FBMạnhĐức 13 TEST sanlaphoi

4 216 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:08

ΣℑΝ Λℑ ΠΗỔΙ Kích thướχ σ〈ν λ〈 πηổι Ξ Α (85 ξ 55) µµ Β (130 ξ 75) µµ Χ (60 ξ 40) µµ ∆ (55 ξ 35) µµ Ε (27ξ 20) µµ Ngoài ngườι, ϖậτ χηủ χηνη χủα σ〈ν λ〈 πηổι χ⌠ τηể λ◊: Α Τρυ, β∫ Β Χừυ, δ Ξ Χ Χη⌠, µο ∆ Γ◊, ϖịτ Ε Τµ, χυα ςậτ χηủ πηụ τηứ Ι χủα σ〈ν λ〈 πηổι: Α Χ〈 γιếχ Β Τµ Χ Χυα Ξ ∆ Ốχ E Lươn Λο◊ι ốc sau vậτ χηủ πηụ τηứ Ι χủα σ〈ν λ〈 πηổι: Α Βψτηινια Β Λιµνεα Χ Βυλιµυσ ∆ Πλανορβισ Ξ Ε Μελανια ςậτ χηủ πηụ τηứ ΙΙ χủα σ〈ν λ〈 πηổι λ◊: Α Χ〈 γιếχ Β Τµ Χ Χυα D Cá tôm nướχ µặν X E Tôm cua nướχ νγọτ Trong thể χủα ϖậτ χηủ χηνη, σ〈ν λ〈 πηổι σốνγ ΣℑΝ Λℑ ΠΗỔΙ Τρứνγ σ〈ν λ〈 πηổι χηỉ đượχ β◊ι ξυấτ ρα νγο◊ι κηι βệνη νην κηạc đàm: A Đúng X B Sai Τρứνγ σ〈ν λ〈 πηổι σαυ κηι β◊ι ξυấτ ρα κηỏi thể πη〈τ τριểν τη◊νη ấυ τρνγ λνγ κηι τρứng rơi vào môi trườνγ τηχη ηợp sau đây: X A Nướχ νγọτ (σνγ, αο, ηồ) B Nướχ µặν (βιểν) C Nướχ λợ (đầµ, πη〈) D Đấτ χ〈τ ξốp có độ πΗ χαο Ε Đấτ χ〈τ ξốp có độ πΗ τηấπ Τηời gian để τρứνγ σ〈ν λ〈 πηổι πη〈τ τριểν τη◊νη ấυ τρνγ λνγ τρονγ µι trường nướχ κηοảνγ: Α τυầν Ξ Β − τυầν Χ − τυầν ∆ − τυầν Ε − 12 τυầν 10 Ấu trùng đuôi củα σ〈ν λ〈 πηổι σαυ κηι ρờι κηỏι ốχ Μελανια đếν κ σινη ϖị trí thể sau tôm cua nướχ νγọτ: Α ςỏ Β Νảο X C Cơ ngựχ ∆ Χην Ε Μắτ 11 Ngườι βị βệνη σ〈ν λ〈 πηổi ăn: Α Ραυ σốνγ Β Χ〈 γỏι Χ Νεµ τηịτ λợν X D Tôm, cua nướνγ Ε Τηịτ β∫ τ〈ι 12 Τηờι γιαν τừ κηι σ〈ν λ〈 πηổι ξµ νηậπ ϖ◊ο ϖậτ χηủ đến trưởνγ thành đẻ τρứνγ κηοảνγ: Α τη〈νγ ΣℑΝ Λℑ ΠΗỔΙ Β τη〈νγ Ξ Χ τη〈νγ ∆ τη〈νγ Ε τη〈νγ 13 Βιểυ ηιện lâm sàng đầυ τιν χủα βệνη σ〈ν λ〈 πηổι λ◊: Ξ Α Ηο ρα µ〈υ B Ho đàm có màu rỉ σắτ Χ Ηο κηαν D Ho máu tươi, sốτ βυổι χηιềυ E Ho máu tươi, sụτ χν νηανη χη⌠νγ 14 Τριệυ χηứνγ χủα βệνη σ〈ν λ〈 πηổi trườνγ ηợπ σ〈ν κ σινη λạχ χηổ: A Tăng áp lựχ σọ νο Β Ρốι λοạν τηị γι〈χ Χ Ρốι λοạν χảµ γι〈χ ∆ Ρốι λοạν χảµ γι〈χ, λιệτ Ξ Ε ℑπ ξε γαν 15 Χηẩn đoán bệνη σ〈ν λ〈 πηổι δựα ϖ◊ο: Α Ηνη ảνη ΞΘ Β Ξτ νγηιệµ µ〈υ βạχη χầu toan tính tăng Ξ Χ Ξτ νγηιệµ τµ τρứng đàm hoặχ πην (βệνη νην νυốτ đàm) ∆ Τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ Ε Τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ ϖ◊ τιềν σử ăn tôm cua nướνγ 16 Ηνη ảνη ΞΘ πηổι τρονγ βệνη σ〈ν λ〈 πηổι δễ νηầµ ϖớι βệνη ν◊ο σαυ đây: Α ςιµ πηế θυảν Β Γιν πηế θυảν Χ Τρ◊ν δịχη µ◊νγ πηổι Ξ ∆ Λαο ηạχη πηổι E Ung thư phổι 17 Τηυốc điềυ τρị βệνη σ〈ν λ〈 πηổι λ◊: Α Μετρονιδαζολ ΣℑΝ Λℑ ΠΗỔΙ Β Αλβενδαζολ Ξ Χ Πραζιθυαντελ ∆ Νιχλοσαµιδε Ε Εµετιν 18 Để δự πη∫νγ βệνη σ〈ν λ〈 πηổi không nên ăn: Ξ Α Γỏι τµ σốνγ Β Γỏι χ〈 γιếχ C Lươn nướνγ ∆ Ếch nướνγ Ε Νεµ τηịτ λợν 19 Χηẩn đoán bệνη σ〈ν λ〈 πηổι βắτ βυộχ πηảι τµ τηấψ τρứνγ σ〈ν τρονγ đàm A Đúng X B Sai 20 Σ〈ν λ〈 πηổi trưởνγ τη◊νη χ⌠ ηνη βầυ δụχ, δ◊ψ, βề µặt có gai, màu đỏ σẩµ τρνγ γιốνγ ηạτ ... ϖậτ χηủ đến trưởνγ thành đẻ τρứνγ κηοảνγ: Α τη〈νγ ΣℑΝ Λℑ ΠΗỔΙ Β τη〈νγ Ξ Χ τη〈νγ ∆ τη〈νγ Ε τη〈νγ 13 Βιểυ ηιện lâm sàng đầυ τιν χủα βệνη σ〈ν λ〈 πηổι λ◊: Ξ Α Ηο ρα µ〈υ B Ho đàm có màu rỉ σắτ Χ Ηο
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 13 TEST sanlaphoi , FBMạnhĐức 13 TEST sanlaphoi , FBMạnhĐức 13 TEST sanlaphoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay