Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

98 198 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 12:04

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ThS Lê Thúc Tuấn TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH (Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề cho GV tỉnh Kon Tum) Huế, 7/2016 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ThS Lê Thúc Tuấn TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH (Tài liệu bồi dưỡng chuyên đề cho GV tỉnh Kon Tum) Huế, 7/2016 MỤC LỤC Phần thứ - GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ .5 Tên chuyên đề: .5 Mục tiêu chuyên đề: .5 Nội dung tài liệu phương pháp trình bày chuyên đề MODUN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I Mục tiêu II Giới thiệu chung môđun .6 III Tài liệu thiết bị để thực môđun IV Hoạt động V Thông tin phản hồi .8 PHỤ LỤC I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG II CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 12 Môđun XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC ĐẶC THÙ (CHUYÊN BIỆT) MÔN VẬT LÍ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 29 I Mục tiêu 29 II Giới thiệu chung môđun 29 III Tài liệu thiết bị để thực môđun 29 IV Hoạt động 29 V Đánh giá 30 PHỤ LỤC 31 Năng lực chuyên biệt môn Vật lí trường trung học phổ thông 31 Môđun PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC HƯỚNG TỚI NĂNG LỰC CHUNG VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT MÔN VẬT LÍ 41 I Mục tiêu 41 II Giới thiệu chung môđun 41 III Tài liệu thiết bị để thực môđun 41 IV Hoạt động 41 V Câu hỏi 42 VI Thông tin phản hồi 42 PHỤ LỤC 43 Chương trình dạy học theo định hướng phát triển lực 43 Môđun TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUNG VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT 61 I Mục tiêu 61 II Giới thiệu chung môđun 61 III Tài liệu thiết bị để thực môđun 61 IV Hoạt động 61 Phụ lục XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỚI CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG” 63 Phần thứ - GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Tên chuyên đề: Tổ chức hoạt động dạy học môn Vật lý theo định hướng phát triển lực học sinh Mục tiêu chuyên đề: Nâng cao lực cho giáo viên THPT nhằm giúp họ có đủ sở lí luận, kĩ niềm tin để thực có hiệu PPDH theo hướng phát triển lực chung lực đặc thù môn vật lí cho học sinh THPT Nội dung tài liệu phương pháp trình bày chuyên đề a) Cấu trúc chuyên đề: gồm môđun Mỗi môđun trình bày thời gian (7-8 tiết) b) Thời gian thực chuyên đề: ngày (30 tiết) c) Nội dung cụ thể chuyên đề: Môđun 1: Một số vấn đề tổ chức dạy học theo định hướng phát triển lực Môđun 2: Xác định lực đặc thù môn vật lí chương trình trung học phổ thông Môđun 3: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học hướng tới lực chung lực đặc thù môn vật lí Môđun 4: Tổ chức dạy học môn vật lí theo định hướng phát triển lực chung lực đặc thù d) Phương pháp trình bày: Giảng viên trình bày giới thiệu, học viên thảo luận, cử đại diện trình bày ý kiến nhóm cuối giảng viên thống ý kiến MODUN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC I Mục tiêu Học viên có thể: - Hiểu khác biệt chương trình định hướng phát triển lực chương trình định hướng nội dung - Nhận biết dấu hiệu trình hình thành phát triển lực chung lực cốt lõi học sinh THPT II Giới thiệu chung môđun - Nội dung môđun gồm chủ đề: + Giới thiệu làm quen + Tầm quan trọng chương trình giáo dục theo định hướng phát triển lực + Những khó khăn việc tổ chức dạy học định hướng phát triển lực cách khắc phục - Thời gian dành cho môđun: tiết - Khi nghiên cứu môđun này, cần lưu ý: + Thế lực ? Các lực chung cốt lõi cần đạt học sinh THPT ? +Những khó khăn việc nghiên cứu thực chương trình giáo dục theo định hướng phát triển lực thảo luận để tìm biện pháp khắc phục III Tài liệu thiết bị để thực môđun - Bảng đen giấy nháp - Máy tính, máy chiếu (projector) hình IV Hoạt động Hoạt động 1: Giới thiệu làm quen Trao đổi thực trạng dạy học kết đạt việc đổi PPDHhiện ?  Nhiệm vụ: - Thảo luận trao đổi xung quanh câu hỏi: + Thực trạng hoạt động dạy học nay? Kết hạn chế ? Nguyên nhân biện pháp  Thông tin cho hoạt động: Phụ lục Hoạt động 2: Chương trình giáo dục định hướng nội dung chương trình theo định hướng phát triển lực?  Nhiệm vụ: + Anh (chị) nêu ý kiến chương trình việc đổi hoạt động dạy học trường phổ thông theo chương trình định hướng phát triển lực - Học viên làm việc nhóm để trao đổi chương trình theo định hướng nội dung lực chương trình theo định hướng? So sánh chúng yếu tố như: mục tiêu dạy học; nội dung dạy học…? - Mỗi nhóm cử đại diện trình bày - GV thống ý kiến  Thông tin cho hoạt động: Phụ lục Hoạt động 3: Các thành phần lực? So sánh với trụ cột giáo dục UNESCO - Học viên làm việc theo nhóm để trao đổi - Mỗi nhóm cử đại diện trình bày - GV thống ý kiến Hoạt động 4: Định hướng chuẩn đầu lực phẩm chất chương trình THPT ?  Nhiệm vụ: - Thảo luận trao đổi xung quanh câu hỏi: + Anh (chị) hiểu : • Các lực phẩm chất cần đạt chương trình giáo dục ? • Quá trình hình thành biểu lực chung cốt lõi ?  Thông tin cho hoạt động: Xem phụ lục Hoạt động 5: Thế lực chung lực cốt lõi ? Các lực cần đạt học sinh THPT ?  Nhiệm vụ: - Thảo luận trao đổi xung quanh câu hỏi: + Anh (chị) hiểu : • Năng lực học sinh ? Dấu hiệu chúng? • Các lực cần đạt chương trình giáo dục THPT ? • Quá trình hình thành biểu lực chung cốt lõi ?  Thông tin cho hoạt động: Xem phụ lục V Thông tin phản hồi - Phân biệt lực kĩ năng? - Quá trình hình thành lực? -Các lực chung cốt lõi biểu dạy học trường THPT? PHỤ LỤC I VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực HS, nghĩa từ chỗ quan tâm đến việc HS học đến chỗ quan tâm HS vận dụng thông qua việc học Muốn GV phải thực thành công việc chuyển đổi từ cách dạy học theo lối hàn lâm, nặng kiến thức sang dạy cách học, dạy cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành phát triển lực phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá từ nặng kiến thức sang đánh giá lực vận dụng kiến thức để giải vấn đề Những kết bước đầu việc đổi phương pháp dạy học Trong năm qua, với phát triển chung giáo dục phổ thông, hoạt động đổi PPDHđã quan tâm tổ chức thu kết bước đầu thể mặt sau: 1.1 Đối với công tác quản lý - Triển khai việc “Đổi sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học” Đây hình thức sinh hoạt chuyên môn theo hướng lấy hoạt động HS làm trung tâm, GV tập trung phân tích vấn đề liên quan đến HS: HS học nào? HS gặp khó khăn gì? nội dung PPDHcó phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không? kết học tập HS có cải thiện không? - Triển khai thí điểm Mô hình trường học đổi đồng PPDHvà kiểm tra, đánh giá kết học tập HS Mục tiêu đổi đồng phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, đại; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn hình thức phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trình dạy học - giáo dục đánh giá kết giáo dục; thực trung thực thi, kiểm tra - Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 Bộ GDĐT trường tham gia thí điểm Mục đích là: (1) Khắc phục hạn chế chương trình, sách giáo khoa hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục trường PT tham gia; (2) Củng cố chế phối hợp tăng cường vai trò trường sư phạm, trường thực hành sư phạm trường phổ thông khác hoạt động thực hành, thực nghiệm sư phạm phát triển chương trình giáo dục nhà trường PT; (3) Bồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông cho đội ngũ giảng viên trường/khoa sư phạm, GV trường phổ thông tham gia thí điểm; 1.2 Đối với GV - Đông đảo GV có nhận thức đắn đổi phương pháp dạy học Nhiều GV xác định rõ cần thiết có mong muốn thực đổi đồng PPDHvà kiểm tra đánh giá - Một số GV vận dụng PPDHtích cực dạy học; kĩ sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tổ chức hoạt động dạy học môn vật lí nhà trường phổ thông 1.3 Tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học Cơ sở vật chất phục vụ dạy học năm qua đặc biệt trọng Điều kiện dạy học trường trung học bước cải thiện phạm vi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi PPDH Những hạn chế việc đổi phương pháp dạy học Bên cạnh kết bước đầu, việc đổi PPDHở trường THPT nhiều hạn chế cần phải khắc phục Cụ thể là: 10 Hình 3:Phân bố sản lượng điện giớithời kì 2000 -2003 - Hoàn thành bảng thông tin sau: 84 Khai thác than Khai thác dầu mỏ Công nghiệp điện lực Vai trò Trữ lượng Sản lượng, phân bố - Liên hệ Việt Nam: + Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học để hoàn thành bảng sau • Công nghiệp khai thác than nước ta Các loại Trữ lượng Phân bố Tình hình sản xuất Antraxit Than nâu Than bùn • Công nghiệp khai thác dầu mỏ Trữ lượng - Phân bố Từ rút nhận xét Kết luận: - GV đặt câu hỏi : Cần phải làm nhu cầu tiêu thụ điện ngày cao nguồn nhiên liệu ngày cạn kiệt? Mỗi HS suy nghĩ đưa ý kiến  Hoạt động 2: Ảnh hưởng việc khai thác sử dụng lượng đến môi trường 85 Tình hình sản xuất - GV cho HS xem hình ảnh, đoạn phim ảnh hưởng nghiêm trọng việc khai thác sử dụng lượng đến môi trường sống Sau đó, GV chia lớp thành nhóm nhỏ, nhóm từ – HS GV giao cho nhóm HS dự án “Tìm hiểu vấn đề môi trường địa phương” Thời gian thực hiện: tuần phát cho HS phiếu hướng dẫn PHIẾU HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NHÓM Dự án: “Tìm hiểu vấn đề môi trường địa phương” - Mỗi nhóm chọn vấn đề tiêu biểu cho môi trường địa phương : ô nhiễm nước, không khí, suy giảm tài nguyên khoáng sản,v.v khai thác sử dụng lượng không hợp lí - Xây dựng đề cương: + Hiện trạng môi trường địa phương; Nguyên nhân hậu Giải pháp khắc phục - Phương pháp tiến hành: khảo sát thực địa, phân tích tài liệu địa lí địa phương, báo cáo quan có thẩm quyền, vấn người dân địa phương, - Thực dự án: + Xử lý thông tin trình bày sản phẩm Powperpoint - GV đánh giá vào bảng kiểm quan sát phiếu đánh giá sản phẩm BẢNG KIỂM QUAN SÁT BIỂU HIỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HS Biểu Tối đa Biểu lực sáng tạo lập kế hoạch - Biết phát vấn đề để chọn chủ đề dự án 10 - Tạo nhiều ý tưởng nghiên cứu từ chủ đề dự án 10 - Biết tự lập kế hoạch 10 Biểu lực sáng tạo thực kế hoạch - Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác 10 - Có sáng tạo gặp khó khăn 10 - Linh hoạt vận dụng kiến thức học vào thực tiễn 10 - Đề xuất biện pháp, khả thi để tiết kiệm lượng 10 - Đề xuất biện pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường 10 Biểu lực sáng tạo báo cáo kết quả: - Trình bày báo cáo (kết quả) dễ hiểu, hấp dẫn, có sáng tạo Tổng điểm 20 100 PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH DIỄN POWERPOINT 86 Điểm A.Nội dung thuyết trình: 60 điểm Điểm tối đa Tiêu chí Thuyết trình hấp dẫn 20 Tính xác, logic khoa học 10 Tính thực tiễn Phù hợp hình ảnh nội dung 5 Tính thời Đảm bảo mục tiêu dự án Trọng tâm Tư liệu phong phú Tự đánh giá Nhóm khác đánh giá GV đánh giá B Hình thức trình bày: 40 điểm Tiêu chí Điểm Tự đánh Nhóm khác GV tối đa giá đánh giá đgiá Màu sắc tương phản màu chữ Cỡ chữ, kiểu chữ, tả Chất lượng, số lượng, hình ảnh Phong đảm bảo tính thẩm mĩ 5 Bố cục hợp lí 10 Âm phù hợp Hiệu ứng trình chiếu hợp lí  Nội dung kiểm tra, đánh giá Câu 1: Sản lượng than, dầu thô điện nước ta giai đoạn 1990 – 2006 Sản phẩm 1990 1995 2000 2006 Than (triệu tấn) 4,6 8,4 11,6 38,9 Dầu thô (triệu tấn) 2,7 7,6 16,3 17,2 Điện (tỉ KWh) 8,8 24,7 26,7 59,1 + Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể tốc độ tăng trưởng số sản phẩm CN nước ta giai đoạn 1990 – 2006 + Nhận xét; giải thích khác tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô điện 87 Câu 2: Tại nói việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu nước ta vấn đề quan trọng? 2.2.3 Tiết 4,5,6:Có giải pháp? Giải pháp phát triển lượng thay - GV đưa dự án: “Hãy đóng vai trò nhà khoa học nghiên cứu lượng để tìm hiểu nguồn lượng thay cho nguồn lượng hóa thạch” - Nhiệm vụ cần làm thực dự án: + Tìm hiểu nguồn lượng lượng thay + Đánh giá tiềm Việt Nam việc sử dụng nguồn lượng + Đánh giá ưu – nhược điểm nguồn lượng + Suy nghĩ thân câu hỏi: “Nên chọn lựa lượng nào” - Đánh giá nhu cầu, kiến thức người học trước thực dự án: PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG Để phục vụ cho hoạt động học tập theo dự án, điền đầy đủ thông tin đánh dấu “X” vào mức độ nhu cầu khả (Lưu ý không bỏ trống hàng nào) Họ tên học sinh: …………………… Lớp: ……………………… Ý kiến đánh giá thân Nhu cầu Rất thích TT Khả Thích khả Có khả tốt Mong muốn tham gia vào hoạt động nhóm Được trao đổi chia sẻ thông tin với bạn Được hợp tác với bạn để thực Có kĩ làm việc nhóm tốt phục vụ cho sống sau Phát triển khả cá nhân Được phân công công việc cụ thể Khả cá nhân Tìm kiếm thông tin mạng Internet Tìm kiếm thông tin sách Tổng hợp thông tin Khả thiết kế trình chiếu 10 Khả diễn kịch 11 Khả viết 88 Bình thường Có thể làm 12 - Khả thuyết trình Sau thu phiếu điều tra, GV kết hợp thông tin phiếu điều tra với khả trình độ HS để phân chia HS vào nhóm theo định hướng sản phẩm khác + GV chia lớp thành nhóm nhỏ, từ – nhóm HS + Thời gian thực dự án: tuần + GV phát cho HS phiếu hướng dẫn, công bố cách thức đánh giá sản phẩm dự án PHIẾU HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1:Tìm hiểu lượng hạt nhân - Thế lượng hạt nhân?- Điện hạt nhân - Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng hạt nhân giới Việt Nam.- Đánh giá ưu – nhược điểm lượng hạt nhân - Tranh luận sử dụng lượng hạt nhân: Nêu ý kiến đánh giá thân Nhóm 2:Tìm hiểu lượng mặt trời - Thế lượng mặt trời?- Sản xuất điện từ mặt trời - Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng mặt trời giới Việt Nam.- Đánh giá ưu – nhược điểm lượng hạt nhân - Ý kiến thân lượng Nhóm 3: Tìm hiểu lượng gió - Thế lượng gió?- Sản xuất điện từ lượng gió - Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng gió giới Việt Nam.- Đánh giá ưu – nhược điểm lượng gió - Ý kiến thân lượng Nhóm 4: Tìm hiểu lượng thủy triều - Thế lượng thủy triều?- Sản xuất điện từ lượng thủy triều - Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng thủy triều giới Việt Nam.- Đánh giá ưu – nhược điểm lượng thủy triều - Ý kiến thân lượng Nhóm 5: Tìm hiểu lượng thủy điện - lượng thủy điện? Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng thủy điện giới Việt Nam.- Đánh giá ưu – nhược điểm lượng thủy điện - Ý kiến thân lượng Nhóm 6: Tìm hiểu lượng địa nhiệt - Thế lượng địa nhiệt? Sản xuất điện từ lượng địa nhiệt - Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng địa nhiệt giới 89 Việt Nam Đánh giá ưu – nhược điểm lượng địa nhiệt - Ý kiến thân lượng Nhóm 7: Tìm hiểu lượng sinh học - Thế lượng sinh học? - Tiềm tình hình khai thác, sử dụng lượng sinh học giới Việt Nam Đánh giá ưu – nhược điểm lượng sinh học - Ý kiến thân lượng PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT Người đánh giá:…………………………….Lớp:………………… Nhóm đánh giá:……………………………………………… Mức Độ Nội dung đánh giá Nội dung Hình thức Trình bày sản phẩm Mức (3,25 – điểm) Mức (2,25 – điểm) Trình bày đầy dủ nội dung kiến thức theo yêu cầu cách cô đọng, tất hình ảnh/ số liệu minh họa phù hợp Kênh chữ rõ ràng, văn phong lưu loát cô đọng, hình ảnh sắc nét, màu sắc hài hòa, hiệu ứng trình chiếu phù hợp Mức (1,25 – điểm) Mức (< điểm) Trình bày đầy đủ nội dung kiến thức theo yêu cầu dài dòng, đa số hình ảnh/số liệu minh họa phù hợp Nội dung kiến thức trình bày thiếu vài ý quan trọng, đa số hình ảnh/ số liệu minh họa không phù hợp Nội dung kiến thức trình bày thiếu nửa ý chính, đa số hình ảnh/ số liệu minh họa không phù hợp Kênh chữ không rõ ràng, văn phong lưu loát cô đọng, đa số hình ảnh sắc nét, màu sắc dôi chỗ chưa hài hòa, hiệu ứng trình chiếu phù hợp Kênh chữ không rõ ràng, văn phong đôi chỗ chưa lưu loát, dài dòng, đa số hình ảnh không sắc nét, màu sắc vài slide chưa hài hòa, hiệu ứng trình chiếu chưa phù hợp Kênh chữ không rõ ràng, văn phong nhiều chỗ chưa lưu loát, dài dòng, đa số hình ảnh không sắc nét, màu sắc nửa slide chưa hài hòa, hiệu ứng trình chiếu chưa phù hợp Trình bày lưu Trình bày đôi Trình bày Trình bày nhiều loát, dễ hiểu chỗ chưa lưu nhiều chỗ chưa chỗ khó hiểu, 90 Điểm loát khó lưu loát khó không lưu loát hiểu hiểu PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẢM VÀ THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CÁ NHÂN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NHÓM (Chú ý: Phiếu đánh giá thực nhóm học sinh) Mức (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh, Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh, Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học Môn Vật Lí Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay