Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và vấn đề hoàn thiện (tt)

27 147 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 13:06

B GIO DC V O TO B T PHP TRNG I HC LUT H NI H VIT HNG HP NG VN CHUYN HNG HO QUC T BNG NG BIN V VN HON THIN PHP LUT VIT NAM Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 62380108 TểM TT LUN N TIN S LUT HC H NI 2017 Cụng trỡnh c hon thnh ti: TRNG I HC LUT H NI Ngi hng dn khoa hc: pgs.ts đoàn Pgs.ts nông quốc bình Phn bin 1: TS Lờ Mai Thanh Phn bin 2: PGS.TS Tng Vn Ngha Phn bin 3: PGS TS Hong Phc Hip Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn tin s cp trng, hp ti Trng i hc Lut H Ni, vo hi h/ Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: 1) Th vin Quc gia; 2) Th vin Trng i hc Lut H Ni / 2017 M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti Trong nhng nm gn õy Vit Nam ó y mnh quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t, tớch cc tham gia cỏc c ch song phng v a phng v hp tỏc quc t, c bit l lnh vc thng mi.Vit Nam l mt nc cú tim nng v ti bin rt ln ỏnh giỏ c tm quan trng ca kinh t ti bin, ng v Nh nc ta ó cú nhng chớnh sỏch ỳng n khuyn khớch cỏc hot ng kinh t liờn quan n bin Ngh quyt s 09 NQ/TW ngy 9/2/2007 ca Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng ln th khúa X v Chin lc bin Vit Nam n nm 2020 ó xỏc nh mc tiờu l a nc ta tr thnh mt quc gia mnh v bin, lm giu t bin, vi mc tiờu c th l phn u kinh t trờn bin v ven bin úng gúp khong 53- 55% tng GDP ca c nc iu ú cho thy, cựng vi tc tng trng nhanh chúng ca thng mi quc t, kinh t Vit Nam cng ang quỏ trỡnh hi nhp v phỏt trin, ú ngnh ti bin l mt nhng ngnh kinh t mi nhn c c bit chỳ trng Trong nhng nm qua, chuyn hng húa bng ng bin ó khụng ngng phỏt trin v úng vai trũ cc k quan trng i vi nn hng hi th gii Vit Nam, ti ng bin thc s cú ý ngha rt quan trng c tớnh lng hng húa quc t chuyn chim ti 80% tng lu lng hng húa xut nhp khu ca Vit Nam, nhiu cụng ty chuyn ng bin ó xut hin v ngy cng phỏt trin v cn phi cú cỏc qui nh phỏp lut iu chnh phự hp S i ca B lut hng hi Vit Nam 2005 ỏnh du bc phỏt trin mi th trng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam Trờn c s ú, cỏc thng nhõn Vit Nam ó cú c s phỏp lý y hn cho vic ký kt cỏc hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Trong thc t B lut hng hi Vit Nam ó c ban hnh nm 2015 v cú hiu lc vo ngy 01/7/2017, nhiờn phỏp lut Vit Nam iu chnh hot ng ti hng húa quc t bng ng bin tn ti nhng bt cp, cũn cú nhng qui nh cha rừ rng, thng nht, cha phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin cng nh cha phự hp vi cỏc cụng c quc t v ti bin Hin nay, Vit Nam ó tr thnh thnh viờn ca T chc Thng mi th gii, yờu cu t i vi Vit Nam l cn phi tip tc sa i, b sung, hon thin cỏc qui nh ca phỏp lut Vit Nam iu chnh hot ng dch v chuyn hng húa quc t bng ng bin cho phự hp hn vi cỏc yờu cu thc tin ca Vit Nam v thc tin thng mi, hng hi quc t Hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin nhm bo v cỏc quyn v li ớch chớnh ỏng cho cỏc bờn cỏc giao dch Hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin, thỳc y quan h hp tỏc thng mi hng hi ca Vit Nam vi cỏc quc gia trờn th gii Vỡ l ú, vic nghiờn cu cỏc phỏp lý v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cú ý ngha cp thit v mang tớnh thi s giai an hin Chớnh vỡ vy tỏc gi ó chn ti Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin v hon thin phỏp lut Vit Nam lm ti nghiờn cu sinh ca mỡnh i tng v phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn + i tng nghiờn cu: - Qui nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin mi tng quan vi cỏc qui nh ca phỏp lut quc t; So sỏnh qui nh ca phỏp lut Vit Nam vi phỏp lut mt s nc trờn th gii v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin; Thc tin ỏp dng cỏc qui nh ca phỏp lut hin hnh v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin + Phm vi nghiờn cu: Lun ỏn trung nghiờn cu cỏc qui nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin mi tng quan vi cỏc cụng c quc t v ti bin v so sỏnh, i chiu vi phỏp lut ca mt s quc gia v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Mc ớch nghiờn cu v nhim v ca lun ỏn + Mc ớch ca lun ỏn: lm rừ nhng lý lun v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cng nh ỏnh giỏ c thc tin ỏp dng phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin ti Vit Nam Trờn c s ú, xỏc nh quan im v gii phỏp hon thin phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam + Nhim v nghiờn cu ca lun ỏn: t c mc ớch ó nờu trờn nhim v nghiờn cu ca lun ỏn l: - Lm rừ khỏi nim v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin - Phõn tớch v ỏnh giỏ cỏc qui nh phỏp lut hin hnh ca Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin mi tng quan vi cỏc quy nh ca cỏc cụng c quc t v ti bin v so sỏnh vi qui nh phỏp lut ca mt s quc gia trờn th gii ng thi, ch nhng im bt cp, hn ch ca phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin - Trờn c s ỏnh giỏ thc tin ỏp dng qui nh v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin a quan im v xut nhng gii phỏp c th hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng phng phỏp lun vt bin chng v vt lch s ca ch ngha Mỏc - Lờnin v t tng H Chớ Minh v Nh nc phỏp quyn, quỏn trit ng li, ch trng chớnh sỏch ca ng, nh nc v ci cỏch t phỏp v hon thin h thng phỏp lut thi k hi nhp Cỏc phng phỏp nghiờn cu: phõn tớch, thng kờ, so sỏnh, i chiu, lch s, chng minh, tng hp, qui np, kt hp nghiờn cu lý lun v thc tin Trong ú, phõn tớch, thng kờ, so sỏnh v chng minh c xỏc nh l nhng phng phỏp nghiờn cu ch yu ca lun ỏn C th nh sau: - Phng phỏp din gii c ỏp dng nghiờn cu cỏc lý lun c bn ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Thụng qua vic phõn tớch cỏc lý lun c bn nh khỏi nim, c im, lch s hỡnh v phỏt trin ca phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin nhm lun gii ý ngha, s cn thit ca vic nghiờn cu - Phng phỏp phõn tớch, bỡnh lun c ỏp dng trỡnh by cỏc quy nh c th ca h thng phỏp lut quc t cng nh phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin nhm lm rừ cỏc u, nhc im ca cỏc quy nh ny phỏp lut thc nh Qua ú a cỏc bỡnh lun, ỏnh giỏ s bt cp hay khim khuyt ca phỏp lut Vit Nam so vi cỏc quy nh ca lut phỏp quc t - Phng phỏp so sỏnh lut hc cng c s dng nghiờn cu cỏc quy nh ca phỏp lut quc t, nghiờn cu cỏc ỏn l quc t, phỏp lut mt s nc v so sỏnh vi cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin nhm ỏnh giỏ s tng thớch, phự hp, trờn c s ú xut gii phỏp hon thin phỏp lut Vit Nam v ny - Phng phỏp h thng húa, tng hp, kt hp nghiờn cu lý lun v thc tin cng c s dng nhm khỏi quỏt húa v rỳt cỏc kt lun, xut c bn v nhng úng gúp mi ca lun ỏn vi vic hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin - Phng phỏp tng hp, qui np c s dng ch yu vic a nhng kt lun ca tng chng v kt lun chung ca lun ỏn Nhng úng gúp mi v mt khoa hc ca lun ỏn Lun ỏn l cụng trỡnh nghiờn cu mt cỏch c bn v chuyờn sõu cú h thng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cỏc cụng c quc t v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin v hon thin phỏp lut Vit Nam Xut phỏt t mc tiờu, nhim v ra, lun ỏn cú nhng úng gúp khoa hc th hin qua cỏc im mi ca lun ỏn, c th nh sau: Th nht, Lun ỏn l cụng trỡnh khoa hc c lp ó ỏnh giỏ ỳng, khỏch quan tỡnh hỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi v ngoi nc cú liờn quan n ti lun ỏn Trờn c s ú c mc ớch v phm vi nghiờn cu hp lý nhm gii quyt tip nhng phỏp lý v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin m cỏc cụng trỡnh ú cha nghiờn cu hoc nghiờn cu cha sõu Th hai, lun ỏn lm rừ c s khoa hc c v lý lun v thc tin v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin v hon thin phỏp lut Vit Nam Lun ỏn rỳt cỏc kt lun khoa hc xỏc nh rừ cỏc : khỏi nim hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, c im ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Lun ỏn cng phõn tớch mt cỏch cú h thng cỏc loi ngun lut cú th c ỏp dng iu chnh v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin; mi quan h gia cỏc loi ngun lut, c bit l vic nghiờn cu cỏc xu th phỏt trin hin ca phỏp lut v hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin l xu th hin i hoỏ, thng nht hoỏ cỏc quy nh phỏp lut liờn quan n hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin Th ba, lun ỏn trung nghiờn cu tng th v a cỏc phõn tớch, so sỏnh, ỏnh giỏ v thc trng cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cụng c quc t v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Trờn c s ú ch nhng u im v hn ch cỏc quy nh phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Th t, Lun ỏn phõn tớch, ỏnh giỏ mt s v vic thc t Qua ú rỳt mt s bi hc kinh nghim cho cỏc doanh nghip quỏ trỡnh ký kt v thc hin hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, gúp phn nõng cao ý thc ca cng ng doanh nghip cỏc v vic gii quyt tranh chp nhm bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh Th nm, lun ỏn cng phõn tớch cỏc yờu cu, s cn thit phi hon thin h thng phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Trờn c s ú lun ỏn ó phõn tớch, xut cỏc gii phỏp nhm gúp phn hon thin phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam Kt cu ca lun ỏn Lun ỏn gm phn m u, ni dung, kt lun, danh mc ti liu tham kho Tờn ca cỏc chng c th nh sau: Chng Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun ỏn Chng Nhng lý lun v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Chng Quy nh ca phỏp lut Vit Nam v iu c quc t v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Chng Quan im v gii phỏp hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin CHNG TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI LUN N Sau mt quỏ trỡnh nghiờn cu cụng phu, cú chn lc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc v ngoi nc liờn quan n ti lun ỏn, tỏc gi ỏnh giỏ rng cha cú mt ti no tin hnh nghiờn cu mt cỏch cú h thng v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin v hon thin phỏp lut Vit Nam Tuy nhiờn thc tin, hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cng cú nhiu cụng trỡnh khoa hc ó nghiờn cu v ỏnh giỏ liờn quan n hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc bao gm: sỏch tham kho, lun ỏn, bi vit ng trờn cỏc khoa hc v cỏc hi tho khoa hc, v.v Cú th thy Vit Nam v trờn th gii thi gian qua, mc dự ó cú mt s cụng trỡnh liờn quan n Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, nhiờn, s lng cỏc cụng trỡnh bi vit cũn hn ch, cha a dng, chuyờn sõu Cỏc cụng trỡnh ch yu tn ti di hỡnh thc l cỏc giỏo trỡnh, sỏch chuyờn kho s dng ch yu cỏc trng i hc, ó cú mt s bi vit, ti nghiờn cu khoa hc bc i hc, thc s, nhng cha cú cụng trỡnh nghiờn cu bc Tin s v ny Tỏc gi nhn thy, trờn cha c nghiờn cu sõu mt cỏch cú h thng ti Vit Nam, phm vi nghiờn cu cũn mang tớnh cht khỏi quỏt chung, hoc mt s khớa cnh n l m cha nghiờn cu tng hp cỏc ni dung c th ca Do vy, mc tiờu ca lun ỏn cn ch rừ nhng cũn tn ti v tip tc nghiờn cu gii quyt, c th l: Th nht, lun ỏn tip tc trung nghiờn cu mt cỏch ton din lý lun c bn v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Trong phn u ni dung ca lun ỏn, tỏc gi trung nghiờn cu v lm rừ khỏi nim v cỏc c im ca hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin Tỏc gi s trung nghiờn cu cỏc c im ni bt ca hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin, nhng im khỏc bit c bn so vi cỏc loi hp ng khỏc Th hai, lun ỏn phõn tớch cỏc ngun lut iu chnh cỏc phng thc chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin, phõn tớch v ch rừ s khỏc bit v ngun lut iu chnh gia hai loi hp ng thuờ tu ch v hp ng thuờ tu tu chuyn hng hi quc t ng thi tỏc gi phõn tớch xu hng phỏt trin ca phỏp lut v hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin bi cnh hi nhp kinh t quc t õy l c s Vit Nam gia nhp v tham gia ký kt cỏc cụng c quc t v chuyn hng hoỏ bng ng bin Th ba, lun ỏn trung nghiờn cu chuyờn sõu cỏc phỏp lý c bn ca hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin nh: i tng ca hp ng, ch th ca hp ng, ni dung ca hp ng, cỏc quyn, ngha v, trỏch nhim ca cỏc bờn hp ng Tỏc gi s phõn tớch, so sỏnh v ch nhng im cũn bt cp v thc trng qui nh cng nh thc tin ỏp dng hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam õy cng l c s tỏc gi a cỏc kin ngh nhm hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Th t, tỏc gi phõn tớch c thự ca vic gii quyt tranh chp lnh vc chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin, thụng qua vic phõn tớch cỏc phng thc gii quyt tranh chp nh thng lng, hũa gii, to ỏn v trng ti Tỏc gi cng phõn tớch rừ mt s nc phỏt trin cú nn hng hi phỏt trin ó cú nhng c quan to ỏn v trng ti chuyờn trỏch gii quyt tranh chp hng hi quc t Trờn c s phõn tớch thc trng gii quyt tranh chp, tỏc gi ch nhng khú khn, khỳc mc v nhng im qui nh ca phỏp lut cha phự hp nhm giỳp cỏc ch th xem xột kinh nghim quỏ trỡnh m phỏn ký kt v thc hin hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin ng thi õy cng l c s tỏc gi kin ngh hon thin phỏp lut lnh vc chuyn hng húa quc t bng ng bin Th nm, t nhng c gii quyt, tỏc gi lun ỏn s trỡnh by gii phỏp hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin C th l hon thin cỏc qui nh ca B lut hng hi Vit Nam liờn quan n hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin phự hp vi hon cnh thc tin ca Vit Nam trc yờu cu ca hi nhp quc t v mt s gii phỏp khỏc gúp phn y mnh v bo m hiu qu thc thi phỏp lut chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam Th sỏu, tỏc gi phõn tớch, ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc cụng c quc t v chuyn hng hoỏ bng ng bin n vic xõy dng v hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin Trờn c s phõn tớch vai trũ, tm quan trng ca cỏc cụng c quc t v ti hng húa bng ng bin hng hi quc t nhm hng ti s cn thit Vit Nam ký v gia nhp cụng c quc t v ti hng húa bng ng bin v ni lut hoỏ cỏc qui nh ca cụng c quỏ trỡnh xõy dng v hon thin phỏp lut Vit Nam CHNG NHNG VN Lí LUN V HP NG VN CHUYN HNG HểA QUC T BNG NG BIN 2.1 Tng quan v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin 2.1.1 Khỏi nim hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Theo phỏp lut quc t, mt hp ng c coi l cú tớnh cht quc t nu cỏc bờn cú tr s thng mi cỏc nc khỏc v cú liờn quan n hai hay nhiu h thng phỏp lut khỏc Cỏch ỏnh giỏ tớnh cht quc t ca hp ng da trờn cỏc tiờu ny c coi l hp lý v cú mi quan h gn bú vi vỡ ch cỏc hp ng c giao kt gia cỏc bờn cú tr s thng mi cỏc nc khỏc s liờn quan n hai hoc nhiu h thng phỏp lut khỏc cú th c ỏp dng Trong thc tin hp ng cú tớnh cht quc t c tha nhn rng rói hin l hp ng c ký kt gia cỏc thng nhõn cú tr s thng mi nm trờn lónh th cỏc quc gia khỏc Do tớnh cht c thự ca hng húa c chuyn hp ng chuyn hng húa bng ng bin quc t nờn hng húa c chuyn t cỏc cng bin ca quc gia hay vựng lónh th ny ti cỏc cng bin ca quc gia hay vựng lónh th khỏc Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin c hiu l s tha thun gia bờn chuyn hng húa v bờn thuờ chuyn hng húa, theo ú, bờn chuyn thu phớ dch v chuyn ngi thuờ chuyn tr v dựng tu bin chuyn hng hoỏ t cng nhn hng n cng tr hng nm nhng quc gia hay vựng lónh th khỏc 2.1.2 c im ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin T khỏi nim hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, cú th nhn thy, loi hp ng ny cú mt s c im ni bt sau õy : Th nht, hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l mt loi hp ng dch v cú tớnh cht quc t, ú i tng ca hp ng l hng húa c chuyn qua biờn gii ca mt hay nhiu quc gia Khỏc vi hp ng mua bỏn, hp ng chuyờn ch khụng lm thay i ch s hu ca mt hng hoỏ m ch lm thay i v trớ ca chỳng Th hai, v ch th ca hp ng: hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin c ký kt gia ngi chuyn hng húa v ngi thuờ chuyn hng húa hay ngi gi hng Th ba, v hỡnh thc ca hp ng chuyn hng húa bng ng bin, iu 146 B lut hng hi Vit Nam 2015 quy nh: Hp ng chuyn theo chng t chuyn c giao kt theo hỡnh thc cỏc bờn tha thun; hp ng chuyn theo chuyn phi c giao kt bng bn Th t, hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l hp ng song v cú n bự Hai bờn hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l bờn chuyn v bờn thuờ chuyn u cú cỏc quyn v ngha v tng ng vi nhau, bờn chuyn cú ngha v chuyn ti sn n ỳng a im tha thun, bo qun ti sn ỳng thi hn v a im ó tha thun Cc phớ m bờn thuờ chuyn toỏn cho bờn chuyn chớnh l s tin n bự hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Th nm, hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l c s phỏp lý xỏc nh quan h phỏp lut gia cỏc ch th hp ng Trong hp ng, cỏc bờn xỏc nh quyn, ngha v ca mỡnh thụng qua cỏc iu khon c th, ng thi õy l cn c gii quyt tranh chp cú mõu thun phỏt sinh gia cỏc bờn hp ng Th sỏu, Cỏc tranh chp v ti bin quc t thng c gii quyt bng trng ti hng hi quc t õy l im khỏc bit khỏ quan trng ca ti bin quc t Nu i vi cỏc phng thc gii quyt tranh chp khỏc, trng ti v tũa ỏn cựng úng vai trũ quan trng, thỡ i vi ti bin quc t, trng ti hng hi quc t chim v trớ ni bt Th by, quyn t hng hi thng c nhc ti chuyn hng húa quc t bng ng bin Quyn t hng hi c ghi nhn nhiu iu c, tha thun quc t v phỏp lut quc gia, theo ú tu thuyn ca mt hay nhiu quc gia c d dng lu thụng qua mt hay nhiu quc gia khỏc Nguyờn tc ny cú ngun gc t quỏn quc t, theo ú tu mang c ca bt kỡ quc gia cú ch quyn no s khụng chu s can thip t cỏc quc gia khỏc T hng hi l mt nhng nguyờn tc lõu i nht cu thnh tr ct ca lut bin v lut hng hi quc t Th tỏm, cú hin tng xung t phỏp lut xy hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin: B lut hng hi Vit Nam nm 2015, ti iu ó ghi nhn nguyờn tc ỏp dng phỏp lut cú xung t phỏp lut, ú cú nhng quy nh liờn quan trc tip n hp ng chuyn hng húa bng ng bin, c th l: Trong trng hp quan h phỏp lut liờn quan n hp ng chuyn hng hoỏ thỡ ỏp dng phỏp lut ca quc gia ni hng hoỏ c tr theo hp ng 2.1.3 Phõn loi hp ng chuyn hng húa bng quc t ng bin Trong kinh doanh hng hi quc t hin nay, cú nhiu cỏch phõn loi hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, cú th cn c vo i tng ca hp ng ngi ta cú th phõn thnh hp ng chuyờn ch hng khụ, hng lng, hp ng chuyờn ch hng húa nguy him c hi v.v Cỏch phõn loi ph bin hin l da vo phng thc thuờ tu Thc tin hng hi quc t hin cú hai phng thc ch yu cỏc bờn cú th thc hin vic chuyn hng húa ú l phng thc chuyờn ch hng húa bng tu ch, phng thc chuyờn ch hng húa bng tu chuyn v tng ng vi cỏc phng thc ny cỏc bờn cú th rng buc trỏch nhim vi thụng qua hai loi hp ng chuyn hng húa chớnh l hp ng thuờ tu ch theo chng t chuyn v hp ng chuyờn ch hng húa bng tu chuyn Phỏp lut Vit Nam hin cng phõn loi hp ng da trờn c s phng thc thuờ tu B lut hng hi Vit Nam 2015 qui nh cú hai loi hp ng chuyn hng húa bng ng bin l hp ng chuyn theo chng t chuyn v hp ng thuờ tu chuyn Theo khon iu 146 qui nh: Hp ng chuyn hng húa theo chng t chuyn l hp ng chuyn hng húa bng ng bin c giao kt vi iu kin ngi chuyn khụng phi dnh cho ngi thuờ chuyn nguyờn tu hoc mt phn 11 vi t cỏch l ngun lut iu chnh nhng mi quan h thng mi hng hi c th Tp quỏn hng hi quc t iu chnh hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l nhng quỏn liờn quan n hot ng hng hi quc t, ú l cỏc quỏn hng hi c th cỏc cng khu vc v quc t Ngoi cũn bao gm c cỏc quỏn thng mi hng hi quc t Tp quỏn thng mi hng hi quc t l nhng thúi quen thng mi hng hi c lp i lp li nhiu ln, c nhiu nc cụng nhn, ỏp dng liờn tc n mc tr thnh mt qui tc m cỏc bờn mc nhiờn tuõn theo Tp quỏn thng mi hng hi quc t giỳp gii thớch, b sung v hng dn thc hin cỏc iu kin cú liờn quan ca hp ng chuyn hng húa bng ng bin m cỏc iu khon ú cha quy nh hoc quy nh cha c th - Lut quc gia Trong thc tin ký kt v thc hin hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, bờn cnh cỏc iu c quc t, quỏn thng mi hng hi quc t v ỏn l, lut quc gia cú vai trũ quan trng v nhiu trng hp l ngun iu chnh quan h hp ng Lut quc gia tr thnh lut ỏp dng cho hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cỏc trng hp: Khi cỏc bờn ký kt hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin tha thun iu khon lut ỏp dng ca hp ng v vic chn lut ca mt bờn hoc bờn th ba iu chnh hp ng; Khi iu khon v lut ỏp dng cho hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin c qui nh cỏc iu c quc t cú liờn quan, lut quc gia ng nhiờn tr thnh lut ỏp dng cho cỏc hp ng ú; Khi cú qui nh ca phỏp lut quc gia, vi t cỏch l ngun lut iu chnh hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, phỏp lut quc gia tham gia iu chnh cỏc hp ng chuyn hng húa bng ng bin ca quc gia ú Lut quc gia l ngun lut quan trng c ỏp dng iu chnh hp ng chuyn hng húa bng ng bin Vit Nam xut phỏt t yờu cu thc tin, ngy 14/6/2005 ti k hp th 7, Quc hi nc Cng hũa Xó hi Ch ngha Vit Nam khúa XI ó thụng qua BLHH Vit Nam sa i (BLHH Vit Nam 2005), cú hiu lc thi hnh t 01/01/2006 Nhm phỏt huy vai trũ ca ti bin i vi s phỏt trin kinh t xó hi ca t nc ỏp ng yờu cu hi nhp quc t, Vit Nam ó m rng phm vi sa i b sung B lut hng hi 2005 v ban hnh B lut hng hi nm 2015 B lut hng hi nm 2015 c xõy dng trờn c s tham kho phỏp lut mt s nc v tip thu cú chn lc cỏc cụng c quc t v ti bin Ngoi cỏc loi ngun c bn nờu trờn, lut ỏp dng iu chnh hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cũn tn ti di hỡnh thc khỏc nh ỏn l ca cỏc c quan ti phỏn n l l bn ỏn hoc quyt nh ca to ỏn nú to lp qui tc hoc cn c phỏp lý ỏng tin cy cho vic quyt nh ca cỏc v vic tng lai 12 Nhm ỏp ng vi xu th hi nhp quc t, ngy 28/10/2015 Hi ng Thm phỏn Tũa ỏn nhõn dõn ti cao ó ban hnh Ngh quyt s 03/2015/NQ-HTP v quy trỡnh la chn, cụng b v ỏp dng ỏn l ti Vit Nam õy l mt nhng chuyn bin quan trng khụng ch v nhn thc m c v thc tin nhm m rng phm vi ỏp dng phỏp lut núi chung c bit lnh vc hp ng quc t núi riờng Vic tỡm hiu v bit dng cỏc kin thc v hc thuyt ỏn l tm nhỡn quc t s nõng cao hiu bit ca i ng lut s v thm phỏn ca Vit Nam gii quyt cỏc liờn quan n lut quc t 2.2.3 Ngun lut iu chnh hp ng thuờ tu chuyn Ngun lut iu chnh hp ng chuyn bng tu chuyn ch yu l lut quc gia, ỏn l v cỏc quỏn thng mi hng hi quc t, bi vỡ cho n nay, cha cú mt iu c quc t no c ký kt iu chnh trc tip hp ng chuyờn ch hng hoỏ xut nhp khu bng tu chuyn Do vy lut quc gia l ngun lut quan trng nht, ch yu nht iu chnh mi quan h gia ngi chuyn v ngi thuờ chuyn hp ng thuờ tu chuyn Lut quc gia: õy l ngun lut quan trng c ỏp dng iu chnh hp ng chuyờn ch hng hoỏ quc t bng ng bin Trong lnh vc chuyn hng húa quc t bng ng bin, lut quc gia l mt nhng la chn ca cỏc bờn giao kt hp ng chuyn hng húa bi tớnh d hiu v khụng gõy nhm ln cỏch gii thớch phỏp lut Lut quc gia c cỏc bờn la chn lm lut iu chnh hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cú th l lut ca nc ngi cho thuờ tu, hoc lut ca nc ngi i thuờ tu, hoc lut ca nc th ba m c hai bờn ch th ng ý dn chiu ti Lut ca quc gia no s c ỏp dng l chớnh hp ng quy nh Trong trng hp hp ng khụng cú iu khon v lut ỏp dng thỡ hai bờn cú th tho thun chn lut ỏp dng bng mt bn riờng Vit Nam, B lut hng hi nm 2005 v B lut hng hi 2015 i ó iu chnh hu ht cỏc mi quan h liờn quan n hp ng chuyn hng húa bng tu chuyn Tp quỏn thng mi hng hi quc t: ngoi phỏp lut quc gia, quỏn thng mi hng hi quc t cng thng xuyờn c ỏp dng vi t cỏch l ngun lut gii quyt cỏc tranh chp phỏt sinh t hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cỏc bờn hp ng dn chiu ti Tp quỏn thng mi hng hi quc t giỳp gii thớch, b sung v hng dn thc hin cỏc iu kin cú liờn quan ca hp ng ti bin m cỏc iu khon ú cha quy nh hoc quy nh cha c th Nhiu bn h thng phỏp lut Vit Nam u cú quy nh tha nhn cho phộp cỏc bờn hp ng c tha thun ỏp dng quỏn quc t l lut ỏp dng iu chnh quan h hp ng Nhỡn chung, cỏc quy nh v vic ỏp dng quỏn quc t u thng nht vic ỏp dng quỏn quc t vi iu kin khụng trỏi vi cỏc nguyờn tc c bn ca phỏp lut Vit Nam Ti Khon iu B lut hng hi 2015 qui nh: Cỏc bờn tham gia 13 hp ng liờn quan n hot ng hng hi m ú cú ớt nht mt bờn l t chc hoc cỏ nhõn nc ngoi thỡ cú quyn tha thun ỏp dng lut nc ngoi hoc quỏn hng hi quc t cỏc quan h hp ng Túm li, cú th thy cỏc loi ngun iu chnh Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin khỏ a dng, c thự vỡ vy cn nghiờn cu h thng cỏc loi ngun ny hon thin thờm cho h thng phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa bng ng bin xu th hi nhp quc t CHNG QUI NH CA PHP LUT VIT NAM V IU C QUC T V HP NG VN CHUYN HNG HểA QUC T BNG NG BIN Ni dung chng trung nghiờn cu cỏc phỏp lý c bn ca hp ng chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin nh: i tng ca hp ng, ch th ca hp ng Do hp ng thuờ tu chuyn c xõy dng trờn c s cỏc hp ng mu v s tha thun ca cỏc bờn nờn Lun ỏn trỡnh by ni dung phỏp lý quan trng ca hp ng thuờ tu chuyn i vi hp ng theo chng t chuyn hin ó c qui nh thng nht húa cỏc cụng c quc t v ti bin nờn tỏc gi i sõu phõn tớch nhng phỏp lý quan trng liờn quan n trỏch nhim ca ngi chuyn v ngi thuờ chuyn c qui nh cỏc cụng c quc t v ti bin v cỏc qui nh ca phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin trờn c s cú s so sỏnh, thy c nhng im bt cp cũn tn ti h thng phỏp lut Vit Nam ng thi tỏc gi phõn tớch c thự ca vic gii quyt tranh chp lnh vc chuyn hng hoỏ quc t bng ng bin, thụng qua vic phõn tớch cỏc phng thc gii quyt tranh chp nh thng lng, hũa gii, to ỏn v trng ti õy cng l c s tỏc gi kin ngh hon thin phỏp lut lnh vc chuyn hng húa quc t bng ng bin 3.1 i tng ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin i tng ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l hng húa m bờn chuyn phi di chuyn hng húa t ni ny ti ni khỏc c trng ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l khụng lm thay i ch s hu ca hng húa m ch lm thay i v trớ ca chỳng 3.2 Ch th ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Ch th ca hp ng chuyn hng húa bng ng bin l: bờn chuyn v bờn thuờ chuyn hng húa Bờn cnh ú, khụng th khụng k ti cỏc bờn liờn quan n hp ng chuyn: ngi i lý hoc ngi chuyn y thỏc, ngi giao hng, ngi nhn hng v nhng ngi lm cụng ca ngi chuyn Trong trng hp nhng ngi i 14 din hoc ngi mụi gii c y quyn ký hp ng, t cỏch y quyn ca h cn c ghi rừ hp ng iu ny trỏnh c nhng rc ri v sau cú tranh chp xy gia cỏc bờn Vic xỏc nh c ch th ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cú vai trũ c bit quan trng i vi kh nng thc hin hp ng chuyn Trc kớ kt hp ng thuờ tu, ngi thuờ tu cn phi tỡm hiu cn k v i tỏc k c a ch, s in thoi, s fax vỡ nhiu du hiu ca s la o, bt u t nhng chi tit nh nht ny, ngi thuờ tu cng cn cú c nhng chi tit ng kớ rừ rng v v trớ thc s ca cụng ty, tỡnh trng ti chớnh ca i tỏc Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin c thc hin hay khụng ph thuc rt nhiu vo cỏc ch th tham gia kớ kt 3.3 Ni dung ca hp ng thuờ tu chuyn chuyn hng húa quc t bng ng bin Hp ng thuờ tu chuyn l kt qu ca mt quỏ trỡnh m phỏn, thng lng trờn c s tha thun bỡnh ng gia hai bờn nhm qui nh rừ quyn v ngha v ca cỏc bờn hp ng Hp ng thuờ tu chuyn gm nhiu loi, l hp ng phc v cú nhiu iu khon khỏc xỏc nh rừ quyn, ngha v v trỏch nhim ca cỏc bờn Ni dung ca hp ng thuờ tu chuyn thc tin bao gm cỏc iu khon c bn sau: - Cỏc thụng tin v ch th ca hp ng thuờ tu chuyn - Cỏc thụng tin v tu hp ng thuờ tu chuyn - Quy nh v thi gian tu n cng xp hng - Quy nh v hng hoỏ chuyờn ch - Quy nh v cng xp hng, cng d hng - Quy nh v cc phớ thuờ tu v toỏn - Quy nh v chi phớ xp d - Quy nh v thi gian xp d v thng pht xp d - Quy nh v trỏch nhim v trỏch nhim ca ngi chuyờn ch - iu khon trng ti v lut ỏp dng 3.4 Ngha v v trỏch nhim ca cỏc bờn hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin theo chng t chuyn 3.4.1 Ngha v v trỏch nhim ca ngi gi hng Ngha v v trỏch nhim liờn quan ti cung cp hng: Ti khon iu ca Cụng c Brussels 1924, iu 12 ca Cụng c Hamburg 1978 v khon iu 81 B lut hng hi Vit Nam 2005 quy nh ngi gi hng phi bo m hng húa c úng gúi v ỏnh du ký, mó hiu v cung cp hng ỳng ni dung ca hp ng * Ngha v toỏn tin cc phớ chuyn Hp ng chuyờn ch bng ng bin l mt loi hp ng dch v c ký kt gia mt bờn l ngi cung cp dch v (bờn chuyn) v mt bờn l ngi thuờ dch v (bờn 15 thuờ chuyn) iu 145 B lut hng hi Vit Nam 2015 quy nh ngi chuyn thu giỏ dch v chuyn ngi thuờ chuyn tr Vic toỏn tin cc chuyn thuc v trỏch nhim ca bờn thuờ chuyn (ngi gi hng) Do vy, ngi gi hng phi tr tin cc y , ỳng thi gian, a im, bng ng tin, phng thc toỏn hai bờn tho thun * Ngha v v trỏch nhim cung cp chng t v hng hoỏ Vic cung cp chng t v hng hoỏ l mt ngha v quan trng ca ngi gi hng Vỡ cỏc chng t ny quy nh lng, trng ti hng hoỏ, nhng ch dn cn thit i vi hng hoỏ d n, d chỏy, cỏc loi hng hoỏ nguy him hoc cỏc loi hng hoỏ cn phi cú bin phỏp c bit bc hng, chuyn, thỏo d Ngha v cung cp chng t v hng hoỏ cú th thc hin ti thi im cỏc bờn tho thun vic chuyn hoc ti thi im chuyn giao hng t ngi gi hng cho ngi chuyờn ch hoc ti thi im trc hng c xp lờn tu Nu khụng thc hin ngha v ny hoc chm tr vic chuyn giao chng t v hng hoỏ, trng hp xy tn tht v hng hoỏ thỡ trỏch nhim thuc v ngi gi hng 3.4.2 Ngha v v trỏch nhim ca ngi chuyờn ch Hng húa chuyờn ch trờn bin cú rt nhiu ri ro e da ú cú nhiu nguyờn nhõn dn n tn tht, h hng, mt mỏt i vi hng húa Cỏc quy nh phỏp lý qui tc Hague-Visby v qui tc Hamburg 1978 l c s phỏp lý giỳp cỏc bờn xỏc nh trỏch nhim ca mỡnh quỏ trỡnh chuyờn ch hng hoỏ t khõu nhn hng v xp hng trc chuyn, quỏ trỡnh chuyn cng nh lỳc tr hng ti cng ớch i vi ch tu n th tc t tng gii quyt tranh chp v hng hoỏ ghi trờn n i vi ngi giao hng Cỏc ni dung ny bao gm: 3.4.2.1 C s trỏch nhim C s trỏch nhim l nhng trng hp m ngi chuyờn ch phi chu trỏch nhim i vi hng húa v nhng trng hp h c trỏch nhim Theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam: liờn quan n trỏch nhim ca ngi chuyờn ch vic cung cp tu i bin c quy nh ti khon iu 75 B lut hng hi Vit Nam nm 2005, c th l: Ngi chuyn phi mn cỏn trc v bt u chuyn i, tu bin cú kh nng i bin, cú thuyn b thớch hp, c cung ng y trang thit b v vt phm d tr; Cỏc hm hng, hm lnh v khu vc khỏc dựng chuyn hng hoỏ cú cỏc iu kin nhn, chuyn v bo qun hng hoỏ phự hp vi tớnh cht ca hng hoỏ 3.4.2.2 Thi hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch Thi hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch l mt khong thi gian v khụng gian m ngi chuyờn ch phi chu trỏch nhim v h hng, mt mỏt i vi hng húa chuyờn ch Theo iu 74 B lut hng hi Vit Nam 2005 qui nh thi im phỏt sinh trỏch 16 nhim ca ngi chuyờn ch t ngi chuyn nhn hng ti cng nhn hng, c trỡ sut quỏ trỡnh chuyn v chm dt kt thỳc vic tr hng ti cng tr hng Theo ú, trỏch nhim ca ngi chuyờn ch theo phỏp lut Vit Nam c xỏc nh t lỳc nhn hng cho n giao hng ti cng n B lut hng hi Vit Nam 2005 qui nh thi hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch ti iu 74 ging qui nh qui tc Hamburg 1978 (t cng i n cng n), di hp qui nh qui tc HagueVisby ( t múc cu n múc cu) v ngn hn qui nh Qui tc Rotterdam 2009 ( t ca n ca) 3.4.2.3 Gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch i vi hng hoỏ Gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch l mc bi thng ca ngi chuyờn ch i vi mt n v hng húa hng húa b tn tht m giỏ tr hng húa khụng c kờ khai trờn n hay chng t ti B lut hng hi Vit Nam nm 2005 quy nh gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch cỏc trng hp ging Ngh nh th SDR 1979 C th ti khon iu 79 BLHH 2005 qui nh: Gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch i vi tn tht thit hi n vi hng húa l tng ng vi 666,67 n v tớnh toỏn cho mi kin hoc cho mi n v hng hoỏ hoc n v tớnh toỏn cho mi kilụgam trng lng c bỡ ca s hng hoỏ b mt mỏt, h hng tu theo giỏ tr hng hoỏ Trong thc t v gii hn trỏch nhim, mc gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch theo qui nh ca phỏp lut Vit Nam l quỏ thp so vi s mt giỏ ca ng tin trờn th gii hin Gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch i vi trng hp hng húa mt mỏt, h hng quy nh iu 79 B lut hng hi Vit Nam 2005 ging vi Ngh nh th SDR v thp hn khỏ nhiu so vi quy nh ca Quy tc Hamburg 1978 v Quy tc Rotterdam 2009 3.5 c thự gii quyt tranh chp hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Gii quyt tranh chp hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l vic iu chnh cỏc bt ng, cỏc xung t da trờn cỏc cn c v bng cỏc phng thc khỏc cỏc bờn la chn nhm bo v cỏc quyn v li ớch chớnh ỏng ca cỏc bờn hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Tranh chp liờn quan n hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l mt nhng tranh chp a dng, phc tp, thng xuyờn ny sinh thc tin hng hi quc t Cỏc tranh chp v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cú th gii quyt thụng qua hỡnh thc thng lng, hũa gii, gii quyt ti c quan to ỏn hoc trng ti 3.5.1 Gii quyt tranh chp hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin bng to ỏn Gii quyt tranh chp hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin bng 17 to ỏn l hỡnh thc gii quyt tranh chp thụng qua hot ng ca c quan ti phỏn nh nc Tuy nhiờn, khỏc vi ho gii v trng ti, trờn th gii cú nhiu trung tõm ho gii, trng ti hng hi quc t tn ti v hot ng cú uy tớn, trờn thc t cho n khụng tn ti to ỏn quc t chuyờn bit gii quyt cỏc tranh chp hng hi quc t núi chung v tranh chp hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin núi riờng Vỡ vy, vic gii quyt tranh chp hng hi quc t thc t c din ti to ỏn quc gia v cú nột khỏc bit cỏc quc gia khỏc 3.5.2 Gii quyt tranh chp hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin bng trng ti hng hi Trng ti hng hi gii quyt cỏc tranh chp liờn quan ch yu ti cỏc hp ng chuyn hng húa, bo him, hoc chuyn bng tu bin V hng trm nm, nn hng hi cng ó quen vi vic s dng phng thc gii quyt tranh chp la chn di dng ny hay dng khỏc, v ch yu l phng thc trng ti Trong thc tin gii quyt tranh chp hp ng hng hi thụng qua phng thc trng ti hng hi cú nhiu u im nh gii quyt nhanh gn, gi c uy tớn ca cỏc bờn v chi phớ thng ớt tn kộm hn Cỏc tranh chp lnh vc hng hi cú th c a gii quyt ti cỏc Trung tõm trng ti v hng hi cú uy tớn nh Hip hi Trng ti Hng hi London hay Hi ng Trng ti Hng hi New York Ngoi ra, nhiu Trung tõm trng ti khỏc cú kinh nghim lnh vc hng hi cng cú th gii quyt nh Hip hi S Giao dch thuờ tu Nht Bn, To ỏn Trng ti Hng hi Mỏtxcva, Trung tõm Trng ti Hng hi Gdynia Balan, Phũng Trng ti Hng hi Pari, Hi ng trng ti hng hi Trung Quc, Phũng Trng ti Hng hi Singapore Theo tỏc gi lun ỏn, thc tin gii quyt tranh chp liờn quan n hng hi quc t núi chung v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin núi riờng Vit Nam hin cũn nhiu im bt cp Hin Vit Nam cha cú cỏc tũa ỏn chuyờn trỏch nh mt s nc gii quyt cỏc tranh chp hng hi quc t núi chung v tranh chp liờn quan n hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin núi riờng i ng thm phỏn v lut s Vit Nam hin cũn hn ch v trỡnh ngoi ng v kin thc chuyờn sõu v thng mi v hng hi quc t V gii quyt tranh chp bng trng ti nhiu nc ó cú cỏc trung tõm trng ti hng hi cú uy tớn ln vic gii quyt cỏc tranh chp hng hi quc t núi chung v tranh chp liờn quan n hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin núi riờng, nhiờn Vit Nam hin nay, Trung tõm trng ti quc t Vit Nam (VIAC) cha thnh lp riờng ban trng ti hng hi Vic gii quyt cỏc tranh chp thng mi hng hi Vit Nam hin mc khiờm tn Thc tin cho thy cú quỏ ớt cỏc tranh chp thng mi cú yu t nc ngoi ang gii quyt ti cỏc Trung tõm trng ti Vit 18 Nam Bờn cnh ú trỡnh ca cỏc trng ti viờn ca Vit Nam cũn cú nhng hn ch v ngoi ng, kin thc chuyờn sõu lnh vc thng mi hng hi quc t cng nh nhng kinh nghim thc tin vic gii quyt tranh chp hng hi quc t núi chung v lnh vc hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin núi riờng CHNG QUAN IM V GII PHP HON THIN PHP LUT VIT NAM V HP NG VN CHUYN HNG HểA QUC T BNG NG BIN 4.1 Quan im hon thin phỏp lut vit nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin 4.1.1 S cn thit phi hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam ó tr thnh thnh viờn ca T chc thng mi th gii (WTO) t 11/1/2007 ó t thi c v thỏch thc ũi hi Vit Nam phi cú nhng quy nh phỏp nh lut hon thin hn lnh vc ti bin phự hp vi thng mi hng hi v chun mc quc t Trc yờu cu ca quỏ trỡnh i mi, vic hon thin phỏp lut Vit Nam lnh vc chuyn hng húa quc t bng ng bin cng phi trờn c s mc tiờu v nh hng chung cho c h thng phỏp lut Phng hng hon thin phỏp lut Vit Nam lnh vc chuyn hng húa quc t bng ng bin c th hin rừ nh sau: Vic hon thin phỏp lut hng hi Vit Nam phi m bo tớnh phự hp, thng nht vi Hin phỏp v cỏc bn quy phm phỏp lut hin hnh thuc h thng phỏp lut Vit Nam Vic xõy dng v hon thin phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cng cn thc hin l trỡnh thng nht ca vic hon thin cỏc bn phỏp lut lnh vc dõn s, thng mi, u t, m bo s thng nht hi hũa vi lut chung nh B lut dõn s Hon thin phỏp lut hng hi núi chung v hp ng chuyn hng húa bng ng bin núi riờng phi m bo cỏc quy nh c xõy dng thng nht, minh bch, y , thun li cho vic thc thi trờn thc t Trờn c s k tha cỏc quy nh c, sa i, b sung hoc quy nh mi nhng ni dung cha c iu chnh, quy nh cha rừ, cũn thiu thng nht, mt khỏc cn bói b nhng quy nh khụng cũn phự hp vi thc tin v xu th phỏt trin hi nhp kinh t quc t Vic xõy dng v hon thin cỏc quy nh phỏp lut v chuyn hng húa quc t bng ng bin cn hng ti s phự hp vi cỏc iu c quc t v ti bin m Vit Nam d kin tham gia 4.1.2 Thun li, khú khn vic hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin 19 4.1.2.1 Nhng thun li Vn ti ng bin ngy cng úng vai trũ quan trng s tng trng kinh t ca Vit Nam c tớnh gn 90% lng hng húa c chuyn bng ng bin i tu bin Vit Nam, c bit l tu chuyn trng ti ln tip tc c b sung thờm c v s lng v cht lng Nm 2015, sn lng hng húa thụng qua h thng cng bin Vit Nam tip tc tng trng n tng Cụng cuc i mi ca Vit Nam cng l mt chng ng hi nhp kinh t quc t sõu rng trờn nhiu cp , a dng v hỡnh thc, theo nguyờn tc v chun mc ca th trng ton cu Vit Nam ó thit lp c nhiu quan h i tỏc chin lc v kinh t Tớch cc xõy dng Cng ng ASEAN 2015 v hon thin th trng nc y hn theo cam kt WTO Cng ng kinh t ASEAN c thnh lp vo ngy 31/12/2015 Riờng vi Vit Nam, vic hi nhp ASEAN sõu rng hn na chc chn s giỳp doanh nghip nc cú nhiu c hi v th trng hn Nhng thnh tu quỏ trỡnh Hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam ó gúp phn thỳc y ngnh ti bin phỏt trin v to iu kin thun li vic hon thin phỏp lut hng hi Vit Nam 4.1.2.2 Nhng khú khn cũn tn ti Bờn cnh nhng thnh tu ó t c thỡ tỏc ng chung ca hot ng hng hi thng mi th gii v nhng khú khn nc (thiu tu trng ti ln; giỏ cc ti gim, giỏ nhiờn liu tng, trt giỏ ), th trng thuờ tu Vit Nam cng b nh hng mnh v phi i mt vi nhng khú khn khụng nh Th nht, s lng tu bin Vit Nam chim t trng thp v ch yu l nhng tu cú trng ti nh Do xut phỏt t chớnh i tu ca chỳng ta hin nay, a s u l nhng tu cú trng ti nh, khụng th chy tuyn xa, ú, cỏc hóng tu nc ngoi cú i tu hin i, phong cỏch phc v chuyờn nghip, giỏ cc li thng thp hn so vi giỏ ca cỏc doanh nghip ti bin Vit Nam Vỡ vy cỏc i tỏc nc ngoi h cú xu th la chn tu nc ngoi chuyờn ch thay vỡ chn tu Vit Nam trỏnh chuyn ti v ó lm gim ngun thu ca cỏc hóng tu nc Th hai, v thc tin ký kt hp ng: cỏc thng nhõn thng ch yu s dng cỏc mu hp ng cú sn ký kt hp ng thuờ tu m ớt ỏp dng cỏc quy nh ca B lut hng hi Vit Nam 2005 Th ba, v s hn ch v mt chuyờn mụn nghip v, trỡnh phỏp lý ca nhng ngi tham gia ký kt hp ng v v s lng lut s chuyờn v hng hi S lng lut s, i ng giỳp vic cho cỏc doanh nghip Vit Nam chuyờn v hng hi khỏ ớt, khụng nhiu ngi cú th tranh tng c bng ting Anh, khin cho cỏc doanh nghip phi i thuờ lut s nc ngoi vi chi phớ cao Nhng ny dn n nhng khú khn nht nh cho cỏc doanh nghip Vit Nam quỏ trỡnh thng tho, thc hin hp ng chuyn hng húa quc 20 t bng ng bin Th t, h thng phỏp lut hng hi Vit Nam cha hon thin: B lut hng hi Vit Nam i mun hn rt nhiu so vi lut hng hi ca nhiu nc v cỏc cụng c quc t v ti bin Tuy nhiờn, cỏc quy nh hng dn thi hnh B lut hng hi cũn thiu nờn rt khú ỏp dng thc tin Th nm, v h thng cng bin Vit Nam: thc t s thiu ht nghiờm trng v cng bin quc t cng nh s yu kộm ca h thng cng bin ó hn ch hot ng chuyn hng húa bng ng bin nc ta Th sỏu, s hiu bit v dng phỏp lut v hng hi xột x ca to ỏn v cỏc trng ti viờn Vit Nam cũn nhiu hn ch V chuyờn mụn, i ng thm phỏn v trng ti viờn nc ta hin cha thc s l lc lng tiờu biu v trỡnh am hiu v nm vng phỏp lut, c bit l v phỏp lut hng hi quc t 4.2 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut vit nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin 4.2.1 Hon thin cỏc qui nh ca B lut hng hi Vit Nam phự hp vi thc tin v thụng l quc t Trong thi gian ti, Vit Nam cn b sung, hon thin mt s ni dung B lut hng hi Vit Nam nm 2015 v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin v y mnh vic ký kt cỏc iu c quc t cng nh cỏc hip nh song phng iu chnh trc tip hot ng chuyn hng húa bng ng bin Bờn cnh ú, theo tỏc gi nhng ni dung ca B lut hng hi Vit Nam nm 2015 v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cn tip tc c nghiờn cu sa i, b sung hoc c th húa m bo tớnh kh thi, c th nh sau: Th nht, ngha v cung cp mt tu kh nng i bin ca ngi chuyờn ch nờn qui nh rng ch tu luụn phi m bo kh nng i bin khụng ch trc bt u chng hnh trỡnh m c quóng ng chuyn Th hai, khon iu 78 BLHHVN 2005, iu 151 B lut hng hi Vit Nam 2015 quy nh ngi chuyờn ch c trỏch nhim li ca thuyn trng, thuyn viờn, hoa tiờu hng hi hoc ngi lm cụng ca ngi chuyn vic iu khin hoc qun tr tu õy l trng hp trỏch nhim nghiờng nhiu v bo v quyn li ca ngi chuyờn ch, khụng m bo s bỡnh ng gia cỏc bờn hp ng chuyn Do ú, trng hp trỏch nhim ny ht sc vụ lý v cn c loi b Th ba, thi hn trỏch nhim "t cng n cng" khụng phự hp vi ti a phng thc ang rt ph bin trờn th gii hin Vỡ vy B lut hng hi Vit Nam cn quy nh rng ngi chuyờn ch phi chu trỏch nhim nhng tn tht xy vi hng húa k t ngi chuyờn ch hoc ngi chuyờn ch thc t nhn hng ni i cho n giao hng ni n iu ny hon ton phự hp vi ti a phng thc thng mi hng 21 hi quc t hin Th t, v gii hn trỏch nhim ca ngi chuyờn ch quy nh ti iu 79 B lut hng hi Vit Nam 2005, iu 152 B lut hng hi Vit Nam 2015 l quỏ thp Do vy phỏp lut Vit Nam nờn qui nh tng mc gii hn trỏch nhim ca ngi chuyn Th nm, y ban hng hi quc t ó a nhng d liu v vic phỏt trin n in t tng lai, vy t nm 1990 ó tn ti Cỏc quy tc ca y ban hng hi quc t v n in t Vy nờn B lut hng hi Vit Nam nờn a mt s quy phm d liu iu chnh v ny Th sỏu, thi hn kin mt nm qui nh ti iu 97 BLHH 2005, iu 169 B lut hng hi 2015 l quỏ ngn Do vy, cn qui nh theo hng thi hiu kin v h hng, mt mỏt hng húa l 02 nm k t ngy tr hng hoc l phi tr hng cho ngi nhn hng Th by, cỏc quy nh, hng dn ca Chớnh ph v vic thc hin hp ng chuyn hng húa bng ng bin cũn cha c th Vỡ vy, bn phỏp lut c c th húa Chớnh ph nờn ban hnh cỏc bn mc Ngh nh hng dn lm khung phỏp lý cho vic thc hin cỏc hot ng chuyn hng húa bng ng bin Th tỏm, Nh nc cn xõy dng v ban hnh thờm cỏc quy nh c th v trỡnh t, th tc, ni dung v cỏc bc tin hnh cỏc bin phỏp gii quyt tranh chp hng hi cng nh hu qu phỏp lý ca vic khụng thi hnh kt qu biờn bn hũa gii v thng lng Trong tng lai Vit Nam nờn thnh lp cỏc tũa ỏn chuyờn trỏch gii quyt cỏc tranh chp hng hi quc t Th chớn, Nh nc cn th ch cỏc quy phm quỏn quc t lnh vc hng hi vo h thng phỏp lut Vit Nam s to iu kin cho cỏ nhõn v doanh nghip Vit Nam cú th tip cn v ỏp dng cỏc quỏn quc t hot ng thng mi hng hi 4.2.2 Ký kt v gia nhp iu c quc t v chuyờn ch hng húa bng ng bin Hin nay, Vit Nam mi gia nhp 15 cụng c v hng hi nh Cụng c v t chc hng hi quc t 1948, Cụng c v an ton sinh mng ngi trờn bin 1974, Cụng c v to thun li giao thụng hng hi quc t 1965 v.v Tuy nhiờn, cho ti Vit Nam cha gia nhp cỏc cụng c quc t v ti bin Chớnh iu ny ó gõy khú khn v ri ro cho cỏc doanh nghip ti bin nc cú tranh chp xy v quỏ trỡnh kinh doanh thng mi vi cỏc i tỏc nc ngoi Hn th na, vic ký kt, gia nhp v t chc thc hin cỏc cụng c quc t v chuyn hng húa bng ng bin cng nh dng mt cỏch phự hp cỏc quỏn, thụng l hng hi quc t gúp phn quan trng vic hon thin phỏp lut hng hi ca Vit Nam Thc t hin Cụng c Rotterdam 2009 cú nhiu u im hn c so vi cỏc cụng c trc õy Do ú, Vit Nam xỳc tin gia nhp Cụng c Rotterdam 2009 l mt iu cn thit vỡ õy l mt Cụng c tiờn tin, hin i, theo kp vi s phỏt trin ca khoa hc cụng 22 ngh trờn th gii, m bo cụng bng gia ch hng v ngi chuyờn ch 4.2.3 Mt s gii phỏp khỏc gúp phn y mnh v bo m hiu qu thc thi phỏp lut chuyn hng húa bng ng bin Vit Nam Th nht: Tng cng thờm cỏc tu trng ti ln vo i tu nc ta cú th chy c cỏc tuyn quc t ng di Trong giai on hin nay, khng nh ch quyn thc s, Vit Nam phi cú cỏc hm tu ln v cú cỏc doanh nghip kinh t bin mnh Mun vy, iu kin hin ti ca Vit Nam cn phỏt trin ngnh ti bin Th hai, cn phi u t xõy dng thờm cỏc cng nc sõu cho tu cú trng ti ln cú th vo c im mu cht cn c bit lu ý phỏt trin cng bin nc sõu l phi u t h tng ng b, ci tin v nõng cp h thng kho bói, trang thit b xp d Th ba, tng cng s kim soỏt cht ch ca Nh nc i vi ngnh ti bin Cn phi cú nhng bin phỏp tớch cc thỳc y cỏc doanh nghip ti bin nc phỏt trin cú th cnh tranh c vi cỏc doanh nghip ti bin nc ngoi Nõng cao v thc hin cht ch cỏc quy chun quc t v tu bin, kim tra k cỏc tu bin ca Vit Nam ti cỏc c quan ng kim Th t, tng cng hiu qu ca hot ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam Trong thi gian ti Vit Nam cn tớch cc thỳc y s hp tỏc quc t lnh vc ti bin nhm tng cng c hi tip cn th trng ca cỏc doanh nghip cung cp dch v ti bin ca Vit Nam m rng hn na th phn ca mỡnh Th nm, tng cng o to ngun nhõn lc v hng hi núi chung v v hp ng chuyn hng húa bng ng bin núi riờng Trong thi gian ti, cn chỳ trng cụng tỏc o to, nõng cao trỡnh chuyờn mụn v o c ngh nghip cho cỏc thuyn viờn v s quan trờn tu Cỏc doanh nghip ti bin, Hip hi ch tu Vit Nam nờn thng xuyờn m nhng lp ph bin, nõng cao trỡnh nghip v cho thuyn trng, mi cỏc chuyờn gia kinh nghim nc ngoi v trao i, ging dy kinh nghim thc t Th sỏu, tng cng s hiu bit ca doanh nghip Vit Nam v B lut hng hi Vit Nam nm 2015 v cỏc quy nh ca Cụng c Rotterdam 2009 Ngoi cỏc hỡnh thc ph bin, tuyờn truyn qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh phỏt thanh, truyn hỡnh, internetthỡ vic t chc cỏc khúa o to ngn hn, cỏc cuc hi tho hay bui ta m gia cỏc doanh nghip xut nhp khu v cỏc doanh nghip chuyn cng l mt vic lm cn thit nhm nõng cao hiu bit ca cỏc doanh nghip Th by, tuyờn truyn, nõng cao nhn thc cho cỏc doanh nghip xut nhp khu nhm thay i thúi quen bỏn FOB mua CIF thng gp Vic thay i thúi quen mua bỏn trờn s lm ngun thu ngoi t ca t nc c tng lờn ỏng k ng thi tng v th m phỏn ca nh xut khu Vit Nam hot ng thng mi hng hi quc t Th tỏm, nõng cao nng lc ca cỏc thm phỏn, trng ti viờn v lut s Vit Nam xột 23 x tranh chp hng hi lm c iu ny thỡ Vit Nam cn phi o to, b sung cỏc cỏn b phỏp lý gii v ngoi ng, cú chuyờn mụn sõu v cỏc lnh vc thng mi hng hi quc t KT LUN Trong iu kin hi nhp kinh t quc t ang din mnh m, vic nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v hp ng chuyn hng húa bng ng bin v hon thin phỏp lut Vit Nam l cú tớnh khoa hc v thc tin cao Lun ỏn ó lun gii v lm sỏng t mt s lý lun v thc tin v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, hng ti hon thin phỏp lut, tng cng tớnh kh thi v hiu qu ỏp dng ca cỏc qui nh phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Trờn c s nghiờn cu nhng lý lun v thc tin v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin v hon thin phỏp lut Vit Nam, cú th rỳt mt s kt lun sau õy: Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin l loi hp ng ph bin thng mi v hng hi quc t, nhng cng l hp ng phc tp, liờn quan n nhiu khớa cnh khỏc ca quan h thng mi v hng hi quc t Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cú nhng c thự riờng so vi cỏc hp ng cú yu t quc t khỏc Hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin chu s tỏc ng khụng ch phỏp lut quc gia m cũn c cỏc iu c quc t v quỏn thng mi hng hi quc t Vic ký kt v thc hin hp ng chuyn hng húa quc bng ng bin Vit Nam iu kin phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v bi cnh hi nhp kinh t quc t cng cú nhng c im riờng ũi hi Nh nc phi iu chnh mt cỏch phự hp va m bo tớnh kh thi, phự hp vi iu kin, hon cnh ca Vit Nam, va m bo s tng thớch vi phỏp lut v thụng l quc t xu hng hin i húa, thng nht húa cỏc qui nh v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin trờn phm vi quc t v vic hon thin phỏp lut hng hi cỏc quc gia Phỏp lut Vit Nam hin hnh v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin cũn cha hon thin v ó bc l mt s bt cp, s khụng thng nht gia cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cỏc cụng c quc t v ti bin Tỏc gi Lun ỏn ó xõy dng cỏc lun c tin cho vic hon thin cỏc ni dung ca B lut hng hi Vit Nam nm 2015 v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin phự hp vi chun mc quc t to iu kin thun li cho thng mi hng hi ca Vit Nam phỏt trin Hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin phi phự hp vi ng li ca ng v chin lc ci cỏch t phỏp, xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam v phự hp vi cỏc chun mc phỏp lý quc t 24 Cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut Vit Nam v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin liờn quan n nõng cao trỏch nhim ca ngi chuyn, tng mc gii hn trỏch nhim ca ngi chuyn, phỏt trin n in t tng laiv.v Bờn cnh ú cn y mnh vic ký kt cỏc iu c quc t cng nh cỏc hip nh song phng iu chnh trc tip hot ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Trờn õy l nhng gii phỏp v nh hng ch yu vic hon thin phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin nõng cao hiu qu ca phỏp lut, Nh nc cn phi thc hin nhiu bin phỏp khỏc nhm gúp phn y mnh v bo m hiu qu thc thi phỏp lut chuyn hng húa bng ng bin Vit Nam Trong thi gian ti cn tng cng s kim soỏt cht ch ca Nh nc i vi ngnh ti bin, tng cng hiu qu hot ng chuyn hng húa quc t bng ng bin Vit Nam, tng cng s hiu bit ca cỏc doanh nghip Vit Nam v B lut hng hi Vit Nam 2015 v phỏp lut hng hi quc t, nõng cao nng lc ca thm phỏn, trng ti viờn v lut s Vit Nam xột x tranh chp hng hi quc t Trong giai on hin nay, yờu cu t i vi Vit Nam l cn phi tip tc sa i, b sung hon thin cỏc qui nh ca phỏp lut Vit Nam iu chnh hot ng dch v chuyn hng húa quc t bng ng bin cho phự hp hn vi cỏc yờu cu thc tin ca Vit Nam v thc tin thng mi hng hi quc t Trờn c s ú to iu kin thun li cho nc ta phỏt trin dch v ti hng húa quc t bng ng bin v a Vit Nam tr thnh quc gia mnh v bin, lm giu t bin DANH MC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Nguyn V Hong - H Vit Hng (2012), V hp ng thuờ tu chuyn hng hi quc t, Tp Lut hc s 3/2012, tr.28-35 H Vit Hng (2014), Mt s phỏp lý v n ng bin chuyn hng húa quc t bng ng bin, Tp Lut hc s 5/2014, tr.16-22 H Vit Hng (2015), Nhng khớa cnh phỏp lý c trng ca hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin, Tp Khoa hc s 4/2015, tr.75-84 Nguyn V Hong - H Vit Hng (2015), Trng ti hng hi quc t khỏi nim, mụ hỡnh v phng thc biu hin, Tp Ngh lut s 6/2015, tr.67-70 H Vit Hng (2017), Mt s kin ngh hon thin phỏp lut v hp ng chuyn hng húa quc t bng ng bin theo Phỏp lut hng hi Vit Nam, Tp Ngh lut s 2/2017, tr.74-78 ...Cụng trỡnh c hon thnh ti: TRNG I HC LUT H NI Ngi hng dn khoa hc: pgs.ts đoàn Pgs.ts nông quốc bình Phn bin 1: TS Lờ Mai Thanh Phn bin 2: PGS.TS Tng Vn Ngha Phn bin 3: PGS TS Hong Phc Hip
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và vấn đề hoàn thiện (tt) , Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và vấn đề hoàn thiện (tt) , Hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển và vấn đề hoàn thiện (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay