TRẮC NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT

19 278 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:08

Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Λοạι Πλασµοδιυµ γψ βệνη σốt rét thườνγ γặπ ςιệτ Ναµ λ◊: Α Π φαλχιπαρυµ Β Π ϖιϖαξ Χ Π φαλχιπαρυµ ϖ◊ Π ϖιϖαξ ∆ Π φαλχιπαρυµ ϖ◊ Π µαλαρια Ε Π µαλαρια Τρονγ χηυ κỳ σινη τη〈ι χủα ΚΣΤ σốt rét ngườι λ◊: Α ςậτ χηủ χηνη ≅ Β ςậτ χηủ πηụ Χ ςậτ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη ∆ Μι γιớι τρυψềν βệνη Ε ςεχτευρ τρυψềν βệνη Τηể γψ νηιễµ χủα κ σινη τρνγ σốτ ρτ λ◊: Α Τηể tư dưỡνγ Β Τηể πην β◊ο Χ Τηể γιαο β◊ο ≅ ∆ Τηể τηοα τρνγ Ε Τηể µảνη τρνγ Τρονγ χηυ κỳ σινη τη〈ι χủα κ σινη τρνγ σốτ ρτ τη µυỗι Ανοπηελεσ χ〈ι λ◊: Α ςậτ χηủ χηνη Β ςậτ χηủ πηụ Χ ςậτ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη ∆ Μι γιớι τρυψềν βệνη ≅ Ε.ςậτ χηủ χηνη ϖ◊ λ◊ ϖậτ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη Μộτ τηể πην χηια τρονγ τế β◊ο γαν χủα Π.φαλχιπαρυµ ϖỡ ρα σẽ χηο κηοảνγ µνη τρνγ: Α 10.000 Β 20.000 Χ 30.000 ≅ ∆ 40.000 Ε 50.000 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Μộτ τηể πην χηια τρονγ τế β◊ο γαν χủα Π.ϖιρα≅ ϖỡ ρα σẽ χηο κηοảνγ µảνη τρνγ: ≅ Α10.000 Β 20.000 Χ 100.000 ∆ 200.000 Ε 40.000 Τρονγ χηυ κỳ σινη τη〈ι χủa P falciparum giai đoạn sau đây: Α Χηυ κỳ ηữυ τνη µυỗι Β Χηυ κ νγοạι ηồνγ χầυ τιν πη〈τ ≅ Χ Χηυ κỳ νγοạι ηồνγ χầυ τηứ πη〈τ ∆ Χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ Ε Χηυ κỳ ϖ τνη ngườι Τρονγ χηυ κỳ σινη τη〈ι χủα Π.ϖιϖα≅ giai đoạn sau đây: Α Χηυ κỳ ηữυ τνη µυỗι Β Χηυ κ νγοạι ηồνγ χầυ τιν πη〈τ Χ Χηυ κỳ νγοạι ηồνγ χầυ τηứ πη〈τ ∆ Χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ ≅ Ε Χηυ κ ηồνγ χầυ τιν πη〈τ Νηιệt độ môi trườνγ τốτ νηấτ χηο κ σινη τρνγ σốτ ρτ ηο◊ν τη◊νη χηυ κỳ ηữυ τνη µυỗι λ◊: Α 14,5οΧ Β 14,5οΧ − 16,5οΧ Χ 16,5οΧ ≅ ∆ 28οΧ – 30οΧ Ε 14,5οΧ – 30οΧ 10 Τηờι γιαν ηο◊ν τη◊νη χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ χủα Π.Φαλχιπαρυµ Α 24 γιờ Β 24 γιờ − 36 γιờ ≅ Χ 24 γιờ − 48 γιờ ∆ 48 γιờ Ε 72 γιờ Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ 11 Τηờι γιαν ηο◊ν τη◊νη χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ χủα Π.ϖιρα≅ λ◊: Α 36 γιờ ≅ Β 48 γιờ Χ 24 γιờ ∆ 72 γιờ Ε 24−48 γιờ 12 Π.ϖιϖα≅ κ σινη ϖ◊ο λοạι ηồνγ χầu sau Α Νον ≅ Β Τρẻ Χ Γι◊ D.Trưởνγ τη◊νη E Lướι 13 Π.φαλχιπαρυµ κ σινη ϖ◊ο λοạι ηồνγ χầu đây: Α Νον Β Τρẻ Χ Γι◊ ≅ ∆ Χ⌠ τηể κ σινη χả λοạι ηồνγ χầυ τρν Ε ηồνγ χầu lướι 14 Κηι µυỗi Anopheles hút máu ngườι χ⌠ χηứα κ σινη τρνγ σốτ ρτ, τηể củα κ σινη τρνγ σốτ ρτ χ⌠ τηể πη〈 τριển thể µυỗι: Α Τự dưỡνγ Β Πην Χηια ≅ Χ Γιαο Β◊ο ∆.Γιαο τử Ε.Τηοα τρνγ 15 Ηνη τηể χủα Π.ϖιρα≅ τρονγ µ〈υ νγοại vi có đặc điểµ σαυ νγοạι τρừ: Α Χ⌠ τηể γặπ χả τηể: Tư dưỡνγ, πην χηια, γιαο β◊ο µ〈υ νγοạι ϖι Β Ηồνγ χầυ βị ký sinh trùng trương to, méo mó Χ Χ⌠ τηể χ⌠ τηể tư dưỡνγ δạνγ Αµιπ ≅ ∆ Γιαο β◊ο ηνη λιềµ Ε Ηồνγ χầυ βị κ σινη χ⌠ ηạτ Σχηυφφνερ Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ 16 Ηνη τηể χủα Π φαλχιπαρυµ τρονγ µ〈υ νγοại vi có đặc điểµ σαυ νγοạι τρừ: Α Τηể tư dưỡνγ χ⌠ τηể χ⌠ νην Β Χ⌠ τηể γặπ τρονγ µọι λοạι ηồνγ χầυ Χ Ηιếµ τηấψ τηể πην χηια τρονγ µ〈υ νγοạι ϖι ∆ Ηồνγ χầυ βị κ σινη χ⌠ ηạτ Μαυρερ ≅ Ε Γιαο β◊ο ηνη χầυ 17 Κ σινη τρνγ σốτ ρτ τηυộc ngành đơn bào, giới độνγ ϖậτ, λớπ β◊ο τử τρνγ, ηọ Πλασµοδιδεαε, γιốνγ Πλασµοδιυµ ≅ A Đúng B Sai 18 Μυỗι Ανοπηελεσ χ〈ι ητ µ〈υ βệνη νην σốτ ρτ, ητ τấτ χả χ〈χ τηể ϖ τνη λẫν ηữυ τνη χủα ΚΣΤ σốτ ρτ, τηể ϖ τνη βị τιυ ηủψ τρονγ δạ δ◊ψ µυỗι, τηể ηữυ τνη γọι λ◊ γιαο τử σẽ τηựχ ηιệν χηυ κỳ ηữυ τνη µυỗι A Đúng ≅ Β Σαι 19 Định nghĩa sốτ ρτ κη〈νγ τηυốχ: κη〈νγ τηυốχ λ◊ κηả củα ΚΣΤ σốτ ρτ ϖẫν (Α) ϖ◊ (Β) µặχ δ βệnh nhân đ ηấπ τηυ µột lượνγ τηυốχ βằνγ ηοặχ νηιều hơν λιều thườνγ δνγ χ⌠ τ〈χ δụνγ 20 Κ σινη τρνγ σốτ ρτ κη〈νγ τηυốc độ Ι (ΡΙ) σạχη τηể ϖ τνη χủα κ σινη τρνγ σốτ ρτ τρονγ ϖ∫νγ βảy ngày vòng 28 ngày ΚΣΤΣΡ ξυấτ ηιệν τρở λạι 21 Τại điểµ Α νọ Alướι, ξτ νγηιệµ µ〈υ βệνη νην µới có sốt đầυ τιν, σẽ τηấψ ≅ Α Τηể tư dưỡνγ νον Β Τηể πην χηια Χ Τηể γιαο β◊ο ∆ Τηể tư dưỡνγ ϖ◊ τηể γιαο β◊ο Ε Τηể πην χηια ϖ◊ τηể γιαο β◊ο 22 Khi đượχ τρυψềν µ〈υ χ⌠ τηể γιαο β◊ο χủa P.falciparum, ngườι νηậν µ〈υ σẽ βị Α Σốτ rét Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Β Σốτ ρτ χ⌠ βιếν χηứνγ Χ Σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ ≅ ∆ Κηνγ βị σốτ ρτ Ε Σốτ ρτ τηể τιềµ ẩν 23 Giao bào có đặc điểµ σαυ: Α Σốνγ νγο◊ι ηồνγ χầυ ≅ Β Τ〈χ νην γψ νηιễµ χηο µυỗι Χ Ξυấτ ηιệν τρονγ µ〈υ νγοạι ϖι χνγ λχ ϖới có sốτ ∆ Γψ δịχη τρονγ τηιν νηιν Ε ξυấτ ηιệν τρονγ µ〈υ νγοạιϖι χνγ ϖớι τηể tư dưỡνγ 24 Cơn sốt đầυ τιν ξυấτ ηιệν σαυ κηι Α Μυỗi đốτ τρυψền thoa trùng vào ngườι B Giai đoạν πη〈τ τριểν γαν χηấµ δứτ Χ Giai đoạν σινη σảν τρονγ ηồνγ χầυ βắt đầυ ∆ Σαυ νηιềυ χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ ≅ Ε Κηι µật độ ký sinh trùng máu đạτ τới ngưỡνγ γψ σốτ 25 Χηυ τρνη πη〈τ τριểν χủα κ σινη τρνγ σốτ ρτ µυỗι τυỳ τηυộχ χηủ ψếυ ϖ◊ο ϖ◊ο: Α Σố lượνγ γιαο β◊ο µυỗι ητ ϖ◊ο δạ δ◊ψ Β Λο◊ι µυỗι Ανοπηελεσ ≅ Χ Νηιệt độ χủa môi trườνγ βν νγο◊ι D Độ ẩµ χủα κηνγ κη Ε Μật độ µυỗι τρονγ µι trườνγ 26.Τηοα τρνγ τρονγ βệνη σốt rét có đặc điểµ ≅ A Được tiêm vào ngườι κηι µυỗι βị νηιễm đốτ Β Χ⌠ τηể τρυψềν τρựχ τιếπ τừ máu ngườι βị νηιễµ σốτ ρτ Χ Λ◊ νγυψν νην χηνη χủα σốτ ρτ δο τρυψềν µ〈υ ∆ Βị τιυ διệτ βởι τηυốχ Χηλοροθυιν Ε Τηỉνη τηοảνγ τµ τηấψ τρονγ πηếτ µ〈υ 27 Τ〈ι πη〈τ τρονγ σốτ ρτ δο Α Λο◊ι Π.ϖιϖα≅ ϖ◊ Π.οϖαλε ϖ◊ Π.µαλαριαε Β Τấτ χả χ〈χ λο◊ι ΚΣΤΣΡγψ βệnh cho ngườι Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Χ ∆ο σự τồν τạι λυ δ◊ι χủα ΚΣΤΣΡ τρονγ µ〈υ γιữa sốτ ≅ ∆ ∆ο ΚΣΤΣΡ τồν τạι τρονγ γαν Ε Χηỉ ξảψ ρα ϖνγ νηιệt đớι ẩµ τηấπ 28 Τηể tư dưỡνγ χủα ΚΣΤΣΡ χủa người có đặc điểµ νγοạι τρừ ≅ Α Γψ νηιễµ χηο µυỗι Β Πη〈τ τριễν τη◊νη τηể πην χηια C Thườνγ χ⌠ κηνγ β◊ο ∆ Λυν λυν πη〈 ηυỷ ηồνγ χầυ χủα κ χηủ Ε Χ⌠ τηể χηứα σắχ τố σốτ ρτ 29 Λ◊µ πηết máu để τµ ΚΣΤΣΡ Α Τốτ νηấτ λ◊ λấy máu vào ban đêm ≅ Β Νηυộµ βằνγ τηυốχ νηυộµ Γιεµσα Χ Γιọτ δ◊ψ χ⌠ τ κηả tìm thấy KSTSR giọτ µỏνγ ∆ Νηυộµ µ◊υ Γιεµσα ϖớι πΗ=7,3 λ◊ τốτ νηấτ Ε Χ⌠ τηể τµ τηấψ τấτ χả χ〈χ τηể ϖ τνη χủα ΚΣΤΣΡ 30 Βệνη σốτ ρτ δο Π.ϖιϖα≅ τρονγ ϖνγ δịχη τể χ⌠ τηể γψ ρα νγοạι τρừ ≅ Α Σốτ ρτ τηể νο Β Λ〈χη το Χ Σẩψ τηαι ∆ Σự συψ ψếυ κο δ◊ι Ε Τηιếυ µ〈υ ηυψếτ τ〈ν νặνγ 31 Κηι βị νηιễµ τηể tư dưỡνγ χủα Π.ϖιϖα≅ δο τρυψềν µ〈υ βệνη νην χ⌠ τηể µắχ: Α.Σốt rét Β.Σốτ ρτ 〈χ τνη Χ.Σốτ ρτ có tái phát xa ∆.Κηνγ βị βệνη ≅ Ε Σốt rét có giai đoạν ủ βệνη νγắν 32 Τηể tư dưỡνγ χủa P.falciparum có đặc điểµ σαυ νγοạι τρừ: A.Thườνγ χ⌠ ηνη νηẫν γồµ χ⌠ νην, νγυψν σινη χηấτ ϖ◊ κηοảνγ κηνγ β◊ο ≅ Β.Χ⌠ ηạτ Σχηυφφνερ Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Χ.Χ⌠ τηể γặπ ηαψ νηιềυ τηể χνγ κ σινη τρονγ µộτ ηồνγ χầυ ∆.Λ◊ τηể γψ σốτ Ε Ηồνγ χầυ βị ký sinh không thay đổι ηνη δạng kích thướχ 33 Βệνη σốt rét P.falciparum có đặc điểµ σαυ: A.Thườνγ γψ σốτ ρτ νặνγ ϖ◊ 〈χ τνη Β.Χ⌠ τừ 0,2−2% ηồνγ χầυ βị κ σινη Χ.Κηνγ γψ βệνη σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ ∆.Σốτ ρτ νηẹ ≅ Ε Σốτ ρτ νặνγ ηοặχ 〈χ τνη ϖ◊ κη〈νγ τηυốχ 34 Τηể tư dưởνγ χủα κ σινη τρνγ σốτ ρτ χủa người có đặc điểµ σαυ : Α.Γψ νηιễm cho ngườι θυα τρυνγ γιαν µυỗι Ανοπηελεσ Β.Ηιếµ κηι πη〈τ τριểν τη◊νη τηể πην χηια C.Thườνγ χ⌠ δạνγ αµιπ ∆.Χηỉ χ⌠ µộτ τηể tư dưỡνγ τρονγ ηồνγ χầυ ≅ E Thườνγ χ⌠ µộτ τηể tư dưỡνγ τρονγ ηồνγ χầυ 35 Τηể πην χηια τρονγ ηồνγ χầυ χủa KSTSR có đặc điểµ σαυ Α.Τấτ χả πη〈τ τριểν τη◊νη τηể γιαο β◊ο ≅ Β.Πη〈 ϖỡ ηồνγ χầυ γιảι πη⌠νγ µνη τρνγ Χ.Λ◊ τηể γψ νηιễµ χηο µυỗι ∆.Τồν τạι τρονγ µ〈υ λυ γψ σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ ξα Ε ςỡ ηồνγ χầυ πη〈τ τριểν χηυ κỳ ϖ τνη µớι 36 Βệνη σốτ ρτ δο Π ϖιϖα≅ có đặc điểµ σαυ ≅ A.Thườνγ γψ σốτ ρτ νηẹ thườνγ B.Thườνγ γψ σốτ ρτ νặνγ C.Đề κη〈νγ ϖớι Χηλοροθυιν ∆.Βệnh thườνγ γψ σốτ ρτ 〈χ τνη Ε Πηổ βιếν νηấτ ςιệτ Ναµ 37 Βệνη σốτ ρτ δο P falciparum thường có đặc điểµ σαυ νγοạι τρừ A.Thườνγ γψ σốτ ρτ νặνγ ϖ◊ 〈χ τνη Β.Βệνη κο dài 6tháng đến năm ≅ C.Thườνγ γψ σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ ξα D.Đề κη〈νγ ϖớι Χηλοροθυιν Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Ε χηυ κỳ sốτ χ⌠ τηể 24− 48 γιờ 38 Χηυ κỳ ϖ τνη χủα ΚΣΤΣΡ: Α.Χηỉ ξảψ ρα τρονγ µ〈υ Β.Λ◊ νγυψν νην χηνη γψ ϖỡ τế β◊ο γαν γψ σốτ ≅ Χ.Λ◊ νγυψν νην γψ σốτ χ⌠ τνη χηấτ χηυ κỳ χủα βệνη σốτ ρτ ∆.Χηỉ ξảψ ρα τρονγ γαν Ε Χηỉ ξảψ ρα τρονγ ηồνγ χầυ 39 Γιαο β◊ο χủα ΚΣΤΣΡ Α.Γψ βệνη σốτ ρτ δο τρυψềν µ〈υ ≅ Β.Γψ νηιễµ χηο µυỗι Χ.Ξυấτ ηιệν τρονγ µ〈υ χνγ λầν ϖớι τηể tư dưỡνγ ∆.Κηνγ τηể διệt đượχ βằνγ τηυốχ Ε Σốνγ νγο◊ι ηồνγ χầυ 40 Γιαο β◊ο χủα ΚΣΤΣΡ Α Γψ βệνη σốτ ρτ δο τρυψềν µ〈υ Β Γψ νηιễm cho ngườι Χ Κηνγ τηể διệt đượχ βằνγ τηυốχ ≅ ∆ Ξυấτ ηιệν τρονγ µ〈υ µυộn thể tư dưỡνγ Ε Σốνγ τρονγ γαν 41 Ηνη τηể KSTSR thể ngườι λ◊ νηữνγ τηể σαυ νγοạι τρừ: Α Τηể tư dưỡνγ Β Τηể πην χηια ≅ Χ Τηể γιαο τử ∆ Τηể τηοα τρνγ Ε Τηể γιαο β◊ο 42.Để πη〈τ τριểν ΚΣΤΣΡ χầν ηấπ τηυ τη◊νη πηần sau đây: Α Ηεµ Β Γλοβιν ≅ Χ Ηεµογλοβιν ∆ Ηεαµατιν Ε Οξψηαεµογλοβιν Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ 43 Βệνη σốτ ρτ χ⌠ τηể ξảψ trườνγ ηợp sau đây: Α ∆νγ χηυνγ κιµ τιµ ϖới ngườι κη〈χ ≅ B Đượχ τρυψềν µ〈υ χủa ngườι µανγ ΚΣΤΣΡ χηο µ〈υ τρονγ ϖ∫νγ 10 νγ◊ψ C Đượχ τρυψềν µ〈υ χủa ngườι µανγ ΚΣΤΣΡ χηο µ〈υ τρονγ ϖ∫νγ 30 νγ◊ψ ∆ Βị µυỗι Ανοπηελεσ χ〈ι νηιễµ ΚΣΤΣΡ τừ ngườι βệνη τρονγ ϖ∫νγ ngày đốτ Ε ∆νγ χηυνγ κιµ τιµ ϖới ngườι νγηιệν µα τυ 44 Χηυ κỳ σινη τη〈ι χủα κ σινη τρνγ σốτ ρτ λ◊ χηυ κỳ πηứχ τạπ νν βệνη σốτ ρτ ςιệτ Ναµ κηνγ πηổ βιếν vùng đô τηị A.Đúng ≅ Β Σαι 45 Τηờι γιαν ηο◊ν τη◊νη χηυ κỳ ηữυ τνη χủα µυỗι πηụ τηυộχ χηủ ψếυ ϖ◊ο: Α Λο◊ι µυỗι Ανοπηελεσ B Độ ẩm môi trườνγ ≅ Χ Νηιệt độ môi trườνγ ∆ Τυổι τηọ µυỗι Ανοπηελεσ E Lượng mưa 46 ςề µặτ δịχη τễ ηọχ νγυồν βệνη σốτ ρτ λ◊: ≅ A Ngườι µανγ τηể γιαο β◊ο χủα ΚΣΤΣΡ τρονγ µ〈υ B Ngườι βệνη τηờι κỳ ủ βệνη C Ngườι µớι νηιễµ ΚΣΤΣΡ τừ µυỗι ∆ Βệnh nhân SR sau điềυ τρị SR cách đủ λιềυ Ε Βệνη νην ΣΡ δυ λịχη τừ ϖνγ ΣΡ τρở ϖề ϖνγ κηνγ χ⌠ δịχη ΣΡ 47 Σắχ τố SR đượχ ηνη τη◊νη δο: Α Σự τạο τη◊νη Ηεµατιν ≅ Β Σự κếτ ηợπ γιữα ηεαµατιν ϖớι προτειν τạο τη◊νη ηεµοζοιν Χ ∆ο θυ〈 τρνη οξψ ηο〈 χυνγ χấp lượνγ χηο ΚΣΤΣΡ τạο νν ∆ ∆ο σự τạο τη◊νη ϖệτ Μαυρερ Ε ΤΗΦ δο ΚΣΤΣΡ σảν ξυất qua tác độνγ χủα µεν διηψδροφολατε ρεδυχτασε (∆ΗΦΡ) 48 Θυ〈 τρνη λψ τρυψềν βệνη σốτ ρτ γồµ χ⌠: Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ ≅ Α Νγυồν βệnh ngườι µανγ γιαο β◊ο ΚΣΤΣΡ τρονγ µ〈υ, µυỗι ανοπηελεσ thể χảµ τηụ B Ngườι βệνη ΣΡ λµ σ◊νγ, µυỗi anopheles thể χảµ τηụ C Ngườι µανγ ΚΣΤΣΡ giai đoạν ủ βệνη, µυỗi anopheles thể χảµ τηụ D Ngườι βệνη ΣΡ λµ σ◊νγ, µυỗi anopheles ngườι µιễν δịχη τự nhiên đốι ϖớι ΣΡ Ε Νγυồν βệνη, µυỗi anopheles ngườι χ⌠ τιềν µιếν δịχη 49 Ngườι βệνη ΣΡ χ⌠ τηể λψ τρυψềν βệnh SR cho ngườι κη〈χ νγοạι τρừ: A Ngườι µανγ τηể γιαο β◊ο χủα ΚΣΤΣΡ τρονγ µ〈υ B Ngườι βệνη C Ngườι λ◊νη µανγ µầµ βệνη ≅ ∆ Βệnh nhân SR τηờι κỳ ủ βệνη Ε Βệnh nhân SR điềυ τρị không cách, không đủ λιềυ 50 Βệνη σốτ ρτ λ◊: Α Βệnh độνγ ϖậτ τρυψền sang ngườι Β Βệnh ký sinh trùng hộι ≅ Χ Βệnh KSTSR đượχ τρυψềν τừ µυỗi anopheles sang ngườι ∆ Βệnh thườνγ γặπ βệνη νην συψ γιảµ µιễν δịχη Ε Χηỉ λψ τρựχ τιếπ τừ ngườι ν◊ψ σανγ ngườι κη〈χ 51 Βệνη σốt rét P.falciparum có đặc điểµ σαυ: Α Σốτ χ〈χη νγ◊ψ Β Γψ τ〈ι πη〈τ µυộν ≅ Χ Σốτ η◊νγ νγ◊ψ ηοặχ χ〈χη νγ◊ψ ∆ Γψ σốτ ρτ νηẹ Ε Γψ σốt rét thườνγ 52 KSTSR P.falciparum có đặc điểµ σαυ: Α Σινη σảν µ〈υ νγοạι ϖι Β ⊆τ πηổ βιếν ςιệτ Ναµ ≅ Χ Σινη σảν µ〈υ νộι τạνγ ∆ Γιαο β◊ο ηνη χầυ Ε Χ⌠ τηể νγủ γαν 10 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ 53 KSTSR P.falciparum đặc điểµ σαυ: Α Ηồνγ χầυ βị ký sinh kích thước bình thườνγ Β Χ⌠ 1, 2, 3, ΚΣΤ τρονγ ηồνγ χầυ Χ Κηνγ χ⌠ τηể νγủ τρονγ γαν ≅ D Thườνγ γặπ τấτ χả χ〈χ δạνγ µ〈υ νγοạι ϖι E Thườνγ γψ ΣΡ νặνγ, 〈χ τνη 54 Π ϖιϖα≅ đặc điểµ σαυ: ≅ Α Μộτ ηồνγ χầu thườνγ βị νηιễµ νηιềυ ΚΣΤΣΡ Β Ηồνγ χầυ βị ký sinh to hồνγ χầu bình thườνγ Χ Χ⌠ τηể νγủ γαν ∆ Γặπ τấτ χả χ〈χ τηể µ〈υ νγοạι ϖι Ε Τηể tư dưỡνγ χ⌠ δạνγ αµιπ 55 Τιềν µιễν δịχη λ◊ µιễν δịch thu có đặc điểµ σαυ: Α Το◊ν διệν Β Βềν ϖữνγ ≅ Χ Κηνγ ổn địνη D Ngăn ngừα τ〈ι νηιễµ Ε Χ⌠ κηả tiêu diệτ ΚΣΤΣΡ µớι νηιễµ 56 Đánh giá mức độ lưu hành bệνη ΣΡ δựα ϖ◊ο Α Χηỉ σố γιαο β◊ο ≅ Β Χηỉ σố λ〈χη Χ Χηỉ σố τηοα τρνγ ∆ Χηỉ σố ΚΣΤ Ε Χηỉ σố µυỗι 57 Cơn SR điểν ηνη ξυấτ ηιệν τηεο τηứ τự σαυ: Α Σốt, rét, đỗ µồ ηι Β Σốt, đỗ µồ ηι, ρτ ≅ Χ Ρτ, σốt, đỗ µồ ηι ∆ Rét, đỗ µồ ηι, σốτ E Đỗ µồ ηι, ρτ, σốτ 58 Βệνη σốτ ρτ δο Π.ϖιϖα≅ có đặc điểµ ≅ Α Χ⌠ τηể τự γιớι ηạν 11 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ B Không điềυ τρị σẽ τử ϖονγ Χ Χηỉ χ⌠ τ〈ι πη〈τ γầν ∆ Χη χ⌠ τ〈ι πη〈τ ξα E Thườνγ γψ σốτ ρτ νặνγ, 〈χ τνη 59 ΚΣΤΣΡ Π.φαlciparum đặc điểµ σαυ: A Thườνγ γψ ΣΡ νặνγ, 〈χ τνη Β Χ⌠ τ〈ι πη〈τ γầν ≅ Χ Χ⌠ τ〈ι πη〈τ ξα ∆ Thườνγ γψ βệνη ΣΡ κη〈νγ τηυốχ E Không điềυ τρị κịπ τηờι δễ δẫn đếν τử ϖονγ 60 Κỹ τηυậτ χηẩn đoán bệnh SR đượχ σử δụνγ ρộνγ ρι λ◊: Α Μιễν δịχη ηυỳνη θυανγ Β ΠΧΡ (κỹ τηυậτ κηυψếch đạι χηυỗι γεν) Χ ΘΒΧ τεστ ∆ Παρασιγητ τεστ ≅ Ε Κο µ〈υ, νηυộµ Γιεµσα 61 Τηοα τρνγ τρονγ βệnh SR có đặc điểµ ≅ A Được tiêm vào ngườι κηι βị µυỗi đốτ Β Χ⌠ τηể τρυψềν τρựχ τιếπ τừ µ〈υ ngườι βị νηιễµ ΣΡ Χ Λ◊ νγυψν νην χηνη χủα ΣΡ δο τρυψềν µ〈υ ∆ Βị τιυ διệτ βởι τηυốχ Χηλοροθυιν Ε Τηỉνη τηοảνγ τµ τηấψ τρονγ τιυ βảν µ〈υ 62 Τấτ χả χ〈χ λο◊ι ΚΣΤΣΡ γψ βệnh cho người đềυ χ⌠ τηể γψ χ〈χ τριệυ χηứνγ σαυ νγοạι τρừ: Α Τηιếυ µ〈υ Β Λ〈χη το ≅ Χ Ην µ ∆ Σạµ δα Ε Τ〈ι πη〈τ γầν 63 Τ〈ι πη〈τ τρονγ ΣΡ δο: Α Λο◊ι Π ϖιϖα≅ ϖ◊ Π οϖαλε ≅ Β Τấτ χả χ〈χ λο◊ι Πλασµοδιυµ γψ βệnh cho ngườι 12 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Χ ∆ο σự τồν τạι λυ δ◊ι χủα ΚΣΤΣΡ τρονγ µ〈υ γιữa sốτ ∆ ∆ο ΚΣΤΣΡ τồν τạι τρονγ γαν Ε ∆ο Π.µαλαριαε 64 Τνη χηυ κỳ χủα βệνη ΣΡ δο: Α Χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ γψ ρα Β Βệνη νην νηιễµ Π φαλχιπαρυµ ≅ Χ Σαυ ϖ◊ι χηυ κỳ ϖ τνη τρονγ ηồνγ χầυ µớι ổn địνη ∆ Κηνγ ξảψ ρα τρονγ ΣΡ δο τρυψềν µ〈υ Ε Χηυ κỳ σινη σản vô tính τηể người điềυ κηιểν 65 Χηυ κỳ ϖ τνη χủα ΚΣΤΣΡ : Α Χηỉ ξảψ ρα τρονγ µ〈υ Β Λ◊ νγυψν νην χηνη γψ λψ γιảι ηồνγ χầυ Χ Χηỉ ξảψ ρα τρονγ µạχη µ〈υ νộι τạνγ συ ∆ Χηỉ ξảψ ρα τρονγ µạχη µ〈υ νộι τạng sâu đốι ϖớι Π.ϖιϖα≅ ≅ Ε Λ◊ νγυψν νην γψ ρα σốτ χ⌠ τνη χηấτ χηυ κỳ χủα βệνη σốτ ρτ 66 Χ〈χ δấυ ηιệu lâm sàng sau đượχ τηấψ τρονγ τấτ χả χ〈χ τηể ΣΡ νγοạι τρừ: Α Ρτ ρυν Β Σốτ Χ Σạµ δα ≅ ∆ ∆ấυ ηιệυ τηầν κινη κηυ τρ Ε Τηιếυ µ〈υ 67 Λ〈χη το τρονγ σốτ ρτ Α Χηỉ το giai đoạν µυộν χủα βệνη ≅ Β Χ⌠ τηể γιữ nguyên kích thước to trườνγ ηợπ νặνγ Χ Κηνγ βαο γιờ to trườνγ ηợπ νηιễµ Π φαλχιπαρυµ ∆ Χηỉ το ρα giai đoạν βệnh nhân lên sốt sau nhỏ λạι Ε Κηνγ τηấψ τρở ϖề kích thước bình thườνγ 68 ςι τυầν ηο◊ν βị τắτ νγηẽν τρονγ σốτ ρτ: Α Χ⌠ τηể ξảψ ρα ϖớι τấτ χả λο◊ι ΚΣΤΣΡ Β ∆ο χηυ κỳ ϖ τνη γψ ρα Χ Λ◊ νγυψν νην γψ ρα σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ 13 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ ≅ D Là đặc điểµ χủα Π φαλχιπαρυµ E Là đặc điểµ χủα Π ϖιϖα≅ 69 Μιễν δịχη τρονγ ΣΡ βαο γồµ χ〈χ λοạι σαυ νγοạι τρừ: Α Ψếυ τố đề κη〈νγ τự νηιν ≅ Β Μιễν δịχη τự νηιν Χ Μιễν δịχη τế β◊ο ∆ Μιễν δịχη δịχη τηể Ε Τιềν µιễν δịχη 70 Μιễν δịch SR đặc điểµ: A Có tính đặχ ηιệu đốι ϖớι κ χηủ B Có tính đặχ ηιệu đốι ϖới giai đoạν πη〈τ τριểν χủα ΚΣΤΣΡ ≅ Χ Λ◊ µιễν δịχη τự νηιν ∆ Κηνγ βềν ϖữνγ E Có tính đặχ ηιệu cao đốι ϖớι λο◊ι Πλασµοδιυµ 71 Μιễν δịχη τρονγ ΣΡ χ⌠ τηể: Α ∆ο χ〈χ ψếυ τố δι τρυψềν Β ∆ο τηυ νηận đượχ C Đượχ τρυψềν θυα νηαυ τηαι ∆ Μιễν δịχη thu không bềν ϖữνγ ≅ E Không đặχ ηιệυ ϖớι λο◊ι ΚΣΤΣΡ 72 Trong cấπ τνη χủα βệnh SR đượχ χηẩn đoán bằνγ: Α Τµ κη〈νγ τηể τρονγ ηυψết tương Β Τµ κη〈νγ νγυψν τρονγ ηυψếτ τηανη Χ Τµ ΚΣΤΣΡ τρονγ µ〈υ D Tìm đơn bào có chứα σắχ τố ΣΡ ≅ Ε Σự κếτ ηợπ χ〈χ τριệυ χηứνγ: σốt thành cơn, γιảµ βα δ∫νγ τế β◊ο µ〈υ ϖ◊ λ〈χη το, κếτ θυả κο µ〈υ 73 Ψếυ τố sau tạο ρα τιềν µιễν δịch đốι ϖớι νηιếµ σốτ ρτ Α Τηιếυ µ〈υ ≅ Β Σự τ〈ι νηιễµ λιν τụχ C Đáp ứνγ µιễν δịχη τế β◊ο D Đáp ứνγ µιễν δịχη δịχη τηể 14 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Ε Χ〈χ ψếυ τố µιễν δịχη τự νηιν 74 Βιến đổι βệnh lý sau bệνη ΣΡ χηỉ γặπ νηιễµ Π.φαλχιπαρυµ Α Ηιện tượνγ νηιễm độc liên quan đếν χ〈χ χψτοκιν ≅ Β Ηιện tượνγ ẩn cư củα ηồνγ χầυ τρονγ µαο µạχη νộι τạνγ Χ Ηồνγ χầυ µất độ µềµ δẻο ∆ Ηιện tượνγ µιễν δịχη βệνη λ ϖớι σự τχη τụ χ〈χ πηứχ ηợπ µιễν δịχη Ε Σự ϖỡ ηồνγ χầυ κηι τηể πην χηια πη〈τ τριểν νηιềυ 75 Βιến đổι βệnh lý sau bệνη ΣΡ γặπ µọι λο◊ι ΚΣΤΣΡ: Α Ηιện tượνγ κếτ δνη ηồνγ χầυ ϖớι λιν β◊ο νộι µạχη µạχη µ〈υ Β Ηιện tượνγ τạο ηοα ηồνγ δο κếτ δνη ηồνγ χầυ βị νηιễµ ϖớι ηồνγ χầυ bình thườνγ ≅ C Độ µềµ δẻο χủα ηồνγ χầυ βị γιảµ στ ∆ Σự ẩn cư củα ηồνγ χầυ τρονγ µαο θυảν νộι τạνγ Ε Γψ ảnh hưởνγ µọι χηức củα µọι λοạι ηồνγ χầυ τừ non đếν γι◊ 76 Βιến đổι βệnh lý sau bệνη ΣΡ χηỉ γặπ νηιễµ Π.φαλχιπαρυµ: Α Ηιện tượνγ νηιễm độc liên quan đếν χ〈χ χψτοκιν ≅ Β Ηιện tượνγ κếτ δνη ηồνγ χầυ ϖớι λιν β◊ο νộι µạχη Χ Ηồνγ χầυ µất độ µềµ δẻο ∆ Ηιện tượνγ µιễν δịχη βệνη λ ϖớι σự τχη τụ πηứχ ηợπ µιễν δịχη Ε Σự ϖỡ ηồνγ χầυ κηι τηể πην χηια πη〈τ τριểν νηιềυ 77 Βιến đổι βệnh lý sau bệνη ΣΡ χηỉ γặπ νηιễµ Π.φαλχιπαρυµ: Α Ηιện tượνγ νηιễm độc liên quan đếν χ〈χ χψτοκιν ≅ Β Ηιện tượνγ τạο τηể ηοα ηồνγ Χ Ηồνγ χầυ µất độ µềµ δẻο ∆ Ηιện tượνγ µιễν δịχη βệνη λ ϖớι σự τχη τụ πηứχ ηợπ µιễν δịχη Ε Σự ϖỡ ηồνγ χầυ κηι τηể πην χηια πη〈τ τριểν νηιềυ 78 Χηẩn đoán cận lâm sàng đốι ϖớι βệνη σốt rét đượχ σử δụνγ ρộνγ ρι ηιệν ναψ λ◊: ≅ Α Κο µ〈υ νηυộµ Γιεµσα Β ΘΒΧ τεστ 15 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Χ Ξτ νγηιệµ τµ κη〈νγ τηể ΚΣΤΣΡ τρονγ βệνη νην σốτ ρτ ∆ Πη〈τ ηιệν κη〈νγ νγυψν χủα ΚΣΤΣΡ Ε Κỹ τηυậτ ΠΧΡ 79 Τηυốc điềυ τρị σốt rét sau có nguồν γốχ τηựχ ϖậτ Α Χηλοροθυιν ≅ Β Θυινιν Χ Μεφλοθυιν ∆ Αµοδιαθυιν Ε Πριµαθυιν 80 Τηυốc điềυ τρị σốt rét sau có nguồν γốχ τηựχ ϖậτ Α Χηλοροθυιν ≅ Β Αρτεµισινιν Χ Μεφλοθυιν ∆ Αµοδιαθυιν Ε Πριµαθυιν 81 Τηυốc sau có tác dụνγ διệτ γιαο β◊ο ϖ◊ χηυ κỳ τρονγ γαν χủα ΚΣΤΣΡ Α Πιρψµετηαµιν Β Χηλοροθυιν ≅ Χ Πριµαθυιν ∆ Προγυανιν Ε Ηαλοφαντριν 82 Τηυốc dùng điềυ τρị βệνη σốτ ρτ δο Π.ϖιϖα≅ ϖ◊ Π.φαλχιπαρυµ chưa kháng τηυốχ λ◊: Α Θυινιν ≅ Β Χηλοροθυιν Χ Αρτεσυνατε ∆ Πιρψµετηαµιν Ε Προγυανιν 83 Βιện pháp sau nhằµ γιảι θυψếτ νγυồν λψ τρονγ πη∫νγ χηốνγ βệνη σốτ ρτ νγοạι τρừ: Α Χηẩn đoán sớµ βệνη σốτ ρτ B Điềυ τρị βệνη σốt rét phác đồ 16 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ C Điềυ τρị δự πη∫νγ D Điềυ τρị νηằµ ννγ χαο τηể τρạνγ βệνη νην σốτ ρτ ≅ Ε Τρ〈νη µυỗi đốτ 84 Κηι χ⌠ δịχη σốτ ρτ ξẫψ ρα βιệν πη〈π δự phòng sau đượχ σử δụνγ χηủ ψếυ: Α Χảι τạo môi trườνγ, πη〈τ θυανγ βụι ρậµ θυανη νη◊, λấp ao tù nướχ đọνγ, κηαι τηνγ χốνγ ρảνη, ηυν κη⌠ι Β Τηả χ〈, τηả χ〈χ ϖι σινη ϖật để διệτ ấυ τρνγ (βọ γậy, lăng quăng) ≅ Χ Πηυν ηο〈 χηấτ διệτ µυỗi trưởνγ τη◊νη τồn lưu D Điềυ τρị δự πη∫νγ χηο νηững đối tượνγ χ⌠ nguy nhiễµ σốτ ρτ Ε Γι〈ο δục người dân để ηọ ηιểυ βằνγ χ〈χη ν◊ο ηọ βị µắχ βệνη σốτ rét để τự ngườι δν τµ βιệν πη〈π τốτ νηất để πη∫νγ βệνη 85 Βιện pháp sau biệν πη〈π τốτ νηất để βảο ϖệ ngườι λ◊νη τρονγ πη∫νγ βệνη σốτ ρτ : A Điềυ τρị δự πη∫νγ χηο đối tượng có nguy nhiẽµ σốτ ρτ Β Χảι τạo môi trườνγ: πη〈τ θυανγ βụι ρậµ θυανη νη◊, λấp ao tù nướχ đọνγ, κηαι τηνγ χốνγ ρảνη Χ Τηả χ〈, τηả χ〈χ ϖι σινη ϖật để διệτ ấυ τρνγ ≅ ∆ Τρ〈νη βị µυỗi đốτ: νγủ µ◊ν τẩµ ηο〈 χηấτ διệτ µυỗι, δνγ hương µυỗι, µặχ θυầν 〈ο δ◊ι ταψ Ε Πηυν ηο〈 χηấτ διệτ µυỗi trưởνγ τη◊νη 86 ΚΣΤΣΡ γọι λ◊ κη〈νγ τηυốc độ Ι (ΡΙ) κηι: Α Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ϖ◊ τηεο δ⌡ι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ κηνγ τηấψ ξυấτ ηιệν τρở λạι ≅ Β Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ νηữνγ ΚΣΤΣΡ ξυấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 28 νγ◊ψ Χ ΚΣΤΣΡ γιảm không biếν µấτ ηο◊ν το◊ν τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ΚΣΤΣΡ πηảι γιảm 25% so vớι µật độ ΚΣΤΣΡ νγ◊ψ đầυ ∆ Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ KSTSR xuấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ Ε Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ϖ◊ τηεο δ⌡ι τρονγ ϖ∫νγ 28 νγ◊ψ κηνγ τηấψ ξυấτ ηιệν τρở λạι 87 ΚΣΤΣΡ γọι λ◊ κη〈νγ τηυốc độ ΙΙΙ (ΡΙΙΙ) κηι: 17 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ Α Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ϖ◊ τηεο δ⌡ι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ κηνγ τηấψ ξυấτ ηιệν τρở λạι Β Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ νηữνγ ΚΣΤΣΡ ξυấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 28 νγ◊ψ ≅ Χ ΚΣΤΣΡ γιảµ τ, κηνγ γιảm hay tăng sau 48 giờ, ΚΣΤΣΡ γιảµ τ 25% so với ngày đầυ ∆ Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ ngày KSTSR xuấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ Ε Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ϖ◊ τηεο δ⌡ι τρονγ ϖ∫νγ 28 νγ◊ψ κηνγ τηấψ ξυấτ ηιệν τρở λạι 88 ΚΣΤΣΡ γọι λ◊ κη〈νγ τηυốc độ ΙΙ (ΡΙΙ) κηι: Α Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ϖ◊ τηεο δ⌡ι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ κηνγ τηấψ ξυấτ ηιệν τρở λạι Β Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ νηữνγ ΚΣΤΣΡ ξυấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 28 νγ◊ψ ≅ Χ ΚΣΤΣΡ γιảm không biếν µấτ ηο◊ν το◊ν τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ΚΣΤΣΡ πηảι γιảm 25% so vớι µật độ KSTSR ngày đầυ ∆ Σạχη τηể vô tính vòng ngày KSTSR xuấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ Ε Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ϖ◊ τηεο δ⌡ι τρονγ ϖ∫νγ 28 νγ◊ψ κηνγ τηấψ ξυấτ ηιệν τρở λạι 89 Nên điềυ τρị τιệt cho ngườι µắχ σốτ ρτ νγοạι λαι ϖề ϖνγ σốτ ρτ không lưu hành nhẹ ϖ: ≅ Α Ηọ κηνγ χ⌠ τιềν µιễν δịχη νν δễ βị σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ ξα Β Τρ〈νη λψ λαν χηủνγ ΚΣΤΣΡ κη〈νγ τηυốχ Χ Νηằµ διệτ γιαο β◊ο χηốνγ λψ λαν ∆ Τρ〈νη τνη τρạνγ ΚΣΤΣΡ πη〈τ σινη χηủνγ κη〈νγ τηυốχ E Để διệτ τηể ϖ τνη χ∫ν σ⌠τ λạι τρονγ ηồνγ χầu để τρ〈νη τ〈ι πη〈τ γầν 90 Nên điềυ τρị τιệt cho ngườι ϖνγ σốt rét lưu hành nặng đổι ϖνγ σινη σốνγ ϖề ϖνγ κηνγ χ⌠ σốt rét lưu η◊νη ηοặc lưu hành nhẹ ϖ: Α Ηọ κηνγ χ⌠ τιềν µιễν δịχη νν δễ βị σốτ ρτ τ〈ι πη〈τ ξα ≅ Β Τρ〈νη λψ λαν χηủνγ ΚΣΤΣΡ κη〈νγ τηυốχ Χ Νηằµ διệτ γιαο β◊ο χηốνγ λψ λαν ∆ Τρ〈νη τνη τρạνγ ΚΣΤΣΡ πη〈τ σινη χηủνγ κη〈νγ τηυốχ 18 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ E Để διệτ τηể ϖ τνη χ∫ν σ⌠τ λạι τρονγ ηồνγ χầu để τρ〈νµη τ〈ι πη〈τ γầν 91.Ngườι χηỉ νηιễµ βệνη σốτ ρτ κηι βị muôĩ Anophele có chứα τηοα τρνγ χủα κ σινη τρνγ σốt rét đốτ A Đúng ≅ Β Σαι 92.Μιễν δịχη τρονγ σốτ ρτ κηả tiêu diệτ τ〈χ νην γψ βệnh, ngăn νγừα τ〈ι νηιễµ, µ◊ χηỉ λ◊ µộτ λοạι µιễν δịχη γιπ χηο βệνη νην γιữ đượχ ϖớι κ σινη τρνγ σốτ ρτ µức độ τηấπ, βιểυ ηιệν λµ σ◊νγ ηοặχ χηỉ măc bệνη νηẹ 93.Κ σινη τρνγ σốτ ρτ τηυộc ngành đơn bào giới.độνγ ϖậτ., λ◊ µộτ λοại đơn bào đườνγ κ σινη νộι β◊ο 94.Τιềν µιễν δịχη λ◊ µιễν δịch thu đượχ ngườι σống thườνγ ξυψν τρονγ ϖνγ δịχη τễ σốt rét nên thườνγ ξυψν βị τ〈ι νηιễµ ϖ◊ λ◊ µộτ δạνγ µιễν δịχη βềν ϖữνγ Α Đúνγ ≅ Β Σαι 95 Κ σινη τρνγ σốτ ρτ κη〈νγ τηυốc độ ΙΙΙ (ΡΙΙΙ) λ◊ : Κ σινη τρνγ γιảµ τ, κηνγ γιảm hay tăng Sau 48 γιờ, κ σινη τρνγ γιảm 25% so vớι ngày đầυ 96.Κ σινη τρνγ σốτ ρτ κη〈νγ τηυốc độ ΙΙ (ΡΙΙ) λ◊ : Κ σινη τρνγ σốτ ρτ ς τνη βị τιυ διệt không biếν µấτ τρονγ ϖ∫νγ βảψ νγ◊ψ Κ σινη τρνγ πηảι γιảm 25% so ϖớι µật độ ký sinh trùng ngày đầυ 19 ... thườνγ 52 KSTSR P.falciparum có đặc điểµ σαυ: Α Σινη σảν µ〈υ νγοạι ϖι Β ⊆τ πηổ βιếν ςιệτ Ναµ ≅ Χ Σινη σảν µ〈υ νộι τạνγ ∆ Γιαο β◊ο ηνη χầυ Ε Χ⌠ τηể νγủ γαν 10 Κ⇑ ΣΙΝΗ ΤΡ∧ΝΓ ΣỐΤ Ρ⊃Τ 53 KSTSR P.falciparum... không biếν µấτ ηο◊ν το◊ν τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ ΚΣΤΣΡ πηảι γιảm 25% so vớι µật độ KSTSR ngày đầυ ∆ Σạχη τηể vô tính vòng ngày KSTSR xuấτ ηιệν τρở λạι τρονγ ϖ∫νγ 21 νγ◊ψ Ε Σạχη τηể ϖ τνη τρονγ ϖ∫νγ νγ◊ψ... τηể διệt đượχ βằνγ τηυốχ ≅ ∆ Ξυấτ ηιệν τρονγ µ〈υ µυộn thể tư dưỡνγ Ε Σốνγ τρονγ γαν 41 Ηνη τηể KSTSR thể ngườι λ◊ νηữνγ τηể σαυ νγοạι τρừ: Α Τηể tư dưỡνγ Β Τηể πην χηια ≅ Χ Τηể γιαο τử ∆ Τηể
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT, TRẮC NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT, TRẮC NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay