Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Trần Phú, Đăk Lăk năm học 2016 2017

4 116 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:23

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ ĐỀ THI GIỮA HỌC TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: SINH HỌC - LỚP Ngày soạn:07/3/2017 I/ MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - Nhằm kiểm tra, đánh giá HS nội dung thực hành tiến hành thực hành - Điều kiện mối quan hệ? Mối quan hệ loài? Và ảnh hưởng nó? Các loại môi trường sống sinh vật? - Thế quần xã; quần thể; Lưới thức ăn hệ sinh thái Những dấu hiệu đặc trưng quần thể 2/ Kỹ năng: Kiểm tra phân tích, tổng hợp, tính độc lập làm HS II/ HÌNH THỨC: 30% Trắc nghiệm 70% tự luận III/ MA TRẬN: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu 40% = 4.0đ 30% = 3.0đ TN TL Vận dụng 30% =3.0đ Vận dụng thấp Vận dụng cao 20% = 2.0đ 10% = 1.0đ TN TL TN TL ứng dụng di C7 C1 C1 C12 truyền 0.25đ 0.25đ 2.0đ 0.25đ Sinh vật C4;6 C2; 11 C9;10 C4 môi trường 0.5đ 0.5đ 0.5đ 1.0đ TN TL 27.5%=2.75đ 25%=2.5đ Hệ sinh thái C5 C2 C8 C3 C3 47.5=4.75đ 0.25đ 3.0đ 0.25đ 0.25đ 1.0đ Tổng số 10% 30% 10% 20% 10% 10% 10% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 16Câu=100% 1.0đ 3.0đ 1.0đ 2.0đ 1.0đ 1.0đ 100% = 10đ IV/ ĐỀ: A/ TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu 0.25 điểm) Câu 1: Phép lai sau tạo ưu lai a Lai gần động vật b Lai với bố mẹ c Lai khác dòng với d Tự thụ phấn bắt buột thực vật Câu 2: Loại sau ưa bóng? a Cây xương rồng b Cây phượng c Cây mít d Cây lốt Câu 3: Viết chuỗi thức ăn có sau đây: Cây cỏ, hươu, sâu ăn lá, chim ăn sâu, hổ Câu 4: Biện pháp sau làm đất b thoái hóa? a Trồng rừng chống xói mòn b Thay đổi loại trồng phù hợp c Bón phân hữu hợp lí d Đốt rừng lấy đất canh tác Câu 5: Độ đa dạng quần xã sinh vật biểu đặc điểm: a Mức độ phong phú số lượng loài quần xã b Mật độ cá thể loài quần xã c Sự chênh lệch tỉ lệ đực, quần thể quần xã d Tỉ lệ % số đ a điểm bắt gặp loài tổng số đ a điểm quan sát Câu 6: Hoạt động sau người không ảnh hưởng đến môi trường? a Săn bắn b Chiến tranh c Hái lượm d Đốt rừng Câu 7: Biểu thoái hoá giống là: a Cơ thể lai có sức sống cao bố mẹ b Cơ thể lai có sức sống dần c Cơ thể lai sinh trưởng mạnh bố mẹ d Năng suất thu hoạch tăng lên Câu 8: Dấu hiệu sau đặc trưng quần thể: a Tỉ lệ giới tính b Thành phần nhóm tuổi c Mật độ cá thể d Độ đa dạng 1.0đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 9: Các cành phía ưa sáng rừng thường b rụng sớm a Các cành tổng hợp chất hữu b Khả thoát nước nên cành sớm khô rụng c Khả hút nước nên cành sớm khô rụng d Dễ b sâu bệnh Câu 10: Cây sống nơi nhiều ánh sáng khô cằn thường có đặc điểm là: a Lá to màu nhạt b Lá to màu sẫm c Lá nhỏ màu nhạt d Lá nhỏ màu sẫm Câu 11: Tập hợp sau quần xã sinh vật: a Bầy khỉ sống rừng b Các sinh vật rừng nhiệt đới c Đàn voi rừng châu Phi d Đồi c띨 Câu 12: Trong ch띨n giống, dùng phương tự thụ phấn hay giao phối gần để: a.Tạo giống b Tạo dòng c Tạo ưu lai d Cải tạo giống B/ TỰ LUẬN Câu 1/ (2.0 điểm) Giải thích không dùng lai F1(lai kinh tế) để làm giống? Câu 2/ (3.0 điểm) Thế quần thể; quần xã? Câu 3/ (1.0 điểm) Viết lưới thức ăn có sau đây? Sâu; cỏ; chuột; cầy; b띨 ngựa; rắn Câu 4/ (1.0 điểm) Giải thích trồng gần cữa sổ nhà vươn cữa V/ ĐÁP ÁN A/ TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu 0.25 điểm C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 c d d a c b d a c b b Câu Cây cỏ sâu ăn Hươu chim ăn sâu hổ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B/ TỰ LUẬN Câu Câu Đáp án Điểm - Nếu lai F1 có kiểu gen d hợp cặp gen VD kiểu gen Aa 0.5đ - Khi cho F1 giao phối với lai F2 có kiểu hình khác 0.5đ - Các gen lặn a (gen xấu) gặp tạo đồng hợp gen lặn biểu 1.0đ kiểu hình (gây hại cho sinh vật) Câu a/ Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài 0.5đ - Sinh sống khoảng không gian đ nh, thời điểm đ nh 0.5đ - Có khả giao phối sinh sản tạo thành hệ 0.5đ b/- Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài 0.5đ khác 0.5đ - Cùng sống không gian thời gian đ nh 0.5đ - Chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau, tạo thành thể thống (Mối quan hệ dinh dưỡng) Câu - Vì có chất diệp lục (màu xanh) hấp thụ tia ánh sáng để chế tạo 0.5đ chất hữu 0.5đ - Nên trồng nhà gần cữa sổ nghiên phía có ánh sáng, nên vươn Câu (1.0 điểm) Cây cỏ sâu b띨 ngựa rR Chuột rắn cầy ... Giải thích trồng gần cữa sổ nhà vươn cữa V/ ĐÁP ÁN A/ TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu 0 .25 điểm C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C 12 c d d a c b d a c b b Câu Cây cỏ sâu ăn Hươu chim ăn sâu hổ VnDoc - Tải tài... phối với lai F2 có kiểu hình khác 0.5đ - Các gen lặn a (gen xấu) gặp tạo đồng hợp gen lặn biểu 1.0đ kiểu hình (gây hại cho sinh vật) Câu a/ Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài 0.5đ - Sinh sống... giao phối sinh sản tạo thành hệ 0.5đ b/- Quần xã sinh vật tập hợp quần thể sinh vật thuộc loài 0.5đ khác 0.5đ - Cùng sống không gian thời gian đ nh 0.5đ - Chúng có mối quan hệ mật thi t, gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Trần Phú, Đăk Lăk năm học 2016 2017 , Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Trần Phú, Đăk Lăk năm học 2016 2017 , Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Trần Phú, Đăk Lăk năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay