TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG B BẰNG PLCS7-300

81 99 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:58

Header Page of 134 TI TRANG B IN IN T DY TRUYN CN THẫP NH MY CN THẫP VIT NHT I SU NGHIấN CU XY DNG H THNG IU KHIN CễNG ON ểNG B BNG PLCS7-300 Footer Page of 134 Header Page of 134 MC LC M U Ho chung khụng khớ mi ca s phỏt trin nn kinh t ton cu, nn kinh t nc ta cng ang cú nhng bc phỏt trin mnh m n khụng ngng S th hin ln nht v rừ rng nht l nc ta ó tr thnh thnh viờn th 150 ca WTO Vi s phỏt trin chung ca nn kinh t nh vy, vic nõng cao s lng, cht lng cng nh cỏc dch v sn phm ca ngnh cụng Footer Page of 134 Header Page of 134 nghip núi chung v ngnh cụng nghip sn xut, cỏn thộp núi riờng cng tr lờn quan trng Theo nh hng ca Chớnh ph, sn xut thộp l mt ngnh mi nhn chin lc phỏt trin ca kinh t nc nh Vỡ vy vic ng dng thnh tu khoa hc k thut tiờn tin vo sn xut thộp l ht sc quan trng, thnh tu khoa hc tiờn tin õy chớnh l quỏ trỡnh t ng hoỏ dõy truyn sn xut thộp Nú cho phộp thay th sc ngi lao ng, em li sn phm cht lng cao, sn lng ln v giỏ thnh sn phm h - Vi thnh ph Hi Phũng ngnh thộp l mt ngnh cụng nghip th mnh ca thnh ph, ú õy trung rt nhiu cỏc nh mỏy sn xut thộp cú u t nc v nc ngoi - Nh mỏy thộp Viờt - Nht c thnh lp vo nm 2001 Sau nm hot ng, sn phm thộp nh mỏy sn xut cú cht lng tt vi nhiu chng loi rt c tớn nhim trờn th trng - Cụng ty thộp Vit - Nht c thnh lp vi s hp tỏc u t ca hai nc Vit Nam v Nht Bn v c xõy dng trờn khu cụng nghip thộp ca thnh ph nm bờn cnh quc l Sau quỏ trỡnh nm hc v rốn luyn ti trng c s phõn cụng ca nh trng v b mụn em ó tin hnh nghiờn cu v thc hin ti tt nghip: Trang b in -in t dõy chuyn cỏn thộp nh mỏy cỏn thộp Vit-Nht i sõu nghiờn cu xõy dng h thng iu khin cụng on úng bú bng PLC S7-300, cụ giỏo Th.s Trn T Phng Tho hng dn ti c thc hin vi vi ni dung sau ỏn gm chng: Chng 1: Tng quan v Nh mỏy cỏn thộp Vit Nht Chng 2: Trang b in - in t dõy chuyn cụng ngh cỏn Chng 3: Nghiờn cu cụng on úng bú sn phm thộp Footer Page of 134 Header Page of 134 Chng TNG QUAN V CễNG TY THẫP VIT NHT 1.1 GII THIU TNG QUAN V NH MY CN THẫP VIT NHT Footer Page of 134 Header Page of 134 Hỡnh 1.1 Tng quan nh mỏy thộp Vit Nht Vo nhng nm u thp k 60 ca th k XX, ngnh thộp nc ta c xõy dng V khu liờn hip gang thộp Thỏi Nguyờn cho lũ m gang sm nht vo nm 1963 Nhng mói ti nm 1978, khu liờn hip gang thộp Thỏi Nguyờn mi cho i sn phm thộp cỏn.Tuy nhiờn khu liờn hip thộp Thỏi Nguyờn cng ch cú cụng sut thit k vo khong 10 tn/nm Vo nm 1976, da trờn c s tip qun cỏc nh mỏy luyn, cỏn thộp nh ca ch c li thnh ph H Chớ Minh v Biờn Ho, cụng ty luyn kim en Min Nam c thnh lp vi tng cụng sut tn/nm - nh hn tng cụng sut khu liờn hip thộp Thỏi Nguyờn tn/nm Song cng giai on t nm 1976 n nm 1989 kinh t nc ta lõm vo khng hong ú ngnh thộp gp khụng ớt khú khn Bờn cnh ú, ngun thộp nhp khu t Liờn Xụ v cỏc nc ụng u trc ú cũn khỏ nhiu T ú dn n ngnh thộp nc ta khụng phỏt trin c, sn lng ch trỡ mc cm chng vi sn lng vo khong 50000 90000Tn/nm Mói ti nm 1989 1995, thc hin ch chng i mi, m ca ca ng v Nh nc, lỳc ny ngnh thộp mi cú chỳt sc Sn lng thộp ó cú tng trng trờn 10 Tn/nm Ti nm 1995 sn lng Footer Page of 134 Header Page of 134 thộp ó tng gn ln so vi nm 1990, s 45 Tn/nm ó núi lờn iu ú Cha dng li ú, thi k nm 1996 2000, ngnh thộp cú tc phỏt trin rt cao, tip tc c u t mi vi chiu sõu nhỏt l gia cụng ch bin sau cỏn Nm 2000 sn lng thộp t ti 1,57 triu Tn/nm, gp ln sn lng ca nm 1995 v ti 14 ln so vi nm 1990 õy cng l thi k ngnh thộp cú tc tng trng sn lng mnh nht n nm 2006, sn lng thộp ca c nc t vo khong 35 triu tn Trong ú lng thộp tiờu th ca nm 2006 vo khong 34,5 triu tn Mc dự ngnh thộp ó cú u t ỏng k v cú nhng bc di phỏt trin, t tc tng trng khỏ cao, nhng cũn l chm phỏt trin so vi nhiu nc khu vc núi riờng v th gii núi chung, iu ú c th hin qua: + Nng lc sn xut phụi thộp b hn ch, cỏc nh mỏy v cỏc c s cỏn thộp cũn quỏ b ph thuc vo lng phụi thộp nhp khu, thiu ch ng + Nng sut lao ng cũn thp, chi phớ sn xut cao, giỏ thnh li khụng n nh (s ph thuc vo phụi thộp nhp khu) Do vy kh nng xut khu sn lng thộp cũn gp nhiu khú khn + V cht lng sn phm cũn nhiu hn ch C cu mt hng sn xut n iu, ớt chng loi Tuy nhiờn, nu mun tr thnh mt nc cụng nghip thỡ phi phỏt trin ngnh thộp Vỡ vy, Nh nc phi cú s quan tõm c bit i vi ngnh cụng nghip thộp õy cng l mt tiờu mc tiờu chin lc lõu di a t nc thc hin cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc Footer Page of 134 Header Page of 134 Nh mỏy thộp Vit Nht l nh mỏy u t 100% ca Nht, nh mỏy c u t khoa hc k thut cựng vi trang thit b hin i Cụng ngh ca nh mỏy l bỏn t ng húa Nhỡn chung vic t ng húa ca nh mỏy l hp lý vi cỏc mc tiờu: + Gim s lng cụng nhõn + Gim tiờu hao vt t nng lng + Lm cho cht lng sn phm ng u hn, n nh hn loi b yu t ngi iu ny c bit quan trng i vi kh nng chim lnh th trng to uy tớn sn phm i vi khỏch hng T i vo hot ng n nay, cụng ty ó khng nh l mt nhng cụng ty hng u Vit Nam lnh vc sn xut v cung cp thộp xõy dng cho cỏc cụng trỡnh ln nh trờn khp c nc Cỏc sn phm thộp ó c ngi tiờu dựng cng nh cỏc n v kinh doanh tin dựng v ỏnh giỏ cao tng xng vi quy mụ v uy tớn ca thộp Vit Nht: + Tng u t trờn 15 triu USD + H thng dõy chuyn cụng ngh tiờn tin ca Nht Bn + Nng lc sn xut 240.000 tn/nm + Sn phm thộp t n 41 + Tiờu chun sn phm: Nht Bn(JIS), Vit Nam(TCVN), Hoa K(ASTM), Anh Quc( BS ) Ngoi phi núi ti h thng mt bng ca nh mỏy phự hip vi yờu cu cụng ngh, tit kim din tớch, thun tin cho vic sn xut thnh phm v nhp phụi t cỏc ni vo nh mỏy Tuy l mt nh mỏy vi din tớch hp ớt cụng nhõn, nhng v mt tng th ca ton nh mỏy ó c trang b y cỏc h thng nh: + H thng hnh chớnh v qun lý nhõn s + H thng cung cp in +H thng trang b in Footer Page of 134 Header Page of 134 +H thng dõy chuyn sn xut 1.2 S MT BNG CA NH MY Bể nuớc cán dây Thép thành phẩm Nhà máy cán thép ống khói px co khớ Nhà điều hành công ty Quốc lộ bể nuớc Thùng chứa dầu Trạm Trạm khí cao nén Trạm hạ Phôi thép Phế phẩm Trạm cân Bãi phôi Thép thành phẩm Phòng bảo vệ Nhà để xe Nhà nghỉ Hỡnh 1.2 S mt bng cụng ty Nh iu hnh cụng ty l ni lm vic ca cỏc giỏm c, nhõn viờn phũng Nh iu hnh cụng ty cú phũng giỏm c, phũng hnh chớnh tng hp, phũng kinh doanh, phũng k toỏn Khu vc sn xut ca nh mỏy cú cỏc bói cha phụi, nh mỏy cỏn, bói phụi, ng sau khu nh mỏy cỏn cũn cú cỏ b nc, cỏc trm bin ỏp, trm khớ nộn, Nh mỏy thộp Vit Nht c xõy dng trờn khuụn viờn ca cụng ty cú din tớch nh xng v cỏc thit b dõy truyn cỏn l (102x15m) Phõn xng gia cụng c khớ ca nh mỏy thc hin vic sa cha cỏc thit b Trm cõn thc hin cõn v kim tra trc tiờu th sn phm 1.3 H THNG CUNG CP IN CA CễNG TY THẫP VIT NHT Footer Page of 134 Header Page of 134 H thng cung cp in l h thng truyn ti v phõn phi in nng, lm nhim v cung cp in ti cỏc thit b nh mỏy Di õy l s cung cp in tng th nh mỏy cỏn 1.3.1 H thng cung cp in cho dõy chuyn cỏn thộp 35KV CD CD MC CD7500 CSV 200A 7500KVA 35/3.3KVA CD MC MC 3.3KV MC 3.3KV CD CD MC 3.3KV 800KVA 3.3/0.75KV 800KVA 3.3/0.75KV 100A 1800KVAr M1 M2 MC 3.3KV MC 3.3KV 800KVA 3.3/0.75KV 800KVA 3.3/0.75KV CD 100A M3 CD 100A M4 J CD 100A K J MC 3.3KV 800KVA 3.3/0.75KV 800KVA 3.3/0.75KV CD 100A CD 100A M6 M5 KJ MC 3.3KV K M10 J K Hỡnh 1.3 H thng cung cp in khu cỏn thộp Cỏc phn t s : -Cung cp in cho mỏy cỏn: H thng in ngun in t cp in ỏp 35KV ng dõy vo trm phi qua cu dao CD, mỏy ct MC v cu chỡ CC Cu dao dựng cỏch ly mỏy bin ỏp cn sa cha, bo dng Mỏy ct l thit b quan trng c s dng mng cao ỏp úng ct dũng in ph ti v ct dũng in ngn mch Cũn cu chỡ dựng bo v ngn mch mỏy bin ỏp Mỏy bin ỏp chớnh vi cụng sut 7500KVA cung cp in nng cho ton nh mỏy in ỏp s cp 35KV, in ỏp th cp 3300V qua cu dao v Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 mỏy ct sn sng cp in cho ton b ng c lai trc cỏn dõy truyn sn xut ng c M1, M2, M3 l cỏc ng c xoay chiu pha rotor dõy qun, hin M2 v M3 c thay th bng ng c chiu kớch t c lp nhn in t mỏy bin ỏp 1000KVA vi in ỏp l 3,3 KV/0,8 KV Cỏc ng c t M4 n M10 l cỏc ng c chiu kớch t c lp nhn in t mỏy bin ỏp 800KVA vi in ỏp l 3,3KV/0,75KV - V mt s trm bin ỏp trung gian: + mỏy bin ỏp 800KVA 3,3/0,75KV + mỏy bin ỏp 1000KVA 3,3/0,75KV + mỏy bin ỏp 1800KVA 3,3/0,4KV + mỏy bin ỏp 320KVA 3,3/0,22KV -Cung cp in cho phũng v cu trc: Dựng mỏy bin ỏp cú cụng sut 320KVA vi cp in ỏp l 35KV/0,4KV qua cu dao, aptomat cung cp in cho ton b khu phũng, c khớ cu trc v bo v Ngoi cũn cú ngun d phũng cho khu vc ny bng mỏy phỏt d phũng vi cụng sut 120KVA 1.3.2 H thng cung cp in cho dõy chuyn cỏn thộp dõy Thanh 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy biến áp công suất 1800KVA điện áp 3.3/0.8KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA điện áp 3.3/0.8KV Máy biến áp ba pha công suất 3200KVA điện áp 3.3/0 22KV Cầu dao cách ly pha Atomat pha 1000V 1000A Tủ thyristor M1 Tủ thyristor M2 Động dc: 500KW.750V_710A 1200_1750V/P Ukt=160V Footer Page 10 of 134 Cấp điện 380V Cấp điện 380V cho khu cán cho khu cán dây 10 Cấp điện 220V cho khu cán Cấp điện 220V cho khu cán dây Header Page 67 of 134 c lun cho ti vo v trớ quy nh thỡ ngng ng thi kp u dõy cng hot ng kp u dõy bú thộp li Sau ú van rỳt dõy ộp bú thộp hot ng sit cht dõy bú vũng quanh bú thộp Van s hot ng cho ti cm bin lc cng dõy bú cp tớn hiu cho PLC ngng rỳt dõy Lỳc ny van xon dõy bú thộp hot ng Sau thi gian xon dõy s vũng quy nh dõy bú thộp b t thỡ kp u dõy bú c nh v van hi xon hot ng Sau mt thi gian tr thỡ cng ộp bú v tay bú s c PLC cp tớn hiu m Khi cng ộp bú v tay bú v trớ m thỡ chn so u s c h xung Khi chn so u v trớ h thỡ ng c ln s hot ng di chuyn bú thộp n v trớ cng lt Ti v trớ cng lt, bú thộp s c cng lt y n v trớ kt Chng trỡnh PLC S7 300 cụng on úng bú thộp a La chn cu hỡnh phn cng Hỡnh 3.7 La chn cu hỡnh phn cng PLC S7-300 b Chng trỡnh iu khin Footer Page 67 of 134 67 Header Page 68 of 134 Footer Page 68 of 134 68 Header Page 69 of 134 Footer Page 69 of 134 69 Header Page 70 of 134 Footer Page 70 of 134 70 Header Page 71 of 134 Footer Page 71 of 134 71 Header Page 72 of 134 Footer Page 72 of 134 72 Header Page 73 of 134 Footer Page 73 of 134 73 Header Page 74 of 134 Footer Page 74 of 134 74 Header Page 75 of 134 Footer Page 75 of 134 75 Header Page 76 of 134 Footer Page 76 of 134 76 Header Page 77 of 134 Footer Page 77 of 134 77 Header Page 78 of 134 KT LUN Qua thi gian nghiờn cu v tỡm hiu cỏc dõy chuyn cỏn thộp ti cụng ty cỏn thộp Vit - Nht (HPS) c s hng dn, ch bo chu ỏo ca cụ giỏo Th.s Trn Phng Tho v ton th cỏn b - cụng nhõn, t in nh mỏy HPS Em ó hon thnh ỏn tt nghip ỳng tin v nghiờn cu c mt s sau: - Nghiờn cu v nm bt c tng quan v nh mỏy cỏn thộp VitNht - Tỡm hiu h thng cung cp in ca nh mỏy cho hai khu vc cỏn thộp v cỏn thộp dõy - c bit l dõy chuyn cụng ngh cỏn thộp em ó tỡm hiu c: + Cỏc cụng on dõy chuyn cụng ngh cỏn + Nghiờn cu cỏc thit b chớnh dõy chuyn cỏn + Quy trỡnh cụng ngh cụng on sn xut thộp - i sõu vo nghiờn cu nguyờn lý hot ng v ci hoỏn h thng iu khin ca cụng on úng bú thộp bng PLC S7 300 Tuy nhiờn ỏn cũn mt s hn ch nht nh nh: - Cha i sõu tỡm hiu c mt s cụng on t ng dõy chuyn cú s tham gia ca thit b iu khin lụgớc kh trỡnh PLC v cỏc b iu khin Mentor Em xin chõn thnh cm n ti cụ giỏo Th.s Trn Th Phng Tho ó giỳp v hng dn nhiu sut quỏ trỡnh thc hin ỏn Mc dự em ó c gng ht sc nhng thi gian cú hn, nng lc hn ch, lun ca Em khụng trỏnh nhng thiu sút Bờn cnh nhng Footer Page 78 of 134 78 Header Page 79 of 134 nghiờn cu tỡm hiu c, cng cú mt s khớa cnh cha i sõu tỡm hiu c Em rt mong c s ch bo, gúp ý v giỳp ca cỏc Thy cụ Khoa v ca cỏc bn bn ỏn c hon thin hn Em xin chõn thnh cm n ! Hi phũng, ngy thỏng 2009 Sinh viờn Nguyn Th Ngc Anh Footer Page 79 of 134 79 nm Header Page 80 of 134 TI LIU THAM KHO [1] H s ti liu v nh mỏy cỏn thộp Vit Nht [2] H s ti liu v dõy chuyn cụng ngh cỏn thộp [3] Bựi Quc Khỏnh, Nguyn Vn Lin (1996), iu chnh t ng truyn ng in, NXB KH & KT, H Ni [4] Nguyn Doón Phc, Phan Xuõn Minh, V Vn H (2000), T ng hoỏ vi PLC SIMATIC S7 - 300 NXB KH & KT, H Ni [5] V Quang Hi - Nguyn Vn Cht - Nguyn Th Liờn Anh (2003), Trang b in - in t mỏy gia cụng kim loi, NXB giỏo dc [6] V Quang Hi - Nguyn Vn Cht - Nguyn Th Liờn Anh (2003), Trang b in - in t mỏy gia cụng kim loi, Nh xut bn giỏo dc [7] V Gia Hanh - Trn Vn H - Phan T Th - Nguyn Vn Sỏu (2001), Mỏy in Tp 1, NXB KH & KT, H Ni Footer Page 80 of 134 80 Header Page 81 of 134 MC LC Footer Page 81 of 134 81 ... nuớc cán dây Thép thành phẩm Nhà máy cán thép ống khói px co khớ Nhà đi u hành công ty Quốc lộ b nuớc Thùng chứa dầu Trạm Trạm khí cao nén Trạm hạ Phôi thép Phế phẩm Trạm cân B i phôi Thép thành... 1200_1750V/P Ukt=160V Footer Page 10 of 134 Cấp đi n 380V Cấp đi n 380V cho khu cán cho khu cán dây 10 Cấp đi n 220V cho khu cán Cấp đi n 220V cho khu cán dây Header Page 11 of 134 Hỡnh 1.4 H thng... Thanh 3.3KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV Máy cắt dầu kiểu SC_14_12/20/800 Máy cắt dầu kiểu SC_10630/250 Máy biến áp công suất 1800KVA đi n áp 3.3/0.8KV
- Xem thêm -

Xem thêm: TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG B BẰNG PLCS7-300, TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG B BẰNG PLCS7-300, TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ DÂY TRUYỀN CÁN THÉP NHÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NHẬT ĐI SÂU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG ĐOẠN ĐÓNG B BẰNG PLCS7-300

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay