Câu hỏi đường lối cách mạng Đại học Bách Khoa

1 172 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:12

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN Câu 1: Trình bày vai trò lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc việc chuẩn bị tư tưởng trị tỏ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Ý nghĩa tác dụng chuẩn bị đó? Câu 2: Trình bày hoàn cảnh đời, nội dung ý nghĩa lịch sử Cương lĩnh trị Đảng cộng sản Việt Nam thông qua Hội nghị hợp ngày 3/2/1930 Câu 3: Trình bày tình hình đất nước chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược cách mạng Đảng cộng sản Đông Dương thời kỳ 1939-1945 Ý nghĩa kết chủ trương Câu 4: Trình bày hoàn cảnh đất nước chủ trương “Kháng chiến – kiến quốc” công bố ngày 25/11/1945 Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương Ý nghĩa chủ trương đó? Câu 5: Trình bày hoàn cảnh lịch sử nôi dung đương lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954 Câu 6: Trình bày đặc điểm nước ta sau ký Hiệp định Giơnevơ 1954 đường lối chiến lược Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954-1975 Câu 7: Trình bày kết quả, ý nghĩa, hạn chế nguyên nhân chủ trương công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kỳ 1960-1985 Nói rõ đặc trưng công nghiệp hóa thời kỳ Câu 8: Trình bày mục tiêu, quan điểm định hướng công nghiệp hóa, đại hóa mà Đảng cộng sản Việt Nam đề Câu 9: Trình bày nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường mà Đại hội toàn quốc lần thứ X Đảng (4/2006) đề Câu 10: Trình bày mục tiêu quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng đề Câu 11: Trình bày mục tiêu quan điểm xây dựng hệ thống trị thời kỳ đổi Đảng cộng sản Việt Nam Câu 12: Trình bày chủ trương Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 13: Trình bày quan điểm đạo xây dựng phát triển văn hóa Đảng cộng sản Việt Nam Câu 14: Trình bày quan điểm giải vấn để xã hội Đảng cộng sản VN Câu 15: Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo công tác đối ngoại Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn Câu 16: Trình bày số chủ trương, sách lớn mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kính tế quốc tế Đảng cộng sản Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi đường lối cách mạng Đại học Bách Khoa , Câu hỏi đường lối cách mạng Đại học Bách Khoa , Câu hỏi đường lối cách mạng Đại học Bách Khoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay