FBMạnhĐức 06 TEST giu chi

7 210 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

ΓΙΥΝ ΧΗỈ Χ〈χ λο◊ι γιυν χηỉ κ σινη ηệ βạχη ηυψết ngườι δο µυỗι τρυψềν λ◊: ≅ Α Ωυχηερερια βανχροφτι, Βρυγια µαλαψι, Βρυγια τιµορι Β Ωυχηερερια βανχροφτι, Λοα λοα, Ορχηοχερχα ϖολϖαλυσ Χ Βρυγια µαλαψι, Βρυγια τιµορι, Λοα λοα ∆ Βρυγια µαλαψι, ∆ραχυνχυλυσ µεδινενσισ, Λοα λοα Ε Ωυχηερερια βανχροφτι, Βρυγια τιµορι, ∆ραχυνχυλυσ µεδινενσισ Kích thướχ χủα ấυ τρνγ γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι λ◊: Α (10−20)∝µ ξ 40∝µ Β (25−30) ∝µ ξ 40∝µ ≅ Χ (127−320) ∝µ ξ (4−10) ∝µ ∆ (12−30) ∝µ ξ (4−10) ∝µ Ε (127−320∝µ ξ (15−20∝µ Λο◊ι µυỗi sau vecteur củα βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι: Α Αεδεσ, Μανσονι, Ανοπηελεσ Β Ανοπηελεσ, Αεδεσ, Χυλε Χ Μανσονι, µυỗι χ〈τ, Χυλε ∆ Ανοπηελεσ, µυỗι χ〈τ, Αεδεσ Ε Μανσονι, Χυλεξ, Αεδεσ Γιυν χηỉ κ σινη ηệ βạχη ηυψết đẻ ρα ấυ τρνγ: A Đúng ≅ Β Σαι Ξτ νγηιệµ τµ ấυ τρνγ γιυν χηỉ νν λấψ µ〈υ ϖ◊ο γιờ sau νγ◊ψ: Α − γιờ Β − 12 γιờ Χ 13 − 17 γιờ ∆ 18 − 20 γιờ ≅ Ε 21 − 24 γιờ Τρονg thể ϖεχτευρ, ấυ τρνγ γιυν χηỉ λộτ ξ〈χ βαο νηιυ λầν: Α λầν ≅ Β λầν ΓΙΥΝ ΧΗỈ Χ λầν ∆ λầν Ε λầν Ấυ τρνγ γιυν χηỉ τậπ τρυνγ đâu thể µυỗi trướχ κηι λν ϖ∫ι µυỗι: Α ∆ạ δ◊ψ Β Τυψến nướχ βọτ ≅ C Cơ ngựχ D Cơ chân Ε Γαν Τηờι γιαν ấυ τρνγ γιυν χηỉ πη〈τ τριển thể µυỗι: Α − νγ◊ψ Β − νγ◊ψ Χ − 35 νγ◊ψ ∆ 36 − 60 νγ◊ψ ≅ Ε − 35 νγ◊ψ πηụ τηυộχ νηιệt độ, độ ẩm môi trườνγ Τηời gian để ấυ τρνγ γιυν χηỉ πη〈τ τριển thành trưởng thành τηể ngườι: Α − τη〈νγ Β − τη〈νγ ≅ Χ − 18 τη〈νγ ∆ 18 − 24 τη〈νγ Ε Τρν 24 τη〈νγ 10 ςậτ χηủ χηνη χủα γιυν χηỉ λ◊: ≅ A Ngườι Β Μυỗι Χ Κηỉ ∆ Χη⌠ Ε Λợν 11 Βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι πηổ βιếν ở: Α Χηυ ℑ, χηυ ℜυ, χηυ Πηι ≅ Β Χηυ ℑ, χηυ Πηι, χηυ Μỹ ΓΙΥΝ ΧΗỈ Χ Χηυ ℑ, χηυ ℜυ, χηυ Μỹ ∆ Χηỉ χηυ ℑ Ε Χηỉ χηυ Πηι 12 Νγυồν βệνη χủα βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι λ◊: A Ngườι λ◊νη µανγ ấυ τρνγ ≅ B Ngườι βệνη µανγ ấυ τρνγ Χ Μυỗι µανγ ấυ τρνγ ∆ Κηỉ µανγ ấυ τρνγ Ε Μυỗι ηοặc ngườι µανγ ấυ τρνγ 13 Τηờι γιαν ủ βệνη χủα βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι λ◊: Α τη〈νγ Β τη〈νγ ≅ Χ τη〈νγ ∆ 24 τη〈νγ Ε 36 τη〈νγ 14 Χ〈χ τριệυ χηứng đầυ τιν χủα βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι βιểυ ηιệν λ◊ Α Σốτ πη〈τ βαν, πη το◊ν την, ϖιµ ηạχη ≅ Β Σốτ πη〈τ βαν, πη χụχ βộ, ϖιµ ηạχη Χ Σốτ χαο χο γιậτ, πη χην ϖοι, ϖιµ ηạχη ∆ Κηνγ σốτ, πη το◊ν την, ϖιµ πηổι Ε Κηνγ σốτ, πη χην ϖοι, πη σινη δụχ 15 Χ〈χ τριệυ χηứνγ χủα βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι σαυ − năm βị νηιễµ βệνη λ◊: Α Σốτ κο δ◊ι, ϖιµ ηạχη βạχη ηυψếτ Β Πη〈τ βαν chi dướι, ϖιµ ηạχη βạχη ηυψếτ C Đái máu hoặχ βạχη ηυψếτ ≅ ∆ ∆ν µạχη βạχη ηυψết dướι δα ηοặχ sâu: gây đái βạχη ηυψếτ ηοặc đái máu, chướνγ βụνγ βạχη ηυψếτ, βạχη ηυψếτ δα dướι δα δν ϖ◊ σầν σι E Viêm quan sinh dụχ ϖ◊ χ〈χ ηạχη βạχη ηυψếτ chi dướι ΓΙΥΝ ΧΗỈ 16 Βιểυ ηιệν χủα βệνη γιυν χηỉ Wuchereria bancrofti sau 10 năm nhiễµ βệνη λ◊: ≅ Α Πη χ〈χ βộ πηạn thể: χηủ ψếυ chân quan sinh dụχ B Đau bụνγ, ρốι λοạν τιυ ηο〈 κο δ◊ι Χ Γαν, λ〈χη το ∆ ςιµ λοτ νηιềυ ηạχη βạχη ηυψếτ E Phù quan sinh dụχ 17 Βệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι, βộ πηận thể thườνγ βị πη το λ◊: Α Νγựχ, ϖ Β Ταψ, ϖ ≅ Χ Χην, βộ πηậν σινη δụχ ∆ Μặτ, βộ πηậν σινη δụχ Ε Χηỉ βộ πηậν σινη δụχ.: 18 Χηẩn đoán bệνη γιυν χηỉ Ωυχηερερια βανχροφτι δựα ϖ◊ο: Α Τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ: πη χην ϖοι ≅ Β Κο µ〈υ νγοại vi vào ban đêm tìm ấυ τρνγ γιυν χηỉ Χ Κο µ〈υ νγοại vi vào ban đêm tìm giun trưởνγ τη◊νη ∆ Ξτ νγηιệµ πην τρựχ τιếπ τµ τρứνγ γιυν Ε Ξτ νγηιệµ πην πηονγ πη τµ τρứνγ γιυν 19 Để χηẩn đoán bệνη γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ τạι χộng đồng ngườι τα δνγ: ≅ Α Τεστ ∆ιετηψλχαρβαµαζινε (∆ΕΧ) λιềυ 4µγ/κγ δυψ νηấτ Β Τεστ ∆ΕΧ λιềυ 15µγ/κγ δυψ νηấτ Χ Τεστ ∆ΕΧ λιềυ 4µγ/κγ ≅ νγ◊ψ λιν τιếπ ∆ Πηảν ứνγ νộι β ϖớι κη〈νγ νγυψν γιυν χηỉ Ε Ξτ νγηιệµ πην η◊νγ λοạτ τµ τρứνγ 20 Τηυốc điềυ τρị βệνη γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ: Α Μεβενδαζολε Β Αλβενδαζολε ≅ Χ ∆ιετηψχαρβαµαζινε ∆ Μετρνιδαζολε Ε Πραζιθυαντελ ΓΙΥΝ ΧΗỈ 21 Νγο◊ι ∆ΕΧ (∆ιετηψχαρβαµαζινε) τηυốc sau λựα χηọn để điềυ τρị βệνη γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ: Α Μεβενδαζολε Β Αλβενδαζολε Χ ∆ιετηψχαρβαµαζινε ∆ Πραζιθυαντελ ≅ Ε Λεϖαµισολε 22 Κỹ τηυậτ λấψ µ〈υ τµ ấυ τρνγ γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ: ≅ Α Λấψ µ〈υ νγοại vi vào ban đêm hoặχ ϖ◊ο χả βαν νγ◊ψ ϖ◊ βαν đêm, làm giọt máu đàn Β Λấψ µ〈υ νγοại vi vào ban đêm hoặχ ϖ◊ο χả ban ngày ban đêm, λ◊µ γιọτ µ〈υ δ◊ψ Χ Χηọχ τυỷ xương vào ban đêm, làm giọt máu đàn ∆ Χηọχ τυỷ xương vào ban đêm, làm giọτ µ〈υ δ◊ψ Ε Λấψ µ〈υ νγοạι ϖι ϖ◊ο βαν đêm, làm γιọt máu đàn giọτ µ〈υ δ◊ψ 23 Πη∫νγ βệνη γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ: Α Κιểµ σο〈τ ϖεχτευρ χ⌠ κηả truyềν βệνη B Điềυ τρị ngườι βệνη C Điềυ τρị η◊νγ λοạτ τạι χộng đồνγ ≅ ∆ Κιểµ σο〈τ ϖεχτευρ χ⌠ κηả truyềν βệnh điềυ τρị ngườι βệν Ε Κιểµ σο〈τ ϖεχτευρ χ⌠ κηả τρυψềν βệnh điềυ τρị η◊νγ λοạτ τạι χộng đồνγ 24 Χηιềυ δ◊ι χủα ấυ τρνγ γιυν χηỉ Βρυγια µαλαψι: Α 122 ∝µ ≅ Β 222 ∝µ Χ 322 ∝µ ∆ 422 ∝µ Ε 522 ∝µ 25 Χηιềυ δ◊ι χủα ấυ τρνγ γιυν χηỉ Βρυγια τιµορι: Α 110 ∝µ ΓΙΥΝ ΧΗỈ Β 210 ∝µ ≅ Χ 310 ∝µ ∆ 410 ∝µ Ε 510 ∝µ 26 Βệnh Brugia malayi lưu hành ở: Α Τρυνγ Θυốχ, ςιệτ Ναµ, Λ◊ο Β Τρυνγ Θυốχ, Νηậτ Βảν, Η◊ν Θυốχ Χ Τρυνγ Θυốχ, Χαµπυχηια, Λ◊ο ∆ Τρυνγ Θυốχ, Ấn Độ, Νηậτ Βảν ≅ Ε Τρυνγ Θυốχ, Ấn Độ, nước Đông Nam Á 27 ςεχτευρ χủα γιυν χηỉ Βρυγια µαλαψι λ◊: Α Αεδεσ, Μανσονι, Ανοπηελεσ Β Μανσονι, Ανοπηελεσ, Χυλε ≅ Χ Μανσονι, Αεδεσ, Χυλε ∆ Μανσονι, Ανοπηελεσ, Αεδεσ Ε Μυỗι χ〈τ, Ανοπηελεσ, Αεδεσ 28 ςεχτευρ χủα γιυν χηỉ Βρυγια τιµορι λ◊: ≅ Α Ανοπηελεσ Β Αεδεσ Χ Χυλε ∆ Μανσονι Ε Μυỗι χ〈τ 29 Βιểυ ηιệν χηủ ψếυ χủα βệνη γιυν χηỉ Βρυγια µαλαψι λ◊: Α Σốτ ≅ B Phù chi dướι Χ Πη σινη δụχ ∆ Πη χηι τρν Ε Πη µặτ 30 Γιυν χηỉ Brugia timori thườνγ γψ βệνη γιυν χηỉ νặng apxe da, để λạι σẹo, sau điềυ τρị ấυ τρνγ χηếτ γψ πηảν ứνγ νặνγ χηο κ χηủ: ≅ A Đúng B Sai ΓΙΥΝ ΧΗỈ 31 Ξτ νγηιệµ τµ ấυ τρνγ γιυν χηỉ νν λấψ µ〈υ ϖ◊ο βυổι σ〈νγ σớµ κηι βệnh nhân chưa ăn uốνγ γ A Đúng ≅ Β Σαι 32 Ngườι λ◊ ϖậτ χηủ χủα γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ 33 Τριệυ χηứng lâm sàng điểν ηνη χủα βệνη γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ λ◊ 34 Χηẩn đoán bệνη γιυν χηỉ βạχη ηυψếτ χηỉ χầν δựα ϖ◊ο τριệυ χηứνγ πη χην ϖοι A Đúng ≅ Β Σαι ... Ωυχηερερια βανχροφτι σαυ − năm βị νηιễµ βệνη λ◊: Α Σốτ κο δ◊ι, ϖιµ ηạχη βạχη ηυψếτ Β Πη〈τ βαν chi dướι, ϖιµ ηạχη βạχη ηυψếτ C Đái máu hoặχ βạχη ηυψếτ ≅ ∆ ∆ν µạχη βạχη ηυψết dướι δα ηοặχ sâu:... βụνγ βạχη ηυψếτ, βạχη ηυψếτ δα dướι δα δν ϖ◊ σầν σι E Viêm quan sinh dụχ ϖ◊ χ〈χ ηạχη βạχη ηυψếτ chi dướι ΓΙΥΝ ΧΗỈ 16 Βιểυ ηιệν χủα βệνη γιυν χηỉ Wuchereria bancrofti sau 10 năm nhiễµ βệνη λ◊:... χην ϖοι ≅ Β Κο µ〈υ νγοại vi vào ban đêm tìm ấυ τρνγ γιυν χηỉ Χ Κο µ〈υ νγοại vi vào ban đêm tìm giun trưởνγ τη◊νη ∆ Ξτ νγηιệµ πην τρựχ τιếπ τµ τρứνγ γιυν Ε Ξτ νγηιệµ πην πηονγ πη τµ τρứνγ
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 06 TEST giu chi , FBMạnhĐức 06 TEST giu chi , FBMạnhĐức 06 TEST giu chi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay