Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động

85 86 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:58

Header Page of 134 B GIO DC V O TO TRNG Lun Trang b in in t trm chn bờ tụng 60 m3/h ca tng cụng ty xõy dng Bch ng i sõu nghiờn cu trm cõn t ng Footer Page of 134 Header Page of 134 LI NểI U Trong nn cụng nghip hin i mi ngnh sn xut, mc tiờu tng nng sut lao ng c gii quyt bng cỏch gia tng mc t ng hoỏ cỏc quy trỡnh v thit b sn sut T ng hoỏ cú th nhm mc ớch tng sn lng hoc ci thin cht lng v chớnh xỏc ca sn phm, thm trớ cú th thay th mt phn hay ton b thao tỏc vt lý ca cụng nhõn hnh mỏy, thit b Nhng h thng t ng ny cú th iu khin ton b quỏ trỡnh sn xut vi tin cy v n nh cao m khụng cn s can thip ca ngi Vỡ vy, iu khin t ng l mt ht sc quan trng cụng nghip Trong quỏ trỡnh phỏt trin nn kinh t, chỳng ta ang tng bc a ng dng ca t ng hoỏ vo hu ht mi lnh vc sn xut ca cỏc ngnh kinh t nhm to nhng sn phm cú cht lng tt cú tớnh n nh v tng kh nng cnh tranh trờn th trng Xõy dng v sn xut vt liu xõy dng cng ang tng bc c t ng hoỏ, s dng cỏc cụng ngh khoa hc mi vo sn xut Trm trn bờ tụng t ng l mt vớ d v ng dng v a cụng ngh k thut ca t ng hoỏ vo vic iu khin v hnh trm Vi ti ca mỡnh Trang b in in t trm chn bờ tụng 60 m3/h ca tng cụng ty xõy dng Bch ng i sõu nghiờn cu trm cõn t ng, em ó i sõu nghiờn cu vic thit k iu khin cho mt trm trn bờ tụng c th (Trm trn bờ tụng t ng vi cụng sut 60 m3/h) Trong quyn ỏn ny em lm thnh chng vi ni dung nh sau: Chng 1: Gii thiu v bờ tụng, cụng ngh sn xut bờ tụng v trm trn bờ tụng Chng 2: Trang b in in t cho trm trn bờ tụng 60 m3/h Chng 3: i sõu nghiờn cu h thng cõn t ng Footer Page of 134 Header Page of 134 Bn ỏn ny em tỡm ti liu tham kho v thit k di s hng dn ca cụ giỏo Trn Phng Tho Dự ó c gng nhng kh nng ca mỡnh cũn hn ch nờn bn ỏn ny khụng trỏnh nhng thiu sút Em rt mong c s giỳp ch bo ca cỏc thy cụ em hon thin hn kin thc ca mỡnh Em xin chõn thnh cm n ! Sinh viờn thc hin: Nguyn c Trng Footer Page of 134 Header Page of 134 Ch-ơng Giới thiệu bê tông, công nghệ sản xuất bê tông trạm trộn bê tông 1.1 KháI niệm chung bê tông [3] Trong lnh vc xõy dng bờ tụng l mt nguyờn vt liu vụ cựng quan trng, cht lng ca bờ tụng cú th ỏnh giỏ c cht lng ca ton b cụng trỡnh, ú vic xỏc nh chớnh xỏc lng ca tng nguyờn liu cú thnh phn bờ tụng cng chớnh l vic xỏc nh cht lng ca nú Vỡ vy nhim v cõn trn bờ tụng c Trong h thng trn bờ tụng thc t cú rt nhiu yu t u vo ln u cn phi xỏc nh, ú l: * Xỏc nh ng dng ca bờ tụng: Nhng cụng trỡnh xõy dng khỏc cn cú nhng loi bờ tụng khỏc thớch ng vi mụi trng xung quanh Vớ d nh bờ tụng dựng xõy dng nh cao tng cn cht lng cao, kh nng chu nộn tt, bờ tụng dựng ỳc cỏc tr cu cn phi cú cht ph gia chúng ụng v phi cú bn cao mụi trng nc Do ú bờ tụng s cú nhng loi khỏc tựy thuc vo mc ớch s dng.Loi bờ tụng c xỏc nh da vo t l pha trn cỏc thnh phn Xỏc nh thnh phn cỏt, ỏ Xỏc nh loi xi mng Xỏc nh t l nc, ph gia Vỡ vy iu khin mt h thng trn thc t cn ph kt hp nhiu t c khớ, k thut xõy dng n iu khin t ng Footer Page of 134 Header Page of 134 1.1.1 Khỏi nim Bờ tụng l loi vt liu nhõn to c to bng cỏch to hỡnh v lm rn hn hp c la chn hp lý ca xi mng, nc, ct liu (cỏt, ỏ, ỏ dm, si, ) v ph gia Hn hp vt liu mi nho trn xong c gi l hn hp bờ tụng Hn hp bờ tụng phi cú nht nh vic chuyn, to hỡnh v m cht c d dng Ct liu úng vai trũ l b khung chu lc, va xi mng v nc bao bc xung quanh ht ct liu úng vai trũ l cht kt dớnh, ng thi lp y cỏc khong trng gia cỏc ct liu Khi rn chc h xi mng kt dớnh cỏc ct liu thnh mt ỏ c gi l bờ tụng Bờ tụng cú ct thộp gi l bờ tụng ct thộp Ngoi xi mng cỏc loi, ngi ta cú th dựng thay th mt phn hay ton b xi mng bng cht Polime ú l bờ tụng xi mng Polime hoc bờtụng Polime Trong bờ tụng xi mng ct liu thng chim t 80 ữ 85%, cũn xi mng chim t ữ 15% lng Bờ tụng v bờ tụng ct thộp c s dng rng rói cụng nghip xõy dng v cú nhng u im sau: Cng cao, cú th ch to c nhng loi bờ tụng cú cng cao, hỡnh dng v tớnh cht khỏc nhau, giỏ thnh hp lý, bn vng v n nh i vi nc, nhit , m Tuy vy bờ tụng khỏ nng, cỏch õm, cỏch nhit kộm, kh nng chng n mũn yu Yờu cu c bn ca bờ tụng l phi t c cng tui quy nh hoc t c yờu cu khỏc nh chng thm, n nh vi mụi trng v tin cy khai thỏc, giỏ thnh khụng quỏ t Vi cỏc loi bờtụng c bit phi tuõn theo quy nh riờng 1.1.2 Phõn loi Bờ tụng cú rt nhiu loi, tu theo tng yờu cu tiờu chun khỏc ngi ta chia lm cỏc loi khỏc nh sau: + Theo cng Footer Page of 134 Header Page of 134 Bờ tụng thng cú cng t 150 ữ 400 daN/cm2 Bờ tụng cht lng cao cú cng t 500 ữ 1400 daN/ cm2 + Theo loi cht kt dớnh Bờ tụng xi mng, bờ tụng silicỏt, bờ tụng thch cao, bờ tụng polime, bờ tụng c bit + Theo loi ct liu Bờ tụng ct liu c, bờ tụng ct liu rng, bờ tụng ct liu c bit, bờ tụng ct kim loi + Theo lng th tớch + Theo phm vi s dng Bờ tụng thng c dựng kt cu bờ tụng ct thộp (múng, ct, dm, sn) Bờ tụng thu cụng dựng xõy p Bờ tụng c bit, bờ tụng chu nhit, bờ tụng chng phúng x 1.1.3 Cỏc tớnh cht c bn ca hn hp bờ tụng v bờ tụng Tớnh cụng tỏc ca hn hp bờ tụng - st ( lu ng) - cng - Cỏc yu t nh hng n tớnh cụng tỏc ca hn hp bờ tụng - Din bin ca st theo thi gian Cỏc tớnh cht c bn ca bờ tụng - Cng ca bờ tụng - cht ca bờ tụng - Tớnh chng thm nc ca bờ tụng - S co ngút v n ca bờ tụng - S n mũn ca bờ tụng Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2 thành phần yêu cầu thành phần cấu tạo bê tông [1] 1.2.1 Thnh phn chớnh + Ct liu nh: Cỏt Cỏt dựng ch to bờ tụng cú th l cỏt thiờn nhiờn hay cỏt nhõn to cú c ht t 0.14 ữ mm Cht lng cỏt ph thuc vo thnh phn khoỏng, thnh phn ht v lng cht (Hm lng SiO2 98%; lng bi bn khụng ln hn 1%) Khụng cho phộp ln cỏt cỏc ht si, ỏ dm cú ng kớnh ln hn 10 mm Quy nh nhng ht ln cỏt cú ng kớnh t ữ 10 mm khụng vt quỏ 10% lng Lng cỏt trn vi xi mng v nc, ph gia phi c tớnh toỏn hp lý, nu nhiu cỏt quỏ thỡ tn xi mng khụng kinh t v ớt cỏt quỏ thỡ cng bờ tụng gim + Ct liu ln - ỏ dm hoc si Si mt trũn, nhn, rng v din tớch mt ngoi nh nờn cn ớt nc, tn xi mng m d m, d trn, nhng lc dớnh bỏm vi va xi mng nh nờn cng bờ tụng si thp hn bờ tụng ỏ dm i vi ỏ thỡ thụng thng ngi ta dựng hai loi ỏ v phi tuõn theo cỏc quy nh sau: 1- Kớch thc ln nht ca ct liu khụng vt quỏ 3/4 khong cỏch thc ca ct thộp v 1/3 chiu dy nh nht ca kt cu cụng trỡnh 2- Khi dựng mỏy trn cú dung tớch ln hn 0.8 m3 cho phộp kớch thc ln nht l 120 mm, thựng trn cú dung tớch nh hn 0.8 m3 thỡ khụng c phộp vt quỏ 80 mm 3- Trong thnh phn ỏ phi m bo c ng u (nu lng ht quỏ vt 10% v lng ht quỏ ln vt 5% thỡ phi tin hnh sng li) + Nc Nc ch to bờ tụng (ra ct liu, nho trn v bo dng bờ tụng) phi cú phm cht khụng nh hng xu n thi gian ninh kt v rn chc ca xi mng v khụng gõy n mũn ct thộp Nc sinh hot l nc cú Footer Page of 134 Header Page of 134 th dựng c, cũn cỏc loi nc khụng nờn dựng l: nc m, ao, h, nc cng rónh, nc cha du m, ng, nc cú pH < 4, nc cú cha mui sunfat ln hn 0.27% Nc bin cú th c dựng ch to bờ tụng cho nhng kt cu lm vic nc bin, nu tng cỏc loi mui nc khụng vt quỏ 35g mt lớt nc Tuy nhiờn cng bờ tụng s gim v khụng c s dng bờ tụng cú ct thộp Lng nc nho trn l yu t quan trng quyt nh tớnh cụng tỏc ca hn hp bờ tụng Lng nc dựng nho trn bao gm lng nc to h xi mng v lng nc ct liu Lng nc bờ tụng xỏc nh tớnh cht ca hn hp bờ tụng Khi lng nc quỏ ớt, di tỏc dng ca lc hỳt phõn t nc ch hp th trờn b mt vt rn m cha to lu ng ca hn hp, lng nc tng n mt gii hn no ú s xut hin nc t do, mng nc trờn mt vt rn dy thờm, ni ma sỏt gim xung, lu ng tng thờm, lng nc ng vi lỳc bờ tụng cú lu ng ln nht m khụng b phõn tng gi l kh nng gi nc ca hn hp + Xi mng Vai trũ ca xi mng: Quỏ trỡnh ụng cng ca xi mng (quỏ trỡnh h xi mng thnh ỏ nhõn to) quyt nh quỏ trỡnh ụng cng ca bờ tụng, quyt nh n cht lng ca bờ tụng, xi mng cng mn thỡ quỏ trỡnh ụng cng cng nhanh, quỏ trỡnh ụng cng ca xi mng kộo theo s to nhit Trc xy quỏ trỡnh ụng cng ca xi mng l quỏ trỡnh ninh kt ú l quỏ trỡnh h xi mng mt dn tớnh do, khụ cng li nhng cha cú cng Thụng thng quỏ trỡnh ninh kt xy sau n gi v kt thỳc sau n gi sau trn hn hp Nờn bờ tụng vo khuụn trc quỏ trỡnh ninh kt ca xi mng xy trỏnh lm gim cỏc hot tớnh ca xi mng Khi tng nhit ca nc dựng trn bờ tụng thỡ quỏ trỡnh ninh kt s ngn li, ngc li gim Footer Page of 134 Header Page of 134 nhit ca nc thỡ quỏ trỡnh ninh kt s kộo di hn Cú th dựng cht ph gia thay i quỏ trỡnh ninh kt v ụng cng ca xi mng Cỏc loi xi mng khỏc thỡ cú tớnh cht khỏc tiờu chn xi mng cho tng loi mỏc bờ tụng khỏc l ng vi tng loi bờ tụng khỏc nhau, nờn chn cỏc loi xi mng khỏc v thnh phn hp lý Xi mng cng cú i lng c trng l cng xi mng sau 28 ngy (chu nộn, chu kộo v chu un thi gian ninh kt v mn Mỏc xi mng c xõy dng da trờn cng chu nộn ca xi mng sau 28 ngy ú chn xi mng cho tng loi bờ tụng thỡ mỏc xi mng bao gi cng cao hn mỏc bờ tụng Bng 1.1 Bng mỏc xi mng ng vi mỏc bờ tụng Mỏc bờ tụng 100 150 200 250 300 350 400 500 600 v ln hn Mỏc xi mng 200 300 300 400 400 400 400 500 600 500 500 600 600 v ln hn 1.2.2 Cht ph gia Ph gia l cỏc cht vụ c hoc hoỏ hc cho vo bờ tụng s ci thin tớnh cht ca hn hp bờ tụng hoc bờ tụng ct thộp Cú nhiu loi ph gia cho bờ tụng ci thin tớnh do, cng , thi gian rn chc hoc tng chng thm Thụng thng ph gia s dng cú hai loi: Loi rn nhanh v loi hot ng b mt Ph gia rn nhanh thng l loi mui gc (CaCl2) hay mui Silic Do l cht xỳc tỏc v tng nhanh quỏ trỡnh thu hoỏ ca C 3S v C2S m ph gia CaCl2 cú kh nng rỳt ngn quỏ trỡnh rn chc ca bờ tụng iu kin t nhiờn m khụng lm gim cng bờ tụng tui 28 ngy Hin ngi ta s dng loi ph gia a chc nng, ú l hn hp ca ph gia rn nhanh v ph gia hot ng b mt hoc cỏc ph gia tng bn nc Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 Chỳng c chia thnh cỏc nhúm cht ph gia chớnh sau: - Ph gia hot tớnh - Ph gia ụng cng nhanh - Ph gia ụng cng chm - Ph gia húa - Ph gia sinh bt 1.3 Căn phân loại bê tông [4] Bờ tụng c chia lm cỏc loi khỏc da vo t l thnh phn, lng cỏc thnh phn ca nú, hay cũn gi l cp phi bờ tụng Cụng thc minh ho vic xỏc nh cỏc loi bờ tụng nhỏc nhau: Gbt = G cỏt1 + G cỏt2 + G ỏ1 + G ỏ2 + G ph gia + G mu + G nc Footer Page 10 of 134 Header Page 71 of 134 10 Type ? Pause time 10 Type ? Empty scale 10 Type ? Hand tare 10 Type ? Automatic 0002Kg 10 Step ? 001.5 s Pause time 01.5 s 0002 Kg 10 0015 Kg Empty scale 015 Kg 10 0002Kg 0002Kg Step ? 0002Kg Step ? Hand tare Set 0002Kg 10 Step ? Automatic ON 0002Kg Set 0002Kg ON n E nhp d liu Chỳ ý: Thi gian tr PAUSE TIME t t 0.3s n 10s õy l thi gian bt u t lỳc bt u phỏt tớn hiu úng ca thnh phn ny n phỏt tớn hiu m ca thnh phn sau Mc cõn rng EMPTY t t: + Kg n 51 Kg vi cõn + Kg n 15 Kg vi cõn Footer Page 71 of 134 70 Header Page 72 of 134 õy l mc bỏo di, tc l x ct liu lng thc t gim xung bng lng t ny nú s phỏt tớn hiu úng ca x ct liu v nu lng luụn trờn mc ny b dớnh thỡ ca x ct liu khụng úng li Ch HAND TARE t Set hoc Reset : + t Set chnh cõn + t Reset lm vic Ch AUTOMATIC t ON hoc OFF : + t ON l ch thng xuyờn t lm vic v quỏ trỡnh lm vic bỡnh thng + t OFF lm vic s khụng cú cỏc mc bỏo sau: - T ng iu chnh im ct ca vt liu - Mc quỏ ti - Thi gian tr v t ng chuyn sang nh lng thnh phn sau: Mun nh lng thnh phn sau hoc chuyn sang trng thỏi PE tip tc chng trỡnh thỡ chn cõn tng ng vi cỏc phớm hoc sau ú n Vo mc quỏ ti v xoỏ lng tng ca cỏc thnh phn Thao tỏc ny ch thc hin cõn tng ng trng thỏi PE hoc EMPTY n phớm hoc chn cõn tng ng n phớm F3 lỳc ny s liu ó nhp ca ln trc ú s c hin mun thay i hay khụng ta lm cỏc bc nh sau: Footer Page 72 of 134 71 Header Page 73 of 134 Com ? 0002 Kg Type ? 10 Step ? 0002Kg 0002Kg Consumpt Consumpt 1 412.5 t 412.5 t 10 Type ? + Toleran 0002Kg 10 Step ? 0010 + Toleran Kg n phớm E nhp d liu Chỳ ý: Khi lng tng ca tng thnh phn ch c t l Kg Giỏ tr t mc quỏ ti vi: + Cõn 1: t Kg n 85 Kg + Cõn 2: t 2.6 Kg n 25 Kg Cỏc thụng s chun t trc hnh trm: Thi gian tr 0.5s Mc cõn rng: + Cõn : t 60 Kg + Cõn : t 15 Kg + Cõn nc : t 60 Kg Footer Page 73 of 134 72 0002Kg 0010 Kg Header Page 74 of 134 Ch lm vic AUTOMATIC t ON Mc quỏ ti: + Cõn : t c thnh phn 3.1.2 H thng cõn nc TD200 Gii thiu TD200 SIMENS TD200 MN HIN TH F5 F6 F7 F8 F1 F2 F3 F4 Shif t nh mc ESC Enter t thụng s Lm vic a Mn hỡnh hin th Khi lng thc t Trng thỏi EMPTY 0.8Kg SET VALUE 120Kg Giỏ tr t Footer Page 74 of 134 73 Header Page 75 of 134 b Gii thớch cỏc phớm chc nng F5 F1: t giỏ tr nh mc F1 F5: t mc cõn rng (EMPTY) v thi gian tr F6 F7 F8 F2 F3 F4 Shif Dựng cho vic cn chnh di chuyn, lp t, chuyn chc nng ca phớm Tng gin giỏ tr ESC Dựng tr v menu trc hoc thoỏt li Enter Kt thỳc nhp d liu hay chp nhn s liu c Cỏc trng thỏi ca cõn EMPTY : Cõn rng PE : Cõn xong WATER : nh lng Cỏc thao tỏc hnh a ch lm vic bỡnh thng - Cụng tc t ch Lm vic - Khi ng cõn: Bm F4 (cõn trng thỏi STOP chuyn sang trng thỏi lm vic bỡnh thng) - Chuyn cõn v ch STOP bm F3 (cõn ang ch lm vic chuyn sang ch dng STOP) Footer Page 75 of 134 74 Header Page 76 of 134 - Chuyn cõn sang trng thỏi nh lng bm F1 (cõn ang trng thỏi EMPTY chuyn sang trng thỏi WATER) b ch t nh mc Chuyn cụng tc sang ch t nh mc v trớ ON Vo lng nh mc n phớm mn hỡnh tr thnh: F5 F1 n phớm WATER 120 Kg WATER 12 Kg mn hỡnh tr thnh: Enter Dựng cỏc phớm tng gim lng t n giỏ tr cn thit khụng cn di chuyn tr t hng n v sang hng chc hay t hng chc sang hng trm, n phớm sau ú n Shif v ngc li cn di chuyn tr hng chc xung hng n v, hng trm xung hng chc, n phớm Shif sau ú n phớm ri n phớm Enter nhp d liu mn hỡnh tr thnh: WATER 150 Kg Nh vy giỏ tr mi ó c nhp vo - Vo mc EMPTY v PAUSE TIME (thi gian tr) Thng chnh mt ln vo lỳc lp t v ngi hnh khụng chnh li n phớm Shif ri n mn hỡnh tr thnh: F5 F1 EMPTY PAUSE TIME Footer Page 76 of 134 75 Kg 2.0s Header Page 77 of 134 n phớm Enter mn hỡnh tr thnh: Kg EMPTY PAUSE TIME Dựng cỏc phớm n phớm Enter t n giỏ tr cn: mn hỡnh tr thnh: Enter EMPTY 4Kg PAUSE TIME s t n giỏ tr cn: Dựng cỏc phớm n phớm 2.0s mn hỡnh tr thnh: EMPTY 4Kg PAUSE TIME 2.5 s Sau t xong bt cụng tc sang ch lm vic V trớ OFF Khi n phớm F2, F3, F4, thỡ mn hỡnh cng tr thnh: TD200 V khụng cho phộp t bt c thụng s no Gii hn cỏc thụng s t + Mc EMPTY : ữ 15 Kg + Mc PAUSE TIME : 1ữ 4s + Khi lng nh mc WATER (nc) Footer Page 77 of 134 76 : ữ250 Kg Header Page 78 of 134 3.2 XY DNG LU THUT TON CHO CC CHNG TRèNH CON - Chng trỡnh cõn ỏ 1: Bt u P = at Sai ỳng Thc hin vũng quột Ly s liu t TD 200 M van cõn ỏ GT t ỳng úng van cõn ỏ Bỏo ó cõn ỏ Kt thỳc Footer Page 78 of 134 77 Sai Header Page 79 of 134 - Chng trỡnh cõn cỏt: Bt u Sai P = at ỳng Thc hin vũng quột Ly s liu t TD 200 M van cõn cỏt GT t ỳng úng van cõn cỏt Bỏo ó cõn cỏt Kt thỳc Footer Page 79 of 134 78 Sai Header Page 80 of 134 - Chng trỡnh cõn ỏ Bt u Sai P = at ỳng Thc hin vũng quột Ly s liu t TD 200 M van cõn ỏ GT t ỳng úng van cõn ỏ Bỏo ó cõn ỏ Kt thỳc Footer Page 80 of 134 79 Sai Header Page 81 of 134 Chng trỡnh cõn xi mng: Bt u Sai P = at ỳng Thc hin vũng quột Ly s liu t TD 200 M van cõn xi GT t ỳng úng van cõn xi Bỏo ó cõn xi Kt thỳc Footer Page 81 of 134 80 Sai Header Page 82 of 134 + Chng trỡnh cõn nc: Bt u Sai P = at ỳng Thc hin vũng quột Ly s liu t TD 200 M van cõn nc Sai GT t ỳng úng van cõn nc Bỏo ó cõn nc Kt thỳc Footer Page 82 of 134 81 Header Page 83 of 134 Chng trỡnh gi ch t ng: Bt u ỳng MEN ? Cú Start Sai Sai Semi Auto Start ỳng AUTO Footer Page 83 of 134 82 Men Header Page 84 of 134 KT LUN Sau mt thi gian tỡm hiu nghiờn cu quỏ trỡnh cụng ngh ca trm trn bờ tụng c th, cựng vi s giỳp hng dn nhit tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo khoa, c bit l cụ giỏo Th.S Trn Phng Tho, em ó hon thnh cỏc yờu cu ni dung ca bn ỏn: Nghiờn cu quy trỡnh hot ng ca trm trn bờ tụng Tỡm hiu v trm cõn t ng Do thi gian thc t ca mỡnh khụng nhiu v kh nng hiu bit cũn hn ch, nờn cũn nhiu v trm trn bờ tụng thc t em cha a vo c thit k ỏn ca mỡnh Em mong c s ch bo gúp ý ca cỏc thy cụ cựng cỏc bn bn ỏn ca em c hon thin hn Hon thnh bn ỏn ny em xin chõn thnh cm n n cỏc thy cụ giỏo trng i Hc Dõn Lp Hi Phũng, c bit l cỏc thy cụ giỏo khoa in dõn dng v Cụng Nghip, ó dy bo em sut quỏ trỡnh hc ti trng Sau na em gi li cm n n gia ỡnh , bn bố, nhng ngi ó to iu kin giỳp em hon thnh bn ỏn ny Em xin chõn thnh cm n! Footer Page 84 of 134 83 Header Page 85 of 134 TI LIU THAM KHO Ti liu ting vit Phm Duy Hu Ngụ Xuõn Quang (2000), Vt liu xõy dng, Nh xut bn giao thụng ti Nguyn Vn Hựng (1998), Mỏy xõy dng, Nh xut bn khoa hc k thut H Ni Trung tõm chuyn giao cụng ngh IMI, iu khin trm trn bờ tụng t ng H s, ti liu ca cụng ty xõy dng bch ng Ti liu mng www.tramtronbetong.com www.vietech.com.vn www.ebook.edu.vn Footer Page 85 of 134 84 ... 1.2.1 Thnh phn chớnh + Ct liu nh: Cỏt Cỏt dựng ch to bờ tụng cú th l cỏt thiờn nhiờn hay cỏt nhõn to cú c ht t 0.14 ữ mm Cht lng cỏt ph thuc vo thnh phn khoỏng, thnh phn ht v lng cht (Hm lng... din tớch gu co hot ng - Mun iu chnh phi dng hn mỏy, chnh xong mi cho hnh tr li - Nhng ngi trng thỏi thn kinh khụng bỡnh thng, say ru thỡ khụng c phộp hnh mỏy - Nhng ngi khụng cú nhim v khụng c... tớch dnh cho khu vc nh lng, phn din tớch dnh cho trn bờ tụng v phn ni gia hai khu vc dnh cho chuyn Trờn thc t, tng mt bng cho loi trm ny nh hn vỡ chỳng cú sn lng nh hn nờn bói cha cng nh hn Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động, Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động, Trang bị điện điện tử trạm chộn bê tông 60 m3 h của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Đi sâu nghiên cứu trạm cân tự động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay