TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHẸ VỚI L - HISTIDIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦACHÚNG

59 98 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2017, 08:57

Header Page of 134 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - - PHÙNG ANH DIỆU TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHẸ VỚI L - HISTIDIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦACHÚNG Chuyên ngành : Hóa học phân tích Mã số : 60.44.29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC Hƣớng dẫn khoa học: PGS-TS LÊ HỮU THIỀNG THÁI NGUYÊN - 2008 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Hữu Thiềng, người thầy tận tình đáo giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, khoa sau Đại học, khoa Hóa học trường ĐHSP Thái Nguyên Viện Hóa học - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, phòng Vi sinh trường Đại học Y khoa Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Hóa học trường ĐHSP Thái Nguyên bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt trình thực nghiệm Cùng với biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường THPT Bình Yên, tổ Lý - Hóa - Sinh trường THPT Bình Yên giúp đỡ động viên trình học tập hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng 09 năm 2008 Tác giả luận văn Footer Page of 134.Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lược NTĐH 1.1.1 Đặc đặc điểm chung NTĐH 1.1.1.1.Cấu hình electron chung lantanit 1.1.1.2 Tính chất hóa học NTĐH 1.1.2 Sơ lược số hợp chất NTĐH 1.1.2.1.Oxit NTĐH 1.1.2.2 Hydroxit NTĐH 1.1.2.3 Các muối NTĐH 1.2 Sơ lược L- histidin 1.3 Khả tạo phức NTĐH với aminoaxit 1.4 Một số ứng dụng phức chất NTĐH với aminoaxit 1.5 Phương pháp nghiên cứu phức rắn 12 1.5.1 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 12 1.5.2 Phương pháp phân tích nhiệt 13 1.5.3 Phương pháp đo độ dẫn điện 14 1.6 Đối tượng thăm dò hoạt tính sinh học phức chất 14 1.6.1 Sơ lược ngô 14 1.6.2 Sơ lược vi khuẩn Escherichia coli vi khuẩn Staphylococcus aureus 15 Chƣơng II: THỰC NGHIỆM 17 2.1 Thiết bị hóa chất 17 2.1.1 Máy móc dụng cụ 17 2.1.2 Hóa chất 17 2.1.2.1 Dung dịch DTPA 10-3 M 17 2.1.2.2 Dung dịch thuốc thử asenazo(III) 0,1% 18 Footer Page 3Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 2.1.2.3 Dung dịch đệm axetat 18 2.1.2.4 Các dung dịch muối Ln(NO3)3 18 2.1.2.5 Dung dịch đệm amoni 2.2 Tổng hợp phức chất NTĐH với L- histidn 18 2.3 Nghiên cứu phức rắn NTĐH với L- histidin 19 2.3.1 Xác định hàm lượng (%) NTĐH phức chất 19 2.3.2 Nghiên cứu phức chất phương pháp phân tích nhiệt 20 2.3.3 Nghiên cứu phức chất phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 26 2.3.4 Nghiên cứu phức chất phương pháp đo độ dẫn điện 30 2.4 Ảnh hưởng phức chất đến nảy mầm phát triển mầm hạt ngô 32 2.4.1 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ phức chất đến nảy mầm phát triển mầm hạt ngô 32 2.4.1.1 Phương pháp thí nghiệm 32 2.4.1.2 Ảnh hưởng phức chất đến nảy mầm hạt ngô 32 2.4.1.3 Ảnh hưởng phức chất đến phát triển mầm hạt ngô 33 2.4.2 So sánh ảnh hưởng phức chất, phối tử ion kim loại đến nảy mầm phát triển mầm hạt ngô 35 2.4.2.1.Ảnh hưởng phức chất, phối tử ion kim loại đến nảy mầm hạt ngô 35 2.4.2.2 Ảnh hưởng phức chất, phối tử ion kim loại đến phát triển mầm hạt ngô 35 2.5 Ảnh hưởng phức chất Pr(His)3(NO3).2H2O đến vi khuẩn Escherichia coli vi khuẩn Staphylococcus aureus 37 2.5.1 Khảo sát ảnh hưởng phức chất đến vi khuẩn Escherichia coli vi khuẩn Staphylococcus aureus 37 Chƣơng III: KẾT LUẬN 40 Danh mục công trình công bố liên quan đến luận văn 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 44 Footer Page 4Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DTPA : Dietylentriamin pentaaxetic DTHA : Trietylentetraamin hecxaaxetic EDTA : Etylendiamin tetraaxetic His : Histidin Ln : Lantanit Ln3+ : Ion lantanit NTĐH : Nguyên tố đất ĐH : Đất Footer Page 5Sốofhóa 134 Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 MỞ ĐẦU Cùng với phát triển ngành hóa học, hóa học phức chất nguyên tố đất (NTĐH) hay lantanit (Ln) có đóng góp to lớn quan trọng cho nhiều ngành khoa học Phức chất NTĐH có nhiều ứng dụng thực tiễn, lĩnh vực khoa học công nghệ cao Phức chất NTĐH với aminoaxit lĩnh vực nhiều nhà Khoa học quan tâm Các aminoaxit phối tử có khả tạo phức tương đối bền với ion đất hiếm, không nghiên cứu mà nghiên cứu mặt ứng dụng Đây hướng nhà Khoa học lĩnh vực phức chất Phức chất NTĐH với phối tử aminoaxit đa dạng phong phú như: phức chất NTĐH với L-tryptophan, L-lơxin, L-phenylalanin Tuy nhiên công trình nghiên cứu phức chất số NTĐH với L-histidin Với nhận định thực đề tài: "Tổng hợp, nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất nhẹ với L-histidin bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học chúng " * Mục tiêu đề tài: - Tổng hợp phức rắn số nguyên tố đất nhẹ với L-histidin - Nghiên cứu tính chất chúng - Thăm dò hoạt tính sinh học số phức chất tổng hợp * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng hợp phức chất theo tỷ lệ mol Ln3+ : L - histidin = 1: - Xác định thành phần phức chất - Nghiên cứu cấu trúc phức chất tổng hợp - Nghiên cứu hoạt tính sinh học số phức chất tổng hợp đối tượng khác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Sơ lƣợc nguyên tố đất 1.1.1 Đặc điểm chung nguyên tố đất Các nguyên tố đất (NTĐH) bao gồm Sc, Y, La nguyên tố họ lantanit (Ln) Họ lantanit gồm 14 nguyên tố: từ Ce (số thứ tự nguyên tử 58) đến Lu (số thứ tự nguyên tử 71) bảng hệ thống tuần hoàn Menđêleep [11] 1.1.1.1.Cấu hình electron chung lantanit 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f n 5s2 5p6 5dm 6s2 Trong đó: n thay đổi từ đến 14 m nhận giá trị Dựa vào đặc điểm xây dựng phân lớp 4f, lantanit chia thành hai phân nhóm : Phân nhóm xeri (phân nhóm nhẹ ): La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd 4f0 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7 4f75d1 Phân nhóm tecbi (phân nhóm nặng): Tb Dy Ho Er Tm Yb 4f7+2 4f7+3 4f7+4 4f7+5 4f7+6 4f7+7 Lu 4f145d1 Qua cấu hình electron nguyên tố ta nhận thấy chúng khác số electron phân lớp 4f , phân lớp nằm sâu bên nguyên tử ion nên ảnh hưởng tới tính chất nguyên tử ion tính chất hóa học chúng giống nhau, chúng kim loại hoạt động tương đương với kim loại kiềm kiềm thổ Ở dạng đơn chất kim loại sáng màu, nguyên tố khó nóng chảy, khó sôi mềm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Các ion nguyên tố Ln có nhiều mức oxi hoá mức oxi hóa +3 bền đặc trưng Mức oxi hóa +3 ứng với cấu hình electron hóa trị [Xe]5d16s2 Tuy nhiên số nguyên tố có số oxi hóa thay đổi Bán kính ion lantanit giảm dần từ La3+ đến Lu3+ Điều giải thích electron điền vào obitan phân lớp 4f ngày nhiều, nên chắn lực hút hạt nhân tới electron nằm phân lớp 5d16s2, làm cho bán kính hạt nhân giảm dần điện tích hạt nhân nguyên tử tăng Tuy nhiên, phân lớp 4f nằm sâu bên nên bán kính nguyên tử lantanit giảm chậm Hiện tượng gọi co lantanit [8] Trong phân nhóm nhẹ prometi (Pm) nguyên tố mang tính phóng xạ Một số đại lượng đặc trưng NTĐH nhẹ trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Một số đại lượng đặc trưng NTĐH nhẹ [8] Nguyên tố (Ln) Số thứ tự nguyên tử Bán kính Bán kính Nhiệt độ nguyên tử ion, Ln3+ nóng chảy, 0 A A C Nhiệt độ Tỷ sôi 0C khối La 57 1,877 1,061 920 3464 6,16 Ce 58 1,825 1,034 804 3470 6,77 Pr 59 1,828 1,013 935 3017 6,77 Nd 60 1,821 0,995 1024 3210 7,01 Sm 62 1,802 0,964 1072 1670 7,54 Eu 63 2,042 0,950 826 1430 5,24 Gd 64 1,082 0,938 1312 2830 7,89 Trong tự nhiên NTĐH tồn dạng khoáng vật, phân bố số nước giới như: Liên Xô cũ, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Ấn Độ , nước có tổng trữ lượng oxit đất tương đối lớn [11] Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 134 Việt Nam có quặng đất phong phú, tổng trữ lượng 10 triệu tập trung số vùng như: Phong thổ (Lai Châu), Nậm Xe (Cao Bằng) vùng sa khoáng ven biển miền Trung (Hà Tĩnh) [11] 1.1.1.2 Tính chất hoá học NTĐH Các NTĐH nói chung kim loại hoạt động, kim loại kiềm kiểm thổ Các nguyên tố phân nhóm xeri hoạt động mạnh nguyên tố phân nhóm tecbi Tính chất hoá học đặc trưng NTĐH tính khử mạnh Trong không khí ẩm, bị mờ đục nhanh chóng bị phủ màng cacbonat đất Các màng tạo nên tác dụng NTĐH với nước khí cacbonic Tác dụng với halogen nhiệt độ thường số phi kim khác đun nóng Tác dụng chậm với nước nguội, nhanh với nước nóng giải phóng khí hiđro Tác dụng với axit vô HCl, HNO3, H2SO4 , tùy loại axit mà mức độ tác dụng khác nhau, trừ HF, H3PO4 Các NTĐH không tan dung dịch kiềm kể đun nóng, nhiệt độ cao khử oxit nhiều kim loại, có khả tạo phức với nhiều loại phối tử [8] 1.1.2 Sơ lược số hợp chất NTĐH 1.1.2.1 Oxit NTĐH (Ln2O3) Oxit nguyên tố chất rắn vô định hình hay dạng tinh thể, có màu gần giống màu Ln3+ dung dịch biến đổi màu theo quy luật biến đổi tuần hoàn, bền nên thực tế thường thu nguyên tố dạng Ln2O3 Ln2O3 oxit bazơ điển hình không tan nước tác dụng với nước tạo thành hidroxit có tích số tan nhỏ, tác dụng với axit vô như: HCl, H2SO4, HNO3…, tác dụng với muối amoni theo phản ứng: Ln2O3 + NH4Cl LnCl3 + NH3 + H2O Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 10 of 134 Ln2O3 điều chế cách nung nóng hydroxit muối NTĐH [8] 1.1.2.2 Hydroxit NTĐH [Ln(OH)3] Là chất kết tủa tan nước, nước thể tính bazơ yếu, độ bazơ giảm dần từ La(OH)3 đến Lu(OH)3 , tan axit vô muối amôni, không tan nước dung dịch kiềm dư Ln(OH)3 không bền, nhiệt độ cao phân hủy tạo thành Ln2O3 1000 C   Ln2O3 + 3H2O 2Ln(OH)3 900 Tích số tan hydroxit đất nhỏ: TLa(OH ) = 1,0.10-19; -24 TLu(OH )3 = 2,5.10 Độ bền nhiệt chúng giảm dần từ Ce đến Lu [8] 1.1.2.3 Các muối NTĐH • Muối clorua LnCl3: Là muối dạng tinh thể có cấu tạo ion, kết tinh từ dung dịch tạo thành muối ngậm nước Các muối điều chế từ nguyên tố tác dụng Ln2O3 với dung dịch HCl; điều chế tác dụng CCl4 với Ln2O3 nhiệt độ 400 - 6000C Cl2 với hỗn hợp Ln2O3 than Các phản ứng: Ln2O3 + CCl4 = LnCl3 + CO2 Ln2O3 + 3C + Cl2 = LnCl3 + CO • Muối nitrat Ln(NO3)3 : Dễ tan nước, độ tan giảm từ La đến Lu, kết tinh từ dung dịch chúng thường ngậm nước Những muối có khả tạo thành muối kép với nitrat kim loại kiềm amoni theo kiểu Ln(NO3)3 2MNO3 (M amoni kim loại kiềm); Ln(NO3)3 không bền, nhiệt độ khoảng 7000C - 8000C bị phân huỷ tạo thành oxit Ln(NO3)3 Ln2O3 + 12 NO2 + O2 Ln(NO3)3 điều chế cách hòa tan oxit, hidroxit hay cacbonat NTĐH dung dịch HNO3 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 10 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 45 of 134 Chƣơng KẾT LUẬN Đã tổng hợp phức chất La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd với L-histidin Bằng phương pháp phân tích nguyên tố; phân tích nhiệt; phổ hấp thụ hồng ngoại; đo độ dẫn diện, cho phép kết luận: - Các phức chất tổng hợp có thành phần ứng với công thức chung Ln(His)3(NO3)3.nH2O ( n:  4) - Mỗi phân tử L-histidin chiếm vị trí phối trí phức chất, liên kết với ion Ln3+ qua nguyên tử nitơ nhóm amin nguyên tử oxi nhóm cacboxyl - Phức chất phức điện li, ion phức phân tử phức phân li tương đối bền Đã khảo sát ảnh hưởng phức chất Sm(His)3(NO3)3.3H2O đến nảy mầm phát triển mầm hạt ngô Các kết nhận cho thấy khoảng nồng độ khảo sát từ 30  240 ppm - Ở nồng độ 30ppm phức chất kích thích nảy mầm phát triển mầm - Ở nồng độ 60  240 ppm phức chất ức chế nảy mầm phát triển mầm hạt ngô Sự ức chế tăng theo nồng độ, rõ rệt từ nồng độ 180ppm - Phức chất có khả ức chế tốt cấu tử thành phần: Sm(NO3)3 L-histidin Đã khảo sát ảnh hưởng phức chất Pr(His)3(NO3)3.2H2O, phối tử ion kim loại đến vi khuẩn: Escherichia Coli (E.Coli) Staphylococus aureus (Sta) Trong khoảng nồng độ khảo sát từ 50 000  200 000  g/ml phức chất, ion kim loại phối tử có hoạt tính kháng khuẩn vi khuẩn E.Coli vi khuẩn S.ta Khả ức chế tăng theo nồng độ phức chất, phức chất có hoạt tính kháng khuẩn Pr(NO3)3 tốt so với phối tử 40 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 45 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 46 of 134 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN Lê Hữu Thiềng, Phùng Anh Diệu (2008) “Tổng hợp nghiên cứu phức chất Lan tan với L - histidin” Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số (46) tập 2.Trang 118 - 121 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 46 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 47 of 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng (1992), Hóa sinh học, NXBGiáo dục Lê Huy Chính (2003) Vi sinh vật NXB y học Hà Nội Nguyễn Lân Dũng (2001), Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học, tập III, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, tr 107 - 235 Nguyễn Thị Thúy Hằng (2004), Nghiên cứu cấu tạo thăm dò hoạt tính sinh học số phức chất Pr,Nd, Sm với L- lơxin, L- phenylalanin L- triptophan, luận văn thạc sĩ hóa học Trần Thị Biên Hà (1989), Thăm dò ảnh hưởng nguyên tố vi lượng (Bo, Mn, Zn) đến số tiêu sinh lý suất ngô, luận văn thạc sĩ hóa học, Hà Nội Lê Chí Kiên (2007), Hoá học phức chất, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Lương, Lương Văn Sơn, Lương Văn Hinh(2000), Giáo trình ngô, Đại học nông lâm, Đại học Thái Nguyên Hoàng Nhâm (2001), Hoá học vô tập III NXB Giáo dục Lê Xuân Thành (1992), “Nghiên cứu tạo phức số nguyên tố đất với L- aspactic bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học chúng”, luận án PTS Hoá học, Hà Nội 10 Nguyễn Quốc Thắng (2000), “Nghiên cứu tạo phức số nguyên tố đất với axit glutamic, bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học chúng” Luận án tiến sỹ Hoá học, Hà Nội 11 Lê Hữu Thiềng (2002), “Nghiên cứu tạo phức số NTĐH với L-phenylalanin, bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học chúng” Luận án tiến sỹ Hoá học, Hà Nội 42 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 47 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 48 of 134 12 Nguyễn Trọng Uyển, Đào Văn Chung, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Văn Tý (2002), Hoạt tính sinh học số phức chất đất với L - phenylalanin, Tạp chí Hoá học, T.40, số 1, tr 33 - 36 13 Nguyễn Trọng Uyển, Vũ Quang Lợi, Lê Hữu Thiềng (2003), Hoạt tính sinh học phức chất lantan với L - tryptophan chủng nấm mốc aspergillyus niger, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý Sinh học, T.8, số 14 Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Lê Thị Tuyết (2008), “Hoạt tính sinh học phức chất tạo neodim với L- histidin”, Tạp chí Hoá học, T-46, 2A, Trang 367-370 15 Phạm Tống Sơn, Trần Quốc Sơn, Đặng Như Tại (1980), sở hóa học hữu cơ, tập 2, NXB ĐH TH chuyên nghiệp, Hà Nội 16 Celia R, Carubelli, Ana M G, Massabni and sergio R de A, leite (1997), Study of the binding of Eu3+ and Tb3+ to L- phenylalanine and L- Trytophan, J Brazil Chem, soc, Vol 8, No 6, pp 597- 602 17 Yang li (1998), Synthesis and Disinfectant activity test of the solid complexes of histicle with lanthanide nitrates, Journal of Baoji Collecge of Atrs and siances (Natural Scince) Vol 18 No1 18 Yang Zuei, Zhang Banglao, Yu Yueying, Zhang Houngyu,(1998) “Synthesis and characterazation on sokid compounds of L-histidine with ligh rare earth chlrorides” Journal of Shaanxi normal University, Vol 26 No.1 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 48 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 49 of 134 PHỤ LỤC 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 49 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 50 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ DTA Pr(His)3(NO3)3.2H2O 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 50 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 51 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ DTA Nd(His)3(NO3)3.2,5H2O 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 51 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 52 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ DTA Sm(His)3(NO3)3.3H2O 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 52 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 53 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ TGA Pr(His)3(NO3)3.2H2O 48 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 53 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 54 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ TGA Nd(His)3(NO3)3.2,5H2O 49 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 54 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 55 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ TGA Sm(His)3(NO3)3.3H2O 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 55 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 56 of 134 PHỤ LỤC Giản đồ TGA Eu(His)3(NO3)3.3,5H2O 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 56 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phổ hấp thụ hồng ngoại Sm(His)3(NO3)3.3H2O Header Page 57 of 134 52 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 57 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phổ hấp thụ hồng ngoại Eu(His)3(NO3)3.3,5H2O Header Page 58 of 134 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 58 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn PHỤ LỤC 10 Phổ hấp thụ hồng ngoại Gd(His)3(NO3)3.3,5H2O Header Page 59 of 134 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 59 of 134 http://www.lrc-tnu.edu.vn ... tài: - Tổng hợp phức rắn số nguyên tố đất nhẹ với L- histidin - Nghiên cứu tính chất chúng - Thăm dò hoạt tính sinh học số phức chất tổng hợp * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng hợp phức chất theo tỷ l ... công trình nghiên cứu phức chất số NTĐH với L- histidin Với nhận định thực đề tài: "Tổng hợp, nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất nhẹ với L- histidin bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học chúng... mol Ln3+ : L - histidin = 1: - Xác định thành phần phức chất - Nghiên cứu cấu trúc phức chất tổng hợp - Nghiên cứu hoạt tính sinh học số phức chất tổng hợp đối tượng khác Số hóa Trung tâm Học liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHẸ VỚI L - HISTIDIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦACHÚNG, TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHẸ VỚI L - HISTIDIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦACHÚNG, TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHẸ VỚI L - HISTIDIN VÀ BƢỚC ĐẦU THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦACHÚNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay