Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GDĐT huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2014 2015

3 338 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:29

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II Môn: LỊCH SỬ (thời gian: 45 phút) Năm học: 2014-2015 A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 đ): Câu I (2.0 đ): Hãy khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu đáp án 1- Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lê-nin vào thời gian nào? A 06 - 1919 B 07 - 1920 C 12 - 1920 D 06 – 1925 2- Đảng Cộng sản Việt Nam đời kết hợp yếu tố nào? A Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân B Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào yêu nước C Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam D Chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào Cộng sản quốc tế 3- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào? A- 01-09-1945 B- 02-09-1945 C- 03-09-1945 D- 04-09-1945 4- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ có ý nghĩa: A Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va B Buộc Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Pari C Vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam từ sụp đổ D Buộc Pháp phải Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương 5- Những thắng lợi quân sau thắng lợi quân ta chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mỹ? A Chiến thắng Vạn Tường (8-1965) B Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) ngày 02-01-1963 C Tổng tiến công dậy Tết Mậu Thân (1968) D Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 6- Chiến dịch xem thắng lợi định ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)? A Chiến dịch Việt Bắc – 1947 B Chiến dịch Biên Giới - 1950 C Chiến dịch Tây Bắc – 1953 D- Chiến dịch Điện Biên Phủ - 1954 7- Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh Việt Nam thức vào thời gian nào? A 27 – 01 - 1973 B 27 – 01 - 1974 C 27 – 01 - 1975 D 27 – 01 - 1976 8- Chiến dịch kết thúc thắng lợi Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 là: A- Chiến dịch Tây Nguyên B Chiến dịch Hồ Chí Minh C Chiến dịch Huế- Đà Nẵng D Giải phóng tỉnh Phước Long Câu II (1.0 đ): Hãy ghép ô cột I (Thời gian) với ô cột II (Sự kiện lịch sử) cho phù hợp Cột I Cột II Kết (Thời gian) (Sự kiện lịch sử) ghép a +…… a) 06-03-1946 1- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời b) 19-12-1946 2- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ b +…… 3- Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân c +…… c) 07-05-1954 chủ Cộng hoà với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí d) 20-12-1960 d +…… 4- Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 5- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng B - PHẦN TỰ LUẬN (7.0 đ): Câu (3.5 đ): Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống pháp (1945-1954) Câu (2.0 đ): Trình bày nét diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975) Câu (1.5 đ): Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có điểm khẳng định lãnh đạo đắn linh hoạt Đảng ta? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI MÔN LỊCH SỬ HỌC II –ĐỀ I A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 đ): Câu I (2.0 đ): Học sinh chọn câu 0.25 đ Riêng câu có đáp án phải chọn điểm (Chọn đáp án điểm; chọn đáp án có câu điểm) Câu Đáp án B C B A, D A, C D A B Câu II (1.0 đ): 0.25 đ cho cặp ghép a+3 b+2 c+4 d+1 B-PHẦN TỰ LUẬN(7.0 đ): Câu (3.5 đ): Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống pháp (1945-1954).: +Ý nghĩa lịch sử: - Chấm dứt chiến tranh xâm lược ách thống trị thực dân Pháp đất nước ta gần kỷ Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc (1.0 đ) - Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược nô dịch chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc giới (1.0 đ) + Nguyên nhân thắng lợi: - Có lãnh đạo sáng suốt Đảng với đường lối kháng chiến đắn, sáng tạo… (0.5đ) - Có quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng mở rộng, có hậu phương vững (0.5đ) - Tinh thần đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt – Miên – Lào; giúp đỡ Trung Quốc, Liên Xô nước XHCN, lực lượng tiến khác (0.5đ) Câu (2.0 đ): Trình bày nét diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975): - Chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh” (0.25đ) - chiều 26-04, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh.10 45 phút ngày 3004, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng (1.0 đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - 11 30 phút ngày 30-04, cờ cách mạng tung bay Dinh Độc lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng (0.75đ) Câu (1.5 đ): Sự lãnh đạo đắn linh hoạt Đảng ta chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam: - Tính đắn kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam đề sở nhận định tình hình so sánh lực lượng miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng (thời cơ), tranh thủ thời đánh nhanh để đỡ thiệt hại người cho nhân dân, giữ gìn tốt sở kinh tế, công trình văn hoá… (0.75đ) - Tình linh hoạt thể linh hoạt thực chủ trương, kế hoạch Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam đề năm (1975-1976), thời đến giải phóng sớm năm 1975 (0.75đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... linh hoạt Đảng ta? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ II –ĐỀ I A- PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 đ): Câu I (2. 0 đ): Học sinh chọn câu 0 .25 đ Riêng câu có đáp án phải chọn điểm (Chọn... Câu II (1.0 đ): 0 .25 đ cho cặp ghép a+3 b +2 c+4 d+1 B-PHẦN TỰ LUẬN(7.0 đ): Câu (3.5 đ): Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống pháp ( 194 5- 195 4).: +Ý nghĩa lịch sử: - Chấm dứt chiến...d) 20 - 12- 196 0 d +…… 4- Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 5- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng B - PHẦN TỰ LUẬN (7.0 đ): Câu (3.5 đ): Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GDĐT huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2014 2015 , Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GDĐT huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2014 2015 , Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 phòng GDĐT huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay