FBMạnhĐức 07 TEST amip

7 210 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ Χηυ τρνη κηνγ σινη βệνη χủα Ε.ηιστολψτιχα χ⌠ τηể χηυψểν τη◊νη χηυ τρνη σινη βệνη γψ βệνη λỵ αµιπ κηι βệνη νην βị γιảµ σức đềkháng thể A Đúng X B Sai Ενταµοεβα χολι λ◊ µột đơn bào Ξ Α Κηνγ γψ βệνη σốνγ ηοạι σινη τρονγ ρυộτ γι◊ Β Γψ βệνη κιếτ λỵ Χ Γψ τιυ χηảψ ξεν κẻ ϖớι β⌠ν ∆ Γψ ϖ◊νγ δα, τắχ µậτ E Viêm đạι τρ◊νγ µạν Β◊ο νανγ Ενταµοεβα χολι λ◊ Ξ Α Τηể λψ λαν Β Γψ βệνη τιυ χηảψ Χ Γψ βệnh có điềυ κιệν τηυậν λợι ∆ Γψ βệνη κιếτ λỵ Ε Γψ βệνη τρẻ νηỏ suy dinh dưỡνγ Τηựχ πηẩµ χủα Ε χολι λ◊: Α Ηồνγ χầυ Ξ Β ςι κηυẩν χặν β τρονγ ρυộτ Χ Κηνγ χầν τηựχ πηẩµ ∆ Χηấτ τιếτ χủα τế β◊ο E Dưỡνγ χηấτ τρονγ ρυộτ νον Σự ηιệν διệν χủa bào nang E.coli môi trườνγ: A Không đáng quan tâm không gây bệνη Β Β〈ο ηιệυ δịχη κηνγ ξψ ρα Χ Χηο βιết môi sinh không đáng lo ngạι Ξ ∆ Ν⌠ι λν τνη τρạνγ  νηιễµ µι σινη Ε Λ◊ χηỉ σố đánh giá dịχη βệνη E.histolytica thườνγ γψ αβχεσ ở: Α Ρυộτ νον Ξ Β Γαν Χ Νο ∆ Πηổι ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ Ε Λ〈χη Ở ςιệτ Ναµ, λοại đơn bào nguy hiểµ νηấτ τρονγ σố χ〈χ λοạι σαυ λ◊: Α Ενταµοεβα ηαρµανι Β Βαλαντιδιυµ χολι Χ Τριχηοµονασ ϖαγιναλισ Ξ ∆ Ενταµοεβα ηιστολψτιχα Ε Ενταµοεβα χολι Τρονγ βệνη λỵ αµιπ, νếυ πην χ⌠ µ〈υ, νηầψ πηảι χη  τµ Ngườι βị βệνη αµιπ χηủ ψếυ λ◊ δο νυốτ πηảι 10 Ξτ νγηιệµ πην τµ τηể ηοạt độνγ χủa đơn bào dùng phương πη〈π 11 Τρονγ χηẩn đoán bệνη λỵ αµιπ χầν χηẩn đoán phân biệτ ϖớι 12 Τηể ηοạt độνγ χủα Ενταµοεβα ηιστολψτιχα: Α Σống đượχ νηιệt độ νγο◊ι τρờι Ξ Β ∆ễ βị ηυỷ ηοạι βởι νηιệt độ bên thể Χ Χ⌠ νην τηể γιữα νην, κηνγ χ⌠ χην γιả ∆ Λ◊ τηể γψ νηιễµ Ε Χ⌠ τηể λψ τừ người sang ngườι κη〈χ 13 Ngườι βị νηιễµ Ενταµοεβα ηιστολψτιχα: Α Λυν λυν χ⌠ βιểυ ηιệν λµ σ◊νγ ρ⌡ ρệτ Β Κηνγ βị βệνη γ χả X C Là ngườι µανγ µầµ βệνη ϖ◊ πη〈τ βệnh có điềυ κιệν τηυậν λợι ∆ Χηỉ ngườι µανγ µầµ βệνη Ε λυν γψ απ ξε γαν αµιπ 14 Τηể ηοạt độνγ χủα Ενταµοεβα ηιστολψτιχα: Α Κηνγ γψ βệνη Ξ Β Γψ βệνη χấπ, χ⌠ κηả trở τη◊νη µạν τνη κηι χ⌠ βιếν χηứνγ Χ Λυν λυν χ⌠ βιếν χηứνγ ∆ Γψ βệνη η◊νγ λοạτ ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ E thườνγ γψ δịχη χηủ ψếυ τρẻ εµ 15 Τηể ηοạt độνγ χủα Ενταµοεβα ηιστολψτιχα: Α Χηỉ σốνγ ϖ ηạι τρονγ λ∫νγ ρυộτ Ξ Β Γψ ϖếτ λοτ ρυộτ γι◊ Χ Γψ ϖếτ λοτ τ〈 τρ◊νγ ∆ Σốνγ ρυộτ νον Ε Σốνγ δạ δ◊ψ 16 Β◊ο νανγ χủα Ενταµοεβα ηιστολψτιχα νηιễm vào ngườι: X A Qua đườνγ τιυ ηο〈 B Qua đườνγ η ηấπ C Qua đườνγ δα ∆ ∆ο ρυồι λ◊ ϖεχτευρ τρυψềν βệnh cho ngườι Ε ∆ο ρυồι λ◊ ϖậτ χηủ τρυνγ γιαν τρυψềν βệνη 17 Κηι ξτ νγηιệµ τµ τηể ηοạt độνγ χủα Ενταµοεβα ηιστολψτιχα: Α Πηảι χấψ βệνη πηẩµ Ξ Β Θυαν σ〈τ τρựχ τιếp đủ Χ Πηảι τιµ τρυψềν θυα τη D Làm phương pháp tậπ τρυνγ Ε Πηải làm phương pháp Kato − Κατζ 18 Entamoeba histolytica đơn bào có khả năng: Α Γψ βệνη χ⌠ τηể λαν ρộνγ, νηιều ngườι µắχ χνγ λχ Β Βệνη βαο γιờ có sốτ Ξ Χ βệνη πη〈τ λẻ τẻ κηνγ τη◊νη δịχη ∆ Βιếν χηứνγ κηνγ χ⌠ Ε Γψ βệnh thườνγ γặπ νηấτ λ◊ τρẻ εµ 19 Đốι ϖớι Ενταµοεβα ηιστολψτιχα, κηι ξτ νγηιệµ βệνη πηẩµ χầν πηảι: X A Không để λυ θυ〈 γιờ Β Χấψ βệνη πηẩm vào môi trườνγ χấψ C Dùng nướχ µυối bão hoà để τậπ τρυνγ ΚΣΤ ∆ Λ◊µ κỹ τηυậτ Βαυερµανν Ε Βảο θυảν λạνη νếu chưa làm kịπ ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ 20 Trong phương pháp chẩn đoán abces gan amip sau Phương πη〈π ν◊ο χηο κếτ θυả χηνη ξ〈χ νηấτ: Α Χηụπ Ξ−Θυανγ Β Χνγ τηứχ βạχη χầυ Χ Χηụπ ηνη γαν λấπ λ〈νη Ξ ∆ Χηọχ ητ µủ dướι σιυ µ Ε Ξτ νγηιệµ πην τµ κν αµιπ 21 Ψếυ τố sau đặc điểµ χủα αµιπ A Độνγ ϖật đơn bào Β ∆ι χηυψểν βằνγ χην γιả Ξ Χ ∆ι χηυψểν βằνγ ροι D Dinh dưỡνγ βằνγ χ〈χη νυốτ τηức ăn Ε ∆ι χηυψểν βằνγ λνγ 22 Loài sau không phảι λ◊ αµιπ σốνγ ρυộτ Α Ε ηιστολψτιχα Β Ε χολι Ξ Χ Ε γινγιϖαλισ ∆ Ε ηαρµανι Ε Ενδολιµαξ νανα 23 Λοại đơn bào sau không phảι λ◊ αµιπ Α Ε ηιστολψτιχα Β Ε ηαρµανι Χ Ενδολιµαξ νανα Ξ ∆ Τριχηοµονασ ηοµινισ Ε ∆ιενταµοεβα 24 Τηể sau củα Ε ηιστολψτιχα γψ λỵ αµιπ Α Τηể ηοạt độνγ β Β Τηể ηοạt độνγ λớν Χ Τηể β◊ο νανγ ∆ Τηể ηοạτ động chưa ăn hồνγ χ Ξ Ε Τηể ηοạt động ăn hồνγ χ 25 Ε ηιστολψτιχα πη〈τ τριểν τηεο ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ Ξ Α Χηυ τρνη τρựχ τιếπ Β Χηυ τρνη γι〈ν τιếπ Χ Χηυ τρνη τự νηιν ∆ Χηυ τρνη τự δο τρονg đấτ Ε Τυỳ theo điềυ κιện môi trườνγ µ◊ χ⌠ χηυ τρνη τηχη ηợπ 26 Τρονγ µιệνγ χ⌠ τηể τµ τηấψ: Α Ε χολι Β Ε ηιστολψτιχα Ξ Χ Ε γινγιϖαλισ ∆ Τριχηοµονασ ιντερτιναλισ Ε Ε.ηαρµανι 27 Βιếν χηứng thườνγ γặπ νηấτ χủα αβχεσ γαν αµιπ λ◊: Α Λỵ αµιπ B Viêm đạι τρ◊νγ µạνγ δο αµιπ Χ Αβχεσ νο δο αµιπ Ξ ∆ Απξε µ◊νγ πηổι E Xơ gan 28.Τνη χηấτ πην χủα λỵ αµιπ λ◊: Α Πην λỏng, màu nướχ ρữα τηịτ Ξ Β Πην νηầψ µ〈υ, µủ Χ Σố λần cầυ 20−40 λầν τρονγ νγ◊ψ ∆ Σố λần cầυ 5−15 λầν τρονγ νγ◊ψ Ε Τυỳ theo địα χủα βệνη νην 29 Τριệυ χηứng sau không phảι χủα λỵ αµιπ Α Βệνη κηởι πη〈τ λẻ τẻ Ξ Β Τιếν τριểν χấπ τνη C Thườνγ κηνγ γψ σốτ ∆ Βιếν χηứνγ δễ ξψ ρα Ε Σοι πην τηấψ τηể αµιπ ηοạt động ăn hồνγ χầυ 30 Τριệυ χηứng sau củα λỵ αµιπ A Thườνγ µắχ πηảι η◊νγ λοạτ Β ∆ιễν τιếν χấπ τνη ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ Χ Χ⌠ ηộι χηứνγ νηιễµ τρνγ νặνγ Ξ ∆ Πην νηầψ, µ〈υ µủ Ε Χấy phân để χηẩn đoán 31 Βệνη αµιπ νếυ χ⌠ σốt nên nghĩ đếν Α Ηộι χηứνγ λỵ αµιπ Β Τηể βệνη β〈ν χấπ Χ Τηể 〈χ τνη Ξ ∆ Αβχεσ γαν αµιπ Ε Υ αµιπ 32 ςị trí apxe gan thườνγ γặπ λ◊ Α Τηυỳ τρ〈ι γαν Ξ Β Τηυỳ πηảι µặt trướχ Χ Τηυỳ πηảι µặτ σαυ ∆ Τηυỳ πηải sát ηο◊νη Ε Τηυỳ τρ〈ι µặτ σαυ 33 Βệnh nhân abces gan amip thườνγ τιềν σử ηộι χηứνγ λỵ αµιπ điểν ηνη 34 Đốι ϖớι βệνη λỵ αµιπ τηυốc thườνγ δνγ ηιện để διệτ τηể ηοạt độνγ λ◊: Α Μεβενδαζολε Ξ Β Μετρονιδαζολε Χ Εµετιν ∆ Ψοµεσαν Ε Ηυµατιν 35 Để χηẩn đoán bệνη νην βị λỵ αµιπ, κηι ξτ νγηιệµ πην τµ τηấψ Ξ Α Τηể ηοạt động ăn hồνγ χầυ Β Τηể ηοạt độνγ bé chưa ăn hồνγ χầυ Χ Τηể β◊ο νανγ ∆ Τηể bào nang có rốι λοạν τιυ ηο〈 Ε Τηể β◊ο νανγ ϖớι σố lượνγ λớν 36 Τριệυ χηứng sau đặc trưng củα βệνη λỵ αµιπ ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ A Đau toàn ổ βụνγ B Đau quặν δọc khung đạι τρ◊νγ, κµ theo cầυµ⌠τ ρặν νηιềυ λầν, τρν 30 λầν τρονγ νγ◊ψ Ξ Χ Πην νηầψ µ〈υ ∆ Βệνη νην σốτ χαο, µất nướχ Ε Βệνη κηởι πη〈τ τη◊νη δịχη ... Ε Βảο θυảν λạνη νếu chưa làm kịπ ΑΜΙΠ Κ⇑ ΣΙΝΗ Ở NGƯỜΙ 20 Trong phương pháp chẩn đoán abces gan amip sau Phương πη〈π ν◊ο χηο κếτ θυả χηνη ξ〈χ νηấτ: Α Χηụπ Ξ−Θυανγ Β Χνγ τηứχ βạχη χầυ Χ Χηụπ... µặt trướχ Χ Τηυỳ πηảι µặτ σαυ ∆ Τηυỳ πηải sát ηο◊νη Ε Τηυỳ τρ〈ι µặτ σαυ 33 Βệnh nhân abces gan amip thườνγ τιềν σử ηộι χηứνγ λỵ αµιπ điểν ηνη 34 Đốι ϖớι βệνη λỵ αµιπ τηυốc thườνγ δνγ ηιện
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 07 TEST amip , FBMạnhĐức 07 TEST amip , FBMạnhĐức 07 TEST amip

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay