(n).W Nkn D X (k ) = ∞ ~ - kn ~ X (k ).WN A x (n) = ∑ N k = −∞ B ~x (n) = N −1 ∑ k =0 C ~x (n) = N −1 ∑ k =0 N −1 D ~x (n) = ~ kn X (k ).WN ~ - kn X (k ).WN ∑ N k =0 ~ - kn X (k ).WN Câu 7: Hãy xác định DFT [ ~x (n)] trường hợp sau ~ DFT [ ~ x ( n)] = X ( k ) ~ ~ x (n) = a.~ x1 (n) + b.~ x2 ( n ) DFT [ ~ x1 (n)] = X (k ) ~ DFT [ ~ x ( n)] = X ( k ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ A X (k ) = a.b X (k ) X (k ) C X (k ) = a X (k ) + b X (k ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B X (k ) = a X (k ) * b X (k ) D X (k ) = a X (k ) + b X (k ) + ab X (k ) X (k ) ~ Câu 8: Hãy xác định DFT [ ~x (n − n0 )] trường hợp sau: Nếu DFT [ ~x (n)] = X (k ) Nếu ~ ~ A DFT [ ~x (n − n0 )] = W N− kn X (k ) C DFT [ ~x (n − n0 )] = W Nn X ( k ) ~ ~ B DFT [ ~x (n − n0 )] = W Nkn0 X (k ) D DFT [ ~x (n − n0 )] = W Nn X ( −k ) Câu 9: Biểu thức sau mô tả tính chất đối xứng DFT [ ] [ ] [ [ ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( − k ) A ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( k ) [ ] ] ~ ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( k ) + X ( − k ) B ~ ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( k ) − X ( − k ) Câu 10: Hãy xác định DFT [ ~x (n)] ~ DFT [ ~ x1 (n)] = X (k ) ; DFT [ ~ x ( n)] = ~ ~ ~ A X (k ) = X (k ) N X (− k ) N ~ ~ ~ B X (k ) = X (k ) N (∗) N X ( k ) N Câu 11: Hãy xác định DFT [ ~x (n)] ] ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( k ) C ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( − k ) [ ] [ [ ] ] ~ ~ DFT ~ x * ( n) = X * ( k ) + X ( k ) D ~ ~ DFT [ ~ x ( − n)] = X * ( k ) − X ( k ) ~ trường hợp sau: Nếu DFT [ ~x (n)] = X (k ) ; ~ ~ ~ ~ ~ X (k ) ; x (n) = x1 ( n) N ( ∗ ) N x (n) N ~ ~ ~ C X (k ) = X (k ) N (∗) N X ( −k ) N ~ ~ ~ D X ( k ) = X ( k ) N X ( k ) N ~ trường hợp sau Nếu DFT [ ~x (n)] = X (k ) 92 ~ ~ ~ ~ ~ DFT [ ~ x1 (n)] = X (k ) ; DFT [ ~ x (n)] = X (k ) ; x (n) = x1 ( n) N x (n) N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A X (k ) = X (k ) N X (− k ) N C X (k ) = X (k ) N (~∗ ) X (−k ) N B X (k ) = X (k ) N (∗) N X ( k ) N D X (k ) = X (k ) N X (k ) N ~ ~ Câu 12: Biểu thức tương đương với biểu thức sau: ~x (n) N = 2.x (n) N 2 x ( n ) ≤ n ≤ N − x ( n )  A n lai N B ~x (n) N = 2.x (n) lN ≤ n ≤ l ( N + 1) C x(n) N = 2.x (n)  x ( n) x ( n )  D rect N (n) N ≤ n ≤ N −1 n lai Câu 13: Biểu thức sau biểu diễn biến đổi Fourier rời rạc dãy hữu hạn A X (k ) = B X (k ) = N −1  N −1 kn 0≤k ≤∞  ∑ x(n)W N C X (k ) =  n =  k < 0  N −1 kn ≤ k ≤ N −1  ∑ x(n)W N D X ( k ) =  n =  k lại 0 ∑ x(n)W N− kn n=0 N −1 ∑ x(n)WNkn n=0 Câu 14: Biểu thức sau biểu diễn IDFT dãy hữu hạn N −1 X (k )W N− kn A x(n) = ∑ N k =0 B x(n) = N −1 ∑ n=0 C  N −1 − kn  ∑ X (k )W N x ( n) =  N k =  0  N −1 kn  ∑ X (k )W N D x(n) =  n =  0 X (k )W Nkn ≤ n ≤ N −1 k lại ≤ k ≤ N −1 k lại Câu 15: Hãy xác định đồ sau đồ X(k)N {với X(k)N = DFT[δ(n)]} XX(k (k)) A C -N+1 -2 -1 N-1 k N-1 N k 93 X (k ) B X (k ) D 1 N-1 k  an 0 ≤ n ≤ N −1 n lai Câu 16: Hãy xác định X(k) với x(n) A X (k ) = B X (k ) = 1− aN C X (k ) = − aW Nk − a N W Nk D X (k ) = − W N− kn k 1− aN − aW N− kn − a N W N− kn − aW N− kn Câu 17: Hãy xác định biểu thức mô tả quan hệ hai đồ sau x(n)4 x1(n)4 1 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 A ∑ x1 (n) = n =0 n 1/4 3 ∑ x ( n) C n=0 B ~x1 (n) = ~x (n − 2) ∑ x1 (n) = n =0 n ∑ x(n − 2) n=0 D x1 (n) = x(n − 2) Câu 18: Hãy xác định biểu thức mô tả quan hệ hai đồ sau x(n)4 x1(n)4 3/4 1/2 1/4 -1 n -2 -1 n 94 k lại A ∑ x1 (n) = n =0 3 ∑ x ( n) C ∑ x1 (n) = n=0 n =0 B ~x1 (n) = ~x (n − 2) ∑ x(n − 2) n=0 D x1 (n) = x(n − 2) Câu 19: Hãy xác định biểu thức mô tả quan hệ hai đồ sau x(n) x1(n) 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 1/4 n -3 -2 -1 n A x(n) = ~x1 (n).rect (n) C x(n) = ~x1 (n) B x1 (n) = ~x (n) D x1 (n) = x(n) Câu 20: Tìm X(k) trường hợp x(n) = rect4(n) 0≤k ≤4 4 0 4 B X (k ) =  0 A X (k ) =  k lại k =0 k≠0 0≤k ≤4 1 0 C X (k ) =  D X (k ) = e − j k lại kπ Câu 21: Cho dãy x(n) sau 1 x1 (n)16 =  0 n = 0,1,2,14,15 ≤ n ≤ 13 1 x (n)16 =  0 0≤n≤4 ≤ n ≤ 15 Biểu thức sau mô tả quan hệ hai dãy A ~x1 (n) ≡ ~x2 (n − 13) B x2(n)16 = x1(n-2)16 Câu 22: Hãy xác định x(n)4 biết k =0 1≤ k ≤ 3 X (k ) =  1 3 1 1 A x(n)4 =  ; ; ;  2 2 2 1 2 C ~x2 (n) ≡ ~x1 (n + 2) D x2(n)16 = x1(n+2)16 1 2 B x(n)4 =  ;1;1;   1 1  2 2 C x(n)4 = 1; ; ;  5 4 1 2 D x(n)4 =  ;1; ;  95 Câu 23: Hãy xác định x(n)N biết : X (k ) = δ (k ) A x(n) = W Nk B x(n) = N với ≤ n ≤ N-1 C x(n) = với ≤ n ≤ N-1 với ≤ n ≤ N-1 D x(n) = N với ≤ n ≤ N-1 Câu 24: Khi sử dụng DFT để tính tích chập A Khi chiều dài hai dãy chập gần C Khi chiều dài hai dãy chập gần dài B Khi chiều dài hai dãy chập khác ngắn D Khi hai dãy chập dãy tuyến xa tính nhân Câu 25: Khi ta cần ứng dụng tích chập phân đoạn A Khi chiều dài hai dãy chập gần C Khi chiều dài hai dãy chập gần dài B Khi chiều dài hai dãy chập khác ngắn D Khi hai dãy chập dãy tuyến xa tính nhân Câu 26: Hãy xác định giá trị tích chập vòng hai dãy sau x1(n)3 = δ(n-1) x2(n)3 = 2δ(n) + rect2(n-1) x(n)3 = x1(n)3*x2(n)3 A x(n)3 = {1, 1, 2, 0, }u(n+1) C x(n)3 = {1, 1, 2, 0, }u(n-1) B x(n)3 = {1, 2, 1}u(n+1) D x(n)3 = {1, 2, 1}u(n) Câu 27: Hãy xác định giá trị tích chập vòng hai dãy sau x1(n)3 = δ(n) + δ(n-1) x2(n)3 = δ ( n) + δ (n − 1) + δ (n − 2) 2 x(n)3 = x1(n)3*x2(n)3 A x(n)3 = {2, 3/2, 5/2}.u(n) C x(n)3 = {1/2, 3/2, 5/2, 3/2, 0, }.u(n) B x(n)3 = {1/2, 3/2, 5/2, 3/2}.u(n) D x(n)3 = {1/2, 3/2, 5/2}.u(n-2) Câu 28: Cho dãy x(n) có bề rộng phổ 0.5 KHz, lấy mẫu với tần số tần số 10KHz tính DFT 2000 mẫu Hãy xác định thời gian lấy mẫu T x 96 A Tx = 0,1 giây C Tx = 0,2 giây B Tx = giây D Tx = 0,5 giây Câu 29: Dãy x(-n) tương đương với dãy sau A x( N − n − 1) C x( N − n) B x( N − n + 1) D x( N + n) Câu 30: Hãy xác định phương trình DFT cho M mẫu cho tín hiệu sau Tín hiệu vào x(n) có chiều dài N {0 đến N-1} Với M < N A X (k ) = B X (k ) = M −1 ∑ x (n).e ∑ x (n).e n =0 M −1 − j 2Mπ kn − j 2Nπ kn n =0 C X (k ) = D X (k ) = N −1 ∑ x(n).e − j 2Mπ kn ∑ x(n).e − j 2Nπ kn n=0 N −1 n=0 Câu 31: Hãy xác định phương trình DFT cho M mẫu cho tín hiệu sau Tín hiệu vào x(n) có chiều dài N {0 đến N-1} Với M > N A X (k ) = B X (k ) = M −1 ∑ x (n).e n=0 N −1 ∑ x(n).e − j 2Mπ kn − j 2Nπ kn n=0 C X (k ) = D X (k ) = N −1 ∑ x(n).e − j 2Mπ kn ∑ − j 2Nπ kn n=0 M −1 n =0 Câu 32: Hãy xác định DFT 10 điểm tín hiệu sau: A X (k ) = + cos kπ B X (k ) = cos kπ e x (n).e x(n) = δ(n) + 2.δ(n-5) C X (k ) = −j kπ D Cả phương án a c Câu 33: Công thức sau gọi tần số số 2π π C ω = N N 2π π k B ω k = D ω k = k N N Câu 34: Các ω k gọi tần số tín hiệu A ω = 97 A Tần số số tín hiệu C Tần số phổ B Tần số sóng hài D Cả phương án a c Câu 35: Công thức sau công thức WN 2π 2π C WN = e − j N k A WN = e N k 2π 2π B WN = e − j N D WN = e j N Câu 36: Công thức sau công thức 2π A WN−kn = e − j N kn 2π C WN−kn = e j N kn 2π 2π B WN−kn = e − N kn D WN−kn = e N kn Câu 37: Những tín hiệu ứng dụng DFT A Tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N C Tín hiệu tắt dần B Tín hiệu có chiều dài hữu hạn D Cả phương án a, b c Câu 38: Tại chiều dài hai dãy chập khác xa khó thực DFT A Chiếm dụng nhiều tài nguyên làm C Việc tính toán DFT phức tạp dễ việc tính DFT vượt dung lượng gây nhầm lẫn tạo nhiều sai sót máy tính B Việc tính toán đòi hòi thời gian máy tính D Cả phương án a phương án c dài không cho phép Câu 39: Hãy cho biết, ký hiệu x(n-n0)N A Trễ tuyến tính n0 mẫu tín hiệu x(n) có C Trễ tuần hoàn n0 mẫu chu kỳ N chiều dài N B Trễ vòng n0 mẫu tín hiệu x(n) chu kỳ N D Cả hai phương án b c Câu 40: Tìm x(n) biết X(k) = δ(k-1) với chiều dài dãy N=2 (0 ≤ k ≤ 1) A x(n) = (−1) n với (0 ≤ n ≤ 1) B Cả phương án a b 1  C x(n) =  ;−  2 2 1 1 D x(n) =  ;− ;   2 2 Câu 41: Tìm x(n) biết X(k) = rect4(k) với chiều dài dãy N=4 (0 ≤ k ≤ 3) 98 k lại với (0 ≤ n ≤ 3) C x(n) = với (0 ≤ n ≤ 3) B x(n) = với (0 ≤ n ≤ 3) D x(n) = A x(n) = [ 1 + j n + j n + j 3n ] (0 ≤ n ≤ 3) Câu 42: Để thu dãy có chiều dài hữu hạn N, công thức sau công thức x (n) N u (n) x (n) N u (n − N ) A x(n) N = ~ C x(n) N = ~ ~ x (n) N rect N (n − N ) B x(n) N = x (n) N rect N (n) D x(n) N = ~ ~ Câu 43: Để thu phổ X(k)N từ X (k ) N , Ta sử dụng biểu thức sau ~ A X (k ) N = X (k ) N u (n) ~ B x(n) N = x (n) N rect N (n − N ) ~ C X (k ) N = X (k ) N u (n − N ) ~ D X (k ) N = X (k ) N rect N (n) Câu 44: Tìm phổ X(k) biết x(n) = δ(n-2) với ≤ n ≤ π A X ( k ) = e k với ≤ k ≤ π C X ( k ) = e − k với ≤ k ≤ B X ( k ) = j k với ≤ k ≤ D X ( k ) = ( − j ) k với ≤ k ≤ Câu 45: Tìm phổ X(k) biết x(n) = δ(n-1) với ≤ n ≤ A X(k) = với ≤ k ≤ C X(k) = jk với ≤ k ≤ B X(k) = (-1)k với ≤ k ≤ D X(k) = (-j)k với ≤ k ≤ Câu 46: Tìm phổ X(k) biết x(n) = δ(n-2) với ≤ n ≤ A X(k) = (-j)2k với ≤ k ≤ C X(k) = (-j)k với ≤ k ≤ k B X(k) = (-1) với ≤ k ≤ D X(k) = (j)k với ≤ k ≤ Câu 47: Tìm X(k) trường hợp x(n) = rect4(n) 4 A X (k ) =  0 1 B X (k ) =  0 0≤k ≤4 k lại 0≤k ≤4 k lại Câu 48: Hãy xác định x(n)N biết: A x(n) = W Nk với ≤ n ≤ N-1 C X (k ) = e − j 4 D X (k ) =  0 kπ k =0 k≠0 X (k ) = δ (k ) C x(n) = N với ≤ n ≤ N-1 99 B x(n) = với ≤ n ≤ N-1 D x(n) = N Câu 49: Khi sử dụng DFT để tính tích chập với ≤ n ≤ N-1 A Khi chiều dài hai dãy chập gần C Khi chiều dài hai dãy chập khác ngắn B Khi chiều dài hai dãy chập gần xa D Khi hai dãy chập dãy tuyến tính dài nhân Câu 50: Những tín hiệu ứng dụng DFT A Tín hiệu tuần hoàn chu kỳ N B Tín hiệu có chiều dài hữu hạn C Tín hiệu tắt dần D Cả phương án ~ Câu 51: Cho X (k ) = j − , xác định đáp ứng biên độ đáp ứng pha ~ ~ A X (k ) = 10 , arg[ X (k )] = arctg −3 ~ ~ B X ( k ) = , arg[ X (k )] = arctg −3 ~ Câu 52: Ký hiệu ( * ) N có nghĩa ? ~ ~ C X (k ) = j , arg[ X (k )] = arctg 10 ~ ~ D X (k ) = 10 , arg[ X (k )] = arctg ( − ) 10 A Tích chập liên tục chu kỳ N C Tích chập tín hiệu tuần hoàn với đáp ứng xung có chiều dài N B Tích chập hữu hạn N mẫu D Tích chập tuần hoàn chu kỳ N Câu 53: Biểu thức sau mô tả hàm tương quan tuần hoàn miền tần số rời rạc k x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N A Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x ( k ) = X (k ) X (k ) x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N B Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x (k ) = X ( k ) * X ( −k ) x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N C Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x (k ) = X (k ) X (−k ) x1 (n) ~ x2 (n) có chu kỳ N D Nếu ~ ~ ~ ~ Thì R~x ~x (k ) = X (k ) * X (k ) Câu 54: Để biến đổi Fourier khoảng N dãy x(n) có chiều dài M, trường hợp M < N, làm gì? A Không thể thực B Biến đổi Fourier khoảng M tuần hoàn hóa kết đến đạt chiều dài N C Chèn thêm mẫu “một” vào x(n) M để dãy chuyển thành x (n) N thực biến đổi D Chèn thêm mẫu “không” vào x(n) M để dãy chuyển thành x (n) N thực biến đổi 100 Câu 55: Để biến đổi Fourier khoảng N dãy x(n) có chiều dài M, trường hợp M > N, làm gì? A Không thể thực B Biến đổi Fourier khoảng M lược bỏ mẫu đến đạt chiều dài N C Lược bỏ mẫu nhỏ x(n) M để chuyển dãy thành x (n) N thực biến đổi D Lược bỏ mẫu lớn x(n) M để chuyển dãy thành x (n) N thực biến đổi Câu 56: Cho tín hiệu x(n) có đồ hình 1: x(n) x1 (n) n n Hình Hình Tín hiệu x1(n) hình có mối liên hệ với x(n) A Dãy x1(n) trễ tuyến tính mẫu dãy x(n) B Dãy x1(n) liên quan đến dãy x(n) C Dãy x1(n) trễ vòng mẫu dãy x(n) D Dãy x1(n) phân bố lại mẫu dãy x(n) N −1 ~ x ( n ) = x ( n ) ( * ) x ( n ) = Câu 57: Cho dãy ∑ x1 (m) N x2 (n − m) N N N N N m =0 xác định biểu thức chuyển sang miền tần số rời rạc A X(k)N = X1(k)N (*)N X2(k)N B X(k)N = X1(k)N.X2(k)N C X(k)N = X1(k)N.X2(-k)N D X(k)N = X1(k)N (*)N X2(-k)N Câu 58: Giả thiết ta cần tính dãy x(n) = ax1 (n) N + bx2 (n) M , Nếu N ≠ M cần A Quy chuẩn chiều dài L x(n) {avarage[N, M]} B Quy chuẩn chiều dài L x(n) {sum[N, M]} C Quy chuẩn chiều dài L x(n) {max[N, M]} 101 D Quy chuẩn chiều dài L x(n) {min[N, M]} , xác định phần thực phần ảo − cos k − j sin k − cos k j sin k Re[ X (k )] = , Im[ X (k )] = − cos k − j sin k − cos k − j sin k −2 Re[ X (k )] = , Im[ X (k )] = − cos k sin k cos k sin k Re[ X (k )] = , Im[ X (k )] = − cos k − cos k sin k Re[ X (k )] = 1, Im[ X (k )] = − cos k Câu 59: Cho dãy X (k ) = A B C D Câu 60: Hãy xác định biểu thức biểu thức sau ~ A x (n) N = x ( n) M rect N (n) ~ B x (n) N = x (n) N rect N (n) ~ C x (n) N = x (n) N rect M (n) ~ D x (n) N = x (n) M rect Max[ M , N ] (n) Câu 61: xác định công thức biến đổi fourier rời rạc (DFT) với dãy có chiều dài hữu hạn A B C D N −1 kn  ∑ x(n) WN X ( k ) N =  n =0  0  ∞ kn  ∑ x( n) WN X (k ) N = n = −∞ 0  X (k ) N N −1 kn ∑ x(n) WN =  n =0 0  X (k ) N  ∞ kn  ∑ x ( n) WN = n =−∞ 0  ≤ k ≤ N −1 k lại ≤ k ≤ N −1 k lại −∞ ≤ k ≤ ∞ k lại −∞ ≤ k ≤ ∞ k lại 102 Câu 62 xác định biểu thức mô tả tính chất trễ miền k A DFT [ x(n − n0 )] N = n0 W Nk X ( k ) N − kn B DFT [ x(n − n0 )] N = W N X (k ) N kn C DFT [ x(n − n0 )] N = W N X (k ) N D DFT [ x(n − n0 )] N = n0 X (k ) N 0 ~ ~ ~ Câu 63 Dãy x1 (n) = x (n − n0 ) có quan hệ với dãy x ( n) A Dãy B Dãy C Dãy D Dãy ~ x1 (n) ~ x1 (n) ~ x1 (n) ~ x ( n) ~ trễ tuần hoàn dãy x (n) ~ trễ vòng dãy x ( n) ~ trễ tuyến tính dãy x (n) ~ trễ biến thiên dãy x (n) Câu 64 Cho X (k ) N = e −j 2π k −j + e 2π k2 −j + e 2π k3 −j + e 2π k4 , xác định x(n)  1 1 A x(n)4 =  , , ,   4 1 1 1  B x(n)4 =  , , ,  1 4  1  C x(n)4 =  , , ,  4 2 1 1  D x(n)4 =  , , ,  2 4 Câu 65: Đâu biểu thức chuyển đổi tích hai dãy miền k ~ ~ ~ A Nếu x ( n) = x1 ( n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X ( k ) = X (k ) N ( * ) N X ( k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (l − k ) N l =0 ~ ~ ~ C Nếu x ( n) = x1 ( n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X ( k ) = X (k ) N ( * ) N X ( k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (l ) N l =0 ~ ~ ~ B Nếu x ( n) = x1 (n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X (k ) = X (k ) N ( * ) N X (k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (−l ) N l =0 ~ ~ ~ D Nếu x (n) = x1 ( n) N x2 ( n) N ~ ~ ~ ~ X (k ) = X (k ) N ( * ) N X (k ) N Thì N −1 ~ ~ = ∑ X (l ) X (k − l ) N l =0 103 Câu 66: Cho 0≤n≤4 5≤n≤9 1 ~ x (n) =  0 ~ Hãy xác định X (k ) 2π −j 2π k5 −j kn − e 10 ~ A X ( k ) = ∑ e 10 = 2π −j k n =0 − e 10 jkπ −  jk2π  − jkπ  e − e e   ~   B X (k ) = kπ kπ −j  j 10  − j kπ  e − e 10 e 10     kπ sin kπ ~ e − j X ( k ) = C kπ sin 10 D Cả 03 phương án 104 ... hoá A Hàm tín hiệu liên tục liên tục C Hàm tín hiệu liên tục rời rạc B Hàm tín hiệu rời rạc rời rạc D Hàm tín hiệu rời rạc liên tục Câu 60: Tín hiệu gọi tín hiệu lấy mẫu A Hàm tín hiệu rời rạc... trị số biến số độc lập Câu 58: Tín hiệu : x(n) = u(n-2) – u(n-5) tương đương với tín hiệu A rect3(n-5) C rect2(n-5) B rect3(n-2) D rect2(n-2) Câu 59: Tín hiệu gọi tín hiệu lượng tử hoá A Hàm tín. .. để A Đánh giá giống hai tín hiệu B Đánh giá tương thích hai tín hiệu C Đánh giá khác hai tín hiệu D Đánh giá biệt lập hai tín hiệu Câu 56: Hãy xác định phương pháp để tính tổng hai dãy: 11 A
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ, NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ, NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay