TRẮC NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT KÝ SINH

17 224 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:08

ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ Βệnh độνγ ϖậτ κ σινη λ◊: ≅ Α Νηữνγ βệνη ϖ◊ νηữνγ ηιện tượνγ νηιễµ κ σινη τρνγ θυα λạι τự νηιν γιữa độνγ ϖật có xương sống ngườι Β Νηữνγ βệνη κ σινη τρνγ λψ τừ độνγ ϖật có xương sống sang ngườι ngượχ λạι Χ Νηữνγ βệνη ϖ◊ ηιện tượνγ νηιễµ κ σινη τρνγ θυα λạι τự νηιν γιữα độνγ ϖật có vú ngườι ∆ Νηữνγ βệνη ϖ◊ ηιện tượνγ νηιễµ κ σινη τρνγ θυα λạι τự νηιν γιữα độνγ ϖậτ νυι γần người ngườι Ε Νηữνγ βệνη ϖ◊ ηιện tượνγ νηιễµ κ σινη τρνγ θυα λạι τự νηιν γιữα độνγ ϖật hoang dã ngườι Βệnh độνγ ϖậτ κ σινη χηủ ψếυ γồµ βệnh giun sán đơn bào ≅ A Đúng B Sai Θυ〈 τρνη κ σινη τρνγ δι χηυψểν τừ κ χηủ ν◊ψ σανγ κ χηủ κη〈χ τυỳ τηυộχ: A Tính đặχ ηιệυ κ σινη, ϖị τρ κ σινη Β Ψếυ τố χộνg đồνγ τρονγ µộτ σινη χảνη Χ Κηả tiếπ νηậν κ σινη τρνγ χủα τừng thể χảµ τηụ D Tính đặχ ηιệυ κ σινη, ϖị τρ κ σινη, ψếυ τố χộng đồνγ τρονγ µộτ σινη χảνη ≅ E Tính đặχ ηιệυ κ σινη, ϖị τρ κ σινη, ψếυ τố χộng đồνγ τρονγ µộτ σινη χảνη, κηả τιếπ νηậν κ σινη τρνγ χủα τừng thể χảµ τηụ Κηι κ σινη τρνγ τồν τại thể κ χηủ dướι δạng trưởng thành λ◊ κ χηủ χηνη ≅ A Đúng B Sai Κηι κ σινη τρνγ τồν τại thể κ χηủ dướι δạνγ ấu trùng ký χηủ χηνη A Đúng ≅ Β Σαι Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ δι χηυψểν (λαρϖα µιγρανσ) γψ ρα δο: ≅ Α Ấu trùng giun có tính độνγ χαο Β Ấυ τρνγ γιυν σ〈ν ν⌠ι χηυνγ Χ Ấυ τρνγ σ〈ν δψ ∆ Ấυ τρνγ σ〈ν λ〈 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ε Ấυ τρνγ γιυν κηνγ ηοặc có tính độνγ Βệnh độνγ ϖậτ κ σινη γặπ νηững ngườι λ◊µ νγηề νγηιệp sau đây: Α Βυν β〈ν ≅ Β Νυι τη Χ Νυι για χầµ ∆ Νυι χ〈 Ε Νυι τµ, χυα Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ χηυ δυ δα χủa ngườι δο λοạι κ σινη τρνγ ν◊ο σαυ gây ra: ≅ Α Γιυν µ⌠χ χη⌠ µο B Giun lươn chó mèo C Giun móc ngườι D Giun đũa ngườι E Giun đũa chó Τρονγ ηộι χηứνγ ấυ τρνγ χηυ δυ da giun móc chó mèo, ngườι βị νηιễµ βệνη δο: A Ăn rau sốνγ χ⌠ χηứα τρứνγ γιυν Β Υống nước chưa đun sôi có ấυ τρνγ γιυν ≅ Χ Τιếπ ξχ ϖới đấτ νηιễµ πην χη⌠ µο χ⌠ χηứα τρứνγ D Ăn phảι βọ χητ κ σινη τρν χη⌠ µο Ε ∆ο βồνγ βế, ην ητ χη⌠ µο 10 ςề µặτ δịχη τể ηọχ βệνη δο ấυ τρνg giun móc chó mèo thườνγ γặπ ở: Α Χηυ Πηι Β Χηυ ℜυ Χ Χηυ ∨χ ∆ Χηυ ℑ ≅ E Châu Phi, Đông Nam Á 11 Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ χηυ δυ δα δο γιυν µ⌠χ χη⌠ µο ηαψ γặπ đối tượνγ sau đây: Α Τρẻ νηỏ hay chơi nơi đấτ χ〈τ ẩµ B Ngườι λ◊µ νγηề bác sĩ th ψ C Công nhân lâm trườνγ ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ D Ngườι λ◊µ χνγ τ〈χ ξτ νγηιệµ τạι πη∫νγ ξτ νγηιệµ κ σινη τρνγ ≅ E Ngườι τιếπ ξχ νηιềυ ϖới đấτ: ννγ δν, τρẻ νηỏ chơi với đấτ χ〈τ… 12 Đặc điểµ τριệυ χηứνγ βệνη δο ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ χη⌠ µο: ≅ Α Χηổ ξµ νηậπ χ⌠ ϖếτ σẩn đỏ νγứα, ϖ◊ι γιờ ηοặχ − νγ◊ψ σαυ ξυấτ ηιện đườνγ γồ νγοằν νγοο, νγứα, βệνη τự λ◊νη σαυ ϖ◊ι τυần đếν ϖ◊ι τη〈νγ Β Χηổ ξµ νηậπ χ⌠ νốτ νγứa, sau nổι υ χục đỏ, λở λοτ χηảψ νηιềυ µủ, βệνη τự λ◊νη σαυ τυầν Χ Χηổ ξµ νηậπ χηảy máu, sau τη◊νη υ χụχ λοτ, βệνη τự λ◊νη ∆ Χηổ ξµ νηập thương tổν γ ρ⌡ ρệτ χηỉ ngứa, sau tự ηếτ Ε Χηổ ξµ ηậπ χ⌠ νốτ σầν νγứα, σαυ − νγ◊ψ ξυấτ ηιện đườνγ γồ νγοằν νγοο, νγứα Βệνη κηνγ λ◊νη νếu không điềυ τρị đặχ ηιệυ 13 Ηιện tượνγ ϖιµ δα δο ấu trùng giun móc chó mèo thườνγ γặπ νηấτ ở: Α Β◊ν ταψ Β Β◊ν χην C Đầυ γốι ∆ Μνγ ≅ Ε Βộ πηận thể thườνγ ξυψν τιếπ ξχ ϖới đấτ 14 Χηẩn đoán bệνη ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ χη⌠ µο χηủ ψếυ δựα ϖ◊ο: Α Λµ σ◊νγ ϖ◊ ξτ νγηιệµ πην Β ∆ịχη τể χ⌠ τιếπ ξχ ϖới đấτ χ〈τ  νηιễµ πην χη⌠ µο ≅ Χ Ηνη ảνη λµ σ◊νγ, δịχη τể đáp ứνγ τốτ ϖới điềυ τρị để χủνγ χố χηẩn đoán ∆ Λµ σ◊νγ, δịχη τể ϖ◊ ξτ νγηιệµ βạχη χầu toan tính tăng Ε Λµ σ◊νγ, δịχη τể ϖ◊ ξτ νγηιệµ πην τµ τρứνγ 15 Τηυốc điềυ τρị βệνηấυ τρνγ γιυν µ⌠χ χη⌠ µο: Α Μετρονιδαζολε Β Μεβενδαζολε ≅ Χ Τηιαβενδαζολε ∆ Ηεξαχηλορο χψχλοηεξαν (ΗΧΗ) Ε Τηυốχ κη〈νγ ηισταµιν τạι χηổ ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 16 Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ δι χηυψểν νộι τạng giun đũa củα: Α Χη⌠, µο, τρυ, β∫ ≅ Β Χη⌠, µο, ηεο, νγựα Χ Χη⌠, µο, γ◊, ϖịτ ∆ Τρυ, β∫, ηεο, νγựα Ε Τρυ, β∫, γ◊, ϖịτ 17 Giun đũa chó mèo (Toxocara) lạc vào thể ngườι τồν τại dướι δạνγ: A Con trưởνγ τη◊νη σốνγ ρυộτ νον B Con trưởνγ τη◊νη σốνγ ρυộτ γι◊ C Con trưởνγ τη◊νη σốνγ πηổι ≅ ∆ Νανγ χηứα ấυ τρνγ ηệ τηần kinh trung ương Ε Νανγ χηứα ấυ τρνγ dướι δα 18 Trong thể ngườι, ấu trùng giun đũa chó mèo κ σινη ở: Α Νο, γαν Β Μắτ, τιµ Χ Λ∫νγ ρυộτ νον ≅ ∆ Νο, γαν, µắτ, τιµ E Đạι τρ◊νγ ϖ◊ γαν 19 Giun đũa chó trưởνγ τη◊νη (Τοξοχαρα χανισ) σốνγ ρυộτ νον χủα χη⌠: ≅ A Dướι τη〈νγ τυổι Β − τη〈νγ τυổι Χ − 12 τη〈νγ τυổι ∆ 12 − 24 τη〈νγ τυổι Ε Τρν 24 τη〈νγ τυổι 20 Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ χηυ δυ νộι τạng giun đũa chó mèo (Toxocara) thườνγ γặπ độ τυổι ν◊ο σαυ đây: ≅ A Dướι τυổι Β − τυổι Χ − τυổι ∆ 10 − 15 τυổι Ε Τρν 15 τυổι 21 Τριệυ χηứνγ χủα βệνη ấu trùng giun đũa chó mèo τρẻ εµ: ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ Α Σốt cao, ăn uốνγ κµ, ρốι λοạn tiêu hoá, đau khớπ, ηο κηạχ đờµ, νổι µề đay, gan to ≅ Β Σốτ νηẹ, ăn υốνγ κµ, ρốι λοạn tiêu hoá, đau khớπ, ηο κηạχ đờµ, νổι µề đay, gan to Χ Σốt dao độνγ, τιυ χηảψ, ηο, νổι µề đay, gan teo ∆ Σốt cao, đau khớp, lên hen, gan teo Ε Κηνγ σốτ, ρốι λοạn tiêu hoá, đau bụνγ, γαν τεο 22 Ấu trùng giun đũa χη⌠ µο κ σινη γαν χ⌠ βιểυ ηιệν τριệυ χηứνγ: ≅ Α Γαν το, χứνγ, βề µặτ νηẵn, không đau Β Γαν το, µềµ, βề µặt không đều, không đau Χ Γαν το, σờ νηẵν, ρυνγ γαν (+) ∆ Γαν τεο νηỏ, không đau Ε Γαν τεο νηỏ, ρυνγ γαν (+) 23 Τρονγ ηộι χηứνγ ấu trùng giun đũa chó mèo, bạχη χầu toan tính tăng: Α 20 − 30% Β 31 − 40% Χ 41 − 49% ≅ ∆ 50 − 80% Ε Τρν 80% 24 Βệνη ấu trùng giun đũa chó mèo, bạχη χầu toan tính tăng thể βệνη τρừ τηể βệνη ở: Α Νο ≅ Β Μắτ Χ Πηổι ∆ Γαν Ε Τιµ 25 Χηẩn đoán ấu trùng giun đũa chó mèo dựα ϖ◊ο: Α Λµ σ◊νγ ϖ◊ ξτ νγηιệµ µ〈υ ≅ Β Σινη τηιếτ ϖ◊ χ〈χ πηảν ứνγ µιễν δịχη Χ Σοι πην τµ τρứνγ ∆ Χηụπ χắτ λớp toàn thể Ε Σιυ µ βụνγ ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 26 Thiabendazole dùng điềυ τρị βệνη ấυ τρνγ ấυ τrùng giun đũa chó mèo χηο κếτ θυả: Α Βệνη κηỏι ηο◊ν το◊ν σαυ τυầν Β Βệνη κηỏι ηο◊ν το◊ν σαυ τη〈νγ ≅ Χ Χ〈χ τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ γιảm 50% trườνγ ηợπ σαυ τυầν ∆ Χ〈χ τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ γιảm 10% trườνγ ηợπ σαυ τυầν Ε Βệνη ηο◊ν το◊ν κηνγ γιảµ σαυ τυần điềυ τρị 27 Πη∫νγ βệνη γιυν σ〈ν τừ chó sang ngườι: A Không ăn rau sốνγ, υống nước đun sôi Β Χấµ τηả χη⌠ χνγ ϖιν, βι χ〈τ C Địνη κỳ ξổ γιυν χηο χη⌠ ∆ Χấµ τηả χη⌠ công viên, bãi cát ; địνη κỳ ξổ giun cho ngườι ≅ Ε Χấµ τηả χη⌠ công viên, bãi cát; đ ịνη κỳ ξổ γιυν χηο χη⌠ 28 Γναστηοστοµα σπινιγερυµ λ◊ λοạι γιυν κ σινη ϖị trí thể ν◊ο χủα χη⌠ µο: ≅ Α ς〈χη δạ δ◊ψ Β Ρυộτ νον Χ Ρυộτ γι◊ ∆ Γαν Ε Πηổι 29 Βệνη δο Γναστηοστοµα σπινιγερυµ ngườι βιểυ ηιệν: Α Βệνη χảνη δο ấυ τρνγ δι χηυψển dướι δα Β Βệνη χảνη δο ấυ τρνγ δι χηυψểν νộι τạνγ Χ Βệνη χảnh giun trưởνγ τη◊νη σốνγ ϖ〈χη δạ δ◊ψ ∆ Βệνη χảνη δο ấυ τρνγ δι χηυψển da giun trưởνγ τη◊νη σốνγ ϖ〈χη δạ δ◊ψ ≅ Ε Βệνη χảνη δο ấυ τρνγ ηοặχ γιυν νον δι χηυψển dướι δα ϖ◊ τρονγ quan nộι τạνγ 30 ςậτ χηủ πηụ τηứ νηấτ χủα Γναστηοστοµα σπινιγερυµ λ◊: ≅ Α Χψχλοπσ Β Βọ γậψ Ανοπηελεσ Χ Βọ γậψ Χυλε≅ ∆ Βọ γậψ Αεδεσ ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ε Βọ γậψ Μονσονια 31 ςậτ χηủ πηụ τηứ ηαι χủα Γναστηοστοµα σπινιγερυµ λ◊: Α Χψχλοπσ ≅ Β Ếch, cá, lươn, rắν Χ Χη⌠, µο, λợν D Ngườι Ε Τρυ, β∫, νγựα 32 Ngườι βị νηιễµ ấυ τρνγ Γναστηοστοµα σπινιγερυµ δο: A Ăn rau sốνγ Β Υống nước chưa đun sôi ≅ C Ăn cá, ếch,lươn chưa nấυ χην D Ăn thịτ β∫ τ〈ι E Ăn thịτ λợn chưa nấυ χην 33 Χ〈χ τριệυ χηứνγ δầυ τιν κηι νηιễµ ấυ τρνγ Γναστηοστοµα σπινιγερυµ λ◊: ≅ Α Βυồn nôn, đau thượνγ ϖị ηοặχ ηạ sườν πηảι, σốτ Β Τ〈ο β⌠ν, σốτ Χ Τιυ χηảψ, σốτ D Đau đầυ δữ δộι, νν µữα, σốτ Ε Ηο κηạc đàm lẫν µ〈υ, σốτ 34 Γναστηοστοµα σπινιγερυµ γψ τηương tổν ϖị trí sau ngườι: Α ς〈χη δạ δ◊ψ B Dướι δα C Cơ quan nộι τạνγ: γαν, πηổι, νο, µắτ ∆ ς〈χη δạ dày, quan nộι τạνγ ≅ E Dưới da, quan nộι τạνγ 35 Τηυốc dùng để điềυ τρị ấυ τρνγ Γναστηοστοµα λ◊: Α Αλβενδαζολε Β Πραζιθυατελ Χ Πιπεραζιν ≅ ∆ ∆ιετηψλχαρβαµαζινε (∆.Ε.Χ) Ε Μετρονιδαζολε ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 36 Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ λ◊: Α Γιυν κ σινη ngườι Β Σ〈ν κ σινη ngườι ≅ Χ Γιυν κ σινη χηυộτ ∆ Σ〈ν κ σινη χηυộτ E Sán đơn tính ký sinh ngườι ηοặχ χηυộτ 37 Ανγιοστrongylus cantonensis trưởνγ τη◊νη σốνγ ϖị trí thể ν◊ο σαυ củα χηυộτ: Α ς〈χη πηế νανγ ≅ B Độνγ µạχη πηổι C Tĩnh mạχη πηổι ∆ Κη − πηế θυảν Ε Κηοανγ µ◊νγ πηổι 38 ςậτ χηủ πηụ χủα γιυν Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ λ◊: Α Χ〈 ≅ Β Ốχ, τµ, χυα Χ Χηυộτ ∆ Χψχλοπσ E Lươn 39 Ngườι βị νηιễµ ấυ τρνγ χủα Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ δο: A Ăn ốχ σốνγ B Ăn rau sốνγ χ⌠ ấυ τρνγ γιυν C Ăn tôm, cua sốνγ D Ăn gỏι χ〈 γιếχ ≅ E Ăn tôm cua sống, ăn rau sốνγ χ⌠ ấυ τρνγ γιυν 40 Ngườι νηιễµ ấυ τρνγ χủα Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ βιểυ ηιệν βệνη: ≅ Α ςιµ µ◊νγ νο − νο Β ςιµ γαν Χ ςιµ πηổι ∆ ςιµ ρυộτ νον Ε ςιµ δα ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 41 Ξτ νγηιệµ δịχη νο τυỷ τρονγ βệνη δο Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ ngườι τηấψ: ≅ Α ∆ịχη νο τυỷ trong, albumin tăng 400−500 τế bào/mm3 40−50% λ◊ βạχη χầυ τοαν τνη, ηιếµ κηι τηấψ γιυν νον Β ∆ịχη νο τυỷ trong, albumin tăng 400−500 τế bào/mm3 40− 50% λ◊ βạχη χầυ τοαν τνη, λυν χ⌠ γιυν νον Χ ∆ịχη νο τυỷ trong, Globulin tăng, 200−300 τế bào/mm3 40− 50% λ◊ βạχη χầu đa nhân trung tính, có trứνγ γιυν ∆ ∆ịχη νο τυỷ đục, Globulin tăng, bạχη χầυ λψµπηο χηιếµ 40−50%, ηιếµ κηι τηấψ γιυν νον Ε ∆ịχη νο τυỷ đụχ, Αλβυµιν γιảµ, 400−500 ηồνγ χầυ/µµ3, ηιếµ κηι τηấψ γιυν νον 42 Χηẩn đoán bệνη δο Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ: Α Λµ σ◊νγ Β Χηọχ δ∫ ξτ νγηιệµ δịχη νο τυỷ Χ Πηảν ứνγ νộι β ϖới kháng nguyên đặχ ηιệυ,πηảνứνγ νộι β ϖớι κη〈νγ nguyên đặχ ηιệυ ∆ Σιυ µ βụνγ ≅ Ε Χηọχ δ∫ ξτ νγηιệµ δịχη νο τυỷ, πηảνứνγ νộι β ϖớι κη〈νγ νγυψν đặχ ηιệυ 43 Τηυốc điềυ τρị βệνη ϖιµ µ◊νγ νο − νο δο Ανγιοστρονγψλυσ: Α Τηιαβενδαζολε Β ∆ιετηψλχαρβαµαζιν ≅ Χ Κηνγ χ⌠ τηυốc điềυ τρị đặχ ηιệυ, χηỉ điềυ τρị τριệυ χηứνγ τρονγ µộτ σố trườνγ ηợπ ∆ Κη〈νγ σινη πηổ ρộνγ, λιềυ χαο Ε Κη〈νγ σινη πηổ ρộνγ, λιềυ χαο κếτ ηợπ ϖớι χ〈χ τηυốc điềυ τρị γιυν σ〈ν 44 Con trưởνγ τη◊νη χủα χ〈χ λοạι γιυν ηọ Ανισακιναε κ σινη ở: Α Ρυột non ngườι Β ∆ạ dày ngườι ≅ Χ ∆ạ dày độνγ ϖậτ ηữu nhũ biểν (χ〈 ϖοι, χ〈 ηε⌠, χ〈 νη◊ τ〈νγ ) loài chân màng (sư tử βιểν, ηảι χẩυ, ηảι µ ) ∆ ∆ạ δ◊ψ χηιµ Ε ∆ạ δ◊ψ χη⌠, µο ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 45 ςậτ χηủ πηụ τηứ νηấτ χủα χ〈χ λοạι γιυν ηọ Ανισακιναε λ◊: Α Χ〈 βιểν ≅ Β Γι〈π ξ〈χ βιểν C Sư tử βιểν ∆ Ηảι χẩυ Ε Ηảι µ 46 ςậτ χηủ πηụ τηứ ηαι χủα χ〈χ λοạι γιυν ηọ Ανισακιναε λ◊: Α Χ〈 τηυ, χ〈 µ∫ι Β Μựχ, βạχη τυộχ Χ Γι〈π ξ〈χ βιểν ≅ ∆ Χ〈 τηυ, χ〈 µ∫ι, µựχ , βạχη τυộχ Ε Χ〈 βιểν 47 Ngườι βị νηιễµ ấυ τρνγ χủa Anisakinae ăn loạι τηựχ πηẩµ ν◊ο σαυ chưa nấυ χην: ≅ Α Χ〈 µ∫ι, χ〈 τηυ, µựχ Β Χ〈 γιếχ, χ〈 τρ Χ Τµ, χυα βιểν ∆ Χ〈 ϖοι Ε Χ〈 ηεο 48 Ấυ τρνγ χủα Ανισακιναε τạο νν νηữνγ ηạτ βạχη χầυ τοαν τνη ở: Α Πηổι Β Νο ≅ Χ Ốνγ τιυ ηο〈 ∆ ∆α Ε Τηậν 49 Χηẩn đoán bệνη ấυ τρνγ Ανισακιναε δựα ϖ◊ο: Α Βệνη χảνη λµ σ◊νγ ≅ Β Νộι σοι κếτ ηợπ σινη τηιếτ ốνγ τιυ ηο〈 τµ ấυ τρνγ Χ Ξτ νγηιệµ µ〈υ: βạχη χầu toan tính tăng ∆ Χηẩn đoán huyếτ τηανη λυν χηο κếτ θυả τốτ νηấτ Ε Ξτ νγηιệµ πην τµ τρứνγ 10 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 50 Điềυ τρị βệνη ấυ τρνγ Ανισακιναε: ≅ Α Χắτ βỏ υ ηạτ χ⌠ κ σινη τρνγ Β Τηυốc điềυ τρị đặχ ηιệυ λ◊ Τηιαβενδαζολε Χ Τηυốc điềυ τρị đặχ ηιệυ λ◊ χ〈χ τηυốc điềυ τρị ung thư ∆ Τηυốc điềυ τρị đặχ ηιệυ λ◊ ∆ιετηψλχαρβαµαζιν Ε Τηυốc điềυ τρị đặχ ηιệυ λ◊ Πιπεραζιν 51 Ấυ τρνγ Ανισακιναε χηếτ điềυ κιện sau đây: Α Μυốι χ〈 ≅ Β Νấυ χην χ〈 ηοặc đông lạνη −200Χ τρονγ 24 γιờ Χ Ηυν κη⌠ι χ〈 D Đông lạνη χ〈 −20Χ τρονγ 24 γιờ Ε Νấυ χην χ〈 ηοặc đông lạνη −200Χ τρονγ 24 γιờ ηοặχ µυốι χ〈 52 ςậτ χηủ χηνη χủα σ〈ν δψ Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ λ◊: Α Τρυ Β Β∫ ≅ Χ Χη⌠ ∆ Χừυ Ε ∆ 53 ςậτ χηủ πηụ χủα σ〈ν δψ Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ λ◊: Α Χη⌠ Β Μο Χ Χηồν ≅ D Độνγ ϖật ăn cỏ Ε Ηổ 54 ςề µặτ ηνη τηể χủα Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ γιốνγ ϖớι τρứνγ χủα: Α Γιυν µ⌠χ χη⌠ (Ανχψλοστοµα χανινυµ) B Giun đũa chó (Toxocara canis) C Giun đũa ngườι (Ασχαρισ λυµβριχοιδεσ) D Giun tóc ngườι (Τριχηυρισ τριχηιυρα) ≅ E Sán dây ngườι (Τοενια) 55 Νγườι λ◊ ϖậτ χηủ γ χủα σ〈ν δψ Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ: Α Χηνη 11 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ ≅ Β Πηụ C Vĩnh viễν ∆ Τạµ τηờι Ε Χηνη ϖ◊ πηụ τυỳ theo giai đoạν πη〈τ τριểν 56 Sán Echinococcus trưởνγ τη◊νη σốνγ quan sau củα χη⌠: ≅ Α Ρυộτ νον Β Ρυộτ γι◊ Χ Γαν ∆ Πηổι Ε Νο 57 Ngườι νηιễµ τρứνγ χủα σ〈ν δψ Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ δο: A Ăn thịτ χη⌠ ≅ B Ăn rau sốνγ χ⌠ τρứνγ σ〈ν C Ăn thịτ β∫ τ〈ι D Ăn thịτ δ τ〈ι E Ăn gỏι χ〈 γιếχ 58 Trong thể ϖậτ χηủ πηụ νανγ σ〈ν Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ τµ τηấψ νηững qυαν σαυ: A Dướι δα Β ∆ạ δ◊ψ ≅ Χ Πηổι, γαν, λ〈χη, νο, τηậν ∆ Ηồι µανη τρ◊νγ Ε Τρựχ τρ◊νγ 59 Χη⌠ νηιễµ σ〈ν Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ δο: Α Νυốτ τρứνγ χ⌠ σ〈ν τρονγ τηức ăn Β Νυốτ τρứng sán có phân ngườι ≅ C Ăn phổι χủα τρυ β∫ χ⌠ νανγ σ〈ν ∆ Υống nướχ αο, ηồ χ⌠ ấυ τρνγ σ〈ν Ε Ấυ τρνγ σ〈ν ξµ νηậπ θυα δα 60 Τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ χủα βệνη δο Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ ngườι βιểυ ηιệν: A Đau vùng gan, vàng da 12 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ B Động kinh, tăng áp lựχ νộι σọ C Ho máu, đau ngựχ D Đau lưng tiểυ ρα µ〈υ ≅ Ε Τριệυ χηứνγ βệνη τυỳ τηυộc vào nơi ký sinh củα νανγ σ〈ν: γαν, νο, πηổι, τηận, lách, xương 61 Nang sán Echinococcus granulosus tăng trưởng đủ độ có kích thướχ: Α 0,1 − 0,5 χµ Β 0,6 − 1,0 χµ ≅ Χ 1,0 − 20 χµ ∆ 21 − 30 χµ Ε 31 − 40 χµ 62 Κηι βệνη νην ηο ηαψ γắνγ σứχ ϖận độνγ, ηοặc mổ νανγ σ〈ν Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ χ⌠ τηể ϖỡ, đầυ σ〈ν πη〈τ τ〈ν ρộνγ ρι ρα quan khác sau − năm sau bắt đầυ χ⌠ χ〈χ τριệυ χηứνγ χủα νανγ σ〈ν τηứ πη〈τ: ≅ A Đúng B Sai 63 Để χηẩn đoán nang sán Echinococcus granulosus tuyệt đối không đượχ χηọχ ητ νανγ σ〈ν: ≅ A Đúng B Sai 64 Để χηẩn đoán bệνη δο Εχηινοχοχχυσ γρανυλοσυσ δựα ϖ◊ο: Α Ηνη ảνη σιυ µ Β Ηνη ảνη ΞΘ Χ Χηọχ ητ νανγ σ〈ν ≅ ∆ Πηảν ứνγ ΕΛΙΣΑ Ε Ξτ νγηιệµ µ〈υ βạχη χầu toan tính tăng 65 Βệnh Sparganum ký sinh trùng sau gây bệνη: Α Τοξοχαρα χανισ Β Εχηινοχοχχυσ Χ ∆ιπηψλλοβοτηριυµ λατυµ ≅ ∆ Σπιροµετρα µανσονι Ε Τοενια σολιυµ 13 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ 66 Σπιροµετρα µανσονι λ◊ λοạι σ〈ν δψ κ σινη ở: ≅ Α Χη⌠, µο Β Τρυ, β∫ Χ Νγựα ∆ Χừυ, δ Ε Ηổ, β〈ο 67 ςậτ χηủ πηụ χủα Σπιροµετρα µανσονι λ◊: Α Χ〈 Β Τρυ, β∫ ≅ Χ Ếχη, νη〈ι ∆ Χη⌠, µο Ε Χừυ, νγựα 68 Ngườι νηιễµ σ〈ν δψ Σπιροµετρα µανσονι δο: ≅ A Đắπ τηịτ ếχη λν µắτ χηữα ϖιµ κếτ µạχ B Ăn gỏι χ〈 γιếχ Χ Υống nướχ χ⌠ ấυ τρνγ σ〈ν ∆ Νυốτ τρứνγ σ〈ν θυα τηức ăn E Ăn thịτ β∫ τ〈ι 69 Σπαργανυµ λ◊ τν γọι ấu trùng giai đoạν ΙΙ χủα σ〈ν δψ Σπιροµετρα µανσονι: ≅ A Đúng B Sai 70 Βệνη δο Σπαργανυµ γặπ ϖị τρị ν◊ο ngườι: Α Μắτ B Dướι δα C Mô dướι µ◊νγ πηổι, πηχ µạχ β◊νγ θυανγ D Xương ≅ Ε Μắt, da, mô dướι µ◊νγ πηổι, πηχ µạχ β◊νγ θυανγ 71 Βệnh viêm da sán máng loài sán máng sau gây ra: ≅ Α Σ〈ν µ〈νγ χủα για χầµ ϖ◊ λο◊ι γặµ νηấµ B Sán máng ngườι Χ Σ〈ν µ〈νγ χη⌠ µο ∆ Σ〈ν µ〈νγ τρυ β∫ 14 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ε Σ〈ν µ〈νγ χηυộτ 72 Τριχηοβιληαζια σππ λ◊ λο◊ι σ〈ν µ〈νγ κ σινη tĩnh mạχη µạχ τρεο ρυộτ χủα: Α ςịt chim nướχ µặν ≅ Β ςịt chim nướχ νγọτ Χ ςịτ ϖ◊ γ◊ ∆ Τρυ, β∫ Ε Νγựα, χừυ 73 Μιχροβιλληαρζια σππ λ◊ λο◊ι σ〈ν µ〈νγ κ σινη ở: ≅ Α ςịt chim nướχ µặν Β ςịt chim nướχ νγọτ Χ ςịτ ϖ◊ γ◊ ∆ Τρυ, β∫ Ε Νγựα, χừυ 74 Σχηιστοσοµατιυµ σππ λ◊ λοạι σ〈ν µ〈νγ κ σινη ở: A Ngườι Β Τρυ ≅ Χ Χηυộτ ∆ Χηιµ Ε ςịτ 75 Ngườι βị ϖιµ δα δο σ〈ν µ〈νγ δο: Α Υống nướχ χ⌠ ấυ τρνγ λνγ ≅ Β Τιếπ ξχ ϖới nướχ (τắµ σνγ, τắµ βιểν, λ◊µ ρυộνγ ) χ⌠ ấυ τρνγ λνγ C Ăn thịτ ϖịt chim nướχ νγọτ D Ăn thịτ ϖịt chim nướχ µặν E Ăn τηịτ χηυộτ 76 Τριệυ χηứνγ ϖιµ δα δο σ〈ν µ〈νγ: Α Νγứα δữ δộι Β Νỗι σẩn đỏ Χ Χηảψ µ〈υ κο δ◊ι ∆ Νγứα ϖ◊ ϖιµ µủ κο δ◊ι 15 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ ≅ Ε Νγứα δữ δộι ϖ◊ νổι σẩn đỏ 77 ςậτ χηủ τρυνγ γιαν χủα σ〈ν µ〈νγ Τριχηοβιληαζια λ◊: Α Χ〈 γιếχ Β Χψχλοπσ ≅ Χ Ốχ Ραδιξοϖατα ∆ Ếχη νη〈ι Ε Τµ χυα 78 Τιếν τριểν χủα βệνη ϖιµ δα δο σ〈ν µ〈νγ: Α Βệνη νγứα κο δ◊ι, κηνγ λ◊νη νếu không điềυ τρị τηυốc đặχ ηιệυ Β Χηảψ µủ κο δ◊ι, λ◊νη νếυ δνγ κη〈νγ σινη λιềυ χαο, πηổ ρộνγ Χ Νổι νηιềυ σẩν λαν κηắp thể ϖ◊ ϖỡ µủ ≅ ∆ Χ〈χ σẩν νγứα τự λặν σαυ τυầν Ε Βệνη τρị κηỏι σαυ 24 γιờ 79 Τηυốc điềυ τρị ϖιµ δα δο σ〈ν µ〈νγ: Α Μετρονιδαζολε Β Αλβενδαζολε Χ Πραζιθυαντελ ∆ Τηιαβενδαζολε ≅ Ε Κηνγ χ⌠ τηυốc đặχ ηιệυ 80 Πη∫νγ βệνη ϖιµ δα δο σ〈ν µ〈νγ: Α ∆ιệτ ốχ Β Βι δầu rái cá lên da trướχ κηι τιếπ ξχ ϖới nướχ Χ Υốνγ τηυốc đặχ ηιệυ ≅ ∆ ∆ιệτ ốχ, βι δầu rái cá lên da trướχ κηι τιếπ ξχ ϖới nướχ Ε ∆ιệτ ốχ, υốνγ τηυốχ πη∫νγ βệnh đốι ϖớι νηững ngườι λ◊µ νγηề thườνγ ξυψν τιếπ ξχ ϖới nướχ 81 Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ χηυ δυ δα χủa ngườι χηỉ δο ấu trùng giun đũa chó µο γψ ρα A Đúng ≅ Β Σαι 82 Χηẩn đoán bệνη ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ χη⌠ µο χηỉ χần đựα ϖ◊ο ηνη ảνη λµ σ◊νγ 16 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ A Đúng ≅ Β Σαι 83 Ηộι χηứνγ ấυ τρνγ δι χηυψểν νộι τạνγ ngườι λυν λυν δο ấυ τρνγ γιυν đũa chó mèo gây A Đúng ≅ Β Σαι 84 Τρονγ βệνη ấu trùng giun đũa chó mèo, bạχη χầυ τοαν τνη χ⌠ τηể tăng ηοặχ κηνγ τυỳ τηεο τηể βệνη ≅ A Đúng B Sai 85 Μετρονιδαζολ λ◊ τηυốc đặχ ηιệu điềυ τρị βệνη ấu trùng giun đũa χη⌠ µο A Đúng ≅ Β Σαι 86 Ξτ νγηιệµ δịχη νảο τυỷ τρονγ βệνη δο Ανγιοστρονγψλυσ χαντονενσισ χ⌠ τηể τµ τηấψ γιυν νον ≅ A Đúng B Sai 17 ... chó mèo (Toxocara) thườνγ γặπ độ τυổι ν◊ο σαυ đây: ≅ A Dướι τυổι Β − τυổι Χ − τυổι ∆ 10 − 15 τυổι Ε Τρν 15 τυổι 21 Τριệυ χηứνγ χủα βệνη ấu trùng giun đũa chó mèo τρẻ εµ: ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ... δịχη τể ϖ◊ ξτ νγηιệµ βạχη χầu toan tính tăng Ε Λµ σ◊νγ, δịχη τể ϖ◊ ξτ νγηιệµ πην τµ τρứνγ 15 Τηυốc điềυ τρị βệνηấυ τρνγ γιυν µ⌠χ χη⌠ µο: Α Μετρονιδαζολε Β Μεβενδαζολε ≅ Χ Τηιαβενδαζολε... χηứνγ ϖιµ δα δο σ〈ν µ〈νγ: Α Νγứα δữ δộι Β Νỗι σẩn đỏ Χ Χηảψ µ〈υ κο δ◊ι ∆ Νγứα ϖ◊ ϖιµ µủ κο δ◊ι 15 ΒỆNH ĐỘΝΓ ςẬΤ Κ⇑ ΣΙΝΗ ≅ Ε Νγứα δữ δộι ϖ◊ νổι σẩn đỏ 77 ςậτ χηủ τρυνγ γιαν χủα σ〈ν µ〈νγ Τριχηοβιληαζια
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT KÝ SINH, TRẮC NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT KÝ SINH, TRẮC NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT KÝ SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay