FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long

6 202 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

ΤΡ∧ΝΓ ΡΟΙ ΤΡ∧ΝΓ ΛΝΓ Βα βιểυ ηιệν χηνη χủα βệνη γψ ρα δο Γιαρδια λαµβλια: ≅ A Đi chảψ, τηιếu máu, suy dinh dưỡνγ B Đi chảy, đau bụνγ, σνη βụνγ Χ Τηιếu máu, suy dinh dưỡng, suy nhược thể D Suy dinh dưỡνγ, τρ τυệ πη〈τ τριểν χηậm, đau bụng chảψ Ε Đau bụνγ, σνη βụng, suy dinh dưỡνγ Γιαρδια λαµβλια σốνγ Α Μανη τρ◊νγ, ηồι τρ◊νγ Β Τ〈 τρ◊νγ, µανη τρ◊νγ ≅ Χ Τ〈 τρ◊νγ, ηổνγ τρ◊νγ ∆ Ηổνγ τρ◊νγ ϖ◊ ηồι τρ◊νγ Ε Ρυộτ νον ϖ◊ ρυộτ γι◊ Trichomonas vaginalis thườνγ γặπ Α Τρẻ εµ νηỏ ≅ Β Πηụ νữ λứα τổi sinh đẻ Χ Πηụ νữ µν κινη ∆ Ναµ γιớι Ε Đườνγ τιếτ νιệυ ναµ Đơn bào thường gây suy dinh dưỡνγ ϖ◊ τηιếυ µ〈υ τρẻ εµ Α Ενταµοεβα χολι Β Ενταµοεβα ηιστολψτιχα Χ Τριχηοµονασ ιντεστιναλισ ≅ ∆ Γιαρδια λαµβλια Ε Βαλαντιδιυµ χολι Đơn bào di chuyểν βằνγ ροι Α Ενταµοεβα χολι Β Ενταµοεβα ηιστολψτιχα Χ Βαλαντιδιυµ χολι ≅ ∆ Γιαρδια λαµβλια Ε Πλασµοδιυµ Đơn bào di chuyểν βằνγ λνγ Α Ενταµοεβα χολι ΤΡ∧ΝΓ ΡΟΙ ΤΡ∧ΝΓ ΛΝΓ Β Ενταµοεβα ηιστολψτιχα ≅ Χ Βαλαντιδιυµ χολι ∆ Γιαρδια λαµβλια Ε Πλασµοδιυµ Χηẩn đoán Giardia lamblia ≅ Α Ξτ νγηιệµ πην τρựχ τιếπ B Phương pháp miễν δịχη C Phương pháp xét nghiệµ πην πηονγ πη Ωιλλισσ D Phương pháp lắνγ χặν Ε Νυι χấψ Χηẩn đoán Trichomonas vaginalis Α Ξτ νγηιệµ πην τρựχ τιếπ B Phương pháπ µιễν δịχη C Phương pháp xét nghiệµ πην πηονγ πη Ωιλλισσ ≅ ∆ Ξτ νγηιệm khí hư Ε Ξτ νγηιệµ δịχη τ〈 τρ◊νγ Χηẩn đoán Balantidium coli ≅ Α Ξτ νγηιệµ πην τρựχ τιếπ B Phương pháp phong phú Χ Ξτ νγηιệµ δịχη τ〈 τρ◊νγ ∆ Phương pháp miễν δịχη Ε Ξτ νγηιệm khí hư 10 Λψ νηιễµ χủα Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ ≅ A Qua đườνγ σινη δụχ B Qua đườνγ τιυ ηο〈 C Qua đườνγ τιµ χηχη ∆ Θυα µυỗi đốτ Ε Θυα δα 11 Λψ νηιễµ χủα Γιαρδια λαµβλια A Qua đườνγ σινη δụχ ≅ B Qua đườνγ τιυ ηο〈 C Qua đườνγ τιµ χηχη ΤΡ∧ΝΓ ΡΟΙ ΤΡ∧ΝΓ ΛΝΓ ∆ Θυα µυỗι đốτ Ε Θυα δα 12 Λψ νηιễµ χủα Βαλαντιδιυµ χολι A Qua đườνγ σινη δụχ ≅ B Qua đườνγ τιυ ηο〈 C Qua đườνγ τιµ χηχη ∆ Θυα µυỗι đốτ Ε Θυα δα 13 Τρνγ λνγ κ σινη A Đạι τρ◊νγ Β Ρυộτ νον ≅ Χ Χυốι ρυộτ νον ϖ◊ µανη τρ◊νγ D Đườνγ σινη δụχ E Đườνγ τιếτ νιệυ 14 Để τµ κν χ〈χ λοại đơn bào đườνγ τιυ ηο〈 νν Α Νηυộµ βằνγ Γιεµσα Β Π ξτ νγηιệµ πην πηονγ πη ≅ Χ Νηυộµ βằνγ Λυγολ κπ D Phương pháp KaTo E Phương pháp miễν δịχη 15 Πηụ νữ có khí hư δο χ〈χ τ〈χ νην σαυ τρừ : ≅ Α Τριχηοµονασ ιντεστιναλισ Β Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ Χ Χανδια αλβιχανσ ∆ ςι κηυẩν E Khí hư sinh lý 16 Τρνγ ροι τηα Γιαρδια λαµβλια γψ ρα χ〈χ τ〈χ ηại sau trừ: Α ςιµ ρυộτ ξυấτ τιếτ ≅ Β Τρονγ πην χ⌠ µ〈υ, νηầψ Χ Κηνγ ηấp thu đượχ σινη τố Β12 ϖ◊ αχιδ φολιχ ∆ Τρẻ em chán ăn, sình bụνγ Ε Κηνγ ηấp thu đườνγ, µỡ τηịτ ΤΡ∧ΝΓ ΡΟΙ ΤΡ∧ΝΓ ΛΝΓ 17 Trùng roi âm đạο χ⌠ µặτ nơi trừ Α Βể τηậν Β Νιệu đạο Χ Τιềν λιệτ τυψếν ≅ ∆ Τι µậτ Ε Β◊νγ θυανγ 18.Νηιễµ τρνγ ροι τηα λ◊ δο A Ăν πηảι τηể ηοạt độνγ χủα τρνγ ροι τηα ≅ B Ăν πηảι β◊ο νανγ χủα τρνγ ροι τηα Χ ∆ο χηυộτ χắν ∆ ∆ο µυỗi đốτ Ε Ăν τηịτ β∫ σốνγ 19 Νηιễm trùng lông đạι τρ◊νγ Βαλαντιδιυµ χολι λ◊ δο A ăn phảι τηể ηοạt độνγ χủα Β.χολι ≅ B ăn phảι β◊ο νανγ χủα Β.χολι Χ δο λợν βị νηιễµ Β.χολι χắν D ăn thịτ λợν νηιễµ Β.χολι E Balantidium coli vào ngườι θυα δα 20 Ρυồι χ⌠ τηể λ◊ ϖậτ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη τρονγ χ〈χ βệnh sau τρừ: Α Βệnh giun đũa Β Βệνη γιυν τ⌠χ Χ Βệνη δο Γιαρδια λαµβλια ≅ ∆ Βệνη δο Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ Ε Βệνη δο Ενταµοεβα ηιστολψτιχα 21 Νηữνγ τ〈χ ηại sau đâydo độχ τố χủα Γιαρδια λαµβλια γψ ρα τρừ A Ngăn cảν σự ηấπ τηυ σινη τố Β12 B Ngăn cảν σự ηấp thu đườνγ C Ngăn cảν σự ηấπ τηυ µỡ D Ngăn cảν σự ηấπ τηυ τηịτ ≅ E Ngăn cảν σự ηấπ τηυ µυốι κηο〈νγ ΤΡ∧ΝΓ ΡΟΙ ΤΡ∧ΝΓ ΛΝΓ 22 Μετρονιδαζολε χ⌠ τ〈χ δụνγ τρν χ〈χ λοại ký sinh trùng sau trừ Α Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ Β Ε ηιστολψτιχα Χ Τ.ιντεστιναλισ ∆ Γιαρδια λαµβλια ≅ Ε Χανδιδα αλβιχανσ 23 Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ χ⌠ τηể điềυ τρị βằνγ χ〈χ τηυốc sau trừ Α Θυιναχρινε Β ∆ιιοδοηψδροξψθυινολεινε Χ Μετρονιδαζολε ≅ ∆ Μεβενδαζολε Ε Χαο λ〈 νηộι (Βισχηοφα ϕαϖανιχα) 24 Γιαρδια λαµβλια χ⌠ τηể điềυ τρị βằνγ χ〈χ τηυốc sau trừ Α Μετρονιδαζολε Β Θυιναχρινε Χ Τινιδαζολε ∆ Νιµοραζολε ≅ Ε Χλοτριµαζολε 25 Πη∫νγ βệνη τρνγ ροι τηα κηνγ χầν χ〈χη ν◊ψ A Ăν χην, υốνγ σι Β Ρửa tay trước ϖệ σινη Χ Χηữa lành ngườι βệνη D Điềυ τρị cho ngườι µανγ µầµ βệνη ≅ Ε Κηνγ δνγ χηυνγ ϖậτ δụνγ ϖệ σινη τắµ ρữα 26 Πη∫νγ βệnh trùng roi âm đạο κηνγ χần điềυ ν◊ψ Α χηữa lành ngườι βệνη B Điềυ τρị cho ngườι µανγ µầµ βệνη Χ Κηνγ δνγ χηυνγ ϖậτ δụνγ ϖệ σινη τắµ ρữα ≅ D ăn chín, uốνγ σι Ε Τυψν τρυψềν ϖệ σινη πη∫νγ βệνη 27 Βốν λớπ χủa ngành đơn bào là: Α Τρνγ ροι, τρνγ λνγ, χην γιả ϖ◊ β◊ο τử τρνγ Β Τρνγ ροι, τρνγ λνγ, χην γιả ϖ◊ κ σινη τρνγ σốτ ρτ ΤΡ∧ΝΓ ΡΟΙ ΤΡ∧ΝΓ ΛΝΓ Χ Τρνγ ροι, τρνγ λνγ, αµιπ λỵ ϖ◊ κ σινη τρνγ σốτ ρτ ≅ ∆ Τρνγ ροι, τρνγ λνγ, αµιπ λỵ ϖ◊ αµιπ đạι τρ◊νγ Ε Τρνγ ροι, τρνγ λνγ, κ σινη τρνγ σốτ ρτ ϖ◊ β◊ο τử τρνγ 28 Γặp điềυ κιệν κηνγ τηυậν λợι χ〈χ λοại đơn bào sαυ χ⌠ τηể τρở τη◊νη β◊ο νανγ τρừ Α Βαλαντιδιυµ χολι ≅ Β Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ Χ Γιαρδια λαµβλια ∆ Ενταµοεβα χολι Ε Ενταµοεβα ηιστολψτιχα 29 Trùng roi âm đạo đượχ λψ τρυψềν τρựχ τιếπ βằνγ τηể β◊ο νανγ A Đúng B Sai 30 Τρνγ ροι τηα χ⌠ τηể γψ νν ηộι χηứνγ λỵ A Đúng B Sai 31 Trùng roi âm đạο κηνγ βαο γιờ γψ βệνη đườνγ τιυ ηο〈 A Đúng B Sai 32 Trùng lông đạι τρ◊νγ (Βαλαντιδιυµ χολι) χ⌠ τηể γψ νν ηộι χηứνγ λỵ ngườι A Đúng B Sai 33 Τρνγ ροι χ⌠ τηể γψ τηιếυ µ〈υ τρẻ εµ A Đúng B Sai 34 Τρẻ εµ τ βị νηιễm trùng roi thìa ngườι λớν A Đúng B Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long , FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long , FBMạnhĐức 08 TEST trung roi, trung long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay