Trợ cấp xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập

76 81 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:59

Header Page of 134 trường đại học ngoại thương khoa kinh tế ngoại thương khoỏ luận tốt nghiệp Tờn đề tài : Trợ cấp xuất Việt Nam điều kiện hội nhập Học sinh thực hiện: Lờ Thuỳ Giỏng Hương Lớp A1 Chuyờn nghành Giỏo viờn hướng dẫn: Nguyễn Thị Kim Oanh Hà Nội - 2003 Footer Page of 134 Header Page of 134 Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page of 134 trường đại học ngoại thương khoa kinh tế ngoại thương khoỏ luận tốt nghiệp Tờn đề tài : Trợ cấp xuất Việt Nam điều kiện hội nhập Học sinh thực hiện: Lờ Thuỳ Giỏng Hương Lớp A1 Chuyờn nghành Giỏo viờn hướng dẫn: Nguyễn Thị Kim Oanh Hà Nội - 2003 Footer Page of 134 Header Page of 134 Mục lục Chương 1: Cơ sở lý luận trợ cấp xuất I Khỏi niệm trợ cấp xuất Khỏi niệm trợ cấp xuất .8 Cỏc hỡnh thức trợ cấp xuất II Vai trũ trợ cấp xuất .9 Trợ cấp xuất giữ vị trớ trọng yếu việc thực mục tiờu đẩy mạnh xuất đất nước .10 Trợ cấp xuất giỳp nõng cao khả cạnh tranh xuất doanh nghiệp 11 III Kinh nghiệm trợ cấp xuất số nước gợi ý Việt Nam 12 Cỏc hỡnh thức trợ xuất cấp chủ yếu cỏc nước ỏp dụng 12 a Trợ cấp xuất Nhật .12 b Trợ cấp xuất Hàn Quốc 12 c Trợ cấp xuất Thỏi Lan .14 d Trợ cấp xuất Philippin .15 Những gợi ý Việt Nam điều kiện hội nhập .17 Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page of 134 Chương II: Thực trạng trợ cấp xuất Việt nam thỏch thức gia nhập tổ chức thương mại quốc tế I Vài nột hoạt động xuất Việt nam năm gần đõy 21 II Thực trạng trợ cấp xuất Việt nam 25 Một số thành tựu đạt 26 1.1 Về tớn dụng hỗ trợ xuất năm 2003 26 1.2 Về thưởng kim ngạch xuất .34 1.3 Về việc xõy dựng cỏc chương trỡnh xỳc tiến thương mại trọng điểm .35 1.4 Về chi phớ giao dịch, tiếp thị cỏc doanh nghiệp .35 1.5 Điều chỉnh số quy định GTGT 36 1.6 Rà soỏt để giảm chi phớ dịch vụ đầu vào xuất 36 1.7 Về quỹ bảo lónh tớn dụng cỏc doanh nghiệp vừa nhỏ 36 Những thỏch thức trợ cấp xuất Việt nam 39 chương III số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập I Cơ sở đề giải phỏp 46 Những thuận lợi khú khăn 46 Phương hướng hoạt động xuất Việt Nam thời gian tới 50 Những quan điểm chớnh trợ cấp xuất 52 II Một số giải phỏp chủ yếu nhằm nõng cao hiệu trợ cấp xuất Việt Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page of 134 nam 54 Cỏc giải phỏp tầm vĩ mụ 54 Cỏc giải phỏp tầm vi mụ 59 Kết luận 70 Danh mục tài liệu tham khảo 72 Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page of 134 Danh mục Viết tắt CVD Thuế chống trợ cấp (thuế đối khỏng) DOC Bộ Thương mại Hoa kỳ EC Uỷ ban chõu Âu EU Liờn minh chõu Âu GATS Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ GATT Hiệp định chung Thuế quan Thương mại IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế ITC Uỷ ban Thương mại quốc tế Hoa kỳ MOFTEC Bộ Ngoại Thương Hợp tỏc kinh tế Trung quốc OECD Tổ chức Hợp tỏc Phỏt triển Kinh tế SCM Hiệp định Trợ cấp cỏc biện phỏp đối khỏng WTO SETC Uỷ ban Kinh tế Thương mại Nhà nước Trung quốc WB Ngõn hàng Thế giới WTO Tổ chức Thương mại Thế giới Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page of 134 Lời núi đầu ****************** Lịch sử phỏt triển thương mại quốc tế gắn liền với hỡnh thành phỏt triển hoạt động xuất Từ thực đường lối đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường chủ động hội nhập kinh tế với giới khu vực, Đảng Nhà nước chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất để làm động lực thỳc đẩy nghiệp cụng nghiệp hoỏ, đại hoỏ đất nước Để đẩy mạnh xuất khẩu, Nhà nước phải cú biện phỏp chớnh sỏch khuyến khớch mức cao cỏc ngành sản xuất cho xuất khẩu, cỏc doanh nghiệp tham gia vào quỏ trỡnh xuất quốc tế hoỏ nhằm phỏt huy tiềm nội lực đất nước, đồng thời khai thỏc tối đa hỗ trợ hợp tỏc cộng đồng quốc tế Trợ cấp xuất trở thành cụng cụ vụ cựng quan trọng việc thực cỏc mục tiờu Trợ cấp xuất trở nờn cần thiết nhịp độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 1998 lần đầu tiờn từ năm 1990 trở lại đõy cú dấu hiệu chững lại đạt mức chưa đầy 6% cũn tăng trưởng xuất đạt mức 1,9% mức thấp kể từ thực đường lối đổi mở cửa kinh tế vào quý I năm 1999, xuất cũn giảm Tuy xuất phục hồi tương đối mạnh mẽ thời gian từ quý II/1999 đến nay, chỳng ta chưa tạo tảng chắn để đảm bảo tăng trưởng xuất bền vững Sự chững lại nhịp độ tăng trưởng xuất số sản phẩm chớnh Việt nam dệt may, giày dộp, hàng thủ cụng mỹ nghệ năm 2001 chứng tỏ điều Như vậy, yờu cầu thực tế đặt chớnh sỏch trợ cấp xuất Việt nam thời gian tới phải đảm bảo tăng trưởng xuất cao bền vững Trong thời gian ngắn đến tham khảo tài liệu học hỏi Viện nghiờn cứu Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page of 134 thương mại - Bộ thương mại, tỏc giả nhận thấy trợ cấp xuất việc quan trọng mục tiờu đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt cỏc doanh nghiệp xuất cũn non nớt trờn thương trường quốc tế, thiếu kinh nghiệm, thiếu điều kiện tài chớnh hội nhập quốc tế Với gỡ học hỏi từ Bộ thương mại cựng vốn kiến thức trang bị năm học taị trường, tỏc giả mạnh dạn chọn nghiờn cứu đề tài : Trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập Mục đớch ngiờn cứu đề tài: - Nghiờn cứu vấn đề lý luận thực tiễn trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập - Phõn tớch yếu tố thuận lợi, khú khăn kiến nghị số giải phỏp để nõng cao hiệu trợ cấp xuất Đối tượng phạm vi nghiờn cứu: - Đề tài tập trung nghiờn cứu số chớnh sỏch trợ cấp xuất trờn phương diện lý luận thực tiễn thời kỳ nước ta thực đường lối đổi chuyển sang kinh tế thị trường chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đưa kiến nghị nhằm nõng cao hiệu trợ cấp xuất điều kiện hội nhập Phương phỏp nghiờn cứu: - Vận dụng lý luận vào thực tiễn, sử dụng phương phỏp phõn tớch, so sỏnh , khỏi quỏt hoỏ tổng hợp để nghiờn cứu - Tham khảo, nghiờn cứu kinh nghiệm số nước trờn giới cú điều kiện tương đồng với Việt nam để giải cỏc vấn đề nờu đề tài Kết cấu, nội dung đề tài: Đề tài "Trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập" trỡnh bày theo kết cấu sau: Footer Page of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 10 of 134 Mục lục Lời núi đầu Chương I: Cơ sở lý luận trợ cấp xuất Chương II: Thực trạng trợ cấp xuất Việt nam thỏch thức gia nhập tổ chức thương mại giới ChươngIII: Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Footer Page 10 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 62 of 134 hướng chủ yếu sau: - Hỗ trợ cỏc doanh nghiệp phỏt triển xuất mở rộng thị trường nội địa; cung cấp thụng tin thị trường khỏch hàng cỏc doanh nghiệp hội viờn - Xỏc định phương hướng liờn kết hợp tỏc sản xuất tiờu thụ sản phẩm trờn sở tự nguyện cỏc thành viờn - Bảo vệ quyền lợi cỏc hội viờn cỏc vụ kiện bỏn phỏ giỏ chống bỏn phỏ giỏ - Phản ỏnh ý kiến cỏc hội viờn quy hoạch cỏc chớnh sỏch phỏt triển sản xuất - kinh doanh ngành hàng lờn cỏc quan Chớnh phủ - Hợp tỏc với cỏc tổ chức, cỏc hiệp hội ngành hàng quốc tế nhằm nõng cao vị uy tớn ngành cộng đồng quốc tế (c) Giao cỏc Bộ, ngành hữu quan xỳc tiến việc thành lập số Hiệp hội hiệp hội ngành hàng cao su, số ngành hàng thủ cụng mỹ nghệ 1.5 Về việc bị đỏnh thuế chống trợ cấp xuất khẩu: bị đỏnh thuế chống trợ cấp trực tiếp, ta cú thể khắcphục tỡnh trạnh trờn cỏch trợ cấp giỏn tiếp như: tài trợ cho cỏc hoạt động xỳc tiến xuất khẩu, tham gia hội chợ triển lóm nước ngoài, cấp kinh phớ cho cỏc khỏo đào tạo nhõn lực Cỏc giải phỏp tầm vi mụ 2.1 Chớnh sỏch khuyến khớch sản xuất - Chớnh sỏch làng nghề Nghề thủ cụng truyền thống Việt nam trỡ phỏt triển chủ yếu cỏc làng nghề Cả nước cú đến hàng ngàn làng nghề, cú làng nghề tồn phỏt triển hàng trăm năm, hàng ngàn năm (nghề gốm bỏt tràng cú từ 500 năm, nghề kim hoàn 1.400 năm, nghề tơ lụa Hà Đụng 1.700 năm) Trong quỏ trỡnh phỏt triển, cỏc làng nghề phõn hoỏ rừ rệt: số phỏt triển 59 Footer Page 62 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 63 of 134 mạnh lan toả sang cỏc vựng xung quanh (như nghề gốm, chạm khảm, chế biến gỗ, mõy tre đan); số phỏt triển cầm chừng, khụng ổn đinh ( nghề đồ sành, đỳc đồng…); cú làng nghề gặp nhiều khú khăn ớt cú hội phỏt triển ( nghề giấy giú, gũ đồng, dệt thổ cẩm Chăm…) quỏ trỡnh suy vong cú khả (như nghề giấy sắc, tranh dõn gian, dệt quai thao…) Để cỏc ngành, nghề thủ cụng truyền thống, cỏc làng nghề trỡ phỏt triển hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà nước cần cú cỏc chớnh sỏch khuyến khớch, hỗ trợ, chủ yếu tập trung trờn cỏc mặt sau: + Đối tượng hưởng cỏc chớnh sỏch khuyến khớch, ưu đói Nhà nước cỏc doanh nghiệp, cỏc đơn vị sản xuất kinh doanh thành lập theo phỏp luật Vỡ vậy, cỏc làng nghề phải thụng qua cỏc đơn vị sản xuất kinh doanh mỡnh để tranh thủ, khai thỏc cỏc chớnh sỏch khuyến khớch ưu đói hành Nhà nước cỏc chớnh sỏch ban hành tương lai Như vậy, trước hết cần phổ biến, hướng dẫn cho cỏc nhà sản xuất –kinh doanh làng nghề đăng ký hoạt động theo đỳng phỏp luật,hiểu biết cỏc chớnh sỏch cỏc thủ tục qui định để hưởng cỏc chớnh sỏch khuyến khớch ưu đói cú Nhà nước ban hành Chớnh sỏch hỗ trợ ưu đói hà nước cỏc đơn vị sản xuất kinh doanh cỏc mặt hàng thủ cụng mỹ nghệ truyền thống mặt hàng chủ yếu chớnh sỏch Nhà nước cỏc làng nghề + Làng nghề với tư cỏch đơn vị hành chớnh, đơn vị làm ăn cú tớnh phường, hội cần phỏt huy nội lực mỡnh cần hỗ trợ Nhà nước để xử lý số vấn đề sở hạ tầng, mụi trường … việc Nhà nước phỏt triển sở hạ tầng hàng rào cỏc khu cụng nghiệp (ở cỏc khu cụng nghiệp, Nhà nước bảo đảm đầu tư 100%) Từ đú, đề nghị Chớnh phủ cho thực chớnh sỏch hỗ trợ tài chớnh thực cỏc dự ỏn xõy dựng sở hạ tầng (đường giao thụng, bến bói, đường dõy tải điện…), dự ỏn xử lý cỏc vấn đề mụi trường…tại khu vực làng nghề, cụ thể 60 Footer Page 63 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 64 of 134 Nhà nước đầu tư riờng qua ngõn sỏch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực cỏc dự ỏn đầu tư cho làng nghề duyệt hàng năm với mức khụng thấp 50% tổng số thu vào ngõn sỏch từ làng nghề năm trước Cỏc làng nghề cú xuất trờn 30% giỏ trị sản lượng hàng hoỏ mỡnh thỡ UBND tỉnh, thành phố xem xột phờ duyệt cỏc dự ỏn đàu tư thuộc lĩnh vực nờu trờn theo qui định chớnh phủ đưa vào dự ỏn ngõn sỏch củ tỉnh, thành phố để cấp vốn theo qui định hành - Chớnh sỏch nghệ nhõn Nghệ nhõn, thợ cú vai trũ tớch cực bảo tồn phỏt triển ngành nghề làng nghề thủ cụng truyền thống Cú thể núi khụng cú nghệ nhõn thỡ khụng cú làng nghề hợac tớ thỡ khụng thể cú làng nghề phỏt triển, làng nghề lừng danh Muốn trỡ phỏt triển làng nghề truyền thống , Nhà nước cần cú chớnh sỏch nghệ nhõn, giỳp đỡ, hỗ trợ , khuyến khớch họ phỏt huy tài phỏt triển nghề, phỏt triển sản xuất phục vụ nhu cầu nước xuất khẩu, truyền dạy cho chỏu, đào tạo làng nghề cho lao động sản xuất… Ngay thời kỳ phong kiến nước ta, nghệ nhõn, thợ giỏi cú cụng sỏng tạo cỏc sản phẩm tinh xảo, cụng trỡnh nghệ thuật, kiến trỳc tiếng thường nhà vua phong cỏc danh hiệu “Kỳ tài hầu”, “Hàn lõm đại chiếu”, “Cửu phẩm bỏ hộ”…, thưởng hậu đói Và thời gian qua cú tổ chức xột phong tặng danh hiệu “Nghệ nhõn” thưởng huy chương “bàn tay vàng” cho nghệ nhõn, thợ giỏi Trước thực tế trờn, đề nghị Chớnh phủ cú chớnh sỏch ban hành qui chế chớnh thức phong tặng danh hiệu “Nghệ nhõn” giải thưởng “Bàn tay vàng” kốm theo giải thưởng cho cỏc nghệ nhõn, thợ giỏi đạt tiờu chuẩn qui định Tiờu chuẩn để phong tặng danh hiệu nghệ nhõn cú thể là: 61 Footer Page 64 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 65 of 134 + Phải thợ giỏi , cú tay nghề cao, điờu luyện với thủ phỏp nghệ thuật, kỹ xảo riờng tạo sản phẩm tinh xảo độc đỏo; đồng nghiệp thừa nhận suy tụn trỡnh độ tay nghề + Cú nhiều thành tớch sỏng tạo sỏng tạo cỏc sản phẩm cú giỏ trị nghệ thuật xó hội cụng nhận (được giải thưởng cỏc thi, triển lóm, sản phẩm đặt bảo tàng, cụng trỡnh văn hoỏ) sản phẩm mang lại hiệu kinh tế xó hội cao (sản xuất với khối lượng lớn cho tiờu dựng xuất khẩu, tạo nhiều việc làm…) Cú sỏng kiến cảI tạo kỹ thuật sản xuất nghề, sử dụng nguyờn liệu mới, cải tiến cụng cụ làm nghề, cải tiến thao tỏc kỹ thuật, cú hiệu lao động sản xuất… + Cú thành tớch truyền nghề, dạy nghề, tớch cực tham gia sửa chữa, phục chế cỏc sản phẩm, cụng trỡnh văn hoỏ, xõy dựng cụng trỡnh văn hoỏ theo yờu cầu Nhà nước Kiến nghị Chớnh phủ giao cho quan quản lý Nhà nước (Bộ văn hoỏ thụng tin Bộ Cụng nghiệp,…) Liờn minh cỏc hợp tỏc xó soạn thảo trỡnh Chớnh phủ ban hành chớnh sỏch qui chế Sau cú qui chế chớnh thức, quan tiếp tục giao hiệm vụ theo dừi, quản lý tổ chức thực Việc xột thưởng phong thưởng danh hiệu nghệ nhõn theo qui chế Hội đồng Trung ương thực hiện, cú đại diện lónh đạo số Bộ, ngành tham gia, chớnh phủ uỷ quyền cho UBND cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập Hội đồng xột duyệt theo qui chế chung - Nghệ nhõn phong tặng cú quyền lợi sau: + Được thưởng tiền nhận danh hiệu huy chương + Được bồi dưỡng kiến thực hội hoạ, mỹ thuật cỏc trường cao đẳng mỹ thuật (miễn phớ) +Tuỳ theo nhuu cầu phỏt triển ngành nghề, Nhà nước tổ chức cho thăm quan, khảo sỏt thị trường nước (miễn phớ) + Được hưởng thự lao xứng đỏng tham gia truyền nghề, dạy nghề 62 Footer Page 65 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 66 of 134 thưởng cú thành tớch xuất sắc + Được Nhà nước bảo hộ qiuyền sở hữu cỏc sỏng chế, giải phỏp hữu ớch, kiểu dỏng cụng nghiệp, nhón hiệu hàng hoỏ + Khi cú sản phẩm độc đỏo tinh xảo maaux mó hàng xuất với khối lượng lớn thi xột thưởng theo kết xuất thu + Trong trường hợp nghệ nhan, thợi giỏi tiếp xỳc với khỏch hàng nước chào bỏn tỡm khỏch mua hàng theo mẫu mó mỡnh sỏng tạo thỡ doanh nghiệp ký hợp đồng xuất lụ hàng đú phải trả thự lao chuyển giao quyền sở hữu cụng nghiệp (nếu cú) tiền hoa hồng mụi giới cho nghệ nhõn theo qui định phỏp luật, đồng thời việc xuất cú ý nghĩa, giỏ trị kinh tế lớn thỡ nghệ nhõn cũn Nhà nước xột thuởng thoả đỏng + Được Nhà nước hỗ trợ phần kinh phớ cho hoạt động cõu lạc nghệ nhõn nhằm trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp Đối với việc đào tạo nghệ nhõn, thợ giỏi cần Nhà nước hỗ trợ sau: + Những người phong danh hiệu nghệ nhõn thợ giởi đạt trỡnh độ xấp xỉ nghệ nhõn địa phương đề nghị, Nhà nước hỗ trợ theo cỏc lỏơp bồi dưỡng kiến thức hội hoạ, mỹ thuật cỏc trường cao đẳng mỹ thuật theo chế độ miễn phớ (vỡ nghệ nhõn, thợ giỏi trưởng thành thụng qua thực tế lao động sản xuất tiếp thu kinh nghiệm, kỹ thuật gia truyền chưa học hành cú nờn sức sỏng tạo bị hạn chế Kinh nghiệm thực tế rằng, nghện nhõn thợ giỏi hợp tỏc gắn bú với hoạ sĩ thỡ sỏng tạo nghề nghiệp, sản xuất tăng lờn gấp bội) + Nghệ nhõn cú thành tớch đào tạo nghệ nhõn khỏc nối nghiệp mỡnh đào tạo thành cụng thợ (trỡnh độ xấp xỉ tiờu chẩn nghẹ nhõn, sở sản xuất suy tụn địa phương xỏc nhận) thỡ Nhà nước cấp khen trao huy chương “Vỡ nghiệp phỏt triển ngành nghề truuyền thống” 63 Footer Page 66 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 67 of 134 kốm theo khoản tiền hỗ trợ chi phớ đào tạo dạng khoản tiền xứng đỏng (giỏ trị cú thể 50 triệu VNĐ) + Nhà nước cử nghệ nhõn thợ giỏi nước tham quan khảo sỏt học hỏi nghề nghiệp theo chế độ miễn phớ vừa quyền lợi nghệ nhõn đa nờu phần trờn, vừa phương thức đào tạo nõng cao trỡnh độ sỏng tạo cho nghệ nhõn + Việc thực tốt chớnh sỏch nghệ nhõn, thợ giỏi đảm bảo trỡ phỏt triển đội ngũ thợ lành nghề cỏc ngành nghề thủ cụng truyền thống, gúp phần bảo tồn phỏt triển di sản văn hoỏ quý giỏ dõn tộc - Chớnh sỏch lao động thủ cụng Thợ thủ cụng cỏc làng nghề truyền thống thường khụng học cỏc trường lớp mà chủ yếu cỏc nghệ nhõn, thợ giỏi truyền dạy nghề theo phương phỏp “cầm tay việc”, vừa làm vừa học” Trong đú, thủ phỏp kỹ thuật , nghệ thuật, nhà nghề thường cỏc nghệ nhõn, thợ truyền dạy cho chỏu mỡnh, khụng dễ lộ ngoàI, họ giữ gỡn cỏc đú với ý thức đầy đủ cẩn trọng Trong lĩnh vực khỏc thường Nhà nước đầu tư xõy dựng cỏc trường dạy nghề , Nhà nước cần cú cỏc chớnh sỏch hỗ trợ đào tạo thợ thủ cụng cỏc ngành nghề truyền thống phự hợp với đặc điểm nờu trờn Để thực yờu cầu cú thể ỏp dụng cỏc chớnh sỏch – biện phỏp sau: + Mở trường mỹ thuật thực hành số nơi (tỉnh, thành) cú nhu cầu mở thờm khoa mỹ thuật thực hành cỏc trường cao đẳng kỹ thuật cú để đào tạo thợ phổ thụng theo phương thức vừa học vừa lao động sản xuất cỏc làng nghề, sở sản xuất, sở cú nhiều hàng xuất Nhà nước hỗ trợ phần chi phớ sở sản xuất cú lao động vừa học vừa làm 64 Footer Page 67 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 68 of 134 gúp phần Chi phớ nhà nước hỗ trợ chủ yếu sử dụng để trang trải cỏc chi phớ giảng dậy mời giảng viờn nghệ nhõn giảng bàI hướng dẫn thực hành, cỏc chi phớ thớ nghiệm (nếu cú)… Nếu khụng làm trờn thỡ nhà nước hỗ trợ phần kinh phớ từ quỹ hỗ trợ việc làm (vốn ngõn sỏch cấp cho chương trỡnh hỗ trợ việc làm hàng năm nhà nước) để cỏc sở sản xuất, nhõt slà cỏc sở sản xuất hàng xuất tự tổ chức việc đào tạo nghề Kinh phớ hỗ trợ thực theo dự ỏn đào tạo theo kết đào tạo nghề UBND tỉnh, thành xột duyệt - Chớnh sỏch cung ứng nguyờn liệu cho sản xuất hàng thủ cụng mỹ nghệ: Để tạo diều kiện cho cỏc sở sản xuất –kinh doanh hàng thủ cụng mỹ nghệ tiếp cận thuận lợi nguồn nguyờn liệu khai thỏc nước, lkà số nguyờn liệu gỗ, song, mõy, tre, lỏ… ; đề nghị cho ỏp dụng số chớnh sỏch-biện phỏp sau: + Đối với gỗ nguyờn liệu khai thỏc từ rừng tự nhiờn cỏc Bộ, ngành UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao hạn mức cho cỏc doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ mỹ nghệ thuộc ngành, địa phương mỡnh quản lý (trờn sở hạn mức chung thủ tướng chớnh phủ phờ duyệt), đề nghị ưu tiờn giao hạn mức cho cỏc đơn vị cú hợp đồng xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ Tuy nhiờn, cỏc đơn vị phải toỏn việc sử dụng gỗ nguyờn liệu cho cỏc hợp đồng đú thỡ giao hạn mức gỗ nguyờn liệu cho năm sau nhận gỗ trực tiếp từ cỏc đơn vị khai thỏc gỗ, trỏnh việc giao nhận lũng vũng đẩy giỏ thành lờn cao, khú cạnh tranh tiờu thụ sản phẩm + Đối với cỏc loại nguyờn liệu khỏc, song mõy, tre lỏ… cỏc đơn vị khai thỏc phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, kiến nghị Nhà nước cú chớnh sỏch hỗ trợ cỏc dự ỏn đầu tư xõy dựng vựng trồng nguyờn liệu (mõy vườn…) phục vụ xuất (giao đỏt, giảm tiền thuờ đất tiền thuế sử dụng đất…) Tại 65 Footer Page 68 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 69 of 134 Philippin, chớnh phủ hỗ trợ cho cỏc cụng ty tư nhõn lập nụng trang trồng mõy 6.000 ha, cú thu hoạch với giống mõy đường kớnh lớn, giỏ trị thương mại cao Nhà nước tổ chức xõy dựng ngành cụng nghiệp khai thỏc xử lý nguyờn liệu để cung ứng cho cỏc sở sản xuất hàng xuất nguyờn liẹu gỗ, nguyờn liệu cho ngành sản xuất gốm sư…, vỡ cỏc sở sản xuất thường khụng đủ khả vốn kỹ thuật để đầu tư xõy dựng cụng nghiệp Nguyờn liệu khai thỏc, xử lý đỳng qui trỡnh cụng gnhệ vừa đảm bảo tiết kiệm nguyờn liệu, đảm bảo chất lượng nguyờn liệu đầu vào đú nần cao chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh hàng hoỏ ta trờn thị trường giới 2.2 Chớnh sỏch tài chớnh, tớn dụng khuyến khớch sản xuất xuất + Tăng mức ưu đói đầu tư sản xuất kinh doanh hàng thủ cụng mỹ nghệ (sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999) Theo hệ thống chớnh sỏch khuyến khớch, ưu đói hành, dự ỏn đầu tư sản xuất kinh doanh nội địa cỏc mặt hàng thủ cụng mỹ nghệ thuộc cỏc ngành nghề truyền thống ưu đói mức cao cỏc ngành nghề thủ cụng mỹ nghệ khỏc khụng thuộc cỏc ngành nghề truyền thống Nhưng xuất (nếu xuất đạt giỏ trị trờn 30% giỏ trị hàng hoỏ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp), thỡ khụng cú khỏc biệt Vỡ kiến nghị: hàng thủ cụng mỹ nghệ thuộc cỏc ngành nghề truyền thống theo qui định trường hợp cú xuất đạt trờn 30% giỏ trị đơn vị sản xuất – kinh doanh, tức đạt nội dung ưu đói qui định danh mục A, thỡ cho hưởng mức ưu đói cao liền kề, thớ dụ: Dự ỏn sản xuất kinh doanh mặt hàng thủ cụng mỹ nghệ thuộc ngành nghề truyền thống (thuộc danh mục A), cú sử dụng nhiều lao động, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm giảm 50% cho bốn bước tiếp theo; Nếu dự ỏn thực xuất trờn 30% (tức đạt nội dung khỏc danh 66 Footer Page 69 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 70 of 134 mục A), thỡ hưởng mức ưu đói cao liền kề, tức miễn ba năm thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 50% cho năm + Sửa đổi bổ sung cỏc qyu định cho vay vốn, vốn ưu đóI Theo nghị định 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 chớn phủ tớn dụng đầu tư phỏt triển Nhà nước, dự ỏn đầu tư cỏc vựng khú khăn (trong đú cú dự ỏn sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt cỏc dự ỏn sử dụng nhiều lao động) vay vốn từ quỹ Hỗ trợ phỏt triển Nhà nước Vỡ vậy, kiến nghị chớnh phủ mở rộng cho vay vốn từ quỹ cỏc dự ỏn đầu tư sản xuất kinh doanh thuộc cỏc ngành nghề thủ cụng mỹ nghệ truyền thống quy định danh mục A, khụng kể cỏc dự ỏn đầu tư vựng nào; đồng thời cỏc dự ỏn ỏp dụng chớnh sỏch “hỗ trợ lói suất sau đầu tư” quy định Nghị định 43 nờu trờn, Quỹ bảo lónh tớn dụng đầu tư Trường hợp dự ỏn đầu tư sản xuất kinh doanh hàng xuất thỡ cũn cú thể Quỹ hỗ trợ xuất Quốc gia cấp tớn dụng xuất ưu đói bảo lónh tớn dụng xuất Chớnh sỏch khuyến khớch, ưu đói cú cỏc ngành nghề truyền thống (theo Luật khuyến khớch đầu tư nước) ỏp dụng cho cỏc dự ỏn đầu tư thành lập mở rộng cỏc sở sản xuất kinh doanh cỏc mặt hàng thủ cụng mỹ nghệ Hiện nay, cỏc đơn vị sản xuất kinh doanh hàng thủ cụng mỹ nghệ thiếu vốn, khụng vay vốn khụng đủ sức vay vốn với lói suất cao để tổ chức sản xuất kinh doanh Để khuyến khớch khai thỏc cỏc sở sản xuất kinh doanh cú tăng nguồn hàng cho xuất khẩu, cỏc sở sản xuất kinh doanh cú hợp đồng xuất đạt mức từ 50 ngàn USD trở lờn kiến nghị Chớnh phủ cho hưởng cỏc ưu đói vốn kinh doanh sau: 67 Footer Page 70 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 71 of 134 + Được ngõn hàng ưu tiờn cho vay đủ vốn sản xuất - kinh doanh theo hợp đồng ký, + Sau thực hợp đồng, uỹ Hỗ trợ phỏt triển Nhà nước quỹ Hỗ trợ xuất hỗ trợ lói suất theo qui định taị Nghị định 43/1999/NĐ- CP ngày 29/6/1999, tức hỗ trợ 50% lói suất trờn số vốn thực tế vay Ngõn hàng + Đồng thời, cỏc nhà sản xuất kinh doanh hàng xuất hưởng cỏc ưu đói thuế thu nhập doanh nghiệp qui định điều 27 Nghị định 5/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 Chớnh phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khớch đầu tư nước, tức cỏc ưu đói bổ sung thuế nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hàng xuất 2.3 Chớnh sỏch khuyến khớch xuất + Chớnh sỏch hỗ trợ cụng tỏc tiệp thị xỳc tiến thương mại Do đặc điểm khú khăn sản xuất kinh doanh trỡnh bày trờn, kiến nghị Nhà nước cú chớnh sỏch hỗ trợ phần chi phớ xỳc tiến, tiếp thị mở rộng thị trường xuất Hơn nữa, thương mại quốc tế, khụng cú ớt thấy nước khụng dành nguồn kinh phớ định từ ngõn sỏch Nhà nước hỗ trợ cho cụng tỏc xỳc tiến thương mại, cho việc khuyếch trương xuất Cụ thể , Nhà nước hỗ trợ cỏc hỡnh thức sau: a Hỗ chợ 50% chi phớ thuờ gian hàng cho sở sở sản xuất kinh doanh hàng thủ cụng mỹ nghệ tham gia hội chợ triển lóm nước 50% chi phớ cũn lạiđược hỗ trọ đơn vị ký hợpđồng xuất với trị giỏ trờn 50 ngàn USDtrong thời gian hội chợ diễn Viẹc hỗ trợ cú thể thực trực tiếp doanh nghiệp từ trung tõm xỳc tiến thương mại thụng qua cỏc cụng ty quốc doanh giao nhiệm vụ tổ chức tham gia cỏc hội chợ, triển lóm quốc tế b Đề nghị cho thành lập thờm số trung tõm xỳc tiến thương mại 68 Footer Page 71 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 72 of 134 số nơi nước tương tự "Việt Nam Square" Osaka, Nhật Bản (cú thờm vựng Trung Đụng, Phỏp Đức, Nga, Hoa Kỳ Canada, nơi trung tõm) Cỏc trung tõm cú cỏc gian hàng cho cỏc doanh nghiệp nước thuờ để trưng bày chào bỏn hàng xuất với giỏ khuyến khớch Riờng hàng thủ cụng mỹ nghệ miễn phớ c Phục vụ lễ hội cỏc nước trờn giới hướng quan trọng thỳc dẩy xuất Hàng năm trờn giưoớ cú nhiều lễ hội, nắm bắt nhu cầu, thiết kế mẫu mó hàng phự hợp nhu cầu lễ hội thỡ cú thể bỏn nhiều loại hàng thủ cụng mỹ nghệ, kể hàng thổ cẩm cỏc dõn tộc nước ta Để cú thể triển khai xuất phục vụ cỏc nhu cầu lễ hội Noel cỏc nước trờn giới mũi nhọn khuyếch trương xuất hàng thủ cụng mỹ nghệ năm tới, kiến nghị: - nơi Việt Nam cú đại diện thương mại thỡ giao nhiệm vụ cho họ tỡm hiểu khảo sỏt nhu cầu phụ vụ lễ hội Noel địa bàn Khi phỏt nhu cầu tỡm đối tỏc thỡ cử nhúm cụng tỏc đến tận nơi khảo sỏt, thiết kế mẫu mó hàng chào bỏn ký hợp đồng cho cỏc sở sản xuất nước sản xuất giao hàng Chớ phi cho nhúm cụng tỏc vài năm đầu Nhà nước hỗ trợ 100% Nếu ký hợp đồng cú giỏ trị thỡ xột thưởng - nơi nước ta chưa cú cỏn thương mại thường trỳ thỡ giao cho Ban xỳc tiến thương mại cựng cụng ty hội chợ triển lóm quảng cỏo Bộ nghiờn cứu, cú kế hoạch cử nhúm cụng tỏc (bao gồm hoạ sĩ, nghệ nhõn, cỏn kinh doanh ngành hàng) đến tỡm hiểu, khảo sỏt, thiết kế mẫu mó chào bỏn hàng theo chế chớnh sỏch nờu trờn d Cho phộp cỏc tổ chức, cỏ nhõn nhận tiền thự lao hoa hồng mụi giới cho phộp cỏc cụng ty xuất trả khoản tiền theo mức thoả thuận ký thực hợp đồng xuất (việc mụi giới thực 69 Footer Page 72 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 73 of 134 thụng qua hợp đồng mụi giới) e Chớnh phủ cần cú chớnh sỏch khuyến khớch việc khai thỏc cỏc hoạt động quốc tế hội thảo, biểu diễn thảo tỏc nghề nghiệp…nhằm mở rộng phỏt triển ngành nghề truyền thống, phục vụ xuất Vớ dụ Achentina vào thỏng hàng năm cú tổ chức hội chợ hàng thủ cụng mỹ nghệ gần 700 nghệ nhõn cỏc nước mời tham gia biểu diễn, thao tỏc nghề, cú gian hàng trưng bày miễn phớ cho nghệ nhõn…Tuỳ trường hợp cần thiết, Nhà nước cú thể hỗ trợ kinh phớ cho cỏc nghệ nhõn Việt nam tham gia cỏc hoạt động này; kết hợp với việc giới thiệu mẫu mó hàng hoỏ Hơn nữa, nghệ nhõn cú thể chào bỏn, ký kết cỏc hợp đồng xuất theo uỷ nhiệm cỏc Cụng ty sản xuất kinh doanh nước, hưởng thự lao hoa hồng theo kết chào bỏn thực cỏc hợp đồng xuất ký 2.4 Chớnh sỏch thưởng xuất Theo qui định hành, để thưởng kim ngạch xuất hàng thủ cụng mỹ nghệ, doanh nghiệp phải đạt mức kim ngạch triệu USD/ năm trở lờn Đõy tiờu chuẩn quỏ cao khú cú doanh nghiệp đạt tiờu chuẩn để đưa vào diện xột thưởng Để khuyến khớch cỏc doanh nghiệp vừa nhỏ tớch cự tham gia đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời cỏch hỗ trợ vượt qua khú khăn sản xuất kinh doanh; kiến nghị cho ỏp dụng tiờu chuẩn kim ngạch xột thưởng từ mức triệu USD/năm trở lờn; vỡ cú nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ đạt mức kim ngạch xuất hàng thủ cụng mỹ nghệ trờn triệu USD/năm, thỡ đú điều đỏng mừng Vả lại, cú thưởng thỡ doanh nghiệp hưởng lần đời tồn mỡnh; cũn sau đú doanh nghiệp trỡ phỏt triển tốt để xột thưởng tốt thỡ doanh nghiệp phải cú tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất đạt mức qui định Mức hành 20%/năm toàn kim ngạch đơn vị năm sau so với năm trước 70 Footer Page 73 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 74 of 134 Kết luận ******************* Bước sang kỷ XXI, giới bước vào kinh tế Đú kinh tế dựa trờn tảng tri thức cụng nghệ Mụi trường thương mại quốc tế cú thay đổi trước súng mạnh mẽ toàn cầu hoỏ, tự hoỏ phỏt triển vũ bóo cỏch mạng khoa học cụng nghệ Những thay đổi mụi trường thương mại quốc tế mặt tạo hội to lớn cho phỏt triển cỏc quốc gia, mặt khỏc lại đặt cỏc nước trước thỏch thức lớn cho phỏt triển, đú cạnh tranh khốc liệt hết Để giành thắng lợi cạnh tranh sống cũn này, cỏc nước, tham gia thương mại quốc tế, phải cú cỏc chiến lược phỏt triển xuất thớch ứng tiến hành cỏc hoạt động hỗ trợ xuất phự hợp Điều đỳng với Việt nam Đảng Nhà nước ta chủ trương tiến hành cụng nghiệp hoỏ, đại hoỏ theo định hướng hội nhập vào kinh tế giới khu vực Mục tiờu nhịp độ tăng trưởng xuất tăng gấp hợ hai lần nhịp độ tăng trưởng GDP chiến luức phỏt triển kinh tế - xó hội 2001-2010 cú thực hay khụng tuỳ thuộc vào nỗ lực phỏt triển xuất Nhà nước cỏc doanh nghiệp Việt nam việc tranh thủ tối đa cỏc hội mở từ mụi trường kinh doanh quốc tế vượt lờn thỏch thức cạnh tranh khốc liệt Chớnh vỡ vậy, việc chỳ trọng vào trợ cấp xuất trở nờn quan trọng lý khiến tỏc giả lựa chọn nghiờn cứu đề tài "Trợ cấp xuất nhằm đẩy mạnh xuất Việt nam điều kiện hội nhập" Những gúp khoỏ luận cho trợ cấp xuất Việt nam thể điểm mà tỏc giả túm tắt sau đõy: 71 Footer Page 74 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 75 of 134 - Nờu cỏc hỡnh thức trợ cấp xuất chủ yếu số nước cú điều kiện tương tự Việt nam ỏp dụng; - Phõn tớch thành tựu tồn trợ cấp xuất Việt nam ỏp dụng thời gian qua; - Nờu thuận lợi thỏch thức việc ỏp dụng trợ cấp xuất gia nhập thị trường quốc tế Để từ đú rỳt kinh nghiệm đề giải phỏp nhằm nõng cao hiệu trợ cấp xuất điều kiện hụi nhập Hoàn thành khoỏ luận này, em hy vọng cú thể gúp phần nhỏ để cỏc quan nghiờn cứu thương mại cú thể đỏnh giỏ đỳng mặt tốt chưa tốt quỏ trỡnh thực vừa qua, đưa số gợi ý để cỏc quan nghiờn cứu thương mại nghiờn cứu tham khảo Hy vọng điều kiện hội nhập, Việt nam đạt nhiều thành tựu mở rộng cỏc mặt hàng xuất quan trọng và, cú sức cạnh tranh trờn thị trường quốc tế Nghiờn cứu chớnh sỏch trợ cấp xuất hiệu quả, hợp phỏp tiến trỡnh hội nhập ********************************* 72 Footer Page 75 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM Header Page 76 of 134 Danh mục tài liệu tham khảo  - Bỏo cỏo tổng kết vụ XNK - Bộ thương mại 2002 - Nghị số 12/2001/NQ-CP ngày 02/11/2001 - Giỏo trỡnh Thanh toỏn quốc tế Chủ biờn: PGS.NGƯT.Đinh Xuõn Trỡnh - Tớn dụng tài trợ xuất nhập khẩu, toỏn quốc tế kinh doanh ngoại tệ - Tỏc giả: Lờ Văn Tư & Lờ Tựng Võn, NXB: Thống kờ - Hướng phỏt triển thị trường xuất nhập Việt Nam tới năm 2010 Chủ biờn: PTS Phạm Quyền & PTS Lờ Minh Tõm - Chiến lược phỏt triển xuất nhập Việt Nam 2001- 2010 - Quyết định 195/ 1999/ QĐ - TTg quỹ hỗ trợ xuất - Viện nghiờn cứu thương mại, Hồ sơ cỏc mặt hàng xuất chủ yếu Việt nam, Hà Nội năm 1999 - Thương mại Việt nam quỏ trỡnh hội nhập quốc tế, hà nội, 1999 - KS.Vũ Lưu, bỏo cỏo tổng hợp đề tài khoa học cấp “ Cơ sở khoa học chiến lược hỗ trợ xuất cho cỏc hợp tỏc xó cỏc doanh nghiệp vừa nhỏ việt nam”, Hà nụi, 1999 - Luận ỏn tiến sĩ " Phỏt huy lực cỏc thành phần kinh tế cụng nghiệp chế biến thuỷ sản xuất Việt nam nay" Nguyễn Thị Hồng Minh, thứ trưởng Bộ Thuỷ sản, 1996 73 Footer Page 76 of 134 HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM ... 1: Cơ sở lý luận trợ cấp xuất I Khỏi niệm trợ cấp xuất Khỏi niệm trợ cấp xuất .8 Cỏc hỡnh thức trợ cấp xuất II Vai trũ trợ cấp xuất .9 Trợ cấp xuất giữ vị trớ trọng... dụng 12 a Trợ cấp xuất Nhật .12 b Trợ cấp xuất Hàn Quốc 12 c Trợ cấp xuất Thỏi Lan .14 d Trợ cấp xuất Philippin .15 Những gợi ý Việt Nam điều kiện hội nhập .17... chọn nghiờn cứu đề tài : Trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập Mục đớch ngiờn cứu đề tài: - Nghiờn cứu vấn đề lý luận thực tiễn trợ cấp xuất Việt nam điều kiện hội nhập - Phõn tớch yếu tố thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Trợ cấp xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập, Trợ cấp xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập, Trợ cấp xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay