FBMạnhĐức 03 TEST giun toc

5 204 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

ΓΙΥΝ ΤΧ (ΤΡΙΧΗΥΡΙΣ ΤΡΙΧΗΙΥΡΑ) Τρứng Trichuris trichiura có đặc điểµ Α Ηνη βầυ δụχ, χ⌠ ϖỏ µỏνγ, βν τρονγ πηι β◊ο πην χηια νηιềυ τηυỳ Β Ηνη βầυ δụχ, ϖỏ δ◊ψ, ξ ξ, βν νγο◊ι λ◊ λớπ αλβυµιν Χ Ηνη χầυ, ϖỏ δ◊ψ, χ⌠ τια ∆ Ηνη βầυ δục, λπ µộτ βν, βν τρονγ χ⌠ σẵν ấυ τρνγ ≅ Ε Ηνη γιống trái cau, vỏ dày, hai đầυ χ⌠ ντ Trichuris trichiura trưởνγ τη◊νη χ⌠ δạνγ: Α Γιống sợι τ⌠χ, τηον δ◊ι, µảνη Β Γιống sợι χηỉ ρốι ≅ Χ Γιống roi ngườι λυψệν ϖ⌡, πηần đυι το, πηần đầυ νηỏ ∆ Γιống roi, phần đầυ το, πηần đuôi nhỏ Ε Γιống kim may vớι πηần đuôi nhọn mũi kim Κηι νηιễµ νηιềυ Τριχηυρισ τριχηιυρα, τριệυ χηứng lâm sàng thườνγ τηấψ: Α Đau bụνγ ϖ◊ χ⌠ χảµ γι〈χ ν⌠νγ ρ〈τ ϖνγ thượνγ ϖị ≅ Β Τιυ χηảψ γιốνγ λỵ Χ Σα τρựχ τρ◊νγ ∆ Đau vùng hố χηậυ πηảι δο γιυν χηυι ρυộτ τηừα Ε ι ρα γιυν Πη〈τ ηιện ngườι νηιễµ Τριχηυρισ τριχηιυρα µức độ νηẹ νηờ ϖ◊ο: Α Ngườι βệνη χ⌠ βιểυ ηιệν ηộι χηứνγ λỵ τρν λµ σ◊νγ Β Ξτ νγηιệµ µ〈υ τηấψ βạχη χầu toan tính tăng cao ≅ Χ Τνη χờ ξτ νγηιệµ πην κιểµ τρα σứχ κηοẻ τηấψ τρứνγ τρονγ πην ∆ Ngườι βệνη χ⌠ βιểυ ηιệν τηιếυ µ〈υ Ε Ngườι βệνη χ⌠ βιểυ ηιệν σα τρựχ τρ◊νγ Χηẩn đoán xác địνη ngườι βệνη Τριχηυρισ τριχηιυρα δựα ϖ◊ο: Α Ξτ νγηιệµ µ〈υ τηấψ ηồνγ χầυ γιảµ, βạχη χầu toan tính tăng ≅ Β Ξτ νγηιệµ πην βằνγ κỹ τηυậτ τρựχ τιếπ ϖ◊ πηονγ πη Χ Ξτ νγηιệµ πην βằνγ κỹ τηυậτ Γραηαµ ∆ Χấψ πην βằνγ κỹ τηυậτ χấψ τρν γιấψ τηấµ Ε Đau bụνγ ϖ◊ τιυ χηảψ γιốνγ λỵ Ngườι βị νηιễµ Τριχηυρισ τριχηιυρα δο: Α Νυốτ πηảι ấυ τρνγ χ⌠ τρονγ ραυ σốνγ Β Νυốτ πηảι τρứνγ γιυν µới đẻ có nướχ υốνγ Χ Νυốτ πηảι τρứng giun đủ ντ νηầψ ΓΙΥΝ ΤΧ (ΤΡΙΧΗΥΡΙΣ ΤΡΙΧΗΙΥΡΑ) ≅ ∆ Νυốτ πηảι τρứng giun có ấυ τρνγ τρονγ τρứνγ Ε Νυốτ πηảι τρứng giun thụ τινη Đườνγ ξµ νηậπ χủa giun tóc vào thể λ◊: ≅ Α Đườνγ τιυ ηο〈 Β ∆α Χ Μ〈υ ∆ Η ηấπ Ε Σινη δụχ Γιυν τ⌠χ τρửơng thành ký sinh ở: ≅ Α Ρυộτ γι◊ Β Ρυộτ νον Χ Đườνγ µậτ ∆ Đườνγ βạχη ηυψếτ Ε Τ〈 τρ◊νγ Ngườι βị νηιễµ γιυν τ⌠χ χ⌠ τηể δο: Α Ăn thịτ β∫ τ〈ι Β Ăn tôm cua sốνγ Χ Ăn thịτ λợν τ〈ι ∆ Ăn cá gỏι ≅ Ε Ăn rau sốνγ, τρ〈ι χψ 10 Γιυν τ⌠χ χ⌠ χηυ κỳ τηυộχ κιểυ χηυ κỳ: ≅ Α Đơn giảν Β Πηứχ τạπ Χ Πηảι có điềυ κιệν ψếµ κη ∆ Χần môi trường nướχ Ε Χầν χ⌠ ϖậτ χηủ 11 Trong điềυ τρị γιυν τ⌠χ χ⌠ τηể δνγ τηυốχ: Α Θυινιν Β ∆ιετηψλ Χαρβαµαζινε ≅ Χ Αλβενδαζολε ∆ Ψοµεσαν Ε Φανσιδαρ 12 Τηức ăn củα γιυν τ⌠χ λ◊: ΓΙΥΝ ΤΧ (ΤΡΙΧΗΥΡΙΣ ΤΡΙΧΗΙΥΡΑ) Α Dưỡνγ χηấτ τρονγ ρυộτ Β Μ〈υ Χ Βạχη ηυψếτ ∆ Μậτ Ε Τινη βộτ 13 Πη∫νγ βệνη γιυν τ⌠χ χầν λ◊µ νηững điềυ νầψ, νγοạι τρừ: ≅ Α Không ăn thịτ β∫ τ〈ι Β Ρữa tay trước ăn, sau cầυ Χ Không ăn rau sốνγ ∆ Κηνγ πη⌠νγ υế βừα βảι Ε Τιυ διệτ ρυồι 14 Σố lượνγ µ〈υ γιυν τ⌠χ ητ ηằνγ νγ◊ψ: Α 0,02µλ/χον/νγ◊ψ Β 0,12µλ/χον/νγ◊ψ Χ 0,2µλ/χον/νγ◊ψ ∆ 0,05µλ/χον/νγ◊ψ ≅ Ε 0,005µλ/χον/νγ◊ψ 15 ςị trí ký sinh bình thườνγ χủα γιυν τ⌠χ λ◊: Α ∆ạ δ◊ψ Β Τ〈 τρ◊νγ Χ Ηổνγ τρ◊νγ ∆ Ηồι τρ◊νγ ≅ Ε Μανη τρ◊νγ 16 Τηờι γιαν τừ lúc ngườι νυốτ τρừng giun tóc đếν λχ πη〈τ τριễν τη◊νη γιυν trưởνγ τη◊νη τρονγ ρυộτ λ◊: Α 60−75 νγ◊ψ Β 55−60 νγ◊ψ ≅ Χ 30−45 νγ◊ψ ∆ 20−25 νγ◊ψ Ε Κηοảνγ τυầν 17 Ngườι βị νηιễµ γιυν τ⌠χ τ τη〈νγ κηνγ γψ τριệυ χηứng trườνγ ηợπ νặνγ χ⌠ τηể χ⌠ τριệυ χηứνγ : − Τηιếu máu nhượχ σắτ − Τιυ χηảψ γιốνγ λỵ − Σα τρựχ τρ◊νγ ≅ Α Đúng Β Σαι ΓΙΥΝ ΤΧ (ΤΡΙΧΗΥΡΙΣ ΤΡΙΧΗΙΥΡΑ) 18 Trong thể ngườι γιυν τ⌠χ χ⌠ χηυ κỳ πη〈τ τριểν γιống giun móc γιυν τ⌠χ κηνγ σốνγ τ〈 τρ◊νγ µ◊ χηỉ σốνγ đạι τρ◊νγ Α Đúng ≅ Β σαι 19 Giun đũa giun tóc có cách phòng bệνη γιốνγ νηαυ ≅ Α Đúng Β σαι 20 Γιυν τ⌠χ χ⌠ τηể γψ χηết ngườι Α Đúng ≅ Β σαι 21 Νηιệt độ τηχη ηợπ νηất để τρứνγ γιυν τ⌠χ πη〈τ τριển đến giai đoạν χ⌠ ấυ τρνγ λ◊: Α Νηιệt độ τừ 100Χ −150Χ Β Νηιệt độ τừ 150Χ −200Χ ≅ Χ Νηιệt độ τừ 200Χ −250Χ ∆ Νηιệt độ τừ 250Χ −300Χ Ε Νηιệt độ τừ 300Χ −350Χ 22 Κηả chịu đựνγ ϖớι môi trườνγ βν νγο◊ι χủα τρứνγ γιυν τ⌠χ χ⌠ ấυ τρνγ γιống trứng giun tóc chưa có ấυ τρνγ Α Đúng ≅ Β Σαι 23 Τỷ λệ ngườι βị βệνη γιυν τ⌠χ đồνγ βằng cao µιềν νι ≅ Α Đúng Β Σαι 24 Ở νγοạι χảνη, τηờι γιαν χầν τηιết để τρừνγ γιυν τ⌠χ πη〈τ τριễν τớι γιαι đoạν χ⌠ ấυ τρνγ (κηοảνγ 90%) λ◊: Α − 10 νγ◊ψ Β 11−16 νγ◊ψ ≅ Χ 17 − 30 νγ◊ψ ∆ 40−50 νγ◊ψ Ε > 50 νγ◊ψ 25 ăn rau sống, ngườι τα χ⌠ τηể νηιễµ χ〈χ κ σινη τρνγ σαυ, νγοạι τρừ: Α Giun đũa Β Αµιπ λỵ Χ Γιαρδια λαµβλια ≅ ∆ Τριχηοµονασ ςαγιναλισ ΓΙΥΝ ΤΧ (ΤΡΙΧΗΥΡΙΣ ΤΡΙΧΗΙΥΡΑ) Ε Γιυν τ⌠χ 26 Τỷ λệ νηιễµ γιυν τ⌠χ τρẻ em cao ngườι λớν Α Đúng ≅ Β Σαι 27 Νγο◊ι ϖị τρ κ σινη đại tràng giun tóc κ σινη τρựχ τρ◊νγ ≅ Α Đúng Β Σαι 28 Τυổι τηọ χủa giun tóc thể λ◊: Α Trên 20 năm Β Τừ 10 − 15 năm Χ Τừ − năm ≅ ∆ Τừ − năm Ε năm 29 Πηần đầυ µảnh sợι τ⌠χ, πηần đuôi phình to, đặc trưng củα: Α Γιυν κιµ Β Giun đũa ≅ Χ Γιυν τ⌠χ ∆ Γιυν µ⌠χ Ε Τριχηοµονασ 30 Ψếυ τố θυαν τρọνγ νηấτ ảνη ηυởng đếν τỷ λệ νηιễµ γιυν τ⌠χ nướχ τα ≅ Α ∆νγ πην βắc chưa ủ κỷ β⌠ν ηοα µ◊υ Β Cường độ νắνγ Χ Σố γιờ νắνγ ∆ Độ ẩµ χủa đấτ Ε ςệ σινη χ〈 νην ...ΓΙΥΝ ΤΧ (ΤΡΙΧΗΥΡΙΣ ΤΡΙΧΗΙΥΡΑ) ≅ ∆ Νυốτ πηảι τρứng giun có ấυ τρνγ τρονγ τρứνγ Ε Νυốτ πηảι τρứng giun thụ τινη Đườνγ ξµ νηậπ χủa giun tóc vào thể λ◊: ≅ Α Đườνγ τιυ ηο〈 Β ∆α Χ Μ〈υ ∆ Η... Trong thể ngườι γιυν τ⌠χ χ⌠ χηυ κỳ πη〈τ τριểν γιống giun móc γιυν τ⌠χ κηνγ σốνγ τ〈 τρ◊νγ µ◊ χηỉ σốνγ đạι τρ◊νγ Α Đúng ≅ Β σαι 19 Giun đũa giun tóc có cách phòng bệνη γιốνγ νηαυ ≅ Α Đúng Β σαι... em cao ngườι λớν Α Đúng ≅ Β Σαι 27 Νγο◊ι ϖị τρ κ σινη đại tràng giun tóc κ σινη τρựχ τρ◊νγ ≅ Α Đúng Β Σαι 28 Τυổι τηọ χủa giun tóc thể λ◊: Α Trên 20 năm Β Τừ 10 − 15 năm Χ Τừ − năm ≅ ∆ Τừ
- Xem thêm -

Xem thêm: FBMạnhĐức 03 TEST giun toc , FBMạnhĐức 03 TEST giun toc , FBMạnhĐức 03 TEST giun toc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay