FBMạnhĐức 12 TEST sanlaruot

4 222 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:08

ΣℑΝ Λℑ ΡΥỘΤ Kích thướχ χủα τρứνγ σ〈ν λ〈 ρυộτ: Ξ Α (130ξ75) µµ Β (27ξ20) µµ Χ (35ξ55) µµ ∆ (40ξ60) µµ Ε (60ξ90) µµ Ngoài ngườι, ϖậτ χηủ χηνη χủα σ〈ν λ〈 ρυộτ χ⌠ τηể λ◊: Α Γ◊, ϖịτ Ξ Β Λợν Χ Τρυ, β∫ ∆ Χηυộτ Ε Χη⌠, µο Σ〈ν λ〈 ρυột trưởνγ τη◊νη κ σινη ϖị trí sau thể ngườι: Α ∆ạ δ◊ψ Β Τ〈 τρ◊νγ Χ Ηổνγ τρ◊νγ ∆ Μανη τρ◊νγ Ξ Ε Τρựχ τρ◊νγ ςậτ χηủ πηụ τηứ Ι χủα σ〈ν λ〈 ρυộτ: Α Χ〈 γιếχ Β Τµ Χ Χυα Ξ ∆ Ốχ E Lươn Λο◊ι ốc sau vậτ χηủ πηụ τηứ Ι χủα σ〈ν λ〈 ρυộτ: Α Βψτηινια Β Λιµνεα Χ Βυλιµυσ Ξ ∆ Πλανορβισ Ε Μελανια ΣℑΝ Λℑ ΡΥỘΤ Τρứνγ σ〈ν λ〈 ρυộτ σαυ κηι β◊ι ξυấτ ρα κηỏi thể ngườι πη〈τ τριểν τη◊νη ấυ τρνγ λνγ κηι γặp môi trườνγ τηχη ηợp sau đây: A Đấτ ξốπ, νηιềυ κη Ο2 B Đấτ χ〈τ, νηιềυ κη Ο2 X C Nướχ νγọτ (σνγ, αο, ηồ ) D Nướχ βιểν E Nướχ λợ (đầµ, πη〈) Τηờι γιαν τừ κηι ấυ τρνγ λνγ χủα σ〈ν λ〈 ρυộτ ξµ νηậπ ϖ◊ο ốχ ϖ◊ ηο◊ν τấτ σự πη〈τ τριển thể ốχ λ◊: Α τη〈νγ Ξ Β τη〈νγ Χ τη〈νγ ∆ τη〈νγ Ε τη〈νγ Ngườι νηιễµ σ〈ν λ〈 ρυột ăn loạι τηựχ πηẩm sau chưa nấυ χην: Ξ Α Χ〈χ λοạι ραυ τηυỷ σινη νγ⌠ σεν, ραυ µυốνγ, χủ ấυ Β Γỏι χ〈 γιếχ Χ Τµ σốνγ D Cua nướνγ Ε Νεµ τηịτ λợν Τηờι γιαν τừ κηι νηιễµ νανγ ấυ τρνγ σ〈ν λ〈 ρυột đếν κηι πη〈τ τριểν χον trưởνγ τη◊νη: Α τη〈νγ Β τη〈νγ Ξ Χ τη〈νγ ∆ τη〈νγ Ε τη〈νγ 10 Trong thể ngườι, νγο◊ι ρυộτ νον σ〈ν λ〈 ρυộτ χ⌠ τηể λạχ χηổ đếν χ〈χ ϖị trí khác như: da, phổι, τιµ, µắτ, νο τạο νν χ〈χ νανγ σ〈ν: A Đúng X B Sai 11 Κηι νηιễµ ϖớι σố lượνγ τ σ〈ν λ〈 ρυộτ βệνη νην χ⌠ τριệυ χηứνγ: ΣℑΝ Λℑ ΡΥỘΤ Ξ Α Μệτ µ⌡ι, τηιếυ µ〈υ νηẹ, đau bụνγ τιυ χηảψ Β Μệτ µ⌡ι, τηιếυ µ〈υ νặng, phù, đau bụνγ δữ δộι Χ Σụτ χν, πη, τηιếu máu, cầυ πην νηầψ µ〈υ ∆ Σụτ χν, πη, τηιếυ µ〈υ, τιυ χηảψ ạτ Ε Σụτ χν, πη, τηιếu máu, đau hạ sườν πηảι, σốτ 12 Κηι νηιễµ ϖớι σố lượνγ νηιềυ σ〈ν λ〈 ρυộτ βệνη νην χ⌠ τριệυ χηứνγ: X A Đau bụνγ ϖνγ ηạ ϖị, τιυ χηảψ, µệτ µ⌡ι, σụτ χν, πη B Đau bụng vùng thượνγ ϖị, τιυ χηảψ, µệτ µ⌡ι, σụτ χν, πη C Đau bụνγ ϖνγ ηạ sườνγ πηảι, τιυ χηảψ, µệτ µ⌡ι, σụτ χν, πη D Đau bụνγ ϖνγ ηạ ϖị, cầυ πην νηầψ µ〈υ, σốτ E Đau bụνγ ϖνγ ηạ sườνγ πηải, cầυ πην νηầψ µ〈υ, σốτ, µệτ µ⌡ι 13 Τρονγ βệνη σ〈ν λ〈 ρυộτ, βạχη χầυ τοαν τνη χ⌠ τηể tăng đếν: Ξ Α 20−25% Β 26−30% Χ 31−35% ∆ 36−40% Ε 41−45% 14 Χηẩn đoán bệνη σ〈ν λ〈 ρυộτ δựα ϖ◊ο: Α Σιυ µ βụνγ Β Ξτ νγηιệµ µ〈υ βạχη χầu toan tính tăng X C Xét nghiệµ πην τµ τρứνγ ∆ Τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ ϖ◊ τιềν σử ăn loạι τηựχ ϖậτ τηυỷ sinh chưa nấυ χην Ε Χηẩν đoán miễν δịχη: τµ κη〈νγ τηể τρονγ µ〈υ 15 Τηυốc sau dùng để điềυ τρị βệνη σ〈ν λ〈 ρυộτ: Α Μεβενδαζολ Β Αλβενδαζολ Χ Μετρνιδαζολ Ξ ∆ Νιχλοσαµιδε Ε Εµετιν 16 ςề µặt kích thướχ ϖ◊ ηνη τηể, τρứνγ σ〈ν λ〈 ρυộτ γầν γιốνγ ϖớι τρứνγ 17 Người ăn loạι ραυ τηυỷ sinh ngó sen, rau muống chưa nấυ χην χ⌠ τηể βị βệνη σ〈ν λ〈 ρυộτ ϖ◊ σ〈ν λ〈 γαν λớν X A Đúng Β Σαι ΣℑΝ Λℑ ΡΥỘΤ 18 Để πη∫νγ βệνη σ〈ν λ〈 ρυộτ không nên ăn rau sốνγ X A Đúng B Sai ... νηầψ µ〈υ ∆ Σụτ χν, πη, τηιếυ µ〈υ, τιυ χηảψ ạτ Ε Σụτ χν, πη, τηιếu máu, đau hạ sườν πηảι, σốτ 12 Κηι νηιễµ ϖớι σố lượνγ νηιềυ σ〈ν λ〈 ρυộτ βệνη νην χ⌠ τριệυ χηứνγ: X A Đau bụνγ ϖνγ ηạ ϖị, τιυ
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 12 TEST sanlaruot , FBMạnhĐức 12 TEST sanlaruot , FBMạnhĐức 12 TEST sanlaruot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay