TRẮC NGHIỆM ĐỘΝG VẬT CHÂN ĐỐΤ

20 226 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:08

ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Λο◊ι µυỗι τρυψềν ρốτ ρτ vùng đồνγ βằνγ ϖεν βιểν ςιệτ Ναµ: Α Ανοπηελεσ διρυσ Β Ανοπηελεσ µινιµυσ ≅ Χ Ανοπηελεσ συνδαιχυσ ∆ Ανοπηελεσ στεπηενσι Ε Ανοπηελεσ τεσσελλατυσ Σαρχοπτεσ σχαβιει χ⌠ τηể γψ βệνη κηắp thể νγοạι τρừ: Α Κẻ ταψ ≅ Β Μặτ Χ Θυανη ρốν D Quanh quan sinh dụχ Ε Μνγ Ở ςιệτ Ναµ ηιệν ναψ, ϖαι τρ∫ θυαν τρọνγ νηấτ χủα χη (Πεδυχυλυσ ηυµανυσ) λ◊: Α Τρυψềν βệνη σốτ πη〈τ βαν δο Ριχκεττσια Β Τρυψềν βệνη σốτ ηồι θυψ δο Βορρελια ≅ Χ Νγứα χ⌠ τηể γψ νηιễµ τρνγ ∆ Τρυψềν βệνη ϖιµ γαν Β Ε γψ σốτ χηιếν η◊ο Đặc điểm sau không thấψ µυỗι Ανοπηελεσ Α Ấυ τρνγ νằµ νγανγ µặt nước lên để τηở Β Μộτ σố λο◊ι τρυψềν βệνη σốτ ρτ ≅ C Con trưởng thành đậυ τη νγựχ ϖ◊ βụνγ σονγ σονγ ϖớι ϖ〈χη đậυ ∆ Τρứng đẻ ρờι ρạχ, χ⌠ πηαο βν E Đa số trưởνγ τη◊νη χ⌠ ϖệt đen γν χ〈νη Ξενοπσψλλα χηεοπισ χ⌠ ϖαι τρ∫ θυαν τρọνγ τρονγ ψ ηọχ ϖ: Α Λ◊µ χηυộτ χηếτ νηιềυ, γψ  νηιễm môi trườνγ ≅ Β Τρυψềν βệνη δịχη ηạχη χηυột, sau truyền qua ngườι Χ Μật độ ký sinh trùng tăng làm ảnh hưởng đếν ϖệ sinh môi trườνγ ∆ Κηι δốt ngườι σẽ γψ λỡ νγứα νγο◊ι δα Ε Κηνγ θυαν τρọνγ ngườι, χηỉ θυαν τρọνγ τη ψ ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Μυỗi Aedes thường có đặc điểµ σαυ νγοạι τρừ: A Đẻ τρứνγ nướχ σạχη κηνγ χ⌠ χηấτ ηữu Β Ητ µ〈υ βαν νγ◊ψ Χ Χ⌠ κηοảνγ 870 λο◊ι ∆ Τρυψềν ϖιρυσ ∆ενγυε ≅ Ε Τấτ χả đềυ γψ βệνη ξυấτ ηυψếτ ςαι τρ∫ ψ ηọχ χủα χη Πεδιχυλυσ ηυµαννυσ νγοạι τρừ λ◊: Α Τρυψềν βệνη σốτ πη〈τ βαν δο Ριχκετσρα προωαζεκι Β Τρυψềν βệνη σốτ ηồι θυι δο Βορρελια ρεχυρρεντισ Χ Γψ νγứa nơi chích ∆ Τρυψềν βệνη σốτ χηιếν η◊ο δο Ροχηαλιµαεα θυιντανα ≅ Ε Τρυψềν βệνη ϖιµ γαν Β Μυỗι τρυψềν βệνη δịch cho ngườι δο: Α Μυỗι χ⌠ τη⌠ι θυεν ϖừα ητ µ〈υ, ϖừα πη⌠νγ υế, τρονγ πην χ⌠ µầµ βệνη B Người đậπ ϖ◊ χη◊ ν〈τ χở τηể µυỗι τρν δα, µầµ βệνη τừ δịch thể µυỗι τηεο ϖết chích vào ngườι ≅ Χ Κηι ητ µ〈υ, µυỗι νηả nướχ βọτ χ⌠ µầµ βệnh vào da ngườι ∆ Μầµ βệνη δνη τρν χην, χ〈νη µυỗi, rơi xuốνγ δα τηεο ϖếτ χηχη ϖ◊ο µ〈υ Ε Γψ νγứα ϖ◊ λ◊ χửα νγ⌡ χηο ϖι κηυẩν ξµ νηậπ Λο◊ι Ανοπηελεσ τρυψềν βệνη σốτ ρτ ϖνγ ρừνγ νι ςιệτ Ναµ λ◊: Α Ανοπηελεσ συνδαιχυσ Β Ανοπηελεσ ϖαγυσ Χ Ανοπηελεσ τεσσελλατυσ ≅ ∆ Ανοπηελεσ διρυσ Ε Ανοπηελεσ συβπιχτυσ 10 Ở ςιệτ Ναµ, µυỗι Χυλε≅ χ⌠ ϖαι τρ∫ τρονγ ψ ηọχ ϖ: Α Τρυψềν βệνη γιυν χηỉ Ονχηοχερα ϖολϖυλυσ ≅ Β Τρυψềν βệνη ϖιµ νο Νηậτ Βảν Χ Τρυψềν βệνη σốτ ξυấτ ηυψếτ ∆ενγυε ∆ Τρυψềν βệνη σốτ ρτ Ε Τρυψềν βệνη Λεισηµανια ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 11 Λοạι µυỗι χ⌠ ϖαι τρ∫ τρυψềν βệνη θυαν τρọng điềυ κιệν ςιệτ Ναµ λ◊: Α Ανοπηελεσ διρυσ τρυψềν γιυν χηỉ ϖνγ ρừνγ νι Β Χυλε≅ θυινθυεφασχιατυσ τρυψềν ϖιρυσ ∆ενγυε ϖνγ ννγ την Χ Μανσονια σππ τρυψềν γιυν χηỉ đô thị ≅ ∆ Ανοπηελεσ συνδαιχυσ τρυψềν κ σινη τρνγ σốτ ρτ vùng đồνγ βằνγ ϖεν βιểν Ε Αεδεσ αεγψπτι τρυψềν ϖιρυσ ϖιµ νο Νηậτ Βảν κηắp nơi 12 Λοạι µầµ βệνη ν◊ο κηνγ δο µυỗι τρυψền cho ngườι: Α Πλασµοδιυµ φαλχιπαρυµ Β Βρυγια µαλαψι ≅ Χ ςιρυσ σốτ βạι λιệτ ∆ ςιρυσ ∆ενγυε Ε ςιρυσ ϖιµ νο Νηậτ Βảν 13 Ξενοπσψλλα χηεοπισ χ⌠ τηể τρυψềν βệνη γψ δịχη νηανη χη⌠νγ νηờ ϖ◊ο chế: Α Τιếτ δịχη χοξα χηứα µầµ βệνη ≅ Β Τắχ νγηẽν τιềν πη∫νγ Χ Νγηιền nát thể τιếτ δịχη τυầν ηο◊ν ∆ Τιết nướχ βọτ χηứα µầµ βệνη Ε Τηảι µầµ βệνη δνη τρν χην 14 Độνγ ϖậτ χην κηớπ ν◊ο χηỉ đơn thuầν χ⌠ ϖαι τρ∫ γψ βệνη Α ςε χứνγ Β ςε µềµ Χ Χη ≅ ∆ Χ〈ι γηẻ Ε Μυỗι 15 Βọ χητ λ◊ χν τρνγ χ⌠ βιếν τη〈ι ηο◊ν το◊ν: ≅ A Đúng B Sai 16 Τấτ χả loài Anopheles đềυ χ⌠ κηả truyềν βệνη σốτ ρτ: A Đúng ≅ Β Σαι ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 17 ∆ịχη ηạχη λ◊ βệνη λψ λαν γιữa người sang ngườι θυα τρυνγ γιαν βọ χητ Ξεποπσψλλα χηεοπισ: A Đúng ≅ Β Σαι 18 Τạι ςιệt Nam Anopheles minimus đượχ πην βố χηủ ψếυ 19.Σιµυλιυµ λ◊ ϖεχτευρ τρυψềν βệνη: Α Σốτ ρτ Β Γιυν χηỉ Ω.βανχροφτι ≅ Χ Γιυν χηỉ Ο ϖολϖυλυσ ∆ Γιυν χηỉ Λοα Λοα Ε Σốτ ϖ◊νγ 20 Γλοσσινα θυαν τρọνγ τρονγ ψ ηọχ ϖ: Α.Λ◊ ϖεχτευρ τρυψềν γιυν χηỉ Ονχηοχερα γιβσονι Β.Λ◊ κ χηủ τρυνγ γιαν χủα σ〈ν δψ χη⌠ ≅ Χ.Λ◊ ϖεχτευρ τρυψềν Τρψπανοσοµα ∆.Λ◊ χν τρνγ ητ µ〈υ Ε Λ◊ χν τρνγ ϖậν χηυψểν τρνγ ∆ερµατοβια ηοµινισ γψ βệνη γι∫ι ρυồι 21 Λớπ χν τρνγ θυαν τρọng ngành ĐVCĐ vi, νγοạι τρừ: A.Cơ thể νηỏ, κη⌠ βị πη〈τ ηιệν κηι τấν χνγ κ χηủ Β.Τρυψềν νηιềυ βệνη νγυψ ηιểm cho người thú Χ.Χηιếµ 3/4 σố lượνγ χủa ngành ĐVCĐ D.Cư ngụ γần ngườι ϖ◊ τη νυι ≅ Ε Χηỉ θυαν τρọνγ ϖνγ νηιệt đớι 22 ĐVCĐ có vai trò ký sinh gây bệνη κηι ≅ Α.Γψ τổn thương cho ký χηủ τρονγ κηι κ σινη B.Gây độχ χηο κ χηủ βởi độχ τố ĐVCĐ tiếτ ρα Χ.Τρυψềν µầµ βệνη χηο κ χηủ κηι ητ µ〈υ λ◊µ χηο κ χηủ βị βệνη ∆.∆ο σự δậπ ν〈τ χủa thể ĐVCĐ gây tổn thương tạι χηỗ χηχη Ε Νηιễµ τρνγ τạι χηỗ ξµ νηậπ 23 ĐVCĐ vector ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Α Λ◊ µộτ κ σινη τρνγ ≅ Β Τχη χự χ τµ µồι Χ Χηỉ τρυψềν βệνη κηι ητ µ〈υ ∆ Νηιễµ µầµ βệνη κηι κ σινη Ε Χηỉ τρυψềν µầµ βệνη λ◊ κ σινη τρνγ 24 ĐVCĐ vector ngoạι τρừ: Α.Νηιễµ βệnh hút máu truyềν βệνη βằνγ νηιềυ χ〈χη κη〈χ νηαυ Β.Χ⌠ τηể ϖừα λ◊ κ χηủ τρυνγ γιαν ϖừα λ◊ ϖεχτορ ≅ Χ.Χηỉ τρυψềν µầµ βệνη λ◊ κ σινη τρνγ D.Cơ chế τρυψềν µầµ βệνη χủα ϖεχτορ τηεο τρνη τự giai đoạν: νηιễµ µầµ βệνη, πη〈τ τριểν µầµ βệνη τρονγ ϖεχτορ, χ〈χη τρυψềν µầµ βệνη Ε Μầµ βệνη χ⌠ τηể λ◊ ϖι κηυẩν, ϖιρυσ, κ σινη τρνγ 25 ςεχτορ θυαν τρọνγ τρονγ ψ ηọχ ϖ: ≅ Α.Χηủ độνγ τρονγ σự νηιễµ µầµ βệνη ϖ◊ τρυψềν βệνη Β.Τρυψềν βệνη βằνγ ηνιềυ χ〈χη Χ.Χ⌠ βộ πηậν µιệνγ κιểυ χηχη ητ D.Có nướχ βọτ γιπ δễ τρυψềν βệνη Ε Χηιếµ 3/4 σố lượνγ χủa ngành ĐVCĐ 26 Nướχ mưa, nước máy thường nơi đẻ τρứνγ χủα γιốνγ µυỗι: Α Ανοπηελεσ ≅ Β Αεδεσ Χ Χυλε≅ ∆ Μανσονια Ε Τοξορηψνχηιτε 27 Βệνη σốt rét đượχ τρυψềν δο µυỗι ≅ Α.Ανοπηελεσ Β.Αεδεσ Χ.Χυλε≅ ∆.Μανσονια Ε Τοξορηψνχηιτε ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 28 Αεδεσ αεγψπτι θυαν τρọνγ ςιệτ Ναµ ϖ λ◊ ϖεχτορ τρυψềν ≅ Α.ςιρυσ δενγυε γψ σốτ ξυấτ ηυψếτ δενγυε Β.ςιρυσ σốτ ϖ◊νγ γψ βệνη σốτ ϖ◊νγ Χ.ςιρυσ Χηικψνγυνψα γψ ηộι χηứνγ γιốνγ ∆ενγυε ∆.ςιρυσ ϖιµ νο Νηậτ βảν γψ ϖιµ νο Νηậτ βảν Ε Τρψπανοσοµα 29 Λο◊ι µυỗi đượχ γọι λ◊ µυỗi đô thị χ⌠ τν Α Ανοπηελεσ συνδαιχυσ ≅ Β Αεδεσ αεγψπτι Χ Χυλε≅ τριταενιορηψνχηυσ ∆ Μανσονια λονγιπαλπισ Ε Τοξορηψχηιτε 30 Βọ χητ λ◊ λο◊ι χ⌠ κηả nhảψ ξα νηờ ϖ◊ο A Có đôi chân to khoẻ B Có đôi chân sau to khoẻ ≅ C Có đôi chân sau to khoẻ D Cơ thể νηỏ νηẹ Ε Βọ χητ κηνγ χ⌠ κηả nhảψ 31 Χη λψ λαν τừ người sang ngườι κη〈χ Α Τιếπ ξχ τρựχ τιếp βắτ ταψ ≅ Β Γι〈ν τιếp dùng chung lượχ ν⌠ν, 〈ο θυầν Χ Πην χη ∆ ∆ịχη τυầν ηο◊ν χủα χη Ε Κηι ητ µ〈υ 32 Đặc điểm để νηậν βιếτ δễ δ◊νγ µột ĐVCĐ thuộχ λớπ χν τρνγ λ◊ ≅ A Đầυ νγựχ βụνγ πην βιệτ ρ⌡ ρ◊νγ B Đốτ νγựχ γιữα χ⌠ µανγ χ〈νη C Đầυ χ⌠ µανγ αντεν ϖ◊ µắτ κπ ∆ Χầν χầν ηội đủ điềυ κιệν τρν µớι πην βιệt đượχ Ε Χην χηια λ◊µ νηιều đốτ 33 Đặc điểµ χủα λớπ νηệν A Đầυ νγựχ βụνγ κηνγ πην βιệτ ρ⌡ ρ◊νγ ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Β Χ⌠ χặπ χην Χ Κηνγ χ⌠ χ〈νη ∆ Κηνγ χ⌠ αντεν ≅ Ε Χ⌠ χηυ κỳ βιếν τη〈ι ηο◊ν το◊ν 34 Γλοσσινα θυαν τρọνγ τρονγ ψ ηọχ ϖ Α Λ◊ ϖεχτορ τρυψềν γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ Β Λ◊ κ χηủ τρυνγ γιαν χủα σ〈ν δψ λợν ≅ Χ Λ◊ ϖεχτορ τρυψềν Τρψπανοσοµα ∆ Λ◊ χν τρνγ γψ βệνη Ε Λ◊ χν τρνγ ϖậν χηυψểν µầµ βệνη 35 Ρυồi nhà trưởνγ τη◊νη λ◊ Α ςεχτορ τρυψềν βệnh họχ Β ςεχτορ ϖậν χηυψểν µầµ βệνη ≅ Χ Χν τρνγ ϖậν χηυψểν µầµ βệνη ∆ Χν τρνγ χ⌠ ϖαι τρ∫ κ χηủ τρυνγ γιαν Ε Χν τρνγ γψ βệνη 36 Ρυồι λψ λαν νηιềυ µầµ βệnh cho ngườι δο Α Ηαψ ựα δịχη τρονγ διều ăn Β Ηαψ πη⌠νγ υế κηι ăn C Làm rơi mầµ βệνη τρν χην χ〈νη ϖ◊ο τηức ăn ngườι D Hút máu ăn ≅ Ε Μανγ νηιềυµầµ βệnh thể ϖ◊ λảmơi vãivaò thức ăn nướχ υốνγ χủa ngườι 37 Βệνη δịχη ηạχη δễ βνγ νổ τη◊νη δịχη ϖ Α Βọ χητ χ⌠ τηể τρυψềν βệnh tù người sang ngườι ϖ◊ τừ χηυộτ σανγ ngườι Β Κηι χηυộτ βị βệνη ηοặχ χηếτ Χ Βọ χητ ρờι βỏ để τµ µồι κη〈χ ητ µ〈υ ∆ Μật độ χηυộτ χαο, µật độ người dân vùng cao ≅ Ε Βọ χητ µανγ ϖι κηυẩν δịχηηạch nên tích cựχ τµ µồι 38 Βệνη γηẻ γψ ρα δο Α Σαρχοπτεσ σχαβιει χ〈ι ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Β Νηộνγ Χ Ấυ τρνγ D Sarcoptes scabiei đựχ ≅ Ε σự κ σινη ϖ◊ πη〈τ τριểν χủα χον γηẻ τρν δα γψ ρα 39 Βệνη γηẻ λψ λαν δο Α Τιếπ ξχ τρựχ τιếπ θυα δα, θυα γιαο ηợπ Β Τιếπ ξχ γι〈ν τιếπ θυα 〈ο θυầν ≅ Χ Τρυψềν βệνη τρựχ τιếπ ηοặχ γι〈ν τιếπ D Do môi trườνγ κµ ϖệ σινη E Do môi trườνγ σốνγ τậπ τηể 40 Σự νηιễµ µầµ βệνη χủα ϖεχτευρ λ◊ δο ϖεχτευρ ητ µ〈υ βị νηιễµ µầµ βệνη τρονγ δα βệνη νην A Đúng ≅ Β Σαι 41 Κιểm soát độνγ ϖật chân đốτ λ◊: ≅ Α Γιữ cho ĐVCĐ ngưỡνγ χ⌠ τηể γψ βệνη Β Τηανη το〈ν ηο◊ν toàn ĐVCĐ Χ Τηεο δ⌡ι κηι χ⌠ δịχη τη διệτ τρừ D Điều tra để νắµ βιếτ χ〈χ χηủνγ λο◊ι γψ βệνη δịχη E Điều tra để νắµ βιếτ χ〈χ χηủνγ λο◊ι κηνγ γψ βệνη ϖ◊ γψ βệνη 42 Κιểm soát độνγ ϖật chân đốτ βằνγ βιện pháp môi trườνγ χ⌠ νγhĩa là: Α Γιữ cho môi trườνγ λυν σạχη ϖ◊ ξανη Β Γιảµ τηιểυ χ〈χ ψếυ τổ γψ νηιễm môi trườνγ Χ Τρồng xanh xung quanh nơi cư trú ∆ Λ◊µ µấτ χν βằνγ σινη τη〈ι χủa ĐVCĐ trì tình trạνγ µấτ χν βằng ≅ Ε Λ◊µ µấτ χν βằng sinh thái ngăn cảν σự τιếπ ξχ χủa ĐVCĐ ϖới ngườι βằνγ βιện pháp họχ 43 Κιểm soát độνγ ϖật chân đốτ βằνγ βιệν πη〈π ηο〈 ηọχ: Α Κηι δịχη βệnh giai đoạν ổn địνη ≅ Β Κηι δịχη βệnh xãy Χ Χηỉ χầν σử δụng đơn đủ ∆ Χầν πηảι σử δụνγ λιν τụχ ϖ◊ λυ δ◊ι ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Ε Χ⌠ τηể πηảι σử δụνγ ρộνγ ρι τρονγ το◊ν δν 44 Phương pháp sinh họχ δνγ τρονγ κιểm soát ĐVCĐ phương pháp: A Đấυ τρανη λυ δ◊ι B Đấυ τρανη κηẩν χấπ Χ Τổνγ ηợπ χ〈χ κỹ τηυậτ δι τρυψềν ≅ ∆ Νγηιν χứυ χ〈χ κẻ τη τự νηιν χủa ĐVCĐ Ε Νγηιν χứυ σινη τη〈ι ηọχ χủa ĐVCĐ 45 Phương pháp sau đượχ δνγ χηủ ψếυ τρονγ πη∫νγ χηống ĐVCĐ κηẩν χấπ Α Θυản lý môi trườνγ ≅ Β Ηο〈 ηọχ Χ Σινη ηọχ ∆ ∆ι τρυψềν ηοχ Ε Λồνγ γηπ 46 Μυốν χ⌠ κếτ θυả πη∫νγ χηống ĐVCĐ tốτ βằng phương pháp quảν λ µι trườνγ χầν Α Χ⌠ κιếν τηứχ τốτ ϖề môi trườνγ ≅ Β Χ⌠ κιếν τηứχ τốτ ϖề σινη ηọχ, σινη τη〈ι χủα χν τρνγ µυốν κιểµ σο〈τ Χ Λν κế ηοạχη χẩν τηậν ∆ Πηốι ηợπ ϖới phương pháp khác Ε Πηảι πηốι ηợπ τấτ χả χ〈χ ψếυ τố τρν 47 ĐVCĐ sau có vai trò ký sinh gây bệνη Α Μυỗι Β ςε χứνγ ≅ Χ Χον γηẻ ∆ Βọ χητ Ε Χη 48 ĐVCĐ sau có khả ký sinh gây bệνη Α Βọ χητ Β Χη Χ Ρậν ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ ≅ ∆ ∆∫ι ρυồι Ε Γι〈ν 49 ĐVCĐ sau ký chủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη σ〈ν λ〈 πηổι Α Μυỗι Β Βọ χητ ≅ C Cua nướχ νγọτ ∆ ςε χứνγ Ε Ρυồι 50 ĐVCĐ sau ký chủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη σ〈ν λ〈 πηổι Α Μυỗι Β Βọ χητ Χ Ρυồι ∆ Ốc nướχ νγọτ ≅ E Cua nướχ νγọτ 51 ĐVCĐ sau đâψ λ◊ ϖεχτορ τρυψềν βệνη σốτ ρτ Α Μυỗι Αεδεσ ≅ Β Μυỗι Ανοπηελεσ Χ Μυỗι Χυλε≅ ∆ Μυỗι χ〈τ Πλεβοτοµυσ Ε Ρυồι ϖ◊νγ Σιµυλιυµ 52 ĐVCĐ sau không phảι λ◊ ϖεχτορ Α Μυỗι Αεδεσ Β Μυỗι χ〈τ Χ Ρυồι ϖ◊νγ ≅ ∆ Ρυồι νη◊ Ε Βọ χητ 53 ĐVCĐ sau λ◊ ϖεχτορ τρυψềν βệνη γιυν χηỉ Ονχηοχερλα ϖολϖυλυσ Α Μυỗι Ανοπηελεσ Β Μυỗι χ〈τ ≅ Χ Ρυồι Σιµυλιυµ ∆ Ρυồι Γλοσσινα Ε Βọ χητ Ξενοπσψλλα 10 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 54 ĐVCĐ sau ký chủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη σ〈ν δψ χη⌠ A Tôm đồνγ B Cua nướχ νγọτ Χ Βọ χητ Ξενοπσψλλα ≅ ∆ Βọ χητ Χτενοχεπηαλιδε χανισ Ε Βọ χητ Πυλε≅ ιρριτανσ 55 Độνγ ϖật chân đốt sau ký chủ τρυνγ γιαν χủα σ〈ν λ〈 γαν λớν ≅ Α Ốχ Λιµνεα Β Ốχ Πλανοβισ C Cua nướχ νγọτ ∆ Χον µạτ βộτ µ (Τεννοβριο µολιτορ) Ε Κιếν 56 Độνγ ϖật chân đốτ sau ký chủ τρυνγ γιαν χủα σ〈ν δψ λν (Η νανα) Α Ốχ Μελανια Β Ốχ Πλανορβυσ C Cua nướχ νγọτ ≅ ∆ Χον µạτ βộτ µ (Τεννοβριο µολιτορ) Ε Κιếν 57 Độνγ ϖật chân đốt sau vector truyềν βệνη Τρψπανοσοµα Α Βọ χητ Ξενοπσψλλα Β Μυỗι Αεδεσ Χ Ρυồι ϖ◊νγ Σιµυλιυµ ≅ ∆ Γλοσσινα Ε ςε χứνγ 58 ĐVCĐ sau vector truyềν βệνη Καλα−αζαρ Α Μυỗι Ανοπηελεσ ≅ Β Μυỗι χ〈τ Πλεβοτοµυσ Χ Σιµυλιυµ ∆ Γλοσσινα Ε Βọ χητ Ξενοπσψλλα 11 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 59 Βọ chét đóng vai trò vector truyềν χ〈χ βệnh sau νγοạι τρừ Α ∆ịχη ηạχη Β Ριχκεττσια ≅ Χ Γιυν χηỉ Ονχοχηερα ϖοϖυλυσ ∆ Σ〈ν δψ ∆ιπιλιιυµ χανιυµ Ε Τρψπανοσοµα χηο χ〈χ λο◊ι γặµ νηắµ 60 Βệnh sau chí rậν τρυψềν νγοạι τρừ Α Βệνη σốτ χηιếν η◊ο Β ∆ο Ριχκετσια ≅ Χ ςιµ νο ρừνγ Ταιγα ∆ Βệνη σốτ ηồι θυψ χη ρậν Ε Βệνη σốτ πη〈τ βαν δο Ριχκετσια 61 ςε χứνγ (Ιξοδιδαε) κηνγ χ⌠ ϖαι τρ∫ γψ βệnh sau đây: Α Γψ νγứα τạι χηỗ χηχη Β Γψ τηιếυ µ〈υ ≅ Χ Γψ βệνη Λψµε ∆ Γψ βạι λιệt hướνγ λν E Gây phù tăng nhiệt độ 62 ςε χứνγ (Ιξοδιδαε) κηνγ τρυψềν βệnh sau đây: Α Ριχκεττσια γψ σốt Địα τρυνγ ηảι Β Ριχκεττσια γψ σốτ Θυεενσλανδ ≅ Χ Γψ βạι λιệt hướνγ λν ∆ Τρυψềν Αρβοϖιρυσ γψ ϖιµ νο Ταιγα Ε Τρυψềν Αρβοϖιρυσ γψ ϖιµ νο Χηυ ℜυ 63 ςε χứνγ (Ιξοδιδαε) κηνγ τρυψềν βệnh sau đây: ≅ Α ςι κηυẩn đơn bào thườνγ γặπ ngườι Β Γψ βệνη Λψµε δο Βορρελια βυργδορφερι Χ Τρυψềν Αρβοϖιρυσ γψ ϖιµ νο Ταιγα ∆ Τρυψềν Αρβοϖιρυσ γψ ϖιµ νο Χηυ ℜυ Ε Τρυψềν Ριχκετσια γψ σốt Địα τρυνγ ηảι 64 Đặc điểµ ν◊o sau ϖε µềµ Α Τηυộχ λớπ νηệν 12 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Β Χ⌠ χηυ τρνη βιếν τη〈ι κηνγ ηο◊ν το◊ν ≅ C Con trưởνγ τη◊νη χηỉ ητ µ〈υ µộτ λần đờι ∆ Τυổι τηọ ρấτ δ◊ι τừ 10−20 năm E Con trưởνγ τη◊νη ητ µ〈υ νηιềυ λần đờι 65 Đặc điểm sau ϖε χứνγ Α Τηυộχ λớπ νηệν Β Χ⌠ χηυ τρνη βιếν τη〈ι κηνγ ηο◊ν το◊ν C Con trưởνγ τη◊νη χηỉ ητ µ〈υ µộτ λần đờι ≅ ∆ Τυổι τηọ ρấτ δ◊ι τừ 10−20 năm Ε ςε χ〈ι χηỉ τηụ τινη σαυ κηι ητ µ〈υ τρọν ϖẹν 66 Κηả truyềν βệνη χủα βọ ξτ λ◊: Α Σốτ πη〈τ βαν Β Σốτ χηιếν η◊ο ≅ Χ Βệνη Χηαγασ ∆ Βệνη Λεισηµανια Ε Βệνη Λψµε 67 Ηợπ χηất sau hợπ χηất vô diệτ χν τρνγ ϖε µạτ Α ∆∆Τ ≅ B Acetoaseniate đồνγ Χ ∆ιελδριν ∆ Λινδανε Ε Μεητοξψχηλορ 68 Ηợπ χηất sau hợπ χηấτ χηλορ ηữυ diệτ χν τρνγ Α Χηấτ ξανη Παρισ Β Γελ δε σιλιχ ≅ Χ ∆ιελδριν ∆ Μαλατηιον Ε Χαρβαµατε 69 Ηợπ χηất sau hợπ χηấτ χηλορ ηữu diệτ χν τρνγ Α Γελ δε σιλιχ Β Χηλορψπριφοσ ≅ Χ Ενδοσυλφαν 13 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ ∆ ∆ιχηλορϖορ Ε Παρατηιον 70 Ηợπ χηấτ ν◊ο σαυ hợπ χηấτ πηοσπηο ηữu diệτ χν τρνγ Α ∆ιετηψλ τολυαµιδε Β Λινδανε ≅ Χ Μαλατηιον ∆ Προποξυρ Ε Χαρβαµατ 71 Ηợπ χηất sau hợπ χηấτ πηοσπηο ηữu diệτ χν τρνγ ≅ Α Αβατε Β Χηλορδανε Χ ∆ιεητψλ τολυαµιδε ∆ Πψρετηρινε Ε Προποξυρ 72 Νη⌠µ ηο〈 χηất sau tốτ νηất để κιểm soát ĐVCĐ Α Ηợπ χηất vô Β Ηợπ χηấτ χηλορ ηữu Χ Ηợπ χηấτ πηοσπηο ηữu ∆ Χαρβαµατε ≅ Ε Πψρετηρινε ϖ◊ χ〈χ Πψρετηρψνοιδε 73 Βιện pháp sau phương pháp dùng kẻ τη τự νηιν τρονγ κιểµ soát ĐVCĐ ≅ Α ∆νγ ấυ τρνγ µυỗi Toxorhynchite để τιυ διệτ ấυ τρνγ µυỗι γψ βệνη Β ∆νγ Βαχυλορϖιρυσ Χ ςι κηυẩν ∆ ςι νấµ Χοελοµψχεσ Ε Ριχκετσσια 74 Βιện pháp sau biệν πη〈π δνγ τ〈χ νην γψ βệνη τρονγ κιểµ soát ĐVCĐ ≅ Α ∆νγ Ισοµερµισ λαιρδιι κ σινη ấυ τρνγ Σιµυλιυµ Β ∆νγ ấυ τρνγ µυỗι Τοξορηψνχηιτε 14 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Χ ∆νγ ấυ τρνγ µυỗι Χυλε≅ (ηọ πηụ Λυτζια) D Dùng cá để διệτ ấυ τρνγ µυỗι E Vi trùng Coelomyces để γψ βệνη χηο ấυ τρνγ µυỗι 75 Βιện pháp sau biệν πη〈π δνγ τ〈χ νην γψ βệνη τρονγ κιểµ soát ĐVCĐ Α ςιρυσ Βαχυλοϖιρυσ γψ βệνη χηο ấυ τρνγ ϖε ≅ Β Βαχιλλυσ τηυρινγενσισ ισραελενσισ γψ βệνη χηο ấυ τρνγ µυỗι Χ ςι νấµ Λανκεστερια γψ νηιễµ µυỗι ∆ Γιυν Ισοµερµισ λαιρδιι κ σινη ấυ τρνγ Γλοσσια E Đơn bào Romanomermis χυλιχιϖορα≅ χηốνγ ấυ τρνγ µυỗι 76 Phương pháp kiểm soát ĐVCĐ phương pháp di truyềν ηọχ βằng cách vô sinh đựχ Α Χηο λοại ĐVCĐ loài với khác χấυ τρχ δι τρυψềν γιαο πηốι νηαυ, νηιễµ σắχ τηể χủα χηνγ κηνγ κếτ ηợπ λại đượχ Φ1 τρở νν ϖ σινη ≅ Β Τạo đựχ ϖ σινη βằνγ τια Ξ, τια ( ηαψ τια (, ηοặχ ηο〈 χηất pholate, Tepa để γιαο ηợπ ϖớι χον χ〈ι χηỉ γιαο ηợπ λần đờι (µυỗι) τη χον χ〈ι σẽ κηνγ σινη σản đượχ Χ ∆νγ τια πη⌠νγ ξạ χηặt đứt đôι νηιễµ σắχ τηể τη◊νη τừνγ µνη ρời để χ〈χ µảng ghép lại đủ để χầν τηιếτ χηο σự τồν τạι πη〈τ τριển vô sinh ∆ Τηαψ µộτ λο◊ι ϖεχτορ ν◊ψ βằνγ λο◊ι κη〈χ κế χậν (ηαψ κη〈χ χηủνγ) để λ◊µ γιảµ κηả sinh sảν χủα λο◊ι γψ ηạι Ε ∆νγ τấτ χả χ〈χ điềυ κιện phương pháp xử λ χ⌠ ηιệυ θυả để γιảµ κηả sinh sảν χ〈χ τηể τηứχ νγυψ ηạι βằνγ σự ηυỷ ηοạι ηαψ βιến đổι χηấτ λιệυ δι τρυψềν 77 Phương pháp kiểm soát ĐVCĐ phương pháp di truyềν ηọχ βằνγ χ〈χη ϖ σινη βằng phương pháp lai γηπ ≅ Α Χηο λοại ĐVCĐ loài với khác χấυ τρχ δι τρυψềν γιαο πηốι νηαυ, νηιễµ σắχ τηể χủα χηνγ κηνγ κηớπ λại đượχ Φ1 τρở νν ϖ σινη Β Τạo đựχ ϖ σινη βằνγ τια Ξ, τια γαµµα, ηοặχ ηο〈 χηất pholate, Tepa để γιαο ηợπ ϖớι χον χ〈ι χηỉ γιαο ηợπ λần đờι (µυỗι) τη χον χ〈ι σẽ κηνγ σινη σản đượχ 15 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Χ ∆νγ τια πη⌠νγ ξạ χηặt đứt đôi nhiễµ σắχ τηể τη◊νη τừνγ µνη ρời để χ〈χ µảng ghép lại đủ để χầν τηιếτ χηο σự τồν τạι πη〈τ τριển vô sinh ∆ Τηαψ µộτ λο◊ι ϖεχτορ ν◊ψ βằνγ λο◊ι κη〈χ κế χậν (ηαψ κη〈χ χηủνγ) để λ◊µ γιảµ κηả sinh sảν χủα λο◊ι γψ ηạι Ε ∆νγ τấτ χả điềυ κιện phương pháp xử λ χ⌠ ηιệυ θυả để γιảµ κηả sinh sảν χ〈χ τηể τηứχ νγυψ ηạι βằνγ σự ηυỷ ηοạι ηαψ βιến đổι χηấτ λιệυ δι τρυψềν 78 Phương pháp kiểm soát ĐVCĐ phương pháp di truyềν ηọχ βằνγ χ〈χη χηυψểν ϖị νηιễµ σắχ τηể Α Χηο λοại ĐVCĐ loài với khác χấυ τρχ δι τρυψềν γιαο πηốι νηαυ, νηιễµ σắχ τηể χủa chúng không khơpợ λại đượχ Φ1 τρở νν ϖ σινη Β Τạo đựυχ ϖ σινη βằνγ ηο〈 χηấτ ηαψ τια ξạ để γιαο πηốι ϖớι χον χ〈ι σẽ κηνγ σινη σản đượχ ≅ Χ ∆νγ τια πη⌠νγ ξạ χηặt đứt đôi nhiễµ σắχ τηể τη◊νη τừνγ µνη ρời để χ〈χ µảng ghép lại đủ để χầν τηιếτ χηο σự τồν τạι πη〈τ τριển vô σινη ∆ Τηαψ µộτ λο◊ι ϖεχτορ ν◊ψ βằνγ λο◊ι κη〈χ κế χậν (ηαψ κη〈χ χηủνγ) để λ◊µ γιảµ κηả sinh sảν χủα λο◊ι γψ ηạι Ε ∆νγ τấτ χả điềυ κιện phương pháp xử λ χ⌠ ηιệυ θυả để γιảµ κηả sinh sảν χ〈χ τηể τηứχ νγυψ ηạι βằνγ σự ηυỷ ηοạι ηαψ βιếν đổι χηấτ λιệυ δι τρυψềν 79 Χηấτ ηο〈 ηọc sau chất xua côn trùng để πη∫νγ ϖệ χ〈 νην Α Acetonaseniate đồνγ Β Ενδρρινε ≅ Χ ∆ιετηψλ τολυαµιδε ∆ Φενιτρονιτηιον Ε Προποξυρ 80 Λοạι βọ chét sau có vai trò truyềν βệνη δịχη ηạχη τừ ngườι σανγ ngườι Α Ξενοπσψλλα χηεοπισ Β Ξενοπσψλλα βρασιλιενσισ Χ Ξενοπσψλλα αστια 16 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ ≅ ∆ Πυλεξιρριτανσ Ε Χτενοχεπηαλιδε χανισ 81 Βọ chét (Siphonaptera ) đặc điểm sau Α Χ⌠ χηυ κỳ πη〈τ τριểν βιếν τη〈ι ηο◊ν το◊ν B Có đôi chân thứ ρấτ δ◊ι κηοẻ τηχη ứng để νηảψ ≅ Χ Τηυộχ λớπ νηệν ∆ Λ◊ ϖεχτορ τρυψềν βệνη Ε Λ◊ κ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη 82 Μυỗi cát Phlebotomidae có đặc điểµ A Có kích thướχ 1−16mm màu xám đậm đến nâu sáng Đầυ µανγ µắτ κπ, µắt đơn, ăngten đốτ Β Χ⌠ κχη τhướχ νηỏ 1−4mm màu xám đậµ την χ⌠ νηιềυ λνγ, δạνγ gù Ăngten có nhiềυ λνγ, ϖ∫ι νγắν, µắτ το, ξ〈µ C Có kích thướχ νηỏ 1−4µµ µ◊υ νηạτ, την χ⌠ νηιềυ λνγ, ϖ∫ι δ◊ι, µắτ νηỏ đen ≅ D Có kích thướχ νηỏ 1−4µµ µ◊υ νηạτ, την χ⌠ νηιềυ λνγ, δạνγ γ.µνη δẽ Ăνγτεν χ⌠ νηιềυ λνγ, ϖ∫ι νγắν, µắτ το, ξ〈µ E Có kích thướχ νηỏ 1−5µµ µ◊υ σµ, µắτ ρấτ λớν, ρυ νγắν 83 Ρυồi vàng Simulium có đặc điểµ A Có kích thướχ 1−16mm màu xám đậm đến nâu sáng Đầυ µανγ µắτ κπ, µắt đơn, ăngten đốτ Β Χ⌠ µ◊υ σẩm, kích thướχ 1−16µµ, µắτ β, ρυ νγắν C Có màu sáng, kích thướχ 1−5µµ, µắτ λớν, ρυ νγắν D Có kích thướχ νηỏ 1−4µµ µ◊υ νηạτ, την χ⌠ νηιềυ λνγ, δạνγ γ.µνη δẽ Ăngten có nhiềυ λνγ, ϖ∫ι νγắν, µắτ το, ξ〈µ ≅ E Có kích thướχ νηỏ 1−5µµ µ◊υ σµ, µắτ ρấτ λớν, ρυ νγắν 84 Ρυồi Glossia có đặc điểµ ≅ A Có kích thướχ 1−16mm màu xám đậm đến nâu sáng Đầυ µανγ µắτ κπ, µắt đơn, ăngten đốτ Β Χ⌠ µ◊υ σẩm, kích thướχ 1−16µµ, µắτ β, ρυ νγắν C Có màu sáng, kích thướχ 1−5µµ, µắτ λớν, ρυ νγắν D Có kích thướχ νηỏ 1−4µµ µ◊υ νηạτ, την χ⌠ νηιềυ λνγ, δạνγ γ.µνη δẽ Ăngten có nhiềυ λνγ, ϖ∫ι νγắν, µắτ το, ξ〈µ 17 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ E Có kích thướχ νηỏ 1−5µµ µ◊υ σµ, µắτ ρấτ λớν, ρυ νγắν 85 Đặc điểm sau không phảι χủα µυỗι Χυλιχιδαε A Đẻ τρứng nướχ, τρứνγ νở τη◊νη βọ γậψ, βọ γậψ πη〈τ τριểν τη◊νη quăng thành trưởνγ τη◊νη βαψ λν κηνγ κη Β Λ◊ ϖεχτορ τρυψềν βệνη C Liên quan đếν ψ ηọχ γồµ χ⌠ ηọ πηụ: Ανοπηελιναε ϖ◊ Χυλιχιναε ∆ Μυỗi đực dinh dưỡνγ βằνγ τηựχ ϖậτ, χν τρνγ νηỏ, τυổι τηọ νγắν ≅ E Con hút máu để dinh dưỡνγ, πη〈τ τριểν τρứνγ ϖ◊ γιαο ηợπ νηιềυ λần đờι 86 Βệνη γιυν χηỉ đượχ τρυψền cho ngườι βằνγ χ〈χη Α Ấυ τρνγ γιυν χηỉ τừ τυψến nướχ βọt vào ngườι θυα ϖết để ϖ◊ο µ〈υ Β ∆ο σự ựα µữα χủα µυỗι χηứα ấυ τρνγ γιυν χηỉ θυα δα ≅ Χ Ấυ τρνγ γιυν χηỉ giai đoạν θυα ϖ∫ι µυỗι τηο〈τ ρα lưỡi gà đầυ ϖ∫ι ϖ◊ο λχ µυỗi hút máu để χηυι θυα δα κ χηủ χηỗ ϖếτ χηχη ∆ Ấu trùng đượχ τηảι ρα πην νηιễµ ϖ◊ο κ χηủ θυα ϖếτ χηχη Ε ∆ο µυỗi hút máu ngườι βị νγηιền nát thể τừ ấυ τρνγ χηυι ϖ◊ο κ χηủ θυα δα ϖếτ χηχη 87 ĐVCĐ sau vừα λ◊ κ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη ϖừα λ◊ ϖεχτορ τρυψềν βệνη Α Βọ χητ Χτενοχεπηαλιδε χανισ Β Ốχ Λψµνεα Χ Ốχ Πλανοβυσ ≅ ∆ Μυỗι Ανοπηελεσ Ε Μυỗι 88 ĐVCĐ sau vừα λ◊ κ χηủ τρυνγ γιαν ϖừα λ◊ ϖεχτορ τρυψềν βệνη Α Βọ χητ Ξενοπσψλλα χηεοπισ τρυψềν δịχη ηạχη Β Βọ χητ Πυλε≅ ιρριτανσ τρυψềν δịχη ηạχη Χ Μυỗι Αεδεσ αεγψπτι τρυψềν ϖιρ δενγυε ξυấτ ηυψếτ ≅ ∆ Μυỗι Μανσονια τρυψềν βệνη γιυν χηỉ Ε Ρυồι νη◊ τρυψềν βệνη δ∫ι ρυồι 89 Nhóm ĐVCĐ có vaι τρ∫ θυαν τρọνγ νηấτ τρονγ ψ ηọχ Α Κ σινη γψ βệνη 18 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ Β ςậν χηυψểν µầµ βệνη Χ Κ χηủ τρυνγ γιαν ≅ ∆ ςεχτορ τρυψềν βệνη E Gây độχ, γψ νγứα, γψ δị ứνγ 90 Đặc điểm sau củα µυỗι Ανοπηελεσ A Con trưởng thành đậυ, την σονγ σονγ ϖớι βờ τườνγ ≅ Β Χον χ〈ι αντεν δ◊ι βằνγ ϖ∫ι C Đẻ τρứνγ κếτ τη◊νη β τρν µặt nướχ ∆ Βọ γậψ χ⌠ ốνγ τηở νγắν, τη Ε Κηι νγηỉ βọ γậψ νγηινγ ϖớι µặt nướχ 91 Đặc điểm sau củα µυỗι Αεδεσ A Con trưởng thành đậυ, την χηếχη ϖớι βờ tườνγ Β Χον χ〈ι αντεν δ◊ι βằνγ ϖ∫ι C Đẻ τρứνγ τừνγ χηιếχ ρờι τρν µặt nướχ ∆ Βọ γậψ χ⌠ ốνγ τηở δ◊ι, τηανη ≅ Ε Κηι νγηỉ βọ γậψ νγηινγ ϖớι µặt nướχ 92 Đặc điểm sau củα µυỗι Χυλε≅ A Con trưởng thành đậυ, την χηếχη ϖớι βờ tườνγ Β Χον χ〈ι αντεν δ◊ι βằνγ ϖ∫ι C Đẻ τρứνγ τừνγ χηιếc rơi mặt nướχ ≅ ∆ Βọ γậψ χ⌠ ốνγ τηở δ◊ι, τηανη Ε Κηι νγηỉ βọ γậψ νằµ σονγ σονγ ϖớι µặt nướχ 93.Κιểm soát độνγ ϖậτ χην κηớπ λ◊ δνγ χ〈χ βιệν πη〈π κη〈χ νηαυ νηằµ τιυ διệt độνγ ϖậτ χην κηớπ χ⌠ ηạι A Đúng ≅ Β Σαι 94 ςεχτευρ τρυψềν βệnh độνγ ϖật chân đốτ ητ µ〈υ, βảo đảµ σự τρυψềν σινη ηọc hay họχ τχη χựχ τ〈χ νην γψ βệνη τừ độνγ ϖậτ ν◊ψ σang độνγ ϖậτ κη〈χ ≅ A Đúng B sai 19 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 95.ςεχτευρ τρυψềν βệnh độνγ ϖật chân đốτ , βảo đảµ σự τρυψềν σινη ηọc hay họχ τχη χựχ τ〈χ νην γψ βệνη τừ độνγ ϖật sang độνγ ϖậτ κη〈χ 96.ςεχτευρ τρυψềν βệnh độνγ ϖật chân đốτ ητ µ〈υ, βảo đảµ σự τρυψềν σινη ηọc hay họχ τ〈χ νην γψ βệνη τừ độνγ ϖật sang độνγ ϖậτ κη〈χ 97.ςεχτευρ τρυψềν βệnh độνγ ϖật chân đốτ χηỉ χ⌠ ϖαι τρ∫ τρυψềν βệnh κηνγ γψ βệνη A Đúng ≅ Β Σαι 98 Σự πη〈τ τριểν µầµ βệνη τρονγ ϖεχτευρ: ϖừa tăng sinh vừα χηυψển đổι γιαι đoạν γặp trườνγ ηợπ µầµ βệνη λ◊ ϖι κηυẩν ϖιρυσ A Đúng ≅ Β Σαι 20 ... Ανοπηελεσ συνδαιχυσ Β Ανοπηελεσ ϖαγυσ Χ Ανοπηελεσ τεσσελλατυσ ≅ ∆ Ανοπηελεσ διρυσ Ε Ανοπηελεσ συβπιχτυσ 10 Ở ςιệτ Ναµ, µυỗι Χυλε≅ χ⌠ ϖαι τρ∫ τρονγ ψ ηọχ ϖ: Α Τρυψềν βệνη γιυν χηỉ Ονχηοχερα ϖολϖυλυσ ≅... Ονχηοχερλα ϖολϖυλυσ Α Μυỗι Ανοπηελεσ Β Μυỗι χ〈τ ≅ Χ Ρυồι Σιµυλιυµ ∆ Ρυồι Γλοσσινα Ε Βọ χητ Ξενοπσψλλα 10 ĐỘΝΓ ςẬT CHÂN ĐỐΤ 54 ĐVCĐ sau ký chủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη σ〈ν δψ χη⌠ A Tôm đồνγ B Cua nướχ... τρνη βιếν τη〈ι κηνγ ηο◊ν το◊ν ≅ C Con trưởνγ τη◊νη χηỉ ητ µ〈υ µộτ λần đờι ∆ Τυổι τηọ ρấτ δ◊ι τừ 10 20 năm E Con trưởνγ τη◊νη ητ µ〈υ νηιềυ λần đờι 65 Đặc điểm sau ϖε χứνγ Α Τηυộχ λớπ νηệν Β Χ⌠
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM ĐỘΝG VẬT CHÂN ĐỐΤ, TRẮC NGHIỆM ĐỘΝG VẬT CHÂN ĐỐΤ, TRẮC NGHIỆM ĐỘΝG VẬT CHÂN ĐỐΤ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay