Đề tài tiểu luận triết học

1 136 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 11:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Bộ môn Đường lối CM ĐCSVN - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NỘI DUNG ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN Đảng CSVN đời bước ngoặt trọng đại lịch sử cách mạng Việt Nam Bước phát triển tổ chức lực lượng cách mạng chọn thời khởi nghĩa Đảng Cách mạng tháng Tám 1945 Chủ trương “Kháng chiến-kiến quốc” trương ương Đảng ngày 25/11/1945 Tiến hành CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Tư Đảng KTTT 20 năm đổi nước ta (không chọn chủ đề này) Quan điểm Đảng ta nhà nước pháp quyền đặc điểm nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Vai trò văn hóa việc giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Bách Khoa Chủ trương Đảng công xóa mù chũ VN Hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề nâng cao sức cạnh trnah kinh tế Việt Nam 10 Các bước nước ta trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới Yêu cầu tiểu luận: - Mỗi viết từ 10 đến 15 trang (A4) đánh máy viết tay - Nếu đánh máy: + Trình bày font chữ Times New Roman 14; + Căn lề: 2.5cm; 2.5cm; trái 3cm; phải 2.5cm + Giãn dòng: Multiple 1.3 - Đóng bìa mầu - Nộp tiểu luận vào tuần 8-9 học kỳ TRƯỞNG BỘ MÔN Lê Thị Lan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài tiểu luận triết học, Đề tài tiểu luận triết học, Đề tài tiểu luận triết học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay