Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Đề 1

3 110 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 09:22

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP Đề kiểm tra học II môn Hóa dành cho học sinh lớp - Đề số đề thi học môn Hóa dành cho bạn tham khảo với câu hỏi trắc nghiệm tập tự luận môn Hóa học giúp bạn nắm cấu trúc đề thi, để bạn ôn luyện chuẩn bị cho thi học lớp môn Hóa Mời bạn tham khảo Đề số (Thời gian làm : 45 phút) I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn chữ A, B, C, D trước phương án chọn Câu Khí clo phản ứng với tất chất dãy sau tạo sản phẩm muối? A Fe, KOH, H2O C Cu, Al , H2O B KOH, Fe, Al D H2, Ca(OH)2, Mg Câu Cacbon phản ứng với tất chất dãy sau tạo sản phẩm có đơn chất kim loại? A Fe, CuO, O2 C PbO, ZnO, Fe2O3 B Ca, Fe2O3, CuO D H2, CuO, PbO Câu Cặp chất sau tồn dung dịch? A K2CO3 HCl C NaNO3 KHCO3 B K2CO3 Ca(OH)2 D KHCO3 NaOH Câu Dãy sau gồm chất làm màu dung dịch brom? A CH4, C6H6 C CH4, C2H2 B C2H4, C2H2 D C6H6, C2H2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Dãy sau gồm chất phản ứng với dung dịch NaOH? A CH3COOH, (-C6H1O5-)n C CH3COOH, C6H12O6 B CH3COOC2H5, C2H5OH D CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu Dãy sau gồm chất phản ứng với kim loại natri? A CH3COOH, (-C6H10O5-)n C C2H5OH, (-C6H10O5-)n B CH3COOH, C2H5OH D C2H5OH, CH3COOC2H5 Câu Dãy sau gồm chất có phản ứng với dung dịch axit clohiđric tạo axit axetic? A CH3COOH, (-C6H10O5-)n, PE, CH3COONa B CH3COOC2H5, C2H5OH, PVC, CH3COONa C CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH, (CH3COO)2Mg D CH3COONa, CH3COOC2H5, (CH3COO)2Mg Câu Dãy sau gồm chất tham gia phản ứng thuỷ phân? A Tinh bột, xenlulozơ, PVC B Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo C Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ D Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE II Tự luận (6 điểm) Câu (2,5 điểm): Có khí sau đựng riêng biệt bình không dán nhãn: C2H4, HCl, Cl2, CH4 Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt bình đựng khí Dụng cụ, hóa chất coi có đủ Viết phương trình hóa học (nếu có) Câu 10 (3, điểm): Có hỗn hợp A gồm rượu etylic axit axetic Nguời ta thực thí nghiệm với hỗn hợp A thu kết sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Nếu cho A phản ứng với natri dư sau phản ứng thu 4,48 lít khí không màu - Nếu cho A phản ứng với Na2CO3 dư dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vôi dư thu 10 gam kết tủa Hãy viết phương trình hoá học Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn (Ca= 40, C= 12, H= 1, O = 16) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... đựng nước vôi dư thu 10 gam kết tủa Hãy viết phương trình hoá học Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn (Ca= 40, C= 12 , H= 1, O = 16 ) VnDoc - Tải tài... saccarozơ, PE II Tự luận (6 điểm) Câu (2,5 điểm): Có khí sau đựng riêng biệt bình không dán nhãn: C2H4, HCl, Cl2, CH4 Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt bình đựng khí Dụng cụ, hóa chất coi... A CH3COOH, (-C6H1O5-)n C CH3COOH, C6H12O6 B CH3COOC2H5, C2H5OH D CH3COOH, CH3COOC2H5 Câu Dãy sau gồm chất phản ứng với kim loại natri? A CH3COOH, (-C6H10O5-)n C C2H5OH, (-C6H10O5-)n B CH3COOH,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Đề 1, Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Đề 1, Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay