Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014

4 152 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:29

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KI II MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC: 20132014 Chủ đề kiến thức Hiđrocacbon- Dẫn xuất Hiđrocacbon Số câu Số điểm Tˠ l˞ Tính chất hóa học HCHC, độ rượu Số câu Số điểm Tˠ l˞ Các loại PƯHHTính toán hóa học Số câu Số điểm Tˠ l˞ Các loại hợp chất vô Số câu Số điểm Tˠ l˞ Tổng số câu Tổng số điểm Tˠ l˞ Nhận biết TN TL Xác định công thức cấu tạo HCHC C1,3,7 1,5 15% Thông hiểu TN TL Tổng 1,5đ 15% Tính chất hóa học chất hữu C4,6,8 1,5 15% Viết PTHH C2 2,5 25% Xác định đâu Bằng phương pháp oxit bazơ hóa học nhận biết chất C2 C1 0,5 1,5 5% 15% 2,0đ 5,5đ 20% Vận dụng TN TL 55% Tính độ rượu C5 0,5 5% Tính toán theo PTHH C3 2,0 20% 2,0đ 20% 4,5đ 45% 2,5đ 2,0đ 20% 11 10đ 25% 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH&THCS SỐ TRÀ PHONG ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Lựa chọn đáp án cách khoanh tròn vào chữ A, B, C D câu sau: Câu 1: Hãy công thức viết Ben zen? A B C D Câu 2: Dãy oxit sau gồm toàn oxit bazơ A CuO, BaO, MgO, K2O, CaO C CuO, BaO, CO2, P2O5, K2O B N2O5, CO2, K2O, CaO, MgO D CO2, BaO, N2O5, P2O5, MgO Câu 3: Công thức cấu tạo axit axetic là: A C2H6O B CH3–COOH C C4H10 D CH3–O–CH3 Câu 4: Trong chất sau chất tác dụng với Natri: A CH3–CH3 B CH3–CH2–OH C C6H6 D CH3–O–CH3 Câu 5: Trong 200 ml dung dịch rượu 450 chứa số ml rượu etylic nguyên chất là: A 100ml B 150ml C 90ml D 200ml C Na D CH3COOC2H5 Câu 6: Axit axetic không phản ứng với: A NaOH B Na2CO3 Câu 7: Các chất sau hợp chất hữu cơ: A CH4, C2H4Br2, CaCO3 B C2H5ONa, NaCl, CH3COONa C C2H4Br2, CO2 , H2O D CH4, C2H4, C6H12O6 Câu 8: Phản ứng đặc trưng liên kết đôi gì? A phản ứng oxi hóa khử C phản ứng cộng B phản ứng cháy D phản ứng II/ TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hoá học phân biệt dung dịch bị nhãn sau: HCl, Na2SO4, H2SO4 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 2: (2,5 điểm) Viết phương trình phản ứng hóa học theo chuỗi biến hóa sau: (1) ( 2) ( 3) (4) (5) Fe  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3   Fe2(SO4)3   Fe(OH)3 Câu 3: (2,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn 6,5 g Zn 500ml dd H2SO4 loãng dư a/ Viết PTHH tính thể tích khí thoát (đktc) b/ Tính nồng độ M dd H2SO4 dùng Cho biết: Zn= 65; O= 16; H =1; S= 32 PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH&THCS SỐ TRÀ PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2013-2014 MÔN: HÓA HỌC, LỚP (Đáp án gồm có 01 trang) I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 điểm) Câu Đáp án D A B B C D D C * Mỗi câu 0,5 điểm II/ TỰ LUẬN (6,0 điểm) TT 01 Câu Nội dung Số điểm 0,25 điểm Trích chất lỏng hóa chất đựng vào ống nghiệm làm mẫu thử: - Dùng quì tím nhận HCl H2SO4 dd làm quì tím chuyển sang màu đỏ dung dịch không làm đổi màu quì tím Na2SO4 - Dùng dung dịch BaCl2 nhận dd H2SO4 nhờ xuất kết tủa trắng H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + HCl Dung dịch lại không thấy có tượng dd HCl 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí to 02 2 F e  C l  F e C l3 FeCl3  3NaOH  Fe(OH )3  3NaCl o 0,5 điểm 0,5 điểm 2Fe(O H ) t  Fe2 O3  H O 0,5 điểm F e2O  H S O  F e2 ( S O )3  H 2O Fe2 ( SO4 )3  NaOH  2Fe(OH )3  3Na2 SO4 0,5 điểm 0,5 điểm PTHH: Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 Theo PTHH ta có số mol H2 = số mol H2SO4 = số mol Zn 03 = 6,5 /65 = 0,1 mol Thể tích khí H2 đktc là: 0,1 22,4 = 2,24 (l) Nồng độ mol dd H2SO4 là: 0,1/0,5= 0,2M * Học sinh có cách giải khác, cho điểm tối đa 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (0,5đ) ... b/ Tính nồng độ M dd H2SO4 dùng Cho biết: Zn= 65; O= 16; H =1; S= 32 PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH &THCS SỐ TRÀ PHONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 MÔN: HÓA HỌC, LỚP (Đáp án gồm có 01...PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG TH &THCS SỐ TRÀ PHONG ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 13 -20 14 MÔN: HÓA HỌC Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) I /TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0... Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2 Theo PTHH ta có số mol H2 = số mol H2SO4 = số mol Zn 03 = 6,5 /65 = 0,1 mol Thể tích khí H2 đktc là: 0,1 22 ,4 = 2, 24 (l) Nồng độ mol dd H2SO4 là: 0,1/0,5= 0,2M * Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014 , Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014 , Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay