Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông srêpôk phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội (thuộc phần lãnh thổ việt nam

192 198 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 12:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - PHAN THÁI LÊ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - HỘI (THUỘC PHẦN LÃNH THỔ VIỆT NAM) LUẬN ÁN TIẾN SỸ ĐỊA LÝ HÀ NỘI – 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… PHAN THÁI LÊ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - HỘI (THUỘC PHẦN LÃNH THỔ VIỆT NAM) LUẬN ÁN TIẾN SỸ ĐỊA LÝ Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên Mã số: 62 44 02 17 Người hướng dẫn khoa học: TS.NCVCC Nguyễn Lập Dân PGS.TS Lương Thị Vân Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả luận án Phan Thái Lê LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận án tiến sĩ, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Thầy TS.NCVCC Nguyễn Lập Dân, cô PGS.TS Lương Thị Vân tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận án Tập thể phòng Địa lí Thủy văn - Viện Địa lí, đồng nghiệp khoa Địa lí – Địa chính, trường Đại học Quy Nhơn tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành luận án Các thầy cô giáo, nhà khoa học Khoa Địa lí - Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, bảo, giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận án Gia đình, vợ con, bạn bè động viên, giúp đỡ qúa trình học tập hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn! Phan Thái Lê MỤC LỤC MỤC LỤC I DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC BẢNG V DANH MỤC HÌNH VIII MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu II Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục tiêu nghiên cứu luận án 2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận án .2 III Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án .3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu IV Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận .3 Phương pháp nghiên cứu .4 V Luận điểm bảo vệ VI Những đóng góp luận án VII Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án .5 VIII Cơ sở tài liệu .5 IX Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC 1.1 Cơ sở lí luận nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước 1.1.1 Nước tài nguyên nước 1.1.2 Môi trường nước 1.1.3 Lưu vực sông 1.1.4 Dòng chảy tối thiểu .9 1.1.5 Phát triển bền vững phát triển bền vững tài nguyên nước 10 1.1.6 Quan điểm sử dụng bền vững tài nguyên nước 11 1.1.7 Vai trò tài nguyên nước phát triển kinh tế - hội 12 1.1.8 Đánh giá tài nguyên nước 13 1.1.9 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Quản lý tổng hợp lưu vực sông 16 1.1.10 Biến đổi khí hậu kịch biến đổi khí hậu 18 1.2 Tổng quan nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước 18 1.2.1 Trên giới 19 i 1.2.2 Ở Việt Nam 23 1.2.3 Vùng Tây Nguyên .28 1.2.4 Lưu vực sông Srêpôk 30 1.3 Tiểu kết chương 32 Chương PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK .33 2.1 Các nhân tố tự nhiên 33 2.1.1 Vị trí địa lí phạm vi lưu vực 33 2.1.2 Địa chất cấu tạo 33 2.1.3 Địa chất thủy văn 34 2.1.4 Địa hình – Địa mạo 38 2.1.5 Thổ nhưỡng 41 2.1.6 Khí hậu 45 2.1.7 Biến đổi khí hậu 54 2.1.8 Thủy văn 55 2.1.9 Thảm thực vật 56 2.1.10 Tai biến thiên nhiên 58 2.2 Các nhân tố kinh tế - hội .62 2.2.1 Dân số, dân cư tập quán sản xuất 62 2.2.2 Các ngành kinh tế 64 2.2.3 Phát triển đô thị 71 2.2.4 Giao thông 71 2.2.5 Các công trình khai thác nước .72 2.3 Tiểu kết chương 74 Chương ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK ĐẾN NĂM 2020 CÓ XÉT ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .75 3.1 Đánh giá tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk 75 3.1.1 Đánh giá tài nguyên nước mưa 75 3.1.2 Đánh giá tài nguyên nước mặt .77 3.1.3 Đánh giá tài nguyên nước đất 84 3.2 Đánh giá tác động xuyên biên giới lưu vực sông Srêpôk phía hạ lưu Campuchia .90 3.2.1 Thay đổi chế độ dòng chảy sông 90 3.2.2 Thay đổi chế độ dòng chảy năm 91 3.2.3 Đánh giá dao động mức nước gây sạt lở bờ sông 91 3.3 Dự tính tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk đến 2020 có xét đến biến đổi khí hậu 92 ii 3.3.1 Kịch biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Srêpôk 92 3.3.2 Dự tính lượng nước đến lưu vực sông Srêpôk năm 2020 theo kịch biến đổi khí hậu B2 .94 3.4 Nhu cầu sử dụng nước 2010 dự tính đến 2020 lưu vực sông Srêpôk 99 3.4.1 Phân chia tiểu lưu vực sông Srêpôk tính nhu cầu nước 99 3.4.2 Nhu cầu nước tiểu lưu vực 100 3.4.3 Nhu cầu nước cho đảm bảo dòng chảy tối thiểu .108 3.4.4 Tổng hợp nhu cầu nước lưu vực sông Srêpôk năm 2010 2020 .109 3.5 Tiểu kết chương 109 Chương CÂN BẰNG NƯỚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - HỘI 111 4.1 Cân nước lưu vực sông Srêpôk năm 2020 theo Quy hoạch phát triển kinh tế - hội có xét đến biến đổi khí hậu .111 4.1.1 Liên kết mô đun MIKE NAM vào mô hình MIKE BASIN tính nguồn nước đến lưu vực 112 4.1.2 Tính cân nước lưu vực sông Srêpôk 118 4.2 Các giải pháp khai thác, sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk 125 4.2.1 Cơ sở đề xuất .125 4.2.2 Giải pháp khai thác sử dụng hợp lí, bảo vệ phát triển tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk bền vững 126 4.3 Tiểu kết chương 143 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145 Kết luận 145 Kiến nghị 146 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ LỤC BẢNG .A PHỤ LỤC HÌNH N iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT BĐKH Biến đổi khí hậu CBN Cân nước CCN Cụm công nghiệp CN Công nghiệp DCTT Dòng chảy tối thiểu ĐGTH-TNN Đánh giá tổng hợp tài nguyên nước ĐGTNN Đánh giá tài nguyên nước ĐKTN Điều kiện tự nhiên GWP Global Water Partnership IWMI International Water Management Institute KBBĐKH Kịch biến đổi khí hậu KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế - hội LV Lưu vực LVS Lưu vực sông MT Môi trường NDĐ Nước đất NN Nông nghiệp PLB Phụ lục bảng PLH Phụ lục hình PTBV Phát triển bền vững QLTH-LVS Quản lí tổng hợp lưu vực sông QLTH-TNN Quản lý tổng hợp tài nguyên nước QLTNN Quản lý tài nguyên nước TCCP Tiêu chuẩn cho phép TLV Tiểu lưu vực TN Tự nhiên TNN Tài nguyên nước TNTN TNTN iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, độ cao tỉ lệ độ cao địa hình LVS Srêpôk 40 Bảng 2.2 Các nhóm đất lưu vực sông Srêpôk 42 Bảng 2.3 Số nắng tháng, năm trạm khí tượng vùng (giờ) 45 Bảng 2.4 Nhiê ̣t đô ̣ trung biǹ h tháng, năm LVS Srêpôk (0C) 46 Bảng 2.5 Bốc trung bình tháng, năm (mm) 47 Bảng 2.6 Đô ̣ ẩ m tương đối trung bình tra ̣m khí tượng (%) 48 Bảng 2.7 Lượng mưa trung bình năm trạm lưu vực sông Srêpôk 50 Bảng 2.8 Tốc độ gió trung bình các tra ̣m khí tượng (m/s) 53 Bảng 2.9 Đă ̣c trưng hiǹ h thái hệ thống sông Srêpôk 56 Bảng 2.10 Biến động diện tích rừng LVS Srêpôk (ha) 57 Bảng 2.11 Diện tích bị hạn hán địa phương LVS Srêpôk (đến 24/3/2016) 60 Bảng 2.12 Tỉ lệ tăng tự nhiên dân số tỉnh thuộc LVS Srêpôk (%) 63 Bảng 2.13 Thực trạng sử dụng đất LVS Srêpôk năm 2013 64 Bảng 2.14 Diện tích trồng số lương thực thực phẩm năm 2013 65 Bảng 2.15 Diện tích trồng số công nghiệp ngắn ngày năm 2013 66 Bảng 2.16 Diện tích trồng số công nghiệp dài ngày 2013 67 Bảng 2.17 Diện tích số ăn năm 2013 68 Bảng 2.18 Số lượng sản lượng số vật nuôi LVS năm 2013 68 Bảng 2.19 Sản lượng, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp LVS Srêpôk năm 2013 69 Bảng 2.20 Cơ cấu GDP theo giá trị thực tế năm 2013 tỉnh thuộc LVS Srêpôk so với nước (%) 70 Bảng 2.21 Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010, 2013 mức độ tăng trưởng 70 Bảng 2.22 Số lượt khách du lich doanh thu du lịch năm 2010 2013 71 Bảng 2.23 Tổng hợp trạng công trình thủy lợi LVS Srêpôk (năm 2012) 73 Bảng 3.1 Danh sách trạm đo mưa LVS Srêpôk 75 Bảng 3.2 Các tham số thống kê chuỗi mưa năm điểm quan trắc 76 Bảng 3.3 Kết đo tiêu chỗ số điểm lấy mẫu 4/2013 76 Bảng 3.4 Kết phân tích mẫu nước mưa lưu vực sông Srêpôk năm 2013 77 Bảng 3.5 Danh sách các tra ̣m thủy văn LVS Srêpôk 77 v Bảng 3.6 Đặc trưng dòng chảy năm ta ̣i các tra ̣m thủy văn LVS Srêpôk 79 Bảng 3.7 Các tham số thống kê dòng chảy năm trạm thuỷ văn LVS Srêpôk 79 Bảng 3.8 Các tham số thống kê Qmax trạm thuỷ văn sông Srêpôk 80 Bảng 3.9 Đặc trưng dòng chảy mùa kiệt trung bình nhiều năm LVS Srêpôk 82 Bảng 3.10 Đặc trưng dòng chảy trung bình nhiều năm LVS Srêpôk 82 Bảng 3.11 Độ đục trung bình nhiều năm LVS Srêpôk (g/m3) 82 Bảng 3.12 Trữ lượng tĩnh tự nhiên số vùng nghiên cứu LVS Srêpôk 85 Bảng 3.13 Moduyn lưu lượng dòng ngầm dòng sông Srêpôk 85 Bảng 3.14 Tổng hợp loại tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk 90 Bảng 3.15 Dung tích hồ chứa hệ số điều tiết hồ 91 Bảng 3.16 Mức tăng nhiệt độ trung bình năm vào mùa năm 2020 so với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch phát thải trung bình (B2), (0C) 93 Bảng 3.17 Mức thay đổi lượng mưa năm vào mùa so với thời kỳ 1980 – 1999 theo kịch phát thải trung bình (B2), (%) 93 Bảng 3.18 Lượng mưa, bốc LVS Srêpôk 2020 với Kịch B2 (mm) 95 Bảng 3.19 Dòng chảy đến năm 2010 tiểu lưu vực (m3/s) 97 Bảng 3.20 Dòng chảy đến năm 2020 với KBBĐKH B2 tiểu lưu vực (m3/s) 98 Bảng 3.21 Các tiểu lưu vực sông Srêpôk 100 Bảng 3.22 Nhu cầu dùng nước năm 2010 cho loại trồng tiểu lưu vực sông Srêpôk ứng với tần suất mưa thiết kế P = 85% 102 Bảng 3.23 Nhu cầu dùng nước đến năm 2020 cho mô ̣t số loa ̣i trồng chính tiểu lưu vực sông Srêpôk ứng với tần suất mưa thiết kế P = 85% 103 Bảng 3.24 Định mức dùng nước chăn nuôi (TCVN-1995) 103 Bảng 3.25 Nhu cầu nước cho chăn nuôi TLV Srêpôk 104 Bảng 3.26 Nhu cầ u nước cho nuôi trồng thủy sản năm 2020 TLV Srêpôk 104 Bảng 3.27 Nhu cầu nước cho công nghiệp TLV sông Srêpôk 106 Bảng 3.28 Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho loại đô thị (l/người/ngày) 107 Bảng 3.29 Quy mô dân số đô thị LVS Srêpôk dự kiến đến 2020 107 Bảng 3.30 Nhu cầu nước cho sinh hoạt tiểu lưu vực 107 Bảng 3.31 Nhu cầu nước cho du lịch LVS Srêpôk 108 Bảng 3.32 Phân phối dòng chảy tối thiểu Buôn Đôn Đức Xuyên 109 Bảng 3.33 Tổng hợp nhu cầu dùng nước 2010 2020 LVS với P = 85% 109 vi 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 2,4 DB Dichloprop Fenoprop Mecoprop 2,4,5 - T mg/l 90 US EPA 515.4 mg/l 100 US EPA 515.4 mg/l US EPA 515.4 mg/l 10 US EPA 555 mg/l US EPA 555 IV Hoá chất khử trùng sản phẩm phụ Monocloramin mg/l SMEWW 4500 - Cl G Trong SMEWW 4500Cl Clo dư mg/l khoảng US EPA 300.1 0,3 - 0,5 Bromat mg/l 25 US EPA 300.1 SMEWW 4500 Cl Clorit mg/l 200 US EPA 300.1 SMEWW 6200 US 2,4,6 Triclorophenol mg/l 200 EPA 8270 - D SMEWW 6252 US Focmaldehyt mg/l 900 EPA 556 SMEWW 6200 US Bromofoc mg/l 100 EPA 524.2 SMEWW 6200 US Dibromoclorometan mg/l 100 EPA 524.2 SMEWW 6200 US Bromodiclorometan mg/l 60 EPA 524.2 Clorofoc mg/l 200 SMEWW 6200 SMEWW 6251 US Axit dicloroaxetic mg/l 50 EPA 552.2 SMEWW 6251 US Axit tricloroaxetic mg/l 100 EPA 552.2 Cloral hydrat SMEWW 6252 US mg/l 10 (tricloroaxetaldehyt) EPA 8260 - B SMEWW 6251 US Dicloroaxetonitril mg/l 90 EPA 551.1 SMEWW 6251 US Dibromoaxetonitril mg/l 100 EPA 551.1 SMEWW 6251 US Tricloroaxetonitril mg/l EPA 551.1 Xyano clorit (tính theo SMEWW 4500J mg/l 70 CN-) V Mức nhiễm xạ Tổng hoạt độ a pCi/l SMEWW 7110 B Tổng hoạt độ b pCi/l 30 SMEWW 7110 B VI Vi sinh vật TCVN 6187-1,2 :1996 Vi Coliform tổng số (ISO 9308- 1,2 - 1990) khuẩn/100ml SMEWW 9222 TCVN6187-1,2: 1996 E coli Coliform Vi (ISO 9308-1,2 - 1990) chịu nhiệt khuẩn/100ml SMEWW 9222 Ghi chú: G C C C C C B A C C C C C C C C C C C C C C C B B A A - (*) Là tiêu cảm quan - (**) Áp dụng vùng ven biển hải đảo - Hai chất Nitrit Nitrat có khả tạo methaemoglobin Do vậy, trường hợp hai chất đồng thời có mặt nước ăn uống tỷ lệ nồng độ (C) chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) chúng không lớn tính theo công thức sau: Cnitrat/GHTĐ nitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit < Bảng 3.3 Giới hạn tiêu chất lượng nước sinh hoạt – QCVN 02:2009/BYT TT Đơn vị tính Tên tiêu Màu sắc (*) TCU Mùi vị (*) - Độ đục (*) Giới hạn tối đa cho phép I II 15 15 Không có mùi vị lạ Không có mùi vị lạ NTU 5 Clo dư mg/l - pH (*) - Trong khoảng 0,30,5 Trong khoảng 6,0 8,5 Trong khoảng 6,0 - 8,5 Hàm lượng Amoni (*) mg/l 3 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) (*) mg/l 0,5 0,5 Chỉ số Pecmanganat mg/l 4 Độ cứng tính theo CaCO3(*) mg/l 350 - 10 Hàm lượng mg/l 300 - H Phương pháp thử Mức độ giám sát TCVN 6185 1996 (ISO 7887 1985) SMEWW 2120 Cảm quan, SMEWW 2150 B 2160 B TCVN 6184 1996 (ISO 7027 1990) SMEWW 2130 B SMEWW 4500Cl US EPA 300.1 TCVN 6492:1999 SMEWW 4500 - H+ SMEWW 4500 - NH3 C SMEWW 4500 - NH3 D TCVN 6177 1996 (ISO 6332 - 1988) SMEWW 3500 - Fe TCVN 6186:1996 ISO 8467:1993 (E) TCVN 6224 1996 SMEWW 2340 C TCVN6194 - A A A A A A B A B A Clorua (*) 11 Hàm lượng Florua mg/l 1.5 - 12 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,01 0,05 13 Coliform tổng số Vi khuẩn/ 100ml 50 150 14 E coli Coliform chịu nhiệt Vi khuẩn/ 100ml 20 1996 (ISO 9297 1989) SMEWW 4500 - Cl- D TCVN 6195 1996 (ISO10359 - 1992) SMEWW 4500 - FTCVN 6626:2000 SMEWW 3500 - As B TCVN 6187 1,2:1996 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) SMEWW 9222 TCVN6187 1,2:1996 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) SMEWW 9222 B B A A Ghi chú: - (*) Là tiêu cảm quan - Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng sở cung cấp nước - Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng hình thức khai thác nước cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước đường ống qua xử lý đơn giản giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy) Bảng 3.4 Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt, QCVN 08MT:2015/BTNMT Giá trị giới hạn TT 10 11 12 13 Thông số pH BOD5 (20°C) COD Ôxy hòa tan (DO) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Amoni (NH4+ tính theo N) Clorua (Cl-) Florua (F-) Nitrit (NO-2 tính theo N) Nitrat (NO-3 tính theo N) Phosphat (PO43- tính theo P) Xyanua (CN-) Asen (As) Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l I A A1 6-8,5 10 ≥6 20 0,3 250 0,05 0,1 0,05 0,01 B A2 6-8,5 15 ≥5 30 0,3 350 1,5 0,05 0,2 0,05 0,02 B1 5,5-9 15 30 ≥4 50 0,9 350 1,5 0,05 10 0,3 0,05 0,05 B2 5,5-9 25 50 ≥2 100 0,9 0,05 15 0,5 0,05 0,1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom VI (Cr6+) Tổng Crom Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Niken (Ni) Mangan (Mn) Thủy ngân (Hg) Sắt (Fe) Chất hoạt động bề mặt Aldrin Benzene hexachloride (BHC) Dieldrin Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS) Heptachlor & Heptachlorepoxide Tổng Phenol Tổng dầu, mỡ (oils & grease) Tổng bon hữu (Total Organic Carbon, TOC) Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β 35 Coliform 36 E.coli mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l 0,005 0,02 0,01 0,05 0,1 0,5 0,1 0,1 0,001 0,5 0,1 0,1 0,02 0,1 0,005 0,02 0,02 0,1 0,2 1,0 0,1 0,2 0,001 0,2 0,1 0,02 0,1 0,01 0,05 0,04 0,5 0,5 1,5 0,1 0,5 0,001 1,5 0,4 0,1 0,02 0,1 0,01 0,05 0,05 1 0,1 0,002 0,5 0,1 0,02 0,1 µg/l 1,0 1,0 1,0 1,0 µg/l mg/l mg/l 0,2 0,005 0,3 0,2 0,005 0,5 0,2 0,01 0,2 0,02 mg/l - - - Bq/I Bq/I MPN CFU /100 ml MPN CFU /100 ml 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 2500 5000 7500 10000 20 50 100 200 Ghi chú: Việc phân hạng A1, A2, B1, B2 nguồn nước mặt nhằm đánh giá kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho mục đích sử dụng nước khác nhau, xếp theo mức chất lượng giảm dần A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh mục đích khác loại A2, B1 B2 A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp mục đích sử dụng loại B1 B2 B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự mục đích sử dụng loại B2 B2 - Giao thông thủy mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp Bảng 3.5 Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước đất, QCVN 09:2015-MT/BTNMT TT Thông số pH Chỉ số pemanganat Tổng chất rắn hòa tan (TDS) Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3) J Đơn vị Giá trị giới hạn mg/l mg/l mg/l 5,5 - 8,5 1500 500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Amôni (NH4+ tính theo N) Nitrit (NO-2 tính theo N) Nitrat (NO-3 tính theo N) Clorua (Cl-) Florua (F-) Sulfat (SO42-) Xyanua (CN-) Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom VI (Cr6+) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Niken (Ni) Mangan (Mn) Thủy ngân (Hg) Sắt (Fe) Selen (Se) Aldrin Benzene hexachloride (BHC) Dieldrin Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) Heptachlor & Heptachlorepoxide Tổng Phenol Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β 31 Coliform 32 E.Coli mg/l mg/l mg/l 15 mg/l 250 mg/l mg/l 400 mg/l 0,01 mg/l 0,05 mg/l 0,005 mg/l 0,01 mg/l 0,05 mg/l mg/l mg/l 0,02 mg/l 0,5 mg/l 0,001 mg/l mg/l 0,01 µg/I 0,1 µg/l 0,02 µg/l 0,1 µg/I µg/l 0,2 mg/l 0,001 Bq/I 0,1 Bq/I MPN CFU/100 ml MPN Không phát thấy CFU/100 ml Bảng Kết phân tích chất lượng nước LVS SrêpôkNăm hiệu mẫu TN 18 TN 20 2012 TN 21 TN 23 TN 25 TN 27 S42 S11 S12 2013 S13 S14 S15 S16 Chỉ tiêu phân tích pH COD BOD5 DO (-) mgO2/L mg/L - NO3 NH4+ PO43- Cu mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Fe Hg Mn Pb mg/L mg/L mg/L mg/L 7,31 4,9 1,6 3,87 0,56 0,53 0,06 0,002 0,075
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông srêpôk phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội (thuộc phần lãnh thổ việt nam, Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông srêpôk phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội (thuộc phần lãnh thổ việt nam, Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông srêpôk phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội (thuộc phần lãnh thổ việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay