Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 2016

5 190 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:29

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY TRÀ ĐỀ THI HỌC KII II KHỐI NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian: 45phút (không kể thời gian giao đề) TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ THỌ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: HÓA HỌC - LỚP Tên chủ đề Chủ đề Muối cácbonat Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Hiđro cacbon Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Dẫn xuất Hidro cacbon Số câu Số điểm Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL câu (1) Nhận biết muối cácbonat 0,5 Số câu Số điểm Tỉ lệ 5% câu ( 2,3) Biết tính chất hóa học hidroca cbon 1,0 10% câu (4,6,7) Nắm tính chất hóa học rượu, axit, phản ứng thủy phân 1,5 Cộng 0,5 5% câu (11) Vận dụng giải toán hidrocacbon để tìm thể tích không khí 2,5 câu (8) Phân biệt dung dịch gluczơ saccarozơ câu (9) Phương pháp phân biệt dung dịch glucozơ với rượu etylic axit axetic 0,5 1,5 25% câu (5) Tính khối lượng axit tham gia câu (10) Hoàn thành chuổi phản ứng dẫn xuất hidrocacbon 1 0,5 2,0 Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu Số điểm 3,5 35% 6,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 15% 5% 15% 5% 20% Tỉ lệ Số câu 60% 11 0,5 1,5 0,5 4,5 10 30% 5% 15% 5% 45% Số điểm Tỉ lệ 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY TRÀ TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ THỌ ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN THI: HÓA HỌC - LỚP: Thời gian: 45phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm) Hãy chọn đáp án câu sau: Câu Cho dung dịch K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 tượng phản ứng là: A Không có tượng B Sủi bọt khí C Kết tủa trắng D DD chuyển thành màu xanh Câu Dãy dãy sau hiđrocacbon: A CH4, C2H2, C2H5Cl B C6H6, C3H4, HCHO C C2H2, C2H5OH, C6H12 D C3H8, C3H4, C3H6 Câu Chất làm màu dung dịch nước brom là: A CH3 - CH3 B CH3 – OH C CH3 – Cl D CH2 = CH2 Câu Cho mẫu natri vào cốc đựng rượu etylic xảy tượng sau: A Mẫu natri tan dần B Có bọt khí thoát ra, mẫu natri tan dần C Mẫu natri chìm đáy cốc D Có bọt khí thoát o Câu Rượu Etylic 35 nghĩa là: A Rượu sôi 35oC B Dung dịch rượu có 35% rượu etylic nguyên chất C 35 ml rượu Etylic 100 ml thể tích rượu nước D Số gam rượu 100 gam nước 35 gam Câu Chất sau làm quì tím đổi màu A CH3COOH B CH3CH2OH C C6H12O6 D CH3OH Câu Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học sau A.Phản ứng tráng gương B Phản ứng thủy phân C.Phản ứng xà phòng hóa D Phản ứng este hóa Câu Thuốc thử sau phân biệt dung dịch saccarozơ dung dịch glucozơ? A Dung dịch H2SO4 loãng B Dung dịch NaOH C Dung dịch AgNO3 / NH3, đun nóng nhẹ D Tất dung dịch II Tự luận: (6,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, làm phân biệt dung dịch: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6? Viết PTHH xảy (nếu có) Câu 10 (2,0 điểm) Viết PTHH thể chuyển hóa sau: (1) (2) (3) (4) (-C6H10O5-)n   C6H12O6   C2H5OH   CH3COO   CH3COOC2H5 Câu 11 (2,5 điểm) Đốt cháy 4,5 gam chất hữu A thu sản phẩm gồm 6,6 gam CO2 2,7 gam H2O a Hỏi A gồm có nguyên tố nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Xác định công thức phân tử A, biết khối lượng mol hợp chất 60g (Cho O = 16 ; H = ; C = 12 ) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY TRÀ ĐỀ THI HỌC KII II KHỐI NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian: 45phút (không kể thời gian giao đề) TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC - LỚP Câu Nội dung Điểm I.Trắc nghiệm: điểm Mỗi câu trả lời cho 0,5 điểm 4,0 Câu Đáp C D D B C A B C án II.Tự luận - Trích lọ để làm mẫu thử; 0,25 - Cho quỳ tím vào mẫu thử 0,25 + Lọ làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ axit axetic; + Hai lọ lại tượng xảy 0,125 Câu - Cho kim loại Na vào hai dung dịch lại; 0,25 + Lọ thấy xuất kết bọt khí thoát rượu etylic 0,25 + Lọ lại glucozơ 0,125 2C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 0,25 Lưu ý: Còn cách giải khác Mỗi phương trình viết 0,5 điểm (Thiếu điều kiện cân sai trừ 0,25 điểm) Axit (1) (- C6H10O5- )n + n H2O    nC6H12O6 t 0,5 menruou Câu   2C2H5OH + CO2 (2) C6H12O6  30  32 C 0,5 10 mengiam  CH3COOH + H2O (3) C2H5OH + O2  0,5 H SO , t   0,5 (4) CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O 0 a.Đốt cháy A thu CO2 H2O Vậy A chứa nguyên tố C, H có O 6,  0,15mol , mC  0,15.12  1,8 g 44 2, nH 2O   0,15mol , mH  0,15.2  0,3 g 18 Câu Khối lượng Oxi : mO  mA  (mH  mC )  4,5  (1,8  0,3)  2, g Ta có: nC  11 Vậy A gồm có H, C O b.Đặt công thức cần tìm có dạng CxHyOz Ta có: M A  60 g / mol 60.1,8 60.0,3 60.2, x  2; y   4; z  2 4,5.12 4,5.1 4,5.16 Vậy công thức cần tìm CxHyOz C2H4O2 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí *Lưu ý: Học sinh giải cách khác cho điểm tối đa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 2016 , Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay