TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC

31 92 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:57

Header Page of 134 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC Footer Page of 134 Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC MAIL 1.TỔNG QUAN - Là dịch vụ phổ biến thông dụng mạng Internet/Intranet thiếu Internet/Intranet Tuy nhiên dịch vụ “từ đầu - đến cuối” (end to end) Nghĩa dịch vụ không đòi hỏi hai máy tính gởi nhận thư phải nối trực tiếp với để thực việc chuyển thư Nó dịch vụ kiểu lưu chuyển tiếp (store and forward) thư chuyển từ máy sang máy khác máy đích nhận Người nhận thực số thao tác đơn giản để lấy thư, đọc thư cần cho in Cách liên lạc thuận tiện nhiều so với gởi thư thông thường qua điện Fax, lại rẻ nhanh Cách thực việc chuyển thư không cần phải kết nối trực tiếp với để chuyển thư, thư chuyển từ máy đến máy khác máy đích Giao thức truyền thống sử dụng cho hệ thống thư điện tử Internet SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) Cơ chế hoạt động thư điện tử(E-mail): 2.GIAO THỨC SMTP(RFC821) - Mục đích giao thức SMTP truyền mail cách tin cậy hiệu Giao thức SMTP không phụ thuộc vào hệ thống đặc biệt yêu cầu trật tự liệu truyền kênh truyền đảm bảo tính tin cậy User SMTP Commands / Replies Sender SMTP and Mail Receiver SMTP File System Sender - SMTP File System Receiver - SMTP Mô hình tổng quát sử dụng giao thức SMTP a Ý nghĩa lệnh SMTP: - Những lệnh SMTP định nghĩa truyền mail hay chức hệ thống mail yêu cầu user Những lệnh SMTP chuỗi ký tự SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System kết thúc Bản thân mã lệnh ký tự chữ (alphabetic) kết thúc có tham số theo sau Cú pháp mailbox phải tuân theo qui ước receiver  HELLO (HELO) Lệnh dùng để xác định người gởi mail Vùng đối số chứa host name bên gởi Bên nhận định danh cho sender thông qua việc bắt tay trả lời kết nối Với lệnh trả lời OK để xác định sender reciever trạng thái khởi đầu, tất bảng trạng thái buffer xoá  MAIL Lệnh dùng để khởi tạo trình trao đổi mail mà mail data phân phát tới hay nhiều mailbox  RECIPIENT (RCPT) Lệnh sử dụng để định người nhận mail, nhiều người nhận (cùng nội dung mail) xác định cách gởi nhiều lệnh  DATA Reciever xử lý dòng theo sau lệnh mail data đến từ sender Lệnh tạo mail data để đặt vào mail data buffer Mail data chứa ký tự mã ASCII Mail data kết thúc dòng mà chứa dấu chấm “ ”  SEND Lệnh dùng để khởi tạo truyền mail mà maildata truyền tới hay nhiều người nhận  SEND OR MAIL (SOML) Lệnh sử dụng để khởi tạo truyền mail mà mail data hay nhiều người nhận mailbox  RESET (RSET) Lệnh xác định truyền mail bị huỷ bỏ Các sender, recipient, mail data lưu bị huỷ bỏ tất bảng trạng thái, buffer bị xoá Receiver phải gửi reply OK  VERIFY (VRFY) Lệnh yêu cầu receiver xác nhận đối số định danh user Nếu user name, full name user (nếu receiver biết) mailbox đặc tả đầy đủ trả về.Lệnh không ảnh hưởng đến reverse-path buffer, forward-path buffer data mail buffer  EXPAND (EXPN) Lệnh yêu cầu receiver xác nhận đối số mailing list(danh sách địa chỉ) trả thành phần danh sách Full name user (nếu biết) mailbox xác định đầy đủ trả reply gồm nhiều dòng  HELP Lệnh cho receiver thông tin giúp đỡ cho sender Lệnh nhận đối số (có thể tên lệnh) trả thông tin chi tiết SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Lệnh không ảnh hưởng đến reverse-path buffer, forward-path buffer data mail buffer  NOOP Lệnh không ảnh hưởng tham số hay lệnh đưa vào trước nó, đặc tả hành động khác receiver gửi reply OK Lệnh không ảnh hưởng đến reverse-path buffer, forward-path buffer data mail buffer  QUIT Lệnh định rõ receiver phải gửi reply OK sau đóng kênh truyền Receiver không đóng kênh truyền nhận trả lời cho lệnh QUIT (ngay có lỗi xảy ra) b Cú pháp lệnh - Các lệnh bao gồm mã lệnh theo sau đối số lệnh Mã lệnh ký tự alphabetic Không phân biệt chữ thường chữ hoa - Giữa mã lệnh đối số nhiều khoảng trắng Tuy nhiên reverse-path forward-path, kiểu chữ quan trọng Đặc biệt, số host, tên user phân biệt kiểu chữ hoa thường - Đối số bao gồm chuỗi ký tự có chiều dài biến đổi kết thúc chuỗi ký tự “ “ - Dấu ngoặc vuông biểu diễn cho vùng đối số tuỳ chọn - Sau lệnh SMTP: HELO MAIL FROM: RCPT TO: DATA RSET SEND FROM: SOML FROM: SAML FROM: VRFY EXPN HELP [ ] NOOP QUIT c Ví dụ giao dịch SMTP Server : 220 sample2 Simple Mail Transfer Service Ready kết nối qua nghi thức TCP/IP, máy nhận trả lời với mã 220 đầu báo cho máy gởi biết dịch vụ SMTP sẵn sàng Client : HELLO tmt01vn Bên nhận sẵn sàng, bên gởi gởi HELLO xưng tên người gởi Server : 250 hello Trả với mã 250 báo cho biết bên nhận sẵn sàng Client : MAIL FROM: Bên gởi dùng lệnh MAIL để khởi động phiên giao dịch Cú pháp cho bên nhận biết địa bên gởi ( mailbox bên gởi ) để bên nhận gởi thông báo lỗi có bên gởi SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Server : 250 OK Trả lời với mã 250 cho biết sẵn sàng Client : RCPT TO: Server: 250 OK Client : RCPT TO: phungkhn1@yahoo.com Muốn gởi cho người dùng nhiêu lệnh RCPT kèm theo địa nhận, bên nhận trả mã 250 kèm theo OK Server : 550 No such user here Báo kèm theo mã 550 cho biết mailbox địa nơi nhận 10 Client : DATA Báo cho bên nhận biết liệu sau từ DATA 11 Server : 354 Start mail input; end with . Mã 354 báo cho biết sẵn sàng nhận mail, kết thúc mail với ký tự CRLF.CRLF 12 Client : Bắt đầu thân mail 13 …v v 14 Client : ( đến kết thúc nhấn CRLF.CRLF ) 15 Server : 250 OK 16 Client : QUIT Phát lệnh báo kết thúc phiên giao dịch 17 Server : 221 sample2 Service closing transmission channel Mã 221 đóng kết nối thiết lập Ví dụ sau phiên làm việc mail gởi tới địa mail phungkhn@yahoo.com GIAO THỨC POP3(RFC1081, RFC1082) - Post Office Protocol Version (Pop3) giao thức chuẩn internet cho phép một workstation truy xuất động đến maildrop server từ xa Có nghĩa Pop3 dùng phép workstation lấy mail mà server giữ - Port chuẩn dành cho dịch vụ Pop3 đươc qui ước TCP port 110 Pop3 server khởi động lắng nghe port Một client muốn sử dụng dịch vụ Pop3 phải thiết lập kết nối tới Pop3 server Khi kết nối thiết lập Pop3 server gởi tới client lời chào Sau đó, Pop3 Client Pop3 Server sau trao đổi request reply kết nối đóng hay loại bỏ - Các lệnh Pop3 không phân biệt chữ thường chữ hoa, bao gồm tập từ khoá (chiều dài từ đến ký tự), có đối số theo sau (chiều dài đối số lên đến 40 ký tự) Các từ khoá đối số phân cách ký tự trắng đơn, ký tự đặc biệt - Các reply Pop3 bao gồm phần định trạng thái từ khoá có thông tin hỗ trợ theo sau Chiều dài reply lên tới 512 ký tự, kết thúc cặp CRLF Có hai loại định trạng thái là: “+OK” “-ERR” Server phải gởi định trạng thái dạng chữ hoa SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System a Các lệnh POP3: Các lệnh có tác dụng trình xác nhận (authorization):  USER username: + Đối số username chuỗi định danh mailbox, có ý nghĩa server + Trả lời: +OK tên mailbox có hiệu lực -ERR không chấp nhận tên mailbox  PASS string: + Đối số password cho mailbox hay server + Trả lời: +OK khoá maildrop sẵn sàng -ERR password không hiệu lực -ERR không phép khoá maildrop Các lệnh có tác dụng trình giao dịch (transaction):  STAT: + Không có đối số + Trả lời: +OK nn mm “+OK” theo sau khoảng trắng đơn, nn: số message, khoảng trắng đơn, mm: kích thước maildrop tính theo byte + Các message đánh dấu xoá không đếm tổng số  LIST [msg]: + Đối số: số thứ tự message, không tham khảo tới message đánh dấu xoá + Trả lời: +OK scan listing follow -ERR nosuch message Một scan listing bao gồm số thứ tự message (message number) message đó, theo sau khoảng trắng đơn, kích thước xác message tính theo byte  RETR msg: + Đối số: số thứ tự message, không tham khảo tới message đánh dấu xoá + Trả lời: +OK message follows -ERR no such message Trả lời lệnh RETR multi-line  DELE msg: + Đối số: số thứ tự message, không tham khảo tới message đánh dấu xoá + Trả lời: +OK message deleted -ERR no such message Pop3 server đánh dấu xoá message Tuy nhiên, trình xoá thật diễn trạng thái cập nhật (Update)  NOOP: + Không có đối số + Trả lời: +OK Pop3 server không làm hết, hồi âm lại cho client với trả lời: “+OK” SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System  RSET: + Không có đối số + Trả lời: +OK Phục hồi lại message bị đánh dấu xoá Pop3 server  QUIT: + Không có đối số + Trả lời: +OK b Ví dụ session Pop3: Giai đoạn : Nhận dạng user CLIENT : USER Tuyentm // cho biết tên user Tuyentm SERVER : +OK // báo thành công CLIENT : PASS kimphung // cho biết password SERVER : +OK complet: maildrop has messages ( 520 octets…) Giai đoạn : Trao đổi CLIENT : STAT // số mail có mailbox SERVER : +OK 520 // có mail với tổng kích thước 520 CLIENT : LIST // Liệt kê ID kích thước mail SERVER : +OK message ( 520 octets ) SERVER : 110 // mail thứ kích thước 110 SERVER : 410 // mail thứ kích thước 410 CLIENT : LIST // Cho thông tin mail có ID SERVER : +OK 110 CLIENT : LIST SERVER : -ERR nosuch message, only message in maildrop ….v…v… Giai đoạn : CLIENT : QUIT ; đóng kết nối TCP hành SERVER : +OK dhbk POP3 server signing off… Chú ý message bị đánh dấu để xoá lệnh DELE thực chưa bị xoá để sau ta dùng lệnh phục hồi không xoá lệnh RSET, chúng thực bị xoá bỏ khỏi maildrop bước vào giai đoạn Update ( gởi lệnh QUIT) GIAO THỨC IMAP4(RFC2060, RFC2193…) - Internet Message Access Protocol (IMAP) cung cấp lệnh để phần mềm thư điện tử máy khách máy chủ dùng trao đổi thông tin phiên 4( IMAP4rev1) Đó phương pháp để người dùng cuối truy cập thông điệp thư điện tử hay tin điện tử từ máy chủ thư môi trường cộng tác Nó cho phép chương trình thư điện tử dùng cho máy khách - Netscape Mail, Eudora Qualcomm, Lotus Notes hay Microsoft Outlook - lấy thông điệp từ xa máy chủ cách dễ dàng đĩa cứng cục - IMAP khác với giao thức truy cập thư điện tử Post Office Protocol (POP) POP lưu trữ toàn thông điệp máy chủ Người dùng kết nối đường SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System điện thoại vào máy chủ POP đưa thông điệp vào in-box người dùng, sau xoá thư máy chủ Hai giao thức dùng từ 10 năm Theo nhà phân tích khác biệt POP (phiên hành 3.0) IMAP (phiên hành 4.0) POP3 cho người dùng quyền điều khiển thông điệp a Các lệnh IMAP4: - Những tập lệnh IMAP4rev1 định nghĩa rfc2060 trình bắt đầu kết thúc phiên làm việc Vì chương trình em sử dụng số lệnh giao thức này, ý nghĩ cách sử dụng chúng  CAPABILITY - Arguments: none - Kết trả : OK - capability completed BAD - command unknown or arguments invalid - Đây lệnh thực trước tiên trình mail Client muốn lấy mail từ trình chủ giao thức IMAP, mục đích kiểm tra version giao thức có đáp ứng yêu cầu không Version dùng IMAP4(IMAP4rev1) Ví dụ C: abcd CAPABILITY S: * CAPABILITY IMAP4rev1 S: abcd OK CAPABILITY completed  LOGIN - Arguments: [user name] [password ] - Kết trả là: OK - login completed, now in authenticated state NO - login failure: user name or password rejected BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh để xác nhận người sử dụng có hợp pháp không? Nếu thành công người dùng thực thao tác lệnh Ví dụ C: a001 LOGIN tuyentm01 kimphung S: a001 OK LOGIN completed  CHECK - Arguments: none - Kết trả về: OK - check completed BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh dùng để kiểm tra thời điểm lệnh SELECT thực hay chưa, thực trả OK  SELECT - Arguments: mailbox name (tên hòm thư) - Kết trả : OK - select completed, now in selected state NO - select failure, now in authenticated state: no such mailbox, can't access mailbox BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh Select dùng để nhận biết hòm thư có thư bao gồm thư mới, thư đọc thư xoá Lệnh cho phép ta thay đổi thuộc SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System tính hòm thư thư mà chúng lưu trữ lệnh khác IMAP Ví dụ C: A142 SELECT INBOX S: * 172 EXISTS S: * RECENT S: * OK [UNSEEN 12] Message 12 is first unseen S: * OK [UIDVALIDITY 3857529045] UIDs valid S: * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft) S: * OK [PERMANENTFLAGS (\Deleted \Seen \*)] Limited S: A142 OK [READ-WRITE] SELECT completed - Trong ví dụ quan tâm thông số sau:  EXISTS : tổng số thư mà hòm thư lưu trữ ví dụ 172 thư  RECENT : số thư thời gian gần mà người sử dụng chưa đọc ví dụ  UNSEEN : tổng số thư củ mà người dùng nhìn thấy nội dung chưa xem qua  UIDVALIDITY : dùng để định trạng thái hòm thư thông số không quan trong.Mổi mail Server có cách đặc tả thông số khác tuỳ mục đích sử dụng nhà quản trị mail thông số liên quan đến lệnh UID CLOSE - Arguments: none - Kết trả : OK - close completed, now in authenticated state NO - close failure: no mailbox selected BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh dùng để đóng lệnh SELECT lại hay hiểu loại bỏ lệnh không lưu lại thuộc tính thay đổi với hòm thư  FETCH - Arguments: message set message data item names - Kết quả: OK - fetch completed NO - fetch error: can't fetch that data BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh dùng để hiển thị nội dung thư Thông số theo sau gồm có hai thông số: số thứ tự thư thông số thư hai message data item names thông số phải tuân theo RFC822 trình bày Ví dụ: C: A654 FETCH 2:4 (FLAGS BODY[HEADER.FIELDS (DATE FROM)]) S: * FETCH S: * FETCH S: * FETCH S: A654 OK FETCH completed SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page of 134 Trang 10 Header Page 10 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System  UID - Arguments: lệnh IMAP - Kết trả về: OK - UID command completed NO - UID command error BAD - command unknown or arguments invalid  EXAMINE - Arguments: mailbox name - Kết quản trả về: OK - examine completed, now in selected state NO - examine failure, now in authenticated state: no such mailbox, can't access mailbox BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh tương tự lệnh SELECT kế trả dùng lệnh xem thông tin không thay đổi trạng thái hòm thư thuộc tính Ví dụ: C: A932 EXAMINE Inbox S: * 17 EXISTS S: * RECENT S: * OK [UNSEEN 8] Message is first unseen S: * OK [UIDVALIDITY 3857529045] UIDs valid S: * FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft) S: * OK [PERMANENTFLAGS ()] No permanent flags permitted S: A932 OK [READ-ONLY] EXAMINE completed  CREATE - Arguments: tên hòm thư cần tạo - Kết trả về:OK - create completed NO - create failure: can't create mailbox with that name BAD - command unknown or arguments invalid - Lênh tạo hòm thư với tên chọn trả lại OK trình tạo hòm thư Server không gặp lỗi Ví dụ: C: A003 CREATE Tuyen S: A003 OK CREATE completed C: A004 CREATE Inbox S: A004 No mailbox name Exist  DELETE - Arguments: tên hòm thư cần xoá - Kết trả về:OK - delete completed NO - delete failure: can't delete mailbox with that name BAD - command unknown or arguments invalid - Lệnh xoá hòm thư, xoá thành công kết nhận OK Ví dụ: C: A682 LIST "" * SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 10 of 134 Trang 11 Header Page 17 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System thông qua mạng dễ dàng lập trình viên sử dụng máy - kiểu tỉnh(statically typed): tất đối tượng sử dụng chương trình phải khai báo trước sử dụng Điều giúp cho trình biên dịch java xác định báo cáo xung đột - Biên dịch(Compiled): trước chạy chương trình java chương trình phải dịch lại trình dịch java(máy ảo java) kết đưa file “bye-code” tương đương với file mã máy, thực hệ điều hành mà có trình thông dịch java(JVM) Trình thông dịch đọc file “bye-code” dịch lệnh “byecode” sang ngôn ngữ máy - Thông dịch(Interpreter): java ngôn ngữ thông dịch( thật ngôn ngữ vừa thông dịch vừa biên dịch) nên trở nên khả chuyển - Mở rộng(Extensible): chương trình java hỗ trợ hệ thống riêng mà hàm viết ngôn ngữ khác thường C++,Visual Basic Hỗ trợ cho hệ thống riêng giúp cho người lập trình viết hàm mà thực nhanh hàm tương đương viết java Các hệ thống riêng liên kết động với chương trình java Khi java cải thiện tốc độ hệ thống riêng không cần thiết - Mạnh mẽ(robust): giúp cho lập trình viên tạo nên chương trình chắn, không phạm nhiều vào lỗi chạy(runtime error) Java không cho phép lập trình viên khai báo biến cách tuỳ tiện mà biến phải tường minh Ngay kiểu dãy trỏ C mà kiểu thực Nhờ mà lỗi thường gặp cấp phát nhớ, nhớ tràng, trùng lắp nhớ, java giải triệt để - An Toàn(Secure): hệ thống java không kiểm tra truy cập nhớ mà đảm bảo virus làm ngưng applet chạy - Bảo mật(Sercurity): Java viết cho ứng dụng chạy môi trường phân tán java phải thiết kết hệ thống không virus, không bị phá rối, không biến trỏ Bộ thông dịch kiểm tra chặt chẽ mã byte - Khả chuyển: Do tạo máy ảo java tương thích với môi trường cài đặt tạo nên kiến trúc trung tính java, ứng dụng java viết cho chạy máy ảo java Mặt khác, kiểu liệu java định nghĩa không phụ thuộc vào xử lý hay hệ điều hành mà ứng dụng cài đặt - Hiệu cao: rõ ràng so với chương trình biên dịch hoàn toàn C hay C++ chương trình java hiệu cao Nhưng với tính giao diện đồ hoạ, đơn giản, nhỏ gọn từ ta nói hiệu chung ứng dụng java đáng khích lệ so với tính phức tạp C/C++ - Đa tuyến: Tính cho phép thực nhiều tiến trình song tương hỗ lẫn tránh tính nhàm chán thời gian chết chờ đợi SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 17 of 134 Trang 18 Header Page 18 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System b Ưu điểm java - Được Sun mô tả ngôn ngữ lập trình đơn giản, hướng đối tượng, hiểu - mạng, biên dịch, mạnh, an toàn, độc lập với cấu trúc, dễ di chuyển, hiệu suất cao, đa luồng, có tính động Những điều không dễ giải thích Vậy thì, cụ thể Java làm gì? - Về bản, giúp nhà phát triển phần mềm thực việc sau: Thứ nhất: họ xây dựng nên applet Java, trình ứng dụng mini phân phối qua Internet chạy trình duyệt Web hiểu Java Các applet Java tăng cường cho trang Web khả tương tác phong phú tính đa phương tiện tốt so với dùng HTML bình thường Thứ hai: nhà phát triển phần mềm xây dựng trình ứng dụng hoàn chỉnh Java, xử lý văn bản, bảng tính, chương trình văn phòng tổng hợp (như Corel làm chẳng hạn) Ưu điểm cách làm trình ứng dụng cần viết lần mà chạy hầu hết loại máy tính Thứ ba: Java đáp ứng tính dễ chuyển mà cách xử lý đồng chương trình hệ thống khác Thứ tư: Việc quản lý nhớ: So với ngôn ngữ C v C++, Các chương trình Java quản lý nhớ mức hệ thống người lập trình lo lắng chuyện Thư viện thời gian chạy Java giám sát cấu trúc liệu.Java môi trường độc lập, lợi quan trọng cho phép Java hẳn ngôn ngữ khác, đặc biệt cho hệ thống cần làm việc nhiều môi trường khác c Nhược điểm Java - Java có tốc độ thực thi chương trình phải thông qua JVM nên tốc độ chậm so với ngôn ngữ khác - cài đặt tiết lập ứng dụng java thường phức tạp ngôn ngữ khác mà java chưa lập trình viên ưa chuộng MAIL SERVER - Chương trình thiết kế ngôn ngữ Java hãng Sun, hỗ trợ giao thức SMTP, POP3, IMAP4, đa miền(Domain),… Lưu trữ thông tin người dùng tổ chức theo dạng chuẩn mà mail server dùng dạng thư mục Còn thông tin người sử dụng lưu trữ sở liệu Mysql thông qua cầu nối jdbc Chương trình chạy môi trường dùng trình mail client truy xuất đọc gởi mail Chương trình viết dạng đa luồng nên không ảnh hưởng đến tốc độc truy xuất, khả xử lý cho người dùng kết nối vào lúc Chương trình thân thiện với người dùng dễ hiểu hoàn toàn đáp ứng dịch vụ mail Server hỗ trợ đa miền SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 18 of 134 Trang 19 Header Page 19 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Mô hình thư mục lưu trữ mail máy: - Thư lưu trữ dạng thư mục, thư mục gốc mặt định c:\MailSystem 2.Một số hình ảnh minh hoạ diễn giải chương trình - Sau khỏi đông xong chương trình server, không gặp lỗi chương trình nạp xuống Systray hệ điều hành dùng họ Windows - Giao diện xử lý tiếng việt font Unicode chuẩn không cần cài đặt thêm font chạy hệ điều hành Windows, hệ điều hành khác cần cài thêm font unicode với tên font tahoma - Khi chương trình chạy chưa login vào hệ thống chương trình trạng thái treo, có nghĩa không tắc chương trình không chỉnh đổi thay thao tác khác chương trình lắng nghe kết nối từ Client SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 19 of 134 Trang 20 Header Page 20 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System + Màn hình giao diện lúc đăng nhập hệ thống thành công - Ngoài giao diện login cho biết trạng thái Server giao thức ta cho ngừng lắng nghe từ Client hay chỉnh đổi cấu hình Server - Khi nhận mail mà không thuộc quyền quản lý Server hộp thoại sau làm nhiệm vụ trạm trung gian chuyển mail đến đích hình ServerForward chọn làm nhiệm vụ này, ta sửa đổi lại cấu hình Server - Khi login xong toolbar có biểu tượng bao gồm connect Disconnect, Login logout, có chức tương ứng tên gọi Nhưng biểu tượng tìm thấy menu hệ thống menu có chức lưu file in ấn nội dung hộp thông báo mà giao diện ta nhìn thấy Ngoài có tính hay tự đông kiểm tra sữa lỗi hệ thống mail server Client truy xuất vào không gặp lỗi SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 20 of 134 Trang 21 Header Page 21 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System - Menu hiển thị: menu hiển thị panel điều khiển hiển thị tất các Account hệ thống mail hay ta tìm kiếm Account + Menu công cụ menu điều kiển chương trình thiết lập lại ngày tự động cho giao thức SMTP Server, POP3 Server, IMAP4 Server hay thay đổi thư mục lưu trữ mail máy server Theo hình bên trái cho thấy thư mục lưu trữ mail d:\mailsystem ta thay đổi thư mục này, hình bên phải hình điều chỉnh cấu hình giao thức SMTP server thiết lập tự động cho giao thức smtp, cổng Client kết nối vào 25, tự động kết nối chọn thời điểm 06:00:00 đóng kết nối 22:00:00 SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 21 of 134 Trang 22 Header Page 22 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng + Tạo Tên miền Mailling System Tạo người dùng Tên miền tạo có hay loại miễn phí hay tên miền đăng ký, tất thể From đăng lý tên miền Đăng ký thành viên thuộc Tên miền dựa vào đăng lý sau đăng ký tên miền tồn thuộc quyền quản lý tên miền tạo - Ngoài để cập nhật thông tin tên miền hộp dialog từ menu tool sau làm việc Ở ta thấy thành viên thuộc tên miền ta tạo thêm tên miền, tạo Account mới, xoá Account hay khoá tên miền lại (tạm thời không sử dụng), Từng Account ta khóa lại(tạm thời không cho phép sử dụng) xoá hẳn tên miền Bên trái tên miền bên phải Account thuộc tên miền đó,ở hộp dialog nhiều tính khác tương tự thư mục SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 22 of 134 Trang 23 Header Page 23 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Windons Ngoài chương trình hổ trợ tính thông dụng cho chuột nhấn trái phải chuột - Cũng từ menu tool ta thay đổi mật tên đăng nhập vào hệ thống chương trình + Khi nhấn chuột phải vào Doamin menu pop thao tác Domain sau Hình má tính bị mờ tên miền bị khóa quền sử dụng Account thuộc quyền quản lí tên miền không truy xuất vào Jmail server cho dù Account không bị khóa quyền sử dụng + Khi nhấn nhấn chuột phải vào Account bên thư mục hay Account bên khung dislay có tính tương đương đồng thời thao tác Account Hình có biểu tượng bị gạch chéo Account tạm thời khóa quyền sử dụng truy xuất vào Jmail server lúc 3.Cài đặt chạy chương trình - Vì chương trình viết ngôn ngữ Java mã nguồn mỡ, nên để chạy chương trình điều kiện cần trước tiên hệ điều hành dùng để chạy chương trình phải hiểu Java nghĩa máy phải có máy ảo Java chạy Để có máy ảo Java tốt nên cài đặt JDK phiên hãng Sun,khi cài đặt xong JDK cần chạy File Server.bat chương trình Server thực thi - Cần phải cài đặt sở liệu cần cài mysql server đủ SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 23 of 134 Trang 24 Header Page 24 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System 4.Hướng phát triển chương trình - Nhìn chung chương trình thực hoàn hảo cho dịch vụ Jmail server hỗ trợ đa miền, có tính bảo mật chặt chẽ, dễ hiểu dễ sử dụng Nhưng mặt cần phát triển lên + Chương trình mức thử nghiệm, chưa thực hoạt động Internet hướng mà chương trình cần phát triển hỗ trợ với dịch vụ Web Server tạo nên dịch vụ khép kín + Mỗi tên miền chưa có người quản trị cụ thể mặt hạn chế phát triển sau + Chương trình chưa hỗ trợ dịch vụ đăng ký mail list gởi mail list định kỳ, khả hay dịch vụ Jmail server WEB MAIL - Web mail dịch vụ mail client tiếng thông dụng Internet Web mail mà em trình bày dựa vào đặc tính Mỗi Web mail truy xuất quản lý mail Server đó, Web mail tạo nhằm mục đích thể rõ tính mà chương trình Jmail server thiết kế - Web mail dùng giao thức IMAP4 SMTP để đọc gởi thư Nó có tính tiễn ích thân thiện với người dùng - Web mail thiết kế ngôn ngữ JSP trình điều khiển Jrun hãng allaire, lệnh truy xuất giao thức SMTP IMAP4 kế thừa từ từ lớp hãng Sun, em viết lệnh SMTP Client IMAP4 Cloient mà kế thừa sử dụng 1.Các giao diện chương trình Giao diện đăng ký Account - Để đăng ký Account miễn phí từ Web mail, hình nhấn chuột vào nút đăng lý mail lúc trang đăng ký mail mở điền đầy đủ thông tin cần thiết, thành công Account tạo SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 24 of 134 Trang 25 Header Page 25 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System - Để tạo Account miễn phí trước tiên phải đăng nhập vào tên miền mà bạn đăng ký với dịch vụ, sau có mục tự chọn thêm, xoá Account,… Nếu Domain bạn bị khoá lại hay số lượng người dùng giới hạn thêm Account Hay bạn khoá quyền sử dụng cho thành viên thuộc Domain mà bạn quản lý Giao diện kiểm tra mail - Để kiểm tra mail người dùng phải đăng nhập vào hệ thống, giao diện đăng nhập sau SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 25 of 134 Trang 26 Header Page 26 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System - Nếu trình sử dụng lỡ quên mật tìm lại mật thông qua câu hỏi câu trả lời mà người dùng đăng ký với Server mail Đây tiễn ích hay mà Web mail hỗ trợ - Sau đăng nhập thành công trang kiểm tra mail mở ra, chào mừng thông báo có thư hộp thư Inbox thể tính khác mà người dùng cấu hình trước Khi vào trang giao thức sử dụng IMAP nên ta dễ dàng biết có thư thư chưa đọc lần thăm mail trước thông qua việc kiểm tra cờ trạng thái thư Sau giao diện thể thông tin SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 26 of 134 Trang 27 Header Page 27 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Theo hình hộp thư có thư thư cũ chưa đọc, phía bên phải hộp thư mail mà thuộc tính Active, để vào xem thông tin thư hộp thư ta nhấn chuộc vào thư mục thư tương ứng, nút check mail check hộp thư mặt định inbox Trang ta cấu hình lại hộp thư nhấn vào Optiont Folders thêm hay xoá bớt hộp thư Thư sau xoá hộp thư khác Jmail server lưu vào hộ thư Trash(đây hộp thư rác) xoá thư hộp thư thư loại khỏi Account người dùng Chỉ có giao thức IMAP có chức quản lý đa hộp thư POP3 có hộp thư Inbox - Giao diện kiểm thể thông tin thư hộp thư sau Vào ta thấy rõ thông tin thư bao gồm người gởi, ngày gởi, kích thước chủ đề thư, để xem nội dung thư nhấn chuột vào cột Sụbect thư Ngoài ta biết thư thư chưa đọc thông qua màu thư, thư chưa đọc có màu trắng, thư đọc có màu vàng nhạt có điều thú vị hay từ giao thức imap có nhiều khả thao tác thư thiết lập lại trạng thái thư, copy, move thư sang hộp thư khác, Thư xoá người dùng phục hồi lại hay thiết lập lại trạng thái thư,… Giao diện thao tác Thư mục mail - Để thao tác xử lý thư mục mail thêm mới, đổi tên, xoá hay thiết lập trạng thái Active(show) thư mục vào mục option Mục làm tất liên quan đế thư mục mail, ta nhấn chuột vào add để thêm thư mục mail mà không cần vào Option SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 27 of 134 Trang 28 Header Page 28 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Trang option có giao diện sau: Khi vào ta biết hộp thư trạng thái có thư, hộp thư trạng thái Hidden hộp thư không thấy giao diện sau login - Web mail hỗ trợ sổ địa nghĩa người sử dụng lưu lại địa mail bạn bè người thân,… Sổ địa lưu trữ họ, tên, ngày sinh, email,… Giao diện sổ địa sau SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 28 of 134 Trang 29 Header Page 29 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System - Giao diện soạn thư, giao diện có dùng java Script nên để thể hết tính trình soạn thảo nên chạy môi trường Explorer 5.5 trở lên Giao diện hỗ trợ đầy đủ tính mà người dùng cần đến Người dùng gởi mail với file đính kèm theo, chương trình xử lý kèm file mà mặt hạn chế Web mail mà cần cải thiện Ngoài hai chức mail CC, BCC, người dùng gởi mail đến nhiều người khác cách địa mail cách dấu chấm phẫy “;” hay dấu phẩy ”,” Cũng bao trình mail server mail Client khác, địa người nhận thực mạng Jmail server hồi âm lại cho bạn biết địa mail mà bạn vừa gởi không đến người nhận Quá trình nà diễn sau bạn gởi mail bạn nhìn thấy bạn trở hộp thư Inbox - Ngoài người sử dụng sửa đổi thông tin đăng ký ban đầu nhấn chuột vào mail Option SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 29 of 134 Trang 30 Header Page 30 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System - Ngoài tính Web mail số tính khác nhìn chung thân thiện dễ sử dụng Cách cài đặt xử lý chương trình Web mail - Máy chủ để lưu trữ trang Web mail phải cài đặt chương trình Java Server page Jrun -Tiếp theo phải tạo host máy Client hiểu chạy Quy trình tạo host băng Jrun sau +Trước tiên login vào Jrun tên đăng nhập mặt định admin password trình cài đặt Jrun mà người cài đặt tạo + Khi login vào có cách để tạo host Jrun admin Server cổng 8000 Jrun Default Server cổng 8100 theo hình host tạo từ cổng 8000(Admin Server) chọn mục Web Applications, trang mở nhấn chuột vào create an Applications SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 30 of 134 Trang 31 Header Page 31 of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System Sau điền đầy đủ thông tin tên ứng dụng, cổng ứng dụng, địa URL ứng dụng cuối thư múc link đến ứng dụng đĩa Như hình sau tạo xong host ứng dụng có tên : http://tênmáychủ:8000/tmt01vn.com/ + từ trình duyệt Explorer máy Client đánh http://tmt:8000/tmt01vn.com/LoginMail.jsp địa URL Web mail đăng ký với Jrun, sau đăng ký xong việc cần làm máy Server copy gói tin mail.jar activation.jar vào thư mục Jrun root_Jrun/Allaire/Jrun/servers/default/default-app/WEB-INF/lib/ Những mặt hạn chế Web mail - Web mail có mặt hạn chế sau gởi mail gởi file kèm - Chương trình chạy mạng cục bộ, chưa có host riêng để thực mạng Internet - Web mail chưa tạo cài đặt book lock địa mail gởi đến mà không thích nhận - Web mail check mail với giao thức IMAP chưa có mục chọn check mail với POP3 - Chưa tạo danh sách đăng ký mail list V Tài Liệu Tham Khảo Mạng máy tính hệ thống mở - TS Nguyễn Thúc Hải Windows Internet Tour Giude –Cruising the Internet the Easy Way michaek Fraase–Ventana Press(1994) Navigating the Internet Richard J.Smith & Mark Gibbs – Sams Publishing.) 4.Novell’s Guide to Client-Server Application and Architecture Jeffrey D.Schank Internetworking v ới TCP/IP Nguyễn Quốc Cường Kiến thức thiết yếu mạng máy tính Phùng Kim Hoàng How Learn To Java Harvey M.Deitel Paul J.Deitel Lý thuyết tập Java Trần Tiến Dũng Lập trình Java VN-Guide 10 Java Developers Guide [6] 11 Các Web site :http://www.javasoft.com/ http://cntt.vdc.com,http://home.vnn.vn htttp://www.vnn.vn/kinh_nghiem http://www.java.developer.com/ 12 Internetworking with TCP/IP vol III .Douglas E Comer and David L Stevens 13 Developing Intranet Applicatons with Java .Jarry Ablan 14.Các RFC SMTP, IMAP4, POP3 RFC821, RFC822, RFC2060, RFC1275, RFC1225,RFC876,… 15.Chương trình mail client Outlook Express 16.Chương trình mail Server MERAK SVTH : Trương Minh Tuyến Footer Page 31 of 134 Trang 32 ...Header Page of 134 GVHD: Thạc sĩ.Hồ Sỹ Bàng Mailling System TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC MAIL 1.TỔNG QUAN - Là dịch vụ phổ biến thông dụng mạng Internet/Intranet thiếu Internet/Intranet... đích Giao thức truyền thống sử dụng cho hệ thống thư điện tử Internet SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) Cơ chế hoạt động thư điện tử(E-mail): 2 .GIAO THỨC SMTP(RFC821) - Mục đích giao thức SMTP... máy khác vào thời điểm khác lý chủ yếu cho bùng nổ mối quan tâm đến IMAP, nguyên nhân nhà cung cấp hệ thống thư điện tử có tầm cỡ hỗ trợ nó" Qua đó, cho ta thấy giao thức IMAP giao thức đọc mail
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC, TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC, TỔNG QUAN VỀ EMAIL VÀ CÁC GIAO THỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay