TRỌNG TÀI KINH TẾ- MỘT HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

33 88 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:59

Header Page of 134 Luận văn TRỌNG TÀI KINH TẾMỘT HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ Footer Page of 134 Header Page of 134 Lời Nói Đầu Quá trình đổi hoà nhập Việt Nam đạt thành công điều làm cho đất nước có chuyển biến đáng kể, chuyển biến kinh tế Sự chuyển biến làm cho quan hệ kinh tế trở nên sống động đa dạngvà phức tạp - Bản chất quan hệ kinh tế hoạt động với mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp cạnh tranh lợi nhuận hai nhân tố có mối quan hệ chặt chẽ với Doanh nghiệp cạnh tranh nhiều có nhiều hội thu nhiều lợi nhuận ngược lại Doanh nghiệp cạnh tranh hội dẫn đến thu lợi nhuận Thực trạng cho thấy nước cạnh tranh ngày gay gắt cạnh tranh doanh nghiệp với nhau( doanh nghiệp nước với , doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngoài).Yêu cầu đặt để hoà giải tranh chấp quan, tổ chức có thẩm quyền đứng hoà giải? Đối với nước ta phương thức giảI tranh chấp chủ yếu giải theo đường án kinh tế –giảI đường làm cho doanh nghiệp đI uy tín, bí mật kinh doanh họ,cho nên họ không muốn sử dụng phương thức họ biết lợi ích bị xâm phạm dẫn đến sân chơI không áp dụng rộng rãi Để đáp ứng nhu cầu Trung tâm trọng tàI quốc tế Việt Nam thành lập bên cạnh phòng thương mại công nghiệp Việt Nam có thẩm quyền giảI tranh chấp kinh tế có thoả thuận nguyên đơn bị đơn Trên giới phương thức giảI tranh chấp áp dụng rộng rãI ngược laị Việt Nam phương thức giảI tranh chấp có hạn chế định luật pháp chưa cho trung tâm trọng tàI quốc tế Việt Nam biện pháp có biện pháp cưỡng chế khác Footer Page of 134 Header Page of 134 TRỌNG TÀI KINH TẾ-MỘT HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ PHẦN THỨ NHẤT KHÁI QUÁT CHUNG TRỌNG TÀI KINH TẾ I.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TÀI TRIỂN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI 1.Khái niệm trọng tài kinh tế Trọng tài phương thức giải tranh chấp bên thứ ba độc lập ( thông thường hội đồng phân xử ) xem xét lí lẽ hai bên sau đưa định có giá trị ràng buộc hai bên Trọng tài kinh tế tổ chức xã hội nghề nghiệp có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng kinh tế , tranh chấp kinh tế công ty với thành viên công ty, thành viên công ty với nhau, liên quan đến việc thành lập, hoạt động , giải thể công ty , tranh chấp liên quan đến việc mua bán cổ phiếu , trái phiếu 2.Nguồn gốc tranh chấp Lý luận thực tiễn chứng minh rằng, Việc thiết lập nên quan hệ dân sự,thương mại, kinh doanh…phải xuất phát từ ý chí chủ thể tham gia Sự thống ý chí thể thông qua nhiều hình thức giao kết, văn miện Dù hình thức nào, kể từ thời điểm giao kết chấp thuận có ngihã bên thẻ tự ý chí thống nhát ý chí bên phải có nghĩa vụ thực điều khoản cam kết, kể từ thời diểm phát sinh quyền nghĩa vụ chủ quan hệ pháp luật định Tuy nhiên, lúc bên thưc đầy đủ điều khảo cam kết Chính làm phát sinh quan hệ ttranh chấp Footer Page of 134 Header Page of 134 Việc phát sinh quan hệ tranh chấp nhiều nguyên nhân nguyên nhân khác ngôn ngữ, phong tục tập quán, chế độ trị… Trong loại tranh chấp tranh chấp kinh doanh loại tranh chấp mang nét đặc thù gần tựa với hoạt đọng sản xuất kinh doanh tranh chấp kinh doanh bất đồng, mâu thuẫn quyền nghĩa vụ chủ thể, yếu tố khách quan thương trường việc xác định, giải tranh cháp việc làm thiếu được, nhằm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia Đó cách thức, phương thức để áp dụng giải theo cácquy tắc chung, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội khu vực, quốc gia Khi tranh chấp phát sinh bên tiến hành lựa chọn cho phương thức, phương pháp giải phù hợp Tuy luạt pháp nước có quy định riêng khác vấn đề này, song tựu chung lại có hình thức giải tranh chấp kinh doanh là: + Giải thông qua thương lượng hoà giải bên +Giải thông qua đường án +giải phương pháp trọng tài Mỗi hình thức giải có nét đặc thù riêng biệt,thể rõ chất Tuy nhiên điều kiện kinh tế thị trường phát triển nay, xu hướng giải trọng tài ngày nhà kinh doanh áp dụng 3.Sự đời trọng tài kinh tế Việt nam Trọng tài kinh tế xuất phát triển với phát triển chế độ hợp đồng kinh tế Năm 1960, sau khôI phục kinh tế hoàn thành thắng lợi, cảI tạo xong kinh tế , thủ tướng phủ ban hành NĐ số 04/TTg ngày 4/1/1960 ban hành kèm theo điều lệ tạm thời hợp đồng kinh tế Mười ngày sau đó, TTg ban hành NĐ số 20/Ttg ngày 14/1/1960 việc tổ chức ngành trọng tàI kinh tế, theo nghị Footer Page of 134 Header Page of 134 định trọng tài kinh tế tổ chức cấp Trung Ương, khu, thành phố, tỉnh Bộ với chức chủ yếu xét xử tranh chấp hợp đồng kinh tế nguyên tắc xử lý tranh chấp hợp đồng kinh tế quy định NĐ số 29/ CP ngày 23/2/1962 Hội đồng trọng tàI tổ chức gồm thành viên kiêm chức ngành tàI ngân hàng, vật giá , kế hoạch hoạt động theo chế độ họp định kỳ quý lần Năm 1972, Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Trung Ương đảng định “ xoá bỏ lối hành cung cấp, thực quản lý kinh doanh theo phương thức XHCN, khắc phục quản lý thủ công , phân tán theo lối sản xuất nhỏ , xây dựng thuwc tổ chức công nghiệp lớn” Và tiếp , cuối năm 1973, NQ số 22 phủ đề nhiệm vụ “phảI tăng cường pháp chế XHCN” Thực định ban chấp hành trung ương đảng ,chính phủ ban hành NĐ số 54/CP ngày 10/3/1975 chế độ hợp đồng kinh tế ngày 14/4/1975 phủ ban hành NĐ số 75/CP điều lệ tổ chức hoạt động trọng tài kinh tế nhà nước Theo nghi định , trọng tài kinh tế thành lập quan nhà nước có chức quản lý công tác hợp đồng kinhđkinh tế với nội dung:giữ vững kỷ luật nhà nước hợp đồng kinh tế , giải tranh chấp hợp đồng kinh tế xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế Với nghị đdịnh số 24/HĐBT ngày 10/8/1981 hội đồng trọng tàI thống tên gọi trọng tài kinh tế Với đời “Pháp lệnh hợp đồng kinh tế” có nhiều mối quan hệ phát sinh , đòi hỏi phảI có quy định để điều chỉnh loại quan hệ Đáp ứng yêu cầu đó, Hội đòng nhà nước đdã ban hành pháp lệnh trọng tài kinh tế , qui định tổ chức , phân cấp thẩm quyền , thủ tục giải tranh chấp kinh tế Chức nhiệm vụ trọng tài kinh tế Trọng tài kinh tế có chức nhiệm vụ sau: -Giải tranh chấp hợp đồng kinh tế -Kiểm tra , kết luận xử lý hợp đồng kinh tế tráI pháp luật Footer Page of 134 Header Page of 134 -Tuyên truyền , hướng dẫn thực pháp luật hợp đồng kinh tế trọng tài kinh tế -Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hợp đồng kinh tế trọng tài kinh tế Chức nhiệm vụ trọng tài kinh tế thực chủ yếu thông qua hai hình thức hoạt động chủ yếu hoạt động kiểm tra xử lý hoạt động xét xử Trọng tài kinh tế quan quản lý có chức quản lý kinh tế , nên hoạt động trọng tài kinh tế phần lớn tập trung vào việc kiểm tra hoatj động kinh tế nhằm giám sát việc tuân thủ pháp luật đơn vị kinh tế việc ký kết thực hợp đồng kinh tế Còn hoạt động xét xử trọng tài kinh tế hành vi ,vi phạm hợp đồng kinh tế vừa , vừa hiệu lực thi hành thiếu tính cưỡng chế II.Tổ chức hoạt động trọng tài kinh tế 1.Thẩm quyền trọng tài kinh tế Trọng tài kinh tế có thẩm quyền giải tranh chấp sau: Tranh chấp hợp đồng kinh tế pháp nhân với pháp nhân , doanh nhân với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp tư nhân pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân với cá nhân kinh doanh Tranh chấp công ty với thành viên công ty , thành viên công ty với liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giảI thể công ty tranh chấp đòi rút vốn khỏi công ty, phân chia lãI lỗ, nhập, tác, giảI thể công ty quyền nghĩa vụ thành viên công ty Tranh chấp liên quan đến việc mua ,bán cổ phiếu -tráI phiếu 2.Tiêu chuẩn trọng tàI viên Trong tàI viên người có trình độ đại học luật tương đương đại học luật có năm liên tục làm công tác pháp luật kinh tế Footer Page of 134 Header Page of 134 Những người đủ điều kịên hay có đủ điều kiện lại mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả điều khiển hành vi theo giám định tổ chức y tế không trở thành trọng tàI viên 3.Thủ tục cấp thu hồi giấy phép thành lập trọng tài kinh tế a.Thủ tục cấp giấy phép thành lập Những trọng tàI viên có nguyện vọng thành lập trung tâm trọng tàI phảI làm hồ sơ xin phép Chủ tịch UBND tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương , nơI dự định đặt trụ sở trung tâm Chậm 10 ngày , kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ , UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi hồ sơ xin phép thành lập trọng tài kinh tế cho tư pháp Chậm 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, tư pháp có ý kiến trả lời văn cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ý kiến trả lời Bộ Tư Pháp, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TW định cấp từ chối cấp giấy phép thành lập trung tâm trọng tài b Đình hoạt động thu hồi giấy phép thành lập Trung tâm trọng tàI bị đình thu hồi cấp giấy phép hoạt động trường hợp sau - Hoạt động tráI với quy định pháp luật trọng tài kinh tế điều lệ trung tâm - Cố ý không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo với quan nhà nước có chức quản lý công tác trọng tàI - Cố ý không chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ pháp luật quy định đình hoạt động thu hồi giấy phép thành lập trung tâm trọng tài kinh tế soạn gửi cho tư pháp cấu tổ chức trung tâm trọng tàI Footer Page of 134 Header Page of 134 Trung tâm trọng tàI gồm có chủ tịch, phó Chủ tịch thư ký trung tâm trọng tàI -Chủ tịch trung tâm trọng tàI có quyền hạn nhiệm vụ sau: Quản lý , điều hành hoạt động trung tâm đại diện cho trung tâm quan hệ với bên ngoàI Chỉ định trọng tàI viên giảI tranh chấp yêu cầu, định kết nạp, khai trừ trọng tàI viên theo đề nghị 2/3 số trọng tàI viên trung tâm Nhiệm kỳ không năm -Phó chủ tịch trung tâm trọng tàI giúp chủ tịch trung tâm trọng tàI thực công việc theo phân công chủ tịch trọng tài Nhiệm kỳ không năm táI cử điều lệ trung tâm trọng tàI quy định khác -Thư ký trung tâm trọng tàI chủ tịch trung tâm định giúp chủ tịch phó chủ tịch việc tiếp nhận đơn, gửi giấy tờ cho tổ chức cá nhân có liên quan, thu lệ phí trọng tàI, lưu trữ, bảo quản… Ưu nhược điểm việc giảI tranh chấp kinh doanh phương pháp trọng tài a.Ưu điểm: Một nội dung quan trọng nguyên tắc tự kinh doanh kinh tế thị trường tự lựa trọn hình thức phương thức giảI tranh chấp Song tất hình thức giảI tranh chấp kinh doanh theo thông lệ chung hình thức phổ biến rộng rãI nước có kinh tế thị trường trọng tài nguyên nhân việc giảI tranh chấp thông qua trọng tàI có ưu điểm bật mà hình thức khác Cụ thể là: -Các bên tham gia tranh chấp đảm bảo tối đa quyền tự định doạt nhiều phương diện như: Lựa chọn trọng tàI viên, địa điểm, phương thức giảI tranh chấp… -Hình thức trọng tàI thường nhanh gọn, linh hoạt, thủ tục đơn giản , tránh lãng phí mặt thời gian, hạn chế đến mức tối đa gián đoạn trình sản suất kinh doanh Footer Page of 134 Header Page of 134 -Hình thức xét xử trọng tàI hình thức xét xử kín nên: + Đảm bảo tính bí mật kinh doanh + Bảo vệ uy tín bên thương trường -Đạt hiệu thi hành cao nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp bên tham gia tranh chấp -Đảm bảo niềm tin mặt pháp lí cho chủ thể kinh doanh, tức giảI tranh chấp dứt điểm nhằm bảo đảm tính dân chủ công cho bên.Do có ưu điểm mà trọng tàI trở thành đường chủ yếu giảI tranh chấp kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trình xét xử Biện pháp trọng tàI giới thương nhân nói riêng giới kinh doanh nói chung giới ưa chuộng.b Nhược điểm:Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm phương pháp trọng tàI tồn nhược điểm Những nhược điểm không phảI lớn lắm, làm cho hoạt động trọng tàI gặp không khó khăn, vướng mắc:-Trong hoạt động trọng tàI, chưa có biện pháp bảo đảm để thực phán trọng tàI Phán trọng tàI kết thoả thuận bên đương đưa vụ kiện trọng tàI xét xử Vì vậy, thông thường bên tự nguyện chấp hành Nhưng trường hợp, phán không chấp hành bên thắng kiện phảI yêu cầu tào án định công nhận áp dụng cưỡng chế Do vậy, công ước NewYork 1985 việc công nhận cưỡng chế chấp hành phán trọng tàI nước ngoàI đời.Theo công ước phán trọng tàI nước thành viên theo công ước gửi đến án nước thành viên khác án phải công nhận cưỡng chế bên đương liên quan vụ việc thực phán Sở dĩ trọng tàI phi phủ khả cưỡng chế bên đương việc thi hành yêu cầu định trọng tàI Đây hạn chế lớn trọng tàI phi phủ.-Thủ tục trọng tàI phiền phức Việc thành lập hội đồng trọng tàI để xét xử phảI qua nhiều công đoạn Mỗi công đoạn lựa chọn thoả thuận Chính vậy, trình thành lập hội đồng trọng tàI hay dẫn dến chỗ bế tắc không đạt thoả thuận tương ứng.-Khả kiểm tra định Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 trọng tàI hạn chế Bởi tổ chức trọng tàI phi phủ không thiết lập chế để tạo kiểm tra, giám sát định trọng tàI tố tụng tư pháp Tố tụng trọng tàI xét xử lần, phán chung thẩm Do vậy, số trường hợp có không công bên Tóm lại, tồn số nhược điểm chưa khắc phục hình thức trọng tàI nhà kinh doanh biết đến tin dùng Mong tương lai việc giảI tranh chấp chủ thể kinh doanh phương pháp trọng tàI phi phủ ngày sử dụng nhiều II Các hình thức trọng tài giới.+Xét tình chất phụ thuộc vào nhà nước, tổ chức trọng tài có hai loại:*Trọng tài phủ.*Trọng tài phi phủ.Trọng tài phủ tổ chức trọng tài phủ thành lập, trọng tài viên người hưởng lương nhà nước công việc xét xử.Trọng tài phi phủ tổ chức trọng tài thân trọn tài viên sáng lập, tổ chức phi phủ(phòng thương mại) thành lập phù hợp với luật trọng tài đây, trọng tài viên không đưopực hưởng lương nhà nước công việc xét xử.+Xét mô hình tổ chức Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế ácông cụ nước giới tổ chức hai hình thức chủ yếu.*Các trung tâm trọng tài nằm bên cạnh phòng thương mại.Ví dụ như: quan trọng tài hợp đồng kinh tế Trung quốc cục quản lý hành công thương nhà nước lập ra;Các trung tâm trọng tài tổ chức dạng công ty theo luật công ty hiệp hội co đăng ký theo luật hiệp hội.Các trung tâm trọng tài tổ chức dạng công ty theo luật công ty hiệp hội có đăng ký theo Luật hiệp hội Ví dụ như: Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore; Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông –HKIAC, Trung tâm trọng trọng tài thương mại quốc tế úc- ACICA Ngoài hầu hết nước, bên cạnh trung tâm trọng tài thường trực ( trọng tài quy chế) tồn trọng tài vụ việc ( trọng tài ad-học) Trọng tài vụ việc Trọng tài quy chế tổ chức Trọng tài phi Chính phủ.1 Trọng tài vụ việc: Là tổ chức thành lập để giải vụ kiện Xong vụ kiện tổ chức trọng tài phải giải thể hết mục đích tồn Do trọng tài vụ việc quan thường trực Ví dụ: Thuỵ Điển tổ chức trọng tài theo Footer Page 10 of 134.10 Header Page 19 of 134 Ngoại Thương (thành lập năm 1963) hội đồng trọng tài Hàng hảI (thành lập năm 1964) Theo định, trung tâm có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh tế quốc tế bên đương sự, phảI có bên nước ngoàI, thoả thuận đưa vụ tranh chấp trước trung tâm điều ước quốc tế ràng buộc bên phảI làm vâỵ Thủ tục giải tranh chấp quốc tế quy định “qui tắc tố tụng trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam “ có hiệu lực từ ngày 20/8/1993.Đáp ứng nguyện vọng cộng đồng doanh nghiệp, ngày 16/2/1996,thủ tướng phủ ban hành định số 114/TTg cho phép trung tâm mở rộng thẩm quyền xét xử tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh doanh nước Thực hoạch này, kỳ họp thứ VII ngày 25-26/3/1996 Hội đồng quản trị Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam thông qua Quy tắc tố tụng trọng tàI nước, biểu phí trọng tàI nước áp dụng cho tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh doanh nước, có hiệu lực từ ngày 15/4/1996 Trung tâm có them quyền giảI tranh chấp sở thoả thuận trọng tàI Do đó, trung tâm khuyến nghị doanh nghiệp muốn chọn trung tâm để giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh doanh nước nên đưa điều khoản trọng tàI sau vào hợp đồng:“ Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng giảI chung thẩm Trung tâm trọng tàI quốc tế VN bên cạnh Phong thương mại Công nghiệp VN, theo quy tắc tố tụng trọng tàI nước trung tâm trọng tàI quốc tế Việt Nam”.2 Đặc điểm trung tâm trọng tàI quốc tế Việt nam.Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam có đặc điểm sau:-Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam tổ chức phi phủ nằm bên cạnh phòng thương mại công nghiệp Việt nam Như vậy,về mô hình tổ chức phù hợp với thông lệ quốc tế thực tiễn Việt nam chục năm qua -Quy tắc tố tụng trung tâm phòng thương mại công nghiệp thông qua.-Quy tắc tố tụng phù hợp với thực tiễn trọng tàI thương mại quốc tế, nghĩa thụ lý lần, phán trung thực, bên quyền chống án, đương có quyền lựa chọn trọng tài viên phán không tự nguyện chấp hành án cưỡng chế chấp hành - Footer Page 19 of 134.19 Header Page 20 of 134 Trung tâm trọng tàI quốc tế Việt nam xét xử vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoàI bên hai bên pháp nhân chủ thể người nước ngoài.1.Về thẩm quyền.Trung tâm trọng tàI quốc tế Việt nam có thẩm quyên giải tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh tế quốc tế cấc hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng đầu tư, du lịch, vận tảI bảo hiểm quốc tế, chuyển giao công nghệ, xây dựng toán quốc tế… Trung tâm trọng tàI quốc tế Việt nam có thẩm quyền giảI tranh chấp trường hợp:-Khi bên hay bên đương thể nhân hay pháp nhân nước ngoài.-Nếu trước hay sau xảy tranh chấp, bên đương thoả thuận đưa vụ việc trước trung tâm trọng tàI quốc tế Việt nam, có điều uước quốc tế ràng buộc bên phảI đưa vụ tranh chấp trước trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam.Ngày 16/2/1996 TTg phủ lại QĐ số 114/ TTg theo thẩm quyền xét xử trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam mở rộng thêm bước Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam có thẩm quyền giảI tranh chấp phát sinh từ nhưqng quan hệ kinh doanh nước, bên đương đưa trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam giảI quyết.Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh nhiều loại tranh chấp khác Tuy nhiên, không phảI tranh chấp trọng tài kinh tế giải Các trung tâm trọng tài kinh tế giải tranh chấp kinh tế mà không giải tranh chấp dân sự, lao động, hôn nhân- gia đình … vậy, xét thẩm quyền vụ việc án kinh tế trọng tài kinh tế nói chung khác nhau, án kinh tế có thẩm quyền vậy, trừ thẩm quyền giảI việc phá sản doanh nghiệp.Như vậy, trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam có thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp thương mại ngoàI nước Trên lĩnh vực giảI tranh chấp ngoàI nước đạt kết định Còn việc giải tranh chấp kinh tế nước lĩnh vực hoạt động mẻ.4 Quy tắc tố tụng trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC).Quy tắc tố tụng ban hành theo định số 204/TTg ngày 28/4/1993 thủ tướng phủ.a.Thoả thuận trọng tàI bước đầu thủ tục.Muốn đưa vụ kiện xét xử trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam trứoc hay sau xảy Footer Page 20 of 134.20 Header Page 21 of 134 tranh chấp, bên đương thoả thuận đua vụ tranh chấp trước trung tâm hình thưc văn bản, phảI ghi rõ lưạ chọn trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tổ chức trọng tàI xét xử Thủ tục tố tung trọng tàI bắt đầu đơn kiện nguyên đơn nộp cho trung tâm Đơn kiện phảI ghi rõ:-Tên địa nguyên đơn bị đơn -Các yêu cầu nguyên đơn ,có trình bày việc có kèm theo chứng.Những pháp lý mà nguyên đơn dựa vào để đI kiện -Trị giá vụ kiện.-Tên trọng tàI viên mà nguyên đơn lựa chọn danh sách trọng tàI viên trung tâm đề nghị nguyên đơn với chủ tịch trung tâm định trọng tàI viên cho Đơn kiện phảI viết tiếng việt nam hay thứ tiếng nước ngoàI thông dụng giao dịch quốc tế.Khi gửi đơn kiện nguyên đơn phảI nộp số cho trung tâm nguyên đơn phảI ứng trước toàn chi phí trọng tàI tính theo “Biểu phí trọng tàI, phí tổn thất trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam chi phí bên” Số tiền phảI nộp vào tàI khoản phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.b Lựa chọn định trọng tàI viên.Sau nhận đơn kiện , thư ký trung tâm báo cho bị đơn biết gửi cho bị đơn đơn kiện tàI liệu kèm theo với danh sách trọng tàI viên, theo bị đơn chọn cho trọng tàI viên Nếu không chủ tịch trung tâm định trọng tài viên cho bị đơn.Hai trọng tài viên lại lựa chọn bầu trọng tàI viên thứ làm chủ tịch UB trọng tài.Các bên có quyền khước từ trọng tài viên , chủ tịch UB trọng tàI trọng tài viên nhất, đương nghi ngờ vô tư trọng tài viên , họ cho trọng tài viên có liên quan trực tiếp giấn tiếp đến vụ tranh chấp.c.Thủ tục xét xử Để tiến hành xét xử trọng tài viên phảI điều tra vụ tranh chấp thông qua việc nghiên cứu hồ sơ tiến hành công tác điều tra biện pháp thích hợp Cũng giống quy tắc tố tụng trọng tàI nước hai bên đương triệu tập đến phiên họp xét xử giấy triệu tập, có nêu rõ thời gian địa điểm xét xử Ngôn ngữ làm việc trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tiếng Việt Các đương thấy cần thiết yêu cầu phiên dịch Các văn chứng từ gửi đến trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Footer Page 21 of 134.21 Header Page 22 of 134 cần có dịch tiếng Việt gốc tiếng nước ngoài(Anh , Pháp, Nga).d Phán Việc xét xử kết thúc bàng phán UB trọng tài phán trọng tài công bố sau kết thúc phiên họp xét xử cuối công bố sau Uỷ ban trọng tài định bổ sung thấy phán có điểm chưa rõ chưa giải Phán Uỷ ban trọng tài định chung thẩm, kháng cáo trước án hay tổ chức Các bên phảI tự nguyện thi hành thời hạn quy định phán quyết.Nếu phán không tự nguyện thi hành thời hạn quy định, áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật nước nơI phán yêu cầu thi hành theo điều ước quốc tế hữu quan có hiệu lực loại vụ kiện này.Tuy nhiên, Việt Nam phán trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam chưa án cho cưỡng chế thi hành.5 Biểu phí trọng tài , phí tổn trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam chi phí bên.a Định nghĩa:Phí trọng tài chi phí vụ kiện để trả cho chi phí chung có liên quan đến hoạt động giải tranh chấp trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam thù lao trọng tài viên, chi phí văn phòng Phí trọng tài không bao gồm phí đI lại, Ăn trọng tài viên nhân viên trung tâm tiến hành giải vụ kiện.-“ phí tổn trung tâm “ khoản chi phí riêng trung tâm có liên quân đến việc xét xử vụ kiện thù lao cho giám định viên, nhân chứng,chi phí đI lại, ăn ở… trọng tài viên nhân viên trung tâm tiến hành xét xử Các phí tổn UB trọng tài định phân bổ cho bên - “Chi phí bên “ khoản chi tiêu bên để bảo vệ quyền lợi ích họ trước trung tâm chi phí đường bên, tiền thuê luật sư, phiên dịch Phí trọng tài coi nộp nguyên đơn chuyển toàn chi phí trọng tài vào tàI khoản Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam số 61.111.000.005 Ngân hàng Ngoại Thương Hà nội(VIETCOMBANK HANOI) nộp trực tiếp cho trung tâm.Trong trường hợp nguyên đơn rút lại đơn kiện trước nhận giấy triệu tập phiên xét xử đầu tiên, nguyên đơn trả lại 75% phí trọng tài , nhiên khoản tiền lại không 700.000đ Trong trường hợp Footer Page 22 of 134.22 Header Page 23 of 134 nguyên đơn rút lại đơn kiện trước UB trọng tài thành lập, trung tâm trả lại 80% phí trọng tài nhiên, khoản tiền lại không 500.000đ Trong trường hợp nguyên đơn rút lại đơn kiện sau nhận giấy triệu tập phiên xét xử trước phiên xét xử tiến hành, trung tâm trả cho nguyên đơn 60% phí trọng tài Tuy nhiên , khoản tiền lại không 1.500.000đ.Trong trưường hợp phiên xét xử hai bên hoà giảI với nhau, trung tâm trả lại 30% phí trọng trọng tài cho nguyên đơn Nếu hai bên yêu cầu UB trọng tài định công nhận hoà giải trung tâm trả lại 25% phí trọng tài Khi nguyên đơn rút kiện trước nhận giấy báo ngày đem xét xử, trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam trả lại 75% số phí trọng tài cho nguyên đơn Tuy nhiên, số phí trọng tài lại không 200$ Khi nguyên đơn rút đơn kiện sau nhận đựơc giấy báo ngày xét xử trước ngày họp phiên họp xét xử đàu tiên, trung tâm trả lại 50% số phí trọng tài cho nguyên đơn.Nếu hai bên hoà giảI với phiên xét xử UB trọng tài mà không cần phảI phán quyết, trung tâm trọng tài trả lại 25% số phí trọng tài cho nguyên đơn.Trong trường hợp vụ kiện kết thúc trước thành lập Uỷ ban trọng tài , trung tâm hoàn trả lại cho nguyên đơn 78% số phí trọng tài.III/ Tổ chức hoạt động trọng tài mang tính chất xã hội nghề nghiệp (Tổ chức phi phủ).1 Sự cần thiết thành lập trọng tài mang tính chất xã hội nghề nghiệp nước ta.Một nội dung quan trọng nguyên tắc tự kinh doanh kinh tế thị trường tự lựa chọn hình thức phương thức giải tranh chấp khác như: thương lượng ,hoà giảI, trọng tài , kiện tụng, trọng tài hình thức sử dụng phổ biến rộng rãI nước có kinh tế thị trường Lý giải tranh chấp thông qua trọng tài có ưu điểm mà hình thức khác Cụ thể là, tố tụng trọng tài , bên tham gia đảm bảo tối đa quyền tự định đoạt nhiều phương diện lựa chọn trọng tài viên , địa điểm, thủ tục, phương thức giải tranh chấp Mặt khác, hình thức trọng tài thường nhanh gọn, linh hoạt, thủ tục đơn gianư, tránh lãng phí mặt thời gian bảo đảm tính bí mật kinh doanh.Từ Footer Page 23 of 134.23 Header Page 24 of 134 trước đến nay, việc tranh chấp hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền quan trọng tài kinh tế cấp(trọng tài kinh tế huyện, quận ,tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trọng tài kinh tế nha nước) Theo luật sửa đổi bổ sung số điều luật tổ chức Toà án nhân dân ( quốc hội khoá IX kỳ họp thứ thông qua ngày 28/12/1993) từ ngày 1/7/1994 thẩm quyền giảI tranh chấp kinh tế chuyển sang Toà án nhân dân Như vậy, theo quy định nước ta tồn loại quan nhà nước giải tranh chấp ,đó Toà án nhân dân (Toà kinh tế ) Trong đó, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần làm cho quan hệ kinh tế phong phú, đa dạng Số lượng tranh chấp giưã chủ thể ngày tăng, bên cạnh hệ thống Toà án,việc hình thành tổ chức trọng tài phi phủ hội tốt để giảm bớt “gánh nặng “ xét xử án.Việc hình thành tổ chức trọng tài phi phủ đòi hỏi khách quan mà nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đời sống kinh tế đặt mà làm cho hợp đồng giải tranh chấp kinh tế nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế Chính vậy, mà nhân tố góp phần thúc đẩy trình hoà nhập quôc tế, cảI thiện môI trường đầu tư Tường bước hoàn thiện khung pháp luật kinh tế kinh tế thị trường.2.Về mô hình tổ chức đặc trưng trọng tài kinh tế phi phủ.-Phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế xã hội tập quán pháp luật nước, mô hình tổ chức trọng tài kinh tế phi Chính phủ giới nói chung đa dạng phong phú.Tuy vậy, nói chung trung tâm trọng tài thương mại quốc tế nước tổ chức hai dạng chủ yếu.+ Cả trung tâm trọng tài nằm bên cạnh phòng thương mại(Ví dụ: Viện trọng tài STOCKOLMThuỵ Điển nằm phòng thương mại STOCKOLM, quan trọng tài hợp đồng kinh tế Trung Quốc cục quản lý hành chíng công thương nhà nước lập ra; UB trọng tài thương mại TháI Lan tổ chức phòng thương mại định ).+Các trung tâm trọng tài tổ chức dạng công ty ( Theo luật công ty ) Hiệp hội có đăng ký (Theo luật hiệp hội ) Ví dụ: Trung tâm trọng tài quốc tế SINGAPORE, Trung tâm trọng tài thưong mại quốc tế AUSTRALIA( ACICA)… Nếu tổ chức Footer Page 24 of 134.24 Header Page 25 of 134 dạng công ty phần lớn lựa chọn mô hình công ty TNHH phi lợi nhuận NgoàI ra, hầu , bên cạnh trung tâm trọng tài thường trực tồn trọng tài vụ việc(AD – HOC), quan thường trực.Tuy tổ chức nhiều hình thức khác vậy, xét mặt tính chất trung tâm trọng tài thương mại quốc tế giới có đặc trưng chung là.+ Đều tồn với tư cách tổ chức phi phủ Những trung tâm trọng tài hình thành sở sáng kiến tự nguyện tham gia trọng tài viên , theo quy định pháp luật Các trung tâm trọng tài áp dụng nguyên tắc tự hạch toán , tự trang trảI, lấy thu bù chi Các nguồn thu chủ yếu trọng tài Tiền trả thù lao cho trọng tài viên tính theo tỷlệ tiền giá trị vụ tranh chấp Các khoản chi phí lệ phí theo qui định Tiền thu từ hoạt động dịch vụ hỗ trợ trọng tài dịch vu thông tin, giám định, cho thuê địa điểm … NgoàI bao hàm tiền thu phát hành ấn phẩm tàI liệu: hướng dẫn , qui tắc tố tụng.+ Cơ cấu tổ chức trọng tài nói chung gọn nhẹ linh hoạt Hoạt động hội đồng quản trị ban thư ký chủ yéu dưa nguyên tắc tự quản Hoạt đọng trọng tài thực thông qua trọng tài viên.+ Mỗi tổ chức trọng tàI có danh sách trọng tài viên riêng Nói chung tổ chức trọng tài trả lương cho ban thư ký, trọng tàI viên hưởng thù lao theo vụ, việc.NgoàI đối tượng luật gia ( phần nhiều hành nghề tự do, số trọng tài viên lại chủ yếu tgiới thương gia Sự hưởng ứng ủng hộ rộng rãI giới thương gia không việc hình thành mà hành động tổ chức trọng tài nhiều trung tâm trọng tài giới thành lập dựa sáng kiến thueoeng gia điều lý giảI vi nhiều trung tâm trọng tàI thương mại trực thuộc phòng thương mại công nghiệp + tổ chức trọng tàI có quy tắc riêng, song nhìn chung dựa sở áp dụng rộng rãI quy tắc trọng tài UNCITRAL ( uỷ ban luật thương mại quốc tế liên hợp quốc thông qua năm 1976 ), quy tắc trọng tài phòng thương mại quốc tế ( ICC) có hiệu lực từ năm 1988 công ước có liên quan.+ Các trung tâm trọng tài kinh tế với tính chất tổ chức phi phủ song điều nghĩa “ phi nhà nước “ Ngược lại, Footer Page 25 of 134.25 Header Page 26 of 134 nhiều lĩnh vực trung tâm trọng tài cần đến hỗ trợ nhà nước không thoát ly quản lý nhà nước Sự hỗ trợ việc tạo sở pháp lý cho việc hình thành hoạt động tổ chức trọng tài đảm bảo mặt nhà nước việc thực thi định trọng tàI nội dung quan trọng hoạt quản lý nhà nước trọng tàI việc phê chuẩn điều lệ quy tắc trọng tàI định tiêu chuẩn xác định tư cách trọng tài viên.IV Bản quy tắc trọng tàI UNCITRAL Đã thông qua 28/4/1976 đại hội đồng liên hợp quốc thông qua ngày 15/12/1976.Bản quy tắc bao gồm quy tắc sau:1.Thông báo trọng tàI Bên yêu cầu trọng tàI giúp đỡ ( gọi bên “ nguyên” ) đưa cho bên (gọi bên “bị”) thông báo trọng tài tố tụng trọng tàI coi bắt đầ từ ngày bên “bị” nhận thông báo trọng tài 2.Xác lập án trọng tài a.số lượng trọng tài viên : theo thoả thuận bên lựa chọn ba thành viên b.Việc định trọng tài viên.Nếu định trọng tài viên bên phảI đề nghị với bên bên chấp nhận Còn ngược lại việc định trọng tài viên hai bên lựa chọn, hai bên không lựa chọn chủ tịch uỷ ban trọng tài định.c.Bãi miễn trọng tài viên Trường hợp trọng tài viên chết nghỉ việc trình tố tụng định trọng tài viên theo quy định trên.trường hợp trọng tài viên không thực chức hay trường hợp thiếu lực pháp lý “ thực tế” để thực nhiệm vụ cần phảI áp dụng thủ tục bãI miễn thay theo quy định trên.3.Tố tụng trọng tài Theo quy tắc này, án trọng tàI tiến hành trọng tài theo cách thức mà án cho thích hợp, bảo đảm cho bình đẳng bên bảo đảm cho bên có đủ hội trình baỳ vụ việc giai đoạn naò trình tố tụng.a.Địa điểm trọng tài -NgoàI trường hợp bên thoả thuận địa điểm trọng tàI án trọng tàI xác định điạ điểm trọng tài sở có tính đến hoàn cảnh trọng tài -Toà án trọng tài xác định nơi tiến hành trọng tài kể nước bên đồng ý Toà án trọng tài nghe nhân chứng tổ chức phiên họp thảo luận thành viên địa điểm Footer Page 26 of 134.26 Header Page 27 of 134 cho thích hợp, sở có tính đến hoàn cảnh trọng tài -Toà án trọng tài họp địa điểm cho thích hợp dể điều tra hàng hoá, tài sản tàI liệu khác bên thông báo đầy đủ việc cho phép họ có mặt điều tra.a.Ngôn ngữ.Theo thoả thuận bên sử dụng việc viết đơn yêu cầu, đơn biện minh vấn đề trình bày văn bản, kể buổi nghe có b.Phản đối thẩm quyền Toà án trọng tàI.Toà án trọng tài có quyền định ý kiến phản đối thẩm quyền mình, kể việc phản đối liên quan đến tồn hiệu lực điều khoản trọng tài hay thoả thuận trọng tài riêng rẽ.-Toà án trọng tài có thẩm quyền xác định tồn hay hiệu lực hợp đồng, điều khoản trọng tài phần với tư cách phần hợp đồng Quyết định vô hiệu hợp đồng án trọng tài không ảnh hưởng đến hiệu lực điều khoản trọng tài -Việc phản đối án trọng tài thẩm quyền phảI đua sớm lúc gửi đơn biện minh trường hợp có đơn yêu cầu không muộn lúc gửi đơn phảI yêu cầu.c.Báo cáo bổ sung NgoàI đơn yêu cầu đơn biện minh, án trọng tài định báo cáo văn bổ sung theo yêu cầu bên án trọng tài ấn định khoảng thời gian để gửi báo cáo Các khoảng thời gian phảI không 45 ngày.d Chuyên gia Toà án trọng tài định hay nhiều chuyên gia để báo cáo văn vấn đề đặc biệt phảI xác định Toà án trọng tài gửi cho bên danh mục cần báo cáo chuyên gia Các bên cần phảI cung cấp cho chuyên gia thông tin hay hoạt động có liên quan đến công việc điều tra họ phảI trao trả tàI liệu, đồ vật cho chuyên gia theo yêu cầu họ Bất kỳ tranh chấp bên chuyên gia liên quan tới thông tin hay hoạt động theo yêu cầu chuyên gia án trọng tài giảI quyết.Sau nhận báo chuyên gia, án trọng tài gửi cho bên để họ có hội giảI thích văn báo cáo Mỗi bên có quyền kiểm tra tàI liệu đượck chuyên gia sử dụng báo cáo.e Vắng mặt.Nếu khoảng thời gian án trọng tài quy định mà bên nguyên đơn không gửi đơn yêu Footer Page 27 of 134.27 Header Page 28 of 134 cầu mà lý đáng án trọng tài định chấm đứt trình tố tụng Nếu khoảng thời gian mà án trọng tài quy định, bên bị đơn không gửi đơn biện minh mà lý đáng tiếp tục trình tố tụng Nếu bên vắng mặt án tiến hành giảI quyết.f Tước quyền.Một bên, biết có vi phạm quy định hay yêu cầu quy tắc không phản đối mà tiếp tục tiến hành thủ tục tố tụng quyền phản đối Quyết định trọng tài.a.Các định.Nếu có ba trọng tài viên định án trọng tài phảI theo đa số Trong trường hợp liên quan đến vấn đề thủ tục, không đạt đa số án trọng tài đồng ý trọng tài viên chủ toạ định xem xét lại.b.Hình thức hiệu lực định trọng tài.Quyết định trọng tài phảI văn định cuối ràng buộc bên , bên co trách nhiệm thực định trọng tài Quyết định trọng tài phảI có chữ ký trọng tài viên có nghi ngày, tháng, năm địa điểm định.Toà án trọng tài gửi cho bên định có chữ ký trọng tài viên , định trọng tài thông báo rộng rãI bên đòng ý Nếu luật trọng tài nước nơI định dòi hỏi định trọng tài phảI án trọng tài lưu giữ hay đăng ký án trọng tài thực đòi hỏi theo thời gian ghi luật.c Dàn xếp hoà giảI, kết thúc hoà giảI phương thức khác dẫn đến kết thúc hoà giải Toà án trọng tàI làm hoà giảI trường hợp bên đồng ý luật áp dụng cho thủ tục trọng tàI cho phép làm thế.Nếu trước định trọng tàI mà bên đạt đươc thoả thuận giảI tranh chấp Trong trường hợp, án trọng tàI định theo điều kiện hợp đồng có tính đén tập quán thương maị dùng việc hoà giải.Nếu trước định theo điều kiện trọng tàI mà bên đạt thoả thuận việc giảI tranh chấp án trọng tàI định kết thúc trình tố tụng trường hợp hai bên yêu cầu án trọng tàI chấp nhận án trung tâm ghi nhận việc giải tranh chấp định trọng tàI dựa điều kiện thoả thuận Toà án nghĩa vụ tuyên bố lí Footer Page 28 of 134.28 Header Page 29 of 134 để định Nếu trước định mà xét thấy, lí không ghi trên, việc định trình tố tụng không cần thiết không thực án trọng tàI thông báo cho bên ý định việc lệnh kết thúc trình tố tụng Toà án trọng tàI có quyền lệnh trừ trường hợp bên đưa sở xác đáng để phản đối Các lệnh kết thúc trình tố tụng hay định trọng tàI theo điều khoản thoả thuận trọng tàI viên ký án trung tâm gửi cho bên Khi định trọng tàI theo điều khoản dã thoả thuận áp dụng qui định Footer Page 29 of 134.29 Header Page 30 of 134 Phần thứ baKiến nghị kết luậnTrên sở nghiên cứu phân tích tình hình triển vọng công tác trọng tài Việt nam em xin trình bày số biện pháp nhằm góp phần vào việcXây dựng hoàn thiện hình thức trọng tài phi phủ kinh tế thị trường nước ta nay.-Nhà nước ta cần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động trọng tài phi phủ Cụ thể cấn hoàn chỉnh hệ thống luật pháp trọng tài Chúng ta chưa có đạo luật trọng tài hay chí pháp lệnh trọng tài.Do hoạt động trọng tài ta chưa đạo văn tối cao có tầm vóc ngang với văn pháp luật điều tiết hoạt động khác.Đ ể khắc phục đặc điểm đó, trước mắt chưa có luật trọng tài cần có pháp lệnh trọng tài.Về việc chấp hành phán trọng tài Nhà nước ta gia nhạp công ước New york 1985 quốc hội ta có pháp lệnh công nhận cuưỡng chế chấp hành phán trọng tài Việt Nam Nhưng Nhà nước án tối cao lại chưa có văn việc công nhận việc cưỡng chế chấp hành phán tổ chức trọng tài nước ta Vì phán trọng tài nước ta lại chuă có hiệu lực cưỡng chề chấp hành đất nước Vì vậy, để phán trọng tài có hiệu lực cao đề ngị quan có thẩm quyền nên sửa đổi điều 31- Nghị định 116/CPcho phù hợp Có thể quy định sau: Trong trường hợp bên phán trọng tài không chấp hành bên có quyền yêu cầu Toà án cho cưỡn chế thi hành.-Cần củng cố chuyên môn hoá đội ngũ trọng tài viênhiệm vè số lượng trọng tài viênhiện nay: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam bao gồm 11 trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài kinh tế hà nội gồm Trọng tài viên đội ngũ ỏi Về mặt chất lượng, trọng tài viên ta nững người nắm vững pháp luật chung, họ chưa đào tạo nghiệp vụ trọng tài Một số trọng tài viên ta, làm việc lâu năm nghành trọng tài nên có kinh nghiệm xét xử song kinh ngiệm chưa đượng nhân rộng cho nhiều người Do em nghĩ nguời muốn trở thành trọng tài viêncần qua lớp nghiệp vụ trọnh tài Nếu họ có thi tuyển kiến thức trọng tài chủ yếu không thi tuyển kiến thức pháp luạt chung Footer Page 30 of 134.30 Mặt khác thời đại song song với Header Page 31 of 134 phát triển khoa học kỹ thuật việc xét xử vụ kiện đồi hỏi trình độ chuyên môn sâu Vì đội ngũ trọng tài viên cần mở rộng, thu hút chuyên gia giỏi nhiều nghành : Xây dựng , Tin học, ngân hàng… -Về thủ tục thành lập quản lý Nhà nước đồi với Trọng tài kinh tế nên giao cho quan tư pháp Nguyên nhân quản lý Nhà nước trung tâm trọng tài kinh tế thực hiên chồng chéo, htiếu nhịp nhàng ăn khớp với -Cần nâng cao trình độ chung pháp luậtvà kinh doanh trongcán nhân dân ta nâng cao hiểu biết người pháp luật Kết luận Trong kinh tế thị trường hoạt động inh doanh phát triển mạnh mẽ hoạt động thương nghiệp gia tăng không ngừng Trong tình hình đó, tranh chấp thương mại liên tục nảy sinh Nhu cầu giải thương mại thật lớn thới gian tới Nhà nước ta trọng tăng cường hoạt động tài phán kinh doanh mà điểm bật cụ thể cho đời tổ chức trọng tài phi phủ, quan tài phán dể xét xử vụ án kinh tế Vì vậy, hoàn thiện công tác trọng tài đòi hỏi khách quan đất nước.Ngày nay, nước ta thành viên thức ASEAN Sự hoà nhập cộng đồng đòi hỏi vươn tới ngang tầm thành vên khác, phải hiểu biết hệ thống pháp luật họ Xét hệ thống luật, nước ASEAN đa phần chịu ảnh hưởng hệ thống luật ANGLO-SAXONG Trong tư luật pháp chịu ảnh hưởng hệ thống luật lục địa châu âu Vì vậy, luật giai giỏi nói chung, trọng tài viên nói riêng, phải nghiên cứu để nắm vững hệ thống pháp luật nước bạn Footer Page 31 of 134.31 Header Page 32 of 134 cộng đồng ASEAN.Dù đường trước mắt cọn nhiều khó khăn phức tạp song đội ngũ trọng tài viên người giỏi, có tâm huyết với đất nước, em tin nghiệp trọng tài nước ta đáp ứng đòi hỏi công xây dựng nước nhà Nghiên cứu Trọng tài kinh tế vấn đề mẻ nước ta Qua tìm hiểu, em mạnh dạn đưa vấn đề “ Trọng tài kinh tế-một hình thức giải tranh chấp kinh tế” với mong muốn Trọng tài kinh tế ngày khẳng định vị trí phát huy vai trò kinh tế thị trường Footer Page 32 of 134.32 Header Page 33 of 134 TàI liệu tham khảoLuật kinh tế.Luật thương mại quốc tế.NĐ số 116- CP ngày 5/9/1994 phủ tổ chức hoạt động trọng tàI kinh tế.Quyết định 204-TTg ngày 28/4/1993 TTg tổ chức trung tâm trọng tàI quốc tế VN.Thông tư số 02 ngày 3/1/1995 tư pháp hướng dẫn thi hành số điểm NĐ 116-CPngày 5/9/1994 tổ chức hoạt động trung tâm trọng tàI kinh tế.Quy tắc tố tụng trung tâm trọng tàI quốc tế VN bên cạnh phòng Thương mại công nghiệpVN.Quy tắc tố tụng trọng tàI nước.Pháp lệnh công nhận thi hành VN định trọng tàI nước ngoài.Bản quy tắc trọng tàI UNCITRAL thông qua ngày 28/4/1976 đại hội đồng liên hợp quốc 15/12/1976.QĐ số 453- QĐ/TTg ngày 28-7-1995 TTg tham gia Công ước công nhận thi hành định trọng tàI nước ngoài.Công ước Newyork công nhận thi hành phán trọng tàI nước Footer Page 33 of 134.33 ... chọn hình thức trọng tài quy chế ( hay gọi trọng tài thức) , họ lựa chọn phương thức trọng tài thức “ trọn gói” phương thức trọng tài thức phần + Hình thức trọng tài thức “ trọn gói” hình thức. .. pháp lệnh trọng tài kinh tế , qui định tổ chức , phân cấp thẩm quyền , thủ tục giải tranh chấp kinh tế Chức nhiệm vụ trọng tài kinh tế Trọng tài kinh tế có chức nhiệm vụ sau: -Giải tranh chấp hợp... hình thức phương thức giảI tranh chấp Song tất hình thức giảI tranh chấp kinh doanh theo thông lệ chung hình thức phổ biến rộng rãI nước có kinh tế thị trường trọng tài nguyên nhân việc giảI tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌNG TÀI KINH TẾ- MỘT HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ, TRỌNG TÀI KINH TẾ- MỘT HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ, TRỌNG TÀI KINH TẾ- MỘT HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay