Chức năng quản trị tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua

2 143 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 12:47

Chức quản trị loại công việc quản trị khác nhau, mang tính độc lập tương đối, hình thành trình chuyên môn hóa hoạt động quản trị Phân theo trình quản trị, chức quản trị bao gồm: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Chức quản trị loại công việc quản trị khác nhau, mang tính độc lập tương đối, hình thành trình chuyên môn hóa hoạt động quản trị Phân theo trình quản trị, chức quản trị bao gồm: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Phân theo hoạt động tổ chức, chức quản trị bao gồm: Quản trị marketing, quản trị nghiên cứu phát triển, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị dich vụ hỗ trợ cho tổ chức thông tin, pháp lý, đối ngoại,… Các chức quản trị thống với Trong lĩnh vực quản trị nhà quản trị phải thực trình quản trị bao gồm lập k ế ho ạch, t ổ ch ức, lãnh đạo kiểm tra Mặt khác, kế hoạch, hoạt động tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra lĩnh vực quản trị (marketing, tài chính, nhân lực,…) có quan hệ chặt chẽ với Ngoài ra, chức quản trị có mối quan hệ mật thiết thông qua việc tạo thành trình lặp lặp lại, luôn phải có nhà quản trị thiếu chức Trong đó: • Hoạch định chức quan trọng nhất, chức lại phụ thuộc vào Điểm quan trọng hoạch định xác định mục tiêu tổ chức phương pháp, cách thức để hoàn thành mục tiêu • Tổ chức thiết kế cấu, thực kế hoạch theo mục tiêu đặt phân quyền • Lãnh đạo tác động nhà quản trị tới nhân viên khiến họ thực công việc hướng tới mục tiêu, lãnh đạo thể rõ với chức tổ chức • Kiểm soát đánh giá, theo dõi toàn trình từ hoạch định, đến tổ chức lãnh đạo để đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, tìm vấn đề cần giải •
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng quản trị tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua, Chức năng quản trị tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua, Chức năng quản trị tuyệt hay năm 2017 không thể bỏ qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay