Các phương thức bảo vệ người gửi tiền theo quy định của pháp luật hiện hành

25 171 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:25

Đây là bài tập nhóm giữa kỳ năm 3. Điểm cho bài nhóm này là 9.5 gồm bài word, power point, người thuyết trình và phản biện. ĐẶT VẤN ĐỀCó lẽ không ở nơi đâu trên thế giới mà người dân quen sử dụng tiền tệ dưới hình thức là một phương tiện cất trữ như ở Việt Nam. Muốn huy động mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư và chấn hưng kinh tế đất nước phải tái lập niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng. Bởi vậy, vấn đề an toàn hoạt động ngân hàng luôn phải được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt động từ cả trên góc độ kinh doanh lẫn góc độ quản lý Nhà nước và bằng nhiều biện pháp khác nhau vì mục tiêu an toàn hệ thống ngân hàng cũng như là an toàn của nền kinh tế. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay đã có nhiều quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ người gửi tiền. Như: Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, luật các TCTD 2010, các văn bản hướng dẫn kèm theo… Tuy nhiên, một điều nhận thấy rằng, quyền lợi người gửi tiền vẫn chưa được đảm bảo.Chính vì những lý do trên, nhóm chúng em mạnh dạn chọn đề tài: “Các phương thức bảo vệ người gửi tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.” Thông qua việc chọn một vài phương thức điển hình, quan trọng trong vấn đề bảo vệ người gửi tiền và đánh giá các sự tác động của các phương thức đó đối với việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền hiện nay. Hơn nữa, nhóm đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ này. Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại BHTG: Bảo hiểm tiền gửi TCTD: Tổ chức tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước ĐẶT VẤN ĐỀ Có lẽ không nơi đâu giới mà người dân quen sử dụng tiền tệ hình thức phương tiện cất trữ Việt Nam Muốn huy động nguồn vốn nhàn rỗi tầng lớp dân cư chấn hưng kinh tế đất nước phải tái lập niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng Bởi vậy, vấn đề an toàn hoạt động ngân hàng phải coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hoạt động từ góc độ kinh doanh lẫn góc độ quản lý Nhà nước nhiều biện pháp khác mục tiêu an toàn hệ thống ngân hàng an toàn kinh tế Trong hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ người gửi tiền Như: Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, luật TCTD 2010, văn hướng dẫn kèm theo… Tuy nhiên, điều nhận thấy rằng, quyền lợi người gửi tiền chưa đảm bảo P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Chính lý trên, nhóm chúng em mạnh dạn chọn đề tài: “Các phương thức bảo vệ người gửi tiền theo quy định pháp luật hành.” Thông qua việc chọn vài phương thức điển hình, quan trọng vấn đề bảo vệ người gửi tiền đánh giá tác động phương thức việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền Hơn nữa, nhóm đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu bảo vệ I CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm người gửi tiền Thứ nhất, khái niệm Theo quy định khoản điều văn hợp số 14 ngân hàng nhà nước định quy chế tiền gửi tiết kiệm quy định: “Người gửi tiền người thực giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm Người gửi tiền chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, người giám hộ người đại diện theo pháp luật chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm, đồng chủ sở hữu tiền gửi tiết kiệm.” Tuy nhiên, khái niệm đề đập đến người gửi tiền tiết kiệm, người gửi tiền tổ chức tín dụng Theo tìm hiểu, nghiên cứu, nhóm đề xuất khái niệm người gửi tiền là: Người gửi tiền khách hàng có khoản tiền gửi TCTD hình thức định theo quy định pháp luật phù hợp với mục đích, yêu cầu khách hàng TCTD Người gửi tiền hiểu thông thường người có khoản tiền gửi vào tài khoản họ NHTM Tiền gửi có ý nghĩa to lớn người gửi tiền P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G ngân hàng thường mại Đối với người gửi tiền, ý nghĩa tiền gửi phụ thuộc vào mục đích gửi họ Có thể dễ dàng nhận hai trường hợp mà khách hàng gửi tiền khác hàng hưởng lợi ích từ công cụ thành toán mà ngân hàng cung cấp cho họ khách hàng gửi tiền vào để hưởng lợi gửi vào tài khoản tiết kiệm tài khoản định kỳ Còn NHTM có ý nghĩa nguồn vốn quan trọng, chủ yểu để thực hoạt động ngân hàng Thứ hai, Đặc điểm người gửi tiền Người gửi tiền cá nhân tổ chức - Mục đích người gửi tiền NHTM khác phụ thuộc vào đặc điểm loại tiền gửi mà họ sử dụng - Mối quan hệ người gửi tiền NHTM hợp đồng dân đặc biệt Nó vừa mang đặc điểm hợp đồng gửi giữ, vừa mang đặc điểm hợp đồng vay tài sản, mặt khác hình thức thực hợp đồng mang tính nghiệp vụ ngân hàng thể thông qua tài khoản tiền gửi khách hàng tạI NHTM Khái niệm nhận tiền gửi Theo quy định khoản 13 điều luật TCTD năm 2010: “Nhận tiền gửi hoạt động nhận tiền tổ chức, cá nhân hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.” Sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi người gửi tiền - Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền góp phần bảo đảm việc thực quyền người Như biết, quyền người bao gồm quyền đảm bảo sở hữu tài sản tài sản mình; quyền thông tin liên quan đến việc gửi tiền NHTM; quyền đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng thực P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi minh; quyền khiếu nại, tố cáo yêu cầu bồi thường thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp thân bị xâm phạm… Đây biểu quyền người cần thiết phải đảm bảo quyền để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền thực tế - Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền góp phần gây dựng lòng tin người hoạt động tín dụng ngân hàng, hạn chế rủi ro bảo đảm hoạt động lành mạnh TCTD tránh khủng hoảng - Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền thúc đẩy hoạt động kinh doanh cách lành mạnh TCTD Chỉ TCTD thực đủ quy địnhpháp luật đặt nhằm bảo vệ người gửi tiền, từ huy động nguồn vốn rãnh rỗi lớn từ nhân dân kinh tế nhà nước phát triển bền vững lành mạnh - Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người gửi tiền cứ, sở để quan nhà nước có thẩm quyền chủ thể liên quan khác thực hoạt động đắn thực tế Như vậy, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền bảm đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa II CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ NGƯỜI GỬI TIỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Phương thức truyền thông Thứ nhất, khái niệm phương thức truyền thông Phương thức truyền thông việc vận dụng khả thể, sử dụng phương tiện có sẵn thiên nhiên, công cụ nhân tạo để diễn tả truyền tải thông tin, thông điệp từ thân đến người khác nơi sang nơi khác P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Phương thức truyền thông quy định khoản 14 điều 13 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012, cụ thể “Tổ chức tuyên truyền sách, pháp luật bảo hiểm tiền gửi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển tổ chức bảo hiểm tiền gửi.” Thứ hai, đánh giá phương thức Ưu điểm: - Đối tượng tác động rộng lúc lan toả thông tin rộng giúp cho người gửi tiền nắm bắt thông tin nhanh chóng kịp thời - Mức độ tiếp nhận thông tin sâu sắc - Dùng nhiều tài liệu phù hợp với nhiều đối tượng hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn tác động đến đối tượng lưu giữ - Tuyên truyền đến công chúng bên liên quan sách BHTG thời kỳ - Góp phần bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền góp phần trì an toàn lành mạnh hệ thống ngân hàng đảm bảo an toàn hoạt động TCTD Ví dụ: Hệ thống Công nghệ Thông tin Truyền thông (CNTT TT) cho Quy trình nghiệp vụ liên quan đến Bảo hiểm tiền gửi giúp tăng hiệu việc sử dụng thông tin đảm bảo an toàn, ổn định 1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm 92 NHTM, ngân hàng hợp tác xã, 1.156 quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tài vi mô Hay việc ứng dụng truyền thông, thông báo đến cụ thể khách hàng gửi tiền qua phần mềm điện thoại tin nhắn vấn đề, hoạt động diễn trình gửi tiền Nhược điểm: - Nhận thông tin phản hồi chậm P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G - Thông tin đưa nhiều làm cho người gửi tiền biết tin xác Hoạt động thông tin tuyên truyền xác định nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào hiệu triển khai sách BHTG Phương thức kiểm tra, giảm sát quan chức Thứ nhất, khái niệm tra, giám sát Khái niệm tra Thanh tra xem xét, đánh giá xử lý việc thực người có thẩm quyền thực theo trình tự pháp luật quy định nhằm phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức hoàn thiện pháp luật Đặc điểm hoạt động tra ngân hàng - Hoạt động tra ngân hàng mang tính quyền lực nhà nước, quan nhà nước có thẩm quyền thực với hoạt động phát xử lý vi phạm việc tuân thủ pháp luật - Thanh tra gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước ngân hàng Do đó, với tư cách pháp lý tra chuyên nghành, tra ngân hàng có quyền tra việc thực sách, pháp luật liên quan tới chức quản lý nhà nước ngân hàng nhà nước tiền tệ ngân hàng Khái niệm giám sát Giám sát công tác kiểm tra, đạo đánh gía công việc người tham gia vào hoạt động ngân hàng Lấy hoạt động TCTD, chi nhánh ngân làm đối tượng; lấy pháp luật, quy định, sách làm chỗ dựa, lấy quy phạm để thực công việc Đặc điểm hoạt động giám sát ngân hàng - Giám sát để đảm bảo vận hành hiệu từ đưa kiến nghị đảm bảo hiệu để thực thi - Giám sát vừa mang tính quyền lực nhà vừa mang tính hành Mục tiêu hoạt động tra, giám sát - Thanh tra, giám sát ngân hàng nhằm góp phần bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống TCTD hệ thống tài chính; P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G - Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền khách hàng TCTD; - Duy trì nâng cao lòng tin công chúng hệ thống TCTD; - Bảo đảm việc chấp hành sách, pháp luật tiền tệ ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ ngân hàng Thứ hai, Cơ chế tra, giám sát quan nhà nước bảo vệ quyền lợi người gửi tiền Cơ chế tra, giám sát hoạt động bảo hiểm tiền gửi Theo điều 14 thông tư 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn số nội dung hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định trách nhiệm quan tra giám sát ngân hàng: “Điều 14: Trách nhiệm đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: a) Kiểm tra, tra, xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo bảo hiểm tiền gửi; b) Kiểm tra, tra, giám sát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam việc chấp hành quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi; c) Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra, tra việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phù hợp với quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi Vụ Chính sách tiền tệ: Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan để tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước định mức lãi suất tiền gửi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Sở Giao dịch: Hướng dẫn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực việc gửi tiền Ngân hàng Nhà nước, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo quy định Thông tư quy định khác pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Kiểm tra, tra, xử lý vi phạm giải khiếu nại, tố cáo bảo hiểm tiền gửi địa bàn.” P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Như vừa có phân cấp, phối hợp quan tra, giám sát trung ương với địa phương quan khác phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cuả để quản lý bảo hiểm tiền gửi cách toàn diện Tuy nhiên, thách thức đặt việc phân cấp, uỷ quyền cho NHNN chi nhánh thực tra, giám sát NHTM địa bàn quản lý dẫn đến khó khăn tra toàn diện hệ thống NHTM Thanh tra ngân hàng giao thực đồng thời hoạt động giám sát an toàn hệ thống ngân hàng tra chuyên ngành, khiến việc thực thi sách giám sát ngân hàng bị hạn chế Bên cạnh đó, việc tra định kỳ chi nhánh NHTM có hiệu chưa cao chưa phù hợp với yêu cầu tra, giám sát dựa sở rủi ro (chủ yếu tập trung hội sở NHTM) Ví dụ: Trong vụ việc bà Phúc gửi tiền Phòng giao dịch Nguyễn Khuyến (Hà Nội) SCB 4,2 tỉ đồng để chuẩn bị mua nhà Ngày 19.11.2015, bà Phúc SCB rút tiền biết ngày 5.10.2015 số tiền chuyển qua tài khoản khác tên Hà Bà Phúc kể phía SCB đưa cho bà photocopy giấy ủy nhiệm chi có chữ ký giống chữ ký bà camera giám sát thời điểm người giao dịch nam giới “Ngân hàng khăng khăng thực chuyển tiền theo ủy quyền cho người đàn ông không xuất trình hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật SCB xác nhận việc ủy quyền cách cho nhân viên gọi điện cho để hỏi có ủy quyền cho người đàn ông Thực tế không nhận gọi từ SCB yêu cầu cho nghe băng ghi âm SCB từ chối”, bà xúc kể Bà Phúc cho SCB làm sai quy trình dẫn đến thất thoát 4,2 tỉ đồng bà Cơ chế kiểm soát đặc biệt: Kiểm soát đặc biệt việc TCTD bị đặt kiểm soát trực tiếp NHNN có nguy khả chi trả, khả toán vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy an toàn hoạt động Căn vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro vi phạm pháp luật TCTD, NHNN VN xem P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G xét, định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt hình thức giám sát đặc biệt kiểm soát toàn diện Kiểm soát đặc biệt nhằm tìm kiếm giải pháp khôi phục khả toán, khả chi trả khoản nghĩa vụ phát sinh hoạt động kinh doanh ngân hàng khoản tiền gửi Điều có tác động lớn cá nhân, tổ chức có tiền gửi không rơi vào tình trạng khủng hoảng, giúp cho họ chủ động việc thực hoạt động kinh tế mình, nhằm ổn định kinh kế, không xảy tình trạng đổ vỡ mang tính dây truyền kinh tế Ví dụ: Trong vụ việc ngân hàng Đông Á, sau kết kinh doanh 2014 cho thấy đạt 7% kế hoạch đề Năm 2014, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 35 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2013 Với kết này, DongA Bank không trả cổ tức cho cổ đông Tăng trưởng tín dụng 1% (cho vay TCTD nước tăng 73% cho vay khách hàng giảm 2,26%) nợ xấu 3,7% Do đó, Ngân hàng Nhà nước chiều 14/8/2014 công bố kết luận tra toàn diện Ngân hàng cổ phần Đông Á (DongA Bank) định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng Thực hiên việc kiểm soát đặc biệt đến năm 2015, DongA Bank đặt kế hoạch 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần lần năm 2014 Và kết tháng đầu năm 2015, lợi nhuận trước thuế DongA Bank đạt 105 tỷ đồng, huy động vốn gần 82.000 tỷ đồng, tăng gần 5,5%, tín dụng tăng 1% Phương thức bảo hiểm tiền gửi Thứ nhất, Khái niệm Theo quy định khoản điều luật Bảo hiểm tiền gửi 2012: “Bảo hiểm tiền gửi bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người bảo hiểm tiền gửi hạn mức trả tiền bảo hiểm tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng khả chi trả tiền gửi cho người gửi tiền phá sản” Người bảo hiểm cá nhân có tiền gửi bảo hiểm tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi P a g e | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi TCTD, chi nhánh ngân hàng nước thành lập hoạt động theo Luật TCTD nhận tiền gửi cá nhân Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tổ chức tài nhà nước, hoạt động không mục tiêu lợi nhuận, thực sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần trì ổn định hệ thống TCTD, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng Về mục đích bảo hiểm tiền gửi quy định điều 3, luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012: “Bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền, góp phần trì ổn định hệ thống TCTD, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng” Bảo hiểm tiền gửi có vai trò quan trọng ổn định phát triển kinh tế - xã hội Nó góp phần bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng, thúc đẩy huy động vốn phục vụ phát triển xử lý khủng hoảng tài BHTG có mục đích sau: - Bảo vệ người gửi tiền ít, có hạn chế mặt thông tin hoạt động tổ chức nhận tiền gửi - Góp phần đảm bảo hệ thống tài – ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định ngăn chặn đổ vỡ ngân hàng thông qua hoạt động nghiệp vụ - Góp phần xây dựng thị trường tài lành mạnh, có tính cạnh tranh bình đẳng tổ chức tài với quy mô loại hình khác - Giảm thiểu gánh nặng cho Chính phủ trường hợp xử lý đổ vỡ TCTD; giảm gánh nặng cho người dân đóng thuế trường hợp ngân hàng đổ bể (Nhà nước sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý đổ vỡ TCTD) Tín dụng hoạt động kinh tế đem lại lợi nhuận cao, nhiên rủi ro xảy lúc gây thiệt hại cho TCTD người gửi tiền ví dụ thua lỗ, khả chi trả, vốn Để đối phó với rủi ro thấy biện pháp hữu hiệu bảo hiểm, tức chuyển nhửng rủi ro mà gặp phải cho tổ chức bảo hiểm P a g e 10 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Bảo hiểm tiền gửi đời nhằm bảo đảm an toàn tiền gửi cho người gửi tiền TCTD, góp phần trì ổn định tổ chức đó, bảo đảm phát riển, an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng TCTD Bảo hiểm tiền gửi loại hình bảo hiểm bắt buộc quy định khoản 1, điều luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 Người gửi tiềntiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm lợi trực tiếp từ sách bảo hiểm tiền gửi qua việc họ tổ chức Bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm, tổ chức nhận tiền gửi họ bị đóng cửa khả toán Người vay hưởng lợi từ dịch vụ chỗ tính ổn định hệ thống tài giúp cho họ sử dụng tiền vay an toàn thuận tiện Theo quy định pháp luật Việt Nam, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm chi trả tiền gửi bảo hiểm cho người gửi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tổ chức bị quan nhà nước có thẩm quyền có văn chấm dứt hoạt động tổ chức khả toán, kiện bảo hiểm phát sinh dựa hai cứ: có văn quan nhà nước có thẩm quyền chấm dứt hoạt động tổ chức khả toán Các văn quy định bảo hiểm tiền gửi Luật bảo hiểm tiền gửi năm 2012 Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28-6-2013 Thông tư 24/2014/TT-NHNN ngày 06-9-2014 Thứ hai, đánh giá phương thức bảo hiểm tiền gửi Ưu điểm: Việc triển khai BHTG chủ trương đắn góp phần tạo tin tưởng người gửi tiền TCTD phù hợp với mong mốn người dân bảo đảm an toàn cho tiền gửi dân cư Pháp luật bảo hiểm tiền gửi qui định tương đối đầy đủ nội dung cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Các qui định có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam thông lệ quốc tế, cụ thể: - Quy định mục tiêu bảo hiểm tiền gửi Pháp luật hànhquy định rõ ràng mục tiêu bảo hiểm tiền gửi: bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền, góp phần trì P a g e 11 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G ổn định TCTD bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng Đây mục tiêu khái quát, tiến phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam thông lệ quốc tế Quy định bảo hiểm tiền gửi bắt buộc Pháp luật Việt Nam bảo hiểm tiền gửiquy định tiến việc tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc Việc xác định chế bảo hiểm tiền gửi bắt buộc từ thiết lập hệ thống bảo hiểm tiền gửi thuận lợi cho hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Quy định trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền Khoản 1, điều thông tư 24/2014/TT-NHNN quy định: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm Khoản 3, điều 9: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm theo quy định khoản Điều này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách để xác định số tiền bảo hiểm trả Khoản 4, điều 9: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định khoản Điều này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải có phương án trả tiền bảo hiểm cho người bảo hiểm tiền gửi; thông báo công khai địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm Điều có tác động to lớn việc đảm bảo lợi ích người gửi tiền đồng thời tạo niềm tin cho họ tham gia hoạt động gửi tiền TCTD Nhược điểm: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đời vào năm 2000 đến năm 2012, Luật BHTG thông qua Thực tế hoạt động BHTG bộc lộ số hạn chế liên quan đến chế, sách cần khắc phục - Vốn BHTG nhỏ, tính đến năm 2013 tổng vốn BHTG khoảng 9.000 tỷ đồng, gấp lần vốn điều lệ tối thiểu NHTM Trong đó, số lượng tổ P a g e 12 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G chức tham gia BHTG nước ta năm 2012 1.182 tổ chức Vì vậy, xảy rủi ro hệ thống, BHTG khó tránh khỏi nguy khả toán - Mức phí đồng hạng, phân biệt mức độ rủi ro, không tạo công cho tổ chức tham gia BHTG Theo nguyên tắc tính phí chung bảo hiểm, phí bảo hiểm áp cho đối tượng tham gia phải thể mức độ rủi ro đối tượng Mức phí “cào bằng” không tạo công tổ chức tham gia BHTG thiếu khuyến khích TCTD hoạt động lành mạnh hiệu Quy định Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005, hạn mức trả tiền bảo hiểm 50 triệu đồng người gửi tiền từ tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi Nghĩa dù có gửi 100 triệu đồng hay 100 tỉ đồng ngân hàng ngân hàng phá sản, BHTG chi trả cho người gửi tiền 50 triệu đồng Hạn mức áp dụng từ năm 2005, tính đến tồn 11 năm Thu nhập số tiền gửi bình quân người dân tăng, vượt xa mức 50 triệu đồng Hạn mức chi trả không tạo nên yên tâm cho người gửi tiền nhiệm vụ hiển nhiên - Vai trò tra giám sát tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chưa mang lại hiệu rõ rệt việc tiếp cận thông tin bảo hiểm tiền gửi hạn chế chưa phép can thiệp vào hoạt động tổ chức tham gia bảo hiểm nên xảy trở ngại việc cảnh báo sớm rủi ro từ bên để ngăn chặn đổ vỡ đáng tiếc xảy Phương thức giải tranh chấp Thứ nhất, Phương thức thương lượng Thương lượng phương thức giải tranh chấp thông qua việc bên tranh chấp bàn bạc, giàn xếp, tháo gỡ mâu thuẫn phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có trợ giúp hay phán bên thứ P a g e 13 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G ba Đây phương thức mà Nhà nước khuyến khích bên áp dụng, tinh thần tôn trọng quyền bên Ưu điểm: thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả, tốn Ngoài ra, phương thức nhằm đảm bảo bí mật kinh doanh uy tín ngân hàng Nhược điểm: Trong thương lượng, bên thiếu hợp tác, thiện chí, trung thực, tôn trọng bên lại thành công thương lượng khó đạt Kết thương lượng không đảm bảo thực chế pháp lý nào, mà bị phụ thuộc vào ý chí tự nguyện bên phải thi hành Thứ hai, Phương thức hòa giải Hòa giải phương thức giải tranh chấp bên tiến hành thương lượng với tham gia, hổ trợ bên thứ ba hòa giải viên Cũng giống thương lượng thiện chí bên tranh chấp có ảnh hưởng tới kết hòa giải Bên cạnh đó, với uy tín, kinh nghiệm, kỹ trung gian hòa giải có tác động đến kết cuối Đây phương thức tốt trường hợp bên không quen thuộc Các nguyên tắc mà việc hòa giải phải tuân thủ, là: - Bảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, không ép buộc, lừa dối; - Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải, bên tham gia hòa giải phải đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác pháp luậtquy định khác Ưu điểm: Thủ tục hòa giải tiến hành nhanh gọn, chi phí thấp, bên có quyền tự định đoạt, lựa chọn người làm trung gian hòa giải địa điểm P a g e 14 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G tiến hành hòa giải Họ không bị gò bó mặt thời gian thủ tục tố tụng tòa án Hòa giải mang tính thân thiện nhằm tiếp tục giữ gìn phát triển mối quan hệ kinh doanh lợi ích hai bên Hòa giải mong muốn bên dàn xếp vụ việc cho bên bị thua cuộc, không dẫn đến tình trạng đối đầu, thắng thua trình kiện tụng tòa án Nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm trên, giải tranh chấp phương pháp hòa giải tồn nhược điểm định: Việc hòa giải có tiến hành hay không phụ thuộc vào trí bên, hòa giải viên quyền đưa định ràng buộc hay áp đặt vấn đề bên tranh chấp thỏa thuận hòa giải tính bắt bắt buộc thi hành phán trọng tài hay tòa án Thủ tục sử dụng bên tin tưởng với Thứ ba, Phương thức trọng tài Đây phương thức thiếu kinh tế thị trường doanh nghiệp ưa chuộng Phương thức trọng tài phương thức thông qua hoạt động hội đồng trọng tài trọng tài viên với tư cách bên thứ ba độc lập nhằm giải tranh chấp việc đưa phán có hiệu lực bắt buộc bên phải thi hành Về điều kiện giải tranh chấp Trọng tài, Điều Luật trọng tài thương mại năm 2010 quy định sau: “Điều Điều kiện giải tranh chấp Trọng tài Tranh chấp giải Trọng tài bên có thoả thuận trọng tài Thỏa thuận trọng tài lập trước sau xảy tranh chấp P a g e 15 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Trường hợp bên tham gia thoả thuận trọng tài cá nhân chết lực hành vi, thoả thuận trọng tài có hiệu lực người thừa kế người đại diện theo pháp luật người đó, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác Trường hợp bên tham gia thỏa thuận trọng tài tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài có hiệu lực tổ chức tiếp nhận quyền nghĩa vụ tổ chức đó, trừ trường hợp bên có thoả thuận khác.” Ưu điểm: có tính linh hoạt, tạo quyền chủ động cho bên; tính nhanh chóng, tiết kiệm thời gian rút ngắn thủ tục tố tụng trọng tài đảm bảo bí mật Trọng tài tiến hành giải tranh chấp theo nguyên tắc án, định trọng tài không công bố công khai, rộng rãi Theo nguyên tắc họ giữ bí kinh doanh danh dự, uy tín Giải trọng tài không bị giới hạn mặt lãnh thổ bên có quyền lựa chọn trung tâm trọng tài để giải tranh chấp cho Phán trọng tài có tính chung thẩm, ưu vượt trội so với hình thức giải tranh chấp thương lượng hòa giải Sau trọng tài đưa phán bên quyền kháng cáo trước tổ chức hay tòa án Nhược điểm: Giải phương thức trọng tài đòi hỏi chi phí tương đối cao, vụ việc giải kéo dài phí trọng tài cao Việc thi hành định trọng tài lúc trôi chảy, thuận lợi việc thi hành án, định tòa án Thứ tư, Phương thức tòa án Phương thức tòa án phương thức giải tranh chấp quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, thực theo trình tự thủ tục P a g e 16 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G luật định, nghiêm ngặt chặt chẽ Các ản hay định tòa án để giải tranh chấp bảo đảm thực quyền lực nhà nước, cụ thể quan thi hành án Ưu điểm: Trong phương thức giải thương lượng, hòa giải, trọng tài kết thể ý chí, thỏa thuận bên Nhưng phương thức tòa án, thông qua máy tư pháp nhân danh quyền lực nhà nước để thẩm phán đưa định hay án bắt buộc thi hành bên có nghĩa vụ thi hành, áp dụng biện pháp cưỡng chế Chính ví vậy, việc giải tranh chấp thông qua tòa án nhằm góp phần vào việc nâng cao ý thức, tôn trọng hiểu biết pháp luật cho chủ thể Nhược điểm: Thủ tục giải tòa án dài so với thủ tục lại Một nguyên tắc hoạt động tòa án xét xử công khai, điều nên dễ dẫn tới việc lộ bí mật kinh doanh uy tín doanh nghiệp Ngoài ra, tào án ban hành định hay án để giải phải sau thời gian (khoảng 15 ngày) có hiệu lực thi hành để ch bên kháng cáo, khiếu nại dân tới việc kéo dài thi hành định, án V ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI GỬI TIỀN Giải pháp hoàn thiện pháp luật P a g e 17 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Thứ nhất, Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp luật an toàn hoạt động ngân hàng theo hướng áp dụng nguyên tắc Basel II thông lệ, chuẩn mực quốc tế Chính sách quản lý quy chế an toàn cần tạo môi trường hoạt động ngân hàng lành mạnh tạo động lực khuyến khích TCTD nâng cao lực quản trị, đặc biệt quản trị rủi ro Đồng thời, bước thực việc kết hợp tra tuân thủ với tra sở rủi ro, dựa nguyên tắc tra, giám sát toàn Thứ hai, Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm tiền gửi nâng mức vốn pháp định tổ chức bảo hiểm tiền gửi hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi Một vấn đề khác cần đặt BHTG Việt Nam cần đưa hạn mức bảo hiểm cụ thể tiêu chí với điều kiện thực điều chỉnh hạn mức BHTG Theo nhiều ý kiến, tiêu chí tình hình lạm phát, tổng mức tiền gửi ngân hàng, không VNĐ mà với ngoại tệ, mục tiêu bảo vệ cho người tiêu dùng, đó, phận có tiền gửi ngoại tệ Điều giúp tránh trường hợp thị trường bất ổn, người dân đổ xô rút tiền, gây khủng hoảng Phần lớn ngoại tệ không gửi ngân hàng tính an toàn gửi ngân hàng ngoại tệ cao Thứ ba, Hoàn thiện quy định giữ bí mật, cung cấp thông tin tiền gửi, tài sản khách hàng http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcthnh/tcthnh_chitiet? leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=CNTHWEBAP01162 11757170&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=109168745476000#! %40%40%3F_afrLoop%3D109168745476000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName %3DCNTHWEBAP0116211757170%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth %3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state %3Diqsqnc3mm_14 P a g e 18 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Khoản Điều 14 Luật TCTD năm 2010 quy định: “TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi giao dịch khách hàng TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài” Khoản Điều Nghị định 70/2000 phạm vi áp dụng quy định: “Nghị định quy định việc giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin có liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách hàng gửi TCTD, tổ chức TCTD có hoạt động ngân hàng (gọi chung Nghị định tổ chức) theo quy định Luật Các TCTD” Như vậy, phạm vi bảo mật thông tin Nghị định 70 hẹp hơn, chưa bao quát đầy đủ phạm vi theo quy định Luật TCTD năm 2010 Theo đó, khoản Điều Nghị định 70/2000 quy định phạm vi điều chỉnh thông tin khách hàng bao gồm tiền gửi tài sản gửi phạm vi quy định Luật TCTD năm 2010 bao gồm tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi giao dịch khách hàng TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước Chính cần quy định rộng phạm vi bảo mật thông tin khách hàng gửi tiền Bên cạnh tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi giao dịch khách hàng, khách hàng có nhu cầu giữ bí mật thông tin mà họ cung cấp cho TCTD hay thông tin mà TCTD thu thập Ví dụ: hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn, hồ sơ kinh tế, hồ sơ bảo đảm tiền vay, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng chấp; thông tin tình hình tín dụng, bảo lãnh, tài sản chấp khách hàng hay thông tin tài liệu liên quan đến quy trình, quy định nội ngân hàng Đây thông tin có mức độ quan trọng không thông tin tiền gửi, tài sản gửi khách hàng, sử dụng không mục đích gây ảnh hưởng lớn đến khách hàng TCTD P a g e 19 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Vướng mắc việc cung cấp thông tin TCTD nước; TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước cung cấp thông tin khách hàng cho TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước khác Theo quy định khoản Điều Nghị định 70/2000 TCTD phép cung cấp cho thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách hàng Tuy nhiên, khoản Điều 14 Luật TCTD năm 2010 quy định: “TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch khách hàng TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật chấp thuận khách hàng” Do đó, quy định khoản Điều Nghị định 70/2000 không phù hợp với quy định Luật TCTD năm 2010 cần loại bỏ, tránh chồng chéo mâu thuẫn áp dụng pháp luật.2 Giải pháp thực pháp luật Thứ nhất, Đối với quan chức - Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra TCTD, thực hiệu biện pháp hỗ trợ tài chính, chi trả tiền gửi kịp thời cho dân trường hợp xảy đổ vỡ, không để xảy trường hợp rút tiền hàng loạt Tăng cường tính độc lập đơn vị tra, giám sát ngân hàng hướng đến mô hình giám sát độc lập dài hạn Mô hình giám sát ngân hàng chuyên ngành Việt Nam phù hợp bối cảnh Tăng cường giám sát an toàn vốn, xây dựng kế hoạch khoản hiệu tăng cường quản lý rủi ro yếu tố cần thiết để hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn phát triển tốt http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2108 P a g e 20 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G - Xây dựng chiến lược phương thức truyền thông phù hợp thời kì phù hợp với chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Tuyên truyền vận động người gửi tiền phối hợp với quan chức có ý thức cao việc tự bảo vệ tài khoản Sau chiến dịch truyền thông, cần đánh giá hiệu hoạt động nâng cao nhận thức công chúng, khảo sát phương thức sử dụng hiệu - Truyền thông sách BHTG cần hướng tới nhiều đối tượng, từ truyền thông nội tổ chức BHTG để thống thông điệp truyền bên ngoài, tới nhà lập pháp nhằm phục vụ trình xây dựng luật liên quan, tới tổ chức tham gia BHTG để hiểu trách nhiệm hoạt động an toàn, tới quan báo chí truyền thông đại chúng hay tới người gửi tiền đối tượng bảo vệ trực tiếp Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng Chiến lược truyền thông phù hợp Chiến lược phát triển BHTGVN góp nâng cao hiệu bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động TCTD - Nhằm phát huy tính lan tỏa sách BHTG đến công chúng mục tiêu, tổ chức BHTG cần xác định thông điệp cần chuyển tải Bên cạnh đó, cần đề cập tới vấn đề có ảnh hưởng tới quyền lợi người gửi tiền, bao gồm lợi ích hạn chế chế BHTG, thông tin tổ chức BHTG, liên hệ tổ chức BHTG, phạm vi BHTG, thủ tục chi trả khiếu nại trường hợp người gửi tiền có thắc mắc quyền lợi - Phát xử lý kịp thời, nghiêm hành vi vi phạm pháp luật TCTD ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền nhằm bảo vệ người gửi tiền, tạo tính răn đe TCTD khác đảm bảo lòng tin người dân hoạt động gửi tiền Thứ hai, Đối với ngân hàng nhà nước - Về sách: Hoàn thiện quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng; Quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro; Quy định cấp P a g e 21 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G phép thành lập hoạt động, mở rộng mạng lưới; Quy định tổ chức quản lý hoạt động ngân hang; Quy định sáp nhập, hợp nhất, tái cấu, bảo hiểm tiền gửi - Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát ngân hàng: Hoàn thiện khuôn khổ thể chế hạ tầng sở công nghệ, chế độ thông tin báo cáo phục vụ cho hoạt động tra, giám sát ngân hàng; Mô hình tổ chức, máy tra, giám sát ngân hàng; Đổi hoạt động tiêu chí giám sát, phương pháp giám sát từ xa; Hoàn thiện phương pháp tra chỗ; Nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán tra, giám sát ngân hàng; Đẩy mạnh hợp tác tra, giám sát ngân hàng Thứ ba, Đối với TCTD - Tuân thủ chặt chẽ pháp luật huy động vốn, đồng thời vận dụng cách linh hoạt áp dụng quy định vào thực tế cho phù hợp với giai đoạn, hoàn cảnh đối tượng huy động - Đa dạng hóa hình thức huy động, tiếp tục phát huy hình thức huy động vốn truyền thống… Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng để tieeps cận khách hàng tốt Bên cạnh cần mở rộng mạng lưới phục vụ vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn - Tự tiến hành công tác tra, kiểm tra nội bộ, báo cáo định kỳ lên quan có thẩm quyền đáp ứng yêu cầu kiểm tra cần thiết - Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, ngân cao trình độ, lực quản lý, điều hành cán bộ, công nhân viện đáp yêu cầu giai đoạn mới, đảm bảo hiệu quả, hạn chế rủi ro rong hoạt động huy động vốn.3 Thứ tư, Đối với người gửi tiền http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-phap-luat-ve-huy-dong-von-cua-cac-to-chuc-tin-dungo-viet-nam-56683/ P a g e 22 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G - Để bảo vệ quyền lợi ích người gửi tiền góp phần trì an toàn hệ thống ngân hàng, cần thiết việc người dân thường xuyên cập nhật thông tin sách pháp luật, đặc biệt pháp luật bảo hiểm tiền gửi - Cần tìm hiểu thông tin kỹ NHTM mà gửi tiền, đọc kỹ điều khoản hợp đồng sẵn mà NHTM đề nghị giao kết hợp đồng về: mức lãi suất, cách tính lãi suất, thời hạn gửi tiền, phương thức giải tranh chấp… - Chủ động bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hay thông tin gửi tiền - Khi có tranh chấp xảy cần phối hợp với NHTM để giải để đảm bảo quyền lợi ích đáng KẾT LUẬN: Thông qua bốn phương thức bảo vệ người gửi tiền truyền thông; tra, giám sát quan nhà nước; bảo hiểm tiền gửi phương thức giải tranh chấp, nhóm phân tích làm rõ ưu nhược điểm phương thức có tác động đến việc bảo vệ quyền lợi ích đáng người gửi tiền Nhận thấy rằng, phương thức có mối quan hệ thiết, tác động hỗ trợ lẫn Để khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm phương thức, nhóm đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ người gửi tiền Cảm ơn cô ý lắng nghe thuyết trình nhóm! TÀI LIỆU THAM KHẢO P a g e 23 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Bộ luật dân 2015 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 Luật TCTD 2010 Luật bảo hiểm tiền gửi 2012 Luật trọng tài 2010 Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 việc giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28-6-2013 Thông tư 24/2014/TT-NHNN ngày 06-9-2014 Văn hợp số 14 ngân hàng nhà nước định quy chế tiền gửi tiết kiệm 10 http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-phap-luat-ve-huy-dong-von-cuacac-to-chuc-tin-dung-o-viet-nam-56683/ 11 http://123doc.org/document/2890027-bao-ve-quyen-loi-nguoi-gui-tientai-ngan-hang-thuong-mai-theo-phap-luat-viet-nam.htm 12 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx? ItemID=2108 13.http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcthnh/tcthnh_chitiet? leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=CNTHW EBAP0116211757170&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=109 168745476000#!%40%40%3F_afrLoop%3D109168745476000%26centerWidth %3D80%2525%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211757170%26leftWidth %3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse %26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Diqsqnc3mm_14 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM – K38 G P a g e 24 | 25 Luật Ngân hàng | Nhóm K38 - G Bùi Thị Thu Hiền Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Hoài Linh Võ Thị Khánh Lựu Võ Văn Hải Lê Thị Bé Anh Hồ Thị Tuyết Nhi Trương Thị Giang 10 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11 Trần Thị Mỹ Linh P a g e 25 | 25 ... bảo vệ quy n lợi người gửi tiền bảm đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa II CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ NGƯỜI GỬI TIỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Phương thức truyền thông Thứ nhất, khái niệm phương. .. 1% Phương thức bảo hiểm tiền gửi Thứ nhất, Khái niệm Theo quy định khoản điều luật Bảo hiểm tiền gửi 2012: Bảo hiểm tiền gửi bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người bảo hiểm tiền gửi hạn mức trả tiền. .. hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.” Sự cần thiết phải bảo vệ quy n lợi người gửi tiền - Bảo vệ quy n lợi người gửi tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương thức bảo vệ người gửi tiền theo quy định của pháp luật hiện hành, Các phương thức bảo vệ người gửi tiền theo quy định của pháp luật hiện hành, Các phương thức bảo vệ người gửi tiền theo quy định của pháp luật hiện hành, Phương thức kiểm tra, giảm sát của các cơ quan chức năng, Phương thức bảo hiểm tiền gửi, Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, ngân cao trình độ, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ, công nhân viện đáp những yêu cầu trong giai đoạn mới, đảm bảo hiệu quả, hạn chế rủi ro rong hoạt động huy động vốn.3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay