FBMạnhĐức 04 TEST giun moc mo

6 197 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

ΓΙΥΝ ΜΧ − ΓΙΥΝ ΜỎ Βệνη πηẩµ ξτ νγηιệm xác địνη γιυν µ⌠χ: ≅ Α Πην Β Μ〈υ Χ Ξθυανγ πηổι D Nướχ τιểυ Ε Đờµ Κηả gây tiêu hao máu ký chủ χủα µỗι γιυν τρονγ µộτ νγ◊ψ: ≅ Α Γιυν µ⌠χ νηιều giun mỏ B Giun móc giun mỏ Χ Γιυν µ⌠χ βằng giun mỏ ∆ Γιυν µ⌠χ: 0,02µλ/χον/νγ◊ψ Ε Γιυν µỏ 0,2µλ/χον/νγ◊ψ Ngườι λ◊ κ χηủ vĩnh viễν χủα: ≅ Α Ανχψλοστοµα δυοδεναλε ϖ◊ Νεχατορ αµεριχανυσ Β Ανχψλοστοµα βραζιλιενσε ϖ◊ Νεχατορ αµεριχανυσ Χ Ανχψλοστοµα χανινυµ ϖ◊ Νεχατορ αµεριχανυσ ∆ Ανχψλοστοµα βραζιλιενσε ϖ◊ Α δυοδεναλε Ε Ανχψλοστοµα βραζιλιενσε ϖ◊ Ανχψλοστοµα χανινυµ Điềυ κιệν τηυậν λợi để ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ τồν τạι ϖ◊ πη〈τ τριểν νγοạι χảνη: A Môi trường nước ao hồ ≅ B Đấτ ξốπ, χ〈τ, νηιệt độ χαο, ẩµ C Môi trường nướχ, νηιệt độ τừ 250C đếν 300Χ ∆ Β⌠νγ ρµ µ〈τ Ε ςνγ νηιều mưa Ψếυ τố δịχη τễ τηυậν λợι χηο σự tăng tỉ λệ νηιễµ γιυν µ⌠χ: Α Κηνγ χ⌠ χνγ τρνη ϖệ σινη ηιện đạι ≅ B Thói quen chân đấτ χủa ngườι δν Χ Τỷ λệ νηιễµ γιυν τ⌠χ χαο D Vùng đấτ στ χứνγ E Thói quen ăn uốνγ ΓΙΥΝ ΜΧ − ΓΙΥΝ ΜỎ Ở ςιệτ Ναµ, ϖνγ χ⌠ τỷ λệ νηιễm giun móc cao thườνγ λ◊: A Nơi có thói quen sử δụνγ χầυ τιυ, αο χ〈 ≅ B Nông trườνγ µα, χαο συ Χ Χ〈χ τη◊νη πηố, đô thị D Cư dân sống vùng sông nướχ Ε Τỷ λệ νηιễµ χαο ở τấτ χả χ〈χ τỉνη τη◊νη Τρνη τự βιểυ ηιện lâm sàng tương ứνγ ϖới giai đoạν πη〈τ τριểν χủα γιυν µ⌠χ: ≅ Α Ấυ τρνγ ξµ νηậπ θυα δα γψ νν ϖιµ νγứα δα τại nơi xâm nhậπ Ấυ τρνγ λν πηổι γψ νν ηộι χηứνγ Λοεφφλερ Γιυν τ〈 τρ◊νγ γψ ϖιµ τ〈 τρ◊νγ ϖ◊ τηιếυ µ〈υ Β Ấυ τρνγ ξµ νηậπ θυα δα κηνγ βιểυ ηιệν λµ σ◊νγ ϖ θυ〈 νηỏ Ấυ τρνγ λν πηổι γψ νν ηộι χηứνγ Λοεφφλερ Γιυν τ〈 τρ◊νγ γψ ϖιµ τ〈 τρ◊νγ ϖ◊ τηιếυ µ〈υ Χ Ấυ τρνγ ξµ νηậπ θυα δα κηνγ βιểυ ηιệν λµ σ◊νγ ϖ θυ〈 νηỏ Ấυ τρνγ λν πηổι κηνγ χ⌠ τριệυ χηứνγ λµ σ◊νγ ϖ θυ〈 τ Γιυν τ〈 τρ◊νγ γψ ϖιµ τ〈 τρ◊νγ ϖ◊ τηιếυ µ〈υ ∆ Ấυ τρνγ ξµ νηậπ θυα δα γψ νν ϖιµ νγứα δα τại nơi xâm nhậπ Ấυ τρνγ λν πηổι γψ νν ηộι χηứνγ Λοεφφλερ Γιυν ρυộτ γψ τắχ ρυộτ Ε Ấυ τρνγ ξµ νηậπ θυα δα γψ νν ϖιµ νγứα δα τại nơi xâm nhậπ Ấυ τρνγ λν τιµ γψ συψ τιµ Γιυν τ〈 τρ◊νγ γψ ϖιµ τ〈 τρ◊νγ ϖ◊ τηιếυ µ〈υ Ấυ τρνγ τηựχ θυảν πηνη χủa giun móc đượχ ηνη τη◊νη Α Ở ρυộτ νον τừ τρứng giun đẻ τρονγ ρυộτ B Do giun đẻ ρα ấυ τρνγ ρυộτ νον ≅ Χ Τừ τρứνγ γιυν µ⌠χ νγοạι χảνη ∆ Ở ρυộτ νον, τừ τρứng ngườι νυốτ ϖ◊ο Ε Τừ ấυ τρừνγ τηựχ θυảν ηνη ốνγ νγοạι χảνη Κếτ θυả ξτ νγηιệm soi phân tươi trả λờι: ∀Τµ τηấψ ấυ τρνγ Ι χủα γιυν µ⌠χ∀, κếτ θυả ν◊ψ: Α Κηνγ χηấπ νηậν ϖ κηνγ βαο γιờ τηấψ ấυ τρừνγ γιυν µ⌠χ τρονγ βệνη πηẩm soi tươi ≅ Β Χ⌠ τηể χηấπ νηậν νếυ phân để τρν 24 γιờ µớι ξτ νγηιệµ ϖ◊ ξτ νγηιệµ ϖιν ρấτ χ⌠ κινη νγηιệµ C Đúng ấu trùng I giun móc bình thường đượχ ηνη τη◊νη ρυộτ νον ΓΙΥΝ ΜΧ − ΓΙΥΝ ΜỎ ∆ Σαι ϖ ấυ τρνγ Ι γιυν µ⌠χ χηỉ lưu thông máu ký chủ E Đúng thựχ τậπ χ⌠ θυαν σ〈τ τηấψ ấυ τρνγ Ι τρονγ τιυ βảν πην 10 Τ〈χ ηạι νγηιµ τρọνγ χủα βệνη γιυν µ⌠χ νặνγ ϖ◊ κο δ◊ι: ≅ Α Τηιếu máu nhượχ σắχ Β Τηιếu máu ưu sắχ C Viêm tá tràng đưa đếν λοτ τ〈 τρ◊νγ D Viêm tá tràng đưa đến ung thư tá tràng Ε Συψ τιµ κηνγ τηể βồι ηο◊ν 11 Συψ τιµ τρονγ βệνη γιυν µ⌠χ νặνγ χ⌠ τνη χηấτ Α Βệνη λ τηựχ τηể χủα τιµ, χ⌠ κηả bồι ηο◊ν Β Βệνη λ τηựχ τηể χủα τιµ, κηνγ χ⌠ κηả bồι ηο◊ν ≅ Χ Βệnh lý củα τιµ, χ⌠ κηả bồι ηο◊ν ∆ Βệnh lý củα τιµ, κηνγ χ⌠ κηả bồι ηο◊ν Ε Βệνη τιµ βẩµ σινη πη〈τ τριểν κηι νηιễµ γιυν 12 ∆ιệt đượχ γιυν µ⌠χ τρονγ ρυộτ λ◊ γιảι θυψết đượχ −Τνη τρạνγ τηιếυ µ〈υ −Τνη τρạνγ συψ τιµ −Τνη τρạνγ ρốι λοạν τιυ ηο〈, ≅ A Đúng B Sai 13 Γιυν µ⌠χ/µỏ trưởνγ τη◊νη κ σινη ở: Α Ở µανη τρ◊νγ ≅ Β Ở τ〈 τρ◊νγ C Đườνγ βạχη ηυψếτ D Đườνγ µậτ Ε Ηệ τυầν ηο◊ν 14 Ngườι χ⌠ τηể βị νηιễµ γιυν µ⌠χ/µỏ δο: Α Μυổi đốτ B.Ăn phảι τρứνγ γιυν Χ Μτ ταψ ≅ D Đi chân đấτ E Ăn cá gỏι ΓΙΥΝ ΜΧ − ΓΙΥΝ ΜỎ 15 Τηức ăn củα γιυν µ⌠χ/µỏ thể λ◊: ≅ Α Μ〈υ Β ∆ịχη µậτ Χ ∆ịχη βạχη ηυψếτ ∆ Σινη χηấτ ρυộτ Ε Προτειν 16.Trong điềυ τρị βệνη γιυν µ⌠χ/µỏ χ⌠ τηể δνγ: Α ∆ΕΧ Β Θυινιν ≅ Χ Μεβενδαζολε ∆ Μετρονιδαζολε Ε Πιπεραζινε 17 Μỗι χον γιυν µ⌠χ µỗι νγ◊ψ ητ µột lượνγ µ〈υ λ◊: ≅ Α 0,2µλ Β 0,02µλ Χ 2µλ ∆ 0,002µλ Ε 0,12µλ 18 Χηυ κỳ χủα γιυν µ⌠χ τηυộχ κιểυ χηυ κỳ: ≅ A Đơn giảν Β Πηứχ τạπ Χ Χầν χ⌠ ϖậτ χηủ τρυνγ γιαν ∆ Κηνγ χần giai đoạν νγοạι χảνη Ε.Γιαi đoạν νγοạι χảνη γιốνγ χηυ κỳ giun đũa 19 Νυ τηứ τự quan nộι τạνγ χủa ngườι µ◊ ấu trùng giun móc qua: Α Γαν, Τιµ, Πηổι Β Τιµ, Γαν, Πηổι, Ηầυ Χ Ρυộτ, Τιµ, Πηổι ∆ Γαν, Τιµ, Πηổι, Ηầυ ≅ Ε Τιµ, Πηổι, Ρυộτ 20 Τηιếυ µ〈υ βệνη νην νηιễµ γιυν µ⌠χ χηủ ψếυ λ◊ δο: ≅ Α Γιυν µ⌠χ ητ µ〈υ ΓΙΥΝ ΜΧ − ΓΙΥΝ ΜỎ Β Γιυν µ⌠χ λ◊µ χηảψ µ〈υ δο χηấτ χηống đông C Do độχ τố γιυν µ⌠χ ∆ ∆ο γιυν λấy dưỡνγ χηấτ Ε ∆ο ứχ χηế τυỷ xương 21 Κηả gây tiêu hao máu ký chủ χủα µỗι γιυν τρονγ νγ◊ψ: ≅ Α Γιυν µ⌠χ: 0,2µλ µ〈υ/χον/νγ◊ψ νηιều giun mỏ: 0,02µλ µ〈υ/χον/νγ◊ψ B Giun móc giun mỏ Χ Γιυν µ⌠χ βằng giun mỏ ∆ Χηỉ χ⌠ γιυν µ⌠χ γψ τιυ ηαο µ〈υ Ε Χηỉ χ⌠ γιυν µỏ γψ τιυ ηαο µ〈υ 22 Νγηề νγηιệp có nguy nhiễm giun móc cao hơn: ≅ Α Χνγ νην ηầµ µỏ ϖ◊ ννγ δν τρồνγ λα ρυộνγ κη B Ngư dân đánh cá Χ Ννγ δν τρồng lúa nướχ D Ngườι λ◊µ νγηề τρνγ ηοα χψ χảνη E Bác sĩ thú y 23 Τυổι τηọ χủa giun móc cao tuổι τηọ giun đũa ≅ A Đúng Β Σαι 24 Γιυν µ⌠χ ngườι χ⌠ τηể γψ ξυấτ ηυψếτ χấπ τνη νặνγ , γψ τử ϖονγ A Đúng ≅ Β Σαι 25 Τρứνγ γιυν µ⌠χ χ⌠ τηể νở ρα ấυ τρνγở τ〈 τρ◊νγ ρồι πη〈τ τριểν τη◊νη trưởνγ τη◊νη A Đúng ≅ Β Σαι 26 Ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ νγοạι χảnh thường có khuynh hướng lên cao ≅ A Đúng Β Σαι 27 Ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ νγοạι χảνη χ⌠ τηể βị τιυ διệτ βằng nướχ µυốι ≅ A Đúng Β Σαι ΓΙΥΝ ΜΧ − ΓΙΥΝ ΜỎ 28 Γιυν µ⌠χ χ⌠ τηể γψ ηộι χηứνγ Λοεφφλερ ≅ A Đúng Β Σαι 29 Ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ χ⌠ τηể σốνγ ϖ◊ πη〈τ τριểν θυα νηιềυ τηế ηệ νγοạι χảνη κηι chưa γặπ κ χηủ τηχη ηợπ A Đúng ≅ Β Σαι 30 Ấυ τρνγ γιυν µ⌠χ ϖ◊ γιυν µỏ đềυ χ⌠ τηể ξµ νηập vào ngườι θυα đườνγ τιυ ηο〈 A Đúng ≅ Β Σαι ... µ〈υ/χον/νγ◊ψ νηιều giun mỏ: 0,02µλ µ〈υ/χον/νγ◊ψ B Giun móc giun mỏ Χ Γιυν µ⌠χ βằng giun mỏ ∆ Χηỉ χ⌠ γιυν µ⌠χ γψ τιυ ηαο µ〈υ Ε Χηỉ χ⌠ γιυν µỏ γψ τιυ ηαο µ〈υ 22 Νγηề νγηιệp có nguy nhiễm giun móc cao... γψ ϖιµ τ〈 τρ◊νγ ϖ◊ τηιếυ µ〈υ Ấυ τρνγ τηựχ θυảν πηνη χủa giun móc đượχ ηνη τη◊νη Α Ở ρυộτ νον τừ τρứng giun đẻ τρονγ ρυộτ B Do giun đẻ ρα ấυ τρνγ ρυộτ νον ≅ Χ Τừ τρứνγ γιυν µ⌠χ νγοạι χảνη... Κηνγ χần giai đoạν νγοạι χảνη Ε.Γιαi đoạν νγοạι χảνη γιốνγ χηυ κỳ giun đũa 19 Νυ τηứ τự quan nộι τạνγ χủa ngườι µ◊ ấu trùng giun móc qua: Α Γαν, Τιµ, Πηổι Β Τιµ, Γαν, Πηổι, Ηầυ Χ Ρυộτ, Τιµ,
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 04 TEST giun moc mo , FBMạnhĐức 04 TEST giun moc mo , FBMạnhĐức 04 TEST giun moc mo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay