18 thần kinh tự chủ

6 215 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 10:07

22/12/2016 mainFrame SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG ­ CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Hệ thần kinh tự chủ không có tác dụng thường xuyên đối với: A. Cơ tim B. Tuyến ngoại tiết C. Cơ vân D. Tuyến nội tiết E. Cơ trơn Trả lời 2. Nơron vận động thân thể có thân tế bào   hệ thần kinh trung ương , sợi trục đi đến  ; chi phối các hoạt động  A. Nằm ngoài; cơ vân; không chủ động B. Nằm trong; nội tạng; chủ động C. Nằm ngoài; nội tạng; không chủ động D. Nằm trong; cơ vân; chủ động E. Nằm ngoài; nội tạng; chủ động Trả lời 3. Nơron thứ 2 của hệ thần kinh tự chủ có thân tế bào   hệ thần kinh trung ương , sợi trục đi đến  ; chi phối các hoạt động  A. Nằm ngoài; cơ vân; không chủ động B. Nằm trong; nội tạng; chủ động C. Nằm ngoài; nội tạng; không chủ động D. Nằm trong; cơ vân; chủ động E. Nằm ngoài; nội tạng; chủ động Trả lời 4. Trung tâm của hệ phó giao cảm được phân bố ở: A. Hành não, não giữa, tuỷ cùng B. Dọc theo các đốt sống cổ và tuỷ cùng C. Dọc theo đốt sống thắt lưng D. Hành não và đốt sống thắt lưng Trả lời 5. Phần trung tâm của hệ giao cảm được phân bố ở: A. Dọc theo đốt sống cổ tới đốt sống thắt lưng B. Sừng bên chất xám tuỷ sống từ lưng 1 đến thắt lưng 2 http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/18_ThankinhTuchu/07_18_ThankinhTuchu.html 1/6 22/12/2016 mainFrame C. Dọc theo đốt sống lưng tới thắt lưng D. Sừng bên chất xám tuỷ sống từ lưng 1 đến thắt lưng 5 Trả lời 6. Sợi adrenergic là sợi bài tiết chủ yếu: A. Acetylcholin B. Adrenalin C. Noradrenalin D. Adrenalin và noradrenalin Trả lời 7. Sợi thuộc loại adrenergic là: A. Sợi hậu hạch của hệ phó giao cảm B. Sợi tiền hạch của hệ phó giao cảm và giao cảm C. Sợi hậu hạch giao cảm đến tuyến mồ hôi, cơ dựng lông D. Sợi hậu hạch giao cảm đi tới các cơ quan Trả lời 8. Sợi thuộc loại cholinergic là các sợi sau, trừ: A. Sợi hậu hạch của hệ phó giao cảm B. Sợi hậu hạch của hệ giao cảm đi tới các cơ quan C. Sợi tiền hạch của hệ phó giao cảm D. Sợi tiền hạch của hệ giao cảm Trả lời 9. Acetylcholine không được giải phóng từ: A. Sợi tiền hạch giao cảm B. Sợi sau hạch giao cảm C. Sợi tiền hạch phó giao cảm D. Sợi sau hạch phó giao cảm Trả lời 10. Chất nào sau đây không thuộc nhóm catecholamin A. acetylcholin B. epinephrin C. dopamin D. norepinephrin Trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/18_ThankinhTuchu/07_18_ThankinhTuchu.html 2/6 22/12/2016 mainFrame 11. Receptor của acetylcholin là: A. Alpha B. Bêta C. Muscarinic D. Nicotinic và muscarinic Trả lời 12. Noradrenalin kích thích mạnh: A. Receptor alpha B. Receptor beta C. Receptor muscarinic D. Receptor nicotinic và muscarinic Trả lời 13. Receptor alpha có ở: A. Cơ tim B. Thận C. Ruột D. Gan Trả lời 14. Các mô sau đây có cả receptor alpha và beta, trừ: A. Tim B. Mạch máu C. Ruột D. Tử cung Trả lời 15. Receptor muscarinic A. Không tìm thấy ở các hạch tự chủ hoặc ở synap cơ – thần kinh B. Bị kích thích bởi độc tố của nấm C. Cùng họ với các receptos b, a D. Không bị ảnh hưởng của cura (một loại nhựa độc ức chế receptor nicotinic) Trả lời 16. Tác dụng của hệ giao cảm và phó giao cảm lên vùng tạo nhịp của tim được gọi là: A. Đối lập B. Bổ xung http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/18_ThankinhTuchu/07_18_ThankinhTuchu.html 3/6 22/12/2016 mainFrame C. Bổ trợ Trả lời 17. Tác dụng của giao cảm và phó giao cảm lên hệ thống sinh sản và tiết niệu là: A. Đối lập B. Bổ xung C. Bổ trợ Trả lời 18. Tác dụng của giao cảm và phó giao cảm lên sự bài tiết nước bọt là: A. Đối lập B.Bổ xung C. Bổ trợ Trả lời 19. Mô đích chỉ nhận được chi phối của nơron giao cảm: A. Tủy thượng thận B. Cơ thể mi C. Tuyến mồ hôi D. Tất cả các mạch máu E. A + B + C + D Trả lời 20. Tác dụng của hệ giao cảm A. Co đồng tử B. Gây bài tiết nhiều mồ hôi C. Tăng nhu động ruột D. Giãn cơ dựng lông Trả lời 21. Tác dụng của hệ phó giao cảm A. Tăng phân giải glycogen ở cơ vân B. Tăng phân giải mỡ ở tế bào mỡ C. Co đồng tử D. Giãn phế quản Trả lời 22. Hệ thần kinh tự chủ có các tác dụng sau đây, trừ: A. Kích thích giao cảm làm tăng giải phóng glucose ở gan http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/18_ThankinhTuchu/07_18_ThankinhTuchu.html 4/6 22/12/2016 mainFrame B. Kích thích giao cảm làm giảm lưu lượng lọc ở thận C. Kích thích phó giao cảm làm co túi mật D. Kích thích phó giao cảm làm giãn cơ thể mi Trả lời 23. Tác dụng của hệ phó giao cảm lên bài tiết dịch tiêu hoá: A. Giảm bài tiết nước bọt B. Giảm bài tiết dịch tuỵ C. Giảm bài tiết dịch vị D. Tăng bài xuất mật Trả lời 24. Tác dụng của hệ giao cảm lên cơ trơn: A. Giãn tiểu động mạch da B. Giãn cơ thắt ruột C. Giãn đường mật D. Giãn mạch máu phổi Trả lời 25. Vùng não được chỉ phối trực tiếp chủ yếu của nơron tự chủ là: A. Hành não B. Tuyến tùng C. Tiểu não D. Hypothalamus E. Các nhân nền Trả lời 26. Hệ thống ít bị chi phối nhất của hệ tự chủ là: A. Tim mạch B. Hô hấp C. Nước tiểu D. Sinh sản E. Miễn dịch Trả lời 27. Vùng hypothalamus không chứa trung tâm điểu hòa sự cân bằng của A. Thân nhiệt B. Xúc cảm http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/18_ThankinhTuchu/07_18_ThankinhTuchu.html 5/6 22/12/2016 mainFrame C. Cảm giác đói D. Nhịp thở E. Cảm giác khát Trả lời   Kết quả trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson/18_ThankinhTuchu/07_18_ThankinhTuchu.html 6/6 ... http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /18_ ThankinhTuchu/07 _18_ ThankinhTuchu.html 5/6 22/12/2016 mainFrame C. Cảm giác đói D. Nhịp thở E. Cảm giác khát Trả lời   Kết quả trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /18_ ThankinhTuchu/07 _18_ ThankinhTuchu.html... lời 22. Hệ thần kinh tự chủ có các tác dụng sau đây, trừ: A. Kích thích giao cảm làm tăng giải phóng glucose ở gan http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /18_ ThankinhTuchu/07 _18_ ThankinhTuchu.html... B. epinephrin C. dopamin D. norepinephrin Trả lời http://yhoctructuyen.com/sinhly/lesson /18_ ThankinhTuchu/07 _18_ ThankinhTuchu.html 2/6 22/12/2016 mainFrame 11. Receptor của acetylcholin là: A. Alpha
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 thần kinh tự chủ , 18 thần kinh tự chủ , 18 thần kinh tự chủ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay