MÔ - ĐUN 2 HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

29 114 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:42

Teaching and Learning for a Sustainable Future © UNESCO 2010 MÔ - ĐUN 2: HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỚI THIỆU Mô - đun giúp bạn tìm hiểu "Phát triển bền vững”, khái niệm lên trọng tâm chương trình phủ, doanh nghiệp, giáo dục tổ chức phi phủ toàn giới Mô đun dựa cách tiếp cận lịch sử việc tìm cội nguồn cách hiểu PTBV từ năm 80 tới Dòng lịch sử bao gồm kiện quốc tế quan trọng như: Báo cáo Brundtland năm 1987, Hội nghị thượng đỉnh Trái đất năm 1992 Rio de Janiero, Hội nghị Rio + năm 1997, Hội nghị thượng đỉnh thiên niên kỉ năm 2000 New York Hội nghị thượng đỉnh giới PTBV Johannesburg Đã có nhiều nghiên cứu thuật ngữ học thuật định nghĩa PTBV cần thiết phải tích hợp nguyên tắc kinh tế sinh thái vào trình định cá nhân cộng đồng Tuy nhiên, chưa có định nghĩa thống khái niệm có lẽ không thật cần thiết phải có Bởi lẽ PTBV liên quan tới trình thay đổi, phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, nhu cầu lợi ích địa phương Chính thế, “PTBV” “khái niệm lên” theo nghĩa Thứ nhất, tương đối hình thành tìm cách nắm bắt hàm ý rộng lớn PTBV mặt sống Thứ hai, nghĩa PTBV hình thành phát triển dựa bối cảnh địa phương MỤC TIÊU • • • • Nâng cao hiểu biết khái niệm hình thành “PTBV” Phân tích tảng giá trị phía sau suy diễn khác PTBV Nhìn nhận khác biệt cách tiếp cận PTBV quốc gia phát triển phương Bắc phát triển phương Nam Đưa định nghĩa riêng bạn PTBV CÁC HOẠT ĐỘNG PTBV gì? Các khía cạnh PTBV Các mục tiêu thiên niên kỉ Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới PTBV Hiến chương Trái đất Hoạt động tổng kết TÀI LIỆU THAM KHẢO (2000) Sustainability: Searching for Solutions, New Internationalist, 329, November Issue AtKisson, A (1999) Believing Cassandra: An Optimist Looks at a Pessimist’s World, Chelsea Green, Vermont Dresner, S (2002) The Principles of Sustainability, Earthscan, London IUCN, UNEP and WWF (1991) Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living, IUCN, Gland, Switzerland Orr, D (1992) Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World, State University of New York Press, Albany, Ch Soubbotina, T.P with Sheram, K.A (2000) Beyond Economic Growth: Meeting the Challenges of Global Development, World Bank Development Education Progamme, Washington Wackernagel, M and Rees, W (1996) Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, New Society Publishers, Gabriola Island BC, Canada World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future, Oxford University Press, Oxford TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC TRANG INTERNET Có hàng ngàn trang internet PTBV Rất nhiều trang cung cấp đường dẫn tới trang hữu ích khác Các trang mạng ví dụ: International Institute for Sustainable Development Second Nature Sustainability Web Ring Sustainable Development Gateway United Nations Commission for Sustainable Development United Nations Food and Agricultural Organisation World Resources Institute Worldwatch Institute XÂY DỰNG MÔ - ĐUN Phần John Fien viết cho UNESCO, sử dụng số tài liệu hoạt động Hilary Macleod soạn thảo cho chương trình Giảng dạy giới bền vững (UNESCO – UNEP Chương trình Quốc tế Giao dục Môi trường) 25 HOẠT ĐỘNG 1: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀ GÌ? Hãy mở sổ tay học tập bạn để bắt đầu hoạt động Từ vấn đề thực tế diễn toàn cầu mà mô - đun tìm hiểu đặt nhiều đòi hỏi phải có cách tiếp cận phát triển Đòi hỏi xuất phát từ nhiều phía: tổ chức cộng đồng, phủ, công dân, lãnh đạo kinh doanh cấp cao, nhà nghiên cứu khoa học, giới học thuật nhiều bạn trẻ Hãy đọc tài liệu “Giáo dục bền vững: Sự cần thiết phải có cách nhìn nhận từ người” (PDF) có tóm tắt đòi hỏi BÁO CÁO BRUNDTLAND Thuật ngữ “PTBV” phổ biến Ủy ban Thế giới Môi trường Phát triển (WCED) tài liệu báo cáo năm 1987 tổ chức có tên “Tương lai chung chúng ta” (Our Common Future) Cuốn sách có tên gọi khác Báo cáo Brundtland, đặt theo tên Chủ tịch Ủy ban, đồng thời nguyên Thủ tướng Na Uy, bà Gro Harlem Brundtland Mục đích Ủy ban giới tìm phương thức thực tế nhằm giải vấn đề phát triển môi trường giới Cụ thể mục tiêu chung: • Kiểm tra lại vấn đề quan trọng môi trường phát triển, đưa đề xuất thực tế nhằm giải vấn đề đó; • Đề xuất phương thức hợp tác quốc tế vấn đề này, ảnh hưởng tới sách kiện nhằm theo hướng thay đổi mong đợi; • Nâng cao hiểu biết cam kết cá nhân, tổ chức tự nguyện, doanh nghiệp, tổ chức phủ “Tương lai chung chúng ta” viết sau ba năm lắng nghe ý kiến công chúng từ năm trăm thảo Các Ủy viên từ 21 quốc gia khác tham gia phân tích tài liệu thảo cuối trình lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1987 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN “Tương lai chung chúng ta” báo cáo nhiều vấn đề toàn cầu nghiên cứu mô đun đề xuất hành động khẩn cấp với vấn đề nhằm đảm bảo phát triển bền vững, có nghĩa “đáp ứng nhu cầu người mà không ảnh hưởng đến khả thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai” Tám vấn đề là: • • • • • Dân số Nguồn nhân lực Công nghiệp An ninh lương thực Các loài hệ sinh thái Thách thức đô thị 26 • • • Quản lý tài nguyên chung Năng lượng Xung đột Suy thoái môi trường TÁC ĐỘNG TỚI CÁC QUỐC GIA PHƯƠNG BẮC VÀ PHƯƠNG NAM Các vấn đề có ảnh hưởng khác tới quốc gia phát triển phương Nam quốc gia công nghiệp phương Bắc Những vấn đề gây thách thức lớn tới PTBV nơi bạn? (bất kể Bắc hay Nam, lưu ý người phương Nam có lối sống người nước phát triển phương Bắc, người nghèo nước phát triển phương Bắc có lối sống gần giống phương Nam) Sau bạn hoàn thành phân tích này, làm tương tự với nơi khác thê giới Câu hỏi 1: Những vấn đề gây thách thức lớn tới PTBV nơi ban? Câu hỏi 2: Hãy miêu tả điểm giống khác vấn đề lớn nước bạn với nơi khác giới? Câu hỏi 3: Chương trình giảng dạy trường bạn mà học sinh học vấn đề quan trọng toàn cầu này? CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 Những vấn đề – nhiều vấn đề tương tự khác - bàn luận hội nghị quốc tế Rio de Janeiro, Braxin tháng năm 1992 Được biết đến với tên gọi Hội nghị Liên Hiệp Quốc Môi trường Phát triển – hay đơn giản Hội nghị thượng đỉnh Trái đất, Hội nghị tập hợp 150 nguyên thủ quốc gia bàn bạc thống kế hoạch hành động toàn cầu PTBV gọi “chương trình nghị 21” Tham gia Hội nghị thượng đỉnh Trái đất có 50,000 quan sát viên công dân từ nơi giới Họ gặp mặt loạt hội thảo gặp mặt thức có tính chất cộng đồng khuôn khổ Diễn đàn toàn cầu Cũng Chương trình nghị 21, có công ước quốc tế ký hội nghị thức – công ước biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sa mạc hóa đánh bắt cá đại dương Ngoài ra, Ủy ban Liên Hiệp Quốc PTBV thành lập nhằm giám sát việc thực thi hiệp ước, đồng thời phục vụ diễn đàn cho trình đàm phán diễn sách quốc tế liên quan tới môi trường phát triển Chương trình nghị 21 trở thành tảng cho hành động nhiều quyền quốc gia địa phương Ví dụ 150 quốc gia thành lập hội đồng tư vấn để thúc đẩy đối thoại phủ, nhà hoạt động môi trường, thành phần tư nhân cộng đồng Nhiều quốc gia lập chương trình giám sát tiến độ thực số PTBV Ở cấp độ quyền địa phương, gần 2000 thành phố thị trấn toàn giới có kế hoạch riêng thực chương trình nghị 21 27 Nguồn: United Nations Department of Public Information, 1999 Đọc thêm hành động mà nhiều tổ chức khác xã hội làm nhằm xây dựng tương lai bền vững Các thông tin khác PTBV nhiều tổ chức quốc tế cung cấp “cổng thông tin” cho PTBV Ví dụ bao gồm: Ủy ban Liên Hiệp Quốc PTBV Viện nghiên cứu quốc tế PTBV Trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế – Canada Cổng thông tin PTBV – Canada Ủy ban Trái đất – Costa Rica Tổ chức Hành động phát triển môi trường giới thứ ba – Senegal Quỹ Môi trường Tài nguyên thiên nhiên – Argentina Viên nghiên cứu môi trường Stockholm – Thụy Điển Trung tâm thông tin môi trường toàn cầu – Nhật Bản HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI BỀN VỮNG Kể từ Hội nghị thượng đỉnh Trái đất, PTBV trở thành chủ đề nhiều hội nghị Liên Hiệp Quốc bàn phương thức phát triển Những hội nghị mối liên hệ phụ thuộc lẫn môi trường phát triển không đơn bảo tồn kinh tế học mà bao gồm quan tâm tới vấn đề quyền người, dân số, nhà ở, an ninh lương thực giới Đó phần quan trọng phát triển người bền vững Hội nghị bàn vấn đề gồm: • • • • • • • Quyền người: Hội nghị giới quyền người – Viên, Áo 1993 Dân số: Hội nghị Quốc tế Dân số Phát triển – Cairo, Ai Cập, 1994 Các quốc đảo nhỏ phát triển - Bridgetown, Barbados, 1994 Phát triển xã hội: Hội nghị thượng đỉnh giới Phát triển xã hội – Copenhagen, Đan Mạch, 1995 Phụ nữ: Hội nghị giới lần thứ Phụ nữ - Bắc Kinh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 1995 Định cư Nhà ở: Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ Định cư người (Habitat II) – Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, 1996 An ninh lương thực: Hội nghị thượng đỉnh Lương thực giới – Roma, Italia, 1996 Phương án hành động cho vấn đề chất lượng sống cân nhắc loạt hội nghị • Môi trường phát triển – Rio+5, 1997 • Quyền Con người – Vienna+5, 1998 28 • • • • • • • Dân số – Cairo+5, 1999 Các quốc đảo nhỏ phát triển – Phiên họp đặc biện Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, New York, 1999 BPoA+10 – Mauritus, 2005 Phát triển xã hội – Copenhagen+5, 2000 Phụ nữ– Beijing+5, 2000 Nhà Định cư – Istanbul+5, 2001 An ninh lương thực – Rome+5, 2002 Câu hỏi 4: Trong hội thảo quốc tế phát triển người bền vững, bạn muốn tham dự hội thảo nhất? Tại sao? Những hội thảo tạo hội để cộng đồng quốc tế bắt đầu bàn Khung phát triển toàn diện, cuối đồng thuận Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ Những mục tiêu sử dụng cách tiếp cận tổng quát phát triển tồn cân khía cảnh phát triển – xã hội, kinh tế, trị sinh thái Hãy xem đất nước bạn tiến bao xa việc thực mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thông qua Chỉ số giám sát Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ (MDG Monitor) 29 HOẠT ĐỘNG 2: CÁC KHÍA CẠNH CỦA PTBV Hãy mở sổ tay học tập bạn để bắt đầu hoạt động Một kết quan trọng “Tương lai chung chúng ta” nhận thức môi trường phát triển có mối liên hệ mật thiết Do dó việc quan tâm tới môi trường hay phát triển không thích hợp Ủy ban Thế giới kết luận rằng: Môi trường phát triển hai thách thức riêng biệt Phát triển tồn tảng môi trường bị hủy diệt; môi trường bảo vệ tăng trưởng không tính toán chi phí phá hủy môi trường Các vấn đề giải riêng rẽ thể chế sách không thống Chúng kết nối hệ thống phức tạp nhân – Nguồn: World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, p 37 Hội nghị trao đổi cách tiếp cận phát triển có tính đến mối quan hệ vấn đề sinh thái, kinh tế, xã hội công nghệ Hội nghị gọi cách tiếp cận "PTBV", định nghĩa sau: …là phát triển đáp ứng nhu cầu người mà không ảnh hưởng đến khả thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai Nguồn: World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, p 43 Mục đích cuối PTBV cải thiện chất lượng sống cho tất thành viên cộng đồng, cho công dân quốc gia giới – đảm bảo nguyên vẹn hệ thống hỗ trợ sống mà tất sống người sinh vật phụ thuộc vào Đôi có nhầm lẫn định nghĩa “PTBV” “sự/tính bền vững” mối quan hệ thuật ngữ Một báo cáo Giáo dục PTBV New Zealand có cách giải thích sau: Sự/Tính bền vững mục tiêu PTBV - nhiệm vụ liên tục nhằm nâng cao chất lượng sống người môi trường xung quanh, nhằm phát triển thịnh vượng mà không phá hủy hệ thống hỗ trợ sống mà hệ tương lai người phụ thuộc Cũng giống khái niệm quan trọng khác, chẳng hạn công công lÍ, sự/tính bền vững hiểu đích đến hay hành trình Nguồn: Parliamentary Commissioner for the Environment (2004) See Change: Learning and Education for Sustainability, New Zealand Government, Wellington, trang 14 30 BA KHÍA CẠNH CỦA PTBV PTBV đòi hỏi phải có bước tiến đồng thời cân ba khía cạnh hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau: • • • Xã hội Kinh tế Sinh thái Câu hỏi 5: Xác định ví dụ yếu tố khía cạnh hình Có thể bạn thấy khó khăn xác định khía cạnh khác hình Điều có liên hệ chặt chẽ khía cạnh Tương tự, định hay hành động lĩnh vực ảnh hưởng tới lĩnh vực khác Ví dụ, phát triển kinh tế bền vững phát triển đó: • không coi nhẹ vấn đề môi trường không dựa tàn phá tài nguyên thiên nhiên; • thành công mà phát triển song song nguồn lực xã hội; • đòi hỏi chuyển đổi từ tảng sản xuất công nghiệp sang việc phát triển ứng dụng nhiều công nghệ thân thiện với Trái đất • phải có cân nhắc nhu cầu loài quyền hưởng chất lượng sống chia sẻ tài nguyên đồng loài; • phải hỗ trợ công tất người để hưởng mức sống, mức độ tiếp cận nguồn lực chất lượng sống; • phải cân nhắc đến nhu cầu hệ tương lai Hãy tìm hiểu phát triển lại không đơn tăng trưởng kinh tế - theo báo cáo Ngân hàng Thế giới World Bank Development Outreach MỘT SỰ CÂN BẰNG TÍCH CỰC Đóng góp đặc biệt khái niệm PTBV nhấn mạnh tôn trọng giá trị văn hóa đó, không xem số kinh tế thước đo cho phát triển PTBV thể hòa hợp cân mục tiêu xã hội môi trường vào phát triển kinh tế Ba khía cạnh PTBV – xã hội, môi trường, kinh tế - gọi ba trụ cột PTBV Hội nghị thượng đỉnh giới PTBV Johanesburg năm 2002 Đối với Giáo dục PTBV ba trụ cột PTBV liên quan đến: 31 Xã hội Sự hiểu biết tổ chức xã hội vai trò tổ chức cải cách phát triển, hiểu biết hệ thống dân chủ có tham gia giúp tạo hội bày tỏ ý kiến, lựa chọn phủ, xây dựng đồng thuận cách giải bất đồng Môi trường Nhận thức tài nguyên dễ tổn thương môi trường, tác động lên môi trường hoạt động định người; có cam kết đưa quan tâm môi trường vào trình phát triển sách kinh tế xã hội Kinh tế Các kĩ để kiếm sống nhạy cảm để nhận biết hạn chế tiềm tăng trưởng kinh tế ảnh hưởng tới xã hội môi trường; có cam kết đánh giá mức độ tiêu dùng cá nhân xã hội mối quan tâm tới môi trường công xã hội Tuy nhiên, trị văn hóa khía cạnh PTBV Khía cạnh có ảnh hưởng tới tương tác lẫn với ba trụ cột Chính trị văn hóa liên quan tới giá trị mà trân trọng, cách thức nhận thức mối quan hệ với người khác, với giới tự nhiên với cách đưa định Các giá trị, đa dạng, tri thức, ngôn ngữ hay quan điểm liên quan tới văn hóa trị có ảnh hưởng lớn tới cách định vấn đề PTBV, từ tạo phù hợp với bối cảnh địa phương Từ kết mối quan hệ chặt chẽ khía cạnh PTBV, để đạt mục tiêu PTBV đòi hỏi cân tích cực giữa: • • • • Sản xuất tiêu dùng; Sinh thái kinh tế; Phát triển bảo tồn; Văn hóa sinh thái Tuy nhiên, tính chất đặc thù cân yếu tố khác quốc gia phát triển phương Nam nước công nghiệp phương Bắc Hãy phân tích năm khía cạnh cân tích cực cho PTBV từ quan điểm khu vực phương Bắc Nam Nhiều nhà bình luận PTBV thường đề cập đến "Bộ ba cốt lõi bền vững" bền vững kinh tế, bền vững xã hội, bền vững sinh thái Trong trường hợp này, tập trung vào ba khía cạnh PTBV - xã hội, kinh tế môi trường Đôi khía cạnh gọi tên "3 E" PTBV – Bình đẳng (Equity), Kinh tế (Economy), Sinh thái (Ecology) CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ KHÁC Định nghĩa PTBV đưa Báo cáo Brundtland Chương trình nghị 21 nhiều nước sử dụng Tuy nhiên, định nghĩa “là phát triển đáp ứng nhu cầu người mà không ảnh hưởng đến khả thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai” 32 hiểu theo nhiều cách khác Trong thực tế tồn hàng trăm định nghĩa khác PTBV Trong định nghĩa giúp định nghĩa Báo cáo Brundtland Chương trình nghị 21 trở nên rõ ràng hơn, nhiều định nghĩa khác có xu hướng phản ánh trọng tâm khác khía cạnh xã hội, kinh tế, sinh thái PTBV Khả xác định trọng tâm thảo luận PTBV kĩ tư phản biện quan trọng Bạn rèn luyện kĩ cách phân tích trọng tâm năm định nghĩa sau PTBV Câu hỏi 6: Trong năm định nghĩa này, bạn thích định nghĩa nhất? Tại sao? Câu hỏi 7: Trong năm định nghĩa này, bạn không thích định nghĩa nhất? Tại sao? 33 tiêu chí biến số Chỉ số Phát triển người trọng tới không bình đẳng nam nữ Khoảng cách bất bình đẳng nam nữ phát triển người đất nước lớn, đất nước có Chỉ số Phát triển giới thấp so với Chỉ số Phát triển người Các thước đo phát triển khác Từ lâu có quan ngại thước đo thành kinh tế, đặc biệt thước đo dựa số GDP Hơn nữa, có quan ngại lớn xác đáng số đo phúc lợi xã hội kinh tế, môi trường bền vững xã hội Có số công cụ đo lường phát triển kinh tế người khác, như: • • • Tổng thu nhập quốc gia Tổng hạnh phúc quốc nội Chỉ số tiến thực Tổng thống Pháp Sarkozy năm 2008 thành lập Ủy ban xem xét loạt vấn đề đo lường phát triển Mục tiêu Ủy ban nhằm hạn chế GDP đo thành kinh tế tiến xã hội; nhằm thảo luận thông tin cần bố sung để đưa tranh hợp lí hơn; nhằm bàn luận cách trình bày thông tin hợp lí hơn, nhằm thẩm định tính khả thi công cụ đo lường đề xuất Ủy ban Công việc Uỷ ban không trọng vào riêng nước Pháp hay vào quốc gia phát triển Ủy ban điều hành Giáo sư Joseph E Stiglitz từ Đại học Columbia, Giáo sư Amartya Sen từ Đại học Harvard, Giáo sư Jean-Paul Fitoussi từ Viện Nghiên cứu trị Pari Ủy ban hình thành dựa đội ngũ chuyên gia tiếng từ trường đại học, tổ chức phủ liên phủ số nước Mĩ, Pháp, Anh, Ấn Độ Báo cáo Ủy ban phát hành vào tháng năm 2009 CHI PHÍ THỰC HIỆN Sẽ tốn kinh phí để đạt Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ? Liệu giới có đủ tiền chi trả cho phát triển người bền vững? Có, Thực tế, để có tiến đáng kể 18 hành động khác nhằm đạt mục tiêu kinh phí phần ba số tiền 780 tỉ đôla hàng năm giới chi tiêu cho hoạt động quân Hãy nhìn biểu đồ sau để so sánh chi phí với chi phí quân toàn cầu hàng năm Hãy xem xét cụ thể thành đạt sử dụng khoản chi trên: • • • • • • • • Xóa đói tình trạng suy dinh dưỡng Cung cấp dịch vụ y tế kiểm soát AIDS Cung cấp nơi cư trú Cung cấp nước an toàn Xóa mù chữ Cung cấp lượng sạch, an toàn việc sử dụng nguồn lượng tái tạo Giải nợ nước phát triển Ổn định dân số 38 • Phòng ngừa xói lở đất • Ngăn chặn phá rừng • Ngăn chặn lỗ thủng ozone • Phòng ngừa mưa axit • Cung cấp lượng an toàn sử dụng hiệu • Gỡ bỏ bom mìn • Trợ giúp người nhập cư • Xóa bỏ vũ khí hạt nhân • Xây dựng dân chủ UNESCO ghi nhận đóng góp tổ chức osEarth Inc (OSE) việc cung cấp tài liệu Giảng dạy học tập tương lai bền vững OSE thúc đẩy hoạt động Viện Trò chơi giới (WGI), tổ chức nghiên cứu giáo dục phi lợi nhuận 39 HOẠT ĐỘNG 4: HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH THẾ GIỚI VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Mười năm sau Hội nghị thượng đỉnh Trái đất Rio, năm 2002, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh giới PTBV Johanesburg, Nam Phi Mục đích hội nghị tổng hợp lại kết luận thỏa thuận loạt hội thảo quốc tế diễn vào năm 90, rà soát lại tiến việc thực Chương trình nghị 21, đề kế hoạch cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy phát triển người bền vững Có nhiều điều kiện thuận lợi cho diễn Hội nghị thượng đỉnh giới Chẳng hạn thời điểm nhận nhiều quốc gia chưa trọng đủ tới cam kết với Chương trình nghị 21; thấy tầm quan trọng việc giải vấn đê đói nghèo toàn cầu, cần có cam kết tích cực để phối hợp hành động chung mục tiêu phát triển thiên niên kỉ Tuy nhiên, thời điểm có nhiều bất ổn an ninh giới ảnh hưởng tiêu cực toàn cầu hóa Các bối cảnh tạo lạc quan thận trọng trình thảo luận chuyên sâu kéo dài hai tuần từ đại biểu phủ phi phủ Là kiện hội tụ đông đảo lãnh đạo quốc gia giới, hội nghị rõ PTBV mối quan tâm hàng đầu giới Ngoài đoàn đại biểu phủ có tham 21.000 đại biểu đến từ tổ chức liên phủ, tổ chức phi phủ, thành phần tư nhân cộng đồng khoa học KẾT QUẢ HỘI NGHỊ Kết Hội nghị thượng đỉnh giới bao gồm: • Một Tuyên bố Chính trị trí tất Tổng thống, Thủ tướng trưởng đoàn đại biểu có mặt • Một Kế hoạch thực thống cải thiện vệ sinh, lượng, thương mại, y tế, giáo dục, quyền người, đa dạng sinh học, biến đối khí hậu… • Nhiều kế hoạch hành động thỏa thuận mà quan khác Liên Hiệp Quốc, phủ, tập đoàn, hiệp hội công nghiệp, tổ chức khoa học chuyên môn, công đoàn tổ chức phi phủ thống hợp tác để đạt mục tiêu đề Kế hoạch thực Đọc tóm tắt Kết cam kết Hội nghị thượng đỉnh giới Như quan sát viên ghi lại: Thông qua việc kí kết Kế hoạch thực 54 trang hội nghị, người diện cam kết sử dụng sản xuất hoá chất không gây tổn hại làm giảm tổn thất đa dạng sinh học vào năm 2010; cải thiện nghề cá nhằm đạt sản lượng bền vững tối đa vào năm 2015, thiết lập mạng lưới đại diện khu bảo tồn biển vào năm 2012, triển khai thực Chương trình toàn cầu Bảo vệ môi trường biển Kết quan trọng đạt cam kết giảm nửa tỉ lệ số người không tiếp cận điều kiện vệ sinh nước vào năm 40 2015 Mỹ, EU quốc gia khác cam kết cung cấp tỉ đô la để thực điều Những cam kết tài tương tự hợp tác loại II đưa nhằm cải thiện khả tiếp cận với lượng Việc cam kết chuyển hướng tới vấn đề phát triển xã hội nghèo đói, sức khỏe vệ sinh môi trường đại biểu xem thành công quan trọng Hội nghị thượng đỉnh Nguồn: Tilbury, D (2003) The World Summit, sustainable development and environmental education, Australian Journal of Environmental Education, Vol 19, p 110 Tuy nhiên, năm sau diễn Hội nghị thượng đỉnh giới – có lẽ trước có thời gian để xem có nhiều tiến triển không, lại gia tăng mối lo ngại việc thực cam kết hội nghị chậm chạp Một số người cảm thấy Hội nghị tập trung nhiều đến triệu chứng vấn đề rắc rối toàn cầu mà không quan tâm thỏa đáng đến nguyên nhân nguồn gốc sâu xa Một số bày tỏ lo ngại đe dọa tới PTBV xuất phát từ toàn cầu hóa, thương mại bất bình đẳng, vấn đề viện trợ quốc tế dành cho phát triển mức thấp lại không giải triệt để CÁC DỰ ÁN VÀ CÁC TIẾN BỘ ĐẠT ĐƯỢC Những lo ngại nghĩa khắp nơi giới dự án tích cực PTBV Trong thực tế, chưa có nhiều người làm việc PTBV nhiều đến Nhiều dự án triển khai nhằm lồng ghép chủ đề văn hóa quan điểm cộng đồng địa kế hoạch bền vững Nhiều luật sách xây dựng nhằm đảm bảo sức khỏe người môi trường, nhằm đẩy mạnh bình đẳng giới, bảo vệ bảo tồn đa dạng sinh học, đại dương, nghề cá, nguồn nước sạch; nhằm hỗ trợ nông nghiệp bền vững, du lịch bền vững phát triển cộng đồng bền vững Và với mục đích nâng cao vai trò giáo dục việc xây dựng lực cho cá nhân dân tộc PTBV Trong chủ đề tài liệu giáo dục có trường hợp nghiên cứu dự án Hãy tìm hiểu trường hợp nghiên cứu dự án hướng mục tiêu phát triển thiên niên kỉ Senegal, Moroco, Tanzania, Eritrea, Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ, Bun-ga-ri, Tajikistan, Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc, Brazil, Ecuador Peru Tuy nhiên, thay đổi không diễn nhanh chóng nhiều người lo ngại sâu sắc đạt nhiều tiêu mục tiêu phát triển thiên niên kỉ Tiến đạt dường không đồng mục tiêu khu vực khác giới Màu sắc khác biểu đồ Tình hình năm 2004 không đồng tiến đạt 41 Những vùng màu xanh xu tích cực nơi “tiến tới mục tiêu” đạt mục tiêu Tuy nhiên, vùng màu vàng hồng Biểu đồ trạng thái lại cho thấy mục tiêu khó đạt nhiều nơi giới trừ có cải thiện đáng kể hoạt động phủ, hỗ trợ kinh doanh viện trợ phát triển quốc tế Kiểm tra Báo cáo tình hình thực Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ cập nhật mạng 42 HOẠT ĐỘNG 5: HIẾN CHƯƠNG TRÁI ĐẤT Hãy mở sổ tay học tập bạn để bắt đầu hoạt động HIẾN CHƯƠNG TRÁI ĐẤT Chúng ta thời khắc quan trọng lịch sử Trái đất, mà loài người phải lựa chọn tương lai cho Khi giới ngày trở nên mong manh phụ thuộc lẫn nhau, tương lai lúc bao hàm triển vọng hiểm họa to lớn Để phát triển phải thừa nhận đa dạng văn hóa lối sống, gia đình chung, cộng đồng Trái đất chia sẻ số phận Chúng ta phải tiếp tục xây dựng xã hội toàn cầu bền vững tảng tôn trọng tự nhiên, quyền người cho tất người, công kinh tế, văn hóa hòa bình Để đạt điều này, chúng ta, công dân Trái đất, phải thể trách nhiệm với người khác, với cộng đồng sống rộng lớn quanh ta với hệ tương lai Nguồn: Preamble, The Earth Charter (dịch) HIẾN CHƯƠNG CỦA LOÀI NGƯỜI Sự cần thiết phải có Hiến chương Trái đất lần nêu lên lời kêu gọi Công bố Stockholm cho “một quan điểm chung nguyên tắc chung dẫn dắt truyền cảm hứng cho dân tộc giới” Trong báo cáo cáo năm 1987 Ủy ban Liên Hiệp Quốc Môi trường Phát triển mang tên “Tương lai chung chúng ta”, Ủy ban đưa lời kêu gọi phải có hiến chương nhằm củng cố mở rộng nguyên tắc pháp lí phù hợp, tạo “những tập quán mới… cần thiết để trì sinh kế sống hành tinh chung chúng ta” “dẫn dắt ứng xử quốc gia trình chuyển đổi tới PTBV.” Đã có nỗ lực nhằm hoàn thành công việc đầy thách thức soạn thảo Hiến chương Trái đất Hội nghị thượng đỉnh trái đất Rio chưa phải thời điểm thích hợp Sau Hội nghị Trái đất Rio, Sáng kiến Hiến chương Trái đất khởi động năm 2004 lãnh đạo Hội đồng Trái đất tổ chức Chữ thập xanh quốc tế Một trình tham vấn toàn cầu thúc đẩy nhằm tập hợp ý kiến, tư liệu xây dựng Hiến chương Trái đất Hàng trăm nhóm hàng ngàn người tham gia trình Đơn cử, từ năm 1997 tới năm 1999 bốn mươi Ủy ban quốc gia Hiến chương Trái đất thành lập vô số hội thảo Hiến chương Trái đất tổ chức dự điều phối chung Ủy ban Hiến chương Trái đất Dự thảo Hiến chương Trái đất (bản số I) phần lớn dựa việc rà soát giá trị nguyên tắc hành luật, hiệp ước tuyên bố quốc tế Tài liệu phát hội nghị Rio + 5, sau gửi khắp giới để lấy ý kiến Các đề xuất sau đưa vào phiên (bản số II) công bố tháng Tư năm 1999 Một trình 43 tham vấn lấy ý kiến toàn cầu diễn suốt năm 1999, cuối Hiến chương Trái đất đời họp tháng năm 2000 trụ sở UNESCO Paris Mục đích lưu hành Hiến chương Hiệp ước dân tộc đưa lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để phê chuẩn TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHỤ THUỘC LẪN NHAU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Nét đặc trưng chiến dịch Hiến chương Trái đất tìm hiểu văn hóa địa phương dân tộc nhằm xác định niềm tin giá trị chung làm tảng cho đạo lí toàn cầu lối sống bền vững Bản Hiến chương Trái đất tuyên bố phụ thuộc lẫn trách nhiệm chung lời kêu gọi khẩn cấp nhằm xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu PTBV Trọng tâm Hiến chương Trái đất phát triển người bền vững, thấy hoạt động 3, bao gồm việc chăm sóc bảo vệ Trái đất Bản Hiến chương Trái đất vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội, văn hóa, đạo đức, tinh thần có liên hệ lẫn Hiến chương Trái đất tài liệu gồm có lời mở đầu, 16 nguyên tắc hướng dẫn 59 nguyên tắc bổ trợ Tất nguyên tắc vẽ lên tầm nhìn tích hợp quyền người PTBV LỜI MỞ ĐẦU Lời mở đầu Hiến chương trái đất kêu gọi mở rộng ý thức trách nhiệm việc chia sẻ Trái đất cộng đồng toàn cầu Trách nhiệm tất người, hệ tương lai, cộng đồng sinh sống Trái đất Đó sở lí luận cho phát triển người bền vững CÁC NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN Bốn nguyên tắc hướng dẫn Hiến chương Trái đất là: Tôn trọng Trái đất sống với tất đa dạng nó; Bảo vệ cộng đồng sống với hiểu biết, thương mến tình yêu; Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, có tham gia tất người, bền vững hòa bình; Đảm bảo vẻ đẹp quà tặng Trái đất cho hệ hôm mai sau Bốn nguyên tắc khái niệm PTBV Hiến chương Trái đất truyền đạt quan điểm vấn đề đói nghèo, suy thoái môi trường, xung đột sắc tộc tôn giáo, bất công xã hội phụ thuộc lẫn nhau, sách giải vấn đề gây tác động cải thiện vấn đề khác Các nguyên tắc hướng dẫn Hiến chương Trái đất tổ chức thành ba nhóm: Hệ sinh thái toàn vẹn Bảo vệ phục hồi toàn vẹn hệ sinh thái Trái đất, với lưu tâm đặc biệt đến đa dạng sinh học trình tự nhiên đảm bảo trì sống Hạn chế tổn hại cách tốt để bảo vệ môi trường kiến thức bị hạn chế, cần áp dụng cách tiếp cận thận trọng 44 Áp dụng tiến trình sản xuất, tiêu dùng tái sản xuất để bảo vệ lực tái sinh Trái đất, quyền người, phúc lợi cộng đồng Tăng cường nghiên cứu bền vững sinh thái khuyến khích việc trao đổi cởi mở áp dụng rộng rãi kiến thức thu nhận Công Kinh tế Xã hội Xóa bỏ đói nghèo hành động đạo đức, xã hội mang tính môi trường cấp bách Đảm bảo hoạt động kinh tế thể chế tất cấp bậc khuyến khích phát triển người cách bền vững công Khẳng định bình đẳng giới công giới điều kiện tiên PTBV đảm bảo quyền học, chăm sóc sức khỏe hội kinh tế cho tất người Bảo vệ quyền tất người, không phân biệt môi trường xã hội tự nhiên, ủng hộ nhân phẩm người, sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần tốt, ý đặc biệt đến quyền dân tộc thiểu số người xứ Dân Chủ, Không bạo lực Hòa bình Đẩy mạnh thể chế dân chủ tất cấp, đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm quản trị nhà nước, tham gia đầy đủ người việc đưa định, tiếp cận công Kết hợp kiến thức, hệ giá trị, kĩ cần thiết cho sống bền vững vào giáo dục quy việc học tập suốt đời Hãy đối xử cách tôn trọng chu đáo với tất sinh vật sống Khuyến khích văn hóa khoan dung, không bạo lực hòa bình CÁC NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ Các nguyên tắc hỗ trợ làm rõ ý nghĩa nguyên tắc tổng hợp lại nhiều vấn đề nhiều nhóm nêu trình tham vấn xây dựng Hiến chương Trái đất Tập hợp lại nguyên tắc hỗ trợ đề chiến lược kế hoạch hành động nhằm đạt tới PTBV SỬ DỤNG HIẾN CHƯƠNG TRÁI ĐẤT Sáng kiến Hiến chương Trái đất gợi ý cho cá nhân nhóm nhiều cách thức sử dụng Những chiến lược gợi ý áp dụng lớp học, trường học, hội giáo viên tổ chức giáo dục chuyên môn khác: • • • Tìm hiều thêm thông tin Hiến chương Trái đất thông qua website Nghiên cứu Hiến chương Trái đất thảo luận với bạn bè, gia đình đồng nghiệp Tham gia nhóm chia sẻ suy nghĩ Hiến chương Trái đất làm để đưa 45 • • • nguyên tắc Hiến chương vào hoạt động áp dụng trường học, cộng đồng nơi làm việc Dùng Hiến chương Trái đất làm tài liệu giáo dục nhằm thúc đẩy lối sống bền vững cách tích hợp vào chương trình giảng dạy cách thức học PTBV Dùng Hiến chương Trái đất làm đề tài cho hội thảo, hội nghị, diễn đàn hội họp Bắt đầu chiến dịch trường học, trường đại học, quyền địa phương nhằm thúc đẩy Hiến chương Trái đất Câu hỏi 8: Hãy trình bày xem nguyên tắc Hiến chương Trái đất áp dụng trường học, cộng đồng địa phương quốc gia bạn 46 HOẠT ĐỘNG 6: TỔNG KẾT Hãy mở sổ tay học tập bạn để bắt đầu hoạt động Hoạt động tổng kết mô - đun: Hãy nhìn lại hoạt động tập mô - đun để kiểm tra xem bạn làm xong chưa Bổ sung hoàn tất phần để kết thúc mô - đun Câu hỏi 9: Hãy liệt kê năm chủ đề vấn đề mà bạn thấy định nghĩa PTBV cần có Câu hỏi 10: Bây sử dụng năm ý bạn liệt kê câu hỏi để viết định nghĩa riêng bạn Câu hỏi 11: Đọc tài liệu thảo luận khái niệm PTBV Từ tài liệu này, bạn có thêm ý tưởng để sửa lại định nghĩa không? Câu hỏi 12: Hãy trình bày cách bạn sử dụng số tài liệu chương trình CyberSchoolBus Liên Hiệp Quốc sau để giảng dạy phát triển người bền vững: • • Trường tiểu học: Pook in the World - trò chơi phiêu lưu trực tuyến với chủ đề giải vấn đề giới Trung học: Các chương trình giảng dạy đói nghèo - kế hoạch gồm bảy giảng in ra, với tài liệu phát tay cho học sinh ghi cho giáo viên 47 PTBV – Những vấn đề cần giải Dân số Nguồn nhân lực • • • • Dân số giới đạt tỉ năm 1999 vượt qua tỉ vào năm 2025 Khu vực dân số tăng nhanh quốc gia phương Nam, ví dụ: Châu Phi, Châu Á Mỹ La tinh Mức tiêu thụ tài nguyên đầu người khác rõ rệt quốc gia phương Nam phương Bắc Hiện trạng sức khỏe, trình độ giáo dục điều kiện xã hội khác nhiều quốc gia phương Nam phương Bắc An ninh Lương thực • • • • • Nạn đói dường lan rộng bất chấp sản lượng lương thực, thịt sữa tăng nhanh chóng gấp ba lần kể từ năm 1950 Sự gia tăng sản xuất lương thực phương pháp canh tác mới, bao gồm sử dụng nhiều loại hạt giống mới, phân bón hóa học thuốc trừ sâu, thuỷ lợi phát triển chi phí đầu vào cao so với hầu hết người nông dân sản xuất nhỏ Các phương pháp canh tác nông nghiệp có tác động bất lợi tới môi trường o Các loại hạt giống khả đề kháng sâu bệnh đòi hỏi lượng lớn nước hóa chất o Việc sử dụng nhiều thuốc trừ sâu phân bón hóa học dẫn đến ô nhiễm nguồn nước lan rộng hậu sinh học hóa chất lên chuỗi thức ăn o Thủy lợi gây kiềm hóa muối hóa đất Trợ cấp nông nghiệp nước phương Bắc dẫn tới sản xuất dư thừa Việc không sử dụng đất mức mà ảnh hưởng tới hội cho quốc gia khác sản xuất bán lương thực Các khoản nợ quốc tế nhiều quốc gia phương Nam khiến quốc gia phải sử dụng đất để sản xuất nông sản hàng hoá cho xuất khẩu, từ đẩy người nông dân tự cung tự cấp tới khu vực đất bìa cằn cỗi, góp phần gia tăng suy thoái đất Thách thức Đô thị • • • • Hơn 50% dân số giới sống đô thị Hầu hết thành phố quốc gia phương Nam có dân số tăng gấp bốn lần 30 năm qua Áp lực dân số dẫn đến sở hạ tầng dịch vụ đô thị không đủ đáp ứng Vấn đề nghiêm trọng thất nghiệp, điều kiện nhà nghèo nàn lo ngại sức khỏe vấn đề môi trường xã hội Năng lượng • • Tới năm 2025, lượng tiêu thụ lượng toàn cầu tăng 40% so với năm 1980 Các nguồn lượng sử dụng nhiều cho sản xuất thương mại tiêu 48 • • • dùng là: o Nhiên liệu hóa thạch dầu khí đốt; o Thủy điện; o Năng lượng hạt nhân; o Nhiên liệu sinh khối (gỗ, xác trồng phân) Đa số người dân phương Nam sống dựa vào nguồn lượng Năng lượng tái tạo chiếm 21% tổng lượng tiêu thụ toàn giới Năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt nguồn lượng thay thế, ethanol, sử dụng với quy mô nhỏ Sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch hữu hạn, dẫn đến bốn vấn đề lớn: o Biến đổi khí hậu diễn quy mô lớn khí thải CO2 (Hiệu ứng nhà kính); o Ô nhiễm không khí đô thị trình axit hóa kết việc thải sulfur dioxide nitơ đốt cháy nhiên liệu; o Cạn kiệt nguồn tài nguyên; o Xung đột quốc tế Năng lượng hạt nhân gây vấn đề: o Rủi ro sức khỏe người lao động tham gia vào sản xuất xử lí chất thải; o Rủi ro sức khỏe cộng đồng; o Nguy xảy tai nạn thảm khốc, o Đòi hỏi đảm bảo an ninh nghiêm ngặt Công nghiệp • • • Công nghiệp hóa đem lại tăng trưởng kinh tế song dẫn đến chuyển dịch dân số từ nông thôn tới thành thị, làm gia tăng ô nhiễm không khí, đất sông ngòi Mô hình công nghiệp hóa phương Nam rập khuôn mô hình nước công nghiệp phát triển bộc lộ vấn đề xã hội môi trường tương tự Các nước phát triển không đủ khả nước công nghiệp phát triển việc đối phó với vấn đề xử lí chất thải độc hại ô nhiễm công nghiệp, vấn đề kinh phí, khác biệt thương mại công nghệ Các loài hệ sinh thái • • • Ước tính tổng số loài sống Trái đât từ năm tới ba mươi triệu loài Hệ sinh thái đa dạng rừng nhiệt đới Ví dụ khu rừng châu Mỹ La tinh có tới triệu loài thực vật, động vật, chim côn trùng Sự suy thoái nguồn gen gây hệ lụy nghiêm trọng tới kinh tế toàn cầu phần lớn việc sản xuất loại thuốc dược phẩm phụ thuộc vào loài tìm thấy khu rừng nhiệt đới Quản lý Tài nguyên chung • • • • Các đại dương giới, Châu Nam Cực không gian vũ trụ phần “tài nguyên toàn cầu" mà tất quốc gia phải có trách nhiệm chung Những vấn đề môi trường biển đánh cá mức ô nhiễm biển gia tăng nhanh chóng Sản lượng đánh bắt hải sản bền vững từ ngành cá toàn cầu bị mức 30 triệu năm (số liệu FAO) Nguyên nhân ô nhiễm biển bao gồm nước thải đô thị, chất thải nước thải từ công 49 • • nghiệp nông nghiệp, cố tràn dầu việc thải chất độc rác thải nguy hiểm khác Hệ thống Hiệp ước Nam Cực khuôn khổ hướng dẫn việc quản lí Nam Cực Những vấn đề lớn mà quốc gia kí kết Hệ thống Hiệp ước phải đối mặt lượng rác thải ngày gia tăng, quy mô khai thác khoáng sản Châu Nam Cực, vắng mặt hầu hết quốc gia nhiều định Nam Cực Vấn đề ô nhiễm với lượng gia tăng rác thải không gian chưa nhìn nhận đắn Cần thiết phải có hiệp ước quốc tế vấn đề Việc quản lí không gian thông qua Hiệp ước không gian năm 1967 chưa tất quốc gia phê chuẩn Xung đột Suy thoái môi trường Suy thoái môi trường gây yếu tố khai thác đất mức, hạn hán biến đổi khí hậu toàn cầu Suy thoái môi trường dẫn đến tình trạng đói nghèo trầm trọng hơn, từ dẫn tới bất ổn xung đột xã hội • • Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân cho thấy nguy hủy hoại hệ sinh thái toàn cầu chưa có Việc chi tiêu mức cho quân khiến kinh phí không sử dụng cho vấn đề môi trường cấp bách quốc gia phát triển Nguồn: Hiệu chỉnh từ Macleod, H (1992) Dạy học cho phát triển bền vững sinh thái (Teaching for Ecologically Sustainable Development), Queensland Department of Education, Brisbane 50 Hướng tới chiêm nghiệm sâu sắc PTBV Trong vô số định nghĩa mô tả PTBV, cách tốt để hiểu tầm nhìn hướng tới khái niệm định nghĩa đầy đủ Vì giới hạn khái niệm PTBV sau: • • • • • • PTBV có lẽ nhận thức đạo đức khái niệm khoa học, có liên hệ với quan điểm công lí thuyết cảnh báo toàn cầu PTBV liên quan đến khoa học tự nhiên kinh tế học, trước hết PTBV vấn đề văn hóa PTBV kết nối với giá trị người trân trọng với cách thức người nhìn nhận mối quan hệ với người khác PTBV câu trả lời cho đòi hỏi tránh phải có cách tiếp cận mối quan hệ dân tộc hiểu biết môi trường sống - tảng nguồn nuôi dưỡng tồn người PTBV diễn nhìn nhận mối quan hệ nhu cầu người môi trường tự nhiên Sự phụ thuộc lẫn người môi trường đòi hỏi phải từ chối việc theo đuổi mục tiêu đơn lẻ phát triển hay môi trường gây tổn hại tới khía cạnh lại Môi trường bảo vệ theo cách khiến nửa nhân loại sống nghèo đói Liên kết mối quan tâm kinh tế, xã hội môi trường nội dung chủ chốt PTBV Để tạo liên kết đòi hỏi phải có cách tư giáo dục sâu sắc tham vọng Tư đòi hỏi giữ vững cam kết để phân tích thấu đáo phát huy sức sáng tạo đột phá Tóm lại, cần có hệ thống giá trị đạo đức nhạy cảm với giá trị sắc văn hóa đối thoại đa văn hóa Để tránh tình khó xử không đáng có, phải hiểu PTBV mối quan hệ lâu bền người môi trường sống, nơi mà người vị trí hàng đầu Chúng ta hiểu PTBV tư ngược lại: • • • PTBV lí thuyết mới, hoàn chỉnh tồn người Thay vào đó, PTBV kêu gọi tư tổng hợp, cách suy nghĩ đáp ứng với tính phức tạp hệ thống thực tế sống hàng ngày PTBV chìa khoá diệu kì, mà tầm nhìn tương lai Một mặt, PTBV đòi hỏi quốc gia phương Bắc phải tiến hành bước dứt khoát để giải vấn đề liên quan đến tiêu dùng, sản xuất tác động chúng Mặt khác, đòi hỏi nước phát triển phải đẩy mạnh công bằng, giảm nghèo, củng cố công lí dân chủ, áp dung chiến lược phát triển có lợi cho tầng lớp xã hội, giải vấn đề môi trường nghiêm trọng PTBV phương pháp phân tích Đây cách nhìn vào thực tế Nó đòi hỏi phải loại bỏ bốn đặc trưng phổ biến quắt đời sống đương đại đẩy tương lai giới lâm vào nguy hiểm: a Bất bình đẳng, gây tự tin thái việc phân phối tiết kiệm thu nhập thời gian khủng hoảng; 51 b Bất ổn định, gây can thiệp mức nhà nước, lạm phát sách tiền tệ lỏng lẻo; c Kém hiệu quả, gây quốc gia quan tâm đến mình, kèm theo biến động thị trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới khu vực nông thôn; cuối cùng, d Sự loại trừ bất bình đẳng thể rõ ràng bị nhìn nhận cách sai lầm tránh khỏi • • • • • • • PTBV kết cuối mà cách để kiểm soát kịch xảy tương lai để đẩy mạnh phương pháp tiếp cận với đối thoại xã hội PTBV tìm kiếm cách thức để thúc đẩy cân mới, ưu tiên mới, lựa chọn khả năng, trì hòa hợp yếu tố Ý tưởng PTBV không mang lại điều Đây lời mời thiện chí việc thúc đẩy hài hòa, phòng ngừa kiểm soát rủi ro PTBV góp phần tạo sức mạnh tổng hợp nhân tố xã hội tạo chiến lược thúc đẩy quản trị hiệu minh bạch PTBV phương pháp phân chia xã hội thành khu vực PTBV phản ánh thúc đẩy tìm kiếm thống nhất, tôn trọng đa văn hóa, tiếp nhận đa dạng đáp ứng kết hợp cho vấn đề phức tạp phải đối mặt PTBV ý xác nhận mô hình kinh tế tân tự mà đề xuất về: (a) giới đoàn kết mà kèm theo thay đổi sâu sắc hệ thống kinh tế tại, (b) bảo đảm thực thi nguyên tắc dân chủ PTBV tầm nhìn không tưởng Mà lời kêu gọi PTBV tiếng chuông cảnh báo cho thiếu tôn trọng giá trị nhân văn sống hàng ngày PTBV trừu tượng PTBV bắt nguồn từ ý thức chung đem lại giá trị cho cần thiết, từ PTBV trở thành cách sống Cam kết PTBV tìm kiếm mô hình phủ mà thiểu số nắm quyền lực thực thi theo cách thức không tôn trọng vấn đề an ninh người, tự tự chủ Nguồn: López Ospina, G (2000) Education for Sustainable Development: A Local and International Challenge, Prospects, vol XXX, no Toàn viết có sẵn trang web UNESCO 52
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ - ĐUN 2 HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, MÔ - ĐUN 2 HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, MÔ - ĐUN 2 HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay