Trang bị điện -điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép Việt - Nhật. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệt

74 92 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:58

Header Page of 134 B GIO DC V O TO TRNG ỏn Trang b in -in t dõy chuyn cỏn thộp nh mỏy cỏn thộp Vit - Nht i sõu nghiờn cu h thng iu khin giỏm sỏt lũ nhit Footer Page of 134 Header Page of 134 LI NểI U Trong nhng nm u th k 21, nn cụng nghip Vit Nam ó cú nhng chuyn bin mnh m v khoa hc v cụng ngh ú l kt qu ca mi giao lu kinh t ngy cng rng rói v s chuyn giao cụng ngh tiờn tin t cỏc nc phỏt trin Cỏc ngnh cụng nghip sn xut c nc ang ng trc hi mi vi trỏch nhim ht sc nng n cn phi i mi v tip thu nhng cụng ngh mi gúp phn nõng cao nng sut lao ng, y mnh cụng nghip hin i hoỏ t nc, tin ti hi nhp ngang bng vi cỏc nc khu vc cng nh trờn th gii Trong cụng cuc cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc thỡ khoa hc vt liu kim loi núi chung v nn cụng nghip gang thộp núi riờng cú mt v trớ quan trng nn kinh t ca t nc Do thộp l vt liu ch yu ca nhiu ngnh cụng nghip cú vai trũ quyt nh ti s nghip cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc nờn phỏt trin nhanh ngnh thộp l yờu cu khỏch quan, cp bỏch v cú ý ngha chin lc Vỡ vy, phi kt hp u t c v chiu rng v chiu sõu ngha l m rng th trng tiờu th sn phm v khụng ngng nõng cao k thut cụng ngh, ci tin quy trỡnh sn xut, o to i ng k s, cụng nhõn vi trỡnh chuyờn mụn cao cú th lm ch c dõy chuyn sn xut Sau thi gian hc em c giao ti tt nghip: Trang b in in t dõy chuyn cỏn thộp nh mỏy cỏn thộp Vit - Nht i sõu nghiờn cu h thng iu khin giỏm sỏt lũ nhit ỏn cú b cc gm chng: - Chng 1: Tng quan v nh mỏy cỏn thộp Vit Nht - Chng 2: Trang b in - in t dõy chuyn cụng ngh cỏn - Chng 3: Nghiờn cu h thng iu khin v giỏm sỏt nhit lũ nung Footer Page of 134 Header Page of 134 CHNG TNG QUAN V CN THẫP 1.1 NGNH CễNG NGHIP CN THẫP VIT NAM 1.1.1 Quỏ trỡnh phỏt trin ca ngnh Ngnh thộp Vit Nam c xõy dng t u nhng nm 60 ca th k XX Khu liờn hp gang thộp Thỏi Nguyờn (do Trung Quc giỳp xõy dng) cho lũ m gang u tiờn vo nm 1963 Song chin tranh v khú khn nhiu mt, 15 nm sau, khu liờn hp gang thộp Thỏi Nguyờn mi cú sn phm thộp cỏn Nm 1975, Nh mỏy luyn cỏn thộp Gia Sng c (trc õy) giỳp ó i vo sn xut Cụng sut thit k ca c khu liờn hp gang thộp Thỏi Nguyờn lờn n 10 tn/nm (T/n) Nm 1976, Cụng ty luyn kim en Nam c thnh lp trờn c s tip qun cỏc nh mỏy luyn, cỏn thộp mini ca ch c li thnh ph H Chớ Minh v Biờn Hũa, vi tng cụng sut khong 80000 tn thộp cỏn/nm T 1976 n 1989, ngnh thộp gp rt nhiu khú khn kinh t t nc lõm vo khng hong Mt khỏc, ngun thộp nhp khu t Liờn Xụ (trc õy) v cỏc nc XHCN cũn di do, vỡ vy ngnh thộp khụng phỏt trin c v ch trỡ mc sn lng 40000 - 85000 T/n T nm 1989 n 1995, thc hin ch trng i mi, m ca ca ng v Nh nc, ngnh thộp bt u cú tng trng Sn lng thộp nc ó vt ngng 100 000 T/n Nm 1990 Tng cụng ty thộp Vit Nam (thuc B cụng nghip nng - l B cụng nghip) c thnh lp, thng nht qun lý ngnh sn xut thộp quc doanh c nc õy l thi k phỏt trin sụi ng, nhiu d ỏn u t chiu sõu v liờn doanh vi nc ngoi c thc hin Cỏc ngnh c khớ, xõy dng, quc phũng v cỏc thnh phn kinh t khỏc ua lm thộp mini Sn lng thộp cỏn nm 1995 ó tng gp ln so vi nm 1990, t 450000 T/n v bng mc Liờn Xụ cung cp cho nc ta hng nm trc 1990 Thỏng nm 1995, Tng cụng ty thộp Vit Nam c thnh lp theo mụ hỡnh Tng cụng ty Nh nc (Tng cụng ty 91) trờn c s hp nht Tng cụng ty thộp Vit Nam v Tng cụng ty kim khớ thuc B thng mi Thi k 1996-2000, ngnh thộp gi c tc tng trng khỏ cao, tip tc c u t mi v u t chiu sõu; ó xõy dng v a vo hot ng 13 d ỏn liờn doanh, ú cú 12 nh mỏy liờn doanh cỏn Footer Page of 134 Header Page of 134 thộp v gia cụng ch bin sau cỏn Sn lng thộp cỏn c nc nm 2000 ó t 1,57 triu tn, gp hn ln nm 1995 v gp gn 14 ln nm 1990 õy l thi k cú tc tng sn lng mnh nht Lc lng tham gia sn xut v gia cụng ch bin thộp nc rt a dng, bao gm nhiu thnh phn kinh t, ngoi Tng cụng ty thộp Vit Nam v cỏc c s quc doanh thuc cỏc ngnh, a phng khỏc cũn cú cỏc liờn doanh, cỏc cụng ty c phn, cụng ty 100% nc ngoi v cỏc cụng ty t nhõn Tớnh ti nm 2001, nc ta cú khong 50 doanh nghip sn xut thộp xõy dng (ch tớnh doanh nghip cụng sut >5000 T/n) ú cú 12 dõy chuyn cỏn cú cụng sut t 100000 n 300000 T/n n nay, theo s liu ca Hip hi Thộp Vit Nam, sn lng thộp sn xut c nc nm 2006 t khong 35 triu tn, tng 14,27% so vi nm 2005 Trong ú, sn lng thộp sn xut Hip hi c nm t khong 2,9 triu tn v sn lng sn xut ngoi hip hi khong 600.000 tn Lng thộp tiờu th cựng nm 2006 trờn phm vi c nc t khong 3,45 triu tn Tng cụng ty thộp Vit Nam ó cú cụng sut luyn thộp 470000 T/n v cỏn thộp 760000 T/n, ang gi vai trũ quan trng ngnh thộp Vit Nam Ngnh thộp Vit Nam hin v trỡnh cụng ngh, trang thit b cú th chia mc sau: Loi tng i hin i: Gm cỏc dõy chuyn cỏn liờn tc ca Cụng ty liờn doanh VINA KYOEI, VPS v cỏc dõy chuyn cỏn thộp mi s xõy dng sau nm 2003 Loi trung bỡnh: Bao gm cỏc dõy chuyn cỏn bỏn liờn tc nh, NatSteelvina, Tõy ụ, Nh Bố, Biờn Hũa, Th c (SSC) Gia Sng, Lu Xỏ (TISCO) v cỏc cụng ty c phn, cụng ty t nhõn (Vinatafong, Nam ụ, Hi Phũng v.v ) Loi lc hu: Bao gm cỏc dõy chuyn cỏn th cụng mini ca cỏc nh mỏy Nh Bố, Th c, Tõn Thun, Thộp Nng, Thộp Trung v cỏc c s khỏc ngoi Tng cụng ty thộp Vit Nam Loi rt lc hu: Gm cỏc dõy chuyn cỏn mini cú cụng sut nh ( Hỡnh 3.6 S nguyờn lý iu khin mỏy tng phụi Footer Page 64 of 134 63 Header Page 65 of 134 + Nguyờn lớ hot ng ca mch: Khi n nỳt tin cú tớn hiu u Q12 cp in cho cun hỳt TRX Cỏc tip im thng m ca TRX úng li qua tip im thng úng LS1 cp in cho cun hỳt X úng tip im thng m X ú cun hỳt SCC cú in sau mt khong thi gian tr thỡ tip im thng m úng chm SCC úng cp ngun cho cun hỳt B Cỏc tip im thng m ca B úng li cp ngun cho hai cun hỳt tin Mỏy tng phụi c di chuyn y phụi lũ Khi gp cc hn tin (hnh trỡnh lựi) LS1 lm cho tip im thng úng LS1 khng ch cun hỳt tin m v ct in vo cun tin mỏy tng phụi dng li v kt thỳc quỏ trỡnh tng phụi mỏy tng phụi thu c cn tng li thỡ ta n nỳt lựi Khi ú cú tớn hiu trờn Q13 cp in cho cun hỳt TLX, tip im thng m ca TLX úng li cp in cho cun hỳt Y, sau ú cp ngun cho cun hỳt SCC Sau thi gian tr tip im SCC úng li cp ngun cho cun hỳt B, tip im thng m B úng li cp ngun cho cun hỳt lựi v mỏy tng thu cn tng phụi li Cn tng phụi lựi ti gp cc hn lựi (hnh trỡnh dng) thỡ ct in vo cun hỳt R4 lm cho tip im thng úng ca R4 m ct in vo cun hỳt lựi v mỏy tng dng li kt thỳc mt chu kỡ ca mỏy tng Khi n mt hai nỳt tin hoc lựi cp in cho cun hỳt SCC ng thi cp ngun cho cun hỳt F m phanh gii phúng trc ng c kộo cn tng phụi 3.2 NGUYấN Lí IU KHIN NHIT Lề NUNG PHễI 3.2.1 c tớnh nhit v hm truyn ca lũ nhit Hm truyn ca lũ nhit c xỏc nh bng phng phỏp thc nghim Cp nhit ti a cho lũ (cụng sut P = 100%), nhit lũ tng dn Sau mt khong thi gian nhit lũ t n giỏ tr bóo ho c tớnh nhit theo thi gian cú th c biu din nh sau: Công suất P = 100% Nhiệt độ t Lò nhiệt Hỡnh 3.7 Thớ nghim xỏc nh hm truyn lũ nhit Footer Page 65 of 134 64 Header Page 66 of 134 o C K T1 T2 t(sec) Hỡnh 3.8 c tớnh chớnh xỏc ca lũ nhit o C K T1 T2 t(sec) Hỡnh 3.9 c tớnh gn ỳng ca lũ nhit Ta i xỏc nh hm truyn gn ỳng ca lũ nhit theo nh ngha nh sau: G( s) C ( s) R( s ) (3.1) C(s): Tớn hiu R(s): Tớn hiu vo iu khin Do tớn hiu vo l hm bc n v (P = 100%) nờn: R( s ) s (3.2) Theo hỡnh 2.9 thỡ tớn hiu gn ỳng nh sau: c(t) = f (t T1) Trong ú: f(t) = K(1-e-t/T2) Tra bng bin i Laplace ta c: F ( s) K s(1 T2 s) (3.3) (3.4) Do ú ỏp dng nh lý chm tr ta cú: C ( s) Ke T1s s(1 T2 s) (3.5) Vy hm truyn ca lũ nhit cú dng: Footer Page 66 of 134 65 Header Page 67 of 134 G(s) Ke T1s T2 s (3.6) Phng trỡnh (2.6) l phng trỡnh hm truyn ca lũ nhit Vỡ hm truyn nhit cú cha khõu tr m c tớnh nhit cú tr rt ln ú phi cú phng phỏp iu chnh tht thớch hp c tớn hiu nhit cú mt giỏ tr theo ý mun Tuy nhiờn quỏ trỡnh nhit cho cỏc phụi thộp khụng nh quỏ trỡnh gia nhit cho cỏc lũ nhit phũng thớ nghim dựng cỏc lnh vc sinh hc gia nhit cho lũ nuụi mt t bo sng thỡ cn mt nhit chớnh xỏc v khong sai s nh cho phộp Trong quỏ trỡnh gia nhit cho phụi thộp phc v quỏ trỡnh cỏn thỡ lng dung sai v nhit cú th ỏng k vỡ nhit ca lũ lờn ti vi nghỡn ú quỏ trỡnh iu khin khụng cn chớnh xỏc tuyt i nh cỏc phũng thớ nghim Trong lũ nhit gia nhit cho phụi thộp cú mt nhit thớch hp thỡ ngi ta cú nhiu cỏch trỡ nhit khong mong mun nh iu chnh lu lng nhiờn liu gia nhit hoc cú th dựng cỏc ng giú gim nhit lũ nu nhit lũ lờn cao hn giỏ tr yờu cuChớnh nhng cỏch iu khin nhit ca lũ nh vy nờn nhit lũ cú th cú dung sai vi lng rt ln nhng m bo c nhit gia nhit cho phụi thộp 3.2.2 H thng iu khin nhit lũ nung ~ 220V 420mA Can nhiệt Converter Hony well ~ 220V AFIC Van điều tiết gió nóng - 20mA CHINO DPB2 OFIC - 20mA Van dầu - 20mA Biến dẫn Q1 - 20mA - 20mA Converter - 20mA TIC Can nhiệt vùng Đuờng gió nóng Công tơ dầu Hỡnh 3.10 H thng iu khin nhit lũ nung Footer Page 67 of 134 66 Header Page 68 of 134 Nguyờn lớ iu khin nhit nh sau: Tớn hiu t can nhit ca vựng c a vo b TIC, b TIC l b hin th v a tớn hiu dũng di 4- 20mA vo b OFIC so sỏnh vi tớn hiu t s quyt nh iu chnh gúc m ca van du a vo m t Cng ly tớn hiu t can nhit a vo b Convester chuyn i thnh tớn hiu dũng cng vi tớn hiu t b CHINO a vo b Hony Well chuyn thnh tớn hiu dũng chung sau ú a vo b AFIC v quyt nh tớn hiu m van giú a vo m t - S nguyờn lý cp khớ v du cho lũ nung Footer Page 68 of 134 67 Header Page 69 of 134 10 11 P1 12 13 t1 40kw Dầu t2 34 35 P1 18 t3 17 16 15 14 15kw P1 t3 40A 15kw P1 t3 31 15kw P2 III * 36A 23 22 P2 21 P2 II* 36A 20 40A Khí nén 26 P2 36A 25 I* 27 19 28 P1 P2 dây1 29 dây2 dây1 dây2 30 Hỡnh 3.11 Nguyờn lý cp du v khớ nộn cho lũ nung I, II, III: Cp du cho vựng (I: 480 l/h II, III:1020l/h) I*, II*,III*: Cp khớ nộn cho vựng 1: Tộc du 25.000 l, 2: Sy du, 3: on ni ng mm, 4: Thit b lc song cụng, 5: B lc du tng, 6: B tng du, 7: Van Dg40 Pg16, 8: Van tun Footer Page 69 of 134 68 Header Page 70 of 134 hon du, 9: Bm du ( bm), 10: Cu dao rle ỏp lc du, 11: Cỏc ng h o ỏp lc du P1, 12: Van chn du tng, 13: B gia nhit du chung, 14: Van Dg32.Pg16, 15: Lc du nhỏnh (3 cỏi), 16: o lu lng du nhỏnh (3 cỏi), 17: Van iu khin du nhỏnh (3 cỏi), 18: B gia nhit du nhỏnh 15KW (3 cỏi), 19: Lc du tinh vo tng m t (12 cỏi), 20: Bỡnh n ỏp khớ nộn (0.75 1) m3 , 21: Van Dg40.Pg16, 22: Cỏc ng h o ỏp lc khớ nộn P2, 23: Cu dao rle ỏp lc khớ nộ, 24: Van Dg32.Pg16, 25: Van iu ho khớ nộn (3 van), 26: Chp vũng bt kớn, 27: Van iu chnh t l khớ nộn (3 cỏi), 28: Van mt chiu, 29: ng h o lu lng khớ nộn, 30: M t FRC 50Q v FRC 20Q, 31: Van kim tra Dg15.Pg16 (4 cỏi) Du c cp t tộc du 25.000 l qua b sy du c chuyn ti thit b lc song cụng, õy du c tỏch lm sch nc v c a vo b lc du tng a vo b tng du Du c cp cho cỏc bm du qua cỏc van vo b gia nhit du chung cú cụng sut 40KW giỏm sỏt nhit cho du ngi ta dựng cỏc cm bin nhit t1, t2, t3 Du c chia lm nhỏnh v cho vo b lc nhỏnh qua cỏc b o lu lng du qua van iu khin du nhỏnh cp cho cỏc b gia nhit riờng ca tng nhỏnh cp cho cỏc m t Khớ cng c cp t bỡnh n ỏp khớ nộn v c giỏm sỏt ỏp sut bi P2 v c phõn lm nhỏnh chớnh qua cỏc van iu ho khớ nộn cp cho van iu chnh t l khớ nộn v cp cho cỏc m t iu khin nhit cho lũ c thớch hp vi cụng ngh thỡ ngi ta dựng cỏc van c khớ thay i lu lng du v khớ ng thi iu khin cỏc van ny thỡ ngi ta dựng ng c bc iu chnh gúc m van Footer Page 70 of 134 69 Header Page 71 of 134 3.3.GIAO DIN GIM ST NHIT Lề Mn hỡnh giỏm sỏt nhit lũ c biu din trờn hỡnh 3.12 Gm vựng nhit c hin th vi cỏc thụng s tng ng vi vựng nhit ca lũ Hỡnh 3.12 Giao din giỏm sỏt nhit lũ nung Footer Page 71 of 134 70 Header Page 72 of 134 KT LUN Sau thi gian nghiờn cu v tỡm hiu, cựng vi s hng dn ca Cụ giỏo Trn Phng Tho, em ó hon thnh ỏn tt nghip ỳng thi hn v gii quyt c mt s nờu ra: Gii thiu nhng c im c bn ca ngnh cỏn thộp Vit Nam, khỏi quỏt s b v cụng ngh cỏn thộp Nghiờn cu tng quan v dõy chuyn cỏn thộp v thộp dõy ca cụng ty thộp Vit Nht Nghiờn cu h thng iu khin v giỏm sỏt nhit lũ nung phụi Bờn cnh nhng ó gii quyt c, khuụn kh ca ỏn dự ó c gng ht sc nhng thi gian v nng lc cú hn, nờn bn ỏn cũn tn ti mt s nhc im sau: Ni dung trang b in cho dõy truyn cỏn thộp cha rng, cha nghiờn cu c th chi tit c ht cỏc cụng on dõy chuyn Phn nghiờn cu v giao din giỏm sỏt cũn s si Footer Page 72 of 134 71 Header Page 73 of 134 TI LIU THAM KHO [1]: Nguyn Mnh Tin V Quang Hi (2001) Trang b in - in t mỏy gia cụng kim loi NXB giỏo dc [2]: V Quang Hi - Nguyn Vn Cht - Nguyn Th Liờn Anh (1996) Trang b in - in t dõn dng mỏy dựng chung NXB giỏo dc [3]: Bựi Quc Khỏnh - Nguyn Vn Lin - Phm Quc Hi Dng Vn Nghi (1996) iu chnh t ng truyn ng in NXB Khoa hc v k thut [4]: PGS.TSKH Thõn Ngc Hon (1991) in t cụng sut NXB giao thụng ti [5]: Nguyn Doón Phc - Phm Xuõn Minh V Võn H T ng hoỏ SIMATIC S7 300 NXB Khoa hc kớ thut [6]: Nguyn Ngc Phng (1999) Kớ thut iu khin thu khớ NXB giỏo dc [7]: H s k thut cụng ty thộp Vit_Nht Footer Page 73 of 134 72 Header Page 74 of 134 MC LC LI NểI U Chng TNG QUAN V CN THẫP 1.1 NGNH CễNG NGHIP CN THẫP VIT NAM 1.1.1 Quỏ trỡnh phỏt trin ca ngnh 1.1.2 Mt s nh hng chớnh phỏt trin 1.2 TNG QUAN CễNG TY THẫP VIT NHT 1.3 CC KHI NIM V CễNG NGH CN 1.3.1 Mỏy cỏn 1.3.2 Cụng ngh cỏn núng 11 1.3.3 Cụng ngh cỏn ngui 15 Chng TRANG B IN IN T DY CHUYN CN THẫP CễNG TY THẫP VIT NHT 18 2.1 H THNG CUNG CP IN CA CễNG TY 18 2.2 DY CHUYN CN THẫP THANH 21 2.2.1 S cụng ngh cỏn v thụng s ca cỏc thit b dõy chuyn 21 2.2.2 S in cụng on ct chia 31 2.2.3 S in mỏy úng bú 39 2.3 DY CHUYN CN THẫP DY 45 2.3.1 S cụng ngh cỏn 45 2.3.2 Cỏc thit b dõy chuyn cỏn dõy 46 Chng H THNG IU KHIN Lế NUNG PHễI 58 3.1 CU TO V NGUYấN Lí HOT NG CA H THNG Lề NUNG PHễI 58 3.1.1 Cu to 58 3.1.2 Trang b in cho khu vc lũ nung 58 3.2 NGUYấN Lí IU KHIN NHIT Lề NUNG PHễI 64 3.2.1 c tớnh nhit v hm truyn ca lũ nhit 64 3.2.2 H thng iu khin nhit lũ nung 66 3.3.GIAO DIN GIM ST NHIT Lề 70 KT LUN 71 TI LIU THAM KHO 72 Footer Page 74 of 134 73 ... chủ dây chuyền sản xuất Sau thời gian học tập em giao đề tài tốt nghiệp: Trang bị đi n đi n tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép Việt - Nhật Đi sâu nghiên cứu hệ thống đi u khiển giám sát lò. .. lò nhiệt Đồ án có bố cục gồm chương: - Chương 1: Tổng quan nhà máy cán thép Việt Nhật - Chương 2: Trang bị đi n - đi n tử dây chuyền công nghệ cán - Chương 3: Nghiên cứu hệ thống đi u khiển giám. .. 1: đi u khiển khu vực lò nung +Đài số 2: đi u khiển khu vực cán thô +Đài số 3: đài đi u khiển trung tâm, đi u khiển từ khu vực cán trung đến cán tinh +Đài số 4: đi u khiển khu vực từ sau giá cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang bị điện -điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép Việt - Nhật. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệt, Trang bị điện -điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép Việt - Nhật. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệt, Trang bị điện -điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép Việt - Nhật. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay