TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

76 110 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:58

Header Page of 134 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Hoàng Quốc Hải TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin HÀ NỘI - 2010 Footer Page of 134 Header Page of 134 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Hoàng Quốc Hải TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Nam Hải HÀ NỘI - 2010 Footer Page of 134 Header Page of 134 Lời cảm ơn Sau tháng làm khoá luận tốt nghiệp, đƣợc hƣớng dẫn, bảo tận tình thầy giáo Nguyễn Nam Hải thầy Trung Tâm Máy Tính cố gắng nỗ lực thân, em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp với đề tài “TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI” Em xin chân thành cảm ơn Thầy thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin trƣờng Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội đào tạo, truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực Công nghệ thông tin nói riêng kiến thức khác nói chung để em có đƣợc kiến thức tổng hợp trƣớc trƣờng Xin cảm ơn bạn bè giúp đỡ tài liệu trao đổi kinh nghiệm để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! Hà Nội, Tháng 5-2010 Ngƣời thực Hoàng Quốc Hải Footer Page of 134 Header Page of 134 TÓM TẮT Với hệ thống mạng cần phải có giám sát quản lý chặt chẽ Và với hệ thống mạng với nhiều server nhiều client, thiết bị mạng: printer, switch, router, modem… ngƣời quản trị mạng giám sát quản lý cách tới thiết bị để xem chúng có hoạt động hay không, có vấn đề trục trặc với chúng Ngoài ra, việc vi phạm quyền phần mềm ngày đƣợc quan tâm, với hệ thống, ngƣời dùng đƣợc tự cài đặt dẫn tới kiểm soát đƣợc ứng dụng có quyền hay không máy trạm Vậy phải cần có giải pháp nhằm quản lý giám sát hệ thống từ xa Từ nhu cầu trên, khóa luận tập trung vào nghiên cứu thiết lập hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối (các máy tính ngƣời dùng cuối).Trọng tâm giám sát ứng dụng cài đặt client hệ thống; triển khai, cài đặt xóa ứng dụng cài đặt client, thông tin thiết bị phần cứng client(BIOS, RAM,CPU, Monitor ), thiết bị mạng kết nối hệ thống (router, switch, printer…) dựa tàng hệ thống mã nguồn mở OCS Inventory NG OCS Inventory NG hệ thống giám sát mạnh mẽ, đơn giản tiêu tốn tài nguyên nhƣ băng thông mạng.Vì vậy, OCS Inventory NG ngày đƣợc nhiều quản trị mạng chuyên nghiệp đánh giá cao đƣợc sử dụng rộng dãi toàn cầu Footer Page of 134 Header Page of 134 Mục Lục Trang CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục đích khóa luận 1.3 Kết đạt đƣợc CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT OCS INVENTORY NG 2.1 Chức OCS Inventory NG 2.2 Đặc điểm 2.3 Kiến trúc tổ chức hoạt động 2.4 Các Hệ điều hành hỗ trợ OCS Inventory NG CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG OCS INVENTORY NG 11 3.1 Cài đặt OCS Inventory NG server 11 3.2 Cài đặt Comunication Server yêu cầu PERL modules 12 3.3 Cài đặt Administrator console yêu cầu PHP modules 13 3.4 Cài đặt manager server 14 3.5 Cài đặt agent client computers 24 3.5.1 Cài đặt Agent máy Windows client 25 3.5.1.1 Nên chọn phiên Windows agent ? 25 3.5.1.2 Xác định sử dụng service hay chế độ stand alone agent? 27 3.5.1.3 Cài đặt Agent theo cách sử dụng Windows service 28 3.5.2 Cài đặt agent client LINUX 30 3.6 Backup restore sở liệu 32 3.6.1 Backup sở liệu 32 3.6.2 Restore sở liệu 32 Footer Page of 134 Header Page of 134 CHƢƠNG CÁC DỊCH VỤ GIÁM SÁT VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TỪ XA 33 4.1 Các dịch vụ giám sát 33 4.1.1 Giám sát máy trạm 33 4.1.2 Sử dụng tính IP Discover giám sát thiết bị mạng 33 4.2 Triển khai gói phần mềm thực câu lệnh máy trạm 36 4.2.1 Tạo gói 40 4.2.2 Triển khai gói 42 CHƢƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT OCS INVENTORY NG TRÊN HỆ THỐNG MẠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 55 5.1 Giới thiệu hệ thống mạng trƣờng Đại Học Công Nghệ 55 5.2 Cài đặt triển khai 56 5.3 Kết giám sát 56 5.3.1 Giám sát máy trạm 56 5.3.2 Giám sát thiết bị mạng 61 CHƢƠNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG OCS INVENTORY NG 62 6.1 Ƣu điểm 62 6.1.1 Khả mở rộng 62 6.1.2 Khả giám sát 64 6.2 Nhƣợc điểm 64 6.2.1 Khả giám sát: 64 6.2.2 Độ an toàn 65 6.2.3 Giao diện sử dụng 66 Tài liệu tham khảo: 67 Footer Page of 134 Header Page of 134 Danh mục hình bảng Trang Hình 2.1: Tổ chức hoạt động hệ thống giám sát OCS Inventory NG Hình 2.2: Cấu trúc hoạt động hệ thống giám sát OCS inventory NG Hình 4.1: Sơ đồ cấu trúc triển khai gói phần mềm sử dụng OCS Inventory NG 38 Hình 4.2: Lựa chọn Tạo gói 40 Hình 4.3: Cửa sổ tạo gói 41 Hình 4.4: Tạo gói sử dụng lệnh Launch 42 Hình 4.5: Phân mảnh gói 43 Hình 4.6: Tạo gói sử dụng lựa chọn Execute 44 Hình 4.7: Phân mảnh gói sử dụng lựa chọn Execute 44 Hình 4.8: Sử dụng lựa chọn Execute để thực thi lệnh tới máy trạm 45 Hình 4.9: Tạo gói sử dụng lựa chọn Store 46 Hình 4.10: Phân mảnh gói lựa chọn Store 47 Hình 4.11: Cửa sổ lựa chọn kích hoạt gói 47 Hình 4.12: Danh sách gói tạo 48 Hình 4.13: Điền địa cho phép agent tải mảnh gói file infor 48 Hình 4.14: Tìm kiếm máy chạy hệ điều hành Windows 49 Hình 4.15: Lựa chọn triển khai gói 49 Hình 4.16: Kích hoạt triển khai 49 Hình 4.17: Trạng thái triển khai gói 50 Hình 4.18: Tạo file chứng thực SSL 53 Hình 5.1: Sơ đồ logic hệ thống mạng trƣờng Đại học Công Nghệ 55 Hình 5.2: Sơ đồ hệ thống mạng triển khai OCS Inventory NG 56 Hình 5.3: Các máy phòng Thực hành số 57 Hình 5.4: Thông tin giám sát máy trạm 57 Hình 5.5: Thông tin chung máy CLASS02-02 58 Hình 5.6: Thông tin phần mềm cài đặt máy CLASS02-02 58 Hình 5.7: Thông tin BIOS 59 Hình 5.8: Thông tin CPU 59 Hình 5.9: Thông tin RAM 59 Hình 5.10: Thông tin thiết bị nhập 59 Hình 5.11: Thông tin ổ cứng 59 Hình 5.12: Các trình điểu khiển thiết bị 59 Hình 5.13 Thông tin card mạng 60 Hình 5.14 Thông tin hình 60 Footer Page of 134 Header Page of 134 Hình 5.15 Thông tin trạng thái quản lý 60 Hình 5.16: Các thông tin Âm thanh, card hình cổng cắm 60 Hình 5.17 Thông tin máy in 61 Hình 5.18 Một số thông tin Access Point số thiết bị khác Trung Tâm Máy Tính… 61 Bảng Các thành phần máy ngƣời dùng cuối mà hệ thống giám sát Bảng Các trạng thái triển khai 50 Footer Page of 134 Header Page of 134 Bảng ký hiệu, chữ viết tắt Tên viết tắt Tên đầy đủ Ý nghĩa Dùng để thiết bị mạng, máy đầu cuối Host đƣợc giám sát…(tất thiết bị tham gia vào mạng đƣợc gọi chung host) OCS Inventory NG Open Computer and Software Next Genaration Tên phần mềm sử dụng để giám sát, thống kê thiết bị Comunication Server Máy chủ giao tiếp nhận báo cáo máy trạm Là ứng dụng tích hợp, plugin hỗ trợ cho hoạt động phần mềm RC Release Candidate (các phần mềm) đƣa dùng thử Source code Mã nguồn Web admin console Cửa sổ web quản trị scripts language Ngôn ngữ kịch SNMP Simple Network Management Protocol Footer Page of 134 Giao thức quản lý mạng Header Page 10 of 134 CHƢƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu Trên thực tế, có nhiều hệ thống mạng xây dựng nhƣng chƣa đƣợc quan tâm mức việc giám sát hoạt động chúng Việc sử dụng không cách ngƣời dùng cuối thành phần mạng bị lỗi khiến ngƣời quản trị mạng vất vả đề phát kịp thời sửa chữa Do đó, hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối với hệ thống mạng cần thiết Hiện có nhiều hệ thống giám sát quản lý đƣợc xây dựng để trợ giúp ngƣời quản trị việc giám sát quản lý hệ thống mạng Từ phần mềm thƣơng mại nhƣ HPopen view, solarwinds… tới hệ thống mã nguồn mở nhƣ: Nagios, zabbix, cati, OCS Inventory NG Các hệ thống nhiều hƣớng đến việc giám sát thiết bị đầu cuối, nhƣng hệ thông có tính trội khác phần lớn dựa giao thức SNMP Nhƣng với OCS Inventory NG lại sử dụng tảng TCP/IP để giám sát Khóa luận tập trung vào việc nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát dựa hệ thống mã nguôn mở OCS Inventory NG Từ đời Open Computer and Software (OCS) Inventory Next Generation (NG) (http://www.ocsinventory-ng.org/ ) tiếp tục phát triển đƣợc cộng đồng quan tâm, đóng góp ý kiến mã nguồn làm cho tính OCS Inventory NG ngày đa dạng hoàn thiện OCS Inventory NG có diễn đàn ùng để hỗ trợ, trao đổi ý kiến (http://forums.ocsinventory-ng.org/) tài liệu hƣớng dẫn sử dụng wiki(http://wiki.ocsinventory-ng.org/) giúp ngƣời dùng dễ dàng sử dụng Phiên 1.0 RC1 đời vào 28-12-2005, phiên 1.3.2 thức vừa đời ngafy-05-2010 1.2 Mục đích khóa luận Khóa luận nhằm tìm hiểu hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối tập trung nghiên cứu khả hệ thống OCS Inventory NG Nó có ƣu điểm Footer Page 10 of 134 Header Page 62 of 134 Đoạn script tạo RSA private key file server.key giấy xác thực X.509 tự ký file “server.crt” Trƣớc tiên, chạy đoạn script lệnh: $ sh apache_generate_crt.sh Đoạn script tạo khóa riêng, nhắc nhở thông tin:  Country code, usually required: Mã quốc gia (bắt buộc có)  State or province name, usually required : Tên tỉnh, thành (bắt buộc)  City, usually required : Thành phố (bắt buộc)  Organisation or company name, usually required: Tên tổ chức, quan (bắt buộc)  Organisational Unit name, usually optional: Tên đơn vị tổ chức ( Tùy chọn)  Common name (this is the DNS name or IP address of your server), required : Tên máy chủ ( DNS name, địa IP máy server) (bắt buộc)  An email address, usually optional: Địa Email ( tùy chọn) Hình 4.18 Tạo file chứng thực SSL Trong ví dụ này, đƣa giấy chứng thực tự ký cho server có IP: 192.168.0.81 Tiếp theo cần phải copy giấy chứng thực server “server.crt” vào thƣ mục cài đặt agent client đổi tên file thành “cacert.pem” cập nhật file cấu hình Apache/mod_ssl để sử dụng file chứng thực 53 Footer Page 62 of 134 Header Page 63 of 134 Dƣới CentOS/ Fedora/Redhat LINUX file chứng thực đƣợc lƣu trữ thƣ mục “/etc/httpd/conf/ssl.crt” file khóa đƣợc lƣu trữ “/etc/httpd/conf/ssl.key” – Nếu chƣa có, tạo nhớ phân quyền sở hữu cho thƣ mục này.) Hãy nhớ khởi động lại dịch vụ apache để có hiệu lực 54 Footer Page 63 of 134 Header Page 64 of 134 CHƢƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC SAU KHI NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT OCS INVENTORY NG TRÊN HỆ THỐNG MẠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 5.1 Giới thiệu hệ thống mạng trƣờng Đại Học Công Nghệ Trƣờng Đại học Công nghệ có 19 khối/đơn vị bao gồm phòng ban, khoa, trung tâm, phòng thí nghiệm, phòng thực hành… Tất đơn vị trƣờng đƣợc trang bị đƣợc trang bị hệ thống máy tính phục vụ công tác điều hành, quản lý, học tập, giảng dạy nghiên cứu Hình 5.1: Sơ đồ logic hệ thống mạng trƣờng Đại học Công Nghệ 55 Footer Page 64 of 134 Header Page 65 of 134 5.2 Cài đặt triển khai Hệ thống OCS Inventory NG đƣợc triển khai giám sát dịch vụ ngày 27/04/2010 server chạy hệ điều hành CentOS có địa mạng nội 192.168.0.81 địa truy cập là: http://192.168.0.81/ocsreports Bƣớc đầu thử nghiệm, hệ thống giám sát máy Trung tâm máy tính máy phòng Multimedia sau đƣợc triển khai phòng máy Hình 5.2: Sơ đồ hệ thống mạng triển khai OCS Inventory NG 5.3 Kết giám sát 5.3.1 Giám sát máy trạm Tổng số máy giám sát 42 máy có máy trung tâm máy tính (6 máy chạy hệ điều hành Windows XP, máy chạy Hệ điều hành Ubuntu máy chạy hệ điều hành CentOS) 34 máy phòng máy thực hành số chạy hệ điều hành Windows XP: 56 Footer Page 65 of 134 Header Page 66 of 134 Hình 5.3 Các máy phòng Thực hành số Hình 5.4: Thông tin giám sát máy trạm Hệ thống giám sát đƣợc hầu hết phận ứng dụng cài đặt máy trạm Sau số hình ảnh chi tiết máy “class02-2” phòng máy thực hành số 2: 57 Footer Page 66 of 134 Header Page 67 of 134 Hình 5.5 Thông tin chung máy CLASS02-02 Hình 5.6 Thông tin phần mềm cài đặt máy CLASS02-02 58 Footer Page 67 of 134 Header Page 68 of 134 Hình 5.7 Thông tin BIOS Hình 5.8 Thông tin CPU Hình 5.9 Thông tin RAM Hình 5.10 Thông tin thiết bị nhập Hình 5.11 Thông tin ổ cứng Hình 5.12 Các trình điểu khiển thiết bị 59 Footer Page 68 of 134 Header Page 69 of 134 Hình 5.13 Thông tin card mạng Hình 5.14 Thông tin hình Hình 5.15 Thông tin trạng thái quản lý Ở thêm gói để triển khai cho riêng máy Ngoài hiển thị gói triển khai tình trạng triển khai Hình 5.16: Các thông tin Âm thanh, card hình cổng cắm 60 Footer Page 69 of 134 Header Page 70 of 134 5.3.2 Giám sát thiết bị mạng  Các máy in: Hình 5.17 Thông tin máy in  Access Point số thiết bị khác: Hình 5.18 Một số thông tin Access Point phát đƣợc Trung Tâm Máy Tính 61 Footer Page 70 of 134 Header Page 71 of 134 CHƢƠNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG OCS INVENTORY NG 6.1 Ƣu điểm 6.1.1 Khả mở rộng OCS Inventory NG hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối mạnh mẽ, hệ thống mã nguồn mở miễn phí Ngƣời quản trị dễ dàng viết thêm module ( file php) để giám sát tùy theo nhu cầu Ví dụ: tạo module có chức : cảnh báo không gian đĩa trống dung lƣợng đĩa trống dƣới 5% cách tạo file “ocsdiff_conf.php” “diskreport.php”có nội dung nhƣ sau Để sử dụng, copy file vào thƣ mục “/usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/” File “ocsdiff_conf.php”: File “diskreport.php” 6.1.2 Khả giám sát OCS Inventory NG hệ thống giám sát dựa giao thức HTTP/HTTPS mà không dựa giao thức SNMP nhƣ đa số hệ thống giám sát khác Các thông tin đƣợc agent trực tiếp gửi qua giao thức HTTP giám sát đƣợc máy không mạng LAN, mà cần có kết nối tới OCS Inventory NG Server qua cổng 80 OCS Inventory NG hệ thống giám sát máy trạm ( thông tin phần mềm, thiết bị phần cứng) mạnh Thích hợp cho nhiều hệ điều hành (Windows, LINUX, MacOS, AIX, ) agent hỗ trợ đa dạng(Windows, LINUX, MacOS ) 6.2 Nhƣợc điểm 6.2.1 Khả giám sát: OCS Inventory NG mạnh giám sát máy trạm nhƣng lại hiệu giám sát thiết bị mạng, phải phụ thuộc vào máy trạm ( 64 Footer Page 73 of 134 Header Page 74 of 134 tính IPDiscover hoạt động máy trạm, máy sử dụng ARP truy vấn lấy thông tin thiết bị) Tính nhiều hạn chế: giám sát thiết bị mobile, cảnh báo tới ngƣời quản trị, tự động nén thông tin thành file XML hay CVS gửi cho ngƣời quản trị…, nên tích hợp tính SNMP để giám sát thiết bị mạng kết nối trực tiếp tới máy chủ Về tính giám sát phần mềm, chƣa lấy thông tin serialnumber, productID để tiện cho việc quản lý quyền phần mềm Cần có lƣu trữ theo ngày, tháng ( history) cho phép xem thông tin giám sát ngày, tháng trƣớc để tiện cho việc quản lý 6.2.2 Độ an toàn Hệ thống OCS Inventory NG có nhiều lỗi tiềm ẩn bị tin tặc sử dụng để công Theo nhƣ thống kê Secunia ( http://secunia.com/ ) CNET (http://www.cnet.com) từ phiên trƣớc OCS Inventory NG chứa hiểm họa công SQL Injection: - Trong file “download.php” phiên 1.x: giá trị đầu vào nhập “n”, “o” hay “v” không đƣợc kiểm tra truy vấn vào SQL Điều đƣợc khai thác để thao tác truy vấn SQL cách tiêm mã độc đoán SQL - Trong file “group_show.php” phiên 1.x: giá trị đầu vào “systemid” không đƣợc kiểm tra truy vấn vào sở liệu Điều bị khai thác để thao tác truy vấn SQL cách nhập đoạn mã độc SQL - Trong giao diện đăng nhập phiên 1.x: Các giao diện ứng dụng web trả thông báo lỗi khác tuỳ thuộc vào việc cố gắng đăng nhập không thành công đƣợc thực với tên ngƣời dùng hợp lệ không hợp lệ Điều đƣợc khai thác để có khả xác định tên ngƣời dùng hợp lệ qua nhiều cố gắng đăng nhập - Ở phiên 1.3.x, file “header.php” giá trị nhập vào trƣờng “login” không đƣợc kiểm tra truy vấn vào sở liệu Điều bị tin tặc nhập vào đoạn mã SQL độc hại 65 Footer Page 74 of 134 Header Page 75 of 134  Giải pháp: chỉnh sửa đoạn code file “header.php” đảm bảo giá trị “login” đƣợc kiểm tra trƣớc cho truy vấn vào sở liệu 6.2.3 Giao diện sử dụng Giao diện rối, số biểu tƣợng miêu tả không xác Ví dụ: biểu tƣợng “security” nhƣng ý nghĩa thực lại “an toàn” hay “bảo mật” mà tính lại lấy thông tin mạng, truy vấn ( “IP Query”)… Biểu tƣợng agent có ý nghĩa giống với “thiết lập” Tuy nhiên, nhìn chung OCS Inventory hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối mạnh mẽ tiện ích cho ngƣời quản trị Có thể kết hợp với phần mềm mã nguồn mở khác nhƣ: Nagios, Cati hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối mạng hoàn hảo 66 Footer Page 75 of 134 Header Page 76 of 134 Tài liệu tham khảo: [1] OCS Inventory NG team OCS-Inventory-NG-Installation-and-Administration-Guide-19.pdf http://ocsinventory.sourceforge.net [2] http://secunia.com/ [3] http://seigafuse.com/2007/07/26/daily-diskspace-alerts-using-ocs-inventory-ng/ [4] http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php [5] http://www.cnet.com/ [6] Essential SNMP, By Douglas Mauro, Kevin Schmidt Publisher :O'Reilly; Pub Date : July 2001; ISBN : 0-596-00020-0; 67 Footer Page 76 of 134 ... CHƢƠNG CÁC DỊCH VỤ GIÁM SÁT VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TỪ XA 33 4.1 Các dịch vụ giám sát 33 4.1.1 Giám sát máy trạm 33 4.1.2 Sử dụng tính IP Discover giám sát thiết bị mạng ... nhằm quản lý giám sát hệ thống từ xa Từ nhu cầu trên, khóa luận tập trung vào nghiên cứu thiết lập hệ thống giám sát thiết bị đầu cuối (các máy tính ngƣời dùng cuối) .Trọng tâm giám sát ứng dụng... Page of 134 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Hoàng Quốc Hải TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán
- Xem thêm -

Xem thêm: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay