Trang bị điện - điện tử dây truyền cán thép nhà máy sản xuất thép Úc. Đi sâu phân tích trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây

65 93 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:58

Header Page of 134 B GIO DC V O TO TRNG Lun Trang b in - in t dõy truyn cỏn thộp nh mỏy sn xut thộp c i sõu phõn tớch trang b in khu vc hon thin thộp dõy Footer Page of 134 Header Page of 134 LI M U Trong cụng cuc phỏt trin t nc núi chung v phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip núi riờng, thỡ vic t ng hoỏ cỏc dõy chuyn sn xut l ht sc quan trng T ng hoỏ quỏ trỡnh sn xut lm nõng cao s lng v cht lng sn phm Nú gúp phn rt ln vo vic a t nc ta phỏt trin sỏnh vai vi cỏc nc khu vc v trờn th gii Ngoi nú cng gúp phn khụng nh vo vic ci thin iu kin lm vic ca ngi lao ng c bit l cỏc ngnh cụng nghip nng nh: hoỏ cht, úng tu, sn xut thộp Nh mỏy sn xut thộp Vit c l nh mỏy cú 100% u t l ca nc ngoi Nh mỏy chuyờn sn xut thộp thnh phm l thộp v thộp cun Em ó c t b mụn giao cho ti tt nghip: Trang b in - in t dõy truyn cỏn thộp nh mỏy sn xut thộp c i sõu phõn tớch trang b in khu vc hon thin thộp dõy ỏn bao gm chng: Chng Tng quan v nh mỏy thộp c (SSE) Chng Tng quan v dõy truyn cụng ngh ca nh mỏy cỏn thộp Chng Trang b in khu vc hon thin thộp dõy Sau hn 12 tun t c giao ti vi s l lc ca bn thõn v c bit vi s hng dn tn tỡnh ca cụ giỏoThc s Trn Th Phng Tho, cỏc thy cụ b mụn in cụng nghip v dõn dng, em ó hon thnh ỳng tin v y cỏc yờu cu ó c Em xin chõn thnh cm n! Hi Phũng, Ngy thỏng nm 2012 Sinh viờn Nguyn Hu Trung Footer Page of 134 Header Page of 134 CHNG TNG QUAN V NH MY THẫP C (SSE) 1.1 GII THIU CHUNG V NH MY THẫP C (SSE) VINAUSTEEL c thnh lp vo nm 1994 theo Lut u t Nc Ngoi (Nh mỏy sn xut thộp SSE (Structure Steel Engineering) l nh mỏy cú u t 100% ca nc c) Hin nay, Cụng ty lm ch v iu hnh Xng cỏn thộp VINAUSTEEL ti Hi Phũng, mt nhng thnh ph cng ln nht ti Vit Nam Xng cỏn thộp cú cụng sut 180.000 tn/ nm, vi sn phm chớnh l thộp ct bờtụng cỏn núng cú kớch c t 10mm n 41mm õy l loi thộp t cỏc tiờu chun v cht lng ca Quc t v Vit Nam VINAUSTEEL c ng ký cht lng ti Tng Cc Tiờu chun v o lng Cht lng Vit Nam VINAUSTEEL cng l cụng ty thộp u tiờn ti Vit Nam c cp bng ISO 9002, tiờu chun quc t v cht lng sn xut, cht lng dch v to s khỏc bit Dch v vi cht lng cao cú ngha l lm cho khỏch hng hi lũng hn c mong i VINAUSTEEL hiu rng, ch no chỳng tụi mng li cho khỏch hng dch v hon ho nh s hon ho cht lng sn phm thỡ nh mỏy mi cú th ỏp ng c ỳng yờu cu c thự ca tng khỏch hng i ng nhõn viờn bỏn hng, dch v khỏch hng v tip th ca nh mỏy c o to thun thc bi cỏc chuyờn gia mi lnh vc nghip v, t quỏ trỡnh lm quen vi cụng vic n vic o to ti ch, n cỏc khúa hun luyn chớnh quy hiu c v bo m tha c mi nhu cu kinh doanh ca khỏch hng Phng chõm dch v: Phng chõm "Hon ho v cht lng v dch v" l nn tng c bn cho s phỏt trin ca VINAUSTEEL VINAUSTEEL thng xuyờn mi cỏc chuyờn gia quc t v qun tr lm c v lnh vc qun tr v thc hin quy trỡnh kim tra cht lng Footer Page of 134 Header Page of 134 dõy chuyn cỏn thộp nhm m bo cht lng luụn nht quỏn Phng chõm ca nh mỏy bao trựm mi lnh vc hot ng, t qun lý chin lc, k hoch kinh doanh, phng phỏp lónh o n s phỏt trin ngi ú cng l nguyờn lý nn tng thỳc y nh mỏy khụng ngng hon thin vic cung cp dch v trc v sau bỏn hng, cụng ngh sn xut tiờn tin, cht lng sn phm v c giao hng ỳng hn Núi cỏch khỏc, õy l phng chõm c VINAUSTEEL ỏp dng mi vic mỡnh lm Quy mụ ca nh mỏy vi cỏc Phũng Ban chc nng chớnh: + Phũng hnh chớnh v qun lý nhõn s + Phũng bo trỡ cỏc thit b in + Phũng bo trỡ v xng c khớ Vi tng din tớch l 4,1ha Nh mỏy c xõy dng trờn ng Quc l 5, thuc a phn qun Hng Bng vi quy mụ ln (Hỡnh 1.1) Footer Page of 134 Header Page of 134 Hỡnh 1.1 Nh mỏy sn xut thộp c SSE Footer Page of 134 Header Page of 134 1.2 H THNG CUNG CP IN CA NH MY THẫP C (SSE) 1.2.1 Khỏi quỏt v h thng in nh mỏy H thng in ca nh mỏy cung cp in cho nhng khu vc sau: - Cung cp ngun in ng lc cho tt c cỏc khu vc - Cung cp in cho khu vc o lng v iu khin lũ nung - iu khin t ng dõy truyn cỏn - iu khin t ng sn lm ngui thộp - Truyn ng in cho cỏc ng c xoay chiu v mt chiu cụng sut ln - Cung cp cho h thng mng MPI v PROFIELBUS - H thng qun lý, giỏm sỏt trờn phn mm WINCC 1.2.2 H thng cung cp in nh mỏy Nh mỏy sn xut thộp SSE l nh mỏy cỏn thộp núng liờn tc nờn ph ti c xp vo h loi Do nh mỏy nm trờn a phn phng Quỏn Toan nờn nh mỏy c cp in t ng dõy l 377 (phớa 35 KV) t trm 110 KV Ngun in 35 kV c cp t trm bin ỏp An Lc 110 KV n nh mỏy qua cỏc h thng ng cỏp trờn khụng, s dng ct bờ tụng Tuy nhiờn cú mt s on a hỡnh cht hp v phc vy trờn on tuyn ny ng thi s dng thờm cỏp ngm 35 KV H thng ngun cung cp in ca nh mỏy c lp t cỏc thit b úng ct, o lng v bo v ng b t ng, cú liờn ng an ton cao v in v c khớ Trong trng hp mt in t sut cỏc mỏy ct u c tr v trng thỏi ngt m bo an ton cho ngi s dng v cỏc thit b mỏy múc khỏc H thng ny gm mng in cao ỏp v mng in h ỏp 1.2.2.1 Mng in cao ỏp Mng cao ỏp c mụ t trờn hỡnh 1.2 gm cú mt mỏy bin ỏp tng T0 cp ngun xung mỏy bin ỏp chớnh t T1 n T6 Footer Page of 134 Header Page of 134 L n 35KV t trm An Lc Dao cỏch ly Mỏy ct CSV T0 Mỏy ct T phõn phi 10,8KV T1 T2 T3 T4 T5 3150KVA 3150KVA 3150KVA 3150KVA 3150KVA 10,5/0,62 10,5/0,62 10,5/0,62 10,5/0,62 10,5/0,62 KV KV KV KV KV Hỡnh 1.2 S mng in cao ỏp Nh mỏy thộp SSE c cp in t trm bin ỏp An Lc 35 KV qua dao cỏch ly, mỏy ct ti mỏy bin ỏp tng T0: 14/16MVA h in ỏp t 35 KV xung 10,8 KV cung cp cho t iu khin 33BB.CO1 T t iu khin ny ti b lc súng hi v h thng bự cos ri n mỏy bin ỏp (T1 n T6) cung cp in cho tt c cỏc thit b truyn ng in, khu vc phũng, h thng chiu sỏng v cỏc thit b ph tr Trong ú: Footer Page of 134 Header Page of 134 - Mỏy bin ỏp T1 cú dung lng 3150 KVA-10,5 / 0,62 KV cp ngun cho cỏc giỏ cỏn t K 1ữ8 - Mỏy bin ỏp T2 cú dung lng 3150 KVA-10,5 / 0,62 KV cp ngun cho cỏc giỏ cỏn t K 9ữ14 - Mỏy bin ỏp T3 cú dung lng 3150 KVA-10,5 / 0,72 KV cp ngun cho Block cỏn tinh BGV - Mỏy bin ỏp T4 cú dung lng 3150 KVA-10,5 / 0,72 KV cp ngun cho Block cỏn tinh BGV - Mỏy bin ỏp T5 cú dung lng 2000 KVA-10,5 / 0,4 KV cp ngun cho cỏc ng c, thit b truyn ng cho khu hon thin; thit b gia nhit du FO v mt phn dựng chiu sỏng - Mỏy bin ỏp T6 cú dung lng 2000 KVA-10,5 / 0,4 KV cp ngun cho cỏc thit b truyn ng ph v chiu sỏng Trong quỏ trỡnh hnh khai thỏc nu nh cú s c mt in t ngt thỡ h thng d phũng c a vo hot ng cp ngun liờn tc cho cỏc thit b iu khin ng ng c Diezen lai mỏy phỏt, a ngun d phũng vo li in ca nh mỏy H thng t dựng bao gm: h thng t dựng xoay chiu AC 380/220V c cp in t mỏy bin ỏp 35/0.4KV 110KVA v h thng t dựng mt chiu c cp in t h thng Acquy 220VDC - 40A v b chnh lu Ton b thit b ny c b trớ ti phũng iu khin 1.2.2.2 Mng in h ỏp Mng in h ỏp mụ t trờn hỡnh 1.3 cp ngun ti cỏc t iu khin cho dõy truyn cỏn, khu hon thin, h thng chiu sỏng v cỏc thit b ph tr Footer Page of 134 Header Page of 134 Nguồn dự phòng Điezen -Máy phát 110Vdc BATTERY G &BATT CHARGER Máy phát điện xoay chiều T6 T5 97T 97A 400v-50Hz 26T 26A 99 T2 T1 T4 T3 400A 250A 63 >P 4000/5A 20VA 5P204 B A A V 0-600V 400/110V 380/220V 400/110V 380/220V TRIP ELECTRIC INTERCLOCK M V 0-600V V 0-600V 400/110V 380/220V M V 0-600V 400/110V 380/220V TRIP ELECTRIC INTERCLOCK M 250A 3200A M 400A 3200A 110Vdc 110Vdc 3000/5A 250/5A A 3000/600A 48KA CONTROL & PROT A 0-250/500A 3000/5A 400/5A A 3000/600A 48KA CONTROL & PROT A 0-400/80A 220Vac 220Vac 3000/5A Block cán tinh BGV#1-2 A 0-1200/2400A 36KA 36KA 36KA 3 380V-50Hz 380V-50Hz M M M M M M M M 3 M M M M 3 M M M M M M M M 3 M M M M 1250A 1250A 1250A 1250A 800/5A 250/5A A 0-400/800A A A 0-800/1600A 0-250/500A 577 860 618 462 610 485 45 Pabs(Kw) 433 845 1105 888 80 Iabs(A) 0.83 0.84 0.83 0.85 Cosf P.inst(Kw) 220Kvar 433 1250A 1250A Pabs(Kw) 202 448 107 142 313 70 308 302 263 595 126 0.83 0.82 0.82 0.80 0.82 0.80 0.85 CRANES WTP .(*) ADMINISTATION 153 166 868 BUILDING 237 468 508 374 COMPRESSOR STATION 669 278 MCC-AUX.DRIVER ROLLING MILL FINISHING MILL 112 200Kvar 1250A HVAC/FIREFIGHING 1250A 1250A 101 .(*) Khu hoàn thiện Truyền động phụ gia nhiệt, chiếu sáng chiếu sáng 380v-50Hz M M 0-400/800A 26KA AUX.DRIVER FURNACE MCC E 1600A MCC E 1250A Pabs(Kw) Đuờng cấp nguồn cho động quạt gió 400/5A A 0-600/1200A A 0-600/1200A 400/5A A 0-1200/2400A A 0-258/500A 800A PFC Pabs(Kw) Cosf 380v-50Hz 600/50A 1200/5A f A 0-1500/3000A Lighting & Hearters 400A 400A SPARE Iabs(A) Đuờng cấp nguồn cho động quạt gió A A 0-1200/2400A 630A 1250A LINGTING/SOCKETS 600v-50Hz 630A WORKSHOP Đuờng cấp nguồn cho động 600v-50Hz 630A 1250A PFC P.inst(Kw) Đuờng cấp nguồn cho động 1250A 1600A 3000A-50KA 380V-50Hz 600/50A f REHEATING Giá cán K#1-8 1250A ROLLING MILL Giá cán K#9-14 630A 3000/5A Lighting & Hearters 3000A-50KA 380V-50Hz M M M 3 M M M Hỡnh 1.3 S mng in h ỏp Mng in h ỏp c phõn thnh t iu khin trung tõm u vi cun th cp ca mỏy bin ỏp chớnh Cỏc t ú l: - T in iu khin cho khu vc cỏn thụ - T in iu khin cho khu vc cỏn trung v cỏn tinh (cỏn thộp thanh) - T in iu khin khu vc Blcok cỏn tinh (cỏn thộp dõy) - T in iu khin cho khu vc truyn ng khu hon thin, gia nhit du v chiu sỏng chớnh cho dõy truyn cỏn - T in iu khin cho khu vc truyn ng ph tr, chiu sỏng phũng Ngoi cũn cú t bự cụng sut phn khỏng, t lc súng hi bc cao Footer Page of 134 Header Page 10 of 134 1.2.2.3 H thng mỏy bin ỏp v cỏc thit b úng ct chớnh ca nh mỏy Cỏc thit b in: a Dao cỏch ly 35 kV cú thụng s k thut sau - Tiờu chun IEC- 129 - S lng: 01 - Kiu pha ngoi tri - in ỏp danh nh: 38,5KV - Dũng in danh nh: 630A - Tn s danh nh: 50 Hz - Dũng in ngn mch: 25KA - Tip t liờn ng phớa - Tip im ph: 6NO/6NC - iu khin thao tỏc bng tay - Ph kin kốm theo: t thao tỏc, giỏ , ng ni dõy b Mỏy ct 35KV cú thụng s k thut sau - Tiờu chun IEC- 56 - S lng: 01 - Kiu: pha, ngoi tri SF6 - in ỏp danh nh: 38,5KV- 50Hz - Dũng in danh nh: 800A - Dũng in ct nh mc: 25KA/ 3s - Ct chu k: 0- 0,3s- CO 3mm- CO - Thi gian ct = 0,035s - Kiu truyn ng (iu chnh bng tay) - S cun úng: - S cun ct: - Tip im ph: 6NO/6NC - in ỏp cung cp cho ng c mỏy ct : 220VAC(1 pha) Footer Page 10 of 134 Header Page 51 of 134 3.3 KHU VC Bể THẫP 3.3.1 Nguyờn lý hot ng Mt chu k bú ca mỏy bú gm nhiu thao tỏc, kt thỳc mt chu k bú s to mi buc trn cun thp, nhng thao tỏc ca mỏy bú thộp u s dng nng lng l du thu lc (ỏp lc khong 100at) Mỏy bú s dng cỏc thit b truyn ng ch yu l xilanh thu lc v ng c thu lc Cỏc thit b ny c cung cp du thu lc t cỏc van t iu khin bng in Khi mun iu khin thao tỏc no ca mỏy bú, PLC ch vic cung cp in cho van t tng ng Mỏy bú bao gm tay bú thộp, hot ng ng thi cựng mt lỳc Vỡ vy, mun hiu nguyờn lý hot ng ca mỏy bú thộp ta ch cn tỡm hiu nguyờn lý hot ng ca mt tay bú thộp Trong ch t ng, nhn c tớn hiu ng chu kỡ bú t phớa bn ln s 10 (v trớ mỏy bú), PLC cp in iu khin cho van t iu khin xilanh thu lc ỳng kp gia li, nh v bn ch thộp vo ỳng v trớ quy nh Khi cú sensor tỏc ng (bỏo bn ch thộp ú c kp cht), PLC cp tớn hiu iu khin van h mỏy bú xung ỏp sỏt, nộn cht cun thộp xung Khi mỏy bú ú v trớ thp (cú sensor tỏc ng) thỡ van ngng hot ng, ng thi van c cp in hot ng úng tay bú li Khi c tay bú ó vo v trớ úng (cú sensor tỏc ng), van ngng hot ng, lp tc ng c thu lc vo dõy hot ng lun dõy thộp vo lm dõy bú Lỳc u dõy c lun vo vi tc cao, sau ú vi dõy tc lun c gim trỏnh u dõy tỏc ng quỏ mnh vo cỏc thit b cm bin gõy hng húc Tc lun dõy c gim l nh van m to mt ng du hi du thu lc lm gim ỏp lc du cung cp cho ng c thu lc Khi sensor tỏc ng (bỏo dõy thộp ó vo ỳng v trớ), thỡ ng c vo dõy ngng hot ng, van hot ng kp cht u dõy li Sau ú PLC cp in cho van t iu khin ng c thu lc quay ngc kộo dõy thộp bú ngc tr li thit cht dõy thộp vo Footer Page 51 of 134 50 Header Page 52 of 134 bú thộp, khong thi gian thao tỏc ny c thc hin, PLC cũn lnh m dn cỏc np y s 1,2,3,4,5 trờn tay lun dõy (bng cỏch cp in cho cỏc van), dõy thộp s c sit cht vo bú thộp Sau khong thi gian n nh, thao tỏc kộo thit dõy kt thỳc, PLC li cp in cho van (iu khin tay kp mi xon, ni hai dõy thộp bú an chộo nhau) kp mi xon li, thao tỏc ny c gi nguyờn PLC tip tc lnh ct mi dõy thộp (van hot ng), nh kp u dõy (van ngng hot ng), ri xon hai u dõy thộp buc cht li vi (van hot ng), sau ú mi nh kp mi xon, m tay bú Ch c tay bú c m hon ton (trng thỏi ny c xỏc nh bi sensor) thỡ PLC mi cho phộp van hot ng nõng mỏy bú lờn, ng thi nh v li v trớ tay xon dõy (vỡ thc hin thao tỏc xon hai u dõy thộp, cú th ng lun dõy trờn tay kp b lch hng vo dõy nu khụng nh v li s gõy tc ng vo dõy) Khi mỏy bú lờn n v trớ cao (cú sensor tỏc ng) thỡ van ngng hot ng, v van hot ng m kp gia Van s ngng hot ng kp gia v trớ m (sensor tỏc ng), ng thi gi tớn hiu v PLC thộp cho bn ch thộp mi di chuyn vo Footer Page 52 of 134 51 Footer Page 53 of 134 52 K2 t1 k2 t1 Luồn dây thép tốc độ cao k1 2.2 Hạ máy bó Đóng tay bó K1 2.0 k4 k3 Van thít dây bó k5 k4 Mở nắp đậy 1,2,3,4,5 k6 k5 k8 k7 Van kẹp Cắt mối mối xoắn dây thép k7 k6 k10 2.1 k9 k11 1.7 k10 Xoắn mối Mở tay bó Nâng máy bó dây thép k9 k8 k1 k2 thép cuộn bócun vực khiển điều hình vc bú 3.5.4.5 thộp đồ khu khu khin Hỡnh Ssơ iu Luồn dây Van kẹp thép tốc độ đầu dây thấp k3 t1 2.3 i2.3 i1.1 i1.7 i2.1 i2.2 c12 no12 nc11 c11 no11 nc12 c10 no10 q10.2 q10.4 q11.3 q11.4 q11.2 c9 no9 nc10 q11.5 no7 nc8 c8 no8 nc9 q10.7 q11.0 q10.6 q10.5 q10.3 q10.1 c7 no6 nc7 nc6 c6 c5 no5 nc5 c4 no4 NO3 nc4 NO2 NC3 C3 NO1 NC2 C2 NC1 C1 Header Page 53 of 134 3.3.2 S iu khin Header Page 54 of 134 3.3.3 Lu thut toỏn iu khin khu vc bú thộp Bt u S La chn ch t ng Sau t.g m np y S Cú tớn hiu bt u chu k bú thộp Ngng thớt, kp cht mi xon úng cỏc np y li úng kp gia li Sau t.g ct dõy thộp nh kp u dõy S Sau t.g xon cht mi xon vo Kp gia v trớ úng Sau t.g ngng xon nh tay kp, m tay bú Ngng úng kp gia, h mỏy bú xung S S Tay bú v trớ m Mỏy bú v trớ thp Nõng mỏy bú lờn cao, nh v li tay xon S Ngng h mỏy bú úng tay bú li Mỏy bú v trớ cao S Tay bú v trớ úng Ngng nõng m kp gia S Ngng úng tay bú lun dõy tc cao Kp gia v trớ m Sau t.g lun dõy tc thp Ngng m kp gia S Dõy vo ti v trớ quy nh Kt thỳc mt chu k bú Ngng vo dõy, kp cht u dõy li Sau t.g thớt cht dõy Sau t.g m np y 11,12 Sau t.g m np y 9, 10 Footer Page 54 of 134 53 Header Page 55 of 134 3.4 BN LT 3.4.1 Nguyờn lý hot ng Khi bn ch thộp c chuyn vo ỳng v trớ ca bn lt (v trớ bn ln s 14) cú sensor tỏc ng a tớn hiu v PLC, PLC lnh ct in ng c M14, ng thi ct in vo cun phanh gn trờn trc ng c Sau khong thi gian tr t trc nhm giỳp ng c M14 dng hn, PLC li cp in cho cun phanh m phanh ra, ng thi van iu khin xilanh thu lc úng kp gia li nh v bn ch thộp vo ỳng v trớ quy nh Khi sensor tỏc ng (kp gia v trớ ỳng), van ngng hot ng, van iu khin xilanh thu lc úng kp cnh hot ng gi chc chn bn ch thộp bn lt Khi sensor tỏc ng (kp cnh v trớ ỳng) thỡ van ngng hot ng, ng thi van U14RTAY015a iu khin xilanh thu lc di gm BCL14, lt bn ln nghiờng mt gúc 90 n sensor tỏc ng (bỏo bn lt v trớ nghiờng mt gúc 90 ) thỡ van ngng hot ng Lỳc ny tớn hiu bỏo bn lt v trớ nghiờng mt gúc 90 gi sang ng hnh trỡnh lm vic ca xe ca ch thộp cun, cũn bn lt gi nguyờn v trớ ch tớn hiu ó ly cun thộp ca xe ca t sensor thỡ h bn lt xung, ng thi m kp cnh, m kp gia bng cỏc van, cỏc sensor tỏc ng bỏo bn lt v trớ nm ngang, kp cnh v kp gia v trớ m thỡ ng c M14 ó sn sng hot ng chuyn bn ch thộp v trớ bn lt v nhn bn ch thộp tip theo vo v trớ thỏo d cun thộp Footer Page 55 of 134 54 Footer Page 56 of 134 55 ĐK đóng kẹp giũa k1 3.3 Hạ bàn lật Lật bàn 90 độ Đóng kẹp cạnh 3.7 Mở kẹp cạnh k5 k4 3.4 Mở kẹp giũa k6 k4 3.2 Động M14 sẵn sàng hoạt động k7 k6 3.6 vc khulật khin bn ch thộp Hỡnh Sđồđiều iu thép chởlt bàn khu vực khiển 4.6 sơ hìng k4 k3 3.6 k2 k2 3.5 k1 k1 i3.7 i3.6 i3.5 i3.4 i3.3 i3.2 i3.1 no7 c7 nc7 no6 c6 nc6 no5 c5 nc5 no4 c4 nc4 no3 c3 nc3 no2 c2 nc2 no1 c1 nc1 q13.5 q13.4 q13.3 q13.2 q13.1 q13.0 q12.7 Header Page 56 of 134 3.4.2 S iu khin Header Page 57 of 134 3.4.3 Lu thut toỏn iu khin bn lt Bt u S Chn ch t ng S S Kp cnh v trớ m Cú bn ch thp mi trờn BCL5 M phanh, ỳng kp gia li Ngng m kp cnh, m kp gia S S Kp gia vtr úng Kp gia v trớm Ngng úng kp gia, úng kp cnh li S Kt thỳc chu k lm vic ca bn lt úng Kp cnh VT v tr ỳng S Bn lt VT thng ng v tr ỳng Ngng lt bn S Xe ca ó ly cun thộp bn lt v trớ úng H bn lt v v tri c S Bn lt VT nm ngang v tr ỳng Ngng h m kp cnh Footer Page 57 of 134 56 Header Page 58 of 134 3.5 XE CA CH THẫP CUN 3.5.1 Nguyờn lý hot ng Khi cỏc sensor tỏc ng (bỏo xe ca ang u hnh trỡnh v v trớ thp) thỡ xe ca ang v trớ sn sng bt u chu trỡnh lm vic Khi sensor tỏc ng, lp tc xe ca c nõng lờn ti v trớ sensor nh van (van iu khin xilanh thu lc nõng xe ca) Khi sensor tỏc ng thỡ van ngng hot ng, ng thi ng c M19 c ng kộo xe ca chy thun ch theo bú thộp cun phớa bờn trờn Khi xe ca chy ti v trớ bn cõn sensor tỏc ng, ng c M19 ngng hot ng, xe ca c h xung nh van v t cun thộp trờn bn cõn Ti v trớ thp (cú sensor tỏc ng) van ngng hot ng, ng thi ng c M19 c ng chy ngc kộo xe ca chy lựi li mt on xe ca nõng lờn thỡ cun thộp s c t v trớ u xe ca Lỳc ny ngi th kho xem ch s cõn trờn mn hỡnh hin th cõn in t Sau mt khong thi gian t trc ( ghi vo s cõn) xe ca s li c nõng lờn v trớ cao nhc cun thộp bn cõn Nu ti thộp nm ỳng v trớ ún thộp (sensor tỏc ng) thỡ xe ca s tip tc chy thun n v trớ sensor thỡ dng li, h xung t cun thộp lờn ti Khi sensor tỏc ng xe ca v trớ thp thỡ ng c M19 ng chy ngc kộo xe ca lựi li phớa u hnh trỡnh Khi sensor tỏc ng, xe ca dng li ch tớn hiu t sensor a v bt u hnh trỡnh lm vic tip theo Chu trỡnh lm vic tip theo ca xe ca phn ln l ging chu trỡnh lm vic trc, ch khỏc l lỳc ny trờn ti cú mt cun thộp nm ú Do vy xe ca tin v phớa ti thộp, sensor cha tỏc ng thỡ cm bin ú tỏc ng trc, xe ca lp tc dng, h xung v chy v phớa u hnh trỡnh tng t nh u hnh trỡnh trc Sensor l sensor ti hn, m bo an ton trỏnh cho xe ca khụng va chm vi ti thộp Khi sensor tỏc ng thỡ xe ca cng dng li, h xung v lựi li ng thi a tớn hiu ti ốn nhỏy bỏo cho ngi i ca bit sensor ú b hng Footer Page 58 of 134 57 Footer Page 59 of 134 58 k2 Động M19 khởi động k1 ĐK nâng xe ca 4.6 3.7 4.0 k1 Nâng xe ca k4 K3 Xe ca chạy thuận k5 4.4 5.0 Xe ca hạ cuộn thép xuống tời đỡ k6 k5 Động M19 chạy lùi k7 4.5 k6 hình 4.7 sơ đồ điều khiển xe ca chở thép cuộn Hỡnh 3.7 S iu khin xe ca ch thộp cun Hạ xe ca k3 4.2 k2 i5.0 i4.6 i4.5 i4.4 i4.0 i3.7 no7 c7 nc7 no6 c6 nc6 no5 c5 nc5 no4 c4 nc4 no3 c3 nc3 no2 c2 nc2 no1 c1 nc1 q13.5 q13.4 q13.3 q13.2 q13.1 q13.0 q12.7 Header Page 59 of 134 3.5.2 S iu khin Header Page 60 of 134 3.5.3 Lu thut toỏn iu khin xe ca ch thộp cun Bt u S S La chn ch t ng S Xe ca v trớ cao, ti thộp nm ỳng v trớ Bn lt v trớ thng ng S Ngng nõng xe ca chy thun v phớa ti Xe ca u hnh S trỡnh v v trớ thp Xe ca cui hnh trỡnh Nõng xeca lờn S Ngng chy thun h xe ca xung Xe ca v trớ cao S Xe ca v trớ thp Ngng nừng xe ca chy thun Xe ca ngng h, chy ngc v pha u hnh trỡnh Xe ca ti v trớ bn cõn S S S Xe ca u hnh trỡnh Xe ca dng li v h xung Xe ca dng li Xe ca v trớ thp Ngng h xe ca chy ngc Kt thỳc chu k hot ng ca xe ca Sau t.g xe ca dng li Sau t.g nõng xe ca lờn Footer Page 60 of 134 59 Header Page 61 of 134 3.6 TI THẫP 3.6.1 Nguyờn lý hot ng Ti cỏc cun thộp ch c phộp ng quay trờn ti ó cú cun thộp ng thi xe ca lựi ti v trớ bn cõn S cun thộp trờn ti c xỏc nh nh b m C1 Khi xut hin sn lờn ca mt sensor thỡ b m s tng lờn mt giỏ tr Khi giỏ tr ca b m bng v xe ca lựi n v trớ bn cõn thỡ PLC a tớn hiu ng ng c thu lc quay ti thộp i, a cun thộp ch cn trc ti ly a vo bói cha thộp Ti thộp quay n xut hin sn lờn ca sensor bỏo ti thộp ó vo ỳng v trớ nhn cun thộp thỡ dng, ng thi giỏ tr ca b m C1 s b reset v 0, kt thỳc quy trỡnh lm vic ca ti thộp Footer Page 61 of 134 60 Footer Page 62 of 134 61 Quay thuận tời đỡ thép k1 5.0 4.4 4.3 4.7 3.8 4.8 cun tiđỡ Hỡnh hình Ssơđồiu thộp cuộn thép khiển tời điều khin i4.7 i5.0 i4.4 i4.3 no1 c1 nc1 q14.2 Header Page 62 of 134 3.6.2 S iu khin Header Page 63 of 134 3.6.3 Lu thut toỏn iu khin ti thộp Bt u S La chn ch t ng S Trờn ti ó cú cun thộp S Xe ca v trớ bn cõn Ti thộp quay thun S ó Tay cun thộp vo ỳng vi trớ Ti thộp ngng quay, reset li b m s cun thộp Kt thỳc chu k hat ng ca ti thộp Footer Page 63 of 134 62 Header Page 64 of 134 KT LUN Nh vy, sau hn thỏng t ngy c giao ti tt nghip: Trang b in in t dõy truyn cỏn thộp nh mỏy thộp c (SSE) i sõu phõn tớch trang b in khu vc hon thin thộp dõy Bng rt nhiu c gng ca bn thõn Bn ỏn ca em ó t c nhng sau: - Tỡm hiu h thng cung cp in ca nh mỏy sn xut thộp c (SSE) - Tỡm hiu thc t v trang thit b in ca nh mỏy - Tip cn cụng ngh sn xut thộp hin i - Tip cn trc tip vi nhng dõy chuyn sn xut t ng v truyn thụng nh mỏy Tuy nhiờn ỏn mi ch dng li l tỡm hiu nguyờn lý hot ng ca dõy truyn, nu cú th vit chng trỡnh iu khin thỡ ỏn s cú cht lng tt hn rt nhiu Tuy nhiờn trỡnh cũn hn ch nờn ỏn cũn nhiu thiu sút Vy rt mong nhn c s úng gúp ca cỏc thy, cụ b mụn em cú th hon thnh tt nhim v ca mỡnh Em xin chõn thnh cm n ! Footer Page 64 of 134 63 Header Page 65 of 134 TI LIU THAM KHO Bựi Quc Khỏnh Nguyn Vn Lin Phm Quc Hi - Dng Vn Nghi (1996), iu chnh t ng truyn ng in, Nh xut bn khoa hc k thut H Ni Nguyn Phựng Quang (1996), iu khin t ng truyn ng in xoay chiu ba pha, Nh xut bn giỏo dc Bựi Quc Khỏnh Nguyn Vn Lin Nguyn Th Hin (1996), Truyn ng in, Nh xut bn khoa hc k thut Nguyn Mnh Tin V Quang Hi (1998), Trang b in in t mỏy gia cụng kim loi, Nh xut bn giỏo dc H s ti liu k thut nh mỏy cỏn thộp SSE v mt s trang web in t (google.com, tailieu.vn, ) Footer Page 65 of 134 64 ... 38,5KV-50Hz - Dũng in danh nh: 10A e Bin dũng in o lng - Tiờu chun IEC-185 - S lng: 02 - Kiu: pha, ngoi tri - in ỏp danh nh: 38,5KV- 50Hz - T s bin dũng: 20 0-4 0 0-6 00/5A - S cun th cp: 01 - Cp... - Tiờu chun IEC-185 - S lng: 03 - Kiu: pha, ngoi tri - in ỏp danh nh: 38,5KV-50Hz - T s bin: 60 0-8 00/ 1A - S cun th cp: - Cun 1: cp chớnh xỏc: 0, 5-5 0VA cho o lng - Cun2, 3: cp chớnh xỏc: 0, 5-3 0VA... 2*2,5%/0,4 KV - Cụng sut danh nh: 100 KVA - T u dõy: Y-Yn-12 j Chng sột van 10,5 KV - Tiờu chun IEC-9 9-1 v IEC- 9 9-4 - S lng: 03 - Kiu: pha ngoi tri ZnO - in ỏp danh nh: 12KV - in ỏp lm vic
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang bị điện - điện tử dây truyền cán thép nhà máy sản xuất thép Úc. Đi sâu phân tích trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây, Trang bị điện - điện tử dây truyền cán thép nhà máy sản xuất thép Úc. Đi sâu phân tích trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây, Trang bị điện - điện tử dây truyền cán thép nhà máy sản xuất thép Úc. Đi sâu phân tích trang bị điện khu vực hoàn thiện thép dây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay