Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9

17 126 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:36

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC MÔN TOÁN LỚP ĐỀ SỐ TRƯỜNG THCS TAM HƯNG ĐỀ THI GIỮA HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút    x x 1 x x  1 x  x    : x  x  x x  x   Câu (2 điểm): Cho biểu thức: A =  a) Rút gọn A b) Tìm x để A < Câu (2,0 điểm): Giải toán cách lập phương trình, hệ phương trình Hai công nhân sơn cửa cho công trình ngày xong công việc Nếu người thứ làm ngày người thứ hai đến làm tiếp ngày xong công việc Hỏi người làm xong việc?  mx  y  (I)  2x  y  2 Câu (2,0 điểm): Cho hệ phương trình:  a) Giải hệ (I) với m = b) Xác định giá trị m để hệ phương trình (I) có nghiệm thỏa mãn: 2x + 3y = 12 Câu (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB điểm M nửa đường tròn (M khác A B) Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax Tia BM cắt Ax I; tia phân giác góc IAM cắt nửa đường tròn E; cắt tia BM F; tia BE cắt Ax H, cắt AM K Chứng minh rằng: AEMB tứ giác nội tiếp AI2 = IM.MB Chứng minh BAF tam giác cân Chứng minh tứ giác AKFH hình thoi Câu (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  a  ab  3b  a  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC MÔN TOÁN LỚP Câu Nội dung trình bày    x x 1 x x  1 x  x  A  :  x  x x  x  x 1   a) A b) ( x x  1) x     (x x 1 x  1)   x 1 2 x  1,0  x 1  x 1 Điểm x 1 x 1 x    x  A    x 1    x 1  x      x 1  1,0 Gọi x (ngày) thời gian người thứ làm xong công việc y (ngày) thời gian người thứ hai làm xong công việc 0,25 (ĐK: x, y > 4) Trong ngày người thứ làm (công việc), người thứ hai x y làm (công việc) Trong ngày hai người làm (công việc) x Ta có phương trình:  1  (1) y Trong ngày người thứ làm Theo đề ta có phương trình: (công việc) x 0,5   (2) x 1 1  x  y  Từ (1) (2) ta có hệ:  (*) 9  1  x 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  x  12 (tmdk ) Giải hệ (*) tìm  y  1,0 Vậy người thứ làm 12 ngày xong công việc 0,25 Người thứ hai làm ngày xong công việc mx  y  mx + 2x = (m + 2)x =   Ta có:  2 x  y  2 2 x  y  2 2 x  y  2 (1) Hệ phương trình cho có nghiệm PT (1) có nghiệm 0,25 0,25 m + ≠ m ≠ - 3  x =  x =  m+2 Khi hpt (I)  m+2   10  x  y  2  y   2m  2m 0,25 Thay vào hệ thức ta được: 6m = 12  m = KL: 0,25 0,5 Vẽ hình, ghi GT - KL Tứ giác AEMB nội tiếp góc: AEB = AMB  90 0,25 Ax tiếp tuyến A đường tròn (O)  Ax  AB 0,25  góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  AMB   90 AMB 0,25 ABI  vuông A có đường cao AM  AI  IM.IB 0,25  góc tạo tia tiếp tuyến dây cung chắn AE  2, IAF  góc nội tiếp chắn EM  FAM   IAF   FAM   AE   EM  Ta có: AF tia phân giác IAM  HBI  hai góc nội tiếp chắn cung AE  EM  Lại có: ABH   => ABH  HBI  BE đường phân giác BAF 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  AEB   90  BE  AF AEB 0,25  BE đường cao BAF  BAF  cân B (BE vừa đường cao vừa đường phân giác) 0,25 3, BAF cân B, BE đường cao  BE đường trung trực AF 0,25 H, K  BE  AK  KF; AH  HF (1) 0,25  BE  AF AF tia phân giác IAM  AHK có AE vừa đường cao, vừa đường phân giác  AHK cân A  AH  AK (2) Từ (1) (2) AK  KF  AH  HF  Tứ giác AKFH hình thoi 0,25 0,25 Biểu thức: P  a  ab  3b  a  (ĐK: a; b  ) Ta có 3P  3a  ab  9b  a   3P  a  ab  9b  2a  a  9   3P  a  ab  9b   a  a     4  2   3P   a  a b  b    a              3  a    2    3 3    a      với a; b   P   2 2    a 3 b  a     với a; b  Dấu “=” xảy  (thỏa mãn  a  0 b     3P  ĐK)  a 3 b   a   Vậy MinA   đạt  b   0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: HÌNH HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu (3,0 điểm)   60 , B   70 Cho đường tròn (O; R) qua đỉnh tam giác ABC, A 1) Tính số đo góc BOC, COA, AOB 2) So sánh cung nhỏ BC, CA, AB 3) Tính BC theo R Câu (7,0 điểm) Từ điểm S đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến SA cát tuyến SBC với đường tròn (O), SB < SC Một đường thẳng song song với SA cắt dây AB, AC N, M 1) Chứng minh: Tam giác AMN đồng dạng với tam giác ABC 2) Chứng minh: BCMN tứ giác nội tiếp 3) Vẽ phân giác góc BAC cắt dây BC D Chứng minh: SD  SB.SC 4) Trên dây AC lấy điểm E cho AE = AB Chứng minh: AO vuông góc với DE VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC MÔN TOÁN LỚP Câu Đáp án Điểm Vẽ hình không cần xác tuyệt đối số đo góc    180  BAC   ABC  1) ACB  180   60  70 0   50 0,25  0,25 Theo hệ góc nội tiếp   BOC   BOC   2.BAC   120 BAC Câu 0,25   AOC   AOC   2.ABC   140 ABC 0,25   AOB   AOB   2.ACB   100 ACB 0,25   AOB   100 , sđ BC   BOC   120 , sđ AC   AOC   140 2) Ta có sđ AB 0,5   BC   AC  Do 1000  1200  1400 nên AB 0,25 3) Kẻ OH  BC , OB = OC nên OBC cân O nên OH đồng thời tia phân giác tam giác OBC HB = HC (quan hệ đường kính 0,25 dây cung)   120  60  HOB Do HB  OB.sin 60  0,25 R 0,25 0,25  BC  2.HB  R Vẽ hình 1) Do MN // SA Câu   SAB  (SLT) nên ANM 0,5 0,5   SAB   ANM   ACB  mà ACB 0,5 Xét AMN ABC có 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí   ACB  , BAC  chung ANM  AMN đồng dạng với ABC (g.g)   ACB  2) Theo phần a) có ANM 0,5   MNB   ANM   MNB   180  MCB 0,5  BCMN tứ giác nội tiếp   CAD  , ACB   SAB  ta có 3) Do BAD   SAB   BAD   ACB   CAD  SAD   ACD   CAD   SAD   SDA   SAD cân S mà SDA  SA  SD (1) 0,5 0,5 0,5   SAB  , S chung Xét SAB SCA có ACB  SAB đồng dạng với SCA (g.g)  SA SB   SA  SB.SC (2) SC SA 0,5 Từ (1) (2) suy  SD  SB.SC 0,5   ADB   SAD  (theo3) 4) Ta có AED  ABD c.g.c   ADE 0,5   OAD   SAO   90  ADE   OAD   90 mà SAD 0,5  AO  DE 0,5 Chú ý: - Giáo viên chia nhỏ biểu điểm - Học sinh làm cách khác, chấm điểm tối đa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu (4,0 điểm) Giải phương trình: 1) x  8x  3) 3x  10x   2) x  2x   4) 2x  2x   Câu (5,0 điểm) Cho phương trình bậc hai: x  6x  2m   (1) Tìm m để: 1) Phương trình (1) có nghiệm kép Tính nghiệm kép 2) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu 3) Phương trình (1) có nghiệm x = Tìm nghiệm lại 4) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 x , thỏa mãn: x1  x  Câu (1,0 điểm) Chứng tỏ parabol y  x đường thẳng y  2mx  cắt hai điểm phân biệt có hoành độ giao điểm x1 x Tính giá trị biểu thức: A  x  x  x 12  2mx  VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC MÔN TOÁN LỚP Câu Đáp án 1) x  8x   x  x     x  x = - Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x1  0; x  8 Câu Điểm 0,5 0,5 2) x  2x   có  '    0,5 Nên phương trình có nghiệm kép x1  x  0,5 3) 3x  10x   có  '  25  24    '  0,5 Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1  1 1  ; x2  2 3 4) 2x  2x   có  '    1  nên phương trình vô nghiệm 1,0 1) x  6x  2m   (1) ta có  '   2m   10  2m 0,25 Phương trình (1) có nghiệm kép  '   10  2m   m  0,5 Khi phương trình có nghiệm kép là: x1  x  0,25 2) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu a.c <  2m   0,5 m Câu 0,5 0,5 3) Phương trình (1) có nghiệm x = nên 22  12  2m   0,25  2m  0,25 m 0,25 Theo hệ thức Vi ét ta có x1  x  0,25 mà x1   x  0,25 Vậy nghiệm lại x  0,25 4) Theo phần (1) phương trình (1) có nghiệm phân biệt  '   10  2m   m  0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  x1  x   x1x  2m  Theo hệ thức Vi-et ta có  0,25 x1  x    x1  x   16  x1  x   4x1x  16 0,25  36   2m  1  16 0,25  36  8m   16 0,25  m  (Thỏa mãn) 0,25 2 Phương trình hoành độ giao điểm parabol y  x đường thẳng y  2mx  x  2mx   (1) có  '  m   với m  Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 x 0,25  Parabol y  x đường thẳng y  2mx  cắt hai điểm phân biệt Câu  x1  x  2m  x1x  1 Theo Hệ thức Vi-ét ta có:  0,25 Do x1 nghiệm phương trình (1) Nên x12  2mx1    x12  2mx1  Xét: x12  2mx   2m  x1  x    2m.2m   4m  (1) Xét: x1  x   0,25  x1  x  x  x2   x12  x 22  x1x  2x1x  x1x  4m  (2) Từ (1) (2) suy A  4m   4m   Chú ý: - Giáo viên chia nhỏ biểu điểm - Học sinh làm cách khác, chấm điểm tối đa 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ TRƯỜNG THCS CAO DƯƠNG KIỂM TRA GIỮA HỌC II Năm học: 2015-2016 Môn : Toán Thời gian: 90 phút Bài 1: (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: a) b) x  4x + = Bài 2:(2,5 điểm) Cho (P): y = x (d): y = x+2 a) Vẽ (P) (d) mặt phẳng tọa độ b) Tìm toạ độ giao điểm (P) (d) phép tính Bài 3: (2 ,0 điểm) Một ô tô dự định từ A đến B với vận tốc định Nếu ô tô tăng vận tốc thêm10km đến B sớm dự định 24 phút, ô tô giảm vận tốc km đến B mu ộn Tính độ dài quãng đường AB vận tốc dự định Bài (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) Các đường cao AD, BE, CF cắt H cắt đường tròn (O) M,N,P Chứng minh rằng: a) Các tứ giác AEHF, BCEF nội tiếp b) AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC c) H M đối xứng qua BC Bài (0,5 điểm) Cho phương trình: (m - 1)x2 – 2(m+1)x+ m – = (1) (m tham số) Tìm giá trị m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học môn Toán lớp Bài 1: (2,0 điểm) - Giải nghiệm (x; y) = (-1;2) kl 1,0 - Giải kl 1,0 tập nghiệm: S = { 1; 3} Bài 2: (2,5 điểm) a) Lập bảng giá trị vẽ (P), (d) 1,5 b) Xác định tọa độ giao điểm (P) (D) 1,0 Bài 3: (2,0 điểm) - Chọn ẩn số đặt đk 0,5 - Lập hệ phương trình 0,75 - Giải hệ phương trình 0,5 - Trả lời quãng đường AB 280km, vận tốc dđ 40 km/h 0,25 Bài Vẽ hình đúng, viết gt, kl 0,5 a) Cm phần a 1,0 b) CM: 0,25 =>…….=>AE.AC = AH.AD 0,25 CM: 0,25 =>…….=>AD.BC = BE.AC 0,25 c) CM: BC đường trung trực HM => M đối xứng với H qua BC 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là: 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: ĐẠI SỐ - LỚP Thời gian làm bài: 45 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (4,0 điểm) Cho hàm số y  ax Tìm a biết đồ thị hàm số qua điểm A(-1; 1) Giải phương trình sau: a) x  x  b) x  3x   c) 5x 1 x2 x2 Câu (2,0 điểm) (Giải toán cách lập hệ phương trình) Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 20 m Nếu gấp đôi chiều dài gấp lần chiều rộng chu vi hình chữ nhật 480 m Tính chiều dài chiều rộng ban đầu hình chữ nhật Câu (3,0 điểm) Cho phương trình x  2mx   1) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với giá trị m 2) Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình Tìm m để x12  x22  10 Câu (1,0 điểm) Cho parabol  P  : y  x đường thẳng  d  : y   m  3 x  2m  Chứng minh với m parabol (P) đường thẳng d  phân biệt Tìm m cho hai giao điểm có hoành độ dương cắt hai điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học môn Toán lớp Câu Đáp án Điểm 1) Cho hàm số y  ax Tìm a biết đồ thị hàm số qua điểm A(-1; 1) Thay x = -1; y = vào hàm số y  ax ta = a.(-1)2 0,5 Tính a = 0,5 2) Giải phương trình sau: a) x  x  Câu (4 điểm) x(x - 2) = 0,25   x1  x2  0,5 Vậy phương trình có nghiệm x = ; x = 0,25 b) x  3x   Có a – b + c = ( Tính  cho điểm ) 0,25  x  1    x  2 0,5 Vậy phương trình có nghiệm x = - ; x = - 0,25 c) 5 x 1  Điều kiện x  x2 x2 1 + x – = – x  2x =  x = (Thỏa mãn ĐK) Vậy phương trình có nghiệm x = (Nếu thiếu ĐK, giải không đối chiếu ĐK thiếu hai trừ 0,25 điểm) Câu (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 20 m Nếu gấp đôi chiều dài gấp lần chiều rộng chu vi hình chữ nhật 480 m Tính chiều dài chiều rộng ban đầu hình chữ nhật 0,25 0,25 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gọi chiều dài hình chữ nhật x (m) Chiều rộng hình chữ nhật y ( m ) 0,25 (điều kiện x > y >0 ) Chiều dài chiều rộng 20 m nên ta có phương trình x – y = 20 (1) Nếu gấp đôi chiều dài gấp lần chiều rộng chu vi hình chữ nhật 480 m nên ta có phương trình: ( 2x + 3y ).2 = 480 (2) 0,25 0,25  x  y  20 Từ (1) (2) ta có hệ phương trình  (2x  3y).2  480 0,25  x  60 Giải hệ ta   y  40 0,5 Đối chiếu với điều kiện ta thấy x, y thỏa mãn 0,25 Vậy chiều dài hình chữ nhật 60 (m) Chiều rộng hình chữ nhật 40 ( m ) 0,25 1) x  2mx    '   m   1.(3)  m2  Có m   m   '  m    m Vậy phương trình có nghiệm phân biệt với  m 0,75 0,5 0,25 2) Với  m phương trình có nghiệm phân biệt Câu (3 điểm)  x  x  2m Áp dụng hệ thức Viet ta có   x1.x  3 x12  x22  10  (x1  x )  x1x  10 0,25 0,25  (2 m)  2.( 3)  10  4m2 = 0,25 m     m  1 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vậy m = ; m = -1 phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn x12  x22  10 Xét phương trình hoành độ giao điểm d p 0,25 : x   m  3 x  2m  0,25  x   m  3 x  2m   1 2'     m  3    2m    m  4m  11   m      m Do 1 có hai nghiệm phân biệt m   d  cắt P hai điểm 0,25 phân biệt với  m Câu (1 điểm) x1 , x hai nghiệm phương trình 1 , áp dụng định lý Viete ta có:  x1  x   m  3   x1x  2m  0,25 x  x  Hai giao điểm có hoành độ dương  x1 , x >    x1 x    m  3   m  3    m 1 m   2m   Vậy với m  d cắt P hai điểm phân biệt với hoành độ dương Chú ý: - Giáo viên chia nhỏ biểu điểm - Học sinh làm cách khác chấm điểm tối đa 0,25 ...   0 ,25 0 ,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ SỐ PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: HÌNH HỌC - LỚP Thời...   x 12  2mx1  Xét: x 12  2mx   2m  x1  x    2m.2m   4m  (1) Xét: x1  x   0 ,25  x1  x  x  x2   x 12  x 22  x1x  2x1x  x1x  4m  (2) Từ (1) (2) suy A  4m   4m  ... Phương trình (1) có nghiệm x = nên 22  12  2m   0 ,25  2m  0 ,25 m 0 ,25 Theo hệ thức Vi ét ta có x1  x  0 ,25 mà x1   x  0 ,25 Vậy nghiệm lại x  0 ,25 4) Theo phần (1) phương trình (1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 , Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 , Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay