Báo Cáo Phân Tích Chuỗi Giá Trị Các Sản Phẩm Chuối Và Ngô Huyện Thuận Bắc

83 67 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:31

QUỸ QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP (IFAD) UBND TỈNH NINH THUẬN DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG TỈNH NINH THUÂN BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁC SẢN PHẨM CHUỐI VÀ NGÔ HUYỆN THUẬN BẮC Nhóm nghiên cứu: Ths Nguyễn Thị Lan (Trưởng nhóm) Ths Trần Minh Trí (Phó nhóm) Ts Lê Thị Hoa Sen Ths Nguyễn Thiện Tâm Ths Nguyễn Thị Diệu Linh KS Nguyễn Dũng Tiến CN Nguyễn Thị Khánh Huyền Ninh Thuận, tháng 11 năm 2013 i MỤC LỤC BÁO CÁO I PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CÁC SẢN PHẨM CHUỐI VÀ NGÔ I HUYỆN THUẬN BẮC .I .I NHÓM NGHIÊN CỨU: I THS NGUYỄN THỊ LAN (TRƯỞNG NHÓM) .I THS TRẦN MINH TRÍ (PHÓ NHÓM) I TS LÊ THỊ HOA SEN I THS NGUYỄN THIỆN TÂM I THS NGUYỄN THỊ DIỆU LINH .I KS NGUYỄN DŨNG TIẾN I CN NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN I PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU .5 4.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 4.3 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU .7 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU PHẦN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI 12 KẾT QUẢ LỰA CHỌN NGÀNH HÀNG PHÂN TÍCH CHUỖI 12 KẾT QỦA PHÂN TÍCH CÁC CHUỖI SẢN PHẨM ĐÃ LỰA CHỌN 14 2.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NGÔ 14 2.1.1 Tình hình chung sản xuất ngô huyện Thuận Bắc 14 2.1.2 Mô tả chuỗi sản phẩm ngô nếp (địa phương) huyện Thuận Bắc .16 2.1.3 Phân tích tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm ngô .18 2.1.4 Phân tích mối liên kết tác nhân chuỗi giá trị sản phẩm ngô .25 2.1.5 Phân tích giá trị chuỗi sản phẩm ngô 27 2.1.6 Tạo việc làm thu nhập cho phụ nữ, người nghèo đồng bào DTTS 32 2.1.7 Những cản trở thách thức (SWOT) 33 2.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUỐI 38 2.2.1 Tình hình chung sản xuất chuối huyện Thuận Bắc 38 2.2.2 Mô tả chuỗi sản phẩm chuối .40 2.2.3 Phân tích tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chuối 43 2.2.4 Phân tích mối liên kết nhân chuỗi giá trị sản phẩm chuối 47 2.2.5 Phân tích giá trị chuỗi sản phẩm chuối .47 2.2.7 Những cản trở thách thức (SWOT) 53 2.2.8 Khó khăn /nút thắt tác nhân chuỗi giá trị chuối 54 2.2.9.2 Đề xuất giải pháp 56 PHẦN 3: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CẤP CÁC CHUỖI SẢN PHẨM 58 3.1 ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NGÔ .58 3.1.1 Mục tiêu chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị ngô 58 3.1.2 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM .58 ĐỂ ĐƯA RA CÁC CHIẾN LƯỢC/GIẢI PHÁP VÀ HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ NGÔ CHÚNG TÔI CĂN CỨ VÀO CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN SAU: 58 3.1.3 Kế hoạch hành động nâng câp chuỗi giá trị sản phẩm ngô 58 58 ii KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỔNG THỂ NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NGÔ HUYỆN THUẬN BẮC .59 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ NGÔ DỰ ÁN HT TAM NÔNG - HUYỆN THUẬN BẮC .62 64 3.2ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUỐI .65 3.2.1 Mục tiêu chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chuối 65 3.2.2 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỂ NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUỐI 65 ĐỂ ĐƯA RA CÁC CHIẾN LƯỢC/GIẢI PHÁP VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ CHUỐI CÓ TÍNH KHẢ THI CAO CHÚNG TÔI CĂN CỨ VÀO CÁC CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN SAU: 65 3.2.3.Kế hoạch hành động nâng câp chuỗi giá trị sản phẩm chuối .65 PHỤ LỤC 70 BẢNG TÌNH HÌNH THAM GIA CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CÁC XÃ HUYỆN THUẬN BẮC 70 BẢNG TỔNG HỢP SỐ CHUỖI THAM GIA CỦA CÁC XÃ HUYỆN THUẬN BẮC 70 BẢNG TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÁC XÃ THAM GIA CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN 70 BẢNG DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CHUỐI CỦA CÁC XÃ QUA CÁC NĂM 70 BẢNG : DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ CỦA CÁC XÃ DỰ ÁN QUA CÁC NĂM 71 BẢNG 8: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM TIỀM NĂNG CỦA HUYỆN THUẬN BẮC 73 BẢNG 9: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP ĐẦU VÀO VÀ THU MUA SẢN PHẨM Danh mục bảng biểu BẢNG 1: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT HIỆN HÀNH VÀ CƠ CẤU CÁC NGÀNH KINH TẾ HUYỆN THUẬN BẮC BẢNG 2: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT VÀ CƠ CẤU NGÀNH NÔNG – LÂM NGHIỆP -THỦY SẢN 10 BẢNG 3: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY NÔNG NGHIỆP HUYỆN THUẬN BẮC 11 BẢNG 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM TIỀM NĂNG CỦA HUYỆN THUẬN BẮC 13 BẢNG 5: ĐẶC ĐIỂM CỦA HAI LOẠI HÌNH KINH DOANH VẬT TƯ NN HUYỆN THUẬN BẮC 19 BẢNG 6: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC HỘ TRỒNG NGÔ HUYỆN THUẬN BẮC 20 BẢNG 7: ĐẶC ĐIỂM NGUỒN LỰC CỦA CÁC HỘ THU GOM NHỎ (CẤP XÃ) .23 BẢNG 8: ĐẶC ĐIỂM NGUỒN LỰC CỦA CÁC HỘ THU MUA LỚN (CẤP HUYỆN) 24 BẢNG 9: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NGÔ NẾP CỦA CÁC HỘ THUỘC VÙNG DỰ ÁN .27 BẢNG 10: HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI SP NGÔ NẾP 29 BẢNG 11: PHÂN BỔ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI SẢN PHẨM NGÔ HUYỆN THUẬN BẮC 31 BẢNG 12: PHÂN TÍCH SWOT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NGÔ TẠI HUYỆN THUẬN BẮC .34 BẢNG 13: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC HỘ TRỒNG CHUỐI HUYỆN THUẬN BẮC 43 BẢNG 14: ĐẶC ĐIỂM NGUỒN LỰC CỦA CÁC CHỦ VỰA CHUỐI (HUYỆN/TỈNH) .45 BẢNG 15: KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHUỐI CỦA CÁC HỘ THUỘC VÙNG DỰ ÁN 47 BẢNG 16:HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUỐI ( TÍNH CHO 1TẠ CHUỐI QUẢ - ĐVT: 1.000Đ) 48 BẢNG 17: PHÂN BỔ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ LỢI NHUẬN THUẦN CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG CHUỖI SẢN PHẨM CHUỐI HUYỆN THUẬN BẮC 50 BẢNG 18: PHÂN TÍCH SWOT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUỐI CỦA HUYỆN THUẬN BẮC 53 Danh mục sơ đồ iii Các từ viết tắt BVTV CC T Y CCBVTV CDB CT DASU (District Agribusiness Support Unit) ĐPDA DTTS FFS (Farmer Field Schools) GAP (Good Agriculture Practices) HTX IFAD (International Fund For Agricultural Development) KH - CN KN LN MH ND NN PTNT PCU (Provincial Project Coordination Unit) TOT (Training of trainers) Trung Tâm KN-KN Trung Tâm giống CT VN TS SP Bảo vệ Thực vật Chi Cục Thú Y Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Ban phát triển xã Chương trình Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Điều phối dự án Dân Tộc Thiểu số Lớp học cho nông dân trường Thực hành nông nghiệp tốt Hợp tác xã Quĩ phát triển nông nghiệp quốc tế Khoa học - Công Nghệ Khuyến Nông Lâm Nghiệp Mô hình Nông dân Nông Nghiệp phát triển nông thôn Ban điều phối dự án tỉnh Tập huấn cho tập huấn viên Trung Tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Trung Tâm Giống Cây trồng vật nuôi Thủy sản Sản phẩm iv LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện báo cáo “ Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối ngô huyện Thuận Bắc ” nhận giúp đỡ quý báu Ban Điều Phối Dự Án Hỗ Trợ Tam Nông Tỉnh Nình Thuận, Lảnh đạo Sở NN PTNT, Tổ chuyên đề Chuỗi Giá Trị, Ban Hỗ Trợ Kinh Doanh NN (DASU ) huyện Thuận Bắc , Ban ngành liên quan tỉnh, phòng Ban huyện, Ban Phát triển xã Lợi Hải, Phước Chiến, Phước Kháng Bắc Sơn, đại lý cung cấp đầu vào sở thu mua sản phẩm nông sản bà nông dân xã vùng dự án Chúng cảm ơn sâu sắc hợp tác Ban Hỗ Trợ Kinh Doanh NN huyện Thuận Bắc đặc biệt Ban Phát triển xã nhân dân xã tham gia dự án giúp đỡ nhóm tư vấn suốt trình nghiên cứu thực địa để thu thập thông tin,lựa chọn sản phẩm xác định khó khăn địa phương Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ban ĐPDA, Sở NN PTNT,Tổ Chuyên Đề chuỗi giá trị thuộc dự án Hỗ Trợ Tam Nông,Trung Tâm KN-KN tỉnh Ninh Thuận giúp đỡ suốt trình triển khai nghiên cứu tổ chức hội thảo báo cáo kết nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu ngắn, số liệu thu thập từ hộ nông dân sở thu gom nên độ xác bị hạn chế.Chúng cố gắng thu thập thông tin từ nhiều nguồn để kiểm tra xử lý thông tin cho phù hợp.Tuy vậy,vẫn không tránh khỏi sai sót mong lượng thứ Cuối xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giúp đỡ quý báu cá nhân quan giúp hoàn thiện báo cáo Thay mặt nhóm nghiên cứu, Trưởng nhóm v Ths Nguyễn Thị Lan vi PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Đặt vấn đề Trong năm gần đây, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng ngành sản xuất công nghiệp,dịch vụ rơi vào tình trạng khó khăn chưa có nông nghiệp biết đến lĩnh vực kinh tế cứu cánh cho kinh tế chung.Đầu tư hỗ trợ vào sản xuất nông nghiệp phủ Việt Nam ủng hộ có nhiều chương trình dự án đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn Trong dự án Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân Nông thôn (Tam Nông) dự án trọng điểm phủ Việt Nam kết hợp với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD).Mục tiêu chung Dự án trọng hỗ trợ người dân phát triển mặt hàng nông sản mạnh địa phương tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai Tuyên Quang Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đời sống sinh kế người dân đặc biệt người đồng bào tỉnh Ninh Thuận.Trong huyện Thuận Bắc huyện Trung du miền núi, thuộc diện nghèo tỉnh ưu tiên tham gia dự án nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp.Tổng diện tích đất tự nhiên huyện 31.922 ha; dân số đến năm 2012 là 38.884 người, mật độ dân số 122 người/km2.Với diện tích đất tương đối rộng, dân số đông Thuận Bắc có nhiều tiềm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tiềm lực về Nông – Lâm nghiệp Thủy sản.Trồng trọt ngành quan trọng ngô chuối trồng chủ lực góp phần giảm nghèo xã vùng cao huyện, diện tích gieo trồng ngô chiếm gần 27,2% tổng diện tích gieo trồng hàng năm huyện Ngô chuối chủ lực xã vùng cao thuộc vùng dự án lý dễ canh tác đặc biệt phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng xã không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao nên phù hợp với khả đầu tư trình độ canh tác hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số Chính quyền địa phương đưa nhiều sách ưu đãi để khuyến khích người dân đầu tư sản xuất trồng cạn nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, dân tộc thiểu số Hàng năm nhiều chương trình, dự án nhà nước tổ chức Phi Chính phủ xây dựng nhiều mô hình trình diễn giống , kỹ thuật sản xuất kết hợp với tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cho người nghèo, đồng bào thiểu số thực nhằm phát triển sản xuất chủ lực nâng cao thu nhập cho người dân địa phương Mặc dù có điều kiện thuận lợi người sản xuất gặp nhiều khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm Họ chưa thực thoát nghèo làm giàu từ trồng có tiềm Nguyên nhân trở ngại khâu từ sản xuất đến tiêu thụ chuỗi giá trị sản phẩm? Đâu “điểm nghẽn” quan trọng cho việc nâng cao thu nhập cho người sản xuất ? Nghiên cứu “Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm ” nhằm đưa câu trả lời phù hợp dựa sở đó đề xuất giải pháp kế hoạch hoạt động nhằm tận dụng các nguồn lực sẵn có địa phương để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm ưu tiên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm bước giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người nghèo người dân tộc thiểu số huyện Sự cần thiết hoạt động nghiên cứu (bổ sung) chuỗi giá trị nông sản huyện Thuận Bắc Với ý tưởng chuyển dịch sản xuất nông nghiệp phát triển nông thôn theo định hướng thị trường, với việc sản xuất dựa nhu cầu thị trường khai thác lợi so sánh cạnh trạnh riêng biệt địa phương khác loại hình sản xuất khác Vì vậy, dự án hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận trọng đến việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hợp phần “Phát triển chuỗi giá trị người nghèo” có tiểu hợp phần 2.1 “ Xác định xếp thứ tự ưu tiên cho chuỗi giá trị người nghèo” với mục đích xác định,ưu tiên xây dựng chuỗi giá trị người nghèo vùng dự án lập kế hoạch hành động chuỗi giá trị cho sản phẩm Trong năm 2012 nhóm tư vấn phân tích chuỗi giá trị nông sản thuộc Trường Đại Học Cần Thơ phối hợp với Sở NN PTNT tỉnh Ninh Thuận tiến hành điều tra, lựa chọn chuỗi giá trị người nghèo vùng dự án tiến hành phân tích chuỗi giá trị sản phẩm (tỏi, nho, táo, bò, cừu dê) Tuy vậy, biên ghi nhớ đoàn giám sát định kỳ nhà tài trợ IFAD làm việc Ninh Thuận từ ngày 1-11/ 10/2012 ghi “ Đa phần sáu chuỗi giá trị lựa chọn không phục vụ đa số nhóm mục tiêu dự án sống huyện vùng cao Bác Ái Ninh Sơn” Vì vậy, để xác định thêm số chuỗi giá trị sản phẩm nông sản người nghèo huyện miền núi theo yêu cầu nhà tài trợ, Ban ĐPDA ký kết hợp đồng với nhóm Tư Vấn Độc Lập Chuỗi Giá Trị nghiên cứu, phân tích bổ sung số chuỗi giá trị sản phẩm người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi (Ninh Sơn, Bác Ái Thuận Bắc) thuộc tỉnh Ninh Thuận, đề xuất giải pháp/chiến lược lập kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cho người nghèo Mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.1.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá hoạt động thị trường tác nhân tham gia chuỗi giá trị, thông qua đề xuất giải pháp/chiến lược cần thiết nhằm cải thiện, nâng cao giá trị kinh tế chuỗi, đồng thời nâng cao thu nhập cho người sản xuất tác nhân khác chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thuận Bắc 3.1.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chuối ngô xã dự án thuộc huyện Thuận Bắc Lập sơ đồ chuỗi giá trị phân tích kinh tế cho tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị chuối ngô huyện Thuận Bắc Phân tích thuận lợi khó khăn/nút thắt chuỗi giá trị sản phẩm chuối ngô huyện Thuận Bắc Đề xuất chiến lược/ giải pháp nhằm tăng giá trị gia tăng sản phẩm chuối ngô huyện Thuận Bắc Xây dựng kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị chuối ngô huyện Thuận Bắc 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm chuối ngô bao gồm nhà cung cấp đầu vào (giống, vật tư nông nghiệp), người sản xuất (chuối ngô ), thương lái, sở chế biến có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm Ngoài nghiên cứu khảo sát số đơn vị/cá nhân có chức hỗ trợ/thúc đẩy chuỗi giá trị cán Sở ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện có liên quan cán dự án /chương trình hoạt động tỉnh Ninh Thuận 3.3 Phạm vi nghiên cứu • Về không gian: - Nghiên cứu tiến hành địa bàn xã vùng dự án (Phước Chiến, Phước Kháng, Lợi Hải Bắc Sơn thuộc huyện Thuận Bắc Ngoài ra, vấn tác nhân cung cấp đầu vào, bán sỉ, bán lẻ Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm huyện lân cận - Nghiên cứu chủ yếu tập trung đánh giá phân tích hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm chuối ngô phạm vi hỗ trợ dự án Hỗ trợ Tam Nông tỉnh Ninh Thuận Đây sở để có tác động nhằm cải thiện nâng cao hiệu chuỗi giá trị sản phẩm phạm vi xã huyện hỗ trợ từ dự án Vì tác nhân chuỗi giá trị nằm tỉnh dừng lại thông tin không tập trung nghiên cứu sâu hiệu kinh tế tác nhân Hình 1: Địa bàn nghiên cứu huyện Thuận Bắc • Về thời gian - Nghiên cứu thu thập, xử lý phân tích số liệu thứ cấp tỉnh, huyện xã thuộc dự án HT Tam Nông phạm vi thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 - Đối với thông tin tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị, nghiên cứu khảo sát phân tích thông tin năm 2012 • Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu chủ yếu tập trung tác nhân từ nhà sản xuất đến tác nhân phân phối cuối chuỗi (không khảo sát người tiêu dùng) Ngoài ra, tham khảo ý kiến thêm số nhà cung cấp đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống trồng) Do hạn chế mặt thời gian kinh phí có hạn nên áp dụng nghiên cứu mẫu, thay nghiên cứu tổng thể với nội dung sau: - Phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội cuả huyện Thuận Bắc 2014 1.1 Tập huấn trường (FFS) kỹ thuật trồng, chăm, sóc phòng trừ sâu bênh hại ngô ( ngày/lớp - xã) Lớp 1.3 Tập huấn hạch toán kinh tế lập KH sản xuất kinh doanh có gắn kết thị trường kỹ tiếp thị thị trường ( ngày/lớp xã) Đào tạo cán KN thôn/xã kỹ thuật trồng ngô phương pháp chuyển giao kỹ thuật cho nông dân Lớp 2.1 2.2 HP1 HP2 HP3 Giáp pháp : Nâng cao lực cho cán tác nhân chuỗi giá trị Hỗ trợ thành lập củng cố Nhóm 6 100 hoạt động nhóm sở thích trồng ngô ( nhóm/xã) 1.2 1.5 2015 100 Thực Phối hợp xã dự án DASU Ban PT xã NST xã dự án Ban PT xã Trạm KN Nhóm sở thích NST thành lập trì sinh hoạt nhóm kế hoạch hoạt động nhóm xây dựng thực 100% thành viên nhóm ST tham gia tập huấn trường, tối thiểu 30% nữ 100 xã dự án Ban PT xã Trạm KN Nông cân nồng cốt thương lái Khoảng 80% TV nhóm sở thích trồng ngô tham gia tối thiểu 30% nữ 100 Huyện Thuận Bắc DASU Trạm KN Cán KN thôn xã 20 cán KN thôn xã nâng cao kiến thức kỹ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân Giái pháp 2: Nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất ngô Xây dựng mô hình canh tác MH 100 ngô bền vững đất dốc xã dự án DASU CDB Trạm KN BPTX Nhóm sở thích mô hình canh tác ngô bền vững đất dốc có hiệu qủa cải tạo đất Xây dựng mô hình xen canh ngô với họ đẫu xã dự án DASU CDB Trạm KN BPTX Nhóm sở thích mô hình canh tác xen canh ngô họ đậu có hiệu qủa cải tạo đất tốt Lớp MH Dân đóng góp 0 100 63 2.3 Hỗ trợ hộ nghèo cận nghèo nhóm sở thích 80% giống, phân bón hướng dẫn kỹ thuật trồng ngô 2.4 Hỗ trợ nhóm sở thích máy làm đất máy 3.1 3.2 4.1 4.2 12 12 80 100 20 xã dự án DASU Trạm KN BPTX Hộ nghèo cận nghèo nhóm ST xã có nhu cầu DASU Trạm KN BPTX Nhóm sở thích TTKC XTTM DASU Cơ sở thu mua chế biến 2-3 doanh nghiệp/cơ sở thu mua/ nhà máy chế biến thức ăn hợp đồng bao tiêu SP cho nhóm sở thích xã có nhu cầu DASU TTKCXTTM Nhóm sở thích 100% nhóm sở thích hỗ trợ để triển khai hoạt động thu mua chung đầu vào bán chung đầu 70% sản phẩm ngô hàng hóa nhóm sở thích bán cho thu mua huyện/tỉnh Giải pháp : Tăng giá trị gia tăng sản phẩm thông qua khâu chế sau thu hoạch Hỗ trợ máy sấy ngô cho Máy 80 20 sở sơ chế ngô /cơ sở thu mua lớn xã có nhu cầu DASU TTKCXTTM Cơ sở thu mua chế biến 01 máy sấy ngô họat động giúp nhóm sở thích tăng giá trị gia tăng ngô khoảng 5% Hỗ trợ máy tách hạt ngô cho nhóm sở thích xã dự án DASU TTKCXTTM Nhóm sở thích Giảm chi phí tách hạt ngô cho nhóm sở thích 5-10% Giái pháp 3:Tìm kiếm thị trường rút ngăn kênh phân phối sản phẩm ngô Hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu Năm 100 thụ sản phẩm ngô hạt Hỗ trợ nhóm sở thích chi phí để tổ chức mua chung đầu vào bán chung sản phẩm đầu (bao bì, phí vận chuyển , tiếp thị,,) nhóm sở thích Máy 2 60 40 100 100% hộ nghèo cận nghèo nhóm sở thích hỗ trợ,giống phân bón 100% hộ áp dụng kỹ thuật trồng ngô bền vững vào sản xuất Khoảng nhóm sở thích hỗ trợ máy làm đất Các xã tham gia chuỗi giá trị :Phước Kháng, Phước Chiến Lợi Hải 64 3.2Đề xuất kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm chuối 3.2.1 Mục tiêu chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị chuối - Tăng suất chất lượng sản phẩm - Cải thiện chất lượng giống chuối thay đổi phương thức canh tác - Tăng hiệu kinh tế tạo việc làm cho người nghèo, phụ nữ - Rút ngắn kênh phân phối sản phẩm (bán tận ngọn) - Tái phân phối thu nhập/lợi nhuận tác nhân chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người sản xuất (người nghèo dân tộc thiểu số) 3.2.2 Cơ sở khoa học thực tiễn để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm chuối Để đưa chiến lược/giải pháp hoạt động nâng cấp chuỗi giá trị chuối có tính khả thi cao vào sở khoa học thực tiễn sau: - Dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm huyện Ninh Sơn Tỉnh Ninh Thuận - Điều kiện tự nhiên xã hội vùng nghiên cứu - Dựa vào đặc điểm cạnh tranh ngành hàng - Kết phân tích hiệu kinh tế chuỗi - Dựa vào điểm mạnh, điểm yếu, hội rủi ro ngành hàng - Kết phân tích khả tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo dân tộc thiểu số 3.2.3 Kế hoạch hành động nâng câp chuỗi giá trị sản phẩm chuối Do kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm chuối năm 2014- 2015 thuộc dự án HT Tam Nông lập UBND tỉnh phê duyệt nên báo cáo phân tích đề xuất kế hoạch tổng thể (dài hạn) cho chuỗi giá trị sản phẩm chuối 65 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TỔNG THỂ NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CHUỐI HUYỆN THUẬN BẮC TT Giái pháp/hoạt đông Thời gian Địa điểm Nguồn kinh phí Cơ quan thực Thực Giáp pháp : Nâng cao lực cho cán tác nhân chuối giá trị Kết đầu mong đợi Các bước tiến Phối hợp 1.1 Hỗ trợ thành lập củng cố hoạt động nhóm sở thích trồng chuối 2014 Các xã dự án Dự án Tam Nông DASU CDB Ít xã thành lập nhóm sở thích hoạt động có hiệu DASU phối hợp với CDB chọn hộ thành lập hướng dẫn hoạt động 1.2 Tập huấn kỹ thuật canh tác bền vững đất dốc phương pháp chuyển giao kỹ thuẩt cho cán KN thôn, xã 2014 Các xã dự án Kinh phí nghiệp khuyến nông, Trạm KN Trạm KN Khoảng 30 cán KN thôn, xã nâng cao lực Cán KN Trạm KN tổ chức mở lớp tập huấn huyện 1.3 Tập huấn trường (FFS) kỹ thuật trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bênh hại chuối 2014 Các xã dự án Dự án HT Tam Nông CDB Trạm KN DASU 100% thành viên nhóm sở thích tham gia tập huấn tối thiểu 30% nữ Các tiểu giáo viên tổ chức tập huấn xã (lý thuyết kết hợp thực hành đồng ruộng) 1.4 Tập huấn hạch toán kinh tế lập kế hoạch sản xuất kinh doanh có gắn kết thị trường 2014 2015 Các xã dự án Dự án HT Tam Nông CDB Chi Cục PTNT Khoảng 70% thành viên nhóm sở thíct tập huấn tối thiểu 30% nữ Mời giảng viên có chuyên môn quản lý nông hộ tổ chức tập huấn xã 1.5 Tập huấn kiến thức thị trường kỹ kinh doanh cho nông dân nồng cốt 2014 2015 Các xã dự án Dự án HT Tam Nông Chi Cục PTNT CDB DASU 100% nông dân nồng cốt tập huấn tối thiểu 30% nữ Mời giảng viên có chuyên môn thị trường kinh doan tổ chức tập huấn cụm xã /huyện 66 1.6 Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất có gắn kết thị trường có hiệu cho nông dân nồng cốt, sở thu mua 1.7 Phổ biến quy trình thâm canh chuối bền vững đất dốc đài truyền hình địa phương 2015 2014 2015 Huyện Thuận Bắc Dự án HT Tam Nông Trạm KN CDB DASU 01 cho chuyến tham quan nông dân nông cốt, sở thu mua cán KN cấp xã/thôn tối thiểu 30% nữ Chọn địa điểm, mô hình, chọn người tham gia tổ chức tham quan học hỏi Toàn tỉnh Dự án HT Tam Nông TTKNKN Đài TH tỉnh 04 chương trình phát sóng năm Thuê đài TH tỉnh quay quy trình có lồng tiếng kinh Raglai, phát đài TH tỉnh Giái pháp 2: Quy hoạch vùng sản xuất, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hiệu sản xuất chuối 2.1 Quy hoạch vùng sản xuất 2015 Các xã dự Chương trình Sở NN UBND Các vùng sản xuất chuối tập chuối hàng hóa dựa án Nông thôn PTNT huyện trung quy hoạch nguồn tài nguyên có mới, (đất đai, lao động, vốn) xã 2.2 Xây dựng đường giao thông khu quy hoạch sản xuất chuối tập trung 2016 Lập kế hoạch, xin kinh phí thuê tư vấn quy hoạch vùng sản xuất chuối Chương trình Nông thôn mới, Sở NN PTNT UBND huyện Đường giao thông hoàn thiện , tạo điều kiện vận chuyển sản phẩm dễ dàng Thiết kế đường, lập kế hoạch xin kinh phí tổ chức xây dựng đường giao thông 2.3 Xây dựng mô hình canh tác chuối bền vững đất dốc (MH SALT) 2014 2015 Các xã dự án Dự án HT Tam Nông Trạm KN DASU CDB Khoảng MH trồng chuối đất dốc có hiệu bền vững Trạm KN kết hợp với DASU chọn điểm, thiết kế MH, triển khai thực tổ chức hội thảo đánh giá 2.4 Xây dựng MH thử nghiệm giống chuối 2015 -2017 01 xã dự án Chương trình cải tạo giống Sở NN PTNT Sở NN PTNT/Sử KHVà CN TT giống CT VN 2-3 giống chuối suất cao,chất lượng tốt đưa vào SX Thu thập giống chuối tốt xây dựng mô hình thử nghiệm, đánh giá kết 67 2.5 Phục tráng giống chuối sứ địa phương 2015 -2017 01 xã dự án Chương trình cải tạo giống Sở NN PTNT TT giống CT VN 01 giống chuối địa phương phục tráng, suất chất lượng chuối tăng Thu thập tốt đầu dòng tiến hành phục tráng, lựa chọn dòng tốt để nhân giống Chương trình KHCN Sở NN PTNT/Sử KHVà CN Sở KH CN 2.6 Nghiên cứu thời vụ trồng giống chuối sứ phù hợp có hiệu 2015 -2017 01 xã dự án TT giống CT VN Xác định thời vụ trồng chuối phù hợp để nâng cao hiệu sản xuất chuối Thuê viện /trung tâm nghiên cứu ăn nghiên cứu xác đinh thời vụ thích hợp để chuối chín vào dịp tết âm lịch 2.7 Hỗ trợ thành lập nhóm sản xuất giống chuối sứ địa phương 2017 02 xã dự án Chương trình KN TTKNKN UBND xã nhóm sản xuất giống chuối cung cấp giống tốt cho nhóm sở thích Lựa chọn hộ sản xuất giỏi, thành lập nhóm SX giống, hỗ trợ vật tư hướng dẫn họ cách sản xuất 2.8 Hỗ trợ hộ nghèo cận nghèo nhóm sở thích 80% giống phân bón cho chuối 2014 2015 xã dự án Dự án HT Tam Nông DASU Trạm CDB 120 hộ nghèo nhóm sở thích hỗ trợ,giống phân bón hộ có nữ chủ hộ 30% Mua phân bón giống chuối tốt cung cấp cho hộ nghèo nhóm sở thích lựa chọn hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối PCU Khoảng 1-2 siêu thị 2-3 doanh nghiệp/cơ sở thu mua hợp đồng bao tiêu SP cho nhóm sở thích Giái pháp 3:Tìm kiếm thị trường rút ngắn kênh phân phối sản phẩm chuối 3.1 Hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm chuối chuối sấy 2015 Cả nước Dự án HT Tam Nông TTKC XTTM Tổ chức đoàn, đưa sản phẩm tham gia hội chợ, giới thiệu tỉnh để tìm kiếm thị trường hướng dẫn ký hợp đồng bao tiêu SP 68 Hỗ trợ nhóm sở thích chi phí để tổ chức mua chung đầu vào bán chung sản phẩm đầu (bao bì, phí vận chuyển , tiếp thị,,) 2015 Xã có nhu Dự án cầu HT Tam Nông TTKC XTTM Giải pháp : Tăng giá trị gia tăng sản phẩm thông qua chế biến 4.1 Hỗ trợ máy sấy chuối 2014 Huyện Dự án HT TTKC cho sở chế biến Thuận Bắc Tam Nông XTTM chuối PCU DASU 100% số hộ nhóm sở thích mua chung đầu vào Khoảng 70% sản lượng ngô thành viện nhóm sở thích bán cho sở thu mua huyện tỉnh Xác định nhu cầu,lập kế hoạch thực hỗ trợ nhóm sở thích tổ chức mua chung đầu vào bán chung sản phẩm đầu (chuối) PCU DASU 01 máy sấy chuối với công suất chuối /ngày đưa vào sử dụng TTKC-XTTM phối hợp với PCU lựa chọn sở cung cấp máy sấy mua hỗ trợ cho sở chế biến, theo giõi tình hình sử dụng máy sấy 69 PHỤ LỤC Bảng Tình hình tham gia chuỗi giá trị xã huyện Thuận Bắc TT Xã Phước Chiến Phước Kháng Lợi Hải Tổng TT Chuối 1 Ngô 1 Tổng 2 Bảng Tổng hợp số chuỗi tham gia xã huyện Thuận Bắc Nhóm xã Số L xã Tên xã Số xã chuỗi 0 Số xã chuỗi Phước Chiến, Phước Kháng, Lợi Hải Số xã chuỗi 0 Tổng Bảng Tình hình xã tham gia chuỗi giá trị nông sản Thứ Tự Tên xã Số thôn Diện tích đất TN (ha) Số hộ (hộ) Số hộ nghèo Số (người) Tỷ lệ DTTS (%) Tỷ lệ nghèo bình quân(%) Phước Chiến P Kháng Lợi Hải; Tổng 5 16 4,397 4,687 6,820 15,904 996 521 2,668 4,185 326 180 619 1,125 4124 2340 11,135 17599 100 100 94,2 96,3 32,7 34,5 23,2 26,9 Nguồn: Phòng Thống Kê huyện Thuận Bắc Bảng Diễn biến tình hình sản xuất chuối xã qua năm TT Xã Tổng huyện Phước Kháng Phước Chiến Bắc Sơn Lợi hải Vùng dự án Tỷ lệ % DT 154 24 61,4 13,5 25,9 124, 81 Năm 2010 NS SL 142,3 1935 154 338 121,3 667 159 159 161,5 355,3 122 86 1519,3 79 Năm 2011 DT NS 160 145 26 140,3 64 142,6 14 150,2 26,1 147 130,1 81 Nguồn: Chi Cục Thống Kê tỉnh Ninh Thuận 70 132 91 SL 2146 308,7 827 195,3 382 DT 160 27 67 13,9 29,1 1713 80 137 86 Năm 2012 NS 143 140,4 142,1 143,8 146,2 133 93 SL 2145 365 895 187 380 1827 85 Bảng : Diễn biến tình hình sản xuất ngô xã dự án qua năm TT Tên xã Toàn huyện Ph,Kháng Phước Chiến Bắc Sơn Lợi hải Vùng dự án Tỷ lệ % dùng dự án DT (ha) 3126 Năm 2010 NS SL (tạ/ha) (tấn) 21,1 6592 DT (ha) 3383 Năm 2011 NS SL (tạ/ha) (tấn) 21,7 7353 DT (ha) 3493 Năm 2012 NS (tạ/ha) SL (tấn) 19,2 6694 364 22,1 804,4 513 19,9 1020,9 507 16,4 831,5 1365 17,8 2429,7 1300 20,2 2626 1270 17,6 2235,2 107 37,8 404,5 317 21,4 678,4 398 19,7 784,1 449 31,7 1423,3 584 24,2 1413,3 700 20,3 1421 2285 22,2 5061,9 2714 21,1 5738,5 2875 18,3 5271,7 73 105 77 80 97 78 82 96 79 Nguồn: Chi Cục Thống Kê tỉnh Ninh Thuận Bảng 6: Chi phí đầu tư đầu vào sản xuất ngô nếp - huyện Thuận Bắc ( tính cho sào – 1000m2 – Đơn vị tính : 1000 đ) TT I II III Chỉ tiêu Nghèo cận nghèo Trên nghèo Bình quân Chi phí trung gian (IC) Phân bón Thuốc BVTV Khác Chi phí lao động thuê Chi phí tự có Chi phí giống (tự có) Chi phí lao động nhà Tổng chi phí (TC) 54,9 35,2 19,7 724,4 36,4 688 779,3 181 62,4 32,5 25 61,1 666,4 37,2 629,2 847,4 86,4 15,6 34,5 21,0 15,3 709,9 36,6 673,3 796,3 Nguồn: Kết khảo sát năm 2013 71 Bảng 7: Chi phí đầu tư đầu vào sản xuất chuối - huyện Thuận Bắc ( tính cho sào – 1000m2 – Đơn vị tính : 1000 đ) TT Chỉ tiêu 1 II Chi phí trung gian (IC) Phân bón Thuốc BVTV Khác Chi phí lao động thuê/chuyên chở Chi phí tự có (lao động nhà) Giống nhà Lao động nhà III Tổng chi phí (TC) Nghèo cận nghèo 168,9 40,1 15,5 49,8 63,5 776,4 54,5 721,9 945,3 Nguồn: Kết khảo sát năm 2013 72 Trên nghèo 416,5 120,8 42,4 93,3 160 650,5 58,4 592,1 1067,0 Bình quân 230,8 60,3 22 60,7 87,6 744,9 55,5 689,4 975,7 Bảng 8: Kết đánh giá sản phẩm tiềm huyện Thuận Bắc TT Tiêu chí Tỷ trọng (%) Gà Lúa Chuối Ngô Đậu xanh Điểm Tỷ trọng % Điểm Tỷ trọng % Điểm Tỷ trọng % Điểm Tỷ trọng % Điểm Tỷ trọng % Nhu cầu thị trường tiềm tăng trưởng Phù hợp với điều kiện tự nhiên huyện Phù hợp định hướng phát triển nhà nước tổ chức tài trợ Tiềm nâng cao suất Tiềm giá trị gia tăng Khả tạo việc làm thu nhập phụ nữ dân tộc Raglai chuỗi ngành hàng Cơ hội liên kết đầu vào, đầu ra… chuỗi ngành hàng 20 0.6 0.6 0.8 0.6 0.1 0.15 0.25 0.2 0.2 15 0.6 0.6 0.75 0.45 0.6 10 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 10 20 0.2 0.2 0.8 0.3 5 0.5 0.3 0.8 12 0.24 0.36 0.6 0.6 0.48 Khả cạnh tranh ngành hàng với vùng lân cận 0.16 0.16 0.32 0.4 0.32 100 22 3.1 25 3.27 34 4.32 37 4.65 30 3.7 Tổng cộng Tổng = tổng điểm + tổng (điểm x số ) 25.1 28.27 38.32 Nguồn: Kết khảo sát năm 2013 73 41.65 33.7 Bảng 9: Danh sách sở cung cấp đầu vào thu mua sản phẩm TT Tên sở /tên chủ sở Cơ sở cung cấp đầu vào Lưu Kim Sơn Dại lý Đức Thúy / Nguyễn Nam Mỹ Nguyễn Trọng Khang Công ty cổ phần giống trồng Đông Nam Cửa hàng bách hóa tổng hợp Nhung Lịnh / Nguyễn Thị Lịnh Công ty cố phần Khang Nông Đại Lý Bích Khiêm / Võ Thị Bích Khiêm Nguyễn Châu Doanh Nghiệp Tư nhân DVTM phát triển miền núi Mạnh Xuân / Dương Đình Hòa Công Ty CP Giống trồng Nha Hố Cơ sở thu mua lớn tỉnh Cơ sở TMNS Bà Hồng Cơ sở TMNS Bích Hương /Tô Khắc Quyết Cở sở thu mua Minh Phụng Cơ Sở Thu Mua bà Thủy Loại vật tư bán/mua Địa Các loại Thôn Ấn Đạt xã Lợi phân bón Hải - Thuận Bắc Phân bón,thuốc BVTV giống Thị Trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn HTX Dịch vụ TH Phước Thắng Phân bón,thuốc BVTV giống huyện Bác Ái Giống trồng Lô N2d ,cụm CN Tháp Chàm -Phan Rang Phân bón,thuốc BVTV giống Khu phố QL27 thị Trấn Tân Sơn - Ninh Sơn Xã Công Hải - T Bắc Vật tư NN Phân bón,thuốc BVTV giống Xã Lợi Hải huyện Thuận Bắc - Thôn Tà Lúi - Xã Phước Đại Phân bón,thuốc BVTV giống huyện Bác Ái Giống trồng Xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn Nông sản Nông sản Xã ông Hải -T Bắc xã Công Hải -T Bắc Nông sản 72 Nguyễn Văn Cừ Thị Trẩn Tân Sơn – Ninh Sơn 88 Đường Phạm Văn Đồng TT Nông sản Điện thoại 068 3625317 93384899 683504507 686252133 683505454 683870813 1272478386 0914922585 683870542 0932125222 Chuối Chuối Tân Sơn Ninh Sơn HTX Dịch vụ TH Phước Thắng huyện Bác Ái TP – Phan Rang -TC Bác Ái Nông sản Nông sản Nông sản “ “ “ Chuối Nông sản Nông sản Lợi Hải - Thuận Bắc Lợi Hải - Thuận Bắc Bắc Sơn - Thuận Bắc Bắc Sơn - Thuận Bắc Bắc Sơn - Thuận Bắc Bắc Sơn - Thuận Bắc Lợi Hải - Thuận Bắc Lợi Hải - Thuận Bắc Bắc Sơn - Thuận Bắc Ngô Số Đường A Khu CN Biên Hòa - Đồng Nai Thôn Hòa Sơn xã Cam Thinh Đông – TP Cam Ranh Thành phố Cam Ranh 24D Dương Công Khi Xã Thái Sơn - Huyện Hóc Môn Nông sản Nguyễn Trọng Khang Nguyễn Thị Biến Vũ Uyên Trâm Thu gom cấp xã Lưu Kim Sơn Đoàn Thị Lộc Sầm Thị Diệp Dương Mịn Thuận Thị Mỹ Đạo Văn Kiến Dương Thị Ngọc Trần Thị Hoa Sầm Thị Lóng Cơ sở thu mua /nhà máy tỉnh Công Ty Cổ phần CN (CP) Việt Nam/Nguyễn Văn Linh Nguyễn Thị Tuyết Nông sản Nguyễn Thị Thái Công Ty TNHH TMDV chế biến Nông sản – Thành phát Cơ sở thu mua Nông Sản - Hải Trang Chuối Đậu xanh Công ty TNHH Quản lý Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức 683504507 01684333705 01632168116 01246735117 01666119896 0613 836251 919999799 01282719142 0905009191 0837139045 Ngô TP Biên Hòa - Đồng Nai 141 QL 1A, P Tam Bình, Q Thủ Đức, TP HCM Các loại nông sản Nguồn: Kết khảo sát năm 2013 0918323973 0903653974 ... Xã có suất ngô cao xã Lợi Hải năm 2012 đạt 20,3 tạ/ha Một số xã vùng cao có suất ngô thấp Phước Kháng Phước Chiến năm 2012 suất đạt 16,4 -17,6 tạ/ha Nguyên nhân suất ngô xã vùng cao, đồng bào... sóc cao nên phù hợp với khả đầu tư trình độ canh tác hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số Chính quyền địa phương đưa nhiều sách ưu đãi để khuyến khích người dân đầu tư sản xuất trồng cạn nhằm nâng cao. .. trị, thông qua đề xuất giải pháp/chiến lược cần thiết nhằm cải thiện, nâng cao giá trị kinh tế chuỗi, đồng thời nâng cao thu nhập cho người sản xuất tác nhân khác chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Phân Tích Chuỗi Giá Trị Các Sản Phẩm Chuối Và Ngô Huyện Thuận Bắc, Báo Cáo Phân Tích Chuỗi Giá Trị Các Sản Phẩm Chuối Và Ngô Huyện Thuận Bắc, Báo Cáo Phân Tích Chuỗi Giá Trị Các Sản Phẩm Chuối Và Ngô Huyện Thuận Bắc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay